รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณาภัฐสา  สุขวิพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงฟ้าใส  โส้พลงาม โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปวริศา  ด่านหา โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปวริศา  ดวงพุฒ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายณัฐพล  แสนเมือง โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1 ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงชนัญญา  พันธุ์เมือง โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1 ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงพาทินธิดา  ครุฑบิน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพรจากฟ้า  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายจิณณพัชร  รุ่งเรืองเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายชนนัช  ครุฑบิน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปิยธิดา  ยอดสวาท โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงดุสิตา  ธรรมจิตร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงศตพร  แพงแพง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนวินดา  บุญทา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายฎลรชต  เนตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปนัสยา  ศิระสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสวรินทร์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายทรรศน  พิริยะสกุลยิ่ง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายหงสรถ  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายปรึกษา  วงศ์งาม โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายจารุภัทร  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอตินุช  หันจางสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงภาวิณี  ทิพย์แสง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายอดิเทพ  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วพระทอน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงลักษิกา  พันธ์พุฒ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงวลัญฎา  บุญโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปานตะวัน  พรมเวียง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายชัยทัต  ไชยขันธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายศุภกร  อ้วนแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนันทวิพร  พรเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงฉัตรสุดา  ริชาร์ดสัน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ลวกุณ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงคริมา  เมืองมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกีรติกานต์  ศรีทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายอชิรวิชญ์  วิริยะเศรษฐ์กุล โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงชนิดาภา  ยศทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงอาทิตย์รดา  ชัยประยูรหัทธยา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงธัญชนก  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงจิรัชยา  สังข์ชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายศิวกุล  ทองดวง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงเปมิกา  พลชุมแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงไอร์ลิสสา  จันทร์เต็มดวง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงปัณฑิตา  คลังสามผง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงศิริลักษณ์  หลิน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงปุญญิศา  ภาโสม โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายพชร  คิดเห็น โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงอรทิพา  พิมพ์คำ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงปราณปริยา  ทามี โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงจิรประภา  อ้วนแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายธเนศ  อ้วนแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายชัยชนินทร์  ศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายแทนคุณ  ทัพวัน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายจิรัฏฐ์  ยศทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายกานต์ดี  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงโชติชนิต  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายณัศม์ฌาธินทร์  สิถิระบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายเมธาสิทธิ์  วิภูษณะ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงมนัญชยา  บุพศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายดรัณภพ  เลิศไพจิตร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายศรัณย์ภัทร  พึ่งตัว โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายสรวิชญ์  สมคำ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายณัฐกรณ์  นะคะจัด โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงธนัชชา  ติยะบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงสุภาวดี  ศาลางาม โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงวริศรา  ฝ่ายทะแสง โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงอนันตญา  ทีเหง้า โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายทักษ์ดนัย  แสงสัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายอิงควัด  เชียงตุง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายนนท์ปวิธ  กืกทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายนวพนธ์  ดายังยุธ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายวิมุติชาติ  กุมารสิทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงอรุณี  โพธิ์สุ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงเกวลิน  สีดา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายภัทรดนัย  ศรีษะมุข โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายมินธาดา  ป้องทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงลักษมี  ศุภวรรณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงศศิประภา  นิที โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสุพัตตรา  คงบุญ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสุเมธินี  ไชยต้นเทือก โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงช่อเพชร  ทองกลัด โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงญาดา  สุวะเสน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุปศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์  มะลัย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายพชรพล  ศิละมาตย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงนรีกานต์  เคนแสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงขวัญข้าว  โคตะบิน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงจันคนิภา  ไชยกา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สิทธิสังข์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายปริวัฒน์  ประจวบสุข โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายธนกฤต  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายธนสิทธิ์  นิลคำแผง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายกันตพงศ์  ศรีลิว โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงญาณิกา  คุยพร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายวชิรวิชญ์  ผันศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายธนธรณ์  ดอนมืด โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายธนิสร  อุ่นกลม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายทินภัทร  มหาวงศนันท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงศิรดา  ตันติกุล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายจิรเมธ  สอนสา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายศุภกร  คำเกษ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีลาลาย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายนฤบดี  ลำลอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ทองสุทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายศักดิ์ดา  รังศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปวริศา  วชิระธัญญากุล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงภัทรวดี  ชัยสุระ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายวชิรพล  ชาดีกรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงนามีน  เสือช้าง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นราศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายณัฏฐกรณ์  หาธรรมะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงชนนิกานต์  ชะมาประโคน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงคุนัญญา  แสนคำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพิชญธิดา  พรรณวัฒิ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงระพีพรรณ  แก้วอวน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอลิสรา  ธนาคุณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนฤสรณ์  พวงเกตุ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงวรวรรณ  อุปพงษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงธนพร  โคตะคาม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงไอริน  ติยะบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  สีดา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงภัทรา  ป้อมศิลารัตน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงคณิศร  ทิพยศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิชญาพร  สานนท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงจิราพร  รัตนะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงศิริประภาภัทร์  วรรณวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชิรินพร  โกพลรัตน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพริ้งเพรา  อินอุเทน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสุภารัตน์  สิงห์งอย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงพรพิษณุ  สีหาคุณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธีรตา  ตันติกุล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงน้ำมนต์  บวรเบญจพรรณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสุธิดา  ประเสริฐแช่ม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงศิริรัตน์  วงค์นะรัตน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายณัฐวัฒน์  พลรักษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายวรภัทร  อุ่นกลม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนพล  ตรุษเงิน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอธิชา  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูมิดา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปวิชญา  กองเสลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เคนทวาย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงบุษกร  คำใบ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงศราวณี  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวรกมล  คะแก้ว โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชุติมา  สุวรรณกำแพง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปราญชลี  แซ่จึง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายวรเดช  เขาทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายรินทร์ธนัน  โชติศิวัชโตบุญ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายสิรภัทร  ป้อมศิลารัตน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนิตยา  อาจสามารถ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงศรัณย์พร  ติยะบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายอรรถพล  นันศรีบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัชชา  สุธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายวชิรวิชญ์  ผาคำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนรีกานต์  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายสุภัคพล  โพนศิลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกรกฎ  วิโย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายกฤษกร  เจนชัย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกรปวีณ์  ป้องกัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกัลยา  ชนูนันท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปาริฉัตร  คำจันดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงแพรวลภัส  ตระกูลทิพย์รัตน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพิยะดา  คอร์ราดีนี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงลักษิกา  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชนัญธิดา  หลักไชย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอนรรฆวี  ขันทะชา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธราเทพ  สุธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายสิรวิชญ์  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนริสรา  นามโยธา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวะเสน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงจันทราทิพย์  ทองแสน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายพัชชาพร  ต่วนเทศ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพชรพร  บุพศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงอรปรียา  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอภิชญา  จังตระกูล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายชิษณุพงศ์  ลุนจักร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพีรภัทร์  โงนศรีษะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงภัทรนันท์  หาธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายณัฐภูมิ  พลมาตย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายรักชาติ  สารสินธ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชินกร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวาเศรษฐี  มัยวงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงประนัดดา  จันดาโชติ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงฐิตินันท์  สุขวิพัฒน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงอรัญญา  อินทรักษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิฤดี  วังวิสัย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงจิรภัทร  เมาะลาษี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงเบญจมากรณ์  คังกัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายปฏิพล  บุบผารักษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสโรชินี  อนุวรรณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปุณยาพร  จันทร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พอชารี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสุพรรษา  สุขนิจ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนพันธ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพัชราพร  ว่องไว โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงรุ่งทิวา  นาใจคง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสรัญญา  แมดมิ่งเหง้า โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงมรัญญา  มาพล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ภู่กันณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเพชรดา  วงษาเนาว์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธนพร  เรือนแปง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพิลาวรรณ  วัดแพนลำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงจุฑามาศ  เขียวโป โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกนกพร  แพงดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชนันธร  บุพศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงเศรษสินี  หลอดคำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายสิริชัย  จันศักดา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงรัฐธีย์  กองแสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงภัทรวี  มัยวงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายฉัตรดนัย  นามบัวน้อย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธันวา  ศรีภาชน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปวริศ  บุณรังศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายพีรวิชญ์  สิมวงษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงจิรัชญา  คำแพง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายนิธิศวร์  เวียงสันเทียะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกรกนก  อุ่นกรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธนาพร  ศรีมาชัย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พันโนราช โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายวันเฉลิม  โสวันนา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายภูริพัฒน์  คังกัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวรินยุพา  ปะนูวี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายปภาวิชญ์  วงศ์พบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เนื่องอาชา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปริภัทรตา  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธนวัฒน์  ประกิ่ง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายเจษฎา  สมดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธนิสร  บุญพูล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงธมลวรรณ  นันศรีบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงจิรัชยาภรณ์  มะละกา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายวิทวัส  งอนสันเทียะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงรัฐิญาภรณ์  ทาดาวุธ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวริศรา  ซาลุน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธนวินท์  มุงคุณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงศรัณยา  อรรคสังข์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธนดล  ไกรพินิจ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอมลวรรณ  ป้องทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายกิตติทัต  อินทริง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงภัทรวดี  คำพิลัง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายณัฐกรณ์  ผงพิลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงทัศวรรณ  มีนาคะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงปาลิตา  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธนภรณ์  ติยะบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงปราชญาพร  ดวงโพน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงศิรภัสสร  แก้วลี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงจิราภา  คันทะนาต โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฐนันท์  โคตะมา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอริญย์  แสนโสม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เภตรา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัชกานต์  จันบัวลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายโชคไพรศาร  บุญศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงชนาภา  โพธิสาร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงจันทกานต์  สุวรรณ์ทา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปัณฑิตา  อ่อนประทุม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ชาตะรักษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปัญญาพร  เรือนนา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายณัฐชนน  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวิราพร  เจริญทัศน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอัญชิสา  คำเปื้อม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธนธรณ์  คำใบ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กวนฮางฮอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกัณยกรณ์  ภักดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธนากร  คำใบ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงมนต์นภา  ยอดสุบัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฐธิชา  โถวิเชียร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ไชยริบูรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงภคพร  เปาวะนา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฝ่ายทะแสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงชไมพร  ดายังหยุด โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงบัณฑิตา  มณีรัตน์​ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายศิริ​พงษ์​  พระสุนธร โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายปวินวิธ  รบศึก โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 นายอภิลักษณ์​  พลราชม โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นายนิรุช  โคตร​คำ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 นายประติมากร​  ขออาศัย​ โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายวีรวัฒน์​  ดงภูธร โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายสิทธิพล  สิมนา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงพลอยบุศราคัม  พันธุ์ด้วง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงนิศามณี  สะแสน โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายภัคพล  สิงห์เส โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายสุรดิษ  ประยุรโต โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายดนุพล  วงษา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายพนมชัย  ชุ่มศรี โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงสุกฤตา  กลาดเกลื่อน โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณัฐชยา  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงมิ่งอรณัชชา  ธัญลักษณ์สกุล โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายฉันทพัฒน์  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพนมเพชร  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงศิริยากร  คำไหล โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงบัญฑิตา  ถาวรชน โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพิมลภัส  ใจสมบัติ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธีรากร  มุงเพีย โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายอัครัช  วงษา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพรลภัส  ประยุรโต โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงอนัญญา  นากูล โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงโชติกา  จิตพิศาล โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายศิรศักดิ์  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายอาทิตย์  นนท์จันท์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงศิรภัสสร  นันทะวงค์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงกุลกันยา  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายณัฐพัชร์  สะอาด โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายอินทัช  แสงทองสุขโข โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายสุกฤษติ์  ดวงดูสัน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงภัทธิรา  ศักดิ์ดา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายสมดา  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายณ ตะวัน  นามดุ้ง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายพอเพียง  ศรีดาวัน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายภากร  ชนะพจน์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายศุภกฤต  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  โลหะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็งพาทย์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงวิศัลยา  นนทะสี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงธนพร  โนนกลาง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสายป่าน  ขาวสุข โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกัญดาริน  แพนพา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชัญญานุช  แสงศิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปิยะธิดา  พ่อชมภู โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสุรัตติกาล  ขาลเรือง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายอานนท์  ประพัศรางค์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงจันทร์จิรา  มาปัน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพรธิดา  มะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายปัญญากร  วงษ์โพนทอง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงแพรพรรณวา  มะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายอาทิตย์  เกษนัด โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพลอยลดา  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกมลฉัตร  จันทร์คง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสาวิกา  ทาคิระ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงรักษกร  ป้องหลักคำ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงรินรดา  หมื่นพหล โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงลดามาส  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงสุธาสินี  แสนสุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายณัฐพงศ์  ผาชัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอภิชญา  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายเทพพิทักษ์  อุณาพรม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงศิรภัสสร  สอนพิมพ์พ่อ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายศุภวิชญ์  อินทะเสย์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายดนัยเทพ  เทพมงคล โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายปรเมศวร์  วงค์ล่าม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนลินรัตน์  อ้ายสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงภัฏตรี  บุญแทน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงรัชฎาพร  โพธิ์คา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงปฎิญญา  มานะดี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายพุฒิพงศ์  เหลินต้ายซ้าย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกุลธิดา  กิติผง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายกฤษฎา  ขวาละคร โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายบรรณวิทิต  ทอนติลา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงสิริวิมล  นนเลาพล โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงแก้วกัลยา  เมืองสุข โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาวงษ์หา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปณาลี  พันธุ์เมือง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายณัฐภัทร  ชินบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณัฐชิชา  มีเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายนภัทร  พิมภูธร โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายพศวัต  คิดเฉพาะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายอัมรินทร์  วรรณสา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธนพล  รอดมณี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงอรอุมา  พันธ์จี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายพลริภัทร  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายนิติพล  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธัญพิชชา  เขียวโป โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงนันทิชา  กิติผง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายณฐภัคพล  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกนกนภัส  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงรัชนีกร  เดชทะศร โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงวรรณวิษา  ยงทอง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพัชราภา  ส่อนราช โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงอชิรวรรณ  มาตรา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายศิวัช  กันยาตี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธนพงษ์  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายจิรัฏฐ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายภานุศิษฏ์  สินจตุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงจิดาภา  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายชิติพัฒน์  ฤทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงบุณยาพร  มะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  มะไชยา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงลักษณาวดี  ปุนจันตัง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปานโพธิ์จาร์ย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณัฐธิชา  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชญาดา  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายวรรณชิต  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พลแสน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพิชชาภา  หาญเชิงชัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพีรดา  ปานพรหม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงมธุรดา  ธารารมย์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายบูรณ์พิภพ  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายกฤติน  ไชยสุข โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงอรัญญา  เสวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงขวัญจิรา  สุปัน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงแก้วกาญ  ชินบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายชยพล  มะสุใส โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงชนัญญา  ไชยเทียมพล โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายณฐกร  ออทอลาน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คีราช โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงชนัญธิดา  เพชรอุเทน โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกุลณัฐ  เหล่าปา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายณัฐชนน  คชรอด โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายฐิติวุฒน์  ฮาตไชย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายภพธรรม  อุ่นเทียมโสม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธาวิน  โค้งอาภาส โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอรปรียา  พลหมอ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายอินทฤทธิ์  มหาสมเหลา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฏฐธิชา  บุตรสิงขรณ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายปภังกร  อุ่นเทียมโสม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายยุทธการ  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกุลณัฐ  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงภัทราภรณ์  กิติผง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงเศรษฐิการณ์  โพติยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอินทุอร  มอมไทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายภูวเดช  มะสุใส โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายสิรภพ  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีโยธา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงกัญติชา  ปู่ห้วยพระ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพัชรพร  พรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงธีรธา  ไชยศล โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงชนัญญา  ยอแสง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงวันวิสาบุ  บุญเจือ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสุรัตน์ติญา  วังสุขี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายนวพล  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงจิรัสยา  นิลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงปนัดดา  ภาวะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงเปรมมิกา  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงเบญจมาศ  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายธนิก  แมททิวส์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายพชรพล  พันนาดี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายสถาพร  ไชยยา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายปุณณวิช  บุญมาวงษา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงบัวบูชา  เวียรชัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณิชากานต์  ม่วงไทย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายวีระยุทธ  ป่องเต่า โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สวัสดิ์เอื้อ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงศิรภัสสร  หัสระสา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายรัชชานนท์  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงเขมจิรา  สุภารี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพรวิภา  จำรักษา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอรุณรัตน์  พร้อมสุภา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายชยานันท์  ศรีชัยวิวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงวิลัยวรรณ  นันทะรักษา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ศรีวรสาร โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายภูริภัทร  โยลัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายกิตติพิชญ์  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายเนติธร  จันเกตุ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณวรัตน์  แข็งการ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม