รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชยพล  ภู่มาลา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชญาณัณท์  คุณาวิริยะสิริ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายธนวรรธน์  วัฒนสกุลเกียรติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายอัครินทร์  เรืองจุ้ย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงดากานดา  ตันติบุญยืน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงเบญญาภา  เทพไพฑูรย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณิรภัทร  ทองสาธิต โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายภัชน์  นาสุรินทร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายธนพล  นิยมเจริญเพียร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายชวินบุตร  บุรผากา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายพัทธดนย์  นิช่างทอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายเติมศักดิ์  โอภาสเสถียร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายตฤณ  พงศ์เดชา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพชรพร  ม่วงสุขำ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทรา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายธีรภัทร  หาญเจริญพิพัฒน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายบุศยภาส  อากาศวิภาต โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายวราวุฒิ  วงศ์เจริญวนกิจ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงทิยดา  หาญกิตต์ตระกูล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายธัชกร  อารยดำรงกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธิณิดา  กิตติเดชาชัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพัชรพิมล  เทพไพฑูรย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธีร์จุฑา  สุวรรณาภรณ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงมณิสรา  สีแตงสุก โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนภปราณ  อภินันทฤกษ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายรัชเดช  น้อยพุทธา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเนข์วดี  มีรอด โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายพงศภัค  สิงคะนอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธันยภรณ์  ชัยกุลประเสริฐ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธันยภัทร  ชัยกุลประเสริฐ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายวัชรชัย  เอี่ยมกิจการ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายสิปปภาส  นุชสวาท โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายกฤตภาส  สุคำปัน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายพชร  พงษ์ภัทรานนท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฏฐศักย์  สุวรรณสถิตย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายชินดนัย  ภู่มาลี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายนพปฏล  วิลัยกิจ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายอาชาวิน  ไซพันธุ์แก้ว โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายพงศกร  ผึ่งผดุง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายวรชิต  จอมพงษ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐฐภพ  ลิปิกรณ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐภัทร  ชีวสถิตจรรยา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายพัสกร  จำนงค์ผล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายนวพล  เจียมพิทยานุวัฒน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายภัทรดนัย  แซ่ฝาง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวิมลสิริ  ทองพันชั่ง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงภคพร  พู่วรรธนะ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายอิทธิพล  พวงวลัยสิน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายศศิวัฒน์  แก้วเกิด โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายกษิดิศ  วรกิตติกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายวรชิต  สุขเจริญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายเจษฎาพร  กุฐี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายสุทธิพงษ์  แก่นพรม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายกวิน  ไชยะกิตติรัตนา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายจิรภัทร  พิบูลชล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายภูรินท์  เจริญลักษณ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายแทนคุณ  ชูศิลปกิจเจริญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายทิเบต  ช่อผกา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายธนกร  พ่วงพี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายนนทพัทธ์  ตุลย์วณิชโรจน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายชวิน  บุญพันธ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายจิรัฏฐ์  วรรณา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายสุรธัช  นนทรักษ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายชนาธิป  ศักดิ์ศิริรัตน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายธีรัช  ผดุงตระกูลวงศ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายณัฐวัฒน์  อุชม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายศุภสิน  ธนนรานนท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายภูรินท์  ภูผาผุย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายนนทกร  กิจเต่ง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายแฮร์รี  ลอว์ลีย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายปภังกร  มีผิว โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายนพคุณ  สาระภาพ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายต้นตระกูล  เตชะผาสุขสันติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายญาณวรรธน์  ลิขิตรัตนากร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายจิรกฤต  ตันติดลธเนศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายกฤศภณ  เข็มเพ็ชร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายพิชญะ  นามชัยภูมิ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายชยธร  สีอ้วน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายกฤษดา  เพ็ญสุข โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายนิธิศ  กีรตินนท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์พิทยานุกูล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญเสนันท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนิรมัย  บุญบางยาง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธนวัฒน์  กิจประยูร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายธีระทัศน์  ลิ้มบริสุทธิ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายนฤวิชญ์  ทวนทอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายปฏิภาณ  เกษสัมมะ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายอนวัฒน์  นิทัศเกษม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายปรัชญา  โชติทวีผล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายธันวา  อัศวเลิศวิไล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายปัณณวัฒน์  อร่ามรัศมี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายภูมิรพี  ลี้โรจนาประภา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายเสรี  เจียมวัฒนโชติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายจิรภัทร  เลิศล้ำนภากุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายนนท์ปวิธ  แสงขำ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณัฐกุลยา  อินทร์เยี่ยม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายวราทิตย์  พันบุดดา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายนพรัตน์  สุขีตาชุน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงอธิตา  คงเย็น โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายวิชยุตม์  โกสุม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายเดชาธร  กัลยวศิน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายศุภสิน  สายพิณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายปัณณวิชญ์  อวยชัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เหล่าสมาธิกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มงคลศิวกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงอัญชิสา  กลั่นทอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายคุณกฤต  สินสิริมา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกิตติกวิน  เร่งวิถี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงศุภนุช  อังคณานุชาติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองสุข โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพชรวินท์  ทรัพย์มณี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายปัฐน์  ชมชื่น โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงภัรชญา  ธรณไพบูลย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายธีรธรรม  มานพ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิทธิมงคลกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนวพร  ชินบุตรานนท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายชัยพัชร์  หรมาส โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ตันติธีรวิทย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวรัญญา  แซ่เอี้ยว โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายกวิน  นิธิสกุลพัชร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงอัจฉรานันท์  ภูริภักดีกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปัญญพล  วชิรธนสิน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงเอลีชาห์  พละสุ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงลภัส  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมสุขมงคล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายนพรุจ  ศรีตะพัสโส โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงเจ้าจอมขวัญ  วงศ์ไวทยากูร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกันติชา  ศรีภักดี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปณัฏฐ์กมล  ณรงคะชวนะ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายชนาธิป  โสมภีร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายเหมรัศมิ์  ศรียอด โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายพีรวิชญ์  พานิชยิ่ง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงภัคธีมา  หลำจันทร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายยศพล  ดอนเจดีย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายภัทร์นรินทร์  วงศ์จงใจหาญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนปภัสสร  สืบสิงห์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงวุฒิธิดา  แซ่ตั้ง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธาดา  มัยเจริญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอริญชยา  อนุเวช โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายเตชินท์  สุวรรณภาภรณ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงญาณิศา  บูรณะศิริ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายพงศพัศ  ทองแสง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายวชรวุฒิ  ศรีสำราญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกษิดิศ  อังคณานุชาติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงจุฑาทิพ  พรกิตติกุญชร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐญากานต์  ภู่ทอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงภัสรานันท์  เดชาวรานันท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายวริทธิ์นันท์  หงษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธนวิชชา  ตันติวัฒน์พานิช โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงชวิสา  สร้อยสน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายศุภภัทร  กิจคาม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกวินภพ  จันทร์สมบูญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายหริศฐ์ชพล  รุจิรัชนนท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายปราณพรต  บุญประคอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายสิริโชค  สุขเสริม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายชยุตม์พงศ์  ใจธีรภาพกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายศุภเศรษฐ์  เยพิทักษ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธนภัทร  จันทนะชาติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายชลธิศ  บุญอรุณรักษา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายพิชญะ  ประชากุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธีรเดช  บุณยสุขเมธี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายนิธินันท์  กิจฉลอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายชลสิทธิ์  กิจเจริญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายณชนก  อภิรัตนประภาส โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายศัจกร  แสนสีมา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายณัฏฐวิทย์  มารุ่งเรือง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  หิรัญชาติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายณัฐกรณ์  ศรีบุญไทย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกิตินันท์  อินนากา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายภัททิยะ  วัชนาค โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายณัฐทกร  วิเศษสิงห์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายพชรกร  จามรดุสิต โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายอชิรวัฒน์  จรัสวัฒน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายโชติวิทย์  มีประมูล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธนภัทร  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายพุฒิพร  จารุธรรมวัฒน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายณธีพัฒน์  สุทธิวงศ์เมธี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพรรควรรษ  ภิรมย์เชย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายปพนธีร์  ดงกระโทก โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายปวินวิทย์  อุทัยเรือง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายรังสิมันต์  จัดเกิดสมุทร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชลิตา  ภูฆัง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงคฑาทิพ  แก้วมณี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนวัตถพร  วงศ์ศิลปกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกัลยรักษ์  พูนพานิชย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพรรณรมน  โพธิ์ศีทอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงภัทรพิมพ์  ปานทอง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอชิรญา  คิดประเสริฐ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกัลยวรรณ  พูนพานิชย์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกรกิตติยา  กอบเกษ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงเจสสิก้า  แชร์ชิแลนด์ใจกว้างบราวน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงบัวชมพู  ทองธูป โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงชนิดาภา  แซ่เหลียง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอลิสา  สอสิริกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงทองกัญญาณัฐ  ทองผุด โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฐณิชา  บูรณัติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงเขมจิรา  อภิกิตติธนนาเดช โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุธีมนต์  เหลือสกุลชัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธมน  บำรุงสาลี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสิรภัทร  เทพณรงค์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงภูพิชญา  นาคแจ้ง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายกฤษกร  วงศ์ที โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายพงศธร  วงศ์ที โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณิชกมล  สิรวัฒนากุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงทอง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณัชชา  สายสิทธิ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงบุษย์น้ำเพชร  เงาฉาย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายสรชัช  รุ่มนุ่ม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายปภังกร  หอมสุวรรณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายพีรวัส  พงษ์ประพันธ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายนรากรณ์  ธนิกกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายพชรพล  แม้นสมุทร์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายพัทธพล  แก่นทอง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายภานุพงศ์  ศิริไตรรัตน์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงปัลฑ์ลภัส  คีรินทร์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงพิทักษ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงกัลยกร  ผ่องฉวี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายทักษ์ดนัย  แรมชื่น โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายธัญญพัทธ์  พุ่มต้นวงษ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายณัฐชนนท์  พิมพ์ศรีกล่ำ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศรีวารีรัตน์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายจิรารุวัฒน์  อุทัย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายจรรยา  อุทัย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงกรชนก  จงมีสุขสกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายณัฐกิตติ์  บุญเพ็ญ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายชุมพล  กาญจนาพงศาเวช โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายภัทรพล  พ่วงบุญปลูก โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เหล่าจุมพล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยชนะ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายพงศภัค  คุณาวัตร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงเกวลิน  คำหวล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายพุฒินาท  ภิรมย์นา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงฟ้าเอ็นดู  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายบดินทร์  ล้ำเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายพิชญุตม์  ชัยโย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายเตชวาสน์  นารักษ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายพัทธกิตติ์  กุดาศรี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงดารารัฐ  พุ่มเจริญ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายอรรถพล  ปลาบู่ทอง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงน้ำเพชร  เทพทอง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกันต์  คัชชิมา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงภัทราพร  พวงระย้า โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงขวัญชนก  จี้แสง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกวินทิพย์  ทรัพย์ธงทอง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกัญญาภัค  เหล็งบำรุง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายเมืองแมน  คนมาก โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คิ้วสุวรรณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงนฤสรณ์  สุขวรรณดี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณชนก  เสริมประเสริฐกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายเดชาวัชน์  สกุลณีย์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายภัทรวิทย์  เปียถนอม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพันธนันท์  พริ้งพัฒนพงษ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายกมลภพ  ทรัพย์แสนดี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงญาณัฏฐ์  วัฒนากร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายก้องภพ  เหมือนมณี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศิริจิตรวิไล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงปวรรัตน์  น้อยพิทักษ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกฤติยาธร  บัวเอี่ยม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงออมสิน  พัดวี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  รอดรัตนาทูล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีวิชัย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปาลิดา  มากสุริยวงษ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสุพิชญา  สงวนพานิช โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงศุภกานต์  บุญมา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงผกามาศ  ศิริสมพร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวิญาดา  ล่องหลง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พึ่งประยูร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายสิทธิภูมิ  เหล่าสมาธิกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอัญชสา  กุลฉิม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงชญาพัฒน์  เพชรแอน โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชัชชญา  เหล่าสมาธิกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงภนัชชา  ภัทรโชคภูวดล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายนล  เสริมประเสริฐกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงภิญญานุช  บุญประกอบ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงธนภรณ์  น้ำสมบูรณ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายภัทรพล  เหล่าสมาธิกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายพันธวัสส์  ทองเนาวรัตน์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพิชา  พิบูลปุณยโชติ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงชัญญานุช  วงศ์สุกฤต โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายตฤณ  ปัทมธีรนัน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงนริศรา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงทิพยสุดา  ยืนยง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงนัทธมน  เกติพันธ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงจิรนันท์  ชำนิไกร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายกลวัชร  พรเมธากุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายคุณานนต์  ตั้งเมธากุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายรัฐธนนท์  รวีสิรรัชต์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงภณิตา  สุริวงษ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายอิทธิพัทธ์  รักษาคมกุลสิริ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงนิพิธฐา  สุนทรกิจ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายจีรัฐติกุล  ธนากุลดำรงภัทร์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายธนกร  เบ็ญจมธารกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงปราญชลี  ตรีราภี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงฐิฑิ์ศญา  จิระสัตยาภรย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายสิทธิผล  พิมพ์สุวรรณ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงอภิญญา  ยวงใย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธรรมเวช โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายวิสุทธิ์อมร  ฤทธิเศรษฐวัฒน์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายภาณุพงศ์  สายทองอินทร์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  วิภาหัสน์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายพลัฎฐ์  บัญชาบุษบง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายภัทรภูเบศ  ฉิ่งทองคำ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงกรชนก  เดชา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายนครินทร์  ชุ่มจินดา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายฐิติภัทร  สำราญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายศิริพงศ์  หงษ์เต็งสกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายรัฐศาสตร์  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายจิราวุฒิ  สุขสมัย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายวรพล  ฐิติดำรงชัย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายธนภัค  เนตรธุวกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายเอกนิษฐ์  นุชาดี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายกันตชาติ  อินทร์พรหม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายณัฐ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายธนพงศ์  โพธิเพียรทอง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายรัชช์กิตติ์  ธนากุลดำรงภัทร์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์  วิลาจันทร์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงสุธิรา  ปัญญาโฉม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายณภัทร  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายจีรวัฒน์  ลี้เกษมทรัพย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายยศพนธ์  พิพัฒน์ทนาการ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายนันทภพ  ภูล้นแก้ว โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายธนวิทย์  พรชื่น โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายพลังวัชร  จันทร์แก้วผู้โต โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายนิติภูมิ  เลี้ยงรักษา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายขจรพงศ์  แก่นโต โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 นายดุลยวัฒศ์  โชติสวัสดิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นายฐิติวัฒน์  จิระศิริโชติ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายจารุภพ  จำปาขาว โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นางสาวชนิดาภา  สุขประวิทย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงณัชชา  ไทยประสานทรัพย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นางสาวสิรยา  น้อยพิทักษ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงวรินทร  อยู่ประจำ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวศรุดา  ช่วงวิเชียร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงพรพรรณ  ไถ้บ้านกวย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงพนิตพร  ขานดา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายฐานพัฒน์  วิริยะศิริพงศ์กูล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายวิชชากร  จิตรศิลป์ฉายากุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงพัณณิตา  แต่แดงเพชร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงกิรณา  จิรธนานันท์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงสุชานาถ  ประสมแก้ว โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงพรภวิษย์  นาทวรทัต โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงณภัทร  ศรีตันยู โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงอาทิมา  วงศ์จิรไพฑูรย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายชาวิช  พิมพา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายปภังกร  ประเสริฐสุขสันต์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายพีรพล  พิมพ์หล่อ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวยุ่ยหาน  หวง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายเธียรวิทย์  เชิญขวัญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายนนทภัทร  รวยอริยทรัพย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงชนิดา  งามสิริศักดิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงหทัยวัลลภ์  ลี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายกมลวิช  กัลยา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายกานตพงศ์  พ่วงบุญมาก โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวณัฐชยา  มงคลสุรวาณิชย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายภูเบศ  รัตนสุขวิมล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงปัฐยาวัต  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงวรกานต์  อุ่นเรืองชัยวัฒนา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงธนัทอร  คงคล้าย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศิริพงษ์เวคิน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายพีระ  ชาญโลหะ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายยุติวิชญ์  ชาวนา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายชนวีร์  พานิช โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายชานน  พานิช โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายพศิน  เพ่งพิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงพัชรพร  สีดาพาลี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปวเรศ  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  จองจตุพร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงอณัศยา  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงศุภากร  สร้อยพุดตาน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงมนีวรรณ  เนียมครุฑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงการดี  โฉมนคร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงธัญชนก  จิตอารี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายขจิตพงศ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายกอบุญ  บุญเนย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายอภิชาย  ชายทวีป โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายสรวิชญ์  เวชอุบล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงวรชนก  วันขวัญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชณพร  วันขวัญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายธราดล  ตัณฑ์ไพบูลย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายปภินวิช  สุดสิ้น โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงกุลฉัตร  บุริพันธ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หงษ์เต็งสกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงญาณิศา  พวงเงินสกุล โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกษมาภรณ์  กริ่งเกษมศรี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายภูริณัฐ  ยีพ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวรรณภัสสรณ์  กลิ่นระรวย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายธนปพน  เสนาปักธงไชย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงธนพร  อินทอง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงอรรจนา  จุ้ยสามพราน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณัฐพล  แก้วเกษร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงปวริศา  ทองเสงี่ยม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายพงศ์กฤต  อบเชย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายหาญเศรษฐ์  ศรีเทพเอี่ยม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ฤกษ์วิเชียร โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายวงศพัทธ์  งามประโคน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงชนัดดา  สุดสัตย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งไตรธรรม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  จิระวิทยพงศ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายศรันย์  แป้นรักษา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงสิรินดา  ช่วยสร้าง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายสุศิษฎิ์  วุฒิ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายศราวิน  จันทนา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงภิณณะพัชญ์  มะหะสิทธิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ด่านขุนทด โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงสุพิชชากาญจน์  สิทธิศุภฤกษ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายเมธา  แย้มนาม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายวัฒชโณ  นิลเนรมิต โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายสุรเชษฐ์  โป้สมบรูณ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงศุภรัศมิ์  ชุติธีระวิทย์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายพีรวิชญ์  ลีละถาวรปัญญา โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงชัญญานุช  ไหวไว โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงศิธารรัตน์  เดชชัย โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวชิราภรณ์  น่วมบุญลือ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายปัญณัฎ  สาวิลุน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายพัชรวัฒน์  เขจรานนท์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณพิร์ยาพัณ  เนียมหอม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายอริยะ  เงินวิเศษ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายอาย์ณัฐ  ทรัพย์ประดิษฐ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสมิตานัน  เฮ้งเจริญ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงปทิตตา  เจริญลักษณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงหทัยชนก  อัศวชนานนท์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงบุณยวีร์  แก้วโพธิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงธนิดา  ศรีธนะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงสิริรชาพร  สินใจ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงอธิชญา  อมาตยกุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงชนาภา  แน่นอุดร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงธนพร  สร้อยระย้า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธิพรโอภาส โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปุณยาภรณ์  ก้องพลานนท์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญประคอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงเมธปิยา  สื่อสรรพ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เมธาสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงคณิสรา  สมเพ็ชร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงรชดา  กานุสนธิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายนราธิป  บรรดาศักดิ์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายพชร  ล้ำเมธี โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายรังสิมันต์ุ  โมราสุข โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายเตชิต  ตั้งมณีนิมิตร โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายสิรวิชญ์  ท้วมผิวทอง โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายธนภัทร  เสียงล้ำเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงธัญญารัตน์  นันทะศรี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงณัชกานต์  ภูมูล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงณิชากานต์  เจือนาค โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงสิรินดา  เงินเนย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงพิชา  เสียงลอย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายอชิรพัฒน์  สีมารัตน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายดนุภัทร  โชติชุติไพศาล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงณัฐนรี  วนาสนองคุณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงธวัลรัตน์  มิ่งขวัญ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงปัญชลานี  ขุนพินิจ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงภัทรกร  อัศวไกรกิจ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายปรวัฒน์  สุขใย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงกาญจนา  แก้วทุ่ง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายพีรวัส  หมวกรอง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายธนิกชนม์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายคณัชนาถ  เพิงมาก โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงโชติกา  โชติพันธวานนท์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายโชติวรรธน์  บุตรเพ็ง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงศิลปินทร์  ศิลปชัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงธีรนันท์  วิไลพรหม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายกิตติธัช  โพธิ์ราศรี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายสรชัช  สลีวงศ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายภรัณยู  เคารพธรรม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายพลาธิป  อบแสงทอง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายญาณากร  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายภูเชษฐา  เจริญพจน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงวลัยณัฐ  วงศ์กระพันธ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงพิชญาภา  ริมธีระกุล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายอินทัช  นวลสังข์ทอง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงบุญญิศา  อยู่บัว โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายภัคพล  ทองชูเกียรติ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงชุติมณฑน์  สารบรรณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายนิธิศ  ธรรมเพชร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายศิรสิทธิ์  ตระการสัตยกุล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงอณิภัทรา  ดียืน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์  ตัณฑ์เจริญ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายณฐชนก  มุทุตานนท์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตุ้มวารี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกฤศวัฒน์  ภูวัชร์อดิสิฐ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายปราณนท์  ภิรมย์อยู่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงชริสา  ภู่นคร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงปุณยวีย์  พึ่งแสง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงณิชาภา  หงษ์วิทยากร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวิไลวรรณ  แซ่จง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายปฐมพร  เงินนิ่ม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองประภา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายวรัท  อรรถโกวิท โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายทศรถ  สุคนธานิตย์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายวริศ  เจียมสุวรรณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายธิติธาร  ธิจิตตัง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงพิชญธิดา  แซ่ตัน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงชญานันท์  ทิพโชติ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงดาราพร  แก้วมณี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงพรกนก  เนื่องนาคา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงอภิญญา  แก้วล้อมวัน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงประวีณา  สิตะวรรณ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงฐิตารีย์  รอดขำ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงธันย์ชนก  จือจำ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณชาดา  สุขคลีวนัติ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายรัชชานนท์  สิงหนาท โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายนวพล  เปี่ยมทอง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณัฐวรา  วกสุดจิต โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงฐิศิรักน์  เทพพรม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายธนพนธ์  พรรณราย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายไกรวิทย์  สุนันท์ภาณุจรัญ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงปภาวี  สร้อยน้อย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงแพรตะวัน  นิธิกรรุ่งเกียรติ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงธนาวรรณ  ตอนะรักษ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงภาภัทร  คหะวงศ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายรัญชน์  ราชแพทยาคม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายปนัย  หนูแก้ว โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายสรธร  บางยี่ขัน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงณัฐณิชา  รื่นนุสาร โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายกรัณย์พล  เหลี่ยววงศ์ภูธร โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  รื่นนุสาน โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงเกวลิน  คงคาหลวง โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงภัณฑิลา  รัตนวรรณพันธ์ โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายหนึ่ง  - โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุขสมกิจ โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงรจนา  กองเมือง โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อำนวยผล โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงเอมอร  ตะเพียนทอง โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงวราภรณ์  แสงสว่าง โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงบัณฑิตา  คงคาหลวง โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงศศิธร  ตุ้มนิลกาล โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงปริณดา  ใจซื่อ โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายอภิสิทธิ์  ฉ่ำบุญ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายนัชนันท์  แย้มน้อยใหญ่ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายคมพิทักษ์  เนมีแสน โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายศรันย์ภัทร  โคหนองบัว โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงสุกฤตา  เตชะเลิศมณี โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงปวริศา  ตั้งต่อม โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายวีระพงษ์  นามบุรี โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายพีรภัทร  ทองรอด โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายเบิร์ด  มีหา โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงชนรดี  นงยุทธิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงณัฐจีรา  โสรจสฤษฎ์กุล โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงกนกพิชญ์  อมฤทธิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายมงคล  อนันเต่า โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายกันตภณ  หงษ์โต โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงสาธิตา  มาลา โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงธันยพร  สอนสำโรง โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงนภาพร  รัตนเจริญ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงภัทรวดี  ปานสกุล โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงกุลปรียา  ทรัพยสาร โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายวัชรชัย  อินโนนเชือก โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงธนัญชนก  นบคุณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงทอฝัน  ซื่อตรง โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณัฐกานต์  ปานดำ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงอมราลักษณ์  ชนะเทศ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงอรอนงค์  ปลอดรุชา โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายนนทวัฒน์  สายรัตน์ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงสุทาสิณี  มาเพชรศรี โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงนิลดา  มากเหลือ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงนรมน  สุขนึก โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพัชราวดี  รื่นรส โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพชรมณฑ์  มาตรบรรเทา โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีงาม โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายรัชเขตต์  นิ่มสังกัด โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพิมพ์พิไล  สายประทุมทิพย์ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพรพิมล  แจ้งฉาย โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงอุไรวรรณ  ธรรมสุวรรณ์ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายวราภพ  โลแพทย์ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงสรีรัตน์  โรจน์สันเที๊ยะ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงวรรณิศา  ไปปอด โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงอารีรัตน์  สงประชา โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงมีนา  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายกิตติพิชญ์  วงศ์อนุ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงสุนันทา  บุตรสาระ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพัชรวาท  ใจโพธิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายจตุรภัทร  ลือชา โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายกะรัต  หนูเที่ยง โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายอัครพงษ์  จิรโชควิสิทธิ์ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงฐิติชญา  นิลรักษา โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงชุติมา  แซ่ฮั่น โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ป้อมแก้ว โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงจุฬารัตน์  เมืองช้าง โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพนิตอนงค์  แก้วฉ่ำ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงณัฐยาน์  ไทยคำ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงเปรมยุดา  ศรีเมือง โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นวลสนอง โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงขนิฐา  ทัดแช้ม โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายชนกานต์  ส้วยเกร็ด โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงกันยกร  ยิ่งยวด โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงจณิสตา  เพ็งยอดวงษ์ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงวรรณวิษา  พวงใส โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงรัตนาวดี  เดือนกระจ่าง โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายชาญกิจ  ทัดแช้ม โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงศศินา  มงคลศรีศุภกิจ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงปัณณพร  ประจวบสุข โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงสุพรรณษา  แสงเงิน โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายชยณัฐ  ฉิมพาลี โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม