รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายญาณวุฒิ  อุดร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายพีรดนย์  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายธีรดนัย  กีรติกานน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายธนวรรธน์  ทิพย์โฆษิตคุณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพรนภัส  คุณโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธีร์วราภัทร์  นารินทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวรกานต์  สอนซ้าย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงภัทรียา  กุดจอมศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปิยธิดา  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงวรสุธา  ทัพนคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายศุภนัฐ  วงศ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายจักรินทร์  คำกุ้ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายสิริมงคล  ลอยดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายคมสัน  ศรีวรมย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงมัณฑิตา  แก้วกิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงศศิลดา  ชิณช่างเขตอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสิริยุพา  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินเขียว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชิตตาวรณ  มณีพรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพรชนิตว์  บุตรศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายนภัสรพี  บุญมาวงษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายพันธุ์ธัช  ภูผาใจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายธนาทิป  เตโช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายพงษ์ดนัย  จักรปั่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายวชิรวิทย์  นารินทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายพุฒิพงศ์  พรหมอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายจิตติพัฒน์  พันธ์ดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงเพชรา  ขุนชานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธันยพร  อนงค์ไชย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสุกฤตยา  ยตะโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงศรัณพร  ทิพย์โฆษิตคุณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ไชยรบ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกนกอร  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทะพรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงฝากขวัญ  โนนทิง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนรพร  ผิวภูเขียว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายเตชทัต  เหลือศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายธีรธรรม  แพงจำปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายก้องภพ  แอบไธสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายวงศ์วริศ  มณีพงศกร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงภัทราวดี  เห็มหา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายกฤชคุณ  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายปกเกล้า  วิชิตธนบดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายธนกฤต  รอดทะพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายภานุพงษ์  คำปัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพรสุพพัต  คำด่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกัญญาภัค  น้อยเหล็กดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายธนากฤต  ประไชโย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายรณกฤต  สายวร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายศุภวิชญ์  พิมพ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายธนกร  จันทรพัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายปริภัทร  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายพงศภัค  ธัมมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายกิตติกวิน  ฝ่ายพนอม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายกาญกรกช  วังพระราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายพีรณัฐ  แสนมนตรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายธนกฤต  สารสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปาลิดา  คำสุขดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชญานิศ  ไพศูนย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงฌบุญญา  พรมเรียน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายธนวัฒน์  ผ่านพิเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายสุภวุฒิ  ไตรยเทน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายอชิรวิชญ์  นิลประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายนพัฒน์ชัย  คงชะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายศิวัช  ควรรณสุ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงอริสา  พิมพ์ภูราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงรสริน  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงวริสา  สมเทพ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายวรชิต  อุดมกิจโอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายอธิปพัฒน์  เศรษฐภัทร์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายสิปปวิชญ์  ควรมงคลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายรัชพล  พรมคง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายณัฐวรรธน์  โชติกิตติพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายชินภัทร  ลอดเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายยอดยุทธการ  หมอจีต โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงรินรดา  ลาภวัตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงเบญจกานต์  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงมลธิรา  ราชบัญดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงนันธ์นภัส  พฤษภาพรหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพลอยชมพู  พนมเริงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงวรัทยา  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายปุญญพัฒน์  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายสุวิจักขณ์  ภูนากลม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปาณิศา  ตั้งธำรงธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายพอเพียง  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายธนบูรณ์  พัฒนประสิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายปภังกร  เดชะบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายภาคภูมิ  ภิญโญดุลยเจต โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายอัครพล  บุญโยทยาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายกรวิชญ์  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงเพียงพอ  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงฉัตรนภา  ตีรวัฒนาประภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสิริกร  จงธนโชต โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วบุดตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณัฐรดา  พิริยะประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงดวงตะวัน  พรหมดวง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงบุษย์ภาวลัย  เหล่าวัฒนาถาวร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงชาลิสา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนัทชา  จันทะสิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายอภิชาติ  วิเศษอุด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายป้องกัน  เขียนเสือ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงนัชริดาพร  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายณัฐชนน  สมบัติหลาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายนที  ทาระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายธาดาพงศ์  วรรณพืช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายธนัยนันท์  หยกกชพันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายธันยพงศ์  ศรีสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายอธิคุณ  สุทธิจักร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงชัญญานุช  แฝงเพชร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปภาดา  ม่วงคำหมื่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพรนัชชา  ถาพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงกรกรณ์  รัตนโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงกีรติกา  หมูหอม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงธรรญภรณ์  ธนาเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอัฐกร  แก้วบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงฐานิดา  คำสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายบัณฑิต  แก้วเหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงศรัณยา  โคตรขวา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงรมย์นริน  ลาภวัตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงกัญญาภัค  ไตรจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงมุกดา  ติยะบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายวชิรวิชญ์  ไชยสิริกรกล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายรชต  เหมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายปารมี  สมัครคดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญเสนอ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายภูมิกิติ  ภูมิชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงณัฏฐริกา  ป้องคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงจิรปรียา  โคตรชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายณฐพร  สุทธิสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายธนวัฒน์  พนมโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายอภิชา  ธารประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายชยพล  อารยกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงทิชา  สุกแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายชยพล  วณิชศิโรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายทิวัตถ์ชัย  มั่นธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายมาคิน โมฮัมเหม็ด  ซาวด์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายคัคนินท์  เชียงที โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายสงกรานต์  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายรักษิต  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายอัษฎาวุธ  รัตนะโกสิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ติ้ววงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายปวรปรัชญ์  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายสกุลวัฒน์  สุภานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายทัศน์พล  เจริญพนมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายชยสิทธิ์  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณฐดนัย  มีศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายพุฒิพรพิทักษ์  โสภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงรุจิลาภา  หล้าสุพรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกุลจิรา  นิลสาขา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนงรัตน์  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงฐาปนี  บุบผัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงภัทราวดี  พรมบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกฤติญา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพัณณิตา  วิโย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอารยา  กาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฐกานต์ธิดา  พ่อหลอน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายเกียรติยศ  ไชยบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธนโชติ  กั้วพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจิรภิญญา  วิสุทธาจารี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายอะชิตตะวัน  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายจักรกริช  นนทะแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายพาทิศ  สิงห์พรหมสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายสหรัถ  อินทร์ชม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายพชรพล  คำแสงดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายชยางกูร  กองแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายกนกณัฐ  แสนเขื่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายภูรินทร์  ฝ่ายเพีย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายอนันดา  กินนอน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธนาทิศ  นวลทิม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงภัทรดา  ไพรีรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนาคปภา  ผ่านจังหาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธัญชนก  ทัดวรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงเบญญาภา  สำรองพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปุณยวีย์  ก้องเกียรตินคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงภัทรวดี  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  มณีปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงภัทรนันท์  คำวิเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงญาณ์ณิษสรณ์  คล้ายเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสุทธภา  ชนะพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงภานรินทร์  เยาว์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงธิดาทิพย์  หงษามนุษย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกชกร  เรดิเจอร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสุชัญญา  แสงชมภู โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐริกา  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนวินดา  ทาระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปุณยาพร  ศุภนาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงขวัญปพัชญ์  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายภัทรธร  เปียจำปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชญานี  ศิริสาคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายแทนคุณ  วงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธนวรรธจ์  ปานวรัตน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายวสุ  มูลลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกฤษฎิ์ธเนศ  สอนพิมพ์พ่อ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพรรษวัฏ  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายศิวกร  สารพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายคัดเนศวร์  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายคณาวุฒิ  บุตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายวรรณลภย์  ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขบัติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธนภูมิ  จันทะขิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายสุกัลย์  อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายกษิดิ์เดช  ธัญเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายปภังกร  กำดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปัณณทัต  คำปั่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายนนทกร  สายสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายตฤน  ดอนประเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายภาคภูมิ  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายอริยะ  จังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายศุภสิน  ต้นสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวิลาสินี  โพนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสุภาวิดา  บุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิพรหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงฐิตา  ฮาดทักษ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงธัญพิชา  ศรีบัว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอริศรา  อินทร์ช้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพีรพรรณ  บุตรสิงขรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพัชรภรณ์  อินรักษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอังคณา  สุขจำลอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสุภัคชา  กิ่งคาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพาขวัญ  โพธิ์สา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอัญชลี  โคตวิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพชรพร  เครื่องใต้ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสิริกร  มีระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพลอยภัสสรณ์  โพธิราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธีรพัฒน์  ลิตตะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายกิตติเดช  ทาตะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายชิติพัทธ์  บางศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณริศราภรณ์  สิงหนาท โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงภัทรพรรณ  สมอุดม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชลธิชา  กะหนัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงจิดาภา  สีดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายจิรพัส  ไชยสร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิชชาภา  ภาคี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกัลยา  ปวงศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวรารัตน์  แสงสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอริศรา  นันสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกวินธิดา  ลีโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกนกรดา  มีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกันตา  กิจวิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธีรวัต  ชามาตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายชญานนท์  สมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกนกอร  ใหม่คามิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงมิ่งกมล  เชื้อตาพระ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงธนัญญา  พรมทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายธนกฤต  เหลานาด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายณัฐภูมินทร์  หมานหนู โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายนนทวัฒน์  โคตรศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัฐกิตติ์  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงชนิภา  จูมวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายพิพัฒ  ปอสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศรีสมยา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายบูรพา  ชัยชนะศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายกิตตินันท์  จันทโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายจิรโชติ  มาตวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายสิรภัทร  พรหมวิศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายกนธี  ไสยาสน์วัชระ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายภาคภูมิ  ดีผดุง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายวีรวัฒน์  รามางกูร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายเดชสิทธิ์  บุษธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธนกร  เชาว์ศรีกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายอัจฉริยะ  ผิวพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วมุกดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนัชชา  ผาบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงมณิการ์  ชะโลมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอภิญญา  เอ๊ฟวา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เผ่าเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณภัทร  โรจนะรัชต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงปานชีวัน  ทวันเวช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงภัทราพร  พรมประกาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงเยาวมาลย์  ฮิงซวง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกมลชนก  สีโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงพิชญาพร  จันทราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกฤติยา  อินทร์ช้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนลพรรณ  ทีคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงภคพร  ซองทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงธันยพร  สุวรรณโส โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชีวาพร  ผางโยธา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงวันนิสา  พิมสอน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธัญสมร  ตันศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายแทนคุณ  บุญยะบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายวรภพ  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายอภิชาต  นาวงหา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายภูดิศ  น้อยทรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายอำพน  ศรีครชุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธนธรณ์  มายเจริญชัยกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพิชญา  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณภัค  โชคสกุลพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงชนม์ชนก  เนวะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงสิริขวัญ  ตระกูลมั่งมี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธัญจิรา  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงธรรญยรัชช์  คณาวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปรียาภัทร  สีแสนซุย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงวิชญาดา  สุวรรณราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงภิญญามาศ  สำราญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพลอย  อัศวสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงการย์สิริ  วงศ์พนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงวรวลัญซ์  มาตย์แพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณิชกานต์  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปภาวรินท์  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงภัทราพรรณ  โพธิ์จินดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายจิรัฏฐ์  จำปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายศิริพงศ์  บุศยาจีรวดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายเอื้ออังกูร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายระฟ้า  ศิรธรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายกันตินันท์  ทะวาผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายเกื้อคุณ  สุนิกร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  หิรัญวรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงวิชญาพร  อ่อนทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงดวงดารา  พรหมดวง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงบุณยวีร์  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสุปวีณ์  แซงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงอัญชิษฐพร  รุธิระวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไม่แพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงธันย์ชนก  อภิสกุลชาติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สินทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงชญาดา  ศรีประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณันสชา  นภากรชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงวชิรญา  เรืองมงคลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอัจฉราภา  คำถา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกิตติยา  ฮาดสม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพิชญา  ธนบูรณ์วานิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายณภัทร  ชูศรีทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายปริภัทร  ชนะทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายกรวิทย์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายชยากร  ธรรมสุจริต โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายอานนท์  รัตนลีติกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายฤทธิชัย  แพทย์ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายแผ่นดิน  ฆารไสว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายแทนคุณ  นวลตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายภัทรดนัย  นิลแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายศักดิธัช  ฉายวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายจุฑาวัฒน์  ประทุมมัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายภูริต  จิตปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายณัฐนันท์  เศวตรัตนพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายอภิวัฒน์  เดชะคำภู โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายชยพล  เปาวะนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายณัฐพัชร์  เหมะธุลิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายภูวนาถ  วรกิจจานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายนที  พงศ์พิริยะวนิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายนภา  พงศ์พิริยะวนิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอรนิช  กิตตินันทพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ถาวรพิศาลเกษม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงเกวลิน  ชลุยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงเมธาวี  พลหาญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงสิริอัปสร  ตั้งศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พุทธา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสุวิชญา  หัตถศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนันท์นภัสอร  ละม้ายศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงธันย์วรัชญ์  แพงจ่อย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีวรสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงสวิตตา  ต้นศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายภูริวัฒน์  แก้วทองสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายวชิรวัชญ์  คงศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายศุภกฤต  จันทรสาขา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายชินวุฒิ  เหล่าเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณัฐวัฒน์  บวรวิชญ์ธนโชติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายสพลดนัย  นิลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายกอบเพชร  อัตตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายศิริวัฒน์  ใจช่วง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายวสุพล  ศรีกำพล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายกัณฎพัช  เดชบุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายนิติภูมิ  เจริญไชย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายปฐิภาณ  เนตรสาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายโชดิวัต  พันธ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตรันเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงขวัญสิริ  แก้วบุดดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงณิชนันทน์  มิควาฬ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงวรวลัญช์  สิทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปิ่นมุก  พจนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงจุฑาชินี  ดีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพิชญาภา  พู่บัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพรนัชชา  ทองอันตัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนวทพร  สุขดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงภัทรปภา  เดชขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงภารดา  ยกยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงภิชญาภา  ปัญญาสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงชนิภรณ์  คูณสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทะแพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองสี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายเมวิชญาศิริ  ศรีคำมี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงวราทิพย์  ทัพนคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกัญญภรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายจีรรัตน์  พิมพ์โต่ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายจารุวิทย์  สาวะโห โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายพสวีย์  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายกิตติธัช  สร้อยจิตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายปลื้มปิติ  มูลราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลมณี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพัชราภา  สาลีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงค์โม้ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลมบัวรอด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนิศารัตน์  รินทะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงธนัชญา  เส้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายเนติภัทร  อุทากิจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายพศิน  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายก่อเกียรติ  รักษ์พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายพงษ์โชติ  อภิภัทร์สถาพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายภัทรดนัย  เอ๊ฟวา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายกริชพนม  สามพ่วงบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายฌาณวุฒิ  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายพรรวินท์  ขอดเมชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายกฤตภาส  หอมอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายญาณวรุฒม์  คำนุ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงวรัญญา  พังดวงแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มิ่งสินธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณฐมล  กัลยาเขียว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงอัญมณี  ลมบังรอด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกมลฉัตร  คำบัว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงเพ็ญชีพ  กะสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงอารียา  อุทัยแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงณัฐกานต์  สมร่าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงเบญญาภา  ปลายเนตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงชนัญชิตา  วงศ์แสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงจิรัชยา  โภคพัชญ์ภูเบศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพรรณศิริ  ทองปรีชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงมัญชุพร  นักบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงวันวิสา  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงปุณยนุช  รุจีธีรกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงชนิตา  คะลีล้วน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงศตพร  รามศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงธิติกาญจน์  ทิพย์โฆษิตคุณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงภทรชนกณ์  วาปี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกษิรา  ไฝเครือ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสุพิชญา  ผสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายภัคศรัณย์  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายณัฐวัฒน์  อินาลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงอาริยา  คำฟู โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงนันทัชพร  โพธิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงรุจิรัตน์  ผิวผาง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกัญญภัทร  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธนกฤต  สายสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกรกัญญา  อินทร์สำโรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายปณิธิเศษฐ์  รัตนวิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงนัฐสุดา  ขันเลข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงณิชานันท์  อุทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงมาอารีย์  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกันติชา  รัตนนิรันดร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปุณยธร  สุมนารถ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงณัฐมน  จันทไชย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงสุชานรี  แขนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายชนธัญ  ทองจันดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายกฤษณพงศ์  สมเทพ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายณัฐวุฒิ  ผงทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายนิติธร  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายวสุวัฒน์  เจริญไทย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  สมกอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงรัตจันทน์  รัตนงาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายณัฐวงศ์  กุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายอภิรุจ  อินทสมบัติ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายปัญญวีร์  ไชยเพชร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายบารมี  ธนสุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงกุลพัชร  พรหมอารักษ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงวดี  เล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายศิระวิชญ์  บุญชัย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายธีรติ  หมื่นมนตรี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายปณิธิ  นันตะภักดิ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายเรวัตร  เนตรคุณ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพรณภัทร  พ่อขันชาย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายธิติวุฒิ  ดวงมาลัย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงสุภัสสร  ลำทอง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงฐานิตา  ใจสบาย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายกัณตพงศ์  คล่องแคล่ว โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายเตชิต  ศิวิไล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงศิรินัดดา  แสนจันทะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสโรชา  มัณฑะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกตเวที  สว่างศรี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายชัยรุวัฒน์  โอภาสิริวัฒนกุล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายสีหนาท  สมพร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายนัทธพงศ์  ลำทอง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายธนวัฒน์  สวยรูป โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายอรรณพ  ไชยพร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายวชิรวิทย์  ภักดีล้น โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงปรีชฎา  พรหมอารักษ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงวรฤทัย  บุตโคตร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงพชรพร  พรมอารักษ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงธัญภัทร์  ชลรินทร์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงกรชนก  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพัชราภา  ถาวร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงอาภาศิริ  แสนจันทะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงนันท์นภัส  กางทอง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงวิมลสิริ  สิงห์งอย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงวณิกสิทธิ์  อรรคศรีวร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงญาณิศา  รัชโน โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายพีรพล  พลรักษา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แนนไชย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายคุณภัทร  สุโพธิ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงภคพร  พินทุเมฆินทุร์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงเขมิสรา  สุโพธิ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายนราธิป  ขันติยะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงเมทิกา  เหล่าวัฒนาถาวร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายสุรวิทย์  บริโปร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายพัทธนันท์  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงพรพิทยา  ศิริสานต์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงพิชญาภา  สิมแสง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงพิชญาภัค  สิมแสง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงภัคจิรา  ยะตะโคตร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงศศิกานต์  ชัยฮาค โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงวริศรา  เชื้อวงค์พรหม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงศุภัทราภรณ์  อาษา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงธิดาทิพย์  นันทะพรหม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงณิฌากร  ชำนาญวงค์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พ่อปัญญา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงกนกวรรณ  ด้วงคำภา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงปาณิสรา  มงคลเกตุ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงธัญกร  วงค์ตาขี่ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงธิดารัตน์  นันทะพรหม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงศิรินุช  สกุลภัคดี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายอติวิชญ์  แก้วพิกุล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายเกียรติภูมิ  วงค์แสนชัย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายปฏิพัทธ์  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายกีรติกร  วิเศษอุด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายปรเมธ  ธรรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายพีระดนย์  ทองดวง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายธนภัทร  คำตะลบ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายศิริดล  แก้วมณีชัย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงกาญจณาภา  ไชยหม่อน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงขันติยากรณ์  คำมะเทพ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายภูมิภัทร  วงค์ตาทำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงพรธีรา  บุญวงค์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงอุมากร  วังทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายลักษิกา  ชานุชิด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงจิรัชยากร  มาตวังแสง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงภัณฑิรา  พ่อสีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงสิริยากรณ์  ขอดเมชัย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงสมิตานัน  บุญญชัยศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงวิภาธร  พรหมดี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงปณิตา  ปุ่มเป้า โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงผกาวรรณ  สายสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงภัทรภร  สอนสมนึก โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงกนกนาถ  นันทะพรหม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงฐิติพันธ์  วงศ์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงพิชญธิดา  พรมประเกต โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงอรชภา  ศรีชาหลวง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงกนกนภา  หงษาชุม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงศิรินทร  ลาดบาศรี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงชญาฎา  จักรสาร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงญาณิศา  วงค์ผาบุตร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงประณัยยา  สูญราช โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงปิยธิดา  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงชนัดดา  วงค์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงทิพรัตน์  วงค์หลวงอุด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงอุรชา  ปิยะโคตรกุล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กชายนภัทร  วิลาวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงกฤชอร  อัตโน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายทัตพงศ์  วันหาคม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายสุรบัณฑิต  ราชวงค์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงชลิดา  พลตื้อ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงชัญญานุช  จุลบาท โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงชลธิชา  วงค์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงอรปรียา  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงอัยย์รดา  วรวัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายสายชล  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายวิศรุต  พลอยงาม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงปารณีย์  จันทะบาล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีกระสอน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงสิดาพร  นะคะรังสุ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงชาริสา  ลาดบาศรี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงกนิษฐา  อ่อนสี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงกมลฉัตร  ทองหยุด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงณัชริญา  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายวิภทรชัย  หาญมนตรี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงปินฑิรา  สาธุชาติ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงรินลดา  แสนหมู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงรันต์สิตา  พ่อครวงค์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงรุจิภา  นันทะมา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงวิมลสิริ  อุ่มอาษา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงกมลรัตน์  สุคำพุทธ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงสุธิมา  ไชยต้นเทือก โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงสุฑามาศ  กองเกิด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงธัญพิชชา  บูคะธรรม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงสุพิชชา  เหง้าสุวรรณ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงกาญจนา  พ่อลีละ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงรุ้งกานต์  วรรณทวี โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงบัณฑิตา  โสะขาว โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กชายเพชรกล้า  โสมงาม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายวาณิช์  อินทะวงค์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงกนกวรรณ  ซามาตร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงกชพร  วงค์ชมภู โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงกัลฑิมา  มั่นธรณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงธันยพร  พันแสน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ศรีวรสาร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงรุ่งนภา  พังดวงแสง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายสิรวิชญ์  ตันทวีทรัพย์สิน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายสุรพัฒน์  โกพล โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายจักริน  สุวรรณรงค์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายเอกพงษ์  ปันสุรินทร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญใหญ่ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายนพพล  ไชยต้นเทือก โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายนนทนันท์  พลเชียงขวาง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายปุณณวิช  แข่งขัน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายปิติภัทร  อาชนะ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายก้องภพ  ทิพอุต โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายธนกร  จิรพัชรชัยศิริ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายสุพศิน  พิรุฬห์ธรรม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายเรืองฤทธิ์ชัย  ชัยบุรมย์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายชัชฤทธิ์  ฤทธิวงศ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กชายศิวกร  ปาละเสริฐ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายสุรพงศ์  จันทะมาต โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายกฤษณะ  หนูผกา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายธนภัทร  วงศ์ล่าม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายเผ่าเพชร  พูลสมบัติ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายรัก  บุญเหลือ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายณัฎฐวรรธน์  จูมพลาศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายอมเรศ  จันทะมาตย์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายกวินภพ  ภู่นิยม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงอริตา  พรหมจันทร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงสาวิกา  ทรัพย์สำรวย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงพิมพกานต์  พิมพา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงนวพร  วงศ์งาม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงธัญรดา  ชาติชนะ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปุณยาพร  สีลาโพธิ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงณัฐนิชา  แพงสาระ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ประพอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงพัชราภา  บันหาร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงเขมิกา  ยศธิสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงธนวรรณ์  บำรุงพันธ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงพิมลรัตน์  คล่องดี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีลา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงสวัสดี  โลกเลื่อง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงจริญา  ชนะพจน์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงอริศรา  ท้าวสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เบ็ญมาตย์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงธิติกาญน์  สิงหะวาระ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงอาทิตต์ยา  วิชาธรรม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงหทัยกานต์  ประมายัง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายศุภกร  วิชิตธนบดี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายราชพฤกษ์  วงค์เตชะ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายสกลธวัฒน์  เจตจำนงดี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายจีระวัฒน์  จันทร์เทพ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายจักรกฤษ  นาบำรุง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายนฤเบศ  สมพันธ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายเพชรอรุณ  เพ็งเก่ง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายดนุพร  สินทร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายนฤเบศวร์  สุคลธา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายธนินท์รัฐ  การเจริญดี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายกรวรรณ  ละม้าย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงมัลลิกา  มีศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงจิรัฐิพร  รัตนะ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงพนิตพร  กล้าหาญ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีวิใจ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงนิษฐ์ธรีย์  โนนทนวงษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงปัทมา  ปิ่นรัตน์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงจรรยมณฑ์  มาศเลิง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงกาญจนา  จันโทศิริ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  แก้วกิ่ง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงวีรดา  ทุมกิ่ง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงบุญยาพร  ลังกา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงกนิษฐา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  ฉันทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายวรเชษฐ์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงจุรีรัตน์  ปัจจัย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงอรุณรัตน์  วรรณทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายปริยวัจน์  โคสะสุ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงปพิชญา  ใสส่อง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายสุรเชษฐ์  นามอำนาจ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงญาธิป  ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายพานเพชร  ทองมุล โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงปพิชญา  สังสอาด โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงสิริกร  บุตรธนู โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สุกางโฮง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงชนิดาภา  แสนสีแก้ว โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงสิรีธร  แสงประจักษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายนิธิกร  เขียวค้า โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงกัลญารัตน์  จันทะพินิจ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายพีรวิชญ์  อ่อนอินทร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายพัทธดนย์  ชื่นชม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายธนภัทร  สิงห์สูงเนิน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายยุทธนา  จิตต์ปิยะมิตร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายนพวิชญ์  ทองจุฑา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงเพชรลดา  โพนหลวง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงพิยะดา  พังดวงแสง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงจารุณี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายวชิรวิทย์  มีระหงษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายณัฐพล  หลุนบูชา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงญาณภัทร  ด้วงโต้ด โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สังกาชาติ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงวีรยา  บุญก้อน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงบุญธิดา  เถาว์สี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายศุภวิชญ์  แสนด้วง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายสุธินันท์  จันทาวงษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กชายพีรพัฒน์  สารีมุข โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงวิชญาพร  ผ่านพิเคราะห์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงนภัสอร  พิรุฬห์ธรรม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายอนุวรรน์  วินทะไชย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พัดขุนทด โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงธารารัตน์  น้อยพรหม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงณัชชา  อินกอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายอันดา  กัวที โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กชายปุณยพัฒน์  คล่องขยัน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายปัณณธร  อุมงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กชายธนอนันต์  พนมวัฒนคุณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายพีรณัฐ  แสงสีดา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
706 เด็กชายพงศ์ปณต  แก้วดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายวินัย  สวัสดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงธนาภรณ์  ไชยคาม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงณัฏฐชุดา  ชมลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
710 เด็กหญิงนีรวรรณ  เพิ่มชาติ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงสุพรรษา  มองบุญ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงธิดารัตน์  อุปทุม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
713 เด็กชายณัชพล  วงษ์ธานี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
714 เด็กชายเตวิช  แพงพรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
715 เด็กชายธนโชติ  แซ่ก๊วย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
716 เด็กชายปิยะวุฒิ  พิรุฬห์ธรรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
717 เด็กชายปุณณวิช  ลีพิมพ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายวุฒิกรณ์  สอนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายศรัณย์กรณ์  คุยพร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายอภิรัก  เอกพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายณัฐวุฒิ  ขำประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงอุไรวรรณ  จันทร์ตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กชายเสฎฐวัฒ  ศิริเวช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กชายธนากร  การสอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กชายพิทยุตม์  แก้วมาลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายพีรพล  ทักษิณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายรัฐพล  แก้วศักดาศิริ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายสุวพัชร  กาญจนะ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
729 เด็กชายศรัณย์พจน์  พรหมลัง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายกิตติภูมิ  อ้วนแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
731 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหมเมือง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
732 เด็กหญิงปริยฉัตร  สุวรรณศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายณัฐนันท์  พงศ์ธไนศวรรย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายพัฒน์ชนะศักดิ์  วิริยะพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายปองภพ  พานเทียนทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กชายทินณกร  ไชยชิต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กหญิงกาลัญญุตา  มั่นธรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายคีรี  พิพัฒน์ประภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กชายจิรเมศ  เดชกะศร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายนันฐวัฒน์  นุศาสน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายพัฒนศักดิ์  สุวรรณโส โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายยศกฤต  ท่าทม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายวชิรวิทย์  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายสิทธิศักดิ์  แคนเภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงนัฐฑริกา  นามนอก โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงมัชฌิมา  ธีระวิริยะ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงศุภกานต์  ภูวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงสุธีธิดา  พรมเกษร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงอริสา  ดีวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงพรรณวิสา  นาสมพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายนิติธร  ศรีหานาม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายไชยพศ  จับจิตต์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายรังสิมันต์  โตสารเดช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทรเดช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายวรากร  เอี่ยมวิจิตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายศุภกร  บัวริ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายสิงหา  อุปครุฑ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายอภินัทธ์  วิรุฬวาณิช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายคุณัชญ์  บุญนิธิภัทร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายชนินทร์  กิจวิรุฬห์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายอภิสิทธิ์  กีกาศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายธนพล  ปลูกชาลี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงกานดา  ทากิระ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงกุลธิดา  สุวรรณเทน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงจันทวรรณ  วงศ์รุ่งเรืองโชค โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงณัฐธิชา  ไดรจักร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงนันทวรรณ  สายตา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงมานิตา  พงสุภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงสุพิชญา  อุประจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงอนัตญา  บุญภักดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงพิชญาภา  ซ้ายกลาง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงเขมจิรา  นาสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงพรพรหม  สีวะสุทธิ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เสนานิมิตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายธนกร  โคตรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายปวเรศ  สุขพันธ์อ่ำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายยุทธวีร์  สุนทรา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญโสม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายธนภัทร  แจ่นประโคน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายรัชชานนท์  โพธิ์พะเนาว์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายก้องภพ  แสนคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงณัฐนรี  บุตรหาญ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงณธิดา  หมดมลทิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงประดับดาว  เรืองผ่อง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุปทุม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงมาเรียม  ซาฮิด โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงลักษณารีย์  วงค์แสงคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงวรางคณา  ศรีสถาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงวิจิตรา  วงค์ประชาสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงวิภาวี  มณีปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงวันวิสา  พรรณโรจน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงสุกฤตา  นิวงษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงสุภาวิตา  ดีมี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงสุรีพร  ทุมประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงเอิ้้อมฟ้า  รักษากุมาร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงชญานี  ฃฎา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงนัฐพร  แสงอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงนวรัตน์  สหะโต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงศิริกาญจน์  นิยม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงสุพัตรา  สีนา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายคเชน  วงค์ใหญ่ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายทวีเดชา  แก้วขวา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายธราเทพ  วีระวาธการ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายธราเทพ  คำเงิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายนพเก้า  สุขรัง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายนัทธินันท์  ทำดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายไผ่ตรง  วงคำศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์ภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายพีรวิชญ์  มาสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายสิรภพ  สุขคะนนท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายธีรธร  คำภูษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายอัครพนธ์  สีสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงชนาภัทร  สีวะสุทธิ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงฐิติยา  นวลสี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงทอฝัน  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงนฤมล  ไฟเฟื้อย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงนุชรี  ศรีระวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงปวริศา  ไวยพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงปิยะทิพย์  สามพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงพิชญาดา  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงพัชริดา  ชนะพจน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จันทอก โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  บัวบาล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงพิรุณรักษ์  ราชคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายคณิศร  เกษรราช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายจักรวาล  ติปยานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายทานัง  แก้วไกรสร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายวชิรวิชญ์  มิ่งสินธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายวรโชติ  รุ่งรัตนชีวิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายวิกรานต์  อ่อนหวาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายวินัส  ดวงศร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายศาสวัต  พึ่งประจบ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายสิทธิโชค  มั่นจิตต์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงกุลธิดา  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงจันทกานต์  ชัยโพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงณัฐนิช  ติธรรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงสุทธิตา  ประชากุล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โลตุฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงประภัสสรา  พฤกพัฒนาชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงพรทิพา  มูลตลาด โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงพัณณิตา  ดีมี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงแพรทอง  สุขรัง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงมุขสุดา  ภูแข่งหมอก โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  ลาวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงศศิประภา  อินทร์จันดา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงศดานันท์  วงษาเทียม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงสิรินทรา  ชาภู่พวง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงสิริมิตร  พ่ออามาตย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงอัจฉรียา  อนุอัน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงณฐิกา  คำพระรัตนตรัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายกฤษา  สีใส โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายเจษฎาวัฒ  สุติ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายทิวากร  คำใสแสง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายธรรมรัตน์  รัตนศิลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายธัญเทพ  บุตรไชย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กชายนราวิชญ์  ธงน้อย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายบัญญวัติ  พุทธวันห์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายภูรินทร์  มัชยา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายศุภกร  พูลพิชล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายธนภัทร์  พิมพานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายอโณทัย  จำปาหวาย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายไกรวิชญ์  พระพรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงกมลวรรณ  ผาแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงจิราพร  หาวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงณัฐชยา  บัวสาลี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงณัฐริกา  ซึมกระโทก โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงณัฐธิดา  พระไชย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงนิชนันท์  โสระเวช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงปาริชาติ  เจริญพต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จำปา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงพิชญวดี  อ่อนหวาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงสุพรรษา  ลีโคตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงขนิษฐา  กาสีชา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไชยวงค์ษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงวรดา  แก้วตา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายนราวิชญ์  แก้วชาลุน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงปริญานา  อ่อนภูธร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงอธิชา  มิมาชา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงอมรธรา  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายก้องภพ  เอี่ยมกุศลกิจ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายโนอาห์  สมกำลัง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายภูชนะ  ทองใบ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายมาร์ค  แวนบอน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายศุภวิชญ์  มังคละคีรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายสุวรรณะพฤกษ์  บุญช่วยชูดี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงชาริตา  อ่อนภูธร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงนพวรรณ  ทองอุทัยศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงนันทิกานต์  ก้องเกียรติกมล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงปวเรศ  กันปัญญา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงพิมพิชญา  คงธนชโยพิทย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงรมิดา  วิจิตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงวริยา  ขุนจันทร์ดี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงสุวภัทร  มุทาไร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายคณาธิป  กุดจอมศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 นางสาวกุลจิรา  ทองอุทัยศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงณภาภัช  นันนิยงค์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงนภัส  เตชะวิจิตรชัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงนันท์นลิน  ก้องเกียรติกมล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
900 นางสาวพุทธิมน  ไชยวงษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงภคอร  ศิรธรานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงอรปรียา  เสียงล้ำ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
903 นางสาวณิชารีย์  พานเทียนทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 นางสาวสิรภัทร  พิริยะประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น