รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายญาณวุฒิ  อุดร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายพีรดนย์  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายธีรดนัย  กีรติกานน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายธนวรรธน์  ทิพย์โฆษิตคุณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพรนภัส  คุณโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธีร์วราภัทร์  นารินทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวรกานต์  สอนซ้าย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงภัทรียา  กุดจอมศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปิยธิดา  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงวรสุธา  ทัพนคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายศุภนัฐ  วงศ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายจักรินทร์  คำกุ้ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายสิริมงคล  ลอยดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายคมสัน  ศรีวรมย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงมัณฑิตา  แก้วกิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงศศิลดา  ชิณช่างเขตอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสิริยุพา  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินเขียว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชิตตาวรณ  มณีพรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพรชนิตว์  บุตรศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายนภัสรพี  บุญมาวงษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายพันธุ์ธัช  ภูผาใจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายธนาทิป  เตโช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายพงษ์ดนัย  จักรปั่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายวชิรวิทย์  นารินทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายพุฒิพงศ์  พรหมอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายจิตติพัฒน์  พันธ์ดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงเพชรา  ขุนชานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธันยพร  อนงค์ไชย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสุกฤตยา  ยตะโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงศรัณพร  ทิพย์โฆษิตคุณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ไชยรบ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกนกอร  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทะพรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงฝากขวัญ  โนนทิง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนรพร  ผิวภูเขียว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายเตชทัต  เหลือศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายธีรธรรม  แพงจำปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายก้องภพ  แอบไธสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายวงศ์วริศ  มณีพงศกร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงภัทราวดี  เห็มหา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายกฤชคุณ  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายปกเกล้า  วิชิตธนบดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายธนกฤต  รอดทะพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายภานุพงษ์  คำปัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพรสุพพัต  คำด่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกัญญาภัค  น้อยเหล็กดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายธนากฤต  ประไชโย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายรณกฤต  สายวร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายศุภวิชญ์  พิมพ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายธนกร  จันทรพัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายปริภัทร  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายกิตติกวิน  ฝ่ายพนอม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายกาญกรกช  วังพระราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายพีรณัฐ  แสนมนตรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายธนกฤต  สารสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปาลิดา  คำสุขดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชญานิศ  ไพศูนย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงฌบุญญา  พรมเรียน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธนวัฒน์  ผ่านพิเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายสุภวุฒิ  ไตรยเทน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายอชิรวิชญ์  นิลประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายนพัฒน์ชัย  คงชะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายศิวัช  ควรรณสุ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอริสา  พิมพ์ภูราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงรสริน  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวริสา  สมเทพ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายวรชิต  อุดมกิจโอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายอธิปพัฒน์  เศรษฐภัทร์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายสิปปวิชญ์  ควรมงคลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายรัชพล  พรมคง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายณัฐวรรธน์  โชติกิตติพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายชินภัทร  ลอดเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายยอดยุทธการ  หมอจีต โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงรินรดา  ลาภวัตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงเบญจกานต์  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงมลธิรา  ราชบัญดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนันธ์นภัส  พฤษภาพรหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพลอยชมพู  พนมเริงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงวรัทยา  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายปุญญพัฒน์  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายสุวิจักขณ์  ภูนากลม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปาณิศา  ตั้งธำรงธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายพอเพียง  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายธนบูรณ์  พัฒนประสิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายปภังกร  เดชะบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายภาคภูมิ  ภิญโญดุลยเจต โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายอัครพล  บุญโยทยาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายกรวิชญ์  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงเพียงพอ  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงฉัตรนภา  ตีรวัฒนาประภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสิริกร  จงธนโชติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วบุดตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณัฐรดา  พิริยะประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงดวงตะวัน  พรหมดวง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงบุษย์ภาวลัย  เหล่าวัฒนาถาวร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงชาลิสา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนัทชา  จันทะสิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายอภิชาติ  วิเศษอุด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายป้องกัน  เขียนเสือ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงนัชริดาพร  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายณัฐชนน  สมบัติหลาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายนที  ทาระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายธาดาพงศ์  วรรณพืช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายธนัยนันท์  หยกกชพันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายธันยพงศ์  ศรีสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายอธิคุณ  สุทธิจักร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงชัญญานุช  แฝงเพชร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปภาดา  ม่วงคำหมื่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพรนัชชา  ถาพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกรกรณ์  รัตนโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกีรติกา  หมูหอน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงธรรญภรณ์  ธนาเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอัฐกร  แก้วบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงฐานิดา  คำสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายบัณฑิต  แก้วเหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงศรัณยา  โคตรขวา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงรมย์นริน  ลาภวัตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงกัญญาภัค  ไตรจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายมุกดา  ติยะบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายวชิรวิชญ์  ไชยสิริกรกล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายรชต  เหมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายปารมี  สมัครคดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญเสนอ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายภูมิกิติ  ภูมิชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงณัฏฐริกา  ป้องคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงจิรปรียา  โคตรชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายณฐพร  สุทธิสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายธนวัฒน์  พนมโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายอภิชา  ธารประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายชยพล  อารยกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงทิชา  สุกแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายจิรพัฒน์  รูปงาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายรุ่งรวิน  เหม็นชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายปรัตถกร  พิมพ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายวรัญชิต  เหล่าสงคราม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายภูริภัทร  นิลภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวิมลยา  ศรีธิราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงกุลนิดา  ไชยต้นเทือก โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงจารวี  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงณิชากานต์  พนันชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงมนัสพร  ข้ามมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายธนบูลย์  รัตนรามา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายจักรภัทร  นิวงษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายอธิษฐ์  ชาภูวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายชยุต  ไมยะปัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายกิตติพัฒณ์  โคตรศักดิ์เค โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปรัชญานันท์  ปลายเนตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงณัตตยา  ศรีเพ็ญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงสุลักคณา  ไม่แพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงฐิติกานต์  ขันทะชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงอภิชญา  ปาสานะโก โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายภูบดี  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายอัสสชิ  มณีพรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายญาณาทิพ  แพฟืน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายวงศธร  พรมแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายอัครพนธ์  โทษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงณีรนุช  ผางนาง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายนณปวิช  พันโน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอรปรียา  สถิตสิริพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงนันทรัตน์  ยศประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงพัชรินทร์  เอกสะพัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายฐีรวัฒน์  ภักดีปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายอภิวุฒิ  ชาภูวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายศุภณัฐ  สมอุดม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสุทธิดา  อุมะวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพิยดา  ไชยคาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงสิรินบุณยกร  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงสุพาพร  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงณัทนิษฐ์การ์  พูลพานิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงเสาวนีย์  สุพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายเตชินท์  ด่างเกษี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงณัฐณิชา  สร้อยปุ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงญาณิศา  เจริญไทย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายศุภวิชญ์  พรมดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายภูริวัฒน์  พรมดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายอรรถพล  ราชชมภู โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงอริสรา  ชัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายชยพล  วณิชศิโรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายทิวัตถ์ชัย  มั่นธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายมาคิน โมฮัมเหม็ด  ซาวด์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายคัคนินท์  เชียงที โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสงกรานต์  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายรักษิต  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายอัษฎาวุธ  รัตนะโกสิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ติ้ววงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปวรปรัชญ์  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายสกุลวัฒน์  สุภานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายทัศน์พล  เจริญพนมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายชยสิทธิ์  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายณฐดนัย  มีศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายพุฒิพรพิทักษ์  โสภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงรุจิลาภา  หล้าสุพรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกุลจิรา  นิลสาขา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงนงรัตน์  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงฐาปนี  บุบผัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงภัทราวดี  พรมบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกฤติญา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพัณณิตา  วิโย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงอารยา  กาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณัฐกานต์ธิดา  พ่อหลอน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายเกียรติยศ  ไชยบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธนโชติ  กั้วพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงจิรภิญญา  วิสุทธาจารี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายอะชิตตะวัน  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายจักรกริช  นนทะแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพาทิศ  สิงห์พรหมสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายสหรัถ  อินทร์ชม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายพชรพล  คำแสงดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายชยางกูร  กองแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายกนกณัฐ  แสนเขื่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายภูรินทร์  ฝ่ายเพีย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายอนันดา  กินนอน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธนาทิศ  นวลทิม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงภัทรดา  ไพรีรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงนาคปภา  ผ่านจังหาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงธัญชนก  ทัดวรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงเบญญาภา  สำรองพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปุณยวีย์  ก้องเกียรตินคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงภัทรวดี  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  มณีปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงภัทรนันท์  คำวิเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงญาณ์ณิษสรณ์  คล้ายเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุทธภา  ชนะพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงภานรินทร์  เยาว์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธิดาทิพย์  หงษามนุษย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกชกร  เรดิเกอร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสุชัญญา  แสงชมภู โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัฐริกา  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงนวินดา  ทาระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปุณยาพร  ศุภนาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงขวัญปพัชญ์  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายภัทรธร  เปียจำปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชญานี  ศิริสาคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายแทนคุณ  วงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธนวรรธจ์  ปานวรัตน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายวสุ  มูลลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายกฤษฎิ์ธเนศ  สอนพิมพ์พ่อ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพรรษวัฏ  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายศิวกร  สารพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายคัดเนศวร์  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายคณาวุฒิ  บุตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายวรรณลภย์  ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขบัติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายธนภูมิ  จันทะขิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายสุกัลย์  อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายกษิดิ์เดช  ธัญเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายปภังกร  กำดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายปัณณทัต  คำปั่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายนนทกร  สายสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายตฤน  ดอนประเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายภาคภูมิ  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายอริยะ  จังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายศุภสิน  ต้นสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงวิลาสินี  โพนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสุภาวิดา  บุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิพรหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงฐิตา  ฮาดทักษ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงธัญพิชา  ศรีบัว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอริศรา  อินทร์ช้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพีรพรรณ  บุตรสิงขรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพัชรภรณ์  อินรักษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอังคณา  สุขจำลอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสุภัคชา  กิ่งคาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพาขวัญ  โพธิ์สา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอัญชลี  โคตวิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพชรพร  เครื่องใต้ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสิริกร  มีระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพลอยภัสสรณ์  โพธิราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธีรพัฒน์  ลิตตะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายกิตติเดช  ทาตะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายชิติพัทธ์  บางศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณริศราภรณ์  สิงหนาท โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงภัทรพรรณ  สมอุดม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชลธิชา  กะหนัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงจิดาภา  สีดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายจิรพัส  ไชยสร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพิชชาภา  ภาคี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกัลยา  ปวงศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงวรารัตน์  แสงสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอริศรา  นันสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกวินธิดา  ลีโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกนกรดา  มีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกันตา  กิจวิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธีรวัต  ชามาตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายชญานนท์  สมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกนกอร  ใหม่คามิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงมิ่งกมล  เชื้อตาพระ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธนัญญา  พรมทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายธนกฤต  เหลาหนาด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายณัฐภูมินทร์  หมานหนู โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายนนทวัฒน์  โคตรศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายณัฐกิตติ์  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงชนิภา  จูมวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายพิพัฒ  ปอสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศรีสมยา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายบูรพา  ชัยชนะศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายกิตตินันท์  จันทโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายจิรโชติ  มาตวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายสิรภัทร  พรหมวิศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายกนธี  ไสยาสน์วัชระ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายภาคภูมิ  ดีผดุง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายวีรวัฒน์  รามางกูร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพงศภัค  ธัมมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายเตชสิทธิ์  บุษธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธนกร  เชาว์ศรีกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายอัจฉริยะ  ผิวพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วมุกดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงนัชชา  ผาบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงมณิการ์  ชะโลมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงอภิญญา  เอ๊ฟวา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เผ่าเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงณภัทร  โรจนะรัชต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปานชีวัน  ทวันเวช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงภัทราพร  พรมประกาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงเยาวมาลย์  ฮิงซวง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกมลชนก  สีโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพิชญาพร  จันทราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงกฤติยา  อินทร์ช้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงนลพรรณ  ทีคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงภคพร  ซองทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธันยพร  สุวรรณโส โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงชีวาพร  ผางโยธา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงวันนิสา  พิมสอน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธัญสมร  ตันศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายแทนคุณ  บุญยะบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายวรภพ  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายอภิชาต  นาวงหา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายภูดิศ  น้อยทรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายอำพน  ศรีครชุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายธนธรณ์  มายเจริญชัยกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพิชญา  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงณภัค  โชคสกุลพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงชนม์ชนก  เนวะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสิริขวัญ  ตระกูลมั่งมี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงธัญจิรา  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงธรรญยรัชช์  คณาวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปรียาภัทร  สีแสนซุย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงวิชญาดา  สุวรรณราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงภิญญามาศ  สำราญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพลอย  อัศวสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงการย์สิริ  วงศ์พนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวรวลัญซ์  มาตย์แพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงณิชกานต์  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปภาวรินท์  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงภัทราพรรณ  โพธิ์จินดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายจิรัฏฐ์  จำปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายศิริพงศ์  บุศยาจีรวดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายเอื้ออังกูร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายระฟ้า  ศิรธรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายกันตินันท์  ทะวาผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายเกื้อคุณ  สุนิกร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  หิรัญวรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงวิชญาพร  อ่อนทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงดวงดารา  พรหมดวง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงบุณยวีร์  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงสุปวีณ์  แซงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอัญชิษฐพร  รุธิระวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไม่แพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงธันย์ชนก  อภิสกุลชาติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สินทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงชญาดา  ศรีประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณันสชา  นภากรชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงวชิรญา  เรืองมงคลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอัจฉราภา  คำถา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงกิตติยา  ฮาดสม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพิชญา  ธนบูรณ์วาณิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายณภัทร  ชูศรีทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายปริภัทร  ชนะทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายกรวิทย์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายชยากร  ธรรมสุจริต โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายอานนท์  รัตนลีติกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายฤทธิชัย  แพทย์ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายแผ่นดิน  ฆารไสว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายแทนคุณ  นวลตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายภัทรดนัย  นิลแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายศักดิธัช  ฉายวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายจุฑาวัฒน์  ประทุมมัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายภูริต  จิตปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายณัฐนันท์  เศวตรัตนพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายอภิวัฒน์  เดชะคำภู โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายชยพล  เปาวะนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายณัฐพัชร์  เหมะธุลิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายภูวนาถ  วรกิจจานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายนที  พงศ์พิริยะวนิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายนภา  พงศ์พิริยะวนิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอรนิช  กิตตินันทพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ถาวรพิศาลเกษม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงเกวลิน  ชลุยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงเมธาวี  พลหาญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสิริอัปสร  ตั้งศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พุทธา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงสุวิชญา  หัตถศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนันท์นภัสอร  ละม้ายศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงธันย์วรัชญ์  แพงจ่อย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีวรสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสวิตตา  ต้นศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายภูริวัฒน์  แก้วทองสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายวชิรวัชญ์  คงศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายศุภกฤต  จันทรสาขา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายชินวุฒิ  เหล่าเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายณัฐวัฒน์  ธัญศิริผล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายสพลดนัย  นิลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายกอบเพชร  อัตตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายศิริวัฒน์  ใจช่วง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายวสุพล  ศรีกำพล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายกัณฎพัช  เดชบุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายนิติภูมิ  เจริญไชย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายปฐิภาณ  เนตรสาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายโชดิวัต  พันธ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตรันเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงขวัญสิริ  แก้วบุดดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณิชนันทน์  มิควาฬ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงวรวลัญช์  สิทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงปิ่นมุก  พจนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงจุฑาชินี  ดีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพิชญาภา  พู่บัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพรนัชชา  ทองอันตัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนวทพร  สุขดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงภัทรปภา  เดชขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงภารดา  ยกยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงภิชญาภา  ปัญญาสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงชนิภรณ์  คูณสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทะแพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองสี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายเมวิชญาศิริ  ศรีคำมี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงวราทิพย์  ทัพนคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกัญญภรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายจีรวัฒน์  พิมพ์โต่ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายจารุวิทย์  สาวะโห โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายพสวีย์  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายกิตติธัช  สร้อยจิตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายปลื้มปิติ  มูลราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลมณี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพัชราภา  สาลีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงค์โม้ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลมบัวรอด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงนิศารัตน์  รินทะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงธนัชญา  เส้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงศรันย์ภัทร  คำพุช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายเนติภัทร  อุทากิจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายพศิน  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายก่อเกียรติ  รักษ์พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายพงษ์โชติ  อภิภัทร์สถาพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายภัทรดนัย  เอ๊ฟวา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายกริชพนม  สามพ่วงบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายฌาณวุฒิ  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายพรรวินท์  ขอดเมชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายกฤตภาส  หอมอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายญาณวรุฒม์  คำนุ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงวรัญญา  พังดวงแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มิ่งสินธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณฐมล  กัลยาเขียว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงอัญมณี  ลมบัวรอด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกมลฉัตร  คำบัว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงเพ็ญชีพ  กะสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงอารียา  อุทัยแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณัฐกานต์  สมร่าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงเบญญาภา  ปลายเนตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงชนัญชิตา  วงศ์แสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงจิรัชยา  โภคพัชญ์ภูเบศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพรรณศิริ  ทองปรีชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงมัญชุพร  นักบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงวันวิสา  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงปุณยนุช  รุจีธีรกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงชนิตา  คะลีล้วน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงศตพร  รามศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงธิติกาญจน์  ทิพย์โฆษิตคุณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงภทรชนกณ์  วาปี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกษิรา  ไฝเครือ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงสุพิชญา  ผสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายภัคศรัณย์  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายณัฐวัฒน์  อินาลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงอาริยา  คำฟู โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงนันทัชพร  โพธิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงรุจิรัตน์  ผิวผาง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงกัญญภัทร  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายธนกฤต  สายสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกรกัญญา  อินทร์สำโรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายปณิธิเศษฐ์  รัตนวิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนัฐสุดา  ขันเลข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงณิชานันท์  อุทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงมาอารีย์  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกันติชา  รัตนนิรันดร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปุณยธร  สุมนารถ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณัฐมน  จันทไชย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงสุชานรี  แขนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายชนรัญ  ทองจันดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายกฤษณพงศ์  สมเทพ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายณัฐวุฒิ  ผงทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายนิติธร  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายวสุวัฒน์  เจริญไทย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  สมกอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงรัตจันทน์  รัตนงาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายณัฐวงศ์  กุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายวิริทธิ์พล  ยาวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายณัฐนันท์  พ่อสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายนิรุตติ  ติตะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายวิชญภาส  จันทรา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธนกฤต  สุธานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธีรศักดิ์  พรมเกษร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายปรเมนทร์  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายอชิระวิชญ์  ต้นสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายสิทธิโชค  เงินโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายกิตติพิชญ์  บันหาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายนวรรษกร  ไชยอากร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธีรภัทร  ขุนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายศรีสุวงค์  ศรีสุวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายอาภากร  จิตต์รักรบ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายตรัยรัตน์  เด่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพศวัตส์  รัตนวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายสุรกานต์  คำชาตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายพีรวัส  ปู่บุตรชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงสุทธิดา  ถูระวัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงศรุตยา  มิ่งวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงกนกพร  มากมูลดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงปิ่นมนัส  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงสุภัสสรา  สารสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงชนาภา  เขียนเสือ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงธนกาญจน์  แก่นพรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงอนุธิดา  จาบบุญมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ชาวศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสอาด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงกานต์สินี  สุขสันติชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงจิดาภา  บุญคืน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงเหมือนฝัน  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงชลลดา  ปฏิสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงรักษิณา  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงกุลธิดา  พันที โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายอจลวิชญ์  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีคลัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงชลิตา  อ้นมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงอรกนก  พรมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายไกรวิชญ์  อินธิโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายปุณณภพ  ปัจจุสานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายชินภัทร  เอกสะพัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายอิทธิพัทธิ์  พวงสันเที๊ยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงจุฑาวดี  โพธิ์ปัดชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไม่แพง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพัณณิตา  ทุมลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยวร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงอนุธิดา  ชามาตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกานสุดา  คำคู โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกษมล  ปัตตานี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงวรกานต์  แสนฝ่าย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงนนท์นภัส  ปัณโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงปภาวดี  พูลกิจวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงปรียา  ถวิลการ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงอรปรียา  ข้ามมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงเกศกนก  คัดทะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายทวีทรัพย์  ผองขำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายธงทอง  สุวรรณา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายชนวีร์  สูงสุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายโชยดิษฐ์  นางลอย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายธนพล  เหม็นชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายปฏิวัติ  นวลมณี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายภัทรจาริน  ดวงศร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายธีรภัทร  นาคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายชนวีย์  สีคะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายวรพรต  พันรักษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายเมฐกานต์  เจาะจง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายพชรพล  พารศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายภูริวัฒ  โทเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายจักรวุฒิ  หงษามนุษย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายณัฐวุฒิ  วิวัฒนกุลพานิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พลาชสุ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงธัญญภรณ์  พันธุ์เวียง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงขวัญจิรา  เพลียพล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงพิไลรัตน์  พนมธีระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพรชิตา  นาพูล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงเบญญาภา  พรมศรีธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงญดา  สุจริต โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงอริศรา  จันทร์ชนะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงวิภาวี  สุริยา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงชนกนันท์  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงชลธิชา  ดีพรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงชวารี  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงณัฐชา  สิมคาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สิมมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงจิตรธิดา  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงชนัญชิตา  แสงผา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายชยพล  บุญพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายศรันย์  สร้างนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายถิรายุ  อ้นมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายพิชเยศ  พันทะสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายภูริณัฐ  สมลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายบูชา  คำประสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายอนาวิน  พูลผล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายปุณวิชญ์  วานิชโช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายสิรปกร  หลงชิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายเศรษฐี  ดวนลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายวรวิช  คุสนั่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายธนกฤต  ธนัตถ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายพีรัชชัย  ยุทธเนตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายปวิช  จันทร์วงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายสิรภพ  พรหมวิศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายปรเมศร์  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายพีรดนย์  พ่ออามาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายกัณตพัฒน์  รัชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายสิรวิชญ์  ฝ่ายศิลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายณฐกร  แสนคำก้อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายศุภกฤต  ภัควรเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายฉัตรุตย์  คำผงแดง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายไตรสรณ์  ไขประภาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายพัฒน์ณสรณ์  คล้ายเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายณัฐวัตร  สมบูรณ์เรศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายธราเทพ  โสภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงลลนา  นุชนาคา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงภาริตรา  ไสย์แสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงสุมิตตา  เหมเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงกันย์ทรากรณ์  แดงดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงอนันตญา  ศรกายสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงวิรินทิรา  ศรีธรรมมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงฑิฆัมพร  โสชาลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงวรัญธร  สุนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงเทียนแก้ว  สุริยะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทรงโฉม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงอินทิรา  กาญจนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงณภัทรพร  พรมประกาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ร่มรื่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงธนัญชนก  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงทักษพร  หลับจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงธันยพร  เสาโมกข์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายรัชต์พล  เดชขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายธีรภัทร  คำเหลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายธนดิศ  แซ่จัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธนกร  รัตนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายพชรพล  ปัททุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายหัสดี  ยะสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายกรภัทร์  พาลุกา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายวชิรวิทย์  ใสส่อง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายชินวุฒิ  เหม็นชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายฐิติกร  ศัพทเสวี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายวศิน  โคตสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายอภิลักษณ์  ผิวดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายอนวัฒน์  พูลผล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายสรยุทธ  ดวงดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายธนกฤต  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธนดล  แสนเมืองชิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายสรยุทธ  ศิริสาคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายปัญจพล  ธนะกิจพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายณฐพล  แสนคำก้อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายประยินทร์  เชื้อคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงกุลรสา  อินธิโส โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงกานดา  พื้นเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงชนัญญา  แก้วมะลิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงวิภาชิณี  ต้นสูง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงสโรชินี  สารีพล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงศิรประภา  นาทราย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงเปมิกา  เจริญสมพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงสโรชา  ชงเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงนิพาดา  หอมอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงชนาภา  สุวันดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงแพรวา  ชัยประภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ยนยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงบุญญิตา  พรหมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงปริญากร  เกษสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงณัฐวดี  ผางโยธา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงอรรถยา  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงณัชชา  บุพศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายโจร์ท โรเบริท  เดย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงพีรดา  เหมเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงอัจฉรา  ลอดอุด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายศรวัณ  ส่งคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายเจตนิพัฒน์  ชนะเคน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายจาร์มิกรณ์  กัลยาแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายพชร  กันตรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงวรินทร์พร  สุนทรธนฉัตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายพีรวิชญ์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายปัญญากร  นามพลแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายเมธี  คำดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายดนุพัฒน์  โสภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายวิศวชิต  วงค์คะสุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายอิทธิพงษ์  ไมตรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายธนกฤต  สมตัว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายพีรวิชญ์  แก่นนาคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายวิชยุตม์  พรมโลก โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายพงษ์พันธุ์  สีสุทร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายเตชินท์  บุญเยือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายทักษิณ  จันทะโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายประวันวิทย์  กะหนัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายวชิราวิทย์  ช่วยคุ้ม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายวรปรัชญ์  ต้นสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายธีรศักดิ์  อุ่นสมัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายธนกฤต  ไมยะปัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงศิริกัลยา  คุดคา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงสุวรรณา  นาคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงนพธีรา  พรหมลัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงวิชุตา  ไมตรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมศิริพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงนรินรัตน์  คำไตรย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงวรีกนก  ใยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงอติกานต์  ฤทธิ์มหา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงศุภิดา  ปารีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงฑิตถากร  เลิศสงคราม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เลิศสงคราม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงณัฐวดี  ภูมิลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทันหอ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงปรียาภัทร์  ไกยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงปราณปรียา  เบ้าลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จำพล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ธนาเสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายอภิวิชญ์  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงกฤตพร  สุนโท โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงจารวี  มาจานิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายศุภวิชญ์  พิมพ์พงษ์. โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายพรนิพัฒน์  พรมดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายภานุวัฒน์  ยาสี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายรชฏ  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายภูริณัฐ  แก้วไหล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายศักรินทร์  ก้อนวัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายชนะเทพ  สร้างสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายปฏิญญา  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายจารุพิชญา  ดีกลาง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงสุทัตตา  ชามาตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงภัสสร์อร  รัตนวิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงณัฐวดี  แป้นประโคน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงยุพารัตน์  ศรีสด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงฉันชนก  บัวสี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงศิริพร  อุ้มอังวะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฤทธิแผลง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงเจียระไน  เมืองใย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายฉัตรพล  ศรีสุวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงปภาวรินท์  สิทธิกานต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายธนากร  โคตนาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายวัชระ  สัตยเศารยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายคูณทรัพย์  มูลโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายธีร์ธวัช  จันใด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายประกาศิต  ลื่นกลาง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายวรกันต์  พุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงพินท์พิสุทธิ์  วัฒนสุระ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงฐิติมา  คะตา โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงพิจักขณา  หมื่นลูกท้าว โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายเตชภน  ลีมุน โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงพิชญาณัฏฐ์  เรืองชา โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงรัชนีกร  ช่างเหล็ก โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงวรัญญา  ชนะพจน์ โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงสิรินทรา  จิกจักร โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงภัทรธิดา  สมลี โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายนิพิฐพนธ์  วรจิตร โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เสริมงาม โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายอภิรุจ  อินทสมบัติ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายปัญญวีร์  ไชยเพชร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายบารมี  ธนสุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงกุลพัชร  พรหมอารักษ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงวดี  เล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายศิระวิชญ์  บุญชัย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายธีรติ  หมื่นมนตรี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายปณิธิ  นันตะภักดิ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กชายโกเศส  มงคลยุทธ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กชายเรวัตร  เนตรคุณ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงพรณภัทร  พ่อขันชาย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายธิติวุฒิ  ดวงมาลัย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงสุภัสสร  ลำทอง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงฐานิตา  ใจสบาย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายกัณตพงศ์  คล่องแคล่ว โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายเตชิต  ศิวิไล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงศิรินัดดา  แสนจันทะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงสโรชา  มัณฑะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงกตเวที  สว่างศรี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายชัยรุวัฒน์  โอภาสิริวัฒนกุล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายสีหนาท  สมพร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายนัทธพงศ์  ลำทอง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กชายธนวัฒน์  สวยรูป โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กชายอรรณพ  ไชยพร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายวชิรวิทย์  ภักดีล้น โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงปรีชฎา  พรหมอารักษ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงวรฤทัย  บุตโคตร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงพชรพร  พรมอารักษ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงธัญภัทร์  ชลรินทร์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงกรชนก  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงพัชราภา  ถาวร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงอาภาศิริ  แสนจันทะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงนันท์นภัส  กางทอง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงวิมลสิริ  สิงห์งอย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงวณิกสิทธิ์  อรรคศรีวร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงญาณิศา  รัชโน โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายพีรพล  พลรักษา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แนนไชย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายคุณภัทร  สุโพธิ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงภคพร  พินทุเมฆินทุร์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงเขมิสรา  สุโพธิ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายนราธิป  ขันติยะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงเมทิกา  เหล่าวัฒนาถาวร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายจิรพงศ์  วงศ์สว่างกิจ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงนภัสนันท์  ราชวัตร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายสุรวิทย์  บริโปร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายพัทธนันท์  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงพรพิทยา  ศิริสานต์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กหญิงพิชญาภา  สิมแสง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงพิชญาภัค  สิมแสง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กหญิงภัคจิรา  ยะตะโคตร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงศศิกานต์  ชัยฮาค โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงวริศรา  เชื้อวงค์พรหม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กหญิงศุภัทราภรณ์  อาษา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงธิดาทิพย์  นันทะพรหม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงณิฌากร  ชำนาญวงค์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พ่อปัญญา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงกนกวรรณ  ด้วงคำภา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงปาณิสรา  มงคลเกตุ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงธัญกร  วงค์ตาขี่ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงธิดารัตน์  นันทะพรหม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงศิรินุช  สกุลภัคดี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายอติวิชญ์  แก้วพิกุล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กชายเกียรติภูมิ  วงค์แสนชัย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายปฏิพัทธ์  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายกีรติกร  วิเศษอุด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายปรเมธ  ธรรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายพีระดนย์  ทองดวง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายธนภัทร  คำตะลบ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายศิริดล  แก้วมณีชัย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงกาญจณาภา  ไชยหม่อน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงขันติยากรณ์  คำมะเทพ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายภูมิภัทร  วงค์ตาทำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงพรธีรา  บุญวงค์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงอุมากร  วังทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กชายลักษิกา  ชานุชิด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงจิรัชยากร  มาตวังแสง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงภัณฑิรา  พ่อสีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงสิริยากรณ์  ขอดเมชัย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงสมิตานัน  บุญญชัยศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กหญิงวิภาธร  พรหมดี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงปณิตา  ปุ่มเป้า โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงผกาวรรณ  สายสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
844 เด็กหญิงภัทรภร  สอนสมนึก โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
845 เด็กหญิงกนกนาถ  นันทะพรหม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงฐิติพันธ์  วงศ์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงพิชญธิดา  พรมประเกต โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงอรชภา  ศรีชาหลวง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงกนกนภา  หงษาชุม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงศิรินทร  ลาดบาศรี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กหญิงชญาฎา  จักรสาร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
852 เด็กหญิงญาณิศา  วงค์ผาบุตร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงประณัยยา  สูญราช โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
854 เด็กหญิงปิยธิดา  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงชนัดดา  วงค์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงทิพรัตน์  วงค์หลวงอุด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
857 เด็กหญิงอุรชา  ปิยะโคตรกุล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
858 เด็กชายนภัทร  วิลาวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
859 เด็กหญิงกฤชอร  อัตโน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
860 เด็กชายทัตพงศ์  วันหาคม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
861 เด็กชายสุรบัณฑิต  ราชวงค์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงชลิดา  พลตื้อ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงชัญญานุช  จุลบาท โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงชลธิชา  วงค์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงอรปรียา  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงอัยย์รดา  วรวัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายสายชล  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายวิศรุต  พลอยงาม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงปารณีย์  จันทะบาล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีกระสอน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงสิดาพร  นะคะรังสุ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงชาริสา  ลาดบาศรี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงกนิษฐา  อ่อนสี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงกมลฉัตร  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงณัชริญา  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายวิภทรชัย  หาญมนตรี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงปินฑิรา  สาธุชาติ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงรินลดา  แสนหมู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงรันต์สิตา  พ่อครวงค์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงรุจิภา  นันทะมา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงวิมลสิริ  อุ่มอาษา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงกมลรัตน์  สุคำพุทธ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงสุธิมา  ไชยต้นเทือก โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงสุฑามาศ  กองเกิด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงธัญพิชชา  บูคะธรรม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงสุพิชชา  เหง้าสุวรรณ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงกาญจนา  พ่อลีละ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงรุ้งกานต์  วรรณทวี โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงบัณฑิตา  โสะขาว โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
890 เด็กชายธนกฤต  ธ.น.โพธิ์ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
891 เด็กหญิงสุพัฒตรา  ธ.น.โพธิ์ โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
892 เด็กชายสิรวิชญ์  โสะขาว โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
893 เด็กหญิงศิวิมล  อุ่นเมือง โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
894 เด็กชายสุพลภัทร  วงศ์ษาไชย โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
895 เด็กหญิงสุนิจตา  วงษาไชย โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
896 เด็กชายปฎิภาณ  พ่อชมภู โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
897 เด็กหญิงแทนขวัญ  แก้วปัสสา โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
898 เด็กชายพัฒนพล  พ่อวงค์ โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
899 เด็กชายนพวิชญ์  ไชยดาบส โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
900 เด็กชายมงคลชัย  ธ.น.ดี โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
901 เด็กหญิงไอรดา  ภูมีฤทธิ์ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 คณิตประถม
902 เด็กชายธาราพงศ์  มะยัง โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 คณิตประถม
903 เด็กหญิงญาณศรณ์  สิงห์ถม โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 คณิตประถม
904 เด็กชายกฤษณะ  พริงเกิ้ล โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 คณิตประถม
905 เด็กหญิงศิวปรียา  อินแสง โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงมีนัชชา  ครุธแสง โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงศศิธร  ราชจำปี โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงพินธุอรร์  นำโชคประเสริฐ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายสมัชญ์  มังคละคีรี โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายคณพศ  คะอรัญ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงพิรดา  ทาระวัฒน์ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายรติวรรธน์  ใครอุบล โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายปุณยธร  ตั๋นสกุล โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายวชิราวุธ  ไตรทิพย์ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายชลพรรษ  พลงาม โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายสิรวิชญ์  เที่ยงอยู่ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายเอื้อมอัฑฒ์  เวียรชัย โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายปิยะพงษ์  ศุภษร โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายสิรวิขญ์  ราชบัญดิษฐ์ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงธนพร  กางกำจัด โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงกนกอร  นิลทา โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงพิขญ์นรี  สุริรมย์ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงธัญลักษณ์  พิธาธนากูล โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงณภัทร  นาคสวาสดิ์ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงปาริตา  ชามาตร โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงกัณฐมณี  มนัสพรหม โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายชวัลวิทย์  วิพรรณะ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงวนัชญาดา  แสนเวียง โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงดุร์ษากร  อั่วกลาง โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงสุกัญญา  วงศ์วันศรี โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายชนาเมธ  คัณทักษ์ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงกรภัส  ปานเพชร โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงสาริสา  ประยาว โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงจิณห์นิภาญาดา  บุตรสีผา โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายจินรุดา  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 คณิตประถม
936 เด็กชายอัศนัย  ผาตูม โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 คณิตประถม
937 เด็กหญิงจันทิมา  บรรหาร โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 คณิตประถม
938 เด็กหญิงฏารีรัตน์  โพธิ์ตา โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงกนกรดา  หูมแพง โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายเตวิช  พรมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงภัทรวดี  คำหาญ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายพศวัต  สัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายนนทพัทย์  ลัทธิรมย์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายเมธี  คำปันแปง โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงชวัลนุช  รินทจะกะ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงพิมพิศา  ใจใส โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงมานิตา  หาญมนตรี โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงกรรณิกา  ธะโนลัพย์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงอารดา  ชะนะ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงนันท์ทาทิพย์  บุตรแสน โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายอชิตพล  ิติ้ววงค์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงชลธิชา  บุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงณัฐชยา  รุณธาตุ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สมเภา โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงพัชรี  ศรีปะนะ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายวายุ  มูลมั้ง โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงอัญมณี  ศรีสุรเมธีกร โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กชายคชา  เสมา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
961 เด็กชายกันตภณ  สุวรรณธรรมา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
962 เด็กชายภัทรพล  สาระภาค โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
963 เด็กชายสุรสิทธิ์  คำมุงคุณ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
964 เด็กหญิงวรรณรพร  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
965 เด็กชายพิชญ์พงศ์  ทัดสา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
966 เด็กหญิงณัชชา  กวานเหียน โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
967 เด็กหญิงนิภาพร  วงศ์อินพ่อ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
968 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิริโคตรวงค์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
969 เด็กหญิงปราณกมล  รูปเหลี่ยม โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
970 เด็กหญิงปิญชาน์  ชาเรืองเดช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
971 เด็กชายรชต  พ่อชมภู โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
972 เด็กชายพงศ์รพี  เสนาคำ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงพีรยา  โสที โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
974 เด็กชายวัชรวิชญ์  วงศ์ตาผา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
975 เด็กชายนรภัทร  ธรรมวิภาค โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
976 เด็กชายนิรุทธ์  ชาญวิชชานนท์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงกมลชนก  พลบำรุง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงเมษารัตน์  รัตนวงค์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงกาญจนา  ผายผัน โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงพีรดา  พ่อสาร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงศรินญารัตน์  บุตรชา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงจิรัชยา  ยตะโคตร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  เชื้อพล โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงณฤมล  พลหาญ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงสิริโสภา  แสงเชื้อพ่อ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สวาทวงค์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงนัฐธิชา  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงปรีชญา  โคตรสุโพธิ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงพิชชาญา  พงษ์รามัญ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กชายพสิษธ์  สุขรี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เหง้าโอสา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  ไตรธิเลน โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงมณีรัตน์  วิวัฒนะ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงลลิตา  กออิสรานุภาพ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงชลดา  สุขรี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงฐิตารีย์  วงค์หนายโกฎ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงสุภัสสร  หัตถสาร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงทิพานัน  ไชยต้นเทือก โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงขวัญข้าว  คำศรี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายอินทัช  ฦาชา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายธนากร  สุขรี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงรัติยาพร  จันทรโคตร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายโชติภัทร  วงศ์เทวราช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายณัฎฐกรณ์  วังทะพันธ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายโอเมกา  พ่อบำรุง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายสุทธิภัทร  อัฐนาค โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายรัตนพล  จันทเพชร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายวิกรม  เชื้อวงศ์พรหม โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงไอศวรรย์  อุไรวงศ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายสุรชัช  อุ่นไชย โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงสุภนิชา  จิตอามาตย์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงนภาพรรณ  ฮ่มป่า โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายภคนันท์  พ่อหลอน โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายจตุรภัทร  กวานเหียน โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายภัทรพล  ผลโยน โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มนต์คาถา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงพุทธพิชญา  มูลตองคะ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงพิชญา  ราชสุวรรณ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงชนัดดา  จิตต์ตรง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงปารมี  เนืองนอง โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงกชพรรณ  ไตรยวงค์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงภัทรียา  ณ หนองคาย โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชยเพ็ชร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วดวงดี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายเพชรกล้า  โสมงาม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กชายวาณิช์  อินทะวงค์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงกนกวรรณ  ซามาตร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงกชพร  วงค์ชมภู โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงกัลฑิมา  มั่นธรณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงธันยพร  พันแสน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ศรีวรสาร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงรุ่งนภา  พังดวงแสง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กชายสิรวิชญ์  ตันทวีทรัพย์สิน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กชายสุรพัฒน์  โกพล โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1035 เด็กชายจักริน  สุวรรณรงค์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1036 เด็กชายเอกพงษ์  ปันสุรินทร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญใหญ่ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1038 เด็กชายนพพล  ไชยต้นเทือก โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1039 เด็กชายนนทนันท์  พลเชียงขวาง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กชายปุณณวิช  แข่งขัน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1041 เด็กชายปิติภัทร  อาชนะ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กชายก้องภพ  ทิพอุต โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กชายธนกร  จิรพัชรชัยศิริ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กชายสุพศิน  พิรุฬห์ธรรม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กชายเรืองฤทธิ์ชัย  ชัยบุรมย์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
1046 เด็กชายชัชฤทธิ์  ฤทธิวงศ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
1047 เด็กชายศิวกร  ปาละเสริฐ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
1048 เด็กชายสุรพงศ์  จันทะมาต โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
1049 เด็กชายกฤษณะ  หนูผกา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายธนภัทร  วงศ์ล่าม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายเผ่าเพชร  พูลสมบัติ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายรัก  บุญเหลือ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายณัฎฐวรรธน์  จูมพลาศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายอมเรศ  จันทะมาตย์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายกวินภพ  ภู่นิยม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงอริตา  พรหมจันทร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงสาวิกา  ทรัพย์สำรวย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงพิมพกานต์  พิมพา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงนวพร  วงศ์งาม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงธัญรดา  ชาติชนะ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงปุณยาพร  สีลาโพธิ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงณัฐนิชา  แพงสาระ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ประพอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงพัชราภา  บันหาร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงเขมิกา  ยศธิสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงธนวรรณ์  บำรุงพันธ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงพิมลรัตน์  คล่องดี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีลา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงสวัสดี  โลกเลื่อง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงจริญา  ชนะพจน์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงอริศรา  ท้าวสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เบ็ญมาตย์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงธิติกาญน์  สิงหะวาระ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงอาทิตต์ยา  วิชาธรรม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงหทัยกานต์  ประมายัง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายศุภกร  วิชิตธนบดี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายราชพฤกษ์  วงค์เตชะ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายสกลธวัฒน์  เจตจำนงดี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายจีระวัฒน์  จันทร์เทพ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายจักรกฤษ  นาบำรุง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายนฤเบศ  สมพันธ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายเพชรอรุณ  เพ็งเก่ง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายดนุพร  สินทร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายนฤเบศวร์  สุคลธา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายธนินท์รัฐ  การเจริญดี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายกรวรรณ  ละม้าย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงมัลลิกา  มีศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงจิรัฐิพร  รัตนะ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงพนิตพร  กล้าหาญ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีวิใจ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงนิษฐ์ธรีย์  โนนทนวงษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงปัทมา  ปิ่นรัตน์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงจรรยมณฑ์  มาศเลิง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงกาญจนา  จันโทศิริ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  แก้วกิ่ง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงวีรดา  ทุมกิ่ง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงบุญยาพร  ลังกา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงกนิษฐา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  ฉันทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายวรเชษฐ์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงจุรีรัตน์  ปัจจัย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงอรุณรัตน์  วรรณทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายปริยวัจน์  โคสะสุ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงปพิชญา  ใสส่อง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายสุรเชษฐ์  นามอำนาจ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงญาธิป  ประเสริฐ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายพานเพชร  ทองมุล โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงปพิชญา  สังสอาด โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงสิริกร  บุตรธนู โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สุกางโฮง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงชนิดาภา  แสนสีแก้ว โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงสิรีธร  แสงประจักษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายนิธิกร  เขียวค้า โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงกัลญารัตน์  จันทะพินิจ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายพีรวิชญ์  อ่อนอินทร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายพัทธดนย์  ชื่นชม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายธนภัทร  สิงห์สูงเนิน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายยุทธนา  จิตต์ปิยะมิตร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายนพวิชญ์  ทองจุฑา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงเพชรลดา  โพนหลวง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงพิยะดา  พังดวงแสง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงจารุณี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายวชิรวิทย์  มีระหงษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายณัฐพล  หลุนบูชา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงญาณภัทร  ด้วงโต้ด โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สังกาชาติ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงวีรยา  บุญก้อน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงบุญธิดา  เถาว์สี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายศุภวิชญ์  แสนด้วง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายสุธินันท์  จันทาวงษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายพีรพัฒน์  สารีมุข โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงวิชญาพร  ผ่านพิเคราะห์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงนภัสอร  พิรุฬห์ธรรม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายอนุวรรน์  วินทะไชย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พัดขุนทด โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงธารารัตน์  น้อยพรหม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงณัชชา  อินกอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายอันดา  กัวที โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายปุณยพัฒน์  คล่องขยัน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1140 เด็กชายปัณณธร  อุมงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1141 เด็กชายธนอนันต์  พนมวัฒนคุณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กชายพีรณัฐ  แสงสีดา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1143 เด็กชายพงศ์ปณต  แก้วดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1144 เด็กชายวินัย  สวัสดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงธนาภรณ์  ไชยคาม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงณัฏฐชุดา  ชมลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงนีรวรรณ  เพิ่มชาติ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงสุพรรษา  มองบุญ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงธิดารัตน์  อุปทุม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กชายณัชพล  วงษ์ธานี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กชายเตวิช  แพงพรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กชายธนโชติ  แซ่ก๊วย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กชายปิยะวุฒิ  พิรุฬห์ธรรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กชายปุณณวิช  ลีพิมพ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กชายวุฒิกรณ์  สอนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กชายศรัณย์กรณ์  คุยพร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กชายอภิรัก  เอกพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กชายณัฐวุฒิ  ขำประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงอุไรวรรณ  จันทร์ตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กชายเสฎฐวัฒ  ศิริเวช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กชายธนากร  การสอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กชายพิทยุตม์  แก้วมาลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กชายพีรพล  ทักษิณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1164 เด็กชายรัฐพล  แก้วศักดาศิริ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1165 เด็กชายสุวพัชร  กาญจนะ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1166 เด็กชายศรัณย์พจน์  พรหมลัง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กชายกิตติภูมิ  อ้วนแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหมเมือง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงปริยฉัตร  สุวรรณศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1170 เด็กชายณัฐนันท์  พงศ์ธไนศวรรย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กชายพัฒน์ชนะศักดิ์  วิริยะพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กชายปองภพ  พานเทียนทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กชายทินณกร  ไชยชิต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงกาลัญญุตา  มั่นธรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กชายคีรี  พิพัฒน์ประภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กชายจิรเมศ  เดชกะศร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กชายนันฐวัฒน์  นุศาสน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กชายพัฒนศักดิ์  สุวรรณโส โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กชายยศกฤต  ท่าทม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กชายวชิรวิทย์  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กชายสิทธิศักดิ์  แคนเภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงนัฐฑริกา  นามนอก โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงมัชฌิมา  ธีระวิริยะ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงศุภกานต์  ภูวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงสุธีธิดา  พรมเกษร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงอริสา  ดีวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงพรรณวิสา  นาสมพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายกิตติเมชฌ์  เกิดมณี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กชายประภวิษณ์  มณีจันทา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กชายวชิรวิทย์  ตั้งปณิธานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กชายอดิศร  ดวงศร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กชายอาจอง  โชติวุฒิชุติวัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กชายอชิตพล  สุนา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กชายมนต์มนัส  สุนา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1195 เด็กชายชินภัทร  ตันดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญพต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงชญานิศ  โสภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงณัฐชยา  ดวนลี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงธัญกานต์  เปรมชานันท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงพรพิมล  ผาสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงเพชรลดา  วิสัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงนุชวรา  พนมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กชายนิติธร  ศรีหานาม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายไชยพศ  จับจิตต์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายรังสิมันต์  โตสารเดช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทรเดช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายวรากร  เอี่ยมวิจิตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายศุภกร  บัวริ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายสิงหา  อุปครุฑ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายอภินัทธ์  วิรุฬวาณิช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายคุณัชญ์  บุญนิธิภัทร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายชนินทร์  กิจวิรุฬห์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายอภิสิทธิ์  กีกาศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายธนพล  ปลูกชาลี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงกานดา  ทากิระ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงกุลธิดา  สุวรรณเทน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงจันทวรรณ  วงศ์รุ่งเรืองโชค โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงณัฐธิชา  ไดรจักร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงนันทวรรณ  สายตา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงมานิตา  พงสุภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงสุพิชญา  อุประจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงอนัตญา  บุญภักดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงพิชญาภา  ซ้ายกลาง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงเขมจิรา  นาสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงพรพรหม  สีวะสุทธิ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เสนานิมิตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายธนกร  โคตรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายปวเรศ  สุขพันธ์อ่ำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายยุทธวีร์  สุนทรา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญโสม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายธนภัทร  แจ่นประโคน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายรัชชานนท์  โพธิ์พะเนาว์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายก้องภพ  แสนคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงณัฐนรี  บุตรหาญ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงณธิดา  หมดมลทิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงประดับดาว  เรืองผ่อง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุปทุม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงมาเรียม  ซาฮิด โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงลักษณารีย์  วงค์แสงคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงวรางคณา  ศรีสถาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงวิจิตรา  วงค์ประชาสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงวิภาวี  มณีปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงวันวิสา  พรรณโรจน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงสุกฤตา  นิวงษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงสุภาวิตา  ดีมี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงสุรีพร  ทุมประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงเอิ้้อมฟ้า  รักษากุมาร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงชญานี  ชฎา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงนัฐพร  แสงอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงนวรัตน์  สหะโต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงศิริกาญจน์  นิยม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงสุพัตรา  สีนา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายคเชน  วงค์ใหญ่ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายทวีเดชา  แก้วขวา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายธราเทพ  วีระวาธการ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายธราเทพ  คำเงิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายนพเก้า  สุขรัง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายนัทธินันท์  ทำดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายไผ่ตรง  วงคำศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์ภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายพีรวิชญ์  มาสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายสิรภพ  สุขคะนนท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายธีรธร  คำภูษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายอัครพนธ์  สีสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงชนาภัทร  สีวะสุทธิ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงฐิติยา  นวลสี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงทอฝัน  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงนฤมล  ไฟเฟื้อย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงนุชรี  ศรีระวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงปวริศา  ไวยพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงปิยะทิพย์  สามพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงพิชญาดา  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงพัชริดา  ชนะพจน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จันทอก โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  บัวบาล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงพิรุณรักษ์  ราชคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายคณิศร  เกษรราช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายจักรวาล  ติปยานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายทานัง  แก้วไกรสร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายวชิรวิชญ์  มิ่งสินธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายวรโชติ  รุ่งรัตนชีวิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายวิกรานต์  อ่อนหวาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายวินัส  ดวงศร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายศาสวัต  พึ่งประจบ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายสิทธิโชค  มั่นจิตต์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงกุลธิดา  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงจันทกานต์  ชัยโพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงณัฐนิช  ติธรรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงสุทธิตา  ประชากุล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โลตุฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงประภัสสรา  พฤกพัฒนาชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงพรทิพา  มูลตลาด โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงพัณณิตา  ดีมี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงแพรทอง  สุขรัง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงมุขสุดา  ภูแข่งหมอก โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  ลาวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงศศิประภา  อินทร์จันดา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงศดานันท์  วงษาเทียม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงสิรินทรา  ชาภู่พวง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงสิริมิตร  พ่ออามาตย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงอัจฉรียา  อนุอัน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงณฐิกา  คำพระรัตนตรัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายกฤษา  สีใส โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายเจษฎาวัฒ  สุติ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายทิวากร  คำใสแสง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายธรรมรัตน์  รัตนศิลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายธัญเทพ  บุตรไชย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายนราวิชญ์  ธงน้อย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายบัญญวัติ  พุทธวันห์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายภูรินทร์  มัชยา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายศุภกร  พูลพิชล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายธนภัทร์  พิมพานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายอโณทัย  จำปาหวาย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายไกรวิชญ์  พระพรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงกมลวรรณ  ผาแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงจิราพร  หาวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงณัฐชยา  บัวสาลี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงณัฐริกา  ซึมกระโทก โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงณัฐธิดา  พระไชย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงนิชนันท์  โสระเวช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงปาริชาติ  เจริญพต โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จำปา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงพิชญวดี  อ่อนหวาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงสุพรรษา  ลีโคตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงขนิษฐา  กาสีชา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไชยวงค์ษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงวรดา  แก้วตา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายเจตนิพัทย์  อุละภูมิ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายชัชชนน  อุปครุฑ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายธราเทพ  พามี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายปัณณธร  สอนแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายภานุเดช  พลอาสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายภูริพัฒน์  บุญรัตนโภคิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายวรเมธ  เหมเมือง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายวิศรุต  โคตรชมภู โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายศาสตรา  นุชเส โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายประธาน  นิ่มอยู่ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายธนกฤติ  ศรีชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายอภิมุข  บุตรวร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายธีรศักดิ์  ทะนวนรัมย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายธนวินท์  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงกัญญ์วรา  โคตสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงกัญญาภัค  เพ็งวัน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงจุไรรัตน์  ผือฮีเขวา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงชญานันท์  อัปมะโน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจเย็น โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงลภัสรดา  มองเคน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายกรณภัทร  พรมดี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายชโยดม  เที่ยงตรง โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.5 คณิตประถม
1351 เด็กชายภาณุวัฒิ  ยงเพชร โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.5 คณิตประถม
1352 เด็กชายวาสุเทพ  ประกิ่ง โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.5 คณิตประถม
1353 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.5 คณิตประถม
1354 เด็กหญิงธนิดา  เนาตะ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.5 คณิตประถม
1355 เด็กหญิงสุนีถา  เสนานาญ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.5 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงกัลยกร  แก้วพิกุล โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงจารุพิชญา  แสงโสม โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงณภัทรสร  อินทรายุทธ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงณัชกานต์  ชนะพจน์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงณีรนุช  แก้วระดี โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงวิมลรัตน์  วงค์กวนกรม โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายเจษฏา  คันทะสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายคอม  จันทรา โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายชอชัชวาลย์  พ่อบำรุง โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงธันวาพร  แข็งข้อ โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พาพิมล โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงพัทธนันท์  วงศ์ปทุม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
1368 เด็กชายนราวิชญ์  แก้วชาลุน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงปริญานา  อ่อนภูธร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงอธิชา  มิมาชา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงอมรธรา  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายก้องภพ  เอี่ยมกุศลกิจ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายโนอาห์  สมกำลัง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายภูชนะ  ทองใบ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายมาร์ค  แวนบอน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายศุภวิชญ์  มังคละคีรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายสุวรรณะพฤกษ์  บุญช่วยชูดี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงชาริตา  อ่อนภูธร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงนพวรรณ  ทองอุทัยศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงนันทิกานต์  ก้องเกียรติกมล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงปวเรศ  กันปัญญา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงพิมพิชญา  คงธนชโยพิทย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงรมิดา  วิจิตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงวริยา  ขุนจันทร์ดี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงสุวภัทร  มุทาไร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายคณาธิป  กุดจอมศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 นางสาวกุลจิรา  ทองอุทัยศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงณภาภัช  นันนิยงค์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงนภัส  เตชะวิจิตรชัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงนันท์นลิน  ก้องเกียรติกมล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 นางสาวพุทธิมน  ไชยวงษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 นางสาวภคอร  ศิรธรานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 นางสาวอรปรียา  เสียงล้ำ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 นางสาวณิชารีย์  พานเทียนทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 นางสาวสิรภัทร  พิริยะประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงอตุลยา  งามสำโรง โรงเรียน กศน. 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงปริยากร  งามสำโรง ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น