รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายนภนต์  ดีเส็ง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงทักษพร  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพีรญา  ไต่เมฆ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีสด โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายจิรพัฒน์  แปลงแดง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายจุฬา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายนิตินันทร์  ธนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปนัสยา  สิงห์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายศิวกร  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นันทธีโร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิ่นมณี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงภัทราพร  พัฒนอมรสกุล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปานสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายชัยวัฒน์  ธรรมไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพรชนิตว์  กิติชัยชนะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอภิญญา  หะมณี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงคณภร  แสนเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สันติธรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธรรมภัทร์  เพชรใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐพนธ์  สุคนธสาร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงรมณ  เมษไกรสร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายจิรัฏฐ์  ลิมปรัตนคีรี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีช่วย โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนรินทร์พร  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเปมิกา  รักธรรม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายธนภัทร  นกสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงรมิดา  ใจผ่อง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายจตุพงษ์  แช่มเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงพิสชา  ปฐมพรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงอรนาวี  แก้วเหล็ก โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงธารีรัตน์  พุทธสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุรุษนันทน์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงรสนพรรณ  สง่ารัตนพิมาน โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายเตชินท์  พยัคฆา โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกรชนก  สิทธิพล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงปุญญิสา  พุทธไทย โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตังกวย โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกันญา  ยอดช่อง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยินดี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงปุญญิสา  จงทอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงอุไรวรรณ  อ่วมคำ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงอรอมล  พรมบุตร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกชพร  แสนปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายฐปนรรฆ์  เนติ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายภูริวัฒน์  แว่นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงพรปวีณ์  เนติ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายธีรทัศน์  เศรษฐยางกุล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพัชรพร  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงวรินรำไพ  กังสดาร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายเศรษฐกิจ  ดวงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายพอเพียง  ดวงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายณัฐภณ  ธรรมนิยม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงญาดา  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงศตกมล  อุจวาที โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกนกชล  ชินสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสุขุมาล  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายรัชพล  มีศรี โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงเบญจมาศ  สูงสิริยศ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสุภาวดี  จันทร์ศิริ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงศศินกานต์  เล็กน้อย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณภัทร  วิจิตตรา โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงเพชรรัตน์  กร่างสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวรรณพร  พรมมอน โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  เตชะวา โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปรียานุช  เอกศิริ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชญาภา  ขวัญทอง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกนิษฐา  สินไชย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกันญารัตน์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงศศิพร  นาคนาคา โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงสุนิสา  เหมยากร โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฐวสา  จินดามรกต โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงปุณยาพร  โง้วไพศาล โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงมนิศรา  จดจำ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงวิมลรัตน์  งามใบศรี โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ไชโย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฎฐกมล  พ่อกว้าง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงภคพร  อินทิราช โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณณัฐ  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายปัณณวิชญ์  เริงกิจ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงจุฑามาศ  รักษาพล โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายรชต  สอนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงภาวินี  คำแหง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงเหมือนฝัน  เหมาะศรี โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายธานินทร์  เมโท โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายวัชรเวคิน  จันทร์สัชนาลัย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงศิริรักษ์  รอดศิริ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงสุพัตรา  สุขบุญแดง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงรัตนพร  เข็มเพีย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายภาณุภณ  ชวินบวรสิน โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายภัทราวุฒิ  เที่ยงธรรม โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายอัฑฒกร  บุตรแสง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปัญญาดา  สายสร้อย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพลอยกันตา  รัตนพันธุ์ โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายปัณณทัต  ประชานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายปุญญพัฒน์  ยินดีรัมย์ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายรัฐภูมิ  แผนสะท้าน โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงภคพร  เกิดดี โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายเจริญ  ทองอินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสุธาสินี  งามบุญชื่น โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายกฤตานนท์  พงษ์นิยะกูล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงสุไรรัตน์  บุญเรือง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงภัคภัสชา  นิธิพัศเตชสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายกวิน  ถนอมรัตนกุล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หาญชนะ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายพงศกร  โมรา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงปาณิสรา  ประกอบพร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายชวิน  สืบนุสนธิ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองม่วง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงภคพร  เข็มทอง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายกรปภาวิน  ดีล้วน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ต้นพุฒ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม