รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงภคพร  ครุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายเขตต์กันต์  เศวตศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพิศุทธิภรณ์  ชามาดา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐนันท์  โกศลเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงภรกัญ  อนันต์นาวี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสาริศา  พ่วงพี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกษิดิ์เดช  โพธิโชติ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายพรหมเทพ  เทพนวล โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปัณชญา  สืบชาติ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายอภิภู  ดีเมธา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายเกณฑ์กัณม์ไชย  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงภคมณ  โกญจนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายภูวัฒน์  ไกรทองสุข โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายพศวีร์  จินตกานนท์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายนิธิภัทร์  ชำปฎิ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขรังสิเสรี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธมณพัณณ์  วารินทร์สกุลกรณ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธนวรรณ  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายปัณณทัต  แก้ววิชัย โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายกันตภณ  หลักเพชร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงภัคจิรา  ชัยบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงศิริกลลญา  มนตรี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกมลชนก  อยู่ละออ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงเบญญาภา  สุขทั้งโลก โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายพณภัฒน์  สุทธิวารี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายชวิศ  หงษ์ประดับ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนัสรีน  บินยูซบ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงฐิติภัทร  แนบชิด โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายนพคุณ  พงษ์ไม้ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายเขมทัต  แสงพลู โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายพงษกร  ติงสาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฐชานนท์  ใยอุบล โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายนนท์ปวิช  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายพัทธพล  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอุมาภรณ์  หมื่นโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แซ่ซิ้ม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงโมริสา  สุทธิชล โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายจิรัฐ  ดิษเสถียร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณฐมน  เขียวขจี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงเหมรัศมิ์  รมยานนท์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพิชญา  จุ้ยนิ่ม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  มุสิกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงฮูดา  อับดุลสลาม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงฤดีรัตน์  อินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงเนติกาล  มีโชติ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงโกลัญญา  บรรจง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพรพร  ศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงสมภัสสร  สรวมชีพ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงนนทวรรณ  แสงแข โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปวริศรา  เดือนฉาย โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงอนัญญา  สถิตย์วิมล โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงไปรยา  ยันตโกเศศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  ดีหลาย โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสุนินาท  วานิชกุล โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงประภาวัลย์  ภาประกอบความดี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายสิปปกร  ศิลประสาร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายราชธรรม  ลุนสะแกวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงวรรณวิสา  วิสาวรรณ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายพอเพียง  มิตรมร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงปริชาติ  เรืองรัตนตรัย โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายพชรพล  ฟองมาศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงเมธาพร  บุญวาที โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงปวรรัตน์  เสนะโกวร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงวลัญช์อร  ฉิมผกา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพิมชนก  อยู่ละออ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงพัชรพร  วินิจฉัย โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงวนิสา  ชาประถม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายชิติพัทธ์  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธาม  จู โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงปาณิสรา  วิสุทธิ์แพทย์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนพรัตน์  ประสิทธานันท์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงธันยทักษอร  ชมเชย โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธนัชพร  ฤชาคณิต โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายปวรปรัชญ์  บรรจง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายติณภพ  ตลับเพชร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงสัณห์อนงค์  สรวมชีพ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติช่วง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงนพวรรณ  ศิริจร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณิชาภัคร์  ผลสนอง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายพุฒิธร  รัตนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงศุจิกา  อาจณรงค์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกชพรรณ  ไชยวาที โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชุติกาญจ์น  วุฒิพรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายภคชญช์  วรรณบุตร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงทิชาภัคร์  ผลสนอง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธมกร  สังข์ทิน โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายคมสัน  กัมพูชา โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายณัฐพงศ์  สุนทรชัย โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายอรรถพล  เข็มปก โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงประภาศิริ  สุพรรณ์ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงผการัตน์  ศรีกุล โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงศศิกานต์  โคตคำ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงชุติกานต์  สารพงษ์ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายนัทพนธ์  แสงงาม โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงวันทนา  ชื่นแท่น โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายวีรวัฒน์  จันทรวาล โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงตรีทิพย์  ฟองมาศ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงอนงค์นาฐ  รัตนวงษ์ โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงบุญฑริกา  ในเรือน โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ตาน้ำเที่ยง โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงญามินดา  มัดรอ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายรัฐกานต์  เพชรหีด โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงทิฆัมพร  รวมวงษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงลภาภัทร  จ้ำเหล่ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายปราการ  คมพุดซา โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงณชญาดา  โทนทอง โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายพีรวิชญ์  เข็มดี โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงศิริวดี  มัณฑนาภรณ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุชานันท์  โชติมา โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงนลินนิภา  นิยมญาติ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพีรพัฒน์  กิจประจง โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายนพัช  อานามวงษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายรัฐนันท์  รักษ์วงคณา โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายออมสิน  นำประดิษฐ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกุลนัดดา  เหลาพรม โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายสุรปัญญา  เถียรทิน โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสริดา  แสงศรี โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายสุรพศ  เถาหมอ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายกรวีธ์  บัญฑิตเสถียร โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพียรประเสริฐ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายปิติภูมิ  บุตรศรีวงษ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายสุรพัศ  เถาหมอ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงรินทร์ณภัทร  แก้วกำเหนิดพงษ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายนิพิฐพนธ์  นิลพัฒน์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายวันโด  อึง โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายปราบ  ประชุมแพทย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณญาตา  ต้อยยาตี โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงกวิสรา  ขำทัศน์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงชนิษฐา  เหม็งหยิม โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงมนพัทธ์  สุวรรณธารา โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายวายุพัทธ์  ธนากิจ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงวีร์  ศรีไชยานนท์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายชิษณุพงศ์  วิรุฬห์วณิชย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายณรัช  ทัศวิล โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายกฤษฎา  บัญฑิตเสถียร โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายสุกฤษฏิ์  จำนงประโคน โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายภูมิพิชชา  เหล่าชัย โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอภิชญาน์  สุขสอาด โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชัญญานุช  หรี่คนอง โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงเอลิษา  พงษ์ศิริ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพรรณรมณ  เวชสิทธิ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปณิชา  ลิขิตสถาพร โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงจิรภิญญา  ลองศิริคง โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงวริศรา  วาสุกรี โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนับทอง  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณภัทร  ขจรเกริกฤทธิ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงศศิภา  อุทัย โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงบัณฑิตา  ปั้นสมสกุล โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กสิพร้อง โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนันทรัตน์  แสนสวัสดิ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพิพิธธน  อินทสุวรรณ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายวสุ  หมะมูดี โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายอนุชัย  นามชนะ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายจิรวัฒน์  ทิพย์ยอแล๊ะ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายแม็ตยูส เจอเมย์น รามอส  ริกาฟรังกา โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพิชชาภา  ศิลาอาสน์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฐณิชา  คลาดแคล้ว โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายฉัตรเฉลิม  อุปเท่ห์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธัญรดี  สุโน โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงวิรัลยุพา  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายภัครุทร  ศรีอร่าม โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวริยา  ยั่งยืน โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายศุภกร  โสวณะปรีชา โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายปัณณวิชญ์  ยางเอน โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปาริฉัตร  โสวณะปรีชา โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปาณิสรา  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วนิชอาภาพรรณ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายสรวิชญ์  คุ้มปลี โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปกิตตา  เลียดประถม โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอมเรศ  หงษ์ตะนุ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปิยาภรณ์  บิสสุริ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงไอย์รฎา  เจริญพร โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณิชมน  คลาดแคล้ว โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายปรินทร  ตันเจริญ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงศตนัน  ธนากิจ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐชยา  สิกบุตร โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธนภัทร์  นิลศิลป์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงภัคกุญ  ศรีอร่าม โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายเมล สตีฟ โจ  พาสแมนส์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม