รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐวรันธร  ธรรมชาติ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงฐณัชญ์พร  ศิริวงศ์พานิชย์ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฐฐวลัญช์  หมั่นแสวง โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณิชยาพร  กลั่นสาร โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธีราภรณ์  เสือมาพะเนา โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณรัดเกล้า  นักพรานบุญ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เอี่ยมศรี โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพัชราวดี  แทนกลาง โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงรุจิราภรณ์  จำปาขันธ์ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงฐิตินันท์  แสงเพชร โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงศุภิสรา  ปลอดทอง โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงภูษณิศา  สิทธินาม โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายปิยังกูร  ปัตตาเทสัง โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงภัทรธิดา  กิตติโยธา โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนรีกานต์  สุขเจริญ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพูนภิรมย์  แอบจิหาด โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองอาจ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐชนน  ประกอบผล โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธนัญชนก  คูณสวัสดิ์ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐภัทร  ซาอุรัมย์ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงสุทธิดา  พูนมะเริง โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงเขมิสรา  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรจันทร์ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายวัชรินทร์  นิลศิริ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงอินทุอร  ตุ่นปรุ โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายภูตะวัน  งามลา โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงหรรษการต์  ชัยปะปัง โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 1 ป.5 คณิตประถม