รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกอบัว  ขันทะ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายภัทร  ตั้งผาติ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายปัณณวิชญ์  รัฐจิตติพงศ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงรมณ  อ่ำผ่อง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอันนาภา  ภมรศิริ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปราณปริยา  กล่ำคลัง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายศุภัช  ไชยศรี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายปัณณธร  จูรัตนากร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายปัณณทัต  สีพุฒ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยิ้มเสมียน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายแทนคุณ  รอดทัพ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงสุพิชญา  รินสุข โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอัมพาพันธ์  ชนวัฒนะกูล โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกิตติธัช  เจริญสุข โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายเอื้ออังกูร  ตระกูลเอี่ยมเจริญ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกนกพร  พงศ์ภูริ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 นายธนิสร  ใจอินทร์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวจินานันท์  กาสุยะ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นายโมฮัมหมัดอาซัด  พิมพ์ธนานัตถ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวณิชนันทน์  ปินตาถา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงดรัลพร  การภักดี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงขวัญลดา  คำมูล โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายณันท์นภัส  หมื่นนรา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นิลสนธิ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายธนโชค  หนูกาฬ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  เครือวีระ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงณญาฎา  ผ่องศรีสุข โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงณัฐชญา  สุราย โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงณหทัย  ชื่นเคียนคต โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายภูมิรพี  พึ่งพา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงสมิตานัน  คำภีระ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายพีรณัฐ  วงศ์ฟ้าเรี่ยน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายกฤตยชญ์  ปันเทียม โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณฐิตาพร  สีดำนิล โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ยาเป็ง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  รัฐจิตติพงศ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายอติยะ  ปลูกปัญญา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงพิชญาภา  หมื่นพินิจ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงนภัสชญา  ชาญเจริญลาภ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายณัชณ์ธนธรณ์  วิวัฒน์ศรีไพบูลย์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพลอยปภัส  สุทธิคุณ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายปัณณวัฒน์  มีเครือรอด โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายสรัล  รัตนเจียมรังษี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายทิวัตต์  ชมนันติ๊ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงพิญญ์พัชร์  ยอดเรือน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายศุภณัฐ  ทองพลับ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายปัณณวัฒน์  ปันเถิน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายณฐนนท  อุ่นเมือง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายพงศ์รพี  ลมปลิว โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายพีรพัฒน์  กอบฝั้น โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายชาครีย  สุขจิตร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงนาระดา  พรศิริธาดา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายจิรัชญ์  สีแก้ว โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ศรีชัยชนะ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายธนภัทร  เสรี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกฤติพร  รัศมีเศรษฐี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงศิริรัตน์  อรัญพิทักษ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายพีรพล  กอบฝั้น โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายธนวิชญ์  ทวีอภิรดีพิทักษ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงรุจิรา  ธรรมสกุลพานิช โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงจิรฐา  อภัยกุญชร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พรมมา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายอำพล  - โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายวรเมธ  แสนตา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจินตพร  หลวงแสง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายศิรวิชญ์  หิรัญรัตน์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปุณยนุช  ไทยขำ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงสุธินี  คำอ่อน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายภัทรกร  บัวศรี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงปริยากร  หว่างสกุล โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพิชญธิดา  เฉลิมโภชน์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพิมลพรรณ  สายพิน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงรรรรรร  ธันยาวัฒนา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงขวัญศิริ  คำแว่น โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายทฤษฏี  พงษ์ทิม โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายกฤษฎา  แสงม้า โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงวรัชชญา  ฉายาทัพ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงธัญญชิดา  เสือสา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพิชญาภา  เก่งกุญชร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงจิณณพัต  มีเกษร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณัฐสิริ  นาคปรีชา โรงเรียนแม่สอด 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมทรัพย์ โรงเรียนแม่สอด 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายทักษดนย์  อินริราย โรงเรียนแม่สอด 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายวงศธร  มอญสันสวย โรงเรียนแม่สอด 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายดนัย  - โรงเรียนแม่สอด 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวรนิษฐา  กลิ่นเพชร โรงเรียนแม่สอด 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายอนุพงษ์  ใจมั่นคง โรงเรียนแม่สอด 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายชรัตน์  - โรงเรียนแม่สอด 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอัญชลี  - โรงเรียนแม่สอด 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงรวิภา  กันเอี้ยง โรงเรียนแม่สอด 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงภัทราพร  จันทร์เจนจบ โรงเรียนแม่สอด 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายภัทรกฤช  ศรโถ้ง โรงเรียนแม่สอด 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายพรหมพิริยะ  เสระศาสตร์ โรงเรียนแม่สอด 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายมงคลเทพ  มงคล โรงเรียนแม่สอด 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปิยมณี  บุญมี โรงเรียนแม่สอด 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายวรเวช  พยุงชงโค โรงเรียนแม่สอด 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายธีรภาพ  เพชรนภาพร โรงเรียนแม่สอด 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายณัฐดนัย  ใยโพธิ์ทอง โรงเรียนแม่สอด 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายสถลัชนันท์  น้อยเรือน โรงเรียนแม่สอด 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกันตพงศ์  เผื่อนวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายธนโชติ  แก้วปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายนวพรรษ  คุ้มไค้น้ำ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายอราเทพ  ตามาสี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงจันทมณี  ปิ่นคำ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายทินกร  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงกนกรดา  ตาทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายธนภัทร  ทิปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายสุวิทย์  วนาคงสมปอง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงชาลิสา  สมวัน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปรียารัตน์  มวลคำ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงน้ำทิพย์  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายพงษ์ศธร  เจียราพัชร์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงทาดารัก  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงวันดี  เสมอเหมือน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงบุณรดา  ยอดมหาวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายธนกร  คำเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายมงคล  คงดอน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายชนแดน  ต๋าคำปัน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายสิทธิโชค  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายกุลนันท์  เผื่อนวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายสุวรรณวัฒน์  ก้องเวหา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายพีรพัฒน์  เอี่ยมละ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงจิณัฐตา  กิมวานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกฤติยา  คำแสน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสิริยุพน  ครามวิชิต โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มงคลพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายณัฐพล  เคียงอมร โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายชนะชล  เลี่ยมรัตนะ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายโภคิน  ศรีสว่างพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธนกร  วีระกิจตระกูลวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงเหมยแก้ว  พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงจอมใจ  แก้วมาลี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสรวรรณ  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณิชากร  กาวิละมูล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชนัญดา  บุญประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายยศกร  ลือลั่นขวัญพนา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณัฐพงษ์  กันทะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายรัฐศักดิ์  รุ่งรัตนสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธันวา  ภาสุภัค โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายภูบดินทร์  อุ่ยสันติศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายอนุกูล  ชุ่มเย็น โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธนกฤต  อรุณเกล้า โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายบุญฤทธิ์  งามยิ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐนันท์  กางนอก โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงเพ็ญพิกา  นินต๊ะ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงมะลิวัยล์  วรพจน์พาราไพร โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพัชรพร  วิมลมุกข์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงอรณา  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงจันยานาต  วงค์ปางมูล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กาวินำ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชนเนษฐ์  สุวิชัย โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายชนกันต์  นุภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายวชิรวิทย์  ดาวเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายทิวานันท์  ต้าวเต็บ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายจีรศักดิ์  ษมาจิตอาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายนพรัตน์  ดอยเงิน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายณัฐวุฒิ  ส่างน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกชพร  คงเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงไอยรา  ทองดี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชุดา  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกิตติยาพร  มนต์พิมาลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทวีอฉริยวุธ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกชพร  สมคำปา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธีรนันท์  แก้ววงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายชวภณ  มัคควัชรกุล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกฤษฏิ์กุล  กรณ์พนิตวุฒิคุณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายชยพล  มัคควัชรกุล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายภูรินท์  สมวัน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายวัชรพล  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายศิวกร  ดำดา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายศตพร  กองเงิน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายราชัน  มิมาชา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายศราวุฒิ  สีวงษ์ใจ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายศักดิ์วรินทร์  พรมจันตา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงวรันธร  บันเทิงยิ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงฐิดาภา  สะขัดอ้อย โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงจันทร์วลัย  จิตธรรมศรี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายฝันแม่  ผ่องจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายวีรพัฒน์  อุปกุล โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณัฐชนน  บุญยา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงมรกต  สีวิใจ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวรัตรา  กิมวานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธิดารัตน์  เริ่มหาสุข โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ใจชื่น โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงภรัณยา  ทำดี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธีร์จุฑา  อรุณเกล้า โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายประเสริฐยิ่ง  มิ่งขวัญตา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ก้องเวหา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายบูรพา  จอมมา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายนครินทร์  ใจบุญเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายอภินันท์  มูลกลาง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณฐพร  ตาวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงถิรพร  โคตรประทุม โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสิรินภา  ศุภสิริดชติ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงกมลเนตร  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายรัฐภูม  บุญชม โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายชัยวุฒิ  รักการไทย โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายณัฐนันท์ชัย  เจริญวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายฐานทัพ  กาวิน โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายรชต  ศุภศิริโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงอลีนา  ศีลพันธ์ตระกูล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายจักรพันธ์  ยอดแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงปกีรณันร์  คำแสน โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงสุดารัตน์  นิตย์อดุลย์ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงวิชญาดา  ท้องฟ้าสีคราม โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงมนพร  ปูชิดากุล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงจิราภา  วงค์สว่างกุล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงสุธิดา  อัศวภักดีกุล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงพรนภา  รักปฐพี โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงสุธาวี  แซ่เล่า โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายชินวัตร  การะยม โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ปะติเก โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงมณฑิตา  นิตย์อดุลย์ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงจิรภิญญา  ไพจิตรสุนทร โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงทัศนีย์  แก้วกลม โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงนันทพร  ดงแสนสุข โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงพรชนก  อุ่นเรือน โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  เกษไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงเกศินี  สกุลเพชรไพร โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนภิสาฐิติชญา  ผาสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายภานุกร  แกล้วสาริกรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงจารวี  เชาว์ธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงวรกานต์  รวยเกียรติกุล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงใหม่สุภาพร  จูสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัชชา  ธีโม โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงเปมิกา  แสนนอบน้อม โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนฤมล  วัดไพรสาร โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปนัดดา  อินทรีย์รักษา โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสิรีธร  อรุณบรรพต โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายธนกฤต  เพ็ชรโนรา โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายทัตพงศ์  แซ่หวื่อ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธวัชชัย  แห่งสายหล้า โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายจักรินทร์  อินทสร โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายอภิวัฒน์  ต๊ะสุ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงนันทิศา  พ่อเมืองแสนใจ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสินีนาถ  เทพา โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสิริธัญญ์  คำวาด โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิมพิกา  ประดับจิตร โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงนิชานัน  ใจเถิน โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงโศภิตา  ทองมาก โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายกวินเทพ  ฟูเชื้อ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ยะวะ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 1 ป.5 วิทย์ประถม