รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัลยดา  อ่างทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงไปรยา  อัฑฒพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายฌิณสภัคต์  ทองมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงมินตรา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอธิติยา  ทองมุ้ย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายเทอดศักดิ์  พงษ์ประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายปุณณณัตถ์  ทิพปภาโชติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายชลทรัพย์  กลั่นมา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกวิสร  อริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปุณิกา  ดำรงกิจถาวร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายคณิศร  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายสิงห์ชยพณ  เกลี้ยงมะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธนกร  อุดมผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายอภิวิชญ์  เจริญฐิติธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายวงศพัทธ์  ธัญโชควราพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายจิรวัฒน์  หอมนิจสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายภัคภณ  กุลมุติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายณฐกร  เจริญนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายชัชณภัสส์  ธนานิรันดร์กุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกอบกาญจน์  มะกรวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐรดา  บุญวัฒนวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายธนกฤต  เล่าทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายทัตธน  ขุนเทพ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธนกรณ์  อมรปิยสิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธนพัฒน์  ตรีแดงน้อย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายปุณณวิช  ฤทธิ์อ้น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงบุญยาพร  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงรวิสรา  นาคทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนันท์นลิน  เสถียรพานิช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายจิรธนา  พิสารวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายณพิรัล  อนุวงศ์นวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายณภูรี  อนุวงศ์นวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธัญกร  เชื้อวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายกฤษกรณ์  ศรีพินิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอักศิกา  วิชัยศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายจิรายุ  วิริยะเหิรหาว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธนกฤษ  จิตวิริยนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงเยาวเรศ  ซังแฟง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายภัทรพล  ธิสาเวช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธเนศพล  พุ่มกำพล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฐกานต์  ปิยะวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายอิทธิพัทธ์  จินดาวัฒนภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายดลวริทธิ์  ศิริชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายทัตพิชา  จินต์จันทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายฐณฐรรฐ  รอดพล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงญาณิศา  วรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายภัทรพล  สร้อยผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงอรินลดา  นราแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสุวิชญา  ไชยศร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงอนันต์ญาณ์  พิศิษฐ์โสภณกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายปัณณฑัต  อรุณศรีประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  คนบุญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายวุฒิเกษม  ปั้นปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงภณิตา  แสงประทุม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายศักดิ์วรินทร์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงอธิชา  เมฆถี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสุธาสินี  รัตนสาร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงพรรวินท์  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงตันหยง  เนตรนุช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนัชชา  เลื่อมศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงแซนเดรียน่า  กุลวาน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศิรมหามงคล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงญาณิศา  ทิพย์เนตร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายณุตตภพ  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายอภิโชค  รักษาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงอมิตดา  ปลื้มจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายเตชิต  บูรณโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงภคพร  แย้มสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายธนโชติ  ก้อนทองคำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายศิวัฒน์  พูลนวม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงศุภัษฎา  หิรัษรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายอิงครัต  เดชสังกรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณัชชา  ขันติศุภ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงลักษิกา  บุญพระลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกัลยาณิน  อนุเชิงชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุขจิต โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงสโรชา  ลิมปนวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงลักษิกา  โลหิตพินทุ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงวัชรี  อินทรัตนภา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงรักษิณา  บุญพระลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จอนมอญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงแพรวา  นาคบ้านกวย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงรัญสญา  แก้วสุจริต โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงศุภิชญา  มูลผม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พึ่งแพง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายรัญชน์  จันทร์ศร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายชัยนรินทร์  มธุรกันต์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงนวรัตน์  ส้มเอม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงญาณิศา  ฉิ่งทองคำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายอริยธัช  เชาวนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงธีริศรา  จิตต์มั่นการ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงสุรภา  สว่างจิตร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณัฐฌา  ดำรงกิจถาวร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายก้องภพ  โกมลกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชนิภา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงภิรัญญา  อนันต์แสงบุญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพรพุทธา  กิตติธรรมนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายณพล  ธูปทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงนวสรณ์  ศรีคง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปภาดา  ดิษฐคำเริง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายชนวีร์  รักเพลงดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชัญญานุช  รวมธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายชยางกูร  เลื่องลือวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายอธิธรรม  ลิมปสันติศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายรวิกันต์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสาริสา  บุตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายภัควัฒน์  สุขเจริญชวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกณิกา  บุญศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงลลิภัทร  แสงประทุม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายฐิติวัสส์  ศรีก๊กเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุพิชญาณัฏฐ์  เรืองจุ้ย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงเรณุกา  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงฟ้าใส  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายสุปรีชา  โชคบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายประดิพัทธ์  สุพันทะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายภาณุภัทร  กัณฑสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงภาวิรินทร์  คิดเข่ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงดวงกมล  ทำกินรวย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฐรินีย์  บัวฉุน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงลภัสรดา  เกษสง่า โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายสหรัฐ  สนธิ์เปี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายวีรภัทร  อนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เจียมพุก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายปุณณวิช  หมื่นสา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกชพร  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชนกนันท์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แตงจุ้ย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธนพนธ์  อ่วมลิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายอลงกรณ์  คำกองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกฤษฎา  ศสิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายนนทพัทธ์  โพธิ์ทองนาค โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงรดาภัค  จาบถนอม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอัจฉรา  พร้อมไธสง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธัชญา  ตันธีระพลชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายบุระพล  คุ้มพะเนียด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายชิษณุพงศ์  ปานสิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายวิวัฒน์  กิตติโศภณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงอภิญญา  ปฐมปฐวี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณฐมณฑน์  ตรีพจนีย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายอนันต์  จันเปรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐพิณญา  เตชรัตน์ธนากุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพัสวีร์  เจนสุขสถิตไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายจิรัฎฐ์  พุฒตาล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายธีรภัทร  ปลื้มเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวรนุช  อ่ำทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปณิชา  ศักดาถิรโภคิณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายธีรดนย์  แซ่อั้ง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายณัฐพงษ์  เทพนุภา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงมณีฉัตรทิพย์  เกียรติเกื้อกูลชัย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายกฤติณัฐ  สังวาลย์พานิช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายพัทธนันท์  บุญศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายธาวิน  ลาวัณย์วิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายชนินทร์  เรืองพริ้ม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายเอกสิษฐ์  ญาโนภาส โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอริสา  สังข์ผาด โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายภาคิน  อภิรักษ์ขิต โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายสุภัทร  จันทรประภาพกุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายธนกฤต  หลักขัน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงกรกมล  ธนาพันธ์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงนิรชา  พุทธา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงกานต์รวี  สมัครคุณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายพรพัฒน์  ห่วงนาค โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงรัตนวดี  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงปรียนันท์  เลิศศิรวรเมธ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายทรงพล  ฉัตรพัชรภิญโญ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงภาสินี  ชูสกุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพนิตพิชา  ใจแสน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงธันย์ชนก  ขำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงปณิชา  พงศ์ธรภราเดช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงสุธิมา  ฤกษ์งาม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงนันท์นภัส  นพวงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงสิริวิมล  จองจิตพิศุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงธนพรพรรณ  หินนนท์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายรชตกฤต  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายสุประวีณ์  พรรโณภาศ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงศรัญญ์สิริ  โชติวรรธกวณิช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงกันตาพัชร์  โปร่งแสง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายศิวัช  พัชราพิมล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงธีริศรา  เลี้ยงอำนวย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายทินกร  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงมณทิชา  พัฒน์ทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายอภิวิชญ์  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายราชิต  อัครโฆษิต โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายสิทธิกร  ตรีกรุณาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายจิรภัทร  นพมณีวิจิตร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงศุภิสรา  สวยอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุพิชชา  งามดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวริศรา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปัณณวัชร์  สุรภักดิ์ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงดลฤทัย  ผลิเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงวริศรา  อมรสิริพงศ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายกฤชณัท  จันทร์เมือง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายณฐพนธ์  จันโท โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูมิผิว โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณคีตา  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายรัชต์เกียรติ  เทียนไพร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปภาวี  อันอาตม์งาม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายศุภวิชญ์  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงทิฆัมพร  เล่าอุย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอมลภา  อุนธุโร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกรรนิกา  สุวรรณนิกขะ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ดวงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายสหรัตน์  ทิพย์สอน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิมลธวัช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายณัฐพัฒน์  มเหศศิริ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกุลรดา  เอกจริยกร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วเรือง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสิริพิชญ์  ผลเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพิชญา  พุทธา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปิยธิดา  คงวิรุฬ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสุชานันท์  ดวงดารา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวราลี  สง่ากุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกรวรรณ  เลิศวงศ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงภัทราพร  ลิ้มประสาท โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอภิสรา  ฉัตรพัชรภิญโญ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสุรภา  คงเสือ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกุลสิรา  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกุลิสรา  ไตรญาณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงทิพอาภา  ปฐมปุริมานุกูล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงโสรยา  ณัฐวุฒิ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายเอกณัฐ  เขียวพริ้ง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงชนิษฐา  ชมภูนิจ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญเปรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงญาดัม  ตันชเสาวภาค โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงรัตน์ลดา  ธงชัยปฐมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงดีใจ  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงภัทรินทร์  เฟื่องฟู โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายณัฐวัชต์  วรวัฒนาชัยนนท์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสามินี  แก้วลี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงใจดี  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงญาศิรินท์  เฉลิมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงจิณณ์วิภา  เศรษฐีธนภูมิ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายอธิษฐ์พัช  พงศ์ธรภราเดช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอมรรัตน์  ปุยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายวรพล  ชาญชัยเดชาชัย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงรวิภัทร  มงคลรัตนกาล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายณัฏฐ์ธรดล  จิราพิมุกต์กุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวัชราพร  มั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายปวริศร์  เลิศโพธาวัฒนา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปาณิสรา  รัชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนภัทร  ผลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงสุพิชชา  ยุตติโกมิตร์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงปิยธิดา  เกิดเมฆ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธนวัฒน์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงทิพย์ดนยา  สุนทรวิภาต โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายสิทธิกร  จันทิมา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายศุภวิชญ์  พันธุ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงอรธันยา  ธารณธรรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปิยภัทร  คนผิวเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายปุณณพัฒน์  พฤทธิพัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงอาเมเนห์  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายอัครัช  วงษ์ชื่น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายกิตติณัฐ  วรศักดิ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายอนาวิล  อาจเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายเอคค์กษิตย์  ศุภวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงณัฐวิรยา  อภิสุรไกรนิธิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายชนันธร  บุญอินเขียว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงวริศรา  เจริญฐิติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฤกษ์ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงเมธาพร  ไพศาลตันติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายศุภกร  พุทธคุณรักษา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงภัณฑิรา  ตั้งพัฒนารุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีสุกใส โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  ไสวชัยศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงสมิตานัน  กมลเวช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายภูดิฐ  โชติชูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงอริยพร  งามจริยะ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงจารุกัญญ์  จันทร์พิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายอเนชา  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงดาราวลี  สุวรรสาร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงมัณฑิตา  ฟุ้งขจร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุตรแก้วมณีโชติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายอัฐเดช  ตรียินดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงรินทร์ชิสา  วรโชติรุจิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงกัญญ์กนิษฐ์  ลิ้มวัฒนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายกัลป์ระพี  ศรีขันติกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายกาจพงศ์  อังคกษมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายธัชวิชญ์  ศกศวัตเมฆินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายวิรวัฒน์  วิภาสสุชานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพรนัชชา  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงณภัทร  เสถียรพานิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายสหัสชัย  ประสิทธิ์วัฒนเสรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรัพย์บวร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงณภัทร  คล่องดำเนินกิจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงนีนญาดา  บุญตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายจิรัฏฐ์  เกษตรเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีคงคา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงปริยฉัตร  ศรีคงคา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เสียงอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงคุนัชญา  นันทิยกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงรัชนันท์  ธนากรศาตนันทน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงภัคญดา  กลักวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์วิชยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงภูชิดา  จตุวีรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงเมธปรียา  วชิรรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายเมวิน  น้อมนำทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงปุณณภา  พบสิริเกษม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายพรพิพัฒน์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงเกศกมล  เหมันต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โชติช่วง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงนัทธมน  นวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายสรัณวิชญ์  คิ้วโรจนคุปต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงปัญจมาภา  อุดมแดงอร่าม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายณัฐวรรธน์  อุทัยเสรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายธราเทพ  ตันธนวิกรัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อาจณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงพรพรรษา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงภณรัตน์  สามบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายพงศ์สาริน  เฉลิมวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายคณิศร  เปรมชัยพร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงนภัสนันท์  ตรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายอธิศกิตต์  เหลืองธวัชกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายกันติทัต  ศรีสุจริตพานิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายนนทวร  อินทีวร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงปภาณัช  ไหลสุวรรณา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายภูมิพัฒน์  สืบพงศ์ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงปณาลี  วงศ์สวัสดิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชูนาค โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายณัฐกิตติ์  โรจน์เอกจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายสาริทธิ์  อมตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายสิรวิชญ์  ปักษิณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงพิชญาภา  อธิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงวรวลัญช์  เวชวงศ์วาน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายบวรทัต  นันทมานพ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายธนกฤต  วิเศษชูชาติกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายทัชชกร  หิรัญญสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายอภิวิชญ์  ธุวะชาวสวน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุวราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายธนกฤต  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายสิริเชษฐ์  ไสวชัยศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงพัฒน์สุวีร์  สามพวงทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายศุภณัฏฐ์  สระทองแพ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายชิญากฤช  พิริยะพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายสุวิจักขณ์  ปฐมวงศ์ธนาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายปานณาวิน  หนองจิก โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงกฤติกานต์  วรมาลี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์หาญพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายธีรุตม์  จันทร์พิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายสายชล  สิริศิลปคุปต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายพศวีร์  หิรัญภัทรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายธุวานนท์  ไตรคุป โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายปวริศร์  วิชัยธรรมคุณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายศศิร์กร  เจียมสกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายจิรพัฒน์  ชาวสวนเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงไอรดา  อยู่จงดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายพิชยะ  อนุชน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงกัญญาภัค  พึ่งย้อย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายเดชาธร  ตั้งสืบทอดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายทัสธนนท์  สุวิชญ์ธนาฐิติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพชรพรรณ  วิวัชจรัลวงค์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายปภาวิท  เหล่าธนากิจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายศักดิ์ธัช  รอดถนอม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายทวีรังสันต์  ภาณุเดชทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงเบญญาภา  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงภัคนิชา  มานิตย์โชติพิสิฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายณยศ  นุชฉัยยา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงณิชกมล  เหล่าเท้ง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายภาคภูมิ  สุริยะยรรยง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงสวิชญา  มีบำรุง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญขจาย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายพุทธิพัทธุ์  กิตสุระพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายพชร  แสงสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงสิริกร  สุรัตนพรชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงรัตนพร  โพยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายกันตินันท์  สายอุทยาน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงศิรดา  หิมาลี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายกฤตภาส  สมบัติบุญมา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายธรรมรัตน์  กสิบุตร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายกลวัชร  มโนรมย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงรัญชนา  รัตนบรรเทิง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชุนจำรัส โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายศตนันท์  ศรีพัฒนพร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายชยุตม์  ธนสารบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงดรุณรัตน์  มหาครอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ภิรนันทนากร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงสิริกร  เอี่ยมเอกสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงสิริจรรยา  มุกดาพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายต้นหนาว  ชวกิจศิริ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายศริตวรรธน์  มาเอียด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายภูวรินทร์  เภาด้วง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายภัทรกร  สิมทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงเวธกา  ลีสุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ฐิติเบญจพล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายธีร์ธวัช  ทรัพย์ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงสริตา  หอมจันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายพงศพัฒน์  พัฒนปรากรม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นนทิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายศกลวรรธณ์  วชิรศรีสุนทรา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงกัลยรักษ์  ชนะชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายศุภณัฏฐ์  นรพิศิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงศวิตา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงศศิธร  ปักธงไชย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงณัฐวศา  ศรีอินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงกตกร  ธนาพรทิพา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายณพอนันต์  ดวงคำ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายฉันทวัฒน์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนิศากานต์  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กัลยาวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายณัฏฐพัชร  หงษาครประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายภูวิศ  เครือพลับ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงญดาณัฏฐ์  อรุณสิงครัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายฐานพัฒน์  รัตนผล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธีภพ  ตรีอนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายจิรวัฒน์  จงวัฒนาเจริญสิน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงภคภัทร  ธีรพัฒน์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชีพรับสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  ตรีประสิทธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงจันทร์ดาริน  ดาราวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  วัฒนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายปุณณภพ  อินปาน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อัครเรืองกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายคีรีวงศ์  ศิริประภาวดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงปันสุข  ชุนถนอม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายคริษฐ์  ทรัพย์ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายตฤณ  เสริมศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายปุญญพัฒน์  นทีทวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงธมนวรรณ  ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เย็นยุวดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพิชญาณัฏฐ์  สายสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ทองวัชรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงประภาวดี  เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายอัฑฒกร  จงผาติวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัฐรดา  พุทธิเวชกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอริยาณัฏฐ์  สิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงภัชรัตน์  โล่ห์สวัสดิ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายชิษนุพงศ์  ศรีสุวาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สามภูศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายวรพชร  ทัศกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายอริญชัย  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายภาณุรัฐ  กรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงไอรินลดา  นาคทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงลภัสรดา  ภู่คำ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงชญาภา  สอนพา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปาลิดา  อัคคีเดช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงภคพร  ศรีอ่อนรอด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอภิญญา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงบุญรักษา  จรัสตระกูล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายศุภกร  ชูศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายพุฒธิกร  นวมารค โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณัฏฐาวลัญช์  แต้มช่วย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงภัณฑิรา  จิตกำธรสุโข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายปัณณทัต  ทวีพรอนันต์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายรัชชานนท์  แสงกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายวริศสรัณ  ไทยปรีชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงสรารีรัตน์  พรเทวบัญชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงธัญชนก  พาณิชย์บูรพา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายคณาธิป  มังน้อย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงเมสิยา  วานิชพงษ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงธนัชพร  แซ่เซียว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงเหมือนฟ้าในฝัน  กองกัลยา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงจิรประภา  สุวรรณสาร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายรัฏฐกรณ์  เขยเพ็ญชศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงอรปรียา  สงวนสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพีรญา  พิชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอังควิภา  เทียมภู่ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายสรัล  ป้องสวย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงดาหรา  หนูแป้น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงอรณิชชา  ดุสรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงปานไพลิน  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงศิรดา  พลเสน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงกรภมร  ช่วยประสาทวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายจัสติน  ฉายประกายแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายจีราวัฒน์  ทรงนิพิฐกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงสุพิชชา  บริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธรรมสรณ์  ธรรมอำนวยกิจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงสีลตา  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายกฤติเดช  ลาวัณย์วิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงธันยชนก  เอกศิริวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายศุภณัฐ  แซ่อุน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายนิติธาดา  เคารพธรรม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงสุทธาศินี  บางวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทรัพย์วัฒนไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงรัชธพัชร์  ธนเกียรติธิกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายณภัทร  ภักดีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายอภิโชติ  มิตตะกัง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงจิดาภา  อัศวใจเพชร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวรัชญา  รื่นเกิด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงภัคจิรา  ทรัพย์ประพฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงปุญญิสา  แสงศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สุทธิศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ทนาพรโชคอนันท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงจณิสตา  ตรีประสิทธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายภัทรกร  นววัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงษศิสุดา  ศรีมณี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงจิดาภา  สายสุด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปัทมพร  ชุมกลาง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปภาดา  ศุภผล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธนทัต  องค์การธง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงธนิดา  อุณอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายอภิวิชญ์  เบญจาศิริชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงญาธิดา  วิธวาศิริ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงชามา  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายทยาทร  จงมีสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงสุพพัตรา  อ้าวเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกานดาภา  วรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงแพรบัว  กลีบบัว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายณัฐชนน  สงประชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณฐพร  อนันตชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงนัชชา  แจ่มบุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงภาณุภัคศ์  กิตติกาญจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงญาณุภัคศ์  กิตติกาญจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกียรติธนาฐิติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงชุติมนฑน์  พลชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายณัฏฐ์ธารณ์  อังกุรวานิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายณฐกฤต  สืบพันธ์ุโกย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายกุลเศรษฐ์  มอบจัน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายวิชญุตม์  อำนวยศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายภีรดลย์  ตามถนัด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงจิรัศย์ปภา  สุขดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายภูรินทร์  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายพัทธ์ธีรา  อนุรักษ์อุดม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายธนทรัพย์  จิตรขาว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายอภิวัฒ  สิทธิบูรณาญา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอัลลีธ์ชา  พงษ์วิทยภานุ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายกิตติธัช  ปิยวิไลวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายเดชาธร  คชาพงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธันวา  อินมั่น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงชลิตา  ป้อมมาก โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายเตชิน  พจน์ชัยกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายพงศภัค  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายภูวกร  ธรรมรักษา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงณัฐชวัล  ไลไธสง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงธนภรณ์  พรหมสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงมลธวรรณ  ยลทรัพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายจรูญสิทธิ์  ฐานบัญชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายปุญชรัสมิ์  วรศักดิ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ฝนละออง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงจิดาภา  ไถ้บ้านกวย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สอดแสงอรุณงาม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม