รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงภคพร  ครุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายเขตต์กันต์  เศวตศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพิศุทธิภรณ์  ชามาดา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐนันท์  โกศลเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงภรกัญ  อนันต์นาวี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสาริศา  พ่วงพี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกษิดิ์เดช  โพธิโชติ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายพรหมเทพ  เทพนวล โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปัณชญา  สืบชาติ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายอภิภู  ดีเมธา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายเกณฑ์กัณม์ไชย  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงภคมณ  โกญจนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายภูวัฒน์  ไกรทองสุข โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายพศวีร์  จินตกานนท์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายนิธิภัทร์  ชำปฎิ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขรังสิเสรี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธมณพัณณ์  วารินทร์สกุลกรณ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธนวรรณ  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายปัณณทัต  แก้ววิชัย โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายกันตภณ  หลักเพชร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงภัคจิรา  ชัยบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงศิริกลลญา  มนตรี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกมลชนก  อยู่ละออ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงเบญญาภา  สุขทั้งโลก โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพรพร  ศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงสมภัสสร  สรวมชีพ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงนนทวรรณ  แสงแข โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงปวริศรา  เดือนฉาย โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงอนัญญา  สถิตย์วิมล โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงไปรยา  ยันตโกเศศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  ดีหลาย โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงสุนินาท  วานิชกุล โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงประภาวัลย์  ภาประกอบความดี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายสิปปกร  ศิลประสาร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายราชธรรม  ลุนสะแกวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงวรรณวิสา  วิสาวรรณ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายพอเพียง  มิตรมร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงปริชาติ  เรืองรัตนตรัย โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายพชรพล  ฟองมาศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงเมธาพร  บุญวาที โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงปวรรัตน์  เสนะโกวร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงวลัญช์อร  ฉิมผกา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงพิมชนก  อยู่ละออ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงพัชรพร  วินิจฉัย โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงวนิสา  ชาประถม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายชิติพัทธ์  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธาม  จู โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงปาณิสรา  วิสุทธิ์แพทย์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนพรัตน์  ประสิทธานันท์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงธันยทักษอร  ชมเชย โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงธนัชพร  ฤชาคณิต โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายปวรปรัชญ์  บรรจง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายติณภพ  ตลับเพชร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงสัณห์อนงค์  สรวมชีพ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงญามินดา  มัดรอ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายรัฐกานต์  เพชรหีด โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงทิฆัมพร  รวมวงษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงลภาภัทร  จ้ำเหล่ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายปราการ  คมพุดซา โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณชญาดา  โทนทอง โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายพีรวิชญ์  เข็มดี โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงศิริวดี  มัณฑนาภรณ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงสุชานันท์  โชติมา โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงนลินนิภา  นิยมญาติ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายพีรพัฒน์  กิจประจง โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายนพัช  อานามวงษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายรัฐนันท์  รักษ์วงคณา โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายออมสิน  นำประดิษฐ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกุลนัดดา  เหลาพรม โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายสุรปัญญา  เถียรทิน โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงสริดา  แสงศรี โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายสุรพศ  เถาหมอ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายกรวีธ์  บัญฑิตเสถียร โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพียรประเสริฐ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายปิติภูมิ  บุตรศรีวงษ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายสุรพัศ  เถาหมอ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงรินทร์ณภัทร  แก้วกำเหนิดพงษ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายนิพิฐพนธ์  นิลพัฒน์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายวันโด  อึง โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายปราบ  ประชุมแพทย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณญาตา  ต้อยยาตี โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกวิสรา  ขำทัศน์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงชนิษฐา  เหม็งหยิม โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงมนพัทธ์  สุวรรณธารา โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายวายุพัทธ์  ธนากิจ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายวีร์  ศรีไชยานนท์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายชิษณุพงศ์  วิรุฬห์วณิชย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายณรัช  ทัศวิล โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายกฤษฎา  บัญฑิตเสถียร โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายสุกฤษฏิ์  จำนงประโคน โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายภูมิพิชชา  เหล่าชัย โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอภิชญาน์  สุขสอาด โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชัญญานุช  หรี่คนอง โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงเอลิษา  พงษ์ศิริ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพรรณรมณ  เวชสิทธิ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปณิชา  ลิขิตสถาพร โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงจิรภิญญา  ลองศิริคง โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงวริศรา  วาสุกรี โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงนับทอง  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณภัทร  ขจรเกริกฤทธิ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงศศิภา  อุทัย โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงบัณฑิตา  ปั้นสมสกุล โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กสิพร้อง โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงนันทรัตน์  แสนสวัสดิ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายพิพิธธน  อินทสุวรรณ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายวสุ  หมะมูดี โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายอนุชัย  นามชนะ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายจิรวัฒน์  ทิพย์ยอแล๊ะ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายแม็ตยูส เจอเมย์น รามอส  ริกาฟรังกา โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิชชาภา  ศิลาอาสน์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณัฐณิชา  คลาดแคล้ว โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายฉัตรเฉลิม  อุปเท่ห์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงธัญรดี  สุโน โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงวิรัลยุพา  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายภัครุทร  ศรีอร่าม โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงวริยา  ยั่งยืน โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายศุภกร  โสวณะปรีชา โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายปัณณวิชญ์  ยางเอน โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปาริฉัตร  โสวณะปรีชา โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปาณิสรา  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วนิชอาภาพรรณ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายสรวิชญ์  คุ้มปลี โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปกิตตา  เลียดประถม โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอมเรศ  หงษ์ตะนุ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปิยาภรณ์  บิสสุริ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงไอย์รฎา  เจริญพร โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณิชมน  คลาดแคล้ว โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายปรินทร  ตันเจริญ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงศตนัน  ธนากิจ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฐชยา  สิกบุตร โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธนภัทร์  นิลศิลป์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงภัคกุญ  ศรีอร่าม โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายเมล สตีฟ โจ  พาสแมนส์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม