รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายนภนต์  ดีเส็ง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงทักษพร  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพีรญา  ไต่เมฆ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีสด โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายจิรพัฒน์  แปลงแดง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายจุฬา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายนิตินันทร์  ธนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปนัสยา  สิงห์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายศิวกร  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นันทธีโร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิ่นมณี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงภัทราพร  พัฒนอมรสกุล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปานสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายชัยวัฒน์  ธรรมไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพรชนิตว์  กิติชัยชนะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอภิญญา  หะมณี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงคณภร  แสนเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สันติธรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธรรมภัทร์  เพชรใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐพนธ์  สุคนธสาร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงรมณ  เมษไกรสร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายจิรัฏฐ์  ลิมปรัตนคีรี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีช่วย โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนรินทร์พร  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขจร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอชิรญา  อิงอุดมนุกูล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายอชิรวิชญ์  บูรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธนบดี  ธนวินท์สกุล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงเปมิกา  รักธรรม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายธนภัทร  นกสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงรมิดา  ใจผ่อง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายจตุพงษ์  แช่มเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงพิสชา  ปฐมพรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงอรนาวี  แก้วเหล็ก โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงธารีรัตน์  พุทธสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุรุษนันทน์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงรสนพรรณ  สง่ารัตนพิมาน โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายเตชินท์  พยัคฆา โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกรชนก  สิทธิพล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงปุญญิสา  พุทธไทย โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตังกวย โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกันญา  ยอดช่วง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยินดี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงปุญญิสา  จงทอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงอุไรวรรณ  อ่วมคำ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงอรอมล  พรมบุตร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกชพร  แสนปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายฐปนรรฆ์  เนติ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายภูริวัฒน์  แว่นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพรปวีณ์  เนติ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายธีรทัศน์  เศรษฐยางกุล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพัชรพร  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงวรินรำไพ  กังสดาร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายเศรษฐกิจ  ดวงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายพอเพียง  ดวงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายณัฐภณ  ธรรมนิยม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงญาดา  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงศตกมล  อุจวาที โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกนกชล  ชินสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกัลยกร  เศรษฐโชดึก โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายกล้าภวิษย์  แว่นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงธมนวรรณ  หุดากร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงสาริศา  เดชะกุล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงลภัสรดา  รุ่งเป้า โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงสุธาศิณี  เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เปรมศรี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงสุขุมาล  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายรัชพล  มีศรี โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงเบญจมาศ  สูงสิริยศ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสุภาวดี  จันทร์ศิริ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงศศินกานต์  เล็กน้อย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณภัทร  วิจิตตรา โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงเพชรรัตน์  กร่างสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงวรรณพร  พรมมอน โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  เตชะวา โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงปรียานุช  เอกศิริ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงชญาภา  ขวัญทอง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกนิษฐา  สินไชย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกันญารัตน์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงศศิพร  นาคนาคา โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสุนิสา  เหมยากร โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณัฐวสา  จินดามรกต โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปุณยาพร  โง้วไพศาล โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงมนิศรา  จดจำ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงวิมลรัตน์  งามใบศรี โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ไชโย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณัฎฐกมล  พ่อกว้าง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงภคพร  อินทิราช โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณณัฐ  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายปัณณวิชญ์  เริงกิจ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงจุฑามาศ  รักษาพล โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายรชต  สอนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงภาวินี  คำแหง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงเหมือนฝัน  เหมาะศรี โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายธานินทร์  เมโท โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายวัชรเวคิน  จันทร์สัชนาลัย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศิริรักษ์  รอดศิริ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสุพัตรา  สุขบุญแดง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงรัตนพร  เข็มเพีย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายภาณุภณ  ชวินบวรสิน โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายภัทราวุฒิ  เที่ยงธรรม โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายอัฑฒกร  บุตรแสง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปัญญาดา  สายสร้อย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพลอยกันตา  รัตนพันธุ์ โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายปัณณทัต  ประชานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณัฐชนันท์  มงคลมะไฟ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงคีติกา  วาสดำเกิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงจิดาภา  มณีน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวศุภานัน  ภู่สีม่วง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายพีรวิชญ์  วัตรชาติศุภกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายปารย์พิรัชย์  เหล็กเมฆ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายวิชยุตม์  แว่นพรหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพลอยใส  ลีลาภัทรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงภัทรวดี  ชูชีพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณารา  โอเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงธรรมสรณ์  ธัญนิพัทธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงศิรปภัสร์  ธัญนิพัทธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายพันธ์ยศ  สิทธิจาตุโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายอพินัทธ์  ประสิทธิ์พันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บูรณะสัมฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  มั่งชม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายศุภวิชญ์  เลื่อนสุคันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เอกสุรีย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายณฐกร  โปตระยานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงฟุ้งฟ้า  อิ่มทองใบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายณัฐดนัย  บุบผาวงษ์ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ผิวพิมพ์ดี โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพัดชา  ชาวไทย โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายคณกิจ  เอกรัตน์ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทองดี โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณฺิชกมล  นิลทลักษณ์ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชีวาพร  ศรีใส โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธัญชนก  พร้าวงษ์ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วสมมุติ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงฐนัชญ์พร  ช้อนทอง โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายปุญญพัฒน์  ยินดีรัมย์ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายรัฐภูมิ  แผนสะท้าน โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงภคพร  เกิดดี โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายเจริญ  ทองอินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงสุธาสินี  งามบุญชื่น โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายกฤตานนท์  พงษ์นิยะกูล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสุไรรัตน์  บุญเรือง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงภัคภัสชา  นิธิพัศเตชสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายกวิน  ถนอมรัตนกุล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หาญชนะ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายพงศกร  โมรา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงปาณิสรา  ประกอบพร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายชวิน  สืบนุสนธิ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองม่วง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงภคพร  เข็มทอง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายกรปภาวิน  ดีล้วน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ต้นพุฒ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม