รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธันวา  สุขหฤทัย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายชินกฤต  อเนกเวียง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายปรวรรตน์  ดวงพิมาย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายจิรายุ  ทับเปีย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายปวริศร์  อิ่มอำพลศักดิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายภัทรพล  ไชยกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายภูณิรัฐ  เตียงพลกรัง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายนภดล  ขาวปาน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายศตคุณ  ศุภาเมธานนท์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายนภัสกร  สรสิทธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปีย์ญาดา  วัดถัง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงศกาวรัตน์  วัดวิลัย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุชัญญา  จรโคกกรวด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกานต์สินี  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงศกุนตลา  ธัญญานนท์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงมนชวันณ์  โชติช่วง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปณิสรา  เย็นใจ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายธัชกร  อุมาธรณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กชายภัทรกร  บรรเทิงกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กชายกรวิทย์  ดีมา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กชายสิรภพ  แปวกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กชายพีรพัฒน์  ทุ่งกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงปริณณิฌา  ไตรภพกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงณัฐนันท์  แสดใหม่ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงศุภสุดา  อิ่มถาวร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงอธิชาวดี  ไชยวงศ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงทิพานัน  แรงครุฑ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงมาริสา  ธรรมดา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงอริสรา  เจริญการ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงจรรยพร  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงพชรอร  พรจะโป๊ะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงพรนภา  ด่ำกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงอรุณรัศม์  อมัติรัตน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงบุณยาพร  หมอดี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงสุชาดา  สระแก้ว โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตรแสน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงอมลมณี  บุญประกอบ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงทิพกร  มีสุข โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงอนันชญา  สาลีสุข โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กชายปัญญากร  นนทชัย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บือสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐกมล  สุทิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายอาชวิน  ชิณวงศ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองหล่อ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงญาณิศา  สมศรี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงรมิดา  จิรภาพงษ์เจริญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงเจนจิรา  นาสองสี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปัญฑิตา  สีทาดี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอรุณทิพย์  กรุงโคกกรวด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอนัญญา  ผินใหม่ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายวงศ์วรรธน์  ผูกพันธ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายพร้อมรบ  มะโนรัตน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปวริศา  เลี้ยวกลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสวรรยา  ทาลุมพุก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธัญชนก  สมตัว โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายรัตนธรรม  กลิ่นจันทน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายภูธนะ  แสงผล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายปภาวิชญ์  ดวงสุวรรณ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงฟ่อนข้าว  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปวรีย์  พื้นชมภู โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปภาวี  ภักดีณรงค์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายรวีภัทร์  พิณเจริญพันธุ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีทัศนากุล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายอดิศร  ภักดีมาก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงฐาปนีย์  เชาว์รักษ์หิรัญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพัณณิตา  พ่วงกลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เตียมไธสง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายศรัณยพงศ์  รอตภัย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายสิรภัทร  นรินทร์นอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนภัสนันท์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงศิรภัสสร  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปาริฉัตร  คำกลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพรรณอร  เหล่านอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายวัชรากร  สร้อยสระน้อย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายฐนกร  โสมาบุตร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายธนาธาร  ยินดี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายพัฒนะพงษ์  พุทธะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองจอหอ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงรินรดาภรณ์  ไวสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายกิตติเทพ  โคตรใต้ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายปิยะณัฐกฤษณ์  พรหมเจริญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพรญาณี  อุดมตะคุ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงรมย์ชลี  พิณปรุ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองสิงห์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงศุภษร  วัฒนธนาพันธุ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงนภัทร  อุทัยแสง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงญาณิศา  คลองโนนสูง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  สินปรุ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงสุทัสสา  คำมุงคุณ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายสถาพร  เพิ่มโภคา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายปัณทัต  พรหมดี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายกฤษณ์  กฤษสุวรรณ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปทิตตา  แขกระโทก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสุภัทรา  ยาวะโนภาส โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายภคนันท์  ชูศิริพงศ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนภาพร  โตโคกสูง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพัชริดา  เรียบจันทึก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกันยกร  สามารถ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสิริวิมล  จันลาวงศ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายวณัฎฐ์  ประเสริฐสุขจินดา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิมงคล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายพิชญะ  มีกุดเวียน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายปฐพี  ปิดตาละเพ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายพัชรวัฒน์  เอื้อกูลวราวัตร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายปารเมศ  สิงห์สนั่น โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายอชิตะ  กุสี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายพุฒิพงศ์  สุรเวทวงศ์ภาส โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายออดิท  อาพัดนอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายอักกิชา  จ้อจันทึก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายวงศกร  ศิริพรหมสิทธิ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายจิราวัชร  จิตสุวรรณ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงญาณิศา  สว่างรัตน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพรนภา  คำคงคุณ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงทิพาวดี  ภูมะลี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงธัญญชนก  เพชรนอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงชญานิศ  พิทักษ์วาณิชย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงณัฐญา  เกลียวสีนาค โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงดาริน  หนูสิงห์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สำราญโสม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงธัญพิมล  สวนแก้ว โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงรวิสรา  วัชระวงศ์บดี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกนกพัฒน์  เสนา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงญาณินธัชพร  ผโลประการ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงณัชชา  กล่อมจอหอ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สายใหม่ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  จำอ่อน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  หอมวิเศษ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงธนพร  นาเหลา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  กมลทีปพิพัฒน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงเนตรนารี  แซ่เนี้ยว โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ท้วมพุดซา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงพิมพิศา  ปะหน้าประโคน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงลภาภัทร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงวริยา  มังคลาภรณ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงโชติกา  จันทศร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงศดานันท์  เสนคราม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงพริมา  จันทวาด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงคุณาพร  แสงสว่างสถิตย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายศรัณย์กร  ปภาวินนรเศรษฐ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงวรัทยา  ประทุมวงศ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงขวัญกมล  แสงจันทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายนราวิทย์  มนต์จังหรีด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงยูกิ  อิชิเงะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงธัญกานท์รดี  สุรดิษธิติวัฒน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายชลชาติ  ปาละสาร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธัญพร  บุญญาภิชาติกาล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณปภัช  จันทรนิยม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายทีฑทัศน์  เลี้ยงวัฒนหิรัญย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงรุ่งนภา  โตโคกสูง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกฤษญาณี  ตุงคะศิริ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพลกฤต  ดอนจันทร์โคตร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายพิชยะ  วารีวนิช โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนภัทร  ใจชอบ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงวริศรา  กั้งกระโทก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงวิมลสิริ  เรืองพักตร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงศศิกร  กฤษกลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุพิชชา  ผึ้งทอง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงวรัทยา  โกฎค้างพลู โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสุภัทชา  ห่อประภัทร์พงศ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอาภิรยา  คุ้มจอหอ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายกฤดากร  วันชัย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กุลโคกกรวด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอัจฉริยา  บุบผา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพชรณรรฐ  เลิศนิธิธรรมกุล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายณัฎฐ์ปวินท์  สุนทรภักดี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกัญจน์ญาณิศา  จิมเมืองปัก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงเจนเชิญขวัญ  เดชไชยทิพย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายอนาวิล  วงศ์สิริวิริยะกุล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายกวิน  สุทธิสา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงบุณฑริกา  ธนาวุฒิ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสงจันทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงวรรณวนัช  กษิติบดินทร์ชัย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายปุญญนนท์  ผาสุขอนันต์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายปิยะวัชร์  แสนรัง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายณปพณ  มณีกุล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายสรวิชญ์  ไคขุนทด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจิดาภา  เบญจนวพร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายปรินทร์กวี  แท้สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายกนกภล  จันทร์มา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายธีรภัทร  อุพลเสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงภัทรนันท์  ใจงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงนัฐณิชา  ทิพย์โยธา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงพิชญาธรณ์  ลีราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายธนกร  กสิภาร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายสิทธิวิชญ์  ประเสริฐไทย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายจักรภัทร  พิมพ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายธีรทัต  ชนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายศวัช  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงขวัญมาดา  โชคกฤติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงณิชชาภัทร  นากลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงอัมพาพันธ์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงมนัสนันท์  สมบูรณ์มนัสชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายภูมินทร์  นาอ้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายกฤติเดช  อู่กาญจนกิตติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายธัชพล  มาธงชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายปณิธาน  แฝงกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงวีรพัชร  ชื่นราม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายเขม  ปั่นตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายภาณิน  ศรีพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายเลิศพงศ์  ศุภมิตรโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงปุณณิสา  ว่องวณิชชากร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงลักษมี  พูลผล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายณัฐกฤษณ์  นาคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายบัญญวัต  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายภัทรพล  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายภูมิภัทร  ชาวพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายปภิณวิทย๋  กาบเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงณฐา  เดชขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงกัลยาณ์  ศรีมรรควัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา  วิษณุโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายวชิรวิชญ์  อัศม์สิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงกวินตรา  เนินดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงอมลรดา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงวิชชยา  ตันติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงญาณิศา  วัชรประทีป โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายภูริต  รัตติธนาธร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายศรัญย์  โตสมบุญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายอภิชา  วังเมือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายหิรัณยวัต  แก้วหร่าย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายวายุ  กาญจนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายคทาทอง  ทองมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายพัฒน์ภากร  สังกัดกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายอชิระ  ลันวงษ์สา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายณัฐพนธ์  เกี้ยวมาศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายนรภัทร  เอียจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายลัทธพล  ปลั่งกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายอัครวินท์  รัตนตระกูลเดชา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงชญานิษฐ์  อนุศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายอัยการ  ลาดหนองขุ่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงพรหมภัสสร  ฐิติผกายแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายศุภฤกษ์  ชั้นกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายอิทธมนต์  เชิดฉาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงปวริศา  งามโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงสุพิชชา  เหมวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีบาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงชลธิชา  ชะนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายชวินปวีณ์กร  วาสุเทพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงปวีย์วรา  วัฒนสุนทรสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงพชพร  ขจรภพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงกรวรรณ  ศิริศรีมังกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายพงศ์ปณต  กิติสากล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงอริสา  บัวนาค โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงกรกมล  ราษี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพิชชาพร  ชะนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงศุภดา  ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายภูมิรพี  อินสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงขวัญข้าว  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงภัทริยา  บุญณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายพงศกร  ขำหินตั้ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงสราวลี  วณามี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายวงศธร  ดีคณา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายปัญญาภร  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายเปรม  บุณยฤทธิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงมิยูกิ  ซาโต้ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงกัญชพร  สมบูรณ์มนัสชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายกรฤต  วณิชยานุกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เวทยะเวทิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายณัฐพัชร์  สวัสดิกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงธัญชนก  จันทรรวงทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายวรพล  คุ้มกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายฐปนวรรธน์  อินทร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายรัฐนนท์  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายศุภกิตติ์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพาขวัญ  จอมเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายคณัชญ์ศรัณย์  ประชุมพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายณกรรศ  ไชยโคตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายธีรเมธ  อุพลเสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายรัชพล  คุ้มพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงรัตน์ฐิษา  พงศ์สิงห์โชติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายชินาธิป  ละม่อมงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายอนพัทย์  ศรีเตชะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายธัมภพ  ครองไตรภพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายสรชัช  นิลเพชร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพิชชานันท์  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายวรเศรษฐ์  ฐิตินันท์ชยกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายเลิศรัชต์  อินทร์ตา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงเบญญาภา  สิริประเสริฐศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายธรรศวศุตม์  ธัญญ์ภัทรนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุวรรณทา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงปัทมพร  ชาญเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงปารมี  คุณุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายชาคริต  ลิ้มรัชตามร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายนันท์ปวัฏ  บุรสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  เปลื้องกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายบุณยกร  ธงภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงศรัณย์พร  ฉัตรเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายเศรษฐพงศ์  สิริพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงพรไพลิน  ทับเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงอนัญญาภา  ลือกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายอภิสฤษฎิ์  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายนฤชา  ธัญกนกรัชต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายพงศภัค  จุกกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงสุวชานันท์  แสงคูณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงอภิกษรา  เดชกุญชร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายอภิชาต  สุทธิพล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายวชิรธร  พาชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายชัยธรา  สุดหา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายพรเทพ  เคยพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายจิรสิน  แสงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายอธิป  เอี่ยมอุตมะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชื่นสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงไอริสา  ดีสำโรง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงอารดา  ธรรมราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายศิรายุ  เพ็ญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายภูมิพัฒน์  จิตรโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประมนต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงปุณยวีร์  ไพรเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายเมธัส  พินิจจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทวยมีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายนนทพันธ์  บุญเคน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงสุภนิชา  กัลยาณหริต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงเกวลี  พี่พิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายกีรพัฒน์  ชงจังหรีด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายกุลชวาล  บุญทีไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงบุลจิต  สืบสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายรัฐ  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายปัณณวิชญ์  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายวิศว  เสาะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายเมฆา  สุวรรณประได โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงสุภากาญจน์  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายธนกร  คมพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายสุภศิน  ศุภโศภิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงธนพร  จึงพัฒนาวดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายอดิศักดิ์  มณีเติม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายวริทธิ์ธร  ศรีทองสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ดอกกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงภัคชัญญา  กลางแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายสรวิชญ์  ด่านวัฒนดิลก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายอภิวิชญ์  ดวงดารา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายชีวานนท์  การภาณุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงเกศร  อุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายกฤตภาส  ปรีดีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายนิพิชฌน์  ริมใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงกฤษณา  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายธนิสร  วิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายวรรษตะวัน  ปราณีตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงณัฐปรียา  ดุมใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายภูรินทร์  วริศรางกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงรยาพร  ปานปรีชา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายปภังกร  ดินจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายบรรณวิชญ์  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงอริยา  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายฤทธิไกร  ฤทธิญาณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงสุชัชญา  ศุภวชิรานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เกียรติโชคสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงอัญชญานิศ  พูนศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายคุณษณัฐ  คูศิริวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายนวรัตน์  อยู่วนิชชานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายณัฐพล  พานิชยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายธนกฤต  เขียนสา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายกันตินันท์  จรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงณัฐิมา  ลมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายภัทรวุฒิ  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายสุเชาว์  รุจาคง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายอนาคิน  นิคมเขตต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงณิชาภา  ดำรวพรพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายอรรถพล  รัตนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายภูมิภัทร  พรมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงณัชณิฌา  คชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงนลินญา  ทั่งทองมะดัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายพงศธร  เรืองนาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายภูวเมศฐ์  คำกำพุด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงวาสิตา  นวลสวาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ศรีหะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงทิพย์อัปสร  สื่อกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายกวี  เปรื่องเวทย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายพัชรพล  รัตนวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงจิดาภา  พรมหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายนัทธวัฒน์  วาณิชย์โรจนากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงภคพร  สุขชัยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายธนดล  แก่นจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงอพิยดา  จิตรตปัญโญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงน้ำมนต์  สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายชนยศ  นฤเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงปุณวีย์  สระทองหลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงณิชาพัชร์  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงณํฐธญาน์  พงศ์ภัคโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายศุภกร  โปจังหรีด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายศุภวิชญ์  คันสร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายพัชรวิชญ์  เตชะมงคาภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายศุภวิชญ์  ภัควันต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายกิตติเศรษฐ์  อิ่มวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงปาณิสรา  ทุริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงปริยากร  เอื้ออำพรเสรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันธ์พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงชลกร  นวลมิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เรียงแหลม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายญาณวุฒิ  บุบผามาลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงปุณญดา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงณัฐวรา  กาญจนนพวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายกฤษณะ  เต๋งเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญประสาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงณัฐชา  โตทองหลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ดคตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายวสวรรธน์  สรณะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายพิชาภพ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายเทพธนกฤต  ไกรสำโรง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงนิชชาพร  นอใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงชรัญธิดา  ภารสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายปุณณวิชญ์  หอมมาก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายกฤษกร  สุนทรวีรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงจุฬาปพิชญ์  มหาภูมิวรนิพิฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายพีรวัฒน์  เอกศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงบุญฐิสา  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายธีรดนย์  จำเริญเพิ่มกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงสุพิชญา  บัวคีรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายภูวิศ  เจริญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายภาสกร  แก้วรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  จิระเพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายจอห์นนี่  คูริคส์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงชาคริยา  ปิดตานัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงนารีญา  สุขสร้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงลิฬรพรรษ  เพิ่มชีวา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงแพรวไพลิน  เกียรติสุขศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายสิริดนย์  พลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิริศรีมังกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายอรุษ  ทีจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงฐิชาพร  กริดกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงญาณิศา  การินทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงณิชชา  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงธนัญชนก  กิจเพิ่มเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายอัครพงษ์  ดีหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงรวิสรา  กิตติหิรัญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายชวิน  คุรุกิจกำจร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายกิตติภณ  ชัยศิรินิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายณัฐกิตติ์  ใบเตย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายชุณห์ทีฆ์  นิรันดร์นุต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายธรรศ  กองไกรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายศุภรัฐ  รัตนติสร้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายภัทรพล  ว่องวณิชชากร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงกชณรรถ์  ชอบงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงจรัฏฐ์ชญา  โพธิศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงสิริกร  กิติขจรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายภูริพัฒน์  ปริญญานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงนภิษา  อาภากรสิริสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายจุลภพ  ครองไตรภพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายนิติธร  ฉ่ำแสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงวริยา  จันคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงณัฐณิชา  เว่าสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายกษิดิ์เดช  ฉายพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายแจ็กก์กริน  พูนกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายธนภัทร  วุฒิวรจินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายพงศธร  เปรมท่าช้าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายภัทร์พลิน  ศิริมัณฑนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายวชิรวิชย์  พิมาลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงกษิรา  คูณแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงพิชชาภัค  แพทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายธนัท  ศาสนนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กชายศิรพัฒน์  จรภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงจิดาภา  ยึดพวก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายเจตนิพิฐ  กลสรร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายธนภัทร  ยอดโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายชิรพงศ์  อ่ำบุญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายธนภัทร  ทูลกอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงภัทร์พิชชา  กุหลาบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงอิสรีย์  หอมจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายปัญญากร  บุญยะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงศิรภัสสร  พรมมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายพศิน  วงศ์อนุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงสิริยากร  เชิดชู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงธันยพร  ย่านโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายธีรเมธ  ศรีเมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงวรดา  จอมสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายณัฐวัศห์  เพ็งพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายสิรภพ  พลมณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายปัณณทัต  หวังสุด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงนันท์นลิน  ด้วนมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายกัณตภณ  สกุลภิญโญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายชยพล  นิตยวัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงวาริศา  เรียมริมมะดัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายปารเมศ  ทับเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงภัทราพร  ทุมตะขบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายกษิดิ์เดช  พูนรัตนบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายเจตนิพัทย์  โคตรวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายพลกฤต  จันหลอด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  เสือคำรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงขวัญปภัสร์  พฤทธิศาลิกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงอรพินท์  ขอกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายณฐกร  กิ่งไม้กลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงสิรินดา  ดีงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายโกวิท  เพชรเนาว์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายนันทพงศ์  ฝ่ายศูนย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายภัทรพงศ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายปัณณวิชญ์  สิงหานนท์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายพรพิพัฒน์  พิมพิสัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายพิรศุษม์  พรพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายธีรเมธ  จันจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายณัฐพงศ์  ใหญ่นามจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายสิรวิชญ์  ขวดจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายสุทธวีร์  หน่างเกษม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายชวัลวิชญ์  วงศ์กีรติจินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายวรเมธ  เสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชื่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายภัครพล  เรืองเวหา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงศกลภัทร  วรางค์พิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายวรากร  อ่อนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงเกวลี  เหมวิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงวาเศรษฐี  เหง้าโอสา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายสิริวิชญ์  ฉิมนาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายอัศวิณ  ชัยชินพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายพงศภัค  เทียมโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สืบจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายธนภัทร  คำแพง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  กฤษหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงบุรัสกร  สุดกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายธนกฤต  ขันตี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายพัสกร  รักสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายวรณัฐ  สุชาติพงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายกษิดิ์เดช  จิรกฤตกุลธน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายกวินทร์  โคตรบุตรโต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงอชิรญา  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายจงรัก  แดนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงสุชญา  มุณีวงษ์วีระ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายพสุธร  ติณห์อ่อนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายนพวิชญ์  อมรวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายฉันทัช  ปุ๊กสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายนิติพงศ์  พรอยู่ศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธีรกานต์  แน่นหนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายชานนท์  ฉมานนท์วิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายนภัสรพี  ลับตีพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายณัฐกรณ์  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายชโนทัย  ไฮจ์เยอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงสุธาสินี  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายพชรดนัย  ถาดกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงภคอร  ผุยอุทธาการิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงฐิตินันท์  จูระกัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงจินตาภา  คำทองพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายพชรพล  คงทัต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงวรพรรณ  จันทราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงธัญสิริ  ลายแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายชุติพนธ์  ประจักษ์ธีรนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงศิรภัสสร  สืบจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงธัญสินี  วิริยะนาคินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพิชญาภา  จรรยาเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงชุณธิตา  นิรันดร์นุต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงวิรัญชนา  เชยกีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายกัณฐวีร์  ทิพย์สุนทรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประดับจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงกิรณา  เชื้อสีห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายพัฒนพันธ์  สิงห์นอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงศรัญญา  โฆษวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายปยุต  เอื้ออาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงฐิตารีย์  หงส์ธนโชติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายภัทรกร  วชิระคงสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงการัณญปวีร์  หมื่นอาจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายปัณณวิชญ์  กีรติอนันต์พร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายปิฎิเชษฐ์  ชวนะนรเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงสุกฤตา  ตันตมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายณัฐภัทร  พุทธรวี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายนันทิพัฒน์  ประจวบสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กระโจมทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงธัญรัศม์  อิทธิพัทธ์นพกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงรตนพร  คูณขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงอรอินทรา  ไชยธง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายณธัมมจักษ์  ภักดีดำรงเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายสรวิชญ์  แกลงกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายพศวีร์  เวียงวีระชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงรติกานต์  เติบกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายฉัตรชัย  โสตถิภิญโญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายวัศพล  ปะกำแหง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงนภาพร  เดชพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงปานรดา  บุญชุ่มวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงปิญชาน์  แสงเย็น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงปรียาพร  จอมเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงบุณฑริกา  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายตฤณ  จันทร์อร่าม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายพงศ์กวิน  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายภูมิพัฒน์  เทียนพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายณัชพล  ถนอมพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายรุจิภาส  กระโทกนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณัฐพร  นิตพน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายสิรธีร์  องอาจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายปิยะศรัณย์  เสนาสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงมีนลินญ์  วรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายชนนน  ปัทมสูตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงใจฟ้า  แก้วตาปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายญาณภัทร  วีระชัยรัตนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายญาณภัทร  สิงหา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงมนัสชนัญ  วิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายพัทธนันท์  ขำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายวีรภัทร  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงภิญญดา  เดโชธรรมสถิต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายคณพศ  พิมพ์ปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายพิพัฒน์ภาดา  นีพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายณรัฐ  ถาวร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงสุวิดา  อินทรกำแหง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงณัฐหทัย  แก้วกลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายชนาภัทร  บุญสมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงดลฤดี  สวัสดิ์นฤเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายฐิติภัทร  จรภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงธนัชพร  ถันพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงวิชญาพร  โชคชื่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายวงศธร  เทพกมล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงศวรรยา  สมสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงธนารีย์  วิเชียรดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงภรณ์ลภัส  บุญรังศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายอัครพงษ์  ศรีสกุลเตียว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงจิดาภา  รองพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงนิธิภรณ์  ด่านใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายจิรวัฒน์  โถเหลือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายชวัลวัฒน์  ชาติประทุมพลูธาดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงปาณิศา  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงพรชนัน  นันสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงสุทธิกานต์  กวางทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายนนน  คุณคุปต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายชนุดม  เติมพรมราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายคริษฐ์  ปะกิระนัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายชัชวัสส์  พวงพรศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงศศิญา  เอกศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายพิทวัส  บถพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายอานันท์  กำมะหยี่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงรพินท์ภัส  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายจรินพงศ์  ไตรยงวานิช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพรธีรา  แจ้งไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายอภิภู  ตรงด่านกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายปองภาดา  อุ่นพรมมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงติณณา  สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงสิรินดา  โยธะคง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายพิสิษฐ์  อิทธิวิศวกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายดนตรีตระการ  พรศิวกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายพุฒินาท  กึ่งจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายเกียรติคชา  เอกบุตรฐปนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงจินต์จุฑา  สวาสดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงเปรมสินี  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงมินตรา  ภูคงเดือน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงอภิกษณากรณ์  รักษ์มณีนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงไปรยา  พันธุลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงสุทธญา  เทาขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายสิปปวิชญ์  นามมะเริง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงณัฐธมนษ์  ตอมพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายชวัลวิทย์  กองดิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายยศพันธ์  พวงเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงกุลธิดา  อังสุทธิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงจันทิราภรณ์  เนียนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  มุ่งคุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายไกรชยุตม์  เดี่ยวตระกูลชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงญาณิณนุช  ชุมภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงเบญญาภา  รินไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงฐิติยา  สวัสดิ์ผล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงอติกานต์  มงคลแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงวนัสนันท์  วสันต์สิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายภวัต  สาคะศุภฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงชนากานต์  ปลั่งกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชะฎาทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายธนภัทร  ไชยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงภัทรศิรยา  อ่านดอน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายรัชชานนท์  บุญชลอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงกฤตภัค  ไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงวรรณวลี  ชัยชิตาทร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายธนกร  ศรีศุภโอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายกีรติ  นินนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงพิสชา  เขยกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ทิมดอน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายภาสวิชญ์  สกาย ภูขาว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายณฐกร  ชัยวิฑูอนุกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายสุวิจักษ์  สุราวุธ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงภคมน  ทรัพย์สุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายชยพล  สมศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงปรียาภัทร  แก้วทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงกวินธิดา  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงพิชยภา  ห่วงไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงณัฐณิชา  กุยแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายโมไนย  ประพันธ์วิทยา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายปิยวัฒน์  คูศรีพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงกมลทิพย์  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงดวงฤทัย  ชัยมีแรง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายภานุกร  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงชญาภา  ปากหวาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงธีริศรา  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายปฐมพร  สิทธิสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายดนุภพ  บุยถือ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงศิริกมล  วัดมิ่งพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงณัฏฐนิช  เผื่อนงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงภัสสริยา  เผื่อนกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายพรหมพิริยะ  ปลายชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงอัญชิสา  กองศรีหา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายกฤษฎา  บุณยฤทธิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงวรรณกานต์  กลขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงวรรณทนา  ชาญโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายวีรภาพ  นาคดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายปัณณวิชญ์  มหาวีระ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงแทนธิชา  โพธิ์ละคร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงบุษกร  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายศุภฤกษ์  สุรอมรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงอิษยา  ทรงสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงปริชญา  ชัยธนะกาญจน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายกฤษเมธี  รัตนกุสุมภ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงสโรสินี  ติดมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงนันท์นภัส  สังขกุลมาลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายนรภัทร  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงปัณฑิตา  กระรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงชญาดา  ปรีชาญาณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงทิพย์รชยา  สุวัฒนะพงศ์เชฏ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายสิรภพ  กราบทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงจิดาภา  จงจิระวงศา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงลิลลินีย์  พิพัฒน์ชัยโชติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงรักษิณา  ดีพร้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายกวีวัฒน์  หัสดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เจริญวชิรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงนันท์นภัส  บรรเทิงใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงวิไลวรรณ  พร้อมจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายธนกฤต  ฉัตรตะขบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงพชรมณ  สุรทศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายกรวิชช์  เสนาะธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายกันตพัฒน์  บุนยงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กชายนรภัทร  โคตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กชายจตุรภัทร  นุชกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงกพุธธิดา  บุญเชิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กชายจิรายุ  ชาติวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายเพรียวพันธ์  แสงสง่า โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายวุฒิชัย  ชังจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กชายอมรเทพ  กิริรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงภัทรวดี  กุยแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายภาณุวัฒน์  ไกรศร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงฐิติวรดา  ดังใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงอันนา  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กชายกีรติติ์  ปักการะเน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงธนวัฒน์  ขินสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายอนาวิล  ก้อนมณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายกรวิชญ์  การินทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายกวินท์  กวางทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ฉายะจินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงอรรฆขญาณี  จองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายกานต์ณัฏฐ์  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายอเนชา  ก้อนมณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงนนทพร  ทวีก่อเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายอรดี  อินทรสมใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายกฤตภาส  งอกศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายศิลป์ชัย  คูณขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงณัฐณิชา  เผนโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงนิธินันท์  นิธิยาธนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กชายนรศฤงค์  จิ๋ววิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายวิทย์วศิน  ฉิมนาคพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายสายฟ้า  วิบูลเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงวรินทิรา  เครือคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายธีรสิทธิ์  แสงหิ่งห้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายมหัสวิน  เย็นทองเกิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายวชิรวิชญ์  ระวันประโคน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กชายเอกภิสักก์  ธราพูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงวิชญาดา  จินตนามณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงธษา  จุพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงอิศริยามณี  ศรีสกุลเตียว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กชายพีรณัฐ  กลั่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงศุภิศรา  ใสแสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายธณกร  เอกสินิทร์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายรัชพล  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายอฐิษฐ์  จันทร์ด่านกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายปารมี  สันติชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายกันทรากร  ธนาภาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายปิติภัทร  ชื่นสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายชินวัตร  หนพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงบุณณดา  กล่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายนวิน  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์  สัพทานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายรตน  ช้างพลายงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงศศิชา  ปั้นคง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จ่าชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายมณฑล  จิตรโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายจิรพัฒน์  พินิจพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีบุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โสภาดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงธนาภา  ดีวัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายกันตินันท์  ต่างกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายฐายุทธ  รัตนคุณากร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายณพวีร์  ศีติสาร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายประวีร์  ตั้งรุ่งโรจน์สกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายศุภณัฐ  แตมสำราญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงณัฐพูลนันท์  ธรรมนิตย์กิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงเฌอลินย์  เกศปรีชาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงสิปาง  วิมลธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  อนุสนธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงภคสิริ  สันตธีระกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงวรัลชญาณ์  ฐิระพงศ์ณธี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงเขมมินทรา  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงพิชชาภา  แซ่คู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงมนัสวี  กรวดค้างพลู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงปัณชญา  ชัยวิฑูอนุกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายกิตติพงศ์  จรูญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงณัฐธิกร  จันทคุปต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงธนัญญา  จิตรักษา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายธรรมพิสุทธิ์  เปรมสิงห์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงอักษร  สุขรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงภทรพรรณ  เจียนเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายยุทธิเดช  จอมเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงพรพิพัฒน์  พงชะเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายสุวิจักขณ์  กุสุมภ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วังโน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงนภชล  บุตรพรหม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายปิยวัฒน์  ทับขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงณัฎฐชา  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงตมิสา  เดชกุลทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงพัชรพร  แซะจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงไพลิน  ชวานนท์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงวงศ์มณี  แดงหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายธีรภัทร  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายอภิลักษณ์  ทรัพย์ไพศาลสิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงอรอุมา  ทาสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายกิตติธร  สมใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงณิชาพร  จำเริญเพิ่มกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงนภสร  ภัทรนุกูลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายธนดล  โมพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายทรงฤทธิ์  แถบประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงอัครภา  ศรีตัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายธนทรัพย์  ปราชญ์ศรีภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงสุนิษา  วงค์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงปิยธิดา  บุทธิจักร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายกรกช  สุนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายณภัทร  จารุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายศุภกร  ทองกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายวันพิชิต  โพธิ์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงณิชาภัทร  มากลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายทรงภพ  ศรีชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงสิรัชญา  ศุขพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายกุลชาต  ขุมพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายทีฑทัศน์  ซึ้งศิริทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายธนชัย  ไทยกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงเบญจวรรณ  มณฑี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงสิริวิรินทร์  บ้ำสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงพิชาภา  ประพิณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายนิธิศ  ประพิณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงครองขวัญ  เมบขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายศุภรากร  ขันโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงนภัสนันท์  แสงเดือน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายพีระโรจน์  จันทร์พานิชเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายกันต์ธร  ศิริบุญนภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงอธิชญานันท์  เพ็ชรขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายณัฐดนัย  แซ่อือ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายพัชรพล  สว่างภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงญาณิศา  แสนสุริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายสรวิศิษฐ์  เนื่องกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงลลิตา  โทคำมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายรชต  การพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายบรรณวิชญ์  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงปิยลักษณ์  สถิตเมธี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงสุพีรญา  คำโสภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายกรินทยาวัตร์  บุญต่อ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายอัจฉวิชญ์  เข็มทองเกิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงพรนภัส  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงธภัชชา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกตุชาญสิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายพีรพัฒน์  ประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงภัคอติภา  จันทร์อาภาท โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายปุญชรัศมิ์  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายปภาวิชญ์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายรัฐศาสตร์  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายปัณณพัฒน์  สุขสมัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงบุณยนุช  เกตุศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายเตชินท์  พิลาล้ำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงนภัชสรณ์  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายปัณณวิชญ์  น้อยหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงสิรินทิพย์  สินประกอบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงอภิชญา  มุขโต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายกิตติพงษ์  สมรุส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายทิวากร  นิลกำเนิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายนิธิภัทร์  โชคสกุลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายธนธร  โชติณภาลัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงภาวิกา  เนื่องสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายณฐชัย  กลึงพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายณัฐณกร  เหล่านายอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายธีรภัทร์  กิตติพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงศรัญยาพร  ลิมปิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงนันท์ณภัส  ทองกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  รวีวงศ์อโนทัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงชญานิศ  บุญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงเบญญาภา  แหวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กชายวรนัย  รัตนาลัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายวิธวิทย์  แพร่งสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงณัฐธิดา  อัศยเผ่า โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายสิริวชญ์  สุบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงภิตินันท์  วงศ์ฐานเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  นาคเพชร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายกฤตธรรม  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงปวริศา  เอื้ปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงฐิติพร  นิธิกาญจนธาร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายนภนต์  เจตนาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายปิยพนธ์  สถิตธวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายภูริช  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายพงศกร  บุญวิไลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงหัสดีภา  อุ่มพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงกานต์รวี  บุญข์จรัสมนตรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นราจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายวิศวัสต์  ลมจะโปะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายพิพัฒน์  พิณตะคุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายนพเก้า  ผันโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายธีรภัทร  แชจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายกัญจน์พสิษฐ์  คงแสนคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายวริทธีนันท์  ศรีเนตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายธนกฤต  ไนย์กระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายกันต์กมน  ลอแท โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายอัจสุชนม์  คร่ำสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายธนดล  ธาราจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายศุภนัฐ  โสงขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กิตติวีรพล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายภาคิน  ครูเกษตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายนิธิกร  ด่านใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายกฤติเดช  หิรัญวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายณัฐภวิศ  ครอบกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายสิรวิชญ์  ชูชื่อ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายฐิติกร  สามขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายพิสิษฐ์  พรพีระสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายกรกฎ  แสงศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายปลื้มปิติ  ครจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงลลิตตา  กาวสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงณิชาปวี  ศรีโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงฐิติชญาน์  วงศ์กีรติกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงฐาณัชชา  ดำพรมพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายสิริเชษฐ์  อัครวงษ์โอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายณัทภัทร  พยัคฆศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงสุภาวดี  ใจชอบงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายกรวิชญ์  อุดมประทีป โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายธนเดช  วณิชยานุกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงภาลดา  เตียวเจริญโสภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กชายระพีพัฒน์  กาญจนนพวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงณัทณิชชา  เชื่องสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงอนันดา  สูบสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายชิษณุพงศ์  ภักดีณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายภูชิน  สิริทองสาคร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายชนาสิน  กราบทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงพิพรรษพร  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายธิติ  วัฒนาธาดาสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงกรวรรณ  พิมพ์ปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงฟ้างาม  กำมะหยี่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายปฐวี  กาญจนพรประภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายรัตนทัต  ทักษนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายภูริณัฐ  ซัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายปพนธีร์  ละม่อมงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายอภิภัทร  ดำริห์ชอบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงณัฐพัชร์  เพียรงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายสุทธิพันธ์  จรสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงณิชษาชล  ศรีโญยศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงณัฐชนน  เรืองเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงชัญญานุช  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายนัทภูมิ  สนิทนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายปิยะเทพ  ฐานบุรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายศุภากร  ป้องขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงปานฉัตร  แสงอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายธีร์  ชื่นธวัช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายนิธิศ  อิ่มเอมพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงประภากร  อินทะโส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงณัฐธีรา  ปองนาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงสุฐิตา  เจริญธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงบุญวิศา  เจียมสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงปทิตตา  โชตธนเดชบดินท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายพนธกร  วัชรวิชานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงปุณยวีร์  ม้าทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายศุกล  อาจปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายส่งศักดิ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  ศิลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายณัฐภัทร  ถองกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงญาณิน  เจสันเทียะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
965 เด็กหญิงนิสิตา  ศิริรุ่งสกุลวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
966 เด็กหญิงศุภานัน  มะยมทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
967 เด็กชายวทัญญู  ระดาไสย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
968 เด็กหญิงพิชชาพร  อื้อภากรณ์สกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
969 เด็กชายพชรดนย์  มุกดาสนิท โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
970 เด็กชายณัฐดนัย  ชูตระกูลวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
971 เด็กชายแทนตระกูล  วรามิตร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
972 เด็กหญิงภัทรวดี  ทราวดีพิมุข โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงวชิรญา  จิตรขาว โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
974 เด็กชายชนกันต์  จิตพีระวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
975 เด็กชายสิรวิชญ์  สุพรรณ์กลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
976 เด็กชายวิชญะ  น้ำจันทร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงปุณฑริกา  งามพลกรัง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
978 เด็กชายพงศ์ชยุตม์  ทรงยศวัฒนา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
979 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไพรงาม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
980 เด็กหญิงมัดใจ  ชัยปัทมานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
981 เด็กหญิงพิชชามน  สันติพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
982 เด็กหญิงปัณดา  ม่วงนาค โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
983 เด็กชายธนกฤต  ฉันทวิจัยกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
984 เด็กชายชยพล  ทิวัทฒานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
985 เด็กหญิงธีรกานต์  หาภักดี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
986 เด็กชายกษิดิศ  บุญวิจิตร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
987 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชินวงค์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงภัทรภร  สุขเสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
989 เด็กหญิงภรภัทร  สุขเสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงสุพัชฌาย์  ช่างประหยัด โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
991 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิริรัตนสกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงพรปวีณ์  พวงทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
993 เด็กหญิงวราภรณ์  ท่าพิมาย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
994 เด็กชายศักดิ์ศิริ  หนุนทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
995 เด็กชายภูวดล  แท่งจันทึก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
996 เด็กชายภูวิศ  สังวีระ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
997 เด็กชายวิธิวัสส์  ภูเบศพุฒินันท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
998 เด็กหญิงธมนต์ชิตา  หอมจะบก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
999 เด็กหญิงศรัยฉัตร  ปึงเจริญกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กชายภัควัฒน์  เกตุประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กชายวรัตถ์  อัมระรงค์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงกานต์มณี  สันติโชติตระกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงศุภิสรา  สธนเสาวภาคย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กชายคมพิศิษฐ์  ฉันทวิจัยกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กชายปัณฑิต  ศรีโคตร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กชายปัณณธร  หมั่นกิจพงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงณัชชารีย์  สันติพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กชายสรวิชญ์  โพธิ์นวลศรี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายณัฐปคลจ์  วิพัธครตระกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงพิชญาพร  ระดาฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กชายพงศกร  เกือนสันเทียะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงธีรากาญจน์  วลัยเสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กชายณัฐชนน  จอมงูเหลือม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มาลีวรรณ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 นางสาวนุศรา  การพานิช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 นายณัฐกิตติ์  ธรรมโสภารัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงอัญศญาพร  ดงหงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงชนิศรา  เชาท์ดำรงสกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 นายกันตินันท์  วรรณวานิชกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 นางสาวนุศรินทร์  การพานิช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงรังสินันท์  จิตรชิรานันท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อาสากุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 นางสาววริศรา  อภิวัฒน์วรพันธุ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงพิยกานต์  แทนจอหอ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายกิตติพิชญ์  วีรกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายอชิรวิชญ์  ศิริสุรักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ประวันตา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 นายธนิษฐ์  ชูประทีป โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงธัญสินี  ทองสำโรง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงนรีกานต์  พานอนันต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงบุญมาดา  ดีปราสัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายอณิรุต  วริวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายกษิดิส  ศรีทองสุข โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายศาสตร์ศิลป์  เมธานุวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงปัณณพร  ใบเตย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงกัลยาณี  ชัยเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงนิสิตา  พุฒทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงณัฐกมล  เนียนพลกรัง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงพริมา  หาญพิชาญชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงธนพรรณ  ละเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงสวภัทร  ประกัน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ศรีกู่กา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงญาณิศา  โคติเวทย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงสุประวีณ์  เสียงใส โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงฐิติกัลยา  นิติพูน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงฐิติวรรณ  เลอยุกต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายกนกพร  หมั่นมา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายพงศ์พฤทธิ์  กะรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงประภัสสร  นำแสงกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงศรุชา  วิริยะจิตต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงสมิตา  ริมใหม่ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายวงศ์วริศ  รัตนสิทธิภาคย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงญาณิศา  สมสมัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงชัชชญา  มาลีวรรณ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายภพสุข  สุเมธเชิงปรัชญา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงเข็มเพชรชมพู  วงศ์ยุทธจักร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงวีร์สุดา  เปรี่ยมงูเหลือม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงชานิสรา  ขันติธรรมรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงกุลิสรา  ยอวิทยา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงกรอร  สันติสัมพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงรดามณีรักษ์  ปู่สูงเนิน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงวริศรา  ระดาไสย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฉิมพินิจ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงนภัทรสร  ศรีจันทร์รัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงธัญชนก  แย้มเนตร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายจิรวัฒน์  อ่ำพาร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายกันตภัสส์  ์จิระชัยพิทักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายปิยวัฒน์  กฤษเกล้า โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายศุภากร  ปานวัชราคม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงวริศรา  ละครชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพธุริยะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงพิมมาดา  เกษมรัชต โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงชนากานต์  ศรีสุขวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงนัทธมน  สิงห์แก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทินกระโทก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงกชกร  ชวนจิตต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายวีรภัทร  จันทรีวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยฉิมพลี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายคีรินทร์  ภิญโย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงภูษณิศา  แฝงเพ็ชร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายไตรภพ  บุตรวิชา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายไกรวิชญ์  ทุ่งกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายกันตินันท์  โสทรเกรียงไกร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายปรเมศวร์  ดำนุ่น โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงจิรัชยา  ชมไธสง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายโพธิกฤต  ศิริไพบูลย์ทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงสุวรรณี  รัตนปราณี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงภารดี  วะสุธี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายนนท์ปวิธ  ติณจินดา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงกัญญัฐญาณ์  โชตินราวรรธน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงกัลยา  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายจิรายุ  อ่อนเกตพล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงจิดาธิพัฒน์  กาญจนสีมา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงปุญชิดา  ภักดีนอก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงสุชญา  บูลยาพอ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงวรัญญา  โกมลกาญจน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายวชิรวิทย์  วีระเทศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงสุมิตตรา  เมฆพัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายพลวรรธน์  คุปติศิริรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายชินดนัย  เกตุสันเทียะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงนานา  วาตานาเบ้ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงพรนภัทร  วอกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิ๊บกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงพิริยกร  มิตรจุติกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายพสิษฐ์  อิทธิพันธุวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายศุภกร  ทิพย์นิรันดร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงแมรี่ แอนน์  โรเซนทอล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายวิธวินท์  โรจน์นิรันดร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงอักษราภัค  ผลฉลาด โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงธันยารัตน์  อังศวาภิมณฑ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายวัศพล  ฉัตรสอน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายภูมิ  โนใหม่ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงพิชญาภา  คมพุดซา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงมัชฌิมา  แดงสากล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายพีรพัฒน์  ทองบริสุทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงปุณณาสา  จีระประพันธุ์กุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงจิรภัทร  เซ็นกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงภัทราวดี  ล้วนแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายณัชชา  เลียบกระโทก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงนันท์ชพร  วิรุณสิทธิเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายนรบดี  เขียวแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายสิรวิชญ์  บูชาชัชวาลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชื่นชม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงธัญญรัตน์  รักชาติ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายเผด็จพล  พรนิคม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงศวิตา  จันทรังษี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงจิรัชยา  แจ่มกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายพงศภัค  โสภณอัมพรพิเชฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายภูริณัฐ  ปรีดาสุริยชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงพัฒน์ขวัญ  วงศ์วาณิชกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงจินดามัย  พิมพ์ทวด โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยพงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พูนสินรุ่งโรจน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงวัทนพร  วิมลจิตต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงอภิชญา  ปรีดาสุริยชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วิไลพรหม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงชุตินันท์  บูรณปรีชา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงณัฐมน  วรกิตสิทธิสาธร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงอาคิรา  ปทะวานิช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงภิญญดา  เหิมขุนทด โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กชายจิรัฏฐ์  พูลทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงปริณดา  ศรีประทาย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงนภัสสร  พงศ์วิไลรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสียมไธสง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายณัฐธีร์  ศรุติเจริญวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงเอื้อการย์  พงศ์ภัทรภากร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แวววุฒินันท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายอานนท์  บรรเจิดเวหา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงปวริศา  หล่อธราประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  อัจฉริยะเทธากุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายภูริวัฒน์  เลอเลิศวณิชย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ภูสังข์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงพิมพกานต์  กิ่งข่อยกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงณภัทร  ยรรยงนวกิจ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายอภิภัทร  ตั้งวิวัฒน์กุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายเอื้ออังกูร  ชัยภาคย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงปุณณภา  เร้าสูงเนิน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายอาชวิน  เนระแก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงสุชานาถ  สุกใส โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงวลัยพรรณ  มาศิริ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงณัฐปรียา  คลังคนเก่า โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุตรโคตร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายกวีวัฒน์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงนันท์นภัส  เดินสันเทียะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงพรปวีณ์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงวรนันทน์  ศิริไพบูลย์ทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายก้องภพ  มุ่งอ้อมกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายคุณณสิญจ์  อยู่สันเทียะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายประสิทธิ์การ  ศรีห้วยไพร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปลื้มพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงยินชิราวดี  หอมสมบัติ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายชินาธิป  กระออมกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายกฤตภาส  ขวัญเกษม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงพริมณัฐดา  ลิขิตอำนวยพร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงวรินธร  เดชประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงปวีณ์กร  สมวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงณฐมณ  เดชกรธวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงณัฐนรี  ทองพึ่งสุข โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงนภัสวรรณ์  พิชัยลักษณ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงวรัญญา  สายแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายจอร์น  แองกัส โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายภูบดินทร์  ตั้งหลักศิลาทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายกรภัทร  เลาหพูนรังษี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายปิยะภูมิ  ยิ่งปัญญาธิคุณ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายชนธัญ  รักจะโป๊ะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงเขมจิรา  ติยะวานิช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงแพทธรีเซีย  ลันเดส โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงอรนิช  เกตุพุดซา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ธีรปัญญากุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายอาชวิน  วงษ์สวาสดิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายชนาธิป  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายนนทรัตน์  บุ่นวรรณา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงโมลียา  วรการกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงณัฏฐภรณ์  ปิตุทิพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงธมนวรรณ  โอภาสตระกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงฐิตารีย์  อรรถผลพิศาล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงอิสรีย์  ตั้งพงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงเพลินพิศ  รุมสำโรง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายพงศ์รพี  เหมจันทึก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงศิวรัญจ์  ศิลาอ่อน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงธนภรณ์กนก  ธนานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปรีชาวัฒนะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายณัฐภาส  ปรีชาวัฒนะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงอรชพร  จันทร์สมัคร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงชญาน์  ม่วงนาค โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงสุชานันท์  โพธิ์วิทย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงเมธาวี  โนนพลกรัง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายชนาธิป  ทิพย์วรรณ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายวรรณรัตน์  หาญสงคราม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงวิลาสินี  บุญจริยะวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงอรอารียา  ผอมสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายคุณาคม  พินิจสถิล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงหทัยลักษณ์  บุญเรืองศรี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงกุลจิรา  สายปาน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญช่วยสุวรรณ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงสุภาพร  แสนรวยเงิน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงมารีญา  อาสพลุนด์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายชิษณุพงศ์  คงธ์กระพัน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เลิศสวัสดื์วิชา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายอชิรวัชร์  ดุษฏีประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายอภิวิชญ์  รัตนานนท์เสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงสุวพิชญ์  สิริบรรณสิทธฺ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงนัยน์ภัทร์  เลาหพูนรังษี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายวสุท  เล็กสันติกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายพีรดนย์  จึงสิริเสรีพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงรัตน์รวี  เพิ่มศิริวาณิชย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชยโชติอนันต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงพิชญธิดา  ตานิโก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เรืองชัยทวีกิจ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงณัชวลัญช์  อโณทัยไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงสุพัชฌาย์  ช่างประหยัด โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายวิธวินท์  ฉัตรสอน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์เจริญ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  อึ้งวัฒนา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายภูวิศ  ประทุมมัง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงนันทิชา  รัตนมณี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายธนกฤต  มีแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงณภัทร  ตาลชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายวิศิษฎ์ศักดิ์  ทองสุ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายณัฐวิทย์  แย้มประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายธรรมกิตติ์  วงศ์กาไสย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายณัฐนันท์  อังสุนันทวิวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายภูวิสิฐกุล  เชาชัชวาลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายศิรวิชญ์  โรจน์นิรันดร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายทิม  วอคเกอร์ส โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เอี่ยมสูงเนิน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  พากล้า โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงปวีร์รดา  หาญวงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายอังศวีร์  ธนสิทธิ์บวร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงศิริวิมล  ทองสุ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายภูมิรวิชญ์  ตั้งไพโรจน์วงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงอรรถยา  วิศวกรวิศิษฎ์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.6 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงปุณณ์ภัคญา  พิพัฒน์ธรรมคุณ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.6 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงภิญญ์  ยศพล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.4 คณิตประถม
1258 เด็กชายชาณิช  ภัคกุลกานต์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.5 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงปทิตตา  รัชตชัยยศ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงสุรภา  ปัญจภักดี โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงณัฐชยา  วิศวกรวิศิษฎ์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงปัญญวีร์  พงษ์ดนตรี โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายปภังกร  ประพฤทธิพงษ์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายพาสิษฐ์  ลิมป์ปัทมปาณี โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายศิวกร  เมธปรีชากุล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายณภัทร  เมธปรีชากุล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงภัทรวดี  กุศลานุคุณ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงวิภาดา  วชิรลาภไพฑูรย์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายปรินทร  วณิชเจริญงาม โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายเพชรภูมิ  พิมพ์เสน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงนภษอร  อันดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1272 เด็กชายธีรพงศ์  ปานเทศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงเมธาวี  เรืองฤทธิ์เดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงพฤกษา  ไชยวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1275 เด็กชายภัคภัทร  ภักดีเมฆ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงศศิกาญจน์  พลอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1277 เด็กชายเหมันต์  ตุลยเตชินท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงจิริสุดา  เมืองมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1279 เด็กหญิงพชรพร  ควบพิมาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1280 เด็กหญิงกมลนภัช  สถิตพิทยายุทธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1281 เด็กชายจิรวัฒน์  มีพรสวรรค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1282 เด็กหญิงพลีรภัทร  เทศดีตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงวชิรญา  ทรัพย์เจริญมาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1284 เด็กชายชิษณุพงศ์  แป้นหมื่นไวย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1285 เด็กชายชยางกูร  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงพัฒน์สราญ  คมสันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1287 เด็กชายสรวิชญ์  แย้มวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1288 เด็กหญิงฐิติภัสร์  จิระเบญจวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1289 เด็กหญิงอริสราภรณ์  กาญจนาทวีโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1290 เด็กชายชนาธิป  ชุมวัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1291 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ปริญญากุลเสฏฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1292 เด็กหญิงพัทธนันท์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงปลายฟ้า  จันทร์นอก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1294 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เพชรสุรีย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1295 เด็กชายธีระ  แซ่เฉิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1296 เด็กหญิงปริยากร  พจนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงเครีย์  รีฟส์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงอิชยา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1299 เด็กชายเผ่าภูมิ  ภูมิภู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1300 เด็กชายพุทธิพล  พลสามารถ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1301 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ก้านดอกไม้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1302 เด็กชายธภัทร  แสงพรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงนัชชา  เชิดชน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1304 เด็กหญิงปริศรา  รัตนประสบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1305 เด็กชายธัชชัย  งามงอน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1306 เด็กชายภัทรพล  มีแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1307 เด็กชายก้องนรินทร์  จอนเกาะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1308 เด็กชายเดชาวัต  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1309 เด็กหญิงทักษอร  ว่องประชานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1310 เด็กหญิงเมธาพร  กลางพิมาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงนุชนาฏ  แก้วประชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ถนอมทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงมณฑิตา  ธรรมนู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1314 เด็กชายภูมิรพี  จันทร์เหม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1315 เด็กชายภคภูมิ  เขตนารี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1316 เด็กชายทิฐินันท์  พิริยะวิไล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1317 เด็กชายชโยทิต  จันทร์สูงเนิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1318 เด็กหญิงปนัสยา  เทพพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1319 เด็กชายภูจินต์  เลิศเจริญวงษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1320 เด็กชายประกฤษฏิ์  วัฒนถิระอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1321 เด็กชายถิระธัทร  ถิระปรารมณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1322 เด็กหญิงณัฏฐนิตา  สุรเดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1323 เด็กชายยศบดินทร์  วิชญาณวรวุฒิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1324 เด็กชายเหนือเมฆ  บวรยรรยง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1325 เด็กหญิงฌัชฌานันท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1326 เด็กหญิงกีรติกร  หาญบรรลือ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงญาณิศา  หอพิบูลสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1328 เด็กชายแพทริค แค็นดอลล์  ไฮเอิลบรอน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงปัณฑิตา  โตมรศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายธีธัช  คัมภิรานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายรณกร  วงศ์ลำดวน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงลินน์  คอห์นฮอร์สต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงภัทรศยา  ไชยมัชชิม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงลภัสสิรี  สิริพงศ์พล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงธริตา  โศภิษฐิกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงพีรชญา  ลิ้มมหาคุณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงธีรดา  อุดมเจตจำนง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงศุภณัฐ  ดวงตาทิพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงอิสรีย์  กิตติศุภเศรษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงจิตรลดา  จงนันทนาวนิชย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงณิชานันท์  ตะสูงเนิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายชินภัทร  ภัทรกุลธนพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงภัทรศยา  อนุมาตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายภูวณัฎฐ์  ว่องประชานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายพชร  ก้อมมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายกชภูมิ  เพ็งเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงฉัตรศศิธร  แพร่งผักแว่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงกนกณัฐ  แผ่นทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงรฐา  โชติปรีดาฐากูร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงนัทธมน  ธิติบุณยกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงนลินรดา  เนตรสระน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายเตชัชธรณ์  สวัสดิ์จะบก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงฐณัชญ์พร  สาริกา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงสวิชญา  ชนะบำรุง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงจณิฐชญา  ชุ่มตะขบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิมล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงณภษร  พวงเพ็ชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายพรรณนภพ  รอบคอบพรมราช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  พีรทวีพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงอภิญญา  ทองศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงปวิตรา  รุ่งโรจน์ขจรกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงกัณยากร  ศรีมงคล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงพัทธนันท์  คมวีระวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายพงศ์ภรณ์  หมั้นทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองหวั่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงอิณท์การณ์  ชัยปลัดวรโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายวรินทร  ร่มกลาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายพชรพล  ควบพิมาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงพิชชาพร  ดวงแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงกาญจนธัช  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงสุญาดา  ไชยประพัทธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงเพชรลดา  บุญแจ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายดนัสวิน  ไชยมัชชิม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงเขมิสรา  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงนิภาธร  ธรรมปัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายฐิติวัสส์  แสวงผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงอนงค์วรรณ  มุขดารา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงวันวิสา  วิสาระพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงกรณิสา  น้อยสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายณฐกร  ศวัสกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงณัฐชาดา  สุนันต๊ะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายพรชัย  พรจินดาโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงกันยากร  ทรงต่อศรีสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงสิรภัทร  อุทุมพิรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงภัทรจาริน  อนุมาตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงพลอยปภัส  ปักเคทา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงมนสิชา  สังข์สนิท โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงหฤทชญา  ไสยสมบัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงปุญญาพร  เขตคาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายพลาธิป  พลสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายฐปนภัทร  เพ็งเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายณกรพงศ์  วิสัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงวิไลวรรณ  พฤกษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงชนาพร  ยอดขาว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงพิชญานันท์  บุญอาจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ยนจอหอ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงช่อปัทม์  ศีลารัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงวรัญชลี  ประวัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงนลินนิภา  ไชยชาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงณัฐณิชานันท์  เจริญผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงสุวิชญาภรณ์  โล้วตั้งกิจเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงนลินทิพย์  อุกฤษ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายอชิรวิชญ์  นัดสันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายกัมปนาท  จุดาศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงเพียงออ  สุขศรีเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายดนุพล  ธนะพาณิชย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงโชติกา  หล้านามวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงชัญญา  ศรีพล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงชนิศา  บูราณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายเตชิน  อภิเมธีธำรง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงปาณิสรา  โนนสุภาพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายไอศูรย์  คลังบุษฎีกานต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายธนกร  โชติพีระวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายคณพศ  ชินสีห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายศุภกร  วัชเรนทร์วงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงณัฏฐวรัตน์  วงษ์ตุ่น โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงชนม์ณานันท์  สินชัยศรี โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1418 เด็กชายโสภณวิชญ์  ธนพิบูลย์พงศ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายไอศูรย์  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายภูวิช  อุฑารสกุล โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
1421 เด็กชายภครัช  อุฑารสกุล โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงสินินันท์  วิริยะกุลนันท์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายณฐวัฒน์  วิรุฬห์บัณฑิตกุล โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงณัฏฐากมล  วัคคุวัทพงษ์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงสรวีย์  ปัทมศรีรัตนา โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายเปรมพิพัฒน์  ธิสันเทียะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1427 เด็กชายกนกพล  ทองปุย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1428 เด็กชายรชตะ  ปฐมพงศ์พิชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1429 เด็กชายสรวิชญ์  พิมพโมทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงกนกพรรษ  สิมธาราแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1431 เด็กหญิงสุพัชรี  ทองนำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1432 เด็กชายนิธิชัย  ทองยินดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1433 เด็กชายปรีชาลักษณ์  โชตินอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงอาณดา  โฉมเฉลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1435 เด็กหญิงพัชรพร  ใบโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงสุภาวรัธ  ศรีร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงธมกร  นิรมิตสีมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงรวิกานต์  ปลื้มมะลัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตอสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1441 เด็กชายธรรมนูญ  นาถมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1442 เด็กชายวิชานันท์  ชานันโท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1443 เด็กชายภูมิวิช  คำรณฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1444 เด็กชายเจษฎา  ภักดีศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1445 เด็กชายณภัทร  ศรนุวัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1446 เด็กชายจิรายุทธ  อาจจอหอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1447 เด็กชายรัชชานนท์  ชานันโท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1448 เด็กชายปกเกล้า  เกิดสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1449 เด็กชายมงคลประสิทธิ์  โมกหมื่นไวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1450 เด็กชายพันธวัช  เหล่าอุดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1451 เด็กชายวงศพัทธ์  พิไชยแพทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1452 เด็กชายธัญเทพ  รุจิราภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงกัญชพร  กสิกรานันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงนณฬภรณ์  สวัสดิ์อำนวยโชค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1455 เด็กหญิงจิณณ์ญาณิดา  ศรีแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1456 เด็กชายประภวิษณ์  สุขศรีนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1457 เด็กหญิงบุญญาดา  หงษ์ห้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1458 เด็กหญิงธิดาภา  รุจิราภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โรจนาปิยาวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงกุลธิดา  เสียงดัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายศิรสิทธิ์  สิทธิโชติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงณัฐณิชา  งามชื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงจิดาภา  สิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงณิชกานต์  จงกลกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงนงค์นภัส  บุญนอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงสิริกร  สายไพศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายจิรโชติ  สุวรรณาโค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายภูริศักย์  นพคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายสิทธิกร  ตันสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงปารวี  คำสันเทียะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายญาณวรุตม์  ปิยะวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงพิชญธิดา  แตมสำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงลลิลทิพย์  อินถา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงปวริศา  ศรีสุภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงกฤติมา  กุลนาวิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงปัณปรีดา  บรรจงปรุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงวรลัญช์  เยื่อใย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงปุณยวีร์  อริยสัจกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงรตา  วงษ์มา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงวริศรา  สนิทกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงอภิญญาภา  จงเจริญใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงพิรุฬห์ธาร  ชันกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงพิมพ์เลิศวดี  ลีเลิศวงศ์ภักดี โรงเรียนนานาชาติเวสลี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายสิรวิชญ์  พิมพ์เกาะ โรงเรียนนานาชาติเวสลี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงนภัสศรัญรัชย์  แผ้วประยูร โรงเรียนเมธาพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงชนิกานต์  หินทอง โรงเรียนเมธาพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กชายปาณวัฒน์  ชั้นกลาง โรงเรียนเมธาพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายพศิน  ใจพุดซา โรงเรียนเมธาพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายวีรภัทร  วงศ์วิชยาภรณ์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงพลอยนภัทร์  โฉมแดง โรงเรียนเมธาพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงตะวันฉาย  จิระเจริญสุวรรณ โรงเรียนเมธาพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงอันดามัน  จิระเจริญสุวรรณ โรงเรียนเมธาพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงสิมิลัน  จิระเจริญสุวรรณ โรงเรียนเมธาพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงอภิชญา  ตันติกุล โรงเรียนเมธาพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงอัณญาดา  ศรีสมบัติ โรงเรียนเมธาพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายปภังกร  แสงศรีลา โรงเรียนเมธาพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงอรอนงวรรณ  ศิริโภคานนท์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายธีรเดช  สัจจเทพ โรงเรียนเมธาพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงยุพารัตน์  แสงหัวช้าง โรงเรียนเมธาพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายธนันท์รัฐ  วัฒนสินศักดิ์ โรงเรียนเมธาพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายพีรชัย  โรจนวงษา โรงเรียนเมธาพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงศิริกาญจน์  รัตนกาญจน์กุล โรงเรียนเมธาพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม