รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัลยดา  อ่างทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงไปรยา  อัฑฒพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายฌิณสภัคต์  ทองมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงมินตรา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอธิติยา  ทองมุ้ย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายเทอดศักดิ์  พงษ์ประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายปุณณณัตถ์  ทิพปภาโชติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายชลทรัพย์  กลั่นมา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกวิสร  อริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปุณิกา  ดำรงกิจถาวร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายคณิศร  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายสิงห์ชยพณ  เกลี้ยงมะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธนกร  อุดมผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายอภิวิชญ์  เจริญฐิติธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายวงศพัทธ์  ธัญโชควราพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายจิรวัฒน์  หอมนิจสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายภัคภณ  กุลมุติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายณฐกร  เจริญนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายชัชณภัสส์  ธนานิรันดร์กุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกอบกาญจน์  มะกรวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐรดา  บุญวัฒนวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายธนกฤต  เล่าทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายทัตธน  ขุนเทพ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธนกรณ์  อมรปิยสิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธนพัฒน์  ตรีแดงน้อย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายปุณณวิช  ฤทธิ์อ้น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงบุญยาพร  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงรวิสรา  นาคทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนันท์นลิน  เสถียรพานิช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายจิรธนา  พิสารวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายณพิรัล  อนุวงศ์นวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายณภูรี  อนุวงศ์นวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธัญกร  เชื้อวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายกฤษกรณ์  ศรีพินิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอักศิกา  วิชัยศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายจิรายุ  วิริยะเหิรหาว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธนกฤษ  จิตวิริยนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงเยาวเรศ  ซังแฟง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายภัทรพล  ธิสาเวช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธเนศพล  พุ่มกำพล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฐกานต์  ปิยะชัยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายอิทธิพัทธ์  จินดาวัฒนภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายดลวริทธิ์  ศิริชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายทัตพิชา  จินต์จันทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายฐณฐรรฐ  รอดพล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายกวิธวินท์  คนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายชิษณุพงศ์  ธานินท์ธราธาร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายณัฐนันท์  ขันชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายสรรพวิท  กิจหว่าง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนภสร  ขาวมานิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นบุบผา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายปัณณวัฒน์  รวมธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จันทศร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงฐิติมา  ญาติบรรทุง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฐณิชา  เงินสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปวริศา  จิรัตนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงแสงแข  สุขสอาด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายกฤตเมธ  แก้วไทรหงวน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายชัยมงคล  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกฤติยาณี  พิพิธโภคา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณิชานาฎ  ใจเยือกเย็น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงภุมวารี  ภูริเพียงเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพัชริดา  เลิศรัศมีมงคล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายกิตติธัช  บรรจง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พีระสงคราม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนันท์นภัส  อันชูฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ลักษณ์ในธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกตุอู่ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายธนากร  ศิริสกุลสังขกร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายณัฐวัฒน์  ฟองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนภัสสรณ์  แก้วไทรหงวน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายกันตภณ  แก้วฉกรรจ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายนนธกานต์  บุญสาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงสริตา  ตั้งจิตพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายศักย์ศรณ์  ปฏิภาณอำไพ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายธานี  น้อยพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายวริทธิ์พล  ธนาคมเศรษฐี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายอัศจรรย์  โตไทยะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอภิสราณัฐ  พุ่มดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงภัทรศยา  รักษาดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายรัฐจรรค  ทองประ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายปิยะ  น้อยพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนรัศมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายณภัทร  แซ่ปัง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายธนวรรธน์  ทาระสาร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายแทนคุณ  เพิ่มอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายกฤติน  ถาวรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายพิชาภพ  ธนวัฒน์วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายธาวิน  รวีเดชดำรง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายธชาทัช  เมืองบุรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายณัฐวุฒิ  วัชรวีรกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายเมทิชัย  ฉายอรุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายศีลธรรม  ธรรมกร่าง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนวพร  สมบูรณ์บัติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายธนลภย์  คล้ายแดง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายพีระณัฐ  ศิริบุญญะพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายกิจธิวัฒน์  จันทราสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงอิศรา  งานสิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายปวรุศ  ตรัยมงคลกูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายพลสิทธิ์  ดิษฐสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายสิรวิชญ์  นะวาระ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายยุติวิชญ์  อวยชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายพิรศิษฐ์  รัตนเลิศนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายกันตพัฒน์  ศุภพันธุ์ภิณโญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชุมพลปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงษิรษา  เมธสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายอภิวิชญ์  บรรทุปา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายวรวุฒิ  จาดคล้าย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายธนเดช  เป้ามา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายณัฐนัย  พลอยดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายวิรวัฒน์  ใจสงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายวรกานต์  พัวพิรุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายศุภชัย  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายภพธร  พานแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายธนกฤต  พลเสน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงจารุวรรณ  ปทุมารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกัญญวรา  เลี้ยงอำนวย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายธนกฤษ  มงคลคูณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงฐิติกานต์  พุกเปลี่ยน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายพนาย  ท้วมอ้น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายอาปณัฐ  เนียมประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายรัชวิน  งิ้วทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายพีรพัฒน์  วังถนอมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงชลิตา  แย้มสรวล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายเขมณัฏฐ์  เทียมสุ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายกวิน  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงนารีรัตน์  อัครถิรกวิน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายสรณ์กฤต  อริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพรปวีร์  เกรียงวัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายอชิรวิทย์  สังข์เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงสิริกานต์  ศิรินันท์ธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงจินห์จุฑา  เวศย์วรุตม์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงชนิดาภา  เอกจริยกร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายธนพงษ์  เสือไพร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายระติวัฑฒ์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณปภัช  สุเมธกิจการ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายกริชบูรพา  โฆษิตสุขพูนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงญาณิศา  วรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายภัทรพล  สร้อยผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอรินลดา  นราแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงสุวิชญา  ไชยศร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงอนันต์ญาณ์  พิศิษฐ์โสภณกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายปัณณฑัต  อรุณศรีประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  คนบุญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายวุฒิเกษม  ปั้นปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงภณิตา  แสงประทุม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายศักดิ์วรินทร์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอธิชา  เมฆถี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสุธาสินี  รัตรสาร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพรรวินท์  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงตันหยง  เนตรนุช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนัชชา  เลื่อมศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงแซนเดรียน่า  กุลวาน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศิรมหามงคล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงญาณิศา  ทิพย์เนตร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายณุตตภพ  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายอภิโชค  รักษาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอมิตดา  ปลื้มจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายเตชิต  บูรณโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงภคพร  แย้มสินธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนโชติ  ก้อนทองคำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายศิวัฒน์  พูลนวม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงศุภัษฎา  หิรัษรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอิงครัต  เดชสังกรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัชชา  ขันติศุภ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงลักษิกา  บุญพระลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกัลยาณิน  อนุเชิงชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุขจิต โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสโรชา  ลิมปนวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงลักษิกา  โลหิตพินทุ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงวัชรี  อินทรัตนภา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงรักษิณา  บุญพระลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จอนมอญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงแพรวา  นาคบ้านกวย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงรัญสญา  แก้วสุจริต โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงศุภิชญา  มูลผม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พึ่งแพง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายรัญชน์  จันทร์ศร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายชัยนรินทร์  มธุรกันต์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนวรัตน์  ส้มเอม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงญาณิศา  ฉิ่งทองคำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายอริยธัช  เชาวนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงธีริศรา  จิตต์มั่นการ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสุรภา  สว่างจิตร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐฌา  ดำรงกิจถาวร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายก้องภพ  โกมลกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชนิภา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงภิรัญญา  อนันต์แสงบุญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพรพุทธา  กิตติธรรมนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณพล  ธูปทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนวสรณ์  ศรีคง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปภาดา  ดิษฐคำเริง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายชนวีร์  รักเพลงดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงชัญญานุช  รวมธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายชยางกูร  เลื่องลือวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายอธิธรรม  ลิมปสันติศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปัณฑารีย์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายรวิกันต์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสาริสา  บุตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายภัควัฒน์  สุขเจริญชวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกณิกา  บุญศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงลลิภัทร  แสงประทุม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายฐิติวัสส์  ศรีก๊กเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงสุพิชญาณัฏฐ์  เรืองจุ้ย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงเรณุกา  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงฟ้าใส  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายสุปรีชา  โชคบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายประดิพัทธ์  สุพันทะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายภาณุภัทร  กัณฑสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงภาวิรินทร์  คิดเข่ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงดวงกมล  ทำกินรวย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณัฐรินีย์  บัวฉุน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงลภัสรดา  เกษสง่า โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายสหรัฐ  สนธิ์เปี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายวีรภัทร  อนนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เจียมพุก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายปุณณวิช  หมื่นสา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกชพร  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชนกนันท์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แตงจุ้ย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธนพนธ์  อ่วมลิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายอลงกรณ์  คำกองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายกฤษฎา  ศสิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายนนทพัทธ์  โพธิ์ทองนาค โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงรดาภัค  จาบถนอม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอัจฉรา  พร้อมไธสง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงธัชญา  ตันธีระพลชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายบุระพล  คุ้มพะเนียด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายชิษณุพงศ์  ปานสิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายวิวัฒน์  กิตติโศภณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอภิญญา  ปฐมปฐวี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณฐมณฑน์  ตรีพจนีย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายอนันต์  จันเปรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฐพิณญา  เตชรัตน์ธนากุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพัสวีร์  เจนสุขสถิตไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายจิรัฎฐ์  พุฒตาล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธีรภัทร  ปลื้มเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวรนุช  อ่ำทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายสิรวิชญ์  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงปณิชา  ภาสชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายอาณาจักร  รมณีย์ชาติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กระดังงา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พิริยะเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายฟ้าใหม่  น้อยสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายนรุตม์ชัย  อยู่จงดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงบุษยานัตน์  ธนวิบูลย์อุดม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายนภัทร  พุกพบสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพิมพ์พญา  สุวรรณแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนพภัสสร  แสงพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายชินะพัทธ์  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงทัศนนันท์  จันทะสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงศิรัศอรฐ์  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัฐพิชา  ศิริภักดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงโชติกา  สกุลเวช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายมาวิน  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอุษา  โพธิ์จินดา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงลลนา  เตียวสงวน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงทักษพร  สมบูรณ์บัติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกรวรรณ  ฆ้องพาหุ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงณัชชา  จั่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธีรุตน์  จิตตะมัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายนรวัฒน์  วัฒน์ผดุงเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายนฤเบศ  แย้มบาน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายชลวิช  แอบท้องไทร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธนายุทธ  อ่วมชม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายดนัยณัฐ  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงญาณภัทร  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงปรีญาพัชร  อนันต์วดีชนะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกวิตา  กาญจนาพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงทรรศิกา  แก้วใสย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงชนิกานต์  ชาวลำพยา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงรุจิรา  ทองเนียม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกุลภรณ์  จินดามรกฏ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงธัญชนก  ไข่นาค โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสุภาวดี  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอนัญญา  สามชูศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงธัญชนก  สุระพิณชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกวิสรา  ขจรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายภัทรพงษ์พันธ์  ธนะโชคอุดม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายตฤณภัท  สุวรรณเกิด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพงศ์สุภา  เฉลิมเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธันยบูรณ์  เนืองใต้ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอรนิชชา  เพ็ชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธนรัตน  ศิริสุขโภคา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงภคพร  ศักดิ์สุริยผดุง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงวราภรณ์  สังข์ทองงาม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงจิรัชยา  ปทุมพรอมรศิริ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายชิษณุชา  ลิ้มสุทธิคุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงมาริสา  ขุนเที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพีช  คล้ายสาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงนิดาริน  อภิวราภัทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงเกศกนก  โชติมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงภัคจิรา  หลำขำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสุวิชาดา  นาคทั่ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายอภิรักษ์  ตรงแจะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายรติชล  จันทร์สอน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธนภัทร  พลายงาม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายกลวัชร  ท้าวน้อย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายรามอนุรักษ์  สมทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกชพร  ทับรวย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายพชร  อาลัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงสาริศา  สาระศาลิน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงภัทรศยา  ปารถน์วิทยา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงบูรณี  เริ่มภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงศิริประภา  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปภัชญา  ชุติธีระวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายกล้ากวี  คงหมวก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายชโนทัย  ศักดิ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายพชร  อมรสมานกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพัชนีวรรณ  พุฒวราธรภักดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงนิชาภา  เพชรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  แวววีรคุปต์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายธนกฤต  จิตณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายอิทธิกร  รักษ์ไชยวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอาภารัตน์  วัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงรวิสุดา  ธนวัตณัชกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงณัฐวิณร์  แจ่มดอนไพร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายคณาวุฒิ  ตุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงจันทปภา  อางนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายธนพนธ์  เทพพฤกษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงธันชนก  แสนหูม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายวิศรุต  นันทกิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายรณกร  เงินอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายรัชชภูมิ  ทองนพคุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงวิภาดา  เกตวัลห์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายกฤษฎี  แก้วโหมดตาด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายฑัลก์หิรัญ  ตันติธนวุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายณัฏฐ์วรัชญ์  ทองยินดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปริณดา  ระวิสะญา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวรรณภา  เสือขำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสุณิสา  เพียรแท้ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญสมัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงฐิดาภา  มณีมโนรถ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงชญาดา  นามประเทือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงปณิตา  แสงชัยทวี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายปัญญพนธ์  นาคทั่ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายยศพิชญ์  อยู่เมือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายพลวิชญ์  พันเพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายบุณยกร  เกศเกื้อวิชญ์กุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายยศพล  แก้วสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายภากร  เอกจีน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกิตติภัค  สายทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธนกฤต  จันทนะภาพ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายศวัส  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธัญเทพ  ฉิ่งทองคำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาญจนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพิชญธิดา  สิมมา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงภัทธิยา  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพรชิตา  เจริญชัยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงรินรดาภร  ทรัพย์บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงคณิศร  บารมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายเตชิต  ปรางค์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวรรณกร  จงรักภิญโญกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงธิติกาญ  สัมฤทธิ์สุขโชค โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกมลชนก  อ่อนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงศศิวิมล  ธรรมมูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายวัชรธฤต  แพถนอม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณฐพล  สืบพันธ์โกย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายภูวเดช  บุญญานิติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงฟ้าลัดดา  สุดสวาท โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายหรรษวัต  รุ่งอรุณสุนทร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายจารุกร  ยินดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงภัทรวดี  ญาติบรรทุง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปุณยวีร์  จารสาร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกรภัทร์  ชูราศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงจุฑามาศ  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายฤชุนนท์  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายกรรณธศร  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายอเมทิสต์  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายณัฐพงศ์  ปฎิพิมพาคม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายวรพล  พงษ์พากเพียร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  ฮั่นวัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายวชิรวิชญ์  เตชรัตน์ธนากุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายอนันตชัย  หอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงวันวิสา  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงศลิษา  ศรีไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงนวพร  ม่วงโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสุภัค  ไวปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายกันต์กวี  โคตรชมภู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงสุตาภัทร  สุขมา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  แก้ววิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงวริศรา  มาลัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายภูมิภัทร  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายวีรสิทธิ์  ปฐมพรสุริยะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายณัฐภณ  เอกธารารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายพัชรภูมิ  รัตนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงณิชกุล  พูลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายกันตภณ  ว่องประสพสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายพลกฤต  ก.ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงวิรัญชนา  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงศุภิสรา  หลิว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายทัฬห์  ธนวุฒิกูร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายปภังกร  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงปรานต์ชญาน์  หิรัญจินดาวิโรฒ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงละอองทิพย์  ภมรศิลปธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอังศุธร  วรพลาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายกูวารา  เกื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายพุทธิวงษ์  คงนะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงเพชราภรณ์  แสงสุริยาอุทัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงชวันรัตน์  สะทองราง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงอรอินทุ์  จิวารัตนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงศศิวิภา  เนตรถนอมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงธนัชญา  อมรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายรพี  พรพันธุ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณธิดา  ยาจิตร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงฐิติชญา  ซังฮี้ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงรวินันท์  งามวงศ์รณชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายวรัญญู  ผุยรอด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายกฤติน  สงวนสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงประภาศรี  มีทรัพย์มั่น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงภัควรรณ  ธนะจินดานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงสิริปรียา  จูธารี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายนาวิน  กาญจนกันติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายสิปปกร  แก้วบ่อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปณิชา  ศักดาถิรโภคิณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายธีรดนย์  แซ่อั้ง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายณัฐพงษ์  เทพนุภา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงมณีฉัตรทิพย์  เกียรติเกื้อกูลชัย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายกฤติณัฐ  สังวาลย์พานิช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายพัทธนันท์  บุญศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายธาวิน  ลาวัณย์วิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายชนินทร์  เรืองพริ้ม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายเอกสิษฐ์  ญาโนภาส โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงอริสา  สังข์ผาด โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายภาคิน  อภิรักษ์ขิต โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายสุภัทร  จันทรประภาพกุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายธนกฤต  หลักขัน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงกรกมล  ธนาพันธ์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงนิรชา  พุทธา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงกานต์รวี  สมัครคุณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายพรพัฒน์  ห่วงนาค โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงรัตนวดี  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงปรียนันท์  เลิศศิรวรเมธ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายทรงพล  ฉัตรพัชรภิญโญ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงภาสินี  ชูสกุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงพนิตพิชา  ใจแสน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงธันย์ชนก  ขำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงปณิชา  พงศ์ธรภราเดช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงสุธิมา  ฤกษ์งาม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงนันท์นภัส  นพวงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงธนพรพรรณ  หินนนท์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายรชตกฤต  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายสุประวีณ์  พรรโณภาศ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงศรัญญ์สิริ  โชติวรรธกวณิช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงกันตาพัชร์  โปร่งแสง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายศิวัช  พัชราพิมล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงธีริศรา  เลี้ยงอำนวย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายภัทรพล  ตรองพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงญาณีนุช  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงกัลยกร  ธิบดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงธนัชชา  ศุภรัตนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงปุชยอาภา  อนันต์พิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงณปภัช  สุทพิสิฏฐ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงนับฑ์เพชร  จันทร์ธิมา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงปทิตตา  อยู่จงดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงนันท์นภัทร  แก้วมา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายสถิรพันธุ์  ศักดิ์เดชากุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายพีรพล  เพิ่มอิ่ม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงญาณิดา  ตันมณี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายหัสดินทร์  ฐาปนะกิจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายธีร  ณ ระนอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงอันนา  ปฐมศิริ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายพิรชัช  แสงศิลา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงชุณหกนิษฐ์  เหล่าโมราพร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงสุพิชชา  คุ้มพะเนียด โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายณัฐพงศ์  สุวรรณภา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายพิริยพงศ์  ปฐมาภินันท์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายสุทธิพัฒน์  ช่วยสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงมนุรดา  ตั้งธงทองกุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีสะใบ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงสุภัชชา  บุญเชิดชู โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงถิรพร  สุวรรณดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายบวรนันท์  บวรวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงพุทธิกาญจน์  จงพิพัฒน์วณิชย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายธฤตภณ  อังกูรอัจฉรา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายณัฐธนพงษ์  เรือนทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงปุณญาพร  จิตรา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงศุภสุตา  ภาณุศานต์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายเอกพัชร์  คมเจริญ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายคูณวิชา  อาระหัง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงศรุดา  ลาวัณย์วิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงพัชริดา  พุ่มพะยอม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงณัชชา  ขาวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายทินกร  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงมณทิชา  พัฒน์ทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายอภิวิชญ์  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายราชิต  อัครโฆษิต โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายสิทธิกร  ตรีกรุณาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายจิรภัทร  นพมณีวิจิตร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงศุภิสรา  สวยอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสุพิชชา  งามดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงวริศรา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายปัณณวัชร์  สุรภักดิ์ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงดลฤทัย  ผลิเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงวริศรา  อมรสิริพงศ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายกฤชณัท  จันทร์เมือง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายณฐพนธ์  จันโท โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูมิผิว โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงณคีตา  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายรัชต์เกียรติ  เทียนไพร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงปภาวี  อันอาตม์งาม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายศุภวิชญ์  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงทิฆัมพร  เล่าอุย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงอมลภา  อุนธุโร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงกรรนิกา  สุวรรณนิกขะ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ดวงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายสหรัตน์  ทิพย์สอน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิมลธวัช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายณัฐพัฒน์  มเหศศิริ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกุลรดา  เอกจริยกร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วเรือง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงสิริพิชญ์  ผลเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพิชญา  พุทธา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงปิยธิดา  คงวิรุฬ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงสุชานันท์  ดวงดารา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงวราลี  สง่ากุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงกรวรรณ  เลิศวงศ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงภัทราพร  ลิ้มประสาท โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงอภิสรา  ฉัตรพัชรภิญโญ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงสุรภา  คงเสือ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงกุลสิรา  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงกุลิสรา  ไตรญาณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงทิพอาภา  ปฐมปุริมานุกูล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงโสรยา  ณัฐวุฒิ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายเอกณัฐ  เขียวพริ้ง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงชนิษฐา  ชมภูนิจ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญเปรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงญาดัม  ตันชเสาวภาค โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงรัตน์ลดา  ธงชัยปฐมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงดีใจ  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงภัทรินทร์  เฟื่องฟู โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายณัฐวัชต์  วรวัฒนาชัยนนท์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงสามินี  แก้วลี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงใจดี  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงญาศิรินท์  เฉลิมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงจิณณ์วิภา  เศรษฐีธนภูมิ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายอธิษฐ์พัช  พงศ์ธรภราเดช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงอมรรัตน์  ปุยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงรวิภัทร  มงคลรัตนกาล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงสิริวิมล  จองจิตพิศุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายณัฏฐ์ธรดล  จิราพิมุกต์กุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงวัชราพร  มั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายปวริศร์  เลิศโพธาวัฒนา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงปาณิสรา  รัชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธนภัทร  ผลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายธนวัฒน์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงอรธันยา  ธารณธรรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปิยภัทร  คนผิวเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายนันทพัทธ์  บุญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงทยิดา  เอกนิพิฐสริ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายวีรภัทร  จันทร์คูณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายธนิสร  งามวิไลรัตนา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายธนกฤต  ห่วงเนาวกุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายธาวิน  วิทยาปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงธนัญญา  จันโท โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายศรัณยพงศ์  ชุนวิเชียร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพิชชาพร  วงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายบัญญพนต์  แสงสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงภารดี  พิมพา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงฉัตรวดี  พุ่มกุมาร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงณัฏฐากร  แก้วทินกร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายเชาว์วิทย์  รักฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงปภาดา  อมสกุลเดชาชัย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายเอกราช  ทรายเผื่อน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายธนกร  กุลสอน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายเตวิช  อินไข โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงนรณัฏฐ์  อังกูรธนพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธนกฤต  ศรีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงณัฐกัญญา  เอกจีน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพูลพัชรา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงอภิชญา  เผดิมรอด โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายศุภชัย  กวยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แก่นทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงกนกพร  ทองอำไพ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงอิงกมล  เปล่งเจริญศิริชัย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงชาลิสา  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงธัญณัฐฌา  ตุ่มพลอย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงบุณยดา  แก้วยงกฎ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงนภัสสร  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงรุ่งนภา  แย้มสรวล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายธนวัฒน์  ห้วยหงส์ทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงภวิกา  สืบพันธ์โกย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงอริสรา  นกทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เวียงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงจิณณา  พิทักษ์จงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงณฐบงกช  โสภณพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายพีรพัฒน์  ทิพย์กิ้ม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายตรีธรรม  ขำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายรชต  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายณัฐธีร์  อานันท์รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายณัฐดนัย  เพ็ชรดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายปุญณพัฒน์  พฤทธิพัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงอาเมเนห์  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายอัครัช  วงษ์ชื่น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายกิตติณัฐ  วรศักดิ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายอนาวิล  อาจเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กชายเอคค์กษิตย์  ศุภวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงณัฐวิรยา  อภิสุรไกรนิธิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายชนันธร  บุญอินเขียว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงวริศรา  เจริญฐิติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฤกษ์ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงเมธาพร  ไพศาลตันติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายศุภกร  พุทธคุณรักษา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงภัณฑิรา  ตั้งพัฒนารุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีสุกใส โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  ไสวชัยศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงสมิตานัน  กมลเวช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายภูดิฐ  โชติชูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงอริยพร  งามจริยะ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กหญิงจารุกัญญ์  จันทร์พิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
621 เด็กชายอเนชา  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงดาราวลี  สุวรรณสาร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงมัณฑิตา  ฟุ้งขจร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
624 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุตรแก้วมณีโชติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายอัฐเดช  ตรียินดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กหญิงรินทร์ชิสา  วรโชติรุจิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
627 เด็กหญิงกัญญ์กนิษฐ์  ลิ้มวัฒนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
628 เด็กชายกัลป์ระพี  ศรีขันติกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายกาจพงศ์  อังคกษมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กชายธัชวิชญ์  ศกศวัตเมฆินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายวิรวัฒน์  วิภาสสุชานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงพรนัชชา  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงณภัทร  เสถียรพานิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กชายสหัสชัย  ประสิทธิ์วัฒนเสรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรัพย์บวร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงณภัทร  คล่องดำเนินกิจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงนีนญาดา  บุญตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายจิรัฏฐ์  เกษตรเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีคงคา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงปริยฉัตร  ศรีคงคา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เสียงอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงคุณัชญา  นันทิยกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงบุญรักษา  จรัสตระกูล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงรัชนันท์  ธนากรศาตนันทน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงภัคญดา  กลักวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์วิชยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงภูชิดา  จตุวีรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงเมธปรียา  วชิรรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายเมวิน  น้อมนำทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงปุณณภา  พบสิริเกษม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายพรพิพัฒน์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงเกศกมล  เหมันต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โชติช่วง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงนัทธมน  นวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กชายสรัณวิชญ์  คิ้วโรจนคุปต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงปัญจมาภา  อุดมแดงอร่าม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายณัฐวรรธน์  อุทัยเสรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายธราเทพ  ตันธนวิกรัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อาจณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงพรพรรษา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงภณรัตน์  สามบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กชายพงศ์สาริน  เฉลิมวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายคณิศร  เปรมชัยพร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กหญิงนภัสนันท์  ตรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายอธิศกิตต์  เหลืองธวัชกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายกันติทัต  ศรีสุจริตพานิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายนนทวร  อินทีวร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงปภาณัช  ไหลสุวรรณา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายภูมิพัฒน์  สืบพงศ์ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงปณาลี  วงศ์สวัสดิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชูนาค โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายณัฐกิตติ์  โรจน์เอกจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายสาริทธิ์  อมตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กชายสิรวิชญ์  ปักษิณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงพิชญาภา  อธิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงวรวลัญช์  เวชวงศ์วาน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายบวรทัต  นันทมานพ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายธนกฤต  วิเศษชูชาติกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายทัชชกร  หิรัญญสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายอภิวิชญ์  ธุวะชาวสวน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุวราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายธนกฤต  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายสิริเชษฐ์  ไสวชัยศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงพัฒน์สุวีร์  สามพวงทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายศุภณัฏฐ์  สระทองแพ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายชิญากฤช  พิริยะพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายสุวิจักขณ์  ปฐมวงศ์ธนาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายปานณาวิน  หนองจิก โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงกฤติกานต์  วรมาลี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์หาญพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายธีรุตม์  จันทร์พิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายสายชล  สิริศิลปคุปต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายพศวีร์  หิรัญภัทรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายธุวานนท์  ไตรคุป โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายปวริศร์  วิชัยธรรมคุณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายศศิร์กร  เจียมสกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายจิรพัฒน์  ชาวสวนเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงไอรดา  อยู่จงดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายพิชยะ  อนุชน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กหญิงกัญญาภัค  พึ่งย้อย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กชายเดชาธร  ตั้งสืบทอดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายทัสธนนท์  สุวิชญ์ธนาฐิติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงพชรพรรณ  วิวัชจรัลวงค์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายปภาวิท  เหล่าธนากิจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
706 เด็กชายศักดิธัช  รอดถนอม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายทวีรังสันต์  ภาณุเดชทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงเบญญาภา  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงภัคนิชา  มานิตย์โชติพิสิฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
710 เด็กชายณยศ  นุชฉัยยา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงณิชกมล  เหล่าเท้ง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กชายภาคภูมิ  สุริยะยรรยง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
713 เด็กหญิงสวิชญา  มีบำรุง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญขจาย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
715 เด็กชายพุทธิพัทธุ์  กิตสุระพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
716 เด็กชายพชร  แสงสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
717 เด็กหญิงสิริกร  สุรัตนพรชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงรตนพร  โพยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายกันตินันท์  สายอุทยาน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
720 เด็กหญิงศิรดา  หิมาลี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายกฤตภาส  สมบัติบุญมา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายธรรมรัตน์  กสิบุตร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กชายกลวัชร  มโนรมย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กหญิงรัญชนา  รัตนบรรเทิง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชุนจำรัส โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายศตนันท์  ศรีพัฒนพร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายชยุตม์  ธนสารบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงดรุณรัตน์  มหาครอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ถิรนันทนากร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
730 เด็กหญิงสิริกร  เอี่ยมเอกสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
731 เด็กหญิงสิริจรรยา  มุกดาพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายต้นหนาว  ชวกิจศิริ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายศริตวรรธน์  มาเอียด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
734 เด็กชายภูวรินทร์  เภาด้วง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
735 เด็กชายภัทรกร  สิมทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงเวธกา  ลีสุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
737 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ฐิติเบญจพล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
738 เด็กชายธีร์ธวัช  ทรัพย์ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
739 เด็กหญิงสริตา  หอมจันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายพงศพัฒน์  พัฒนปรากรม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
741 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นนทิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายศกลวรรธณ์  วชิรศรีสุนทรา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
743 เด็กหญิงกัลยรักษ์  ชนะชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
744 เด็กชายศุภณัฏฐ์  นรพิศิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
745 เด็กหญิงศวิตา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
746 เด็กหญิงศศิธร  ปักธงไชย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงณัฐวศา  ศรีอินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
748 เด็กหญิงกตกร  ธนาพรทิพา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงณฤชล  พรเจริญกิจกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายณพอนันต์  ดวงคำ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายฉันทวัฒน์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงนิศากานต์  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กัลยาวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายณัฏฐพัชร  หงษาครประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายภูวิศ  เครือพลับ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงญดาณัฏฐ์  อรุณสิงครัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายฐานพัฒน์  รัตนผล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายธีภพ  ตรีอนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายจิรวัฒน์  จงวัฒนาเจริญสิน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงภคภัทร  ธีรพัฒน์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชีพรับสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  ตรีประสิทธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงจันทร์ดาริน  ดาราวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  วัฒนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กชายปุณณภพ  อินปาน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อัครเรืองกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กชายคีรีวงศ์  ศิริประภาวดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงปันสุข  ชุนถนอม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กชายคริษฐ์  ทรัพย์ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายตฤณ  เสริมศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กชายปุญญพัฒน์  นทีทวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงธมนวรรณ  ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เย็นยุวดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงพิชญาณัฏฐ์  สายสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ทองวัชรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงประภาวดี  เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายอัฑฒกร  จงผาติวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงณัฐรดา  พุทธิเวชกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงอริยาณัฏฐ์  สิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงภัชรัตน์  โล่ห์สวัสดิ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายชิษนุพงศ์  ศรีสุวราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สามภูศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กชายวรพชร  ทัศกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายอริญชัย  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กชายภาณุรัฐ  กรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงไอรินลดา  นาคทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงลภัสรดา  ภู่คำ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงชญาภา  สอนพา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงปาลิดา  อัคคีเดช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงภคพร  ศรีอ่อนรอด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงอภิญญา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายศุภกร  ชูศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายพุฒธิกร  นวมารค โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงณัฏฐาวลัญช์  แต้มช่วย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงภัณฑิรา  จิตกำธรสุโข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายปัณณทัต  ทวีพรอนันต์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายรัชชานนท์  แสงกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายวริศสรัณ  ไทยปรีชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงสรารีรัตน์  พรเทวบัญชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงธัญชนก  พาณิชย์บูรพา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายคณาธิป  มังน้อย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงเมสิยา  วานิชพงษ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงธนัชพร  แซ่เซียว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงเหมือนฟ้าในฝัน  กองกัลยา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงจิรประภา  สุวรรณสาร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายรัฏฐกรณ์  เขยเพ็ญชศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงอรปรียา  สงวนสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงพีรญา  พิชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงอังควิภา  เทียมภู่ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายสรัล  ป้องสวย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงดาหรา  หนูแป้น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงอรณิชชา  ดุสรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงปานไพลิน  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงศิรดา  พลเสน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงกรภมร  ช่วยประสาทวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายจัสติน  ฉายประกายแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายจีราวัฒน์  ทรงนิพิฐกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงสุพิชชา  บริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายธรรมสรณ์  ธรรมอำนวยกิจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงสีลตา  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายกฤติเดช  ลาวัณย์วิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงธันยชนก  เอกศิริวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายศุภณัฐ  แซ่อุน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายนิติธาดา  เคารพธรรม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงสุทธาศินี  บางวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทรัพย์วัฒนไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงรัชธพัชร์  ธนเกียรติธิกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายณภัทร  ภักดีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายอภิโชติ  มิตตะกัง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงจิดาภา  อัศวใจเพชร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงวรัชญา  รื่นเกิด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงภัคจิรา  ทรัพย์ประพฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงปุญญิสา  แสงศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สุทธิศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ทนาพรโชคอนันท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงจณิสตา  ตรีประสิทธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายภัทรกร  นววัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงษศิสุดา  ศรีมณี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงจิดาภา  สายสุด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงปัทมพร  ชุมกลาง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงปภาดา  ศุภผล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายธนทัต  องค์การธง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงธนิดา  อุณอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายอภิวิชญ์  เบญจาศิริชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงญาธิดา  วิธวาศิริ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงชามา  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายทยาทร  จงมีสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงสุพพัตรา  อ้าวเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงกานดาภา  วรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงแพรบัว  กลีบบัว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายณัฐชนน  สงประชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงณฐพร  อนันตชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงนัชชา  แจ่มบุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงญาณุภัคศ์  กิตติกาญจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกียรติธนาฐิติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงชุติมณฑน์  พลชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายณัฏฐ์ธารณ์  อังกุรวานิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายณฐกฤต  สืบพันธ์ุโกย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายกุลเศรษฐ์  มอบจัน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายวิชญุตม์  อำนวยศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายภีรดลย์  ตามถนัด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงจิรัศย์ปภา  สุขดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายภูรินทร์  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายพัทธ์ธีรา  อนุรักษ์อุดม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายธนทรัพย์  จิตรขาว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายอภิวัฒ  สิทธิบูรณาญา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงอัลลีธ์ชา  พงษ์วิทยภานุ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายกิตติธัช  ปิยวิไลวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายเดชาธร  คชาพงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กชายธันวา  อินมั่น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงชลิตา  ป้อมมาก โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายเตชิต  พจน์ชัยกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายพงศภัค  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายภูวกร  ธรรมรักษา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงณัฐชวัล  ไลไธสง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงธนภรณ์  พรหมสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงมลธวรรณ  ยลทรัพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายจรูญสิทธิ์  ฐานบัญชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กชายปุญชรัสมิ์  วรศักดิ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ฝนละออง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงจิดาภา  ไถ้บ้านกวย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สอดแสงอรุณงาม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายรภัทร  สุธานุภาพวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงลภัสรดา  วรพลาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายพุฒิธร  ช้อนใจ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายสิทธา  สินสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงขิรณัญธิ์ษา  โชคดำรงสุข โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงณัฐนันท์  สระทองหน โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จรัสพงษ์ศิริ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงปาณิศา  สุขสงวน โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงวรพิชชา  เพ็ชรประพันธ์กุล โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงเฌนิศา  เทพพงษ์ประดิษฐ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายปุณยชัย  ดีดำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
897 เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยสาลี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายคณพศ  พูลบัว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงพีระดา  ธีรนันท์ชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายพัทธดนย์  จิรกิจรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายปณิทิ  ศรีวิลัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม