รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกอบัว  ขันทะ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายภัทร  ตั้งผาติ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายปัณณวิชญ์  รัฐจิตติพงศ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงรมณ  อ่ำผ่อง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอันนาภา  ภมรศิริ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปราณปริยา  กล่ำคลัง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายศุภัช  ไชยศรี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายปัณณธร  จูรัตนากร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายปัณณทัต  สีพุฒ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยิ้มเสมียน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายแทนคุณ  รอดทัพ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงสุพิชญา  รินสุข โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอัมพาพันธ์  ชนวัฒนะกูล โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกิตติธัช  เจริญสุข โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายเอื้ออังกูร  ตระกูลเอี่ยมเจริญ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกนกพร  พงศ์ภูริ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 นายธนิสร  ใจอินทร์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวจินานันท์  กาสุยะ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นายโมฮัมหมัดอาซัด  พิมพ์ธนานัตถ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวณิชนันทน์  ปินตาถา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงขวัญลดา  คำมูล โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายณันท์นภัส  หมื่นนรา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นิลสนธิ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายธนาโชค  หนูกาฬ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  เครือวีระ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงณญาฎา  ผ่องศรีสุข โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงณัฐชญา  สุราย โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงณหทัย  ชื่นเคียนคต โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายภูมิรพี  พึ่งพา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงสมิตานัน  คำภีระ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายพีรณัฐ  วงศ์ฟ้าเรี่ยน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายกฤตยชญ์  ปันเทียม โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงณฐิตาพร  สีดำนิล โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ยาเป็ง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  รัฐจิตติพงศ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายอติยะ  ปลูกปัญญา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงพิชญาภา  หมื่นพินิจ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนภัสชญา  ชาญเจริญลาภ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายณัชณ์ธนธรณ์  วิวัฒน์ศรีไพบูลย์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพลอยปภัส  สุทธิคุณ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายปัณณวัฒน์  มีเครือรอด โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายสรัล  รัตนเจียมรังษี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายทิวัตต์  ชมนันติ๊ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงพิญญ์พัชร์  ยอดเรือน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายศุภณัฐ  ทองพลับ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายปัณณวัฒน์  ปันเถิน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายณัฐนนท  อุ่นเมือง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายพงศ์รพี  ลมปลิว โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายพีรพัฒน์  กอบฝั้น โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายชาครีย  สุขจิตร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนาระดา  พรศิริธาดา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายจิรัชญ์  สีแก้ว โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ศรีชัยชนะ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายธนภัทร  เสรี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกฤติพร  รัศมีเศรษฐี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงศิริรัตน์  อรัญพิทักษ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายพีรพล  กอบฝั้น โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายธนวิชญ์  ทวีอภิรดีพิทักษ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงรุจิรา  ธรรมสกุลพานิช โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงจิรฐา  อภัยกุญชร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พรมมา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายอำพล  - โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายวรเมธ  แสนตา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงจินตพร  หลวงแสง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายศิรวิชญ์  หิรัญรัตน์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงปุณยนุช  ไทยขำ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงสุธินนี  คำอ่อน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายภัทรกร  บัวศรี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปริยากร  หว่างสกุล โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงพิชญธิดา  เฉลิมโภชน์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพิมลวรรณ  สายพิน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงรรรรรร  ธันยาวัฒนา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงขวัญศิริ  คำแว่น โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายทฤษฏี  พงษ์ทิม โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายกฤษฎา  แสงม้า โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงวรัชชญา  ฉายาทัพ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธัญญชิดา  เสือสา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพิชญาภา  เก่งกุญชร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงจิณณพัต  มีเกษร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม