รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอรปรียา  ปัดทวี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณภัทร  แก้วกิริยา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงศุภรัตน์  ใจคง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปาณิศา  สุพรม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยาเตี้ยง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงวรัญญา  สุขเครือ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์หอม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงแพรวา  สงลงเมือง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอธิชา  ถาวรงามยิ่งสกุล โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกลมรัตน์  ปริญญารัตนเมธี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฐภัทร  ทิพย์แดง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงสุนทรี  ปัญญา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงเกวลิน  ชื่นสิน โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอภิสรา  เครือแกง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพจมาน  วงษ์น้อย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงมนัสพร  หวังสุข โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณิชากร  ขำมี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทแสง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอภิชญา  แย้มปั้น โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงขวัญจิรา  ใจกล้า โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวรรณชนก  มหาเพ็ง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธันยพร  ก้อนแก้ว โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปุณณภา  บวรกิจ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงสุดาพร  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสุวนันท์  ปานดิษฐ์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกฤษณา  อนุพันธ์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์จิตร โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงศศิภา  สืบวงษ์ดิษฐ์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายพิทวัส  เบ้าทอง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสิริลักษณ์  นพคุณ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกนิษฐา  พึ่งทองคำ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายกิตติพัฒน์  สายแก้ว โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงธนัญญา  ปันครอง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายธนวิชญ์  อยู่ขำ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงอโณทัย  สร้อยทอง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงชลลดา  แก่นจันทร์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปิยธิดา  ตื้อทา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายกิตติศักดิ์  มณฑา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงณัฐภัทร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทับเกิด โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายจงดี  จำปาทิพย์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายวรปรัชญ์  ยาเที่ยง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงจิราพัชร  ดอนเลย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายสิทธินนท์  ปุกเปียง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายณัฐวัฒน์  แดงทุ่ง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายอภิสิทธิ์  ยามา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายก้องภพ  กมลปราณี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายปัญจาพล  สวนสี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายศิริศักดิ์  มากเมือง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงแพรวา  ผลจันทร์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายอภิรักษ์  ยามา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงตันหยง  ปัญญาเนียม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงเวสติน่า  ลลอยต์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงวรัมพร  วันเมืองเก่า โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายภัทรกานต์  ฉันทาพงษ์ภิรมย์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพลอยพรรณ  ทำสีนาค โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายพุฒิพงศ์  พลกล้า โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายคงโชค  เพิ่มคำ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายณัฐวัฒน์  อิ่มเอี่ยม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงซินดี้  โอโคเรีย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายณัฐดนัย  เปียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายปฐากรณ์  เขียวสีทอง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายสิรภพ  เจนสิราสุรัชต์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีคชไกร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพิมลพัทธ์  ขำริด โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพนิตพิชา  ตันสาโรจน์วนิช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณศิตรา  เครือสอน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณิชา  น้ำพลอยเทศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายชิติพัฒน์  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายพงศ์พล  ผลเดช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายธีรบดินทร์  น้อยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายสิริวัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงรัมภาภัค  ภูริเดชา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณิชชยา  คำชา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ่อนนุ่ม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงวิริยาภัสสร  ชูดวง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายปวริศร์  ตั้วมาก โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายสหกิจ  แก้วเมือง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายชิติพัทธ์  ฉายสุริยะ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายสรพชร  เนียมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายจิรายุทธ  วิจิตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปัณณรัตน์  คล้าเจริญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพลอยไพลิน  โลโท โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกชกร  แสงสี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายปิยวัฒน์  ห้วยทราย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงบุญฑิวรรณ  มาอุด โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ซ่วนเฮง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายปริยากร  กาวิน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายรัชชานนท์  สอนคุ้ม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณิชาพร  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายคเณศร  เพ็ชรพินิจ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายปภวิษณุ์  ต่อกร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงธนพร  ศรีธุวนนท์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณภัทร  ชัยเดช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปณิดา  สุขใส โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงฟานา  เจะอาหลี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอธิชา  จิ๋วพรม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายคณพศ  ทับประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายธีรวัฒน์  แสนใจกล้า โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายศิวกรณ์  จันโทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายเทรนท์ ไทเกอร์  โมฮัมเหม็ด โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณโกสีย์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงชนชนก  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงบุญยวีร์  ทิโน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงกนลลัส  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายศิวกร  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายวศิน  เขียวแดง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายธนันต์ภูมิ  จันทร์วิไลนคร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายวรพนธ์  แก้วบุรี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายณภัทร  คำแดง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายศิวกร  ศรีคำวัง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายณัฐวรรฒน์ เอเด็น  กราฟ์ฟแฮม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงปวันพัสตร์  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปัญญาพร  แตงบุญรอด โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงภูษณิศา  เพียรช่าง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายภาคิน  แสงใส โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายชนาธิป  อินเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายติณณภพ  เหวัน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงนะดา  ฮิมสกุล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงชนม์นิภา  คุ้มญาติ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงรมิดา  แรมนิล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายกันตภูมิ  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายกันตินันท์  วุฒิบุญพรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายปวริศ  สิริธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายเจนธรรม  มุมทอง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายภาสกร  แสนเปา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายอรรถพันธ์  ใจรังกา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายจิรายุ  นนทะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายชญานนท์  เงินขาว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายจักรพันธ์  สุขนันตพงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายนนทพัทธ์  หมอกเมฆ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายคีตภัทร  พะสุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกมลวิช  สุพนธนา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมวิชัย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เนื้อไม้ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงศศิธร  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  อ๊อดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณิชกานต์  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงวรรษมน  สาลี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐธิภรณ์  แบบกลาง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธนภรณ์  มาลัยหวล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงอรนลิน  แก้วนา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงภาสินี  ขำศิริ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงสิรินภา  สินธีระโรจน์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ทองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณิชาภรณ์  คำภิระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกฤษฎาพร  เพ็ชรกำแหง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชนนีกานต์  วงษ์สุก โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกมลชนก  วงษ์สุก โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกุลญาภา  สกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณิชาพร  แสงแป้น โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวรัญญา  เทียนชัย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกชกร  ธิหล้า โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปวรรัตน์  พรมมิ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภีมพงษ์  จงนิมิตรสถาพร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนพนธ์  สืบวงษ์ดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายชิษณุชา  ทาริยะวงค์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายอัครวินทร์  กุระคาน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายจักริน  สโมสร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายชาวีย์  เขื่อนปัญญา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกิตติพิชญ์  ฉิมสุด โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายคณิต  มั่นเมือง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายนพดล  พันธ์ษร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธันยชนก  พลอยครุฑ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เงินยวง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพรนภา  ใจมา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปณาลี  แก้วใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพรชนก  สุดจิตต์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพัชนมนต์  จิตต์จริง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงมริฎษดา  สามารถ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปัทมาพร  สอนมัง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพุทธธิดา  คงพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสดุดี  คชเถื่อน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  กงตาล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงดาราวรรณ  สุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนฤภร  ศรีปวนใจ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสุชัญญา  พึ่งจิตต์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอิสรีย์  กุระคาน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสุวีรยา  ตุลยฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพิมพลอย  จิ๋วกาวี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชลดา  รอดเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนภรัตน์  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชยธร  วิชาราช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปัญญดา  ฐานพัฒน์สกุล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสิรภัทร  ประชากูล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสุปวีณ์  ทับนิล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงจิดาภา  นิลขลัง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายนิพัฒน์  หลำคำ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายธีรภัทร์  พงษ์อยู่ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงศุภิกา  วงษ์แสน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพรพรรณ  เทศทิม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงศศิวิมล  พัฒนาทวีกุล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสิริรัตน์  อุปสาร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงขวัญข้าว  พลทามูล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพิชญา  แบรดชอว์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ตั้งปัญญา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายภูมิพัฒน์  วรัญญาชัยมลล์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธีรภัทร  ธนพานิช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายพนธิตร  ไกรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายภานุวัฒน์  พิลึก โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายภฤศ  ภู่ชินาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงญาณิดา  หมีโชติ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพิชญา  ทาอ้าย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เทศสกุณี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปลายฝัน  ไทยทอง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายพรพวิษย์  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายณิชคุณ  แก้วอยู่ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายชยพล  ใบทอง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายณภัทร  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายกรวิชญ์  รักมั่น โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายวงศพัทธ์  เปียเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายไวทย์กุล  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายพสิษฐ์  อ่ำจุ้ย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายภัทรพล  จี๋คีรี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายสิทธินนท์  สุนันทา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธนพล  หาญแหง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายรฒิพัช  อินคำ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธนกร  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายธนภูมิ  เมฆอรุณ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายณัฐพล  พงค์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายพิชญะ  ทำเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายรัตตชาติ  จอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายรุ่งนที  ยมเกิด โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายเอกนที  ยมเกิด โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพียรสม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เปียเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงรัตนาสิริ  เครือมิ่งมงคล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวิชญาดา  ปุ๊ดสาร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงชยาภรณ์  ดวงตา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณิชาภรณ์  สิงห์คุ้ม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกนกพรรณ  นาเบ้า โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณฐอร  นันชม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณพชิรา  ทองคงหาญ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงยมลภัสสร์  พาลี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิชญาภา  พึ่งอุดม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายภูริช  นิลยไทร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายปิยะวัฒน์  ไทยอุสาห์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกัลยกร  กมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายคณพศ  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายพงศพิสิษฐ์  ผลเดช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายศรัณยพงศ์  ปันทะรส โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายศุภสิน  ด้วงนา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพีรเดช  แก้วใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายเบญจพล  ทองไทยนันท์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายณัฐพนธ์  สายปาน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายนรภัทร  เครือยา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงประพิมพ์ภัทร  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงบุณยานุช  ตันยา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกรองกวี  เทพนิกร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงจินดารัตน์  ศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วกัณฑา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงมนัสนันท์  โยธานันท์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนงนภัส  คำภูษา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงธาราทิพย์  ทำเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงเคทเทอร์รีน  ลอว์สัน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายจิรธัช  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายวัชรพงศ์  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายโพธิพงษ์  สุขถาวร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายปฏิพัทธ์  พรมมิ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธนัญญา  ยมลำภู โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพิชานันท์  จารุกิตติ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกัลยาณัฐภ์  หลงสมัน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จีระยา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสถลัชนันท์  ใจนา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มีประลาน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงภชราภรณ์  ทินปาน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงรติมา  สอนเกตุ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนันท์นลิน  เดชเดชะ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงภคพร  ภคเมฆานนท์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกนกวรรณ  หล้าเตจา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองอยู่เลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงลักษณารีย์  พลมาก โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอภิชญา  เอี่ยมเวช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงบุณยานุช  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายจิรภัทร  ยมเกิด โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เงินยวง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงศิริกัลยา  มูลแจ้ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงรวิษฎา  จันทร์มา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายปิยะพนธ์  ขำศิริ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายสิรวิชญ์  ช้างรบ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายวีรากร  ยาเที่ยง โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงธันวาภรณ์  ต๊ะคำ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงภคพร  เขาหลวง โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงสิริรัตนา  พุกอูด โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงปุณยวีย์  อิ่นแก้ว โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงสโรชา  อูปแก้ว โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายกฤติภูมิ  พิมล โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสุชาดา  แก้วแปง โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงปิยะณัฐ  สูงสุวรรณ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายพนธกร  สุขพุ่ม โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิชญานัน  ผันแก้ว โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายวัฒนชัย  วิโล โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกานติมา  ชาเครือ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงจิราภา  พรมปิก โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปุณยพร  สูงสุวรรณ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงลลิตา  พรมปิก โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายชัยวัฒน์  ฉายาชมพู โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายภพนิพิฐ์  ธีรโชติหิรัญกาล โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายนราธิป  จันทร์กระแจะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายจิรเมธ  พิมานมาศสุริยา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงจิรัชญา  สุนันต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงธัญญนันท์  ศรีจันทร์ทับ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายวุฒิภัทร  เครืออิ่ม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายปรเมศวร์  เชื้อสายมาก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายพีรวิชญ์  รุ่งนิยมพานิช โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายรชต  ผลไรเร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายธาราเทพ  ฉัตรวิบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายปรเมศ  ยิ้มเกตุ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายชวิศ  ปัญญาเรือน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายธนพล  ยมลำภู โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงณัฐณิชา  มนตรีวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงจิรวรรณ  หิรัญรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงบุญนิภา  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายธีรศักดิ์  โพธิ์ดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายธนภูมิ  ยมลำภู โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงปวีณา  มงคลดิลก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงรัฐนันท์  สุขวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายธนกร  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายธีรภัทร  กิติคำ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงสุขฤทัย  โดดสกุล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายอรรถพันธ์  นุชชะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรือนโต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวบงกช  บุญสา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นางสาวดวงกมล  แออัด โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เปียเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 นางสาวกัลยวรรธน์  ไทยน้อย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงเบญจมาศ  กลับโต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นายกฤษฎา  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นายธีรพัฒน์  หงษ์สิงห์ทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวกัญญาณัฐ  คงดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงบุษบา  นิ่มแสง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นายธนกฤต  สืบมาศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 นางสาวอนัญพร  เดชเดชะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงพัธนันท์  คมขัน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวณัฐพร  คำประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นายณัฐพนธ์  คำประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นายอัษฎาวุธ  สิริเล่าสกุล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงญาณิศา  ส่งต่าย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวนุรีพร  ปั้นมีศรี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงกฤติมา  สอนละ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 นายอภิรักษ์  กรองทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวฐิติภัทร  ถุงเงิน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นายพันธ์ณรงค์  สังฆจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงบุญยนุช  เตไช โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นิลวิจิตร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ทัศนา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงสุธีกานต์  ปานมาก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงชฎาภัทร  อ่วมมีเพียร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายศุภกร  สังฆจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายศุภกร  มีสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงพรชนก  พันธ์เดช โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงอาทิตวรรณ  หิรัญรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงปาณิสรา  เชื้อสายมาก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงวุฒิชัย  แก้วขำ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงจันจิรา  ดวงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายรณกร  ใจสุภาพ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ต๊ะวัน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงฐินาภา  ภู่สง่า โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกขพร  น้อยวรรณะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงอริญชยา  ทาระวา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพัชรี  ห่านใต้ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกัญญาภัค  อินทฉิม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จันทร์เครือ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงมนทกานติ  แออัด โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สิงห์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสุธินันท์  ฉะติพบ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพัชราภา  เครือเต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงชญาดา  สีดากุลฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงวรินทรา  ยิ่งมหาศาล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงชมพูนุท  เบาสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงเปรมฤดี  เฟืองฟอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พลอยรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกิติมา  เมืองขุนทศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณัธชยา  บัวประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงอภิชญา  จันพลงาม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายโชติพิสุทธิ์  ภักดีวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงเปรมิกา  สาระคู โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  แสงแก้วสุข โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายรุ่งคุณ  จุลภาคี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายพีรวัส  มานัสฤดี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงนับจันทร์  จันทร์บุตร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงนิชาภัทร  ศิระศุภนิมิต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปทุมวัน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายธานินทร์  ใจยา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงอภิญญา  ถ่ายถอน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงจารุวรรณ  พุ่มนวล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงเขมจิรา  ทารินทร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงสิริวิมล  เครือวัล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายพรภวิษย์  เอี่ยมละมัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายกันต์พิชญ์  คำบรรลือ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงดาลญา  โกศล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงฟ้าใส  อินทรกำแหง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงอริญชยา  มั่นแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายกฤตวยา  จิ๋วปัญญา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายเจษฎา  จิ๋วเมฆ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงอัครภาส์  พรมเทา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงกัญญรัตน์  เกิดแสง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่อนละมูล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายกฤตภาส  วงษ์อินทร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายนภดล  ทโยประการ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายพสิษฐ์  อัครวิชิตศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายณัฐเนตร  ก่อบุญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงศศิภัสสร  สุริยะวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงวรรณธกรานต์  เกิดแสง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงคณิสสร  ยิ่งได้ชม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงสิริชลธิชา  พิพัฒน์ศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายอานนท์  คชเถื่อน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายชาญกิจ  วงษ์ตาดำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายสุชาติ  ทิพย์มงคล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงอมราพร  เทวตา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายธีรติ  แสนเปา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงจิตติมา  แป้นพงษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายภานุพันธ์  อ่อนนุ่ม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงวิชญาพร  วงษ์จ่า โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงธัญชนก  นาถกร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงพชรกมล  แย้มหมื่นอาจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงจินณัชชา  จินตสุเมธ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงรุ้งลดา  เลาหะรัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงศุภิสรา  วัตต์มณี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงศตชนันท์  หนูเล็ก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายภูริพัฒน์  สิงห์จินดา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงธนากร  สายสุด โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงดรุณี  ศรีระเวช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายศุภกฤต  ไพโรจน์พิริยะกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายจิรายุ  ดำนิล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายธนินโชตน์  เพ็ชรพนาภรณ์เดชา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายธนวัฒน์  บุญบรรเจิด โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายพลลภัตม์  อัจฉริยะเดชา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงชมชนก  อินทะนันท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงธนพร  งาเนียม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายชวิน  เกียรติสิน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงชญานันท์  หลวงไชยา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงทัชชกร  คล่ำคง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมลังกา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ก้อนนคร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายปิยวัฒน์  กันทะรส โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายนนธวัช  โรจน์วชิรบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพัทธนันท์  หมอมนต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงเมธาวินี  เกื้อกูล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพิมพ์มาตา  ทำมาตา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงนิชานาถ  ศิริพิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพุฒิธาดา  ไกรโต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงณัฐหทัย  วิโรจน์วิริยะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงอนันตญา  วิสุทธิวัมมิก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อ่อนศรี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอนัญญา  ตรีธัญญา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงจิรปรียา  หวานฉ่ำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงมัณฑิตา  จุลเกษม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายนิสสรณ์  ใจสุภา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายเกรียงศักดิ์  อยู่สุข โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายศิรสิทธิ์  ขยายเสียง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงตัสนีม  วัตละยาน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงวริศรา  สุดาพร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายเทพพิทักษ์  คัมเบล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายดิษย์ภัทร  บุษยะบุตร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงปาริดสา  โพธิ์คำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงฐิติวรา  จักรแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายพานุวัฒน์  นาวีเสถียร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงกมลชนก  ทองอ้น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายณัฐพล  ทิมาวงษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายญาณุวัฒ  สุขอ่วม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ทำมาตา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงปวริศา  ตุงคนาค โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงธนัชชา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงเณศภิภาวรรณ  ธงยี่สิบหก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธีร์  นพเกตุ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสุพิชญา  ด่อนแผ้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงพิชญ์สินี  นุ่มโฉม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงปุณญิศา  เนียมสกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพิชญาภา  จิตเนาวรัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงณัชชา  ไตรทิพย์ชาติสกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงปุณยนุช  รุ่งจะเรา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงภวิกา  สุริยะ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงนิลทกานต์  รัตนะบดี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงสุณัฏฐา  พรหมเทพ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงเบญญาภา  แหยมนาค โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  พึ่งอินทร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงณัฐชยาฎา  พุทธรักษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายวินท์  ถาวรงามยิ่งสกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายคณิน  จิตอารีย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายเตชินท์  สุวรรณปัญญา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายภูมินทร์  อินนะไชย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายปพน  เคนขยัน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายภูริต  เกิดระมาศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญสา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายณัฐดนัย  ติดพรม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองคำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงพาขวัญ  ทองอรุณศรี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงพรธิดา  เจริญกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงแพรวา  ศรีสุริยะวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงเกสรา  พานิชเจริญทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงสมัชญา  อินฟู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณัชชา  สาบุ่ง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพิชญาภา  นาคะไพฑูรย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณัฐวรรณ  แสงไทยารักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิรพัชญ์วรกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงญาณิน  พูลน้อย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงเดือนฉาย  มั่นเมือง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงทิพรดา  งอกอ่อน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์หลง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ครุธผาสุข โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงณัฐวรรณ  คล่ำคง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงกัลยาณี  จิติ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงศรันยาพร  อุดร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงประณยา  จันทร์เทพ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงอัจจิมา  จักภิระ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปุณญิศา  ศรีจินดา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงญาณิศา  บัวสำลี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณัฐชยา  คงพิกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงอริสรา  แก้วสุก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ทองประสาน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงเอมมิกา  มาตรสิงห์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงคีรตา  จันทร์เรือง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทะโพธิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงโชษิตา  เณรจาที โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีปะโค โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงโญบินดา  บัวเป็ง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภู่สวาสดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงแพรวา  ยศธนากรวณิช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายจิรวัตน์  หาญอนันต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายกฤตธัช  สุวรรณถาวรตกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายสิปปกร  คำนนท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายทศน์ปวีร์  ป้อมทองคำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายรัญชน์  คำใจ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงวิรากร  ทัพผึ้ง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงสุภัสสร  ปัญญารัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงอมลวรรณ  เทศฉาย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงศศิพิมพ์  หรรษคุณาฒัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงศุภิชญา  คงเพ็ชรศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงนวพร  มงคล โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองบุญชู โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงสมฤดี  วงศาไพสิฐ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงสุพัตรา  มูลงาม โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงเบญจมาศ  ตึงจ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงศิริกัลยา  อินทะ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงสุมิญฑ์ตรา  สุประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เงินตาสุก โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงสุจิรา  อินทยศ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายตะวัน  เจริญดี โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายธนวัฒน์  กันเจียด โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรมหาญ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายจารุวัฒน์  มีสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงภาณีรัตน์  ธงวิลัย โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงกมลชนก  ทับทิม โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงสุมิษฐา  รัตนพร โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายลภัส  เมธีกุล โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงนิภาธร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงสุกัญญา  แสนอมตะสกุล โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงฑิฆัมพร  คงเมฆ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงชลธิชา  พึ่งเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงศิรภัสสร  พร้อมมูล โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงชนัญพร  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงนริศรา  พูลศรี โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงนภาพร  เดชะ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงอาทิตยา  จำปาวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชัยฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สืบสายดี โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงปริมฬภาภรณ์  ปรัชญาภิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น