รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงมลฑาทิพย์  สังข์มัน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายอภิวิชญ์  สุดจิตร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐธิดา  อายุก โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายธนกฤต  เกตุพงษ์พันธุ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤตภาส  จำปา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงธันยกานต์  สังข์แก้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงขนิษฐ์นาถ  นาคช่วย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายนิธิภัทร  เกียรติธีรัตน์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายชนทัต  ด้วงกิจ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธวัลยา  รอดจบ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงลภัสรดา  อภิบาลรังษี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีสุด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงทิพพิมล  สุกรอดรู้ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงศิริภันทิลา  สุขรอด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปัณณพร  อ่อนน้อม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพัชรกมล  รัตนพล โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงรัฐการ  คเชนทร์มาศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกฤษวรรณ  เลี้ยงพงษ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจตุพร  อิ่มจิตร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายกิตติภูมิ  ศรีเพ็ญ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐภัทร  จงทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายพีระพัฒน์  พุฒจอก โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธีร์ธวัช  รองวัง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปณิตา  จิตรอักษร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอธิชา  เซ่งง่าย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายปัญญากร  ฉันทรางกูร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกตุพงษ์พันธุ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธัญจิรา  คงสุดรู้ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายพงศกร  กานต์นภัทร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายกวินฤทธิ์  พันฤทธิ์ดำ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปิ่นศิลานันทร์  พรหมช่วย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายภูวิศ  ทองศักดิ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณฤดี  พรหมสุวรรณ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงชณัญชิตา  ศรีหมาน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงปัณณิตา  วรรณบวร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงศิรดา  จันทร์เพชร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  จิตตะปาโณ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงบวรวรรณ  ลีหะสุนนท์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพัทธานันท์  ทองแก้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงกชภรณ์  เยี่ยมวัฒนา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงชนากานต์  ขาวเชื้อ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  ยอดสุรางค์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงนันท์นภัส  คชวงศ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายคิมหันต์  สูคีรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยวิเศษ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงเสาวณี  ชุมนาค โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายศิวกร  ชัยเดช โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีศักดา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงจิรัชญา  ไกรเทพ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงปวีณนุช  ผนึกทรัพย์สกุล โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงมนัญชญา  อาจมีแก้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายณฐกร  วงศ์สำราญ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงธนาภา  จันทร์ชาตรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงเกศราวรรณ  จันทร์ประกอบ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงวรรณพร  บุญวรรณา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงชินันพร  สอนวงษ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงประถมาภรณ์  แดงนา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงญาราภรณ์  ทองรอด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงอธิชา  โชติรัตน์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพาณิภัค  หะหมาน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เหมือนจิตต์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงลักขณาภรณ์  มณี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงธัญสุดา  จิตรอักษร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจิราภรณ์  วาทีตรง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงศศิณัฎฐ์ฐา  รักษาศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกันติชา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพรไพลิน  รุ่งเจริญพัฒนกิจ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงชลิตา  นาคแท้ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงภัชภิชา  วุ่นดี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายยศธร  อาจชอบการ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายสรวิชญ์  เจียรบุตร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงสุปรียา  ทิมกลับ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชัญญา  สุวรรณยุหะ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงไดอาน่า  ซาเด็คกี้ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงปราณปริยา  สงคราม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัฐพัชร์  เมืองมีศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกาญจน์นภัทร  สุขะ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงธนิษฐา  กรุณา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายภูมินิเวศ  สมาธิ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกลวิญญ์  ส่งแสง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพาทินธิดา  ชูจิตต์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายธนวินท์  เอียดทวน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประภาส โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงศศิวิมล  น้ำผุด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายพิสิษฐ์  ทองยิ่ง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชัชชญา  อาภรณ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงธัญกัญจน์  สินเธาว์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายชิษณุพงศ์  ปราบพาล โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายญาณกวี  หาญกิจ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนิชาภัทร  ปลอดทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายชำนาญวิทย์  ขุนอินทร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงญาณิศา  รุณแสง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกิตติวัฒน์  ช้างพลายงาม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจุฑามาศ  วรรณบวร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงเปมิกา  ทรงศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายคณพศ  สุขคุ้ม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงเสาวภา  ขิกขำ โรงเรียนบ้านควนพญา 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายวัฒนศิลป์  ศรีเพ็ญ โรงเรียนบ้านควนพญา 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายตติยวิทย์  อาสนะ โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงฐิดายุ  อาสนะ โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงภูษณิศา  ทองผอม โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายจีระเทพ  พุ่มเข็มทอง โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสุรางคณา  นวลมะโน โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินพรม โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กาญจนพรหม โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจุฑามาศ  อารีวงศ์ โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  ลุ่งกี่ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกฤตเมธ  ทองเนื้อเก้า โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายผไทยเทพ  สังข์แก้ว โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพงศธร  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายจิรวัฒน์  ชูแก้วร่วง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายธีรภัทร์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงนฤมล  ภูววิทวัส โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปิยวรา  วงศโต โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรียบร้อย โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงประไพวรรณ  ไชยคง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงรวีวรรณ  ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกัลยกร  ช่วยประคอง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงธิดารัตน์  ฤทธิ์ฉิม โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายชัยวัฒน์  เพชรอินทร์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปวเรศ  ช่อวงศ์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายเอกสิทธิ์  หนูเมือง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายปัญญวัฒน์  จันทร์ส่องแสง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สาผุยทำ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงเบญจศิริ  ศรีชัย โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกนกพร  ถิ่นพันธ์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายยศกร  พุดทรา โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายณัฐวัตร  พรหมอินทร์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายพชรพล  พรหมอินทร์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายวุฒิกร  ว่องไว โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงหนึ่งปรารถนา  อ่อนชื่นจิตร โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธนัชชา  คงขัน โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญชิต โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงฑิฆัมพร  อ่อนอินทร์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกุลฑีรา  หนูรอด โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงดรัลพร  แซ่เฮ้ง โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จิตรอักษร โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายตะวัน  คชบริรักษ์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธนภัทร  ยังมี โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายฐานพัฒน์  พรมชู โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ควนคำ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หนูขาว โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐชยา  รุ่งโรจน์อสนี โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อดิษฐศร โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงพิชญ์สินี  หีบเพชร โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยบุตร โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงรัตติกาล  จีนประชา โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีสมัย โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกันติชา  เกตแก้ว โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงโสฐิดา  หนูส่ง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงสินีนาฏ  กลับหน่วง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายนฤพันธ์  วรรณวัตต์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายพงศ์สุรินทร์  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอธิชา  เพชรจันทร์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัญฐิฌา  หอมหวล โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐกมล  เพชรศรีช่วง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปัทมาพร  คดรัตน์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณภัทร  ครชาตรี โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปวีณ์นุช  คงขำ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพัณณิตา  จันทร์ประกอบ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปวริสา  คตรัตน์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงรุ่งรดา  ไทยกลาง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงเนตรชนก  แซ่ตัน โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวรัชยา  คงแก้ว โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธนธาม  แซ่หลิว โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงภัทรชา  จันทร์แย้ม โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอังศุธาดา  แสงจันทร์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธนัญชนก  กาญย้อย โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  พูดเพราะ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงเมริศา  ทองประกอบ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงขนิษฐา  ปาระนิตย์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสาธิดา  เอียดทวน โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกานต์สินี  ทองเหลือง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงบุณยาพร  ราชเดิม โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธันวา  จงกิจ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายฐิติพงศ์  ยืนยง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายจักรี  เทพพูลผล โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฐพร  พันธ์วงศ์รัตน์ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงน่านฟ้า  ทองปรวน โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายมุจลินท์  เพ็งพอรู้ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีวิเชียร โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วระย้า โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงกรกนก  ละเอียด โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงศิริวรรณ  สามัคคีธรรม โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายภาณุวัฒน์  ขวัญศรีสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายภคนันท์  พนมรักษ์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงธันธาดา  คุ้มสังข์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายธนกฤต  ขำณรงค์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายชนายุทธ  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายวรวรรธน์  ส่งทวน โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายศตายุ  ชมชื่น โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายธัญเทพ  หวานพูน โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายธีรภาพ  ปลอดทุกข์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายภาคภูมิ  ชุมอักษร โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพิไลภรณ์  ชูบุญส่ง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ช่วยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงขวัญจิรา  มณีแสง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงกฤติญาณี  จิตตรา โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงชุติมนฑน์  จุ้งลก โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงนิตยา  ศรีรังศิลป์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงเปมิกา  ศรีจันทร์ทอง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สิงหเสม โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายกรวิชญ์  จิตรา โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงมีนา  อ่อนสี โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงจิตรานุช  เชยชื่นจิตร โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายอภิพงษ์  เพ็ชรจันทร์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายธนดล  ช่วยมี โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงบุษกร  คล้ายทอง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  นกหรีด โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงจามิกร  ด้วงนุ้ย โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงณีรวรรณ  อ่อนแท้ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายชัยพร  เอี้ยวฉาย โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายนทีทิิพย์  ทิพเศษ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายพลกฤต  ยังน้อย โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายปิยวัฒน์  สุขสนิท โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงพิรุณรักษ์  ศรีรักษ์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงสุพิชญา  ษัฏเสน โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงกรกวรรณ  แก้วทองสวน โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกิตณาภรณ์  แท่นบัติ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงเนตรชนก  เทพพูลผล โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงยอดขวัญ  ปิยดิลก โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงนลินส์  คงประสม โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงปุณยนุช  นครพันธ์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงจรรยาพร  จิตรา โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงชลธิชา  ทองปรวน โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงอาติน่า  เจริญลาภ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองสาย โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงปพิชญา  เซ่งง่าย โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงมนิชนัญญ์  ไชยลือเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายทินภัทร  ชุมประเสริฐ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายกิตติพงศ์  ละเอียดการ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงธัญชนก  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงพิชชาพร  นางหลาด โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เซ่งง่าย โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายกษิดิ์เดช  หนูหวาน โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ละเอียด โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิชาทา  นางหลาด โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายวงศธร  สวิญญาณกทรัพย์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวรรณิษา  มากนคร โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ณะพิบูลย์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวรฤทัย  สุขเสน โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายสิทธิพล  คงแก้ว โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอรจิรา  พรหมเกิด โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัฐธิดา  มณฑลจิ้งหรีด โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายทวีป  บุตรตะโคตร โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายอามีน  นุ้ยตีเตบ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงอภิชญา  ชุมอักษร โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธีรภัทร์  สุดขาว โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฐนิชา  หนูเดช โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายสรวิศ  สุขศรีเพ็ง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายพฤติพงศ์  ด้วงสีเกาะ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัฐชนน  มากนคร โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายอัศม์เดช  หนูหวาน โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายอิทธิกร  เมียนโอ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอาฒยา  ขุนทอง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายวงศกร  ทองปรวน โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธนากร  เพชรเล็ก โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายภูชาติ  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์คง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กัลยาณประพฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงดารณี  ส่งเสริม โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวริศนา  ช่วยหนู โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทองบัว โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปณาลี  ศรีจันทร์ทอง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงอรพิมล  คงเพ็ง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนรมน  จิตรา โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสุนันทา  ศรีเสน โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายสรวิชญ์  เข้มทอง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงศรัณญา  ประมวลศิลป์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสุพัตรา  หนูนิน โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงธชพรรณ  จินดาแก้ว โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงธาราทิพย์  ขำณรงค์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายนฤเทพ  จีนสมส่ง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงญาณิกา  แต้เตี้ย โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหมนแก้ว โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธนพัฒน์  สิ้นกั้ง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสลินทิพย์  ราชเดิม โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงประกายวรรณ  ทองผอม โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายจิรวัฒณ์  ยอดทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงธีรยา  นิ่มวิศิษย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงกรกมล  รุณแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงสุชัญญา  มะเกลี้ยง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงชนากานต์  รอดอยู่ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายณัฐชนน  แซ่หลี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายจิรายุทธ  แจ้งไข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงนันท์นลิน  บุญชัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายพงษ์ภวัชญ์  จันทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายพรภวิชญ์  จันทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายศิรพงศ์  ภูมิกลาง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายสุริยะ  ปั้นทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายธีรสิทธิ์  จิตรอักษร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงอัญชิสา  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายธนัทภัทร  คชแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายอนุศิษฏ์  เพชรมณี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายปุณยกร  เม่งช่วย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงณิศวรา  ชัยคง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายปรเมษฐ์  ชูนุ่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายวิชยะ  ภักดีโชติ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายเวชพิสิฐ  ร่างมณี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายภูมิปิยะ  ปิยดิลก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายสิทธิชัย  รอดเพชร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงพลอยประดับ  กังงา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายกรวิชญ์  ขวัญศรีสุทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงขวัญประภา  สุทโธ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงพิชชุดา  สองเรือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายกรณัฏฐ์  ไกรนรา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงวริศรา  พลเดช โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายธนภัทร  พรหมมนตรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายวิชชานนท์  วารินสะอาด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายวันเสาร์  พวงสอน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายพิพัฒพงศ์  สงเอียด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายเปรม  พงษาริกิจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายทินกร  รุ่นไวยวุฒิ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงกกกนก  ปะดุกา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพพิพัฒน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายฐิติพงศ์  อรรภสงเคราะห์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายณัฐพัชร์  พันธุ์สุจริตไทย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงกัญญ์วรา  คีรีรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายณัฐกรณ์  พันธุ์สุจริตไทย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายศุภณัฐ  เขตรัตนา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายวงศพัทธ์  บุญช่วย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงปณิดา  แซ่โล้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายพุฒิพร  หนุนพล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงกานต์สิริ  ทิมกลับ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายเมธังกร  แง้เจริญกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายวงศพัทธ์  พลรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงสวิตตา  จงใจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายกันตภณ  คีรีรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายกรวิชญ์  กลีบแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงศดานันท์  คงจันทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงเจียระไน  เสี้ยวสมบูรณ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายนนท์ตะวัน  ถิ่นวงอินทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายปภังกร  ประพันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงชนิกานต์  กลับใหม่ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายภาคิน  บุญแสวง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงมนจิรา  จันทร์พุฒ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกฤษกร  พุทธวรคุณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงศิรประภา  กอบกิจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงศุภิสรา  เครือเอียด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงปนัดดา  นาคมาตย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงภริดา  สุทธิธรรมานนท์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายจิรัฏฐ์  พูลปาน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เมืองสุด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงชาลิสา  ชุมศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงวริศรา  เอกดิลก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกชพรรณ  บริพันธุ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  รัตนแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายกันตณัฐ  แสวงชอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายชัชพิมุข  ฉิมพาลี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงอรวิชญ์  เทพนิมิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายจิรกฤษ  เพ็ชรฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายจารุกิตติ์  ฤทธิจอม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายอชิรวิทย์  เพ็งพอรู้ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายกรธรรมรินทณ์  ทองศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายกฤตธนะ  แก้วเรืองฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอชิตา  จันทร์ดำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงภัทราพร  บุญถาวร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณฐภัทร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปริยากร  กาเยาว์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายฐิติพงศ์  อักษรศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงแพรวา  จันทร์แดง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายพีระภัทร์  หัสวาที โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงธนัญชนก  มักมะยม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงอธิชา  กิจสวน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณัฐพล  แก้วเซง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายภูมิพัฒน์  จุ้งลก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายภูริพัทธ์  แกล้วกล้า โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพัชรพร  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงวรินทร  ประดิษฐ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายวุฒิภูมิ  ผดุงสุวรรณ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงพิชาทา  มากวุ่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายชนกันต์  สงประสพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงชัชะิมุข  นิลรัตน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปริณดา  วาริณสะอาด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงชนิกานต์  ยิ้มย่อง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายศิววงศ์  ผลิผล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงวรนิษฐา  จันทร์ผุด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายสรายุทธ์  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงศิวภา  รุ่นไวยวุฒิ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายนัตติกร  ธัญญพันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายปัณณวิชญ์  แซ่โล้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงญาปกา  สงคราม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงทิวาพร  กีสุ้น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงเขมนิต  กวยาวงศ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงชญานิศ  แก้วเกื้อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปิ่นฤทัย  แซ่หลิว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงรัตนาวดี  หีมเอียด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงกุลภรณ์  ชุมนาค โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  พลภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงปิยะธิดา  สิทธิชัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายธนกฤต  บุญเดช โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงปิ่นมณี  ชนะภัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงฐิดาภา  ผาสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายธีระภัทร  สุวรรณภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงธนัชพร  รุ่งแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายการัณยภาส  จันทะภาโส โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายอนุพงศ์  ไชยทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธีรเมธ  สินกั้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายวัชรินทร์  ศิลป์เจริญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงธาราวดี  สวัสดิมงคล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายปัญญพล  ปัญญโชติกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงสุภมาส  พูนเกิด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงรัตศสุภา  สืบสังข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงจรรยพร  เสือกล้า โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงจรัสศรี  ไชยเสภี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพรรณภัทร  ทองนอก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายศรวิสิทธิ์  ปัญญาวุธ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพาทินธิดา  โรวัฒน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีเทพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายรัชตะ  แก้วเกื้อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสิรินันท์  ห้วยฮวด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวิลาสินี  สงแทน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายเมธีธนา  พลอินทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายณัฎฐก้องภพ  ชินชอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงวิชญาดา  อนันต์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายภูธเนศ  แผ้วผ่องศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายปวริศร  เดชภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายธีรัตน์  คำศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แก้วประชุม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ส่งแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายภูวดล  สำนักเหยา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกมลชนก  กลิ่นทิพย์ขจร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสิริยากร  เจริญราศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงสุภาสินี  รักเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงอันดามัน  พรมเลิก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายเจตนิพัทธ์  แทนบุญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงประภัสสร  คงยง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายณัฐปคัลภ์  มากชัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงธิดารัตน์  ชูนุ่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายชุติมันต์  ด้วงเมือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ธีวาธร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายนิติภูมิ  รอดกสิกรรม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงโชตกา  มณีโชติ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสิริวิมล  รองเมือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพลอยชมพู  ฉุ้นย่อง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายเรืองเดช  ศรีโภคา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพิริยากร  ช่วยบำรุง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพิชชาพร  เมืองช่วย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายกิตติภัฎ  เทพบรรทม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงอุษามณี  คำมีผล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายพรหมนรินทร์  กิจสวน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อ่อนชื่นจิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงศรุตา  ประจบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สิทธิชัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพิยดา  จิตรอักษร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายอัศม์เดช  ชูคำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายกาจพล  ศุภศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงฐิตารีย์  ราษฎร์ณรงค์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชูกร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายสิรวิชญ์  คงธัญธรรม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายสิรดนัย  แสงหิรัญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงปาณิศา  แก่นจันทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงอธิชา  จันทร์ชุม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงปัณณธร  บุญถาวร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อินนุรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปทิตตา  ด้วงแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณิชาภรณ์  รามเทพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงจิตรกัญญา  คงฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงปภาวรินท์  สงนวล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายคณิศร  ภิรมย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพชรพร  จงใจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายบุณยกร  วิวัฒนานุกูล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงศศิธร  สุขสม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงบุษราคัม  มณีโชติ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงศวรรยา  ชัยพลเดช โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงหฤทชนัน  ชุมศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  สินกั้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายพงศ์ปณต  สังขโชติ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตี้ฮ้อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงจารุภัทร  หมื่นสนิท โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงชานิษา  เตมีย์ชาติ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสัณห์สิริ  ดำเกาะ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หมื่นสนิท โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกชพร  วรรณบวร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงศศินันท์  สละมั่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงจิรัญญา  จิตร์ชูชื่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายยศพล  ชนะพล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงศิริทิพย์  ทองแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงฐิตินันท์  เพ่งเซ้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงฐิติกานต์  เพ่งเซ้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงรัตติกานต์  พูนเกิด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงอิสริยา  สุชาติพงษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงพิชญ์ชญาดา  โสทร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินทร์ฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายพนธ์วิสิทธิ์  คงพล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงญาณิศา  พนมรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงรัชนีกร  ช่วยทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายกันตภณ  ฝาดซิ้น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เอี่ยมอักษร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายฑัฎธณพัตน์  ไกรเทพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงนิชา  เกตุประกอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกวินตรา  เอียดทวน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายภานุวิชญ์  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายนภดล  แสงพรม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงณิชนันทน์  พันธ์หัสดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายวัชรัตน์  แดนโคกพลา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายณัฐยศ  พวงสอน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงพลอยชมพู  ตันติฉายากุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  อ่อนชาติ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายสรธร  อ่อนเกลี้ยง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สวัสดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายพชร  เพ็ชรหนุน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายกรวิชญ  สมกำลัง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงปฐมาวดี  บรรณกิจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงอภิชญา  สุขการ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุทโธ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ส่งแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายกฤษฎา  หีมเอียด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสุพิชชา  อินทร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธนกฤต  สุขการ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพัณณิตา  นกศรีแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงศศิกานต์  ช่วยชีพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายกันตพิชญ์  รักสกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงธารารัตน์  นิ่มเรือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธนกร  หมื่นละม้าย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงชนัญชิดา  หลักศิลา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายภานุวิชญ  อนุศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพรอนงค์  หลงละเลิง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายรวิภัทร  เลี้ยงสกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นวลใย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายศิวรักษ์  สิ้นทุกข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงจารุวรรณ  มุณีโน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงปณิตา  จิตรอักษร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพัสกร  นันตะบุตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีคง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายพัชรพล  เพชรสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงสวิตตา  ลิ้มหยัด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงณัฐมน  จรคงศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พงษ์มาก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายเอกภวิษย์  เศรษฐสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายภาสกร  อินทรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงจินตภาส์  สุขเพ็ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงณิรนุช  สิทธิชัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายอินทรักษ์  อินทร์นิมิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณัฐวรา  บุญชูวงศ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายพงศภัค  จรเสมอ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงกัญญภัค  เรืองมี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพริสร  ชุมนาคราช โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายเคน จอนนี่  จี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงอนันตญา  อุดหนุนกาญจน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปภาวรินท์  ทองประดับ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงกนกพรรณ  เหมือนกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายยศพงศ์  จุ้งลก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงชนม์นิภา  ชุมชื่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพิชญาภา  หมุนกลับ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงวรัชญาน์  ชูสังข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิ้นทุกข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายปริวัฒน์  ศรีหนู โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพชรพรหมพร  ทองประดับ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีหมาน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงโขมพัสตร์  รัตนาศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณิชานันท์  คงเนียม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงปุญญิศา  ชะนะพาล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงปณิดา  เทียมแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพัชราภา  คงสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงมนัสนันท์  เลขะจิตร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายนราวิชญ์  บัวผัน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูนุ่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงศุภาวรรณ  คงชูศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายชิติพัทธ์  สำเภา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายหฤษฎ์  นุ่มนวน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ช่วยชูศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายพีรพัฒน์  โอมณี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คอนคง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายวรินทร  แก้วชู โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงกฤติยา  คงจริง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงนัฐฑริการ์  ลัวนดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงธันยาภัทร์  กำเนิดโทน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงกษมา  สุขเสน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงนิชาภา  บุญนายก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงรุ่งทิวา  เมตตาจิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายวีรพงษ์  ย่องเส้ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จินดาวงค์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงพรทวิลาภ  เล่งจิ้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายอัศดิน  จุ้ยเริก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงหนึ่งนัดดา  การะแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงณัฐณิชา  เขาบาท โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงญาดา  อ่อนรู้ที่ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายเจตนิพัทธ์  รักนุช โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุขเสน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพัชรวี  แทนสุวรรณ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงสิรินยา  เสียมศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกันติชา  สูคง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงสุภัสสร  เอียดบาง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายภรภัทร  โคตอนันต์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เวชสิทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายกรภัทร์  ปานสังข์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงณัฏฐาชล  แซ่อึ่ง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงณัฐณิชา  โวยสิน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิมา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายสิรวุฒิ  รุณแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงอภิญญา  เพ็ชรแสง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงณัฐณิชา  พึ่งแรง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายกัสกร  แก่นจันทร์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงภูษณิศา  นวลนาค โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงญาณิน  สำนุดโต โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายอริย์ธัช  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงลินไลลา  วงศ์เหลือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ฉิวน้อย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงศุภรัตน์  ช้าชำนาญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงกวิสรา  มาเนี้ยว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายทรงพล  แสวงชอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปัญญาวุธ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รัตนาศักดิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงสรินที  โปจุ้ย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงกมลวรรณ  จิตร์ชูชื่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีเทพ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงศศิชา  สละมั่น โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายภูริภาคย์  ศรีสุข โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายจิรัฏฐ์  เด่นสุวรรณรังษี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงกุมภมาส  แย้มแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงอัญชิษฐา  คำธร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงรุจิรัฏฐ์  ชัยเวทย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงอรณิชา  สีนา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มากเพิ่ม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงจันทร์ตาภร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายเปี่ยมพร้อม  หลัดกอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงชาลิสา  เพชรพัว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองชิดเชื้อ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายภานุรุจ  ชัยเวทย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงสิริณภัทร  ยอดชุม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปิ่นมุก  ศรีเพ็ญ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายอภิวิชญ์  หัสบงกฏ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสงโสม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงศุภิศรา  แก้วคุ้มภัย โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงเขมินทรา  เดชภักดี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงเปรมวิภา  เยาว์ดำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายอภิวิชญ์  โกศล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงลีฬหวิชญ์  เทพนิมิตร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนพันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงศศิรัศมิ์  ชูเมือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายธีรเทพ  เกิดไก่แก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงณิชานันท์  รักษาศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายศุภธร  จิตรอักษร โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงณัฐนรี  เอียดรา โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงกัญญาทัต  กองมี โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.4 คณิตประถม
640 เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทร์ชุม โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายณัฐดนัย  เต็มพร้อม โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงรุจิษยา  พรมมา โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงธนัญญา  นาคช่วย โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายปรเมศวร์  ขาวนิ่ม โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงณิชารีย์  ขุนดำ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงญาดาวดี  สุขสนาน โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ยังสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงธัญชนก  ยกกลิ่น โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงพิชญพัชญ์  แก้วจีน โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงคุณัญญ์อร  สุดตา โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายณัฐเดช  เรืองน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายนพรัตน์  เพชรฉุย โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
653 เด็กหญิงอรทัย  - โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญศรี โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงพิมนภา  สามชุม โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงนลินทิพย์  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายปัญญาวิทย์  พุ่มวัง โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายชินธร  จิรมาศ โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายเกียรติยศ  รอดคืน โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงสิรีธร  เรืองพุทธ โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงจรรณษา  พร้าวแก้ว โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงกรกช  ชูเพ็ง โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงจัณฑาทิพย์  บุญพงศ์ โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายก้องวิวัตร์  ปูเต็ม โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงชาลิสา  มาศศรี โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงวิภรณ์รัตน์  ปานจนะ โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณัฐพร  มาศนุ้ย โรงเรียนวัดไม้ฝาด 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ไม่ทุกข์ โรงเรียนวัดไม้ฝาด 1 ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงกชมล  สงค์นวล โรงเรียนวัดไม้ฝาด 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงปาริชาติ  ช่วยธานี โรงเรียนวัดไม้ฝาด 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กชายเจษฏา  กลับใหม่ โรงเรียนวัดไม้ฝาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงลีลาวดี  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนวัดไม้ฝาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงจิรภิญญา  นาพอ โรงเรียนวัดไม้ฝาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายธีระวัฒน์  รอดรัตน์ โรงเรียนวัดไม้ฝาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงชนาธินาถ  ชุมนาค โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงภัทรธิดา  รอดความทุกข์ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วังหิน โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงวฤชพร  อินนุรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงสุชาดา  แก้วหยด โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงปาลิกา  เกตทอง โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงสโรชา  ทองประดับ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายณัฐพล  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงสิริกัญญา  บุตรเวช โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงจันทร์ปภา  เอี่ยมอักษร โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงณัฐวศา  ไสยสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.4 คณิตประถม
687 เด็กชายปวริศ  พิกุล โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงญาณสิริ  มีสุข โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายพลพล  นิดคง โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายพัชรพล  พรมมา โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายภัทรพล  ล่วนเส้ง โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงภัทราพร  ล่วนเส้ง โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงอารดา  จันดำ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.5 คณิตประถม
694 เด็กชายสุขการ  พรมมา โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงปวันรัตน์  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คิดถูก โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายภูตะวัน  ศรีเพ็ญ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายฤทธิเดช  สีรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม