รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอรปรียา  ปัดทวี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณภัทร  แก้วกิริยา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงศุภรัตน์  ใจคง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปาณิศา  สุพรม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยาเตี้ยง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงวรัญญา  สุขเครือ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์หอม โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกนิษฐา  พึ่งทองคำ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายกิตติพัฒน์  สายแก้ว โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงธนัญญา  ปันครอง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายธนวิชญ์  อยู่ขำ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงอโณทัย  สร้อยทอง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงชลลดา  แก่นจันทร์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงปิยธิดา  ตื้อทา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายกิตติศักดิ์  มณฑา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงณัฐภัทร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทับเกิด โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายจงดี  จำปาทิพย์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายวรปรัชญ์  ยาเที่ยง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงจิราพัชร  ดอนเลย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายสิทธินนท์  ปุกเปียง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายณัฐวัฒน์  แดงทุ่ง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายอภิสิทธิ์  ยามา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายก้องภพ  กมลปราณี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายปัญจาพล  สวนสี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายศิริศักดิ์  มากเมือง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงแพรวา  ผลจันทร์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายอภิรักษ์  ยามา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายณัฐดนัย  เปียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายปฐากรณ์  เขียวสีทอง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายสิรภพ  เจนสิราสุรัชต์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีคชไกร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพิมลพัทธ์  ขำริด โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพนิตพิชา  ตันสาโรจน์วนิช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณศิตรา  เครือสอน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณิชา  น้ำพลอยเทศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายชิติพัฒน์  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายพงศ์พล  ผลเดช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธีรบดินทร์  น้อยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายสิริวัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงรัมภาภัค  ภูริเดชา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณิชชยา  คำชา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ่อนนุ่ม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวิริยาภัสสร  ชูดวง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายปวริศร์  ตั้วมาก โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายสหกิจ  แก้วเมือง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายชิติพัทธ์  ฉายสุริยะ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายสรพชร  เนียมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายจิรายุทธ  วิจิตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปัณณรัตน์  คล้าเจริญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพลอยไพลิน  โลโท โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกชกร  แสงสี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายปิยวัฒน์  ห้วยทราย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงบุญฑิวรรณ  มาอุด โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ซ่วนเฮง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายปริยากร  กาวิน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายรัชชานนท์  สอนคุ้ม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณิชาพร  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายคเณศร  เพ็ชรพินิจ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายปภวิษณุ์  ต่อกร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธนพร  ศรีธุวนนท์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณภัทร  ชัยเดช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปณิดา  สุขใส โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงฟานา  เจะอาหลี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอธิชา  จิ๋วพรม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายคณพศ  ทับประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายธีรวัฒน์  แสนใจกล้า โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายพรพวิษย์  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายณิชคุณ  แก้วอยู่ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายศิวกรณ์  จันโทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายเทรน ไทเกอร์  โมฮัมเหม็ด โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณโกสีย์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายกันตภูมิ  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายกันตินันท์  วุฒิบุญพรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายปวริศ  สิริธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายเจนธรรม  มุมทอง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายภาสกร  แสนเปา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายอรรถพันธ์  ใจรังกา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายจิรายุ  นนทะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายชญานนท์  เงินขาว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายจักรพันธ์  สุขนันตพงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายนนทพัทธ์  หมอกเมฆ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายคีตภัทร  พะสุรัมย์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกมลวิช  สุพนธนา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมวิชัย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เนื้อไม้ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงศศิธร  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  อ๊อดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณิชกานต์  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวรรษมน  สาลี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงณัฐธิภรณ์  แบบกลาง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธนภรณ์  มาลัยหวล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอรนลิน  แก้วนา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงภาสินี  ขำศิริ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสิรินภา  สินธีระโรจน์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ทองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงณิชาภรณ์  คำภิระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกฤษฎาพร  เพ็ชรกำแหง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชนนีกานต์  วงษ์สุก โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกมลชนก  วงษ์สุก โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกุลญาภา  สกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณิชาพร  แสงแป้น โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงวรัญญา  เทียนชัย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกชกร  ธิหล้า โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปวรรัตน์  พรมมิ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายภีมพงษ์  จงนิมิตรสถาพร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธนพนธ์  สืบวงษ์ดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายชิษณุชา  ทาริยะวงค์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายอัครวินทร์  กุระคาน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายจักริน  สโมสร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายชาวีย์  เขื่อนปัญญา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายกิตติพิชญ์  ฉิมสุด โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายคณิต  มั่นเมือง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายนพดล  พันธ์ษร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงธันยชนก  พลอยครุฑ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เงินยวง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพรนภา  ใจมา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปณาลี  แก้วใจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพรชนก  สุดจิตต์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพัชนมนต์  จิตต์จริง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงมริฎษดา  สามารถ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปัทมาพร  สอนมัง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพุทธธิดา  คงพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสดุดี  คชเถื่อน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  กงตาล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงดาราวรรณ  สุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงนฤภร  ศรีปวนใจ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสุชัญญา  พึ่งจิตต์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอิสรีย์  กุระคาน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสุวีรยา  ตุลยฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพิมพลอย  จิ๋วกาวี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงชลดา  รอดเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนภรัตน์  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชยธร  วิชาราช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปัญญดา  ฐานพัฒน์สกุล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสิรภัทร  ประชากูล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสุปวีณ์  ทับนิล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงจิดาภา  นิลขลัง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายนิพัฒน์  หลำคำ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธีรภัทร์  พงษ์อยู่ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงศุภิกา  วงษ์แสน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพรพรรณ  เทศทิม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงศศิวิมล  พัฒนาทวีกุล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงสิริรัตน์  อุปสาร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงขวัญข้าว  พลทามูล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพิชญา  แบรดชอว์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ตั้งปัญญา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายภูมิพัฒน์  วรัญญาชัยมลล์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธีรภัทร  ธนพานิช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพนธิตร  ไกรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายภานุวัฒน์  พิลึก โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภฤศ  ภู่ชินาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงญาณิดา  หมีโชติ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิชญา  ทาอ้าย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เทศสกุณี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปลายฝัน  ไทยทอง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายชยพล  ใบทอง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายณภัทร  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกรวิชญ์  รักมั่น โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายวงศพัทธ์  เปียเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายไวทย์กุล  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายพสิษฐ์  อ่ำจุ้ย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายภัทรพล  จี๋คีรี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายสิทธินนท์  สุนันทา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนพล  หาญแหง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายรฒิพัช  อินคำ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธนกร  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธนภูมิ  เมฆอรุณ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายณัฐพล  พงค์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายพิชญะ  ทำเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายรัตตชาติ  จอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายรุ่งนที  ยมเกิด โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายเอกนที  ยมเกิด โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพียรสม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เปียเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงรัตนาสิริ  เครือมิ่งมงคล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวิชญาดา  ปุ๊ดสาร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชยาภรณ์  ดวงตา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณิชาภรณ์  สิงห์คุ้ม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกนกพรรณ  นาเบ้า โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณฐอร  นันชม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณพชิรา  ทองคงหาญ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงยมลภัสสร์  พาลี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพิชญาภา  พึ่งอุดม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายนราธิป  จันทร์กระแจะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายจิรเมธ  พิมานมาศสุริยา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงจิรัชญา  สุนันต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงธัญญนันท์  ศรีจันทร์ทับ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายวุฒิภัทร  เครืออิ่ม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรือนโต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวบงกช  บุญสา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวดวงกมล  แออัด โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เปียเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวกัลยวรรธน์  ไทยน้อย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงเบญจมาศ  กลับโต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นายกฤษฎา  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นายธีรพัฒน์  หงษ์สิงห์ทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวกัญญาณัฐ  คงดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงบุษบา  นิ่มแสง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นายธนกฤต  สืบมาศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวอนัญพร  เดชเดชะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงพัธนันท์  คมขัน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวณัฐพร  คำประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นายณัฐพนธ์  คำประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นายอัษฎาวุธ  สิริเล่าสกุล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงญาณิศา  ส่งต่าย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวนุรีพร  ปั้นมีศรี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงกฤติมา  สอนละ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นายอภิรักษ์  กรองทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวฐิติภัทร  ถุงเงิน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นายพันธ์ณรงค์  สังฆจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงบุญยนุช  เตไช โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นิลวิจิตร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ทัศนา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงสุธีกานต์  ปานมาก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายรณกร  ใจสุภาพ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ต๊ะวัน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงฐินาภา  ภู่สง่า โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกขพร  น้อยวรรณะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอริญชยา  ทาระวา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพัชรี  ห่านใต้ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกัญญาภัค  อินทฉิม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จันทร์เครือ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงมนทกานติ  แออัด โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สิงห์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุธินันท์  ฉะติพบ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพัชราภา  เครือเต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชญาดา  สีดากุลฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงวรินทรา  ยิ่งมหาศาล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชมพูนุท  เบาสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงเปรมฤดี  เฟืองฟอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงนวพร  มงคล โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองบุญชู โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงสมฤดี  วงศาไพสิฐ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงสุพัตรา  มูลงาม โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงเบญจมาศ  ตึงจ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงศิริกัลยา  อินทะ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงสุมิญฑ์ตรา  สุประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เงินตาสุก โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงสุจิรา  อินทยศ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายตะวัน  เจริญดี โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายธนวัฒน์  กันเจียด โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรมหาญ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายจารุวัฒน์  มีสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงภาณีรัตน์  ธงวิลัย โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงกมลชนก  ทับทิม โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงสุมิษฐา  รัตนพร โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น