รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชยพล  ภู่มาลา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชญาณัณท์  คุณาวิริยะสิริ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายธนวรรธน์  วัฒนสกุลเกียรติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายอัครินทร์  เรืองจุ้ย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงดากานดา  ตันติบุญยืน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงเบญญาภา  เทพไพฑูรย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณิรภัทร  ทองสาธิต โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายภัชน์  นาสุรินทร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายธนพล  นิยมเจริญเพียร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายชวินบุตร  บุรผากา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายพัทธดนย์  นิช่างทอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายเติมศักดิ์  โอภาสเสถียร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายตฤณ  พงศ์เดชา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพชรพร  ม่วงสุขำ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทรา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายธีรภัทร  หาญเจริญพิพัฒน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายบุศยภาส  อากาศวิภาต โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายวราวุฒิ  วงศ์เจริญวนกิจ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงทิยดา  หาญกิตต์ตระกูล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายธัชกร  อารยดำรงกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธิณิดา  กิตติเดชาชัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพัชรพิมล  เทพไพฑูรย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธีร์จุฑา  สุวรรณาภรณ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงมณิสรา  สีแตงสุก โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนภปราณ  อภินันทฤกษ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายรัชเดช  น้อยพุทธา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเนข์วดี  มีรอด โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายพงศภัค  สิงคะนอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธันยภรณ์  ชัยกุลประเสริฐ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธันยภัทร  ชัยกุลประเสริฐ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายวัชรชัย  เอี่ยมกิจการ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายสิปปภาส  นุชสวาท โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายกฤตภาส  สุคำปัน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายพชร  พงษ์ภัทรานนท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฏฐศักย์  สุวรรณสถิตย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายชินดนัย  ภู่มาลี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายนพปฏล  วิลัยกิจ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายอาชาวิน  ไซพันธุ์แก้ว โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายพงศกร  ผึ่งผดุง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายวรชิต  จอมพงษ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐฐภพ  ลิปิกรณ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐภัทร  ชีวสถิตจรรยา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายพัสกร  จำนงค์ผล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายนวพล  เจียมพิทยานุวัฒน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายภัทรดนัย  แซ่ฝาง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวิมลสิริ  ทองพันชั่ง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงภคพร  พู่วรรธนะ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายภูมิรพี  ลี้โรจนาประภา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายเสรี  เจียมวัฒนโชติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายจิรภัทร  เลิศล้ำนภากุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายนนท์ปวิธ  แสงขำ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงณัฐกุลยา  อินทร์เยี่ยม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายวราทิตย์  พันบุดดา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายนพรัตน์  สุขีตาชุน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงอธิตา  คงเย็น โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายวิชยุตม์  โกสุม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายเดชาธร  กัลยวศิน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายศุภสิน  สายพิณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายปัณณวิชญ์  อวยชัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เหล่าสมาธิกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มงคลศิวกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงอัญชิสา  กลั่นทอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายคุณกฤต  สินสิริมา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายกิตติกวิน  เร่งวิถี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงศุภนุช  อังคณานุชาติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองสุข โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายพชรวินท์  ทรัพย์มณี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายปัฐน์  ชมชื่น โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงภัรชญา  ธรณไพบูลย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายธีรธรรม  มานพ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิทธิมงคลกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงนวพร  ชินบุตรานนท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายชัยพัชร์  หรมาส โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ตันติธีรวิทย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงวรัญญา  แซ่เอี้ยว โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายกวิน  นิธิสกุลพัชร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอัจฉรานันท์  ภูริภักดีกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายปัญญพล  วชิรธนสิน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงเอลีชาห์  พละสุ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงลภัส  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมสุขมงคล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายนพรุจ  ศรีตะพัสโส โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงเจ้าจอมขวัญ  วงศ์ไวทยากูร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกันติชา  ศรีภักดี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปณัฏฐ์กมล  ณรงคะชวนะ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายชนาธิป  โสมภีร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายเหมรัศมิ์  ศรียอด โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายพีรวิชญ์  พานิชยิ่ง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงภัคธีมา  หลำจันทร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายยศพล  ดอนเจดีย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายภัทร์นรินทร์  วงศ์จงใจหาญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนปภัสสร  สืบสิงห์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงวุฒิธิดา  แซ่ตั้ง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธาดา  มัยเจริญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอริญชยา  อนุเวช โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายเตชินท์  สุวรรณภาภรณ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงญาณิศา  บูรณะศิริ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายพงศพัศ  ทองแสง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายวชรวุฒิ  ศรีสำราญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกษิดิศ  อังคณานุชาติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงจุฑาทิพ  พรกิตติกุญชร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณัฐญากานต์  ภู่ทอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงภัสรานันท์  เดชาวรานันท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายวริทธิ์นันท์  หงษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธนวิชชา  ตันติวัฒน์พานิช โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชวิสา  สร้อยสน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายศุภภัทร  กิจคาม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกวินภพ  จันทร์สมบูญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายหริศฐ์ชพล  รุจิรัชนนท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายปราณพรต  บุญประคอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายสิริโชค  สุขเสริม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายชยุตม์พงศ์  ใจธีรภาพกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายศุภเศรษฐ์  เยพิทักษ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายธนภัทร  จันทนะชาติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายชลธิศ  บุญอรุณรักษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายพิชญะ  ประชากุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธีรเดช  บุณยสุขเมธี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกฤษกร  วงศ์ที โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายพงศธร  วงศ์ที โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงณิชกมล  สิรวัฒนากุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงทอง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงณัชชา  สายสิทธิ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายสรชัช  รุ่มนุ่ม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายปภังกร  หอมสุวรรณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายพีรวัส  พงษ์ประพันธ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายนรากรณ์  ธนิกกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายพชรพล  แม้นสมุทร์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายพัทธพล  แก่นทอง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายภานุพงศ์  ศิริไตรรัตน์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงปัลฑ์ลภัส  คีรินทร์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงพิทักษ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงกัลยกร  ผ่องฉวี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายทักษ์ดนัย  แรมชื่น โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายธัญญพัทธ์  พุ่มต้นวงษ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายณัฐชนนท์  พิมพ์ศรีกล่ำ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศรีวารีรัตน์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายจิรารุวัฒน์  อุทัย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายจรรยา  อุทัย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงกรชนก  จงมีสุขสกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายณัฐกิตติ์  บุญเพ็ญ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายชุมพล  กาญจนาพงศาเวช โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายภัทรพล  พ่วงบุญปลูก โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เหล่าจุมพล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงดารารัฐ  พุ่มเจริญ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายอรรถพล  ปลาบู่ทอง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงน้ำเพชร  เทพทอง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกันต์  คัชชิมา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงภัทราพร  พวงระย้า โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงขวัญชนก  จี้แสง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกวินทิพย์  ทรัพย์ธงทอง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกัญญาภัค  เหล็งบำรุง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายเมืองแมน  คนมาก โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คิ้วสุวรรณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนฤสรณ์  สุขวรรณดี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณชนก  เสริมประเสริฐกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายเดชาวัชน์  สกุลณีย์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายภัทรวิทย์  เปียถนอม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพันธนันท์  พริ้งพัฒนพงษ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกมลภพ  ทรัพย์แสนดี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงญาณัฏฐ์  วัฒนากร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายก้องภพ  เหมือนมณี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศิริจิตรวิไล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปวรรัตน์  น้อยพิทักษ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกฤติยาธร  บัวเอี่ยม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงออมสิน  พัดวี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  รอดรัตนาทูล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีวิชัย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปาลิดา  มากสุริยวงษ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงสุพิชญา  สงวนพานิช โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชัญญานุช  วงศ์สุกฤต โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายตฤณ  ปัทมธีรนัน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงนริศรา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงทิพยสุดา  ยืนยง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงนัทธมน  เกติพันธ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงจิรนันท์  ชำนิไกร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายกลวัชร  พรเมธากุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายคุณานนต์  ตั้งเมธากุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายรัฐธนนท์  รวีสิรรัชต์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงภณิตา  สุริวงษ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายอิทธิพัทธ์  รักษาคมกุลสิริ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงนิพิธฐา  สุนทรกิจ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายจีรัฐติกุล  ธนากุลดำรงภัทร์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายธนกร  เบ็ญจมธารกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงปราญชลี  ตรีราภี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงฐิฑิ์ศญา  จิระสัตยาภรย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายสิทธิผล  พิมพ์สุวรรณ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงอภิญญา  ยวงใย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธรรมเวช โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายวิสุทธิ์อมร  ฤทธิเศรษฐวัฒน์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายภาณุพงศ์  สายทองอินทร์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  วิภาหัสน์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายพลัฎฐ์  บัญชาบุษบง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงวรกานต์  อุ่นเรืองชัยวัฒนา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธนัทอร  คงคล้าย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศิริพงษ์เวคิน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายพีระ  ชาญโลหะ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายยุติวิชญ์  ชาวนา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายชนวีร์  พานิช โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายชานน  พานิช โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายพศิน  เพ่งพิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพัชรพร  สีดาพาลี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปวเรศ  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  จองจตุพร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอณัศยา  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศุภากร  สร้อยพุดตาน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงมนีวรรณ  เนียมครุฑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงการดี  โฉมนคร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงธัญชนก  จิตอารี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายขจิตพงศ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายกอบุญ  บุญเนย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายอภิชาย  ชายทวีป โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายสรวิชญ์  เวชอุบล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวรชนก  วันขวัญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชณพร  วันขวัญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธราดล  ตัณฑ์ไพบูลย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายปภินวิช  สุดสิ้น โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกุลฉัตร  บุริพันธ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หงษ์เต็งสกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงญาณิศา  พวงเงินสกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกษมาภรณ์  กริ่งเกษมศรี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภูริณัฐ  ยีพ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงวรรณภัสสรณ์  กลิ่นระรวย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธนปพน  เสนาปักธงไชย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธนพร  อินทอง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอรรจนา  จุ้ยสามพราน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายณัฐพล  แก้วเกษร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปวริศา  ทองเสงี่ยม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายพงศ์กฤต  อบเชย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายหาญเศรษฐ์  ศรีเทพเอี่ยม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ฤกษ์วิเชียร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายวงศพัทธ์  งามประโคน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชนัดดา  สุดสัตย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งไตรธรรม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  จิระวิทยพงศ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายศรันย์  แป้นรักษา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสิรินดา  ช่วยสร้าง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายสุศิษฎิ์  วุฒิ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายศราวิน  จันทนา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปทิตตา  เจริญลักษณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงหทัยชนก  อัศวชนานนท์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงบุณยวีร์  แก้วโพธิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงธนิดา  ศรีธนะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงสิริรชาพร  สินใจ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงอธิชญา  อมาตยกุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงชนาภา  แน่นอุดร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงธนพร  สร้อยระย้า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธิพรโอภาส โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปุณยาภรณ์  ก้องพลานนท์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญประคอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงเมธปิยา  สื่อสรรพ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เมธาสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงคณิสรา  สมเพ็ชร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงรชดา  กานุสนธิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายนราธิป  บรรดาศักดิ์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายพชร  ล้ำเมธี โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายรังสิมันต์ุ  โมราสุข โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายเตชิต  ตั้งมณีนิมิตร โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายสิรวิชญ์  ท้วมผิวทอง โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธนภัทร  เสียงล้ำเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงธัญญารัตน์  นันทะศรี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงณัชกานต์  ภูมูล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงณิชากานต์  เจือนาค โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงสิรินดา  เงินเนย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพิชา  เสียงลอย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายอชิรพัฒน์  สีมารัตน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายดนุภัทร  โชติชุติไพศาล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงณัฐนรี  วนาสนองคุณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงธวัลรัตน์  มิ่งขวัญ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงปัญชลานี  ขุนพินิจ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงภัทรกร  อัศวไกรกิจ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายปรวัฒน์  สุขใย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงกาญจนา  แก้วทุ่ง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายพีรวัส  หมวกรอง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายชนิกชนม์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายคณัชนาถ  เพิงมาก โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงโชติกา  โชติพันธวานนท์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายโชติวรรธน์  บุตรเพ็ง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงศิลปินทร์  ศิลปชัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงธีรนันท์  วิไลพรหม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายกิตติธัช  โพธิ์ราศรี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายสรชัช  สลีวงศ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายภรัณยู  เคารพธรรม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายพลาธิป  อบแสงทอง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายญาณากร  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายภูเชษฐา  เจริญพจน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงวลัยณัฐ  วงศ์กระพันธ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงพิชญาภา  ริมธีระกุล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายอินทัช  นวลสังข์ทอง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงบุญญิศา  อยู่บัว โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายภัคพล  ทองชูเกียรติ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงชุติมณฑน์  สารบรรณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตุ้มวารี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายกฤศวัฒน์  ภูวัชร์อดิสิฐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายปราณนท์  ภิรมย์อยู่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงชริสา  ภู่นคร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปุณยวีย์  พึ่งแสง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณิชาภา  หงษ์วิทยากร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงวิไลวรรณ  แซ่จง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายปฐมพร  เงินนิ่ม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองประภา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายวรัท  อรรถโกวิท โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายทศรถ  สุคนธานิตย์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายวริศ  เจียมสุววรณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธิติธาร  ธิจิตตัง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงพิชญธิดา  แซ่ตัน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงชญานันท์  ทิพโชติ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงดาราพร  แก้วมณี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพรกนก  เนื่องนาคา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงอภิญญา  แก้วล้อมวัน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงประวีณา  สิตะวรรณ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงฐิตารีย์  รอดขำ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงธันย์ชนก  จือจำ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงณชาดา  สุขคลีวนัติ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายรัชชานนท์  สิงหนาท โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายนวพล  เปี่ยมทอง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงณัฐวรา  วกสุดจิต โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงฐิศิรักน์  เทพพรม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายธนพนธ์  พรรณราย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายไกรวิทย์  สุนันท์ภาณุจรัญ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปภาวี  สร้อยน้อย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงแพรตะวัน  นิธิกรรุ่งเกียรติ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงธนาวรรณ  ตอนะรักษ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 วิทย์ประถม