รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธันวา  สุขหฤทัย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายชินกฤต  อเนกเวียง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายปรวรรตน์  ดวงพิมาย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายจิรายุ  ทับเปีย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายปวริศร์  อิ่มอำพลศักดิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายภัทรพล  ไชยกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายภูณิรัฐ  เตียงพลกรัง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายนภดล  ขาวปาน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายศตคุณ  ศุภาเมธานนท์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายนภัสกร  สรสิทธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปีย์ญาดา  วัดถัง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงศกาวรัตน์  วัดวิลัย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุชัญญา  จรโคกกรวด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกานต์สินี  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงศกุนตลา  ธัญญานนท์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงมนชวันณ์  โชติช่วง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปณิสรา  เย็นใจ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายเตชธรรม  ตู้พิมาย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงสุธาทิพย์  โชติประดิษฐ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายณภัทร  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายทรงกฤต  ไสวชัยศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายอชิตะ  สายเพ็ชร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายธนภัทร  ตอบสันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายก้องภพ  ขันอาสา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายพันธวัชร์  วัชรพันธ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สร้อยสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพิรุณรัตน์  วงศ์โสภา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปวีณ์นุช  พรโพธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพรนภัส  เจริญศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพัชรกันย์  ด้วงมุขพะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชนิสรา  ประสิทธิ์ศร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธัญรดา  รอกกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงโยษิตา  ทารินทร์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปาณิสรา  พรานุสร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายณัฐกร  บุญลำพู โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายพีรพัฒน์  ชนะพาล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายวันฤกษ์  กลิ่นบัวทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงฐิติชญา  บุญศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายทวีโชค  พูนศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายศุภชัย  จีระออน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปรีญาพร  จองทองหลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงภักดิ์จิราพรรณ  ย่านกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภูครองนา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปพิชญา  ตุ๊ดมะเริง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปราณฉัตร  ทองกูล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงแพรวา  ชุยหาญ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงภัทรานันท์  แต้มกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ปัตตานัง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงภคอร  ลังสระน้อย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายชินกฤต  แก่นสันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายกมนทรรศน์  จารึกโพธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายนพรัตน์  ทัศนะนาคะจิตต์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายโภคิน  ชังจอหอ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงธีรญา  สานอก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สะสม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธัญติษา  โก้กระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงเนตรชนก  จันทจร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงเบญญาภา  วีระภักดี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงอริสรา  อุทัศพัฒนะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายจักรพรรดิ์  ศิริโชติ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายพชร  หวานสูงเนิน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายชัยวัฒน์  นุชิต โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายมานะชัย  จิรสาธิต โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายพาคินทร์  นายโท โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายเทวัญ  สังฆมณี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายนฤพล  บุญคำมูล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายปัณณธร  ประมวลทรัพย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายภูดิท  อุปริสัจกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายภัทรนน  อาจอินทร์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายพงศ์พิสิฎฐ์  ชูรัตน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายปัญญาวุฒิ  อะภาโส โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงรุ้งณภัทร์  หน่ายครบุรี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พจน์พิพัฒน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงญาณิสา  พูลลาย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงรณิดา  บุญเกษมชูโชติ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปริตา  ทองหัวเตย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพรลดา  ไชยพรรณา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายก้านสกุล  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายชยพล  ศรีอำไพ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายภูดิท  อินสูงเนิน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายภูริวัจน์  พรสุขสว่าง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายปรมินทร์  ไลไธสง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายอินทัช  รัตติยา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธิดารัตน์  เพชรน้ำค้าง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกรรณิการ์  ชาญประไพ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐมน  อุ่นศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพนิดา  คบด่านกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายณัฐสิทธิ  ฉิมพะบุตร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายวีรภาพ  มลิวัลย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปิยะภรณ์  เรืออาจ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปิยะดา  ทวีจิตร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แป้นทะเล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปัทมา  เตียเปิ้น โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ถิ่นสูงเนิน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายณัฐภัทร  แดงใหม่ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายพีรกานต์  คาถา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายรัญชน์วรท  จันทรเสนา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายจักริน  วงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชาญชนะโสภณ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงชนกสุดา  สุทธิวงศ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงทอฝัน  เพ็ชรหงษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงณัชชา  นรสาร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงธันยชนก  อินมะเริง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงจิดาภา  อุปฮาด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงจุฑามาศ  ประภาภัทพงษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงจินตกัญญา  เป้าลุมปุ๊ก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายธัชกร  อุมาธรณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายภัทรกร  บรรเทิงกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกรวิทย์  ดีมา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายสิรภพ  แปวกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายพีรพัฒน์  ทุ่งกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปริณณิฌา  ไตรภพกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณัฐนันท์  แสดใหม่ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงศุภสุดา  อิ่มถาวร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอธิชาวดี  ไชยวงศ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงทิพานัน  แรงครุฑ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงมาริสา  ธรรมดา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงอริสรา  เจริญการ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจรรยพร  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพชรอร  พรจะโป๊ะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพรนภา  ด่ำกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอรุณรัศม์  อมัติรัตน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงบุณยาพร  หมอดี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุชาดา  สระแก้ว โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตรแสน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอมลมณี  บุญประกอบ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงทิพกร  มีสุข โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอนันชญา  สาลีสุข โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธนวัฒน์  เนียมอ่อน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายอาทิตย์  อยู่ดีพะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงฐานิตา  เนื่องภิรมย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวสิกานต์  วิทยากุล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปัณณพร  ทองคำสาร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธนัญชนก  จุลตะคุ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพชรพร  ชอนขุนทด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงธัญวลัย  จำลองมุข โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัลยกร  การุณสูงเนิน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงธัญชนก  เตียงพลกรัง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายทรงกร  ไสวชัยศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธวัชพงศ์  สุกใส โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายราเมศวร์  ไตรยวงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายนิติธร  ปะโมนะตา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายศิวกร  อู่เสือพะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายสิรภพ  จุตพรชัยศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายรวิพล  บุ่งหวาย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายอชิรวัตติ์  เจริญชัยวณิช โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธีรศักดิ์  งึมกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายทีรวัฒน์  แก้วจังหาร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายแทนธัญญ์  ก้อนทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกรธัช  กุลรพีภาส โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชวันรัตน์  เชิญกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณหทัย  อัมรินทร์รัตน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกันติชา  กอบสันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงวันวิสาข์  กวีวรากร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกฤติกานต์  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงญาณิศา  ฤทธิไชย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณพัชร์ปพร  กอไม้กลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนันท์สินี  น่วมนิ่ม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปวงภร  เอนกวิพุธกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฐชา  ปะอันทัง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  คำกองแก้ว โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ปัญญาสาร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงศิริกัญญา  ปลิงกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงลภัสรดา  จิรอัครยา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สุขบัวใหญ่ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายจิรภัทร  เยาว์เหมือน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายเจษฎาพร  จรรยากระจ่าง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายจีรศักดิ์  ปาสาจะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายคุณใน  มะโนรัตน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายนฤบดี  พรมแดน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกรดา  บรรจงใหม่ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงทอฝัน  โพธิบัติ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงภรรดา  เล็งกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพิชาพร  พาภักดี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงราชรินทร์  วงศ์ศิลป์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอนันตญา  สินทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสุจินทรา  ด่านกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงญาณภัทร  มณี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพรปวีณ์  เขตนิมิตร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพชรพรรณ  พชรพรรณทัพพ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวรินทร  สงนอก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงศุภศิริ  บัวพุด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงเบญจวรรณ  คงเมือง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกัลป์ธีรา  คำไทย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงทิพรรณพร  ชูคำ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงอนันตญา  ทึมหนองปลิง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนาถินี  สุขทะเล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกนกวรรณ  พืชทองหลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายทีปกร  อุมาธรณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายศุภกฤต  ภู่เกิด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายวรัญญู  อยู่ทะเล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายศุภฤกษ์  สุขสิงห์ทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายเดชานนท์  ชมเดชดี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธนดล  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายสมิทร์  ธีรวัฒนไพบูลย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณัฎฐ์  ขอจัดกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายอภิชา  แย้มยิ่งยง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงศุวันรักษ์  หลวงกิจจา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนิชาภัทร  เหมหงษา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงรตินันท์ศิริ  ว่องนิยมเกษตร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงธีรกานต์  สุดใจ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปริณดา  นิมิตร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงสุพิชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกวิสรา  ผมฉลวย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสรัญรัตน์  สวัสดิรักษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงขัตติยา  ลองจำนงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พริ้งกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงชยาภรณ์  ยอยเงิน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงชญาดา  จิรากุลวัฒน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐชยา  แรงครุฑ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปวริศา  โพธิ์พิศาลกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอภิญญา  อธิพรหม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณวรา  เงินวัฒนะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดวนขุนทด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศรัณย์ธรม์  อยู่ภักดี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนันท์นภัส  อึ้งตระกูล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายสิทธินนท์  วงศ์เพียรกิจ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภาณุวิชญ์  เอียการนา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภูมิรพี  ขวางกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงภัทรวดี  ชั้นกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพรจันทร์  สุคนธรักษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  โพธิ์พะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอรนลิน  อินพู่ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายอติรุจ  จันทวงศ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายณฐพัฒน์  ขวาไทย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธนเดช  โลหณุต โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายวทัญญ  เบื้องกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายธนวัฒน์  โคตระวีระ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายพิชญะ  ชิดปลัด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เตรียมมะเริง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายภควัต  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายชญาณพงศ์  วะลัยศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายภัทราพร  เจียนมะเริง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงเบญญาภา  เปไธสง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปณิตา  เกยรัมย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอภิญญา  แซ่ลี้ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปรุเขต โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอัชฌา  ราญสระน้อย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปาริศรา  บุญปลูก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงนภมล  ยาสมุทร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวนิดา  อัตตวิริยะสุวร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงอรวรรณ  ด่านสร้อย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายวรเมธ  กอแห้วกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายจิราธิวัฒน์  ตระกูลภัทรเวช โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แซ่จึง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายเพชรหฤษฏ์  พลขันธ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายภากร  ชำนาญกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายพีรณัฐ  ชาวนา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายอนรรถกฤต  ยนต์สันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายสิรภพ  กิ่งเพชร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายบูรพา  บรรจง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แพงไธสง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงโกลัญญา  แหลมทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกัญญ์วิญาณ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายสุรศักดิ์  สิทธิไทย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมวงษ์ซ้าย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายปัณณธร  วัดพะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงทักษวดี  อาญาเมือง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  นาแซง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพัชรพร  หอมกำปัง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงตุลยา  เสนาะศรีตระกูล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพิมภิชา  เปรมนิธิวัฒน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงชนิสา  เลือไพร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณยฎา  ธานีวรรณ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพรนิภา  เขมะสิงคิ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธนาทิตย์  เพ็งวิสาภาพพงษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงวริศรา  คะแนนสิน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพรหมภัสสร  โชติศุภอนันต์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงวรรณนิภา  วงศ์สวรรค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงธัญชนก  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทุมมากรณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงจุฑามาศ  ไขขุนทด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงวิชญาดา  เพ็งชื่นมะดัน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสาวิณี  ซ่อนกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงลักษิกา  สู้ศึก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  กอกกกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงเนติมา  สมนึก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฐมน  อินทะโส โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอมรกาณฑ์  ลักขษร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงเขมณิช  ห่อทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปีติ์ปิตา  สมัยกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอติพร  หมอดี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายปัญญากร  นนทชัย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บือสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงณัฐกมล  สุทิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายอาชวิน  ชิณวงศ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองหล่อ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงญาณิศา  สมศรี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงรมิดา  จิรภาพงษ์เจริญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงเจนจิรา  นาสองสี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงปัญฑิตา  สีทาดี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงอรุณทิพย์  กรุงโคกกรวด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงอนัญญา  ผินใหม่ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายวงศ์วรรธน์  ผูกพันธ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายพร้อมรบ  มะโนรัตน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงปวริศา  เลี้ยวกลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงสวรรยา  ทาลุมพุก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงธัญชนก  สมตัว โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายรัตนธรรม  กลิ่นจันทน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายภูธนะ  แสงผล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายปภาวิชญ์  ดวงสุวรรณ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงฟ่อนข้าว  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงปวรีย์  พื้นชมภู โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงปภาวี  ภักดีณรงค์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายรวีภัทร์  พิณเจริญพันธุ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีทัศนากุล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายอดิศร  ภักดีมาก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงฐาปนีย์  เชาว์รักษ์หิรัญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงพัณณิตา  พ่วงกลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เตียมไธสง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายศรัณยพงศ์  รอตภัย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายสิรภัทร  นรินทร์นอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงนภัสนันท์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงศิรภัสสร  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงปาริฉัตร  คำกลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงพรรณอร  เหล่านอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายวัชรากร  สร้อยสระน้อย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายฐนกร  โสมาบุตร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายธนาธาร  ยินดี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายพัฒนพงษ์  พุทธะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองจอหอ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงรินรดาภรณ์  ไวสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายกิตติเทพ  โคตรใต้ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายปิยะณัฐกฤษณ์  พรหมเจริญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงพรญาณี  อุดมตะคุ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงรมย์ชลี  พิณปรุ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองสิงห์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงศุภษร  วัฒนธนาพันธุ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงนภัทร  อุทัยแสง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  สินปรุ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงสุทัสสา  คำมุงคุณ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายสถาพร  เพิ่มโภคา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายปัณทัต  พรหมดี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายกฤษณ์  กฤษสุวรรณ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงปทิตตา  แขกระโทก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงสุภัทรา  ยาวะโนภาส โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายภคนันท์  ชูศิริพงศ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงนภาพร  โตโคกสูง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงพัชริดา  เรียบจันทึก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงกันยกร  สามารถ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงสิริวิมล  จันลาวงศ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายวณัฎฐ์  ประเสริฐสุขจินดา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิมงคล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายปฐพี  ปิดตาละเพ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายปารเมศ  สิงห์สนั่น โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงธัญญชนก  เพชรนอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงชญานิศ  พิทักษ์วาณิชย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงรวิสรา  วัชระวงศ์บดี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สายใหม่ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงธนพร  นาเหลา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ท้วมพุดซา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงคุณาพร  แสงสว่างสถิตย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายศรัณย์กร  ปภาวินนรเศรษฐ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงวรัทยา  ประทุมวงศ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงขวัญกมล  แสงจันทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายนราวิทย์  มนต์จังหรีด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงยูกิ  อิชิเงะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงธัญกานท์รดี  สุรดิษธิติวัฒน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายณัฐวัศห์  ไทรเทพยิ้ม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายธนบดี  วัฒนะสิริโชค โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายธัชกรณ์วฤทธิ  ทีปกรบุญญธนินท์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายธนินท์ธร  นุชาญรัมย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายวริทธิ์ธร  ใสใหม่ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายวิทวัส  โชคสำราญทรัพย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงอักษราภัค  ปอยสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงนวสรณ์  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายธีวสุ  พิทักษ์วาณิชย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายอณาคิณ  สิงห์มะหม้อ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงศิรภัสสร  คำดี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงปวิตรา  พางาม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงปริยากร  มาไชยนาม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายณฐพล  ศิริจำปา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงณชญาดา  แสนสุข โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงปพิชญา  พางาม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายก้องภพ  ทองใบรัตนา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายพรสวรรค์  ตู้ปทุม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงณัชชา  รัตนจักร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงกันติยา  ปิดตาละเพ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงวรินทร  หมั่นมา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงสิรภัทร  พุฒนอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงสุภาวดี  โกศัยเนตร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงเอมมิการ์  ศรีรงค์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงจีรนันท์  ดุมใหม่ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายณฐกฤต  เพ็งสระเกษ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายนพณัฐ  คงทอง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงณิชกานต์  ฮะสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายธาวิน  ชาญชนะโยธิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงอนัญตญา  ทรัพย์สูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  บุญชู โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงศตพร  โชติฉันท์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายทัตอิสรณ์  ศรอินทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายกันต์ธีร์  สามารถ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายธนกฤต  สวรรค์พรมราช โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายธัชกร  พลตะขบ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายภูริทัต  คำมณี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงศิวพร  ปรารถนาสันติสุภา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงพัชชา  เปรื่องวิชา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงพัชราภา  เลิศชัยพงศ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงทัตพิชา  บุตรสร้อย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงกนกกร  กูบค้างพลู โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงวิรัญชนา  จันทร์เขียว โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายชลชาติ  ปาละสาร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงธัญพร  บุญญาภิชาติกาล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณปภัช  จันทรนิยม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายทีฑทัศน์  เลี้ยงวัฒนหิรัญย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงรุ่งนภา  โตโคกสูง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกฤษญาณี  ตุงคะศิริ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายพลกฤต  ดอนจันทร์โคตร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายพิชยะ  วารีวนิช โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายธนภัทร  ใจชอบ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงวริศรา  กั้งกระโทก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงวิมลสิริ  เรืองพักตร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงศศิกร  กฤษกลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงสุพิชชา  ผึ้งทอง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงวรัทยา  โกฎค้างพลู โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงสุภัทชา  ห่อประภัทร์พงศ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอาภิรยา  คุ้มจอหอ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายกฤดากร  วันชัย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กุลโคกกรวด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงอัจฉริยา  บุบผา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพชรณรรฐ  เลิศนิธิธรรมกุล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายณัฎฐ์ปวินท์  สุนทรภักดี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงกัญจน์ญาณิศา  จิมเมืองปัก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงเจนเชิญขวัญ  เดชไชยทิพย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายพัชรวัฒน์  เอื้อกูลวราวัตร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายออดิท  อาพัดนอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพรนภา  คำคงคุณ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายอนาวิล  วงศ์สิริวิริยะกุล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงทิพาวดี  ภูมะลี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงดาริน  หนูสิงห์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกนกพัฒน์  เสนา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงญาณินธัชพร  ผโลประการ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณัชชา  กล่อมจอหอ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  จำอ่อน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  หอมวิเศษ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  กมลทีปพิพัฒน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงเนตรนารี  แซ่เนี้ยว โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพิมพิศา  ปะหน้าประโคน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวริยา  มังคลาภรณ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายกวิน  สุทธิสา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงบุณฑริกา  ธนาวุฒิ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสงจันทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงวรรณวนัช  กษิติบดินทร์ชัย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายปุญญนนท์  ผาสุขอนันต์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายปิยะวัชร์  แสนรัง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายณปพณ  มณีกุล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายสรวิชญ์  ไคขุนทด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงจิดาภา  เบญจนวพร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  พงษ์สุภา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงศตพร  ภูงามนิล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  สมานพันธ์สกุล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายญาโณทัย  สายทิพย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายณฐกร  พันธุ์ฟัก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายกฤษฎา  กองขุนทด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายคุณกฤต  โสมีศรี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงประภัชยา  เชิดเพชรัตน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงฐิติชญา  สันธนะพานิช โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงสิริกร  ขาวพรหม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงปริยาภัทร  คำเจริญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงนภณัฐ  พันการุ่ง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงอรกัญญา  ชิณวงศ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศิริพร ณ ราชสีมา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงชญานิน  อินทะวัน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มีระหันนอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายพีรณัฐ  วงษ์พูล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายณัฐดนัย  ธนศิริกุลชัย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงสุภาวดี  ปรางอยู่ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สำราญโสม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายรุจิภาส  แซ่ตั้ง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ถีสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงปภาวรินท์  ทิวาวรชัย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายสุภชัย  วงศ์มณีวรรณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงสุเมธินี  อึ้งธนารัตน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงญาณพร  โพธิ์กัณฑ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงฑิมพิกา  นอกพุดซา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงสุวิลตรา  บุญลาภ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายวีรภัทร  คำแก้ว โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงริญญ์รภัส  ศิริสิทธิ์นรากร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กลอนโคกสูง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงพิชญธิดา  เต็มผักแว่น โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงรัชนีกร  แซ่ก้วน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายอนันดา  เบาเออร์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายณฐกร  กิติโกฬะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายกิตติพงศ์  ไผทสันติ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงพรปวีณ์  รัตนอภิสิทธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงวาสนา  หงษ์ขุนทด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงณัฐชยา  ชาญปรีชารัตน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วชมภูนุช โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายนฤภัทร  บุญยมานพ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายจิระภัทร์  บุญประเสริฐ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ใจซื่อ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงกวินทิพย์  กอดสันเทียะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงวริศา  โตชยามานนท์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงธนาวดี  ตันตระกูล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายพิชญ์  พีรรุ่งเรือง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายสิรวุฒิ  พรมชาลี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงกัลยกร  สีเขียว โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงฐานิดา  กะการดี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงน้ำมนต์  บุญนาค โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงกัสมา  จ่าพันดุง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายชวกร  เกตุนอก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายธีรภัทร  แสงกระจ่าง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงพิชชาพร  บาตรโพธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงพิชยา  ลากุล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงปุณยวีร์  อัครวงศ์วัฒนา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงปิยธิดา  แสดขุนทด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายณัฐธัญ  ภูวสิทธิถาวร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงธนภรณ์  ป้อมปักษา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงอาฐิชยาภรณ์  กิ้นบุราณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงอาฐิชยาภา  กิ้นบุราณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายนันทชัย  ไพสาลี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายชนะชัย  ทิพย์รอด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงสุธาสินี  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงธีมาพร  รุ่งโรจน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงปมินตรา  งามอภัย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงสิริกานต์  กลิ่นกมล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายจิรสิน  ภูมิสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงสุประวีณ์  ฉันทะประเสริฐ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงกัญญาภัค  ดำโพธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงวรรณวริน  ยันต์จอหอ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายวสุพล  ไชยอาษา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงสุพรรณษา  มากนอก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงญาดา  แสพลกรัง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รงคะกุลพิพัฒน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงจิรนันท์  ประคองสุข โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงชมพูนุช  เป้าสันเทียะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงสิริวรรณ  ลุยจัตุรัส โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงอัครยา  ธีระวัฒนา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงปาจรีย์  ชัยยะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายชินเขต  กรรณิกานนท์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงกชกร  สารชัย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายชญานนท์  จำปาทอง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สารเนตร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงธัญวาภรณ์  ก้านน้อย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายกิตติศักดิ์  พากุล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายธนาชัย  จี่พิมาย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงจุฑามาศ  แนะกระโทก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงญาณภัทร  ประมูลชาติ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงกชพร  คำไทยกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายศิวกร  สกลรัตน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายอุดมศิลป์  เพชรพลอย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายธุวานนท์  ด้วงพรม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงปาลิดา  คร่อมกระโทก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายกฤติพงศ์  สกุลเลิศวัฒนา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายณัชพล  จินดามาตย์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายเพชรายุทธ  ห้อยไธสง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงพนิตพิชาก์  แลบัว โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายวรวิช  จ่างโพธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงสุพิชญา  คันทาไทย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายศรัณชิษณุ์  เปียสวรินทร์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงธีรกานต์  ศรีสันเทียะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายสุรดิษ  สำราญ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายธัชชัย  เที่ยงตรง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายฝายภูพาน  เตชิตตุลธร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงอริสา  พินเขียว โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายพงศภัค  เชื่อดี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงจริยา  สิงห์ทอง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงญาณิดา  การกล้า โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงลักษิกา  ชัยศรีหา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายชิน  น้อยวิเศษ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายหิรัญศักดิ์  ชำนาญพุดซา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายชัชโชค  แต้มพุดซา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงภัทราวดี  จงเหนี่ยวกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงฐาปนีย์  ขวัญมิ่ง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายอริย์ธัช  ถี่กระโทก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สิงห์ใหม่ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายคณิตินัย  วิชัยวัฒนา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงอริสา  บำรุงเกาะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายวิษณุศรณ์  ภาคพรม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงวริศรา  อินทร์เรืองศร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายณัฐดนัย  เหล็กจีน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงสุพิชชา  คัทนศรี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธนภัทร  เปรมโชติภัทร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสาริศา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายเมฆาณะ  อู่สุวรรณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงธิดารัตน์  เยาว์พันดุง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงพิชชาภา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายพชรพล  ภาวจันทึก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายภาคิน  สายเพ็ชร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายวิศวกร  ปัทมวงศ์วัฒน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงนพัชนันท์  ฉิมใหม่ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายทัตภูธร  รอดหมื่นไวย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงสุดารัตน์  งัดสันเทียะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงธรัลหทัย  แก้ววงษา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพรพิศุทธิ์  มะกา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงชลธิชา  ทวีพุดซา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เงินโคกกรวด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงบุณยนุช  หม้อครบุรี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงกานต์ธีรา  คุรุเจริญ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงพรรษกร  สุคนธพงศ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอมรทิพย์  พึ่งขุนทด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงอรวรินทร์  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงจริยาภรณ์  จินดาพันธ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายวีระวัฒน์  พุดทะเล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายสุรสิทธิ์  บุญเครือบ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายมงคล  อุดมผลไพบูลย์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายศุภวิชญ์  กิจจารักษ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงมุกมณี  ทองแจ่ม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงศรัญญา  สูบกำปัง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงนลิน  ลมสูงเนิน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปรีชารัตน์  ชุนเกาะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายภูมิธรรม  นามเหลา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงจารุวรรณ  รัตนกาญจน์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงปานตะวัน  ช่วยกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงขวัญธิดา  วงศ์สุวรรณ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอารียา  ทองสุข โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงธันยมัย  ฟุบขุนทด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายเมธาวี  เพ้ยจันทึก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายศิวกร  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงปาลีรัตน์  แก้วกล้ำ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงธนนันท์  หงส์กลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงอันนา  เลาขุนทด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายทินภัทร  น้อยกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายพิสิฎฐ์พล  จันทาจังหรีด โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงทิตฐิตา  สุขเสริม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปาณรวี  พงษ์โมลา โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงวชิราภรณ์  โทนสูงเนิน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงวิชุดา  เตียงช่างรัมย์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงอริสรา  แก่นกระโทก โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายพีรพัฒน์  จันปี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายคณาธิป  เหง้าพรหมมินทร์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายปัณณวัชร์  อำพรไชยภัสร์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายพงศกร  ไตรจอหอ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายอดุลย์วิทย์  ธนากลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายอรรถวิทย์  ดำรงเกียรติภูมิ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายญาณวุฒิ  ยุทธอาจ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงจิรัชญา  ทาสี โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงธัญชนก  เมาหวล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงธัญฐภัทณ์  ชูธนิษฐ์นันท์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงนรีกานต์  รวีรุ่งภากร โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงภัทรพร  กองมะเริง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงจณิสตา  คำสกุลวัฒนะ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพรปวีณ์  ถ่ายสูงเนิน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายพรพิพัฒน์  ศรีระวรรณ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงสิริกาญจน์  สงึมรัมย์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงปิยธร  สุภาการ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงกัลยากร  อะโนดาษ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงสิริกัลยา  สารโท โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงวนัชพร  ตับกลาง โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายตฤณ  จันทร์อร่าม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายกนกภล  จันทร์มา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายธีรภัทร  อุพลเถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
649 เด็กหญิงภัทรนันท์  ใจงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงนัฐณิชา  ทิพย์โยธา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
651 เด็กหญิงพิชญาธรณ์  ลีราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
652 เด็กชายธนกร  กสิภาร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายสิทธิวิชญ์  ประเสริฐไทย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
654 เด็กชายจักรภัทร  พิมพ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กชายธีรทัต  ชนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กชายศวัช  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงขวัญมาดา  โชคกฤติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงณิชชาภัทร  นากลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
659 เด็กหญิงอัมพาพันธ์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงมนัสนันท์  สมบูรณ์มนัสชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กชายภูมินทร์  นาอ้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กชายกฤติเดช  อู่กาญจนกิตติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กชายธัชพล  มาธงชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กชายปณิธาน  แฝงกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กหญิงวีรพัชร  ชื่นราม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กชายเขม  ปั่นตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กชายภาณิน  ศรีพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายเลิศพงศ์  ศุภมิตรโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงปุณณิสา  ว่องวณิชชากร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงลักษมี  พูลผล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กชายณัฐกฤษณ์  นาคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
672 เด็กชายบัญญวัต  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
673 เด็กชายภัทรพล  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
674 เด็กชายภูมิภัทร  ชาวพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
675 เด็กชายปภิณวิทย๋  กาบเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
676 เด็กหญิงณฐา  เดชขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
677 เด็กหญิงกัลยาณ์  ศรีมรรควัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
678 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา  วิษณุโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
679 เด็กหญิงกวินตรา  เนินดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงอมลรดา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงวิชชยา  ตันติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
682 เด็กหญิงญาณิศา  วัชรประทีป โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
683 เด็กชายภูริต  รัตติธนาธร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายศรัญย์  โตสมบุญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายอภิชา  วังเมือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
686 เด็กชายหิรัณยวัต  แก้วหร่าย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
687 เด็กชายวายุ  กาญจนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
688 เด็กชายคทาทอง  ทองมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายพัฒน์ภากร  สังกัดกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายอชิระ  ลันวงษ์สา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายณัฐพนธ์  เกี้ยวมาศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายนรภัทร  เอียจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายลัทธพล  ปลั่งกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายอัครวินท์  รัตนตระกูลเดชา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงชญานิษฐ์  อนุศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายอัยการ  ลาดหนองขุ่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงพรหมภัสสร  ฐิติผกายแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายศุภฤกษ์  ชั้นกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายอิทธมนต์  เชิดฉาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงปวริศา  งามโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงสุพิชชา  เหมวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีบาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงชลธิชา  ชะนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายชวินปวีณ์กร  วาสุเทพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงปรีย์วรา  วัฒนสุนทรสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงพชพร  ขจรภพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงกรวรรณ  ศิริศรีมังกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายพงศ์ปณต  กิติสากล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงอริสา  บัวนาค โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงกรกมล  ราษี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงพิชชาพร  ชะนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงศุภดา  ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายภูมิรพี  ถินสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงขวัญข้าว  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงภัทริยา  บุญณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายพงศกร  ขำหินตั้ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงสราวลี  วณามี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กชายวงศธร  ดีคณา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายปัญญากร  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายเปรม  บุณยฤทธิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงมิยูกิ  ซาโต้ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงกัญชพร  สมบูรณ์มนัสชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายกรฤต  วณิชยานุกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เวทยะเวทิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายณัฐพัชร์  สวัสดิกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
726 เด็กหญิงธัญชนก  จันทรรวงทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายวรพล  คุ้มกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
728 เด็กชายฐปนวรรธน์  อินทร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
729 เด็กชายรัฐนนท์  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายศุภกิตติ์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงพาขวัญ  จอมเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายคณัชญ์ศรัณย์  ประชุมพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
733 เด็กชายณกรรศ  ไชยโคตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
734 เด็กชายธีรเมธ  อุพลเสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
735 เด็กชายรัชพล  คุ้มพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
736 เด็กหญิงรัตน์ฐิษา  พงศ์สิงหโชติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
737 เด็กชายชินาธิป  ละม่อมงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
738 เด็กชายอนพัทย์  ศรีเตชะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
739 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
740 เด็กชายธัมภพ  ครองไตรภพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายสรชัช  นิลเพชร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
742 เด็กหญิงพิชชานันท์  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
743 เด็กชายวรเศรษฐ์  ฐิตินันท์ชยกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
744 เด็กชายเลิศรัชต์  อินทร์ตา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
745 เด็กหญิงเบญญาภา  สิริประเสริฐศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
746 เด็กชายธรรศวศุตม์  ธัญญ์ภัทรนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
747 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
748 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุวรรณทา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
749 เด็กหญิงปัทมพร  ชาญเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
750 เด็กหญิงปารมี  คุณุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
751 เด็กชายชาคริต  ลิ้มรัชตามร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
752 เด็กชายนันท์ปวัฏ  บุรสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
753 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  เปลื้องกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
754 เด็กชายบุณยกร  ธงภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
755 เด็กหญิงศรัณย์พร  ฉัตรเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
756 เด็กชายเศรษฐพงศ์  สิริพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
757 เด็กหญิงพรไพลิน  ทับเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
758 เด็กหญิงอนัญญาภา  ลือกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายอภิสฤษฎิ์  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กชายนฤชา  ธัญกนกรัชต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายพงศภัค  จุกกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงสุวชานันท์  แสงคูณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงอภิกษณา  เดชกุญชร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายอภิชาต  สุทธิพล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายวชิรธร  พาชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายชัยธรา  สุดหา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายพรเทพ  เคยพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กชายจิรสิน  แสงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายอธิป  เอี่ยมอุตมะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชื่นสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงไอริสา  ดีสำโรง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงอารดา  ธรรมราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายศิรายุ  เพ็ญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายภูมิพัฒน์  จิตรโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประมนต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
777 เด็กหญิงปุณยวีร์  ไพรเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
778 เด็กชายเมธัส  พินิจจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทวยมีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายนนทพันธ์  บุญเคน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงสุภนิชา  กัลยาณหริต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงเกวลี  พี่พิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กชายกีรพัฒน์  ชงจังหรีด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กชายกุลชวาล  บุญทีไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
785 เด็กหญิงบุลจิรา  สืบสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
786 เด็กชายรัฐ  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
787 เด็กชายปัณณวิชญ์  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
788 เด็กชายวิศว  เสาะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายเมฆา  สุวรรณประได โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
790 เด็กหญิงสุภากาญจน์  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
791 เด็กชายธนกร  คมพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายสุภศิน  ศุภโศภิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงธนพร  จึงพัฒนาวดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กชายอดิศักดิ์  มณีเติม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กชายวริทธิ์ธร  ศรีทองสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ดอกกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงภัคชัญญา  กลางแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กชายสรวิชญ์  ด่านวัฒนดิลก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
799 เด็กชายอภิวิชญ์  ดวงดารา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กชายชีวานนท์  การภาณุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงเกศร  อุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายกฤตภาส  ปรีดีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายนิพิชฌน์  ริมใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
804 เด็กหญิงกฤษณา  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายธนิสร  วิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายวรรษตะวัน  ปราณีตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงณัฐปรียา  ดุมใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายภูรินทร์  วริศรางกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงรยาพร  ปานปรีชา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายปภังกร  ดินจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายบรรณวิชญ์  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงอริยา  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายฤทธิไกร  ฤทธิญาณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงสุชัชญา  ศุภวชิรานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เกียรติโชคสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงอัญชญานิศ  พูนศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กชายคุณาณัฐ  คูศิริวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กชายนวรัตน์  อยู่วนิชชานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายณัฐพล  พานิชยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
821 เด็กชายธนกฤต  เขียนสา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กชายกันตินันท์  จรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กหญิงณัฐิมา  ลมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กชายภัทรวุฒิ  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายสุเชาว์  รุจาคง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายอนาคิน  นิคมเขตต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงณิชาภา  ดำรวพรพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายธนทรัพย์  ปราชญ์ศรีภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายอรรถพล  รัตนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายภูมิภัทร  พรมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงณัชณิฌา  คชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงนลินญา  ทั่งทองมะดัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายพงศธร  เรืองนาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายภูวเมศฐ์  คำกำพุด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงวาสิตา  นวลสวาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ศรีหะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงทิพย์อัปสร  สื่อกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายกวี  เปรื่องเวทย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กชายพัชรพล  รัตนวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงจิดาภา  พรมหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายนัทธวัฒน์  วาณิชย์โรจนากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงภคพร  สุขชัยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายธนดล  แก่นจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
844 เด็กหญิงอพิยดา  จิตรตปัญโญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
845 เด็กหญิงน้ำมนต์  สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายธนยศ  นฤเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
847 เด็กหญิงปุณวีย์  สระทองหลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงณิชาพัชร์  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
849 เด็กหญิงณํฐธญาน์  พงศ์ภัคโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กชายศุภกร  โปจังหรีด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
851 เด็กชายศุภวิชญ์  คันสร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
852 เด็กชายพัชรวิชญ์  เตชะมงคาภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
853 เด็กชายศุภวิชญ์  ภัควันต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
854 เด็กชายกิตติเศรษฐ์  อิ่มวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงปาณิสรา  ทุริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กหญิงปริยากร  เอื้ออำพรเสรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันธ์พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงชลกร  นวลมิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เรียงแหลม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายญาณวุฒิ  บุบผามาลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงปุณญดา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงณัฐวรา  กาญจนนพวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
863 เด็กชายกฤษณะ  เต๋งเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญประสาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงณัฐชา  โตทองหลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ดคตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายวสวรรธน์  สรณะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายพิชาภพ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายเทพธนกฤต  ไกรสำโรง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงนิชชาพร  นอใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
871 เด็กหญิงชรัญธิดา  ภารสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายปุณณวิชญ์  หอมมาก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายกฤษกร  สุนทรวีรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงจุฬาปพิชญ์  มหาภูมิวรนิพิฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
875 เด็กชายพีรวัฒน์  เอกศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
876 เด็กหญิงบุญฐิสา  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
877 เด็กชายธีรดนย์  จำเริญเพิ่มกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงสุพิชญา  บัวคีรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
879 เด็กชายภูวิศ  เจริญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
880 เด็กชายภาสกร  แก้วรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
881 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  จิระเพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
882 เด็กชายจอห์นนี่  คูริคส์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงชาคริยา  ปิดตานัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงนารีญา  สุขสร้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กหญิงลิฬรพรรษ  เพิ่มชีวา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงแพรวไพลิน  เกียรติสุขศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายสิริดนย์  พลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิริศรีมังกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
889 เด็กชายอรุษ  ทีจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
890 เด็กหญิงฐิชาพร  กริดกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
891 เด็กหญิงญาณิศา  การินทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงณิชชา  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
893 เด็กชายกรวิชญ์  อุดมประทีป โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
894 เด็กหญิงธนัญชนก  กิจเพิ่มเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
895 เด็กชายอัครพงษ์  ดีหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
896 เด็กหญิงรวิสรา  กิตติหิรัญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
897 เด็กชายชวิน  คุรุกิจกำจร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
898 เด็กชายกิตติภณ  ชัยศิรินิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
899 เด็กชายณัฐกิตติ์  ใบเตย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
900 เด็กชายชุณห์ทีฆ์  นิรันดร์นุต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
901 เด็กชายธรรศ  กองไกรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
902 เด็กชายศุภณัฐ  รัตนติสร้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
903 เด็กชายภัทรพล  ว่องวณิชชากร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
904 เด็กหญิงกชณรรถ์  ชอบงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
905 เด็กหญิงจรัฏฐ์ชญา  โพธิศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
906 เด็กหญิงสิริกร  กิติขจรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
907 เด็กชายภูริพัฒน์  ปริญญานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
908 เด็กหญิงนภิษา  อาภากรสิริสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
909 เด็กชายจุลภพ  ครองไตรภพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
910 เด็กชายนิติธร  ฉ่ำแสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
911 เด็กหญิงวริยา  จันคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
912 เด็กหญิงณัฐณิชา  เว่าสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
913 เด็กชายกษิดิ์เดช  ฉายพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
914 เด็กชายแจ็กก์กริน  พูนกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายธนภัทร  วุฒิวรจินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
916 เด็กชายพงศธร  เปรมท่าช้าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
917 เด็กชายภัทร์พลิน  ศิริมัณฑนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
918 เด็กชายวชิรวิชย์  พิมาลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
919 เด็กหญิงกษิรา  คูณแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
920 เด็กหญิงพิชชาภัค  แพทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
921 เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
922 เด็กชายธนัท  ศาสนนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
923 เด็กชายศิรพัฒน์  จรภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
924 เด็กหญิงจิดาภา  ยึดพวก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
925 เด็กชายเจตนิพิฐ  กลสรร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
926 เด็กชายธนภัทร  ยอดโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
927 เด็กชายชิรพงศ์  อ่ำบุญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
928 เด็กชายธนภัทร  ทูลกอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
929 เด็กหญิงภัทร์พิชชา  กุหลาบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
930 เด็กหญิงอิสรีย์  หอมจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
931 เด็กชายปัญญากร  บุญยะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
932 เด็กหญิงศิรภัสสร  พรมมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
933 เด็กชายพศิน  วงศ์อนุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
934 เด็กหญิงสิริยากร  เชิดชู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
935 เด็กหญิงธันยพร  ย่านโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
936 เด็กชายธีรเมธ  ศรีเมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
937 เด็กหญิงวรดา  จอมสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
938 เด็กชายณัฐวัศห์  เพ็งพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
939 เด็กชายสิรภพ  พลมณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
940 เด็กชายปัณณทัต  หวังสุด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
941 เด็กหญิงนันท์นลิน  ด้วนมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
942 เด็กชายกัณตภณ  สกุลภิญโญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
943 เด็กชายชยพล  นิตยวัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
944 เด็กหญิงวาริศา  เรียมริมมะดัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
945 เด็กชายปารเมศ  ทับเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
946 เด็กหญิงภัทราพร  ทุมตะขบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
947 เด็กชายกษิดิ์เดช  พูนรัตนบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
948 เด็กชายเจตนิพัทย์  โคตรวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
949 เด็กชายพลกฤต  จันหลอด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
950 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  เสือคำรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
951 เด็กหญิงขวัญปภัสร์  พฤทธิศาลิกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
952 เด็กหญิงอรพินท์  ขอกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
953 เด็กชายณฐกร  กิ่งไม้กลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
954 เด็กหญิงสิรินดา  ดีงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายโกวิท  เพชรเนาว์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายนันทพงศ์  ฝ่ายศูนย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายภัทรพงศ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
958 เด็กชายปัณณวิชญ์  สิงหานนท์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
959 เด็กชายพรพิพัฒน์  พิมพิสัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
960 เด็กชายพิรศุษม์  พรพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
961 เด็กชายศิวา  โพธิ์มีศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
962 เด็กหญิงฉมาภรณ์  พุทธา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
963 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  รักบุญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
964 เด็กหญิงวริศา  พฤกษาพิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
965 เด็กหญิงสุภาวดี  สุภาพวิมล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
966 เด็กชายชัชนาวิน  ระวังพรมราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
967 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  แก้วแดง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
968 เด็กหญิงอิงธาร  จิระรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
969 เด็กหญิงนิพพิทา  ชุณหโอภาส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
970 เด็กหญิงต้นน้ำ  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
971 เด็กหญิงตมิสา  ภาธรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
972 เด็กชายราชวัฏ  เพือกขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงฐิฏาธรรมม์  ตระกูลไชยพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงมิน  สรณาคมน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงจุฑามณี  นุ่มฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
976 เด็กหญิงพัชชรัตน์  สอนถม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงริจิลาภา  ศิริโสม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
978 เด็กชายธีรเมธ  จันจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายณัฐพงศ์  ใหญ่นามจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายสิรวิชญ์  ขวดจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายสุทธวีร์  หน่างเกษม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายชวัลวิชญ์  วงศ์กีรติจินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายวรเมธ  เสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชื่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายภัครพล  เรืองเวหา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงศกลภัทร  วรางค์พิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายวรากร  อ่อนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงเกวลี  เหมวิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงวาเศรษฐี  เหง้าโอสา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายสิริวิชญ์  ฉิมนาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายอัศวิณ  ชัยชินพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายพงศภัค  เทียมโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สืบจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายธนภัทร  คำแพง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  กฤษหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงบุรัสกร  สุดกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายธนกฤต  ขันตี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายพัสกร  รักสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายวรณัฐ  สุชาติพงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายกษิดิ์เดช  จิรกฤตกุลธน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายกวินทร์  โคตรบุตรโต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงอชิรญา  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายจงรัก  แดนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงสุชญา  มุณีวงษ์วีระ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายพสุธร  ติณห์อ่อนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายนพวิชญ์  อมรวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายฉันทัช  ปุ๊กสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายนิติพงศ์  พรอยู่ศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายธีรกานต์  แน่นหนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายชานนท์  ฉมานนท์วิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายนภัสรพี  ลับตีพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายณัฐกรณ์  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายชโนทัย  ไฮจ์เยอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงสุธาสินี  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายพชรดนัย  ถาดกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงภคอร  ผุยอุทธาการิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงฐิตินันท์  จูระกัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงจินตาภา  คำทองพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายพชรพล  คงทัต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงวรพรรณ  จันทราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงธัญสิริ  ลายแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายชุติพนธ์  ประจักษ์ธีรนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงศิรภัสสร  สืบจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงธัญสินี  วิริยะนาคินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงพิชญาภา  จรรยาเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงชุณธิตา  นิรันดร์นุต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงวิรัญชนา  เชยกีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายกัณฐวีร์  ทิพย์สุนทรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประดับจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงกิรณา  เชื้อสีห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายพัฒนพันธ์  สิงห์นอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงศรัญญา  โฆษวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายปยุต  เอื้ออาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงฐิตารีย์  หงส์ธนโชติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายภัทรกร  วชิระคงสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงการัณญปวีร์  หมื่นอาจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายปัณณวิชญ์  กีรติอนันต์พร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายปิฎิเชษฐ์  ชวนะนรเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงสุกฤตา  ตันตมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายณัฐภัทร  พุทธรวี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายนันทิพัฒน์  ประจวบสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กระโจมทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงธัญรัศม์  อิทธิพัทธ์นพกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงรตนพร  คูณขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงอรอินทรา  ไชยธง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายณธัมมจักษ์  ภักดีดำรงเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายสรวิชญ์  แกลงกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายพศวีร์  เวียงวีระชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงรติกานต์  เติบกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายฉัตรชัย  โสตถิภิญโญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายวัศพล  ปะกำแหง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงนภาพร  เดชพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงปานรดา  บุญชุ่มวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงปิญชาน์  แสงเย็น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงปรียาพร  จอมเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงบุณฑริกา  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายพงศ์กวิน  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายภูมิพัฒน์  เทียนพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายณัชพล  ถนอมพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายรุจิภาส  กระโทกนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงณัฐพร  นิติพน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายสิรธีร์  องอาจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายปิยะศรัณย์  เสนาสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงมีนลินญ์  วรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายชนนน  ปัทมสูตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงใจฟ้า  แก้วตาปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายญาณภัทร  วีระชัยรัตนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายญาณภัทร  สิงหา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงมนัสชนัญ  วิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายพัทธนันท์  ขำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายวีรภัทร  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงภิญญดา  เดโชธรรมสถิต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายคณพศ  พิมพ์ปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายพิพัฒน์ภาดา  นีพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายณรัฐ  ถาวร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงสุวิดา  อินทรกำแหง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงณัฐหทัย  แก้วกลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายชนาภัทร  บุญสมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงดลฤดี  สวัสดิ์นฤเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายฐิติภัทร  จรภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงธนัชพร  ถันพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงวิชญาพร  โชคชื่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายวงศธร  เทพกมล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงศวรรยา  สมสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงธนารีย์  วิเชียรดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงภรณ์ลภัส  บุญรังศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายอัครพงษ์  ศรีสกุลเตียว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงจิดาภา  รองพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายปรินทร์กวี  แท้สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงนิธิภรณ์  ด่านใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายจิรวัฒน์  โถเหลือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายชวัลวัฒน์  ชาติประทุมพลูธาดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงปาณิศา  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงพรชนัน  นันสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงสุทธิกานต์  กวางทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายนนน  คุณคุปต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายชนุดม  เติมพรมราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายคริษฐ์  ปะกิระนัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายวิชิรวิชญ์  อัศม์สิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายชัชวัสส์  พวงพรศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงศศิญา  เอกศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายพิทวัส  บถพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายอานันท์  กำมะหยี่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงรพินท์ภัส  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายจรินพงศ์  ไตรยงวานิช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงพรธีรา  แจ้งไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายอภิภู  ตรงด่านกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายปองภาดา  อุ่นพรมมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงติณณา  สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงสิรินดา  โยธะคง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายพิสิษฐ์  อิทธิวิศวกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายดนตรีคีตะกร  พรศิวกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายพุฒินาท  กึ่งจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายเกียรติคชา  เอกบุตรฐปนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงจินต์จุฑา  สวาสดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงเปรมสินี  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงมินตรา  ภูคงเดือน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงอภิกษณากรณ์  รักษ์มณีนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงไปรยา  พันธุลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงสุทธญา  เทาขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายสิปปวิชญ์  นามมะเริง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงณัฐธมนษ์  ตอมพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายชวัลวิทย์  กองดิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายยศพันธ์  พวงเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงกุลธิดา  อังสุทธิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงจันทิราภรณ์  เนียนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  มุ่งคุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายไกรชยุตม์  เดี่ยวตระกูลชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงญาณิณนุช  ชุมภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงเบญญาภา  รินไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงฐิติยา  สวัสดิ์ผล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงอติกานต์  มงคลแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงวนัสนันท์  วสันต์สิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายภวัต  สาคะศุภฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงชนากานต์  ปลั่งกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชะฎาทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายธนภัทร  ไชยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงภัทรศิรยา  อ่านดอน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายรัชชานนท์  บุญชลอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงกฤตภัค  ไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงวรรณวลี  ชัยชิตาทร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายธนกร  ศรีศุภโอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายกีรติ  นินนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงพิสชา  เขยกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ทิมดอน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายภาสวิชญ์  สกาย ภูขาว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายณฐกร  ชัยวิฑูอนุกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายสุวิจักษ์  สุราวุธ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงภคมน  ทรัพย์สุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายชยพล  สมศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงปรียาภัทร  แก้วทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงกวินธิดา  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงพิชยภา  ห่วงไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงณัฐณิชา  กุยแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายโมไนย  ประพันธ์วิทยา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายปิยวัฒน์  คูศรีพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงกมลทิพย์  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงดวงฤทัย  ชัยมีแรง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายภานุกร  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงชญาดา  ปากหวาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงธีริศรา  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายปฐมพร  สิทธิสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายดนุภพ  บุยถือ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงศิริกมล  วัดมิ่งพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงณัฏฐนิช  เผื่อนงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงภัสสริยา  เผื่อนกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายพรหมพิริยะ  ปลายชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงอัญชิสา  กองศรีหา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายกฤษฎา  บุณยฤทธิ์รักษา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงวรรณกานต์  กลขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงวรรณทนา  ชาญโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายวีรภาพ  นาคดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายปัณณวิชญ์  มหาวีระ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงแทนธิชา  โพธิ์ละคร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงบุษกร  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายศุภฤกษ์  สุรอมรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงอิษยา  ทรงสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงปริชญา  ชัยธนะกาญจน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายกฤษเมธี  รัตนกุสุมภ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงสโรสินี  ติดมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงนันท์นภัส  สังขกุลมาลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายนรภัทร  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงปัณฑิตา  กระรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงชญาดา  ปรีชาญาณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงทิพย์รชยา  สุวัฒนะพงศ์เชฏ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายสิรภพ  กราบทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงจิดาภา  จงจิระวงศา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงลิลลินีย์  พิพัฒน์ชัยโชติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงรักษิณา  ดีพร้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายกวีวัฒน์  หัสดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  เจริญวชิรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงนันท์นภัส  บรรเทิงใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงวิไลวรรณ  พร้อมจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายธนกฤต  ฉัตรตะขบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงพชรมณ  สุรทศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายกรวิชช์  เสนาะธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายกันตพัฒน์  บุนยงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายนรภัทร  โคตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายจตุรภัทร  นุชกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงกพุธธิดา  บุญเชิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายจิรายุ  ชาติวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายเพรียวพันธ์  แสงสง่า โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายวุฒิชัย  ชังจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายอมรเทพ  กิริรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงภัทรวดี  กุยแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายภาณุวัฒน์  ไกรศร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงฐิติวรดา  ดังใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงอันนา  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายกีรติติ์  ปักการะเน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงธนวันต์  ขินสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายอนาวิล  ก้อนมณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายกรวิชญ์  การินทร์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายกวินท์  กวางทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ฉายะจินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงอรรฆขญาณี  จองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายกานต์ณัฏฐ์  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายอเนชา  ก้อนมณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงนนทพร  ทวีก่อเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายอรดี  อินทรสมใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายกฤตภาส  งอกศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายศิลป์ชัย  คูณขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงณัฐณิชา  เผนโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงนิธินันท์  นิธิยาธนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายนรศฤงค์  จิ๋ววิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายวิทย์วศิน  ฉิมนาคพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายสายฟ้า  วิบูลเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงวรินทิรา  เครือคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายธีรสิทธิ์  แสงหิ่งห้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายมหัสวิน  เย็นทองเกิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายวชิรวิชญ์  ระวันประโคน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายเอกภิสักก์  ธราพูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงวิชญาดา  จินตนามณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงธษา  จุพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงอิศริยามณี  ศรีสกุลเตียว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายพีรณัฐ  กลั่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงศุภิศรา  ใสแสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายธณกร  เอกสินิทร์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายรัชพล  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายอฐิษฐ์  จันทร์ด่านกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายปารมี  สันติชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายกันทรากร  ธนาภาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายปิติภัทร  ชื่นสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายชินวัตร  หนพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงบุณณดา  กล่อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายนวิน  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์  สัพทานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายรตน  ช้างพลายงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงศศิชา  ปั้นคง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จ่าชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายมณฑล  จิตรโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายจิรพัฒน์  พินิจพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีบุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โสภาดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงธนาภา  ดีวัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายกันตินันท์  ต่างกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายฐายุทธ  รัตนคุณากร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายณพวีร์  ศีติสาร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายประวีร์  ตั้งรุ่งโรจน์สกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายศุภณัฐ  แตมสำราญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงณัฐพูลนันท์  ธรรมนิตย์กิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงเฌอลินย์  เกศปรีชาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงสิปาง  วิมลธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  อนุสนธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงภคสิริ  สันตธีระกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงวรัลชญาณ์  ฐิระพงศ์ณธี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงเขมมินทรา  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงพิชชาภา  แซ่คู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงมนัสวี  กรวดค้างพลู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงปัณชญา  ชัยวิฑูอนุกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายกิตติพงศ์  จรูญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงณัฐธิกร  จันทคุปต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงธนัญญา  จิตรักษา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายธรรมพิสุทธิ์  เปรมสิงห์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงอักษร  สุขรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงภทรพรรณ  เจียนเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายยุทธิเดช  จอมเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงพรพิพัฒน์  พงชะเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายสุวิจักขณ์  กุสุมภ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วังโน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงนภชล  บุตรพรหม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายปิยวัฒน์  ทับขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงณัฎฐชา  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงตมิสา  เดชกุลทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงพัชรพร  แซะจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงไพลิน  ชวานนท์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงวงศ์มณี  แดงหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายธีรภัทร  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายอภิลักษณ์  ทรัพย์ไพศาลสิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงอรอุมา  ทาสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายกิตติธร  สมใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงณิชาพร  จำเริญเพิ่มกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงนภสร  ภัทรนุกูลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายธนดล  โมพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายทรงฤทธิ์  แถบประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงอัครภา  ศรีตัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงสุนิษา  วงค์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงปิยธิดา  บุทธิจักร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายกรกช  สุนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายณภัทร  จารุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายศุภกร  ทองกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายวันพิชิต  โพธิ์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงณิชาภัทร  มากลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายทรงภพ  ศรีชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงสิรัชญา  ศุขพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายกุลชาต  ขุมพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายทีฑทัศน์  ซึ้งศิริทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายธนชัย  ไทยกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงเบญจวรรณ  มณฑี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงสิริวิรินทร์  บ้ำสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงพิชชาภา  ประพิณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายนิธิศ  ประพิณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงครองขวัญ  เมบขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายศุภรากร  ขันโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงนภัสนันท์  แสงเดือน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายพีระโรจน์  จันทร์พานิชเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายกันต์ธร  ศิริบุญนภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงอธิชญานันท์  เพ็ชรขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายณัฐดนัย  แซ่อือ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายพัชรพล  สว่างภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงญาณิศา  แสนสุริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายสรวิศิษฎ์  เนื่องกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงลลิตา  โทคำมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายรชต  การพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายบรรณวิชญ์  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงปิยลักษณ์  สถิตเมธี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงสุพีรญา  คำโสภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายกรินทยาวัตร์  บุญต่อ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายอัจฉวิชญ์  เข็มทองเกิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงพรนภัส  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงธภัชชา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกตุชาญสิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายพีรพัฒน์  ประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงภัคอติภา  จันทร์อาภาท โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายปุญชรัศมิ์  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายปภาวิชญ์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายรัฐศาสตร์  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายปัณณพัฒน์  สุขสมัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงบุณยนุช  เกตุศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายเตชินท์  พิลาล้ำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงนภัชสรณ์  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายปัณณวิชญ์  น้อยหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงสิรินทิพย์  สินประกอบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงอภิชญา  มุขโต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายกิตติพงษ์  สมรุส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายทิวากร  นิลกำเนิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายนิธิภัทร์  โชคสกุลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายธนธร  โชติณภาลัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงภาวิกา  เนื่องสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายณฐชัย  กลึงพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายณัฐณกร  เหล่านายอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายธีรภัทร์  กิตติพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงศรัญยาพร  ลิมปิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงนันท์ณภัส  ทองกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  รวีวงศ์อโนทัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงชญานิศ  บุญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงเบญญาภา  แหวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายวรนัย  รัตนาลัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายวิธวิทย์  แพร่งสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงณัฐธิดา  อัศยเผ่า โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายสิรวิชญ์  สุบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงภิตินันท์  วงศ์ฐานเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  นาคเพชร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายกฤตธรรม  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงปวริศา  เอื้ปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงฐิติพร  นิธิกาญจนธาร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายนภนต์  เจตนาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายปิยพนธ์  สถิตธวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายภูริช  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายพงศกร  บุญวิไลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงหัสดีภา  อุ่มพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงกานต์รวี  บุญข์จรัสมนตรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นราจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายวิศวัสต์  ลมจะโปะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายพิพัฒน์  พิณตะคุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายนพเก้า  ผันโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายธีรภัทร  แชจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายกัญจน์พสิษฐ์  คงแสนคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายวริทธีนันท์  ศรีเนตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายธนกฤต  ไนย์กระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายกันต์กมน  ลอแท โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายอัจสุชนม์  คร่ำสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายธนดล  ธาราจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายศุภนัฐ  โสงขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กิตติวีรพล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายภาคิน  ครูเกษตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายนิธิกร  ด่านใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายกฤติเดช  หิรัญวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายณัฐภวิศ  ครอบกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายสิรวิชญ์  ชูชื่อ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายฐิติกร  สามขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายพิสิษฐ์  พรพีระสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายกรกฎ  แสงศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายปลื้มปิติ  ครจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงลลิตตา  กาวสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงณิชาปวี  ศรีโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงฐิติชญาน์  วงศ์กีรติกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงฐาณัชชา  ดำพรมพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายสิริเชษฐ์  อัครวงษ์โอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายณัทภัทร  พยัคฆศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงสุภาวดี  ใจชอบงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายธนเดช  วณิชยานุกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงภาลดา  เตียวเจริญโสภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายระพีพัฒน์  กาญจนนพวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงณัทณิชชา  เชื่องสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงอนันดา  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายชิษณุพงศ์  ภักดีณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายภูชิน  สิริทองสาคร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายชนาสิน  กราบทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงพิพรรษพร  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายธิติ  วัฒนาธาดาสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงกรวรรณ  พิมพ์ปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงฟ้างาม  กำมะหยี่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายปฐวี  กาญจนพรประภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายรัตนทัต  ทักษนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายภูริณัฐ  ซัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายปพนธีร์  ละม่อมงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายอภิภัทร  ดำริห์ชอบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงณัฐพัชร์  เพียรงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายสุทธิพันธ์  จรสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงณิชษาชล  ศรีโญยศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงณัฐชนน  เรืองเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงชัญญานุช  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายนัทภูมิ  สนิทนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายปิยะเทพ  ฐานบุรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายศุภากร  ป้องขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงปานฉัตร  แสงอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายธีร์  ชื่นธวัช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายนิธิศ  อิ่มเอมพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงประภากร  อินทะโส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงณัฐธีรา  ปองนาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงสุฐิตา  เจริญธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงบุญวิศา  เจียมสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงปทิตตา  โชตธนเดชบดินท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายพนธกร  วัชรวิชานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงปุณยวีร์  ม้าทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายศุกล  อาจปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายส่งศักดิ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  ศิลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายณัฐภัทร  ถองกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ชื่นกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงธัญรดา  วัดอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายนิพิจพล  เชี่ยวชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายศุภณัฐ  ดีพลงาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายฐิติวัชร์  บุญวิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงพัชริดา  อารยะเพชรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายธนกร  มั่นพิริยะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงจันทรนันทน์  กิตติกิจสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงภัชชภร  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายกันต์พิพัฒน์  เครื่องกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายแทนคุณ  ปานะบุตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายปุญญพัฒน์  ภูมิภูดิศสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงเก้ากาญจน์  มานะการ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงสุธาสินี  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายภูริณัฐ  ปุ๊กหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงพรชนก  ฉัตรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงปุณณภา  ครจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงวรรณิดา  ถนอมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายกฤษติพัทธ์  พิสัยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงจิราวรรณ  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายชีวธันย์  สังวระ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงปณาลี  ภิญโญธราดล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงพรณภัส  ฉัตรไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงธันชิราพร  วรจักร์ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฏร์์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงประสิตา  จงรวมกลาง โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฏร์์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงศศิวรรณ  ถาวรสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฏร์์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงเยาวพา  คำวงษ์พะเนาว์ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฏร์์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงบัวชมพู  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฏร์์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายโสภาคย์  เกี่ยไพบูล โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฏร์์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายพัสสกรณ์  กล้ำกลาง โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฏร์์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายยุทธนา  จินดาวงษ์ โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฏร์์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงญาณิน  เจสันเทียะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงนิสิตา  ศิริรุ่งสกุลวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงศุภานัน  มะยมทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1480 เด็กชายวทัญญู  ระดาไสย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงพิชชาพร  อื้อภากรณ์สกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1482 เด็กชายพชรดนย์  มุกดาสนิท โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1483 เด็กชายณัฐดนัย  ชูตระกูลวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1484 เด็กชายแทนตระกูล  วรามิตร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงภัทรวดี  ทราวดีพิมุข โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงวชิรญา  จิตรขาว โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1487 เด็กชายชนกันต์  จิตพีระวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1488 เด็กชายสิรวิชญ์  สุพรรณ์กลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กชายวิชญะ  น้ำจันทร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงปุณฑริกา  งามพลกรัง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กชายพงศ์ชยุตม์  ทรงยศวัฒนา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไพรงาม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงมัดใจ  ชัยปัทมานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงพิชชามน  สันติพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงปัณดา  ม่วงนาค โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1496 เด็กชายธนกฤต  ฉันทวิจัยกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1497 เด็กชายชยพล  ทิวัทฒานนท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงธีรกานต์  หาภักดี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1499 เด็กชายกษิดิศ  บุญวิจิตร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชินวงค์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงภัทรภร  สุขเสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงภรภัทร  สุขเสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงสุพัชฌาย์  ช่างประหยัด โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิริรัตนสกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงพรปวีณ์  พวงทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงวราภรณ์  ท่าพิมาย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1507 เด็กชายศักดิ์ศิริ  หนุนทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1508 เด็กชายภูวดล  แท่งจันทึก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1509 เด็กชายภูวิศ  สังวีระ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1510 เด็กชายวิธิวัสส์  ภูเบศพุฒินันท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงธมนต์ชิตา  หอมจะบก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงศรัยฉัตร  ปึงเจริญกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1513 เด็กชายภัควัฒน์  เกตุประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1514 เด็กชายวรัตถ์  อัมระรงค์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1515 เด็กหญิงกานต์มณี  สันติโชติตระกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงศุภิสรา  สธนเสาวภาคย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1517 เด็กชายคมพิศิษฐ์  ฉันทวิจัยกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1518 เด็กชายปัณฑิต  ศรีโคตร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1519 เด็กชายปัณณธร  หมั่นกิจพงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1520 เด็กหญิงณัชชารีย์  สันติพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1521 เด็กชายสรวิชญ์  โพธิ์นวลศรี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1522 เด็กชายณัฐปคลจ์  วิพัธครตระกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงพิชญาพร  ระดาฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1524 เด็กชายพงศกร  เกือนสันเทียะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1525 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงธีรากาญจน์  วลัยเสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1527 เด็กชายศุภกร  วิศวกรวิศิษฎ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โรจน์นิรันดร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงภูมิหทัย  ทองโพธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กชายพีรธัช  วิริยะดำรง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  วิมลฉัตรเวที โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1532 เด็กชายกันตินันท์  ชุณหปัญญาเวช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กชายณัฐชนน  จอมงูเหลือม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มาลีวรรณ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1535 นางสาวนุศรา  การพานิช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1536 นายณัฐกิตติ์  ธรรมโสภารัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงอัญศญาพร  ดงหงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงชนิศรา  เชาท์ดำรงสกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 นายกันตินันท์  วรรณวานิชกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 นางสาวนุศรินทร์  การพานิช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงรังสินันท์  จิตรชิรานันท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อาสากุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 นางสาววริศรา  อภิวัฒน์วรพันธุ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงพิยกานต์  แทนจอหอ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กชายกิตติพิชญ์  วีรกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายอชิรวิชญ์  ศิริสุรักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ประวันตา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1548 นายธนิษฐ์  ชูประทีป โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงธัญสินี  ทองสำโรง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กหญิงนรีกานต์  พานอนันต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กหญิงบุญมาดา  ดีปราสัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กชายอณิรุต  วริวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กชายกษิดิส  ศรีทองสุข โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กชายศาสตร์ศิลป์  เมธานุวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กหญิงปัณณพร  ใบเตย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงกัลยาณี  ชัยเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงนิสิตา  พุฒทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กหญิงณัฐกมล  เนียนพลกรัง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กหญิงพริมา  หาญพิชาญชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงธนพรรณ  ละเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงสวภัทร  ประกัน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ศรีกู่กา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงญาณิศา  โคติเวทย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงสุประวีณ์  เสียงใส โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงฐิติกัลยา  นิติพูน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงฐิติวรรณ  เลอยุกต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กชายกนกพล  หมั่นมา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กชายพงศ์พฤทธิ์  กะรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงประภัสสร  นำแสงกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงศรุชา  วิริยะจิตต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงสมิตา  ริมใหม่ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กชายวงศ์วริศ  รัตนสิทธิภาคย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงญาณิศา  สมสมัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงชัชชญา  มาลีวรรณ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กชายภพสุข  สุเมธเชิงปรัชญา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงเข็มเพชรชมพู  วงศ์ยุทธจักร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงวีร์สุดา  เปรี่ยมงูเหลือม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงชานิสรา  ขันติธรรมรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงกุลิสรา  ยอวิทยา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงกรอร  สันติสัมพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงรดามณีรักษ์  ปู่สูงเนิน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงวริศรา  ระดาไสย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฉิมพินิจ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงนภัทรสร  ศรีจันทร์รัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงธัญชนก  แย้มเนตร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กชายจิรวัฒน์  อ่ำพาร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กชายกันตภัสส์  ์จิระชัยพิทักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายปิยวัฒน์  กฤษเกล้า โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กชายศุภากร  ปานวัชราคม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงวริศรา  ละครชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพธุริยะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงพิมมาดา  เกษมรัชต โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงชนากานต์  ศรีสุขวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงนัทธมน  สิงห์แก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทินกระโทก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงกชกร  ชวนจิตต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กชายวีรภัทร  จันทรีวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยฉิมพลี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กชายคีรินทร์  ภิญโย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงภูษณิศา  แฝงเพ็ชร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กชายไตรภพ  บุตรวิชา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กชายไกรวิชญ์  ทุ่งกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กชายกันตินันท์  โสทรเกรียงไกร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กชายปรเมศวร์  ดำนุ่น โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงจิรัชยา  ชมไธสง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กชายโพธิกฤต  ศิริไพบูลย์ทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงสุวรรณี  รัตนปราณี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงภารดี  วะสุธี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กชายนนท์ปวิธ  ติณจินดา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงกัญญัฐญาณ์  โชตินราวรรธน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงกัลยา  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กชายจิรายุ  อ่อนเกตพล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงจิดาธิพัฒน์  กาญจนสีมา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงปุญชิดา  ภักดีนอก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงสุชญา  บูลยาพอ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงวรัญญา  โกมลกาญจน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กชายวชิรวิทย์  วีระเทศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงสุมิตตรา  เมฆพัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กชายพลวรรธน์  คุปติศิริรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กชายชินดนัย  เกตุสันเทียะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงนานา  วาตานาเบ้ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงพรนภัทร  วอกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิ๊บกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กชายพิริยกร  มิตรจุติกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กชายพสิษฐ์  อิทธิพันธุวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กชายศุภกร  ทิพย์นิรันดร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงแมรี่ แอนน์  โรเซนทอล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กชายวิธวินท์  โรจน์นิรันดร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงอักษราภัค  ผลฉลาด โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงธันยารัตน์  อังศวาภิมณฑ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กชายวัศพล  ฉัตรสอน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กชายภูมิ  โนใหม่ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงพิชญาภา  คมพุดซา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงมัชฌิมา  แดงสากล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กชายพีรพัฒน์  ทองบริสุทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงปุณณาสา  จีระประพันธุ์กุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงจิรภัทร  เซ็นกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กหญิงภัทราวดี  ล้วนแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กชายณัชชา  เลียบกระโทก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงนันท์ชพร  วิรุณสิทธิเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กชายนรบดี  เขียวแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กชายสิรวิชญ์  บูชาชัชวาลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชื่นชม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงธัญญรัตน์  รักชาติ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กชายเผด็จพล  พรนิคม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงศวิตา  จันทรังษี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงจิรัชยา  แจ่มกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กชายพงศภัค  โสภณอัมพรพิเชฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กชายภูริณัฐ  ปรีดาสุริยชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงพัฒน์ขวัญ  วงศ์วาณิชกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงจินดามัย  พิมพ์ทวด โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยพงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พูนสินรุ่งโรจน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงวัทนพร  วิมลจิตต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงอภิชญา  ปรีดาสุริยชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วิไลพรหม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงชุตินันท์  บูรณปรีชา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงณัฐมน  วรกิตสิทธิสาธร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงอาคิรา  ปทะวานิช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงภิญญดา  เหิมขุนทด โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงภาวันสินี  อันทะเดช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กชายภูดิศ  เขียวไพฑูรย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กชายจิรัฏฐ์  พูลทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงปริณดา  ศรีประทาย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงนภัสสร  พงศ์วิไลรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสียมไธสง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กชายณัฐธีร์  ศรุติเจริญวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงเอื้อการย์  พงศ์ภัทรภากร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แวววุฒินันท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายอานนท์  บรรเจิดเวหา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงปวริศา  หล่อธราประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  อัจฉริยะเทธากุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กชายภูริวัฒน์  เลอเลิศวณิชย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ภูสังข์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงพิมพกานต์  กิ่งข่อยกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงณภัทร  ยรรยงนวกิจ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1678 เด็กชายอภิภัทร  ตั้งวิวัฒน์กุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1679 เด็กชายเอื้ออังกูร  ชัยภาคย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงปุณณภา  เร้าสูงเนิน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายอาชวิน  เนระแก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงสุชานาถ  สุกใส โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงวลัยพรรณ  มาศิริ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงณัฐปรียา  คลังคนเก่า โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุตรโคตร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กชายกวีวัฒน์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงนันท์นภัส  เดินสันเทียะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงพรปวีณ์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงวรนันทน์  ศิริไพบูลย์ทรัพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายก้องภพ  มุ่งอ้อมกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายคุณณสิญจ์  อยู่สันเทียะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายประสิทธิ์การ  ศรีห้วยไพร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปลื้มพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงยินชิราวดี  หอมสมบัติ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายชินาธิป  กระออมกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กชายกฤตภาส  ขวัญเกษม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กหญิงพริมณัฐดา  ลิขิตอำนวยพร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงวรินธร  เดชประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงปวีณ์กร  สมวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงณฐมณ  เดชกรธวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงณัฐนรี  ทองพึ่งสุข โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงนภัสวรรณ์  พิชัยลักษณ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงวรัญญา  สายแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายจอร์น  แองกัส โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายภูบดินทร์  ตั้งหลักศิลาทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายกรภัทร  เลาหพูนรังษี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กชายปิยะภูมิ  ยิ่งปัญญาธิคุณ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายชนธัญ  รักจะโป๊ะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงเขมจิรา  ติยะวานิช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงแพทธรีเซีย  ลันเดส โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงอรนิช  เกตุพุดซา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ธีรปัญญากุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายอาชวิน  วงษ์สวาสดิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายชนาธิป  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายนนทรัตน์  บุ่นวรรณา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงโมลียา  วรการกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงณัฏฐภรณ์  ปิตุทิพย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงธมนวรรณ  โอภาสตระกูล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงฐิตารีย์  อรรถผลพิศาล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงอิสรีย์  ตั้งพงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงเพลินพิศ  รุมสำโรง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายพงศ์รพี  เหมจันทึก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงศิวรัญจ์  ศิลาอ่อน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงธนภรณ์กนก  ธนานุรักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปรีชาวัฒนะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กชายณัฐภาส  ปรีชาวัฒนะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงอรชพร  จันทร์สมัคร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงชญาน์  ม่วงนาค โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงสุชานันท์  โพธิ์วิทย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงเมธาวี  โนนพลกรัง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กชายชนาธิป  ทิพย์วรรณ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กชายวรรณรัตน์  หาญสงคราม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงวิลาสินี  บุญจริยะวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงอรอารียา  ผอมสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กชายคุณาคม  พินิจสถิล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงหทัยลักษณ์  บุญเรืองศรี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงกุลจิรา  สายปาน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญช่วยสุวรรณ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงสุภาพร  แสนรวยเงิน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงมารีญา  อาสพลุนด์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายชิษณุพงศ์  คงกระพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เลิศสวัสดื์วิชา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายอชิรวัชร์  ดุษฏีประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายอภิวิชญ์  รัตนานนท์เสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงสุวพิชญ์  สิริบรรณสิทธฺ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงนัยน์ภัทร์  เลาหพูนรังษี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายวสุท  เล็กสันติกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายพีรดนย์  จึงสิริเสรีพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงรัตน์รวี  เพิ่มศิริวาณิชย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชยโชติอนันต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงพิชญธิดา  ตานิโก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เรืองชัยทวีกิจ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงณัชวลัญช์  อโณทัยไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงสุพัชฌาย์  ช่างประหยัด โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1756 เด็กชายวิธวินท์  ฉัตรสอน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์เจริญ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  อึ้งวัฒนา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1759 เด็กชายภูวิศ  ประทุมมัง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงนันทิชา  รัตนมณี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1761 เด็กชายธนกฤต  มีแก้ว โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงณภัทร  ตาลชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1763 เด็กชายวิศิษฎ์ศักดิ์  ทองสุ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1764 เด็กชายณัฐวิทย์  แย้มประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1765 เด็กชายธรรมกิตติ์  วงศ์กาไสย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กชายณัฐนันท์  อังสุนันทวิวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1767 เด็กชายภูวิสิฐกุล  เชาชัชวาลย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายศิรวิชญ์  โรจน์นิรันดร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1769 เด็กชายทิม  วอคเกอร์ส โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เอี่ยมสูงเนิน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  พากล้า โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงปวีร์รดา  หาญวงษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1773 เด็กชายอังศวีร์  ธนสิทธิ์บวร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงศิริวิมล  ทองสุ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1775 เด็กชายภูมิรวิชญ์  ตั้งไพโรจน์วงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงอรรถยา  วิศวกรวิศิษฎ์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.6 คณิตประถม
1777 เด็กหญิงปุณณ์ภัคญา  พิพัฒน์ธรรมคุณ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.6 คณิตประถม
1778 เด็กหญิงภิญญ์  ยศพล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.4 คณิตประถม
1779 เด็กชายชาณิช  ภัคกุลกานต์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.5 คณิตประถม
1780 เด็กหญิงปทิตตา  รัชตชัยยศ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงสุรภา  ปัญจภักดี โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงณัฐชยา  วิศวกรวิศิษฎ์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงปัญญวีร์  พงษ์ดนตรี โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กชายปภังกร  ประพฤทธิพงษ์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กชายพาสิษฐ์  ลิมป์ปัทมปาณี โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กชายศิวกร  เมธปรีชากุล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กชายณภัทร  เมธปรีชากุล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงภัทรวดี  กุศลานุคุณ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงวิภาดา  วชิรลาภไพฑูรย์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1790 เด็กชายปรินทร  วณิชเจริญงาม โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1791 เด็กชายเพชรภูมิ  พิมพ์เสน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1792 เด็กหญิงนภษอร  อันดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1793 เด็กชายธีรพงศ์  ปานเทศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1794 เด็กหญิงเมธาวี  เรืองฤทธิ์เดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1795 เด็กหญิงพฤกษา  ไชยวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1796 เด็กชายภัคภัทร  ภักดีเมฆ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1797 เด็กหญิงศศิกาญจน์  พลอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1798 เด็กชายเหมันต์  ตุลยเตชินท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1799 เด็กหญิงจิริสุดา  เมืองมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1800 เด็กหญิงพชรพร  ควบพิมาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1801 เด็กหญิงกมลนภัช  สถิตพิทยายุทธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1802 เด็กชายจิรวัฒน์  มีพรสวรรค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1803 เด็กหญิงพลีรภัทร  เทศดีตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1804 เด็กหญิงวชิรญา  ทรัพย์เจริญมาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1805 เด็กชายชิษณุพงศ์  แป้นหมื่นไวย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1806 เด็กชายชยางกูร  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1807 เด็กหญิงพัฒน์สราญ  คมสันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1808 เด็กชายสรวิชญ์  แย้มวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1809 เด็กหญิงฐิติภัสร์  จิระเบญจวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1810 เด็กหญิงอริสราภรณ์  กาญจนาทวีโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1811 เด็กชายชนาธิป  ชุมวัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1812 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ปริญญากุลเสฏฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1813 เด็กหญิงพัทธนันท์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1814 เด็กหญิงปลายฟ้า  จันทร์นอก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1815 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เพชรสุรีย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1816 เด็กชายธีระ  แซ่เฉิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1817 เด็กหญิงปริยากร  พจนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1818 เด็กหญิงเครีย์  รีฟส์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1819 เด็กหญิงอิชยา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1820 เด็กชายเผ่าภูมิ  ภูมิภู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1821 เด็กชายพุทธิพล  พลสามารถ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1822 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ก้านดอกไม้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1823 เด็กชายธภัทร  แสงพรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1824 เด็กหญิงนัชชา  เชิดชน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1825 เด็กหญิงปริศรา  รัตนประสบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1826 เด็กชายธัชชัย  งามงอน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1827 เด็กชายภัทรพล  มีแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1828 เด็กชายก้องนรินทร์  จอนเกาะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1829 เด็กชายเดชาวัต  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1830 เด็กหญิงทักษอร  ว่องประชานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1831 เด็กหญิงเมธาพร  กลางพิมาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1832 เด็กหญิงนุชนาฏ  แก้วประชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1833 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ถนอมทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1834 เด็กหญิงมณฑิตา  ธรรมนู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1835 เด็กชายภูมิรพี  จันทร์เหม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1836 เด็กชายภคภูมิ  เขตนารี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1837 เด็กชายทิฐินันท์  พิริยะวิไล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1838 เด็กชายชโยทิต  จันทร์สูงเนิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1839 เด็กหญิงปนัสยา  เทพพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1840 เด็กชายภูจินต์  เลิศเจริญวงษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1841 เด็กชายประกฤษฏิ์  วัฒนถิระอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1842 เด็กชายถิระธัทร  ถิระปรารมณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1843 เด็กหญิงณัฏฐนิตา  สุรเดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1844 เด็กชายยศบดินทร์  วิชญาณวรวุฒิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1845 เด็กชายเหนือเมฆ  บวรยรรยง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1846 เด็กหญิงฌัชฌานันท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1847 เด็กหญิงกีรติกร  หาญบรรลือ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1848 เด็กหญิงญาณิศา  หอพิบูลสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1849 เด็กชายแพทริค แค็นดอลล์  ไฮเอิลบรอน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1850 เด็กหญิงปัณฑิตา  โตมรศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กชายธีธัช  คัมภิรานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กชายรณกร  วงศ์ลำดวน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงลินน์  คอห์นฮอร์สต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงภัทรศยา  ไชยมัชชิม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงลภัสสิรี  สิริพงศ์พล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงธริตา  โศภิษฐิกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงพีรชญา  ลิ้มมหาคุณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงธีรดา  อุดมเจตจำนง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงศุภณัฐ  ดวงตาทิพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงอิสรีย์  กิตติศุภเศรษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงจิตรลดา  จงนันทนาวนิชย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงณิชานันท์  ตะสูงเนิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1863 เด็กชายชินภัทร  ภัทรกุลธนพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงภัทรศยา  อนุมาตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1865 เด็กชายภูวณัฎฐ์  ว่องประชานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1866 เด็กชายพชร  ก้อมมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1867 เด็กชายกชภูมิ  เพ็งเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1868 เด็กหญิงฉัตรศศิธร  แพร่งผักแว่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงกนกณัฐ  แผ่นทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงรฐา  โชติปรีดาฐากูร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงนัทธมน  ธิติบุณยกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1872 เด็กหญิงนลินรดา  เนตรสระน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายเตชัชธรณ์  สวัสดิ์จะบก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1874 เด็กหญิงฐณัชญ์พร  สาริกา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงสวิชญา  ชนะบำรุง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงจณิฐชญา  ชุ่มตะขบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิมล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงณภษร  พวงเพ็ชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1879 เด็กชายพรรณนภพ  รอบคอบพรมราช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  พีรทวีพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงอภิญญา  ทองศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1882 เด็กหญิงปวิตรา  รุ่งโรจน์ขจรกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงกัณยากร  ศรีมงคล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงพัทธนันท์  คมวีระวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1885 เด็กชายพงศ์ภรณ์  หมั้นทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองหวั่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงอิณท์การณ์  ชัยปลัดวรโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1888 เด็กชายวรินทร  ร่มกลาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1889 เด็กชายพชรพล  ควบพิมาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงพิชชาพร  ดวงแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงกาญจนธัช  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงสุญาดา  ไชยประพัทธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงเพชรลดา  บุญแจ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายดนัสวิน  ไชยมัชชิม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงเขมิสรา  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงนิภาธร  ธรรมปัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1897 เด็กชายฐิติวัสส์  แสวงผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงอนงค์วรรณ  มุขดารา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงวันวิสา  วิสาระพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงกรณิสา  น้อยสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1901 เด็กชายณฐกร  ศวัสกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงณัฐชาดา  สุนันต๊ะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1903 เด็กชายพรชัย  พรจินดาโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงกันยากร  ทรงต่อศรีสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1905 เด็กหญิงสิรภัทร  อุทุมพิรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1906 เด็กหญิงภัทรจาริน  อนุมาตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1907 เด็กหญิงพลอยปภัส  ปักเคทา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1908 เด็กหญิงมนสิชา  สังข์สนิท โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1909 เด็กหญิงหฤทชญา  ไสยสมบัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1910 เด็กหญิงปุญญาพร  เขตคาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1911 เด็กชายพลาธิป  พลสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1912 เด็กชายฐปนภัทร  เพ็งเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1913 เด็กชายณกรพงศ์  วิสัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1914 เด็กหญิงวิไลวรรณ  พฤกษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงชนาพร  ยอดขาว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงพิชญานันท์  บุญอาจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ยนจอหอ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1918 เด็กหญิงช่อปัทม์  ศีลารัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1919 เด็กหญิงวรัญชลี  ประวัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1920 เด็กหญิงนลินนิภา  ไชยชาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1921 เด็กหญิงณัฐณิชานันท์  เจริญผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงสุวิชญาภรณ์  โล้วตั้งกิจเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงนลินทิพย์  อุกฤษ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1924 เด็กชายอชิรวิชญ์  นัดสันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1925 เด็กชายกัมปนาท  จุดาศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงเพียงออ  สุขศรีเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1927 เด็กชายดนุพล  ธนะพาณิชย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1928 เด็กหญิงโชติกา  หล้านามวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงชัญญา  ศรีพล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1930 เด็กหญิงชนิศา  บูราณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1931 เด็กชายเตชิน  อภิเมธีธำรง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงปาณิสรา  โนนสุภาพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1933 เด็กชายไอศูรย์  คลังบุษฎีกานต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1934 เด็กชายธนกร  โชติพีระวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1935 เด็กชายคณพศ  ชินสีห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1936 เด็กชายศุภกร  วัชเรนทร์วงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงศรัญรัตน์  ชนะจิตไพรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1938 เด็กชายอนาคิน  จันทหาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1939 เด็กชายธนวัฒน์  พยัคฆา โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) 1 ป.6 คณิตประถม
1940 เด็กหญิงอินทุอร  พิมพ์ปรุ โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) 1 ป.6 คณิตประถม
1941 เด็กหญิงพิลาวดี  ไพรมะเริง โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) 1 ป.6 คณิตประถม
1942 เด็กหญิงปนัดดา  สมนึก โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) 1 ป.6 คณิตประถม
1943 เด็กชายสฤษฎ์พงศ์  จ่ากลาง โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงมยุรี  เรืองสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงศศิธร  ยศไกร โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงสุธินันท์  แคะมะดัน โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กชายฐิตินันท์  แข็งขัน โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงอริสรา  คำเสียง โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1949 เด็กชายกันตินันท์  ชูอิฐจีน โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1950 เด็กชายกันต์ระพี  ทันธะศิริ โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1951 เด็กชายประพลเดช  วิริยะมานะธรรม โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1952 เด็กหญิงณัฏฐวรัตน์  วงษ์ตุ่น โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1953 เด็กหญิงชนม์ณานันท์  สินชัยศรี โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1954 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชวนนอก โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.4 คณิตประถม
1955 เด็กหญิงวรรณธีรญาดา  ศรีสุขา โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1956 เด็กชายอธิป  จันทะนะ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1957 เด็กหญิงสุวิมล  นาโม โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1958 เด็กชายปิยพนธ์  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1959 เด็กหญิงลภัสรดา  ภิญโญนนทกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1960 เด็กหญิงสุพิชญา  แคะมะดัน โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1961 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ป้อมวัดแค โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1962 เด็กหญิงสุทัตตา  จงชิดกลาง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1963 เด็กหญิงฟ้าสวย  พิทักษ์การ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1964 เด็กหญิงสโรชา  สุทธิศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1965 เด็กหญิงบัวบูชาพันธ์  จอเกาะ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1966 เด็กหญิงปัณณพร  ป้อมวัดแค โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1967 เด็กหญิงเพชรรดา  ฉัตรปิยะกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1968 เด็กหญิงศุภิศรา  พิมลพร โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1969 เด็กหญิงสิริกร  คงกิจเดชา โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1970 เด็กหญิงชลกนก  แจ่มศรี โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1971 เด็กชายจิรัฐฏ์  ศักดาพิศิษฏ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1972 เด็กชายธิตินันท์  แสงประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1973 เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์วุฒิภัทร โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1974 เด็กชายนาวิน  เปลี่ยนกระโทก โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1975 เด็กชายเอแลนด์  บั้งจันอัด โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1976 เด็กชายพิชญะ  กองษา โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1977 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุวัฒนากรชัย โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1978 เด็กชายปิยพัทธ์  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1979 เด็กหญิงสราพร  ผดุงตาล โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1980 เด็กหญิงวรรณิดา  แซ่เตียว โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1981 เด็กหญิงณัฐชยา  ประจวบสุข โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1982 เด็กหญิงนภาภรณ์  ละออง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1983 เด็กชายโสภณวิชญ์  ธนพิบูลย์พงศ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กชายไอศูรย์  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กชายภูวิช  อุฑารสกุล โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
1986 เด็กชายภครัช  อุฑารสกุล โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
1987 เด็กหญิงกุลชญารัชย์  วิริยะกุลนันท์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
1988 เด็กหญิงสินินันท์  วิริยะกุลนันท์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กชายณฐวัฒน์  วิรุฬห์บัณฑิตกุล โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงณัฏฐากมล  วัคคุวัทพงษ์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงสรวีย์  ปัทมศรีรัตนา โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1992 เด็กชายวีรภัทร  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1993 เด็กชายฐาปนา  ปรางค์นอก โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1994 เด็กชายเจษฎา  หวานเย็น โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1995 เด็กชายกรกฤต  ดาวดิส โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1996 เด็กชายสหรัฐ  ลี้ลาดภัย โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1997 เด็กหญิงณัทชาดา  พินิจพงษ์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1998 เด็กหญิงบารมี  วัจนธนาเดช โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
1999 เด็กหญิงศิริลักษณ์  หวานสูงเนิน โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
2000 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทุมมี โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
2001 เด็กชายกฤษดิพัฒน์  รุ่งสอาด โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
2002 เด็กหญิงวรารัตน์  คุณจตุรัส โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
2003 เด็กชายอภิชิต  เจทะโร โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
2004 เด็กชายวลงกรณ์  งามวิไล โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
2005 เด็กชายธัญเทพ  กลมกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
2006 เด็กชายธนพัฒน์  กลมกลิ้ง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
2007 เด็กชายรัชพล  ฉายวัฒนะ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
2008 เด็กชายสิทธิชัย  ใยกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
2009 เด็กชายชนะพล  คิรินทร์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
2010 เด็กชายพัฒน์ธินันต์  ซอกพุดซา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
2011 เด็กชายศุภกร  ดีสุทธิ์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
2012 เด็กชายสุรพัศ  ใจกรุณา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
2013 เด็กหญิงสุภัชชา  จีนฉา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
2014 นางสาวณัฐวิภา  มากงูเหลือม โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2015 นายนราวิชญ์  อาศัยราช โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กหญิงนริศรา  หวังทางมี โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กหญิงภัทรมน  แสงรุ่งดี โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กชายกฤษดา  แก้วพุ่มพะเนา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2019 นางสาวสายฝน  เปรมปรีนนท์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2020 นางสาวรุ่งนภา  อิ่มถาวร โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เอี่ยมสมบัติ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2022 นายธีรภัทร  วัฒนจินดา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2023 นายอนุชิต  จันโพธิ์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2024 นางสาวอุไรวรรณ  ใจมาตุ่น โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงชาลิษา  แหวนทองคำ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กหญิงนภัสนันท์  คุ้มญาติ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กชายสพัชญ์นนทน์  รักษาราษฎร์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2028 นายธีร์ธวัช  เจริญทัศน์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2029 นางสาววรรวิษา  คาระวะ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงอภิชญา  เจทะโร โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2031 นางสาวอภิชญา  ทรงชาติ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2032 นางสาวศิวัชญา  ทัพไทย โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2033 นางสาวรัชนี  ปิบไธสง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กชายธนวัฒน์  วังนาดี โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กชายชวนนท์  ชาญมะเริง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กชายสหรัฐ  เยาวพันธ์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวะรักษ์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กหญิงฐิติมา  เซี่ยงหวอง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กหญิงอภิสุดา  โชติ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กหญิงปิยะลักษณ์  ศรีเพ็ญ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กหญิงสุจินันท์  ตรีล้ำ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กหญิงทิพย์สุดา  พจน์กระโทก โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2043 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แถมเกษม โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กหญิงศรัณยา  สามีโคตร โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กหญิงตรีชฎา  ต่วนกระโทก โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กหญิงสุวรรณี  ทองเงิน โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กหญิงไพญาดา  จ่าทา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กหญิงณภัทธิดา  กลั้งกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กหญิงพรรณปพร  คูณกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กหญิงอรกัญญา  แช่มชู โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กหญิงทิพย์พรัตน์  ซอกพุดซา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กชายอภิเชษฐ์  สมจริง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กชายปัณณทัต  สุขพิมาย โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กชายปัณณวัฒน์  อู่เงิน โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กชายปรัชญา  มีสุขจริง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงประภาวรรณ  บุญพลี โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กหญิงศศิธารา  เฝ้ากระโทก โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กหญิงวรรณภา  พิรุฬห์วัฒน์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โหลลังกา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กหญิงณัฐวรรณ  จันโพธิ์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กหญิงอินทิราณี  ธรรมดา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กหญิงภิญภิดา  มีบุญ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กหญิงแทนขวัญ  เจริญรักษา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กหญิงชนกนารถ  พึ่งไพร โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กชายภูดิศ  ดวงต๋า โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2066 เด็กชายวงศ์ชนก  แก้วกาฬ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2067 เด็กชายศรัณยพงศ์  งึดสันเทียะ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2068 เด็กชายชัยชวินทร์  ทองเจริญธีธัช โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2069 เด็กชายภัทรดนัย  จึงตระกูล โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2070 เด็กชายกรรณกฤช  ปัจจัยเจริญ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงมนรดา  ยิ้มเป็นสุข โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงสิรยากร  ทวีศรี โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2073 เด็กหญิงนิดานุช  ลีณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2074 เด็กชายสัญชัย  ทองหยาด โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงอรอุมา  โปรยโคกสูง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2076 เด็กชายอภินพ  เกลาโพธิ์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2077 เด็กชายต้นกล้า  สุขพงษ์ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงณัฐฐา  บุญประสพ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2079 เด็กชายนฤมิต  แสงกล้า โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงปรียาณัฐ  กลั่นบิดา โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2081 เด็กหญิงสุนิสา  จันดากุล โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2082 เด็กชายอนุเทพ  หอมหวล โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2083 เด็กหญิงปานวาด  เข็มทอง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2084 เด็กหญิงสุภาวดี  บวชสันเทียะ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2085 เด็กหญิงชมพูนุช  บูรณางกูร โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงศิรินภา  หวังสุขกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงศศิธร  วิวรรณ โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2088 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จันทศร โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2089 เด็กหญิงอภิญญา  คิมทอง โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2090 เด็กหญิงสุพิชญา  แคล้วกระโทก โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2091 เด็กหญิงสุกัญญา  แช่มผักแว่น โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2092 เด็กชายเปรมพิพัฒน์  ธิสันเทียะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
2093 เด็กชายกนกพล  ทองปุย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
2094 เด็กชายรชตะ  ปฐมพงศ์พิชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
2095 เด็กชายสรวิชญ์  พิมพโมทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
2096 เด็กหญิงกนกพรรษ  สิมธาราแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
2097 เด็กหญิงสุพัชรี  ทองนำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
2098 เด็กชายนิธิชัย  ทองยินดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
2099 เด็กชายปรีชาลักษณ์  โชตินอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
2100 เด็กหญิงอาณดา  โฉมเฉลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
2101 เด็กหญิงพัชรพร  ใบโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
2102 เด็กหญิงสุภาวรัธ  ศรีร้อยเอ็ด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
2103 เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
2104 เด็กหญิงธมกร  นิรมิตสีมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
2105 เด็กหญิงรวิกานต์  ปลื้มมะลัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
2106 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตอสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
2107 เด็กชายธรรมนูญ  นาถมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
2108 เด็กชายวิชานันท์  ชานันโท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
2109 เด็กชายภูมิวิช  คำรณฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
2110 เด็กชายเจษฎา  ภักดีศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
2111 เด็กชายณภัทร  ศรนุวัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
2112 เด็กชายจิรายุทธ  อาจจอหอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
2113 เด็กชายรัชชานนท์  ชานันโท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
2114 เด็กชายปกเกล้า  เกิดสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
2115 เด็กชายมงคลประสิทธิ์  โมกหมื่นไวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
2116 เด็กชายพันธวัช  เหล่าอุดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
2117 เด็กชายวงศพัทธ์  พิไชยแพทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
2118 เด็กชายธัญเทพ  รุจิราภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
2119 เด็กหญิงกัญชพร  กสิกรานันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
2120 เด็กหญิงนณฬภรณ์  สวัสดิ์อำนวยโชค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
2121 เด็กหญิงจิณณ์ญาณิดา  ศรีแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
2122 เด็กชายประภวิษณ์  สุขศรีนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
2123 เด็กหญิงบุญญาดา  หงษ์ห้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
2124 เด็กหญิงธิดาภา  รุจิราภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2125 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โรจนาปิยาวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2126 เด็กหญิงกุลธิดา  เสียงดัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2127 เด็กชายศิรสิทธิ์  สิทธิโชติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2128 เด็กหญิงณัฐณิชา  งามชื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2129 เด็กหญิงจิดาภา  สิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2130 เด็กหญิงณิชกานต์  จงกลกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2131 เด็กหญิงนงค์นภัส  บุญนอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2132 เด็กหญิงสิริกร  สายไพศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2133 เด็กชายจิรโชติ  สุวรรณาโค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม