รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอินทุอร  ตุ่นปรุ โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายภูตะวัน  งามลา โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงหรรษการต์  ชัยปะปัง โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 1 ป.5 คณิตประถม