รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนาริน  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายนันทิภาคย์  เชื้อกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายศุภกฤต  รักใหม่ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสิรามล  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิญานิน  สังยวน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ชัยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายวิทวัส  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายอัศม์เดช  คงแทน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอารียา  กิตติบุญญาทิวากร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนฏยศพร  เอี่ยมสมบุญ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายชีวิน  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จริงการ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกันต์ธร  เต็งรัง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายชยพล  หาขุน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอิสรากุล  สมบัติทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอารีลักษณ์  เยาดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงยลรดี  ยงค์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพรธิตา  ทางเจน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงพิชชาพร  ทองแป้น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงปพิชญา  พรหมนรา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงสิรินรัตน์  ปานสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงบุณยนุช  นิลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กชายทัตเทพ  กาหยี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายธีรภัทร  แก้วประชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายภัทรดนัย  เลขะพจน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายปัณณวิชญ์  พันธุเล่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงพิชญาภา  เศษสม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงจิดาภา  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายกิตติ  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายกฤตภาส  เทพทวี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงปลายฟ้า  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงอำภาภรณ์  ช่วยมี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงชาลิสา  เชยชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงฐานัชฌา  สามสี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายสันติกรณ์  เยาว์ดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงปรีญาวรรณ  ขุนปราบ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกุลรัตน์  แสงสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงปฏิญญา  สีดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายธนภัทร  ดีเป็นแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายพุทธิพงศ์  สังยวน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงณัฎกมล  เครือฮ่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายพิชชาภรณ์  สีอ่อน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงอันธิกาณธ์  บุญขัน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงสรัลรัตน์  เพชรหนู โรงเรียนวัดน้ำผุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงสาวิตรี  สาดเสงี่ยม โรงเรียนวัดน้ำผุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงวิมลรัตน์  อั้นทอง โรงเรียนวัดน้ำผุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงศศิกานต์  ทองเขียว โรงเรียนวัดน้ำผุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายธีรเมธ  หัวเขา โรงเรียนวัดน้ำผุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงรัตนิศา  คำธร โรงเรียนวัดน้ำผุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงชลินทร  เมืองแก้วกุล โรงเรียนวัดน้ำผุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงฌิชานันท์  เชยชื่นจิตร โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงวราลี  แก้วละเอียด โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกนกวรรณ  สงแสง โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงวรดา  แก้วละเอียด โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายสรยุทธิ์  ชูยัง โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายณัฐชนนท์  หนูวงค์ โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายวุธธิชัย  รักสังข์ โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายธันยพงศ์  ขวัญนิมิตร โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายณัฐพล  จันทร์มัด โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายอัสการี  หยังหลัง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธนพรรณ  หยังหลัง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงแคท  ปานู โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงศิรดา  ใจสมุทร โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายทฤษฎี  แดงหนำ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายกิตติศักดิ์  สรรเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายคทาวุธ  เมฆเกิด โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสิริวดี  เสียมไหม โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายกอดิร  หูเขียว โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสุกัยนา  ยอมใหญ่ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายสาริน  เวชรังษี โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงซีรีน  จิตรเที่ยง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงประทานพร  ฉิมเรือง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงลินลาวดี  ณ พัทลุง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงสรัลนุช  เสียมไหม โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงวรารัตน์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอินธิรา  ขาวดี โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หยงสตาร์ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายวัชรวีร์  วชิระวุฒิไกร โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงไปรยา  ด้วงช่วย โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนันทริการ์  ทองดีสุนทร โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงมารซี  หยังหลัง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสรัลญา  เสียมไหม โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงธันยพร  สุขรัตน์ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายนภัสกร  ดาบเขียว โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายธราพันธ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายดนัยกฤต  อภัยพงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอติกานต์  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงชนิดาภา  แซ่โค้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงบุญญานุช  สรรเพชร โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกฤตพร  แก้วละมุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงสุพัตรา  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายอนาวิล  เก้าเอี้ยน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายตลับเพชร  พิกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงรัตตัยาภรณ์  อนันตวรพจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายอภิสร  นวลนาค โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงรัตนาวดี  ชัยเสนีย์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายอชิระ  สรรเพชร โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนภัสกร  มัจฉาเชี่ยว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงฐานิตา  แซ่โค้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายพงศ์พัทธ์  ดีหมีน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงธัญญ์ชนัฐ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงวรรณกร  แก้วมณี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  หะเทศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงนงนภัส  ขาวดี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงศิริวรรณ  เดชะ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงโศภิศา  บุญเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ธัมมัญญู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปริตตา  ศิวิลัย โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอรจิรา  ศิวิลัย โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ทองรอง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชัยเสนี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงวรรณกร  กรวรรณมณี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงนิศ่ารัตน์  แซ่เอียบ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณิชาภัทร์  อำไพฤทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงฮานีฟา  หนูเบ๊ะ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงลลิชา  กังแฮ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพรญาณี  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพศวีร์  สัตบุตร โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสุวรรณี  พฤฒิวิญญูู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสุวพร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์อินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงเยาวภา  ช่วยนุกูล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  คิ้วนาง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงบุณยานุช  ทองดี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอภิญญา  คงพรม โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงจริยพร  พลสังข์ โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงกชกร  เกาะกลาง โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสุตาภัทร  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพิชญา  งามขำ โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงจุฑามาศ  มากจุ้ย โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 นางสาวรวิสรา  เงียบประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงชนัญชิดา  สมนวน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวเพ็ญพิชชา  หวังชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายพงศ์ปวีณ  พรหมรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายกฤษฎา  หมาดหลู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายณัชพล  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายธนภัทร  เชื้อกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายปิยะบุตร  จันเซ่ง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายพุฒพิพัฒน์  พยับศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายภรัณยู  จันทร์มุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายวโรธร  ฤทธิรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายศุภณัฐ  ท่าจีน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายสัทพงศ์  มะนะโส โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงอรนลิน  เจียงพุทซา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงชญาน์นันท์  พันธ์กุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองมี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงกฤติญากร  จิตรชูชื่น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงกุสุมา  ชูเชิดรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงจันทกานต์  แป้นไทย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีไทย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  สิทธิชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทิมมาก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงนภสร  ผอมแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงนลินนิภา  ทองย้อย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงนันฏภัทร  เอียดทวน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เทพรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงมนัสนันท์  สามสี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงวรรณนิสา  เฮียนฮะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงวรลักษณ์  ไพริน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงวลีรัตน์  นาคสีเมฆ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงศิรภัสสร  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงสุชานาถ  ขวัญทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงสุภสิริ  เที่ยงธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงอรอุมา  จ่าวิสูตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายธีร์ธวัช  เสียมไหม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายศิรวิทย์  นุ่นตา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายฉันทพัฒน์  ศรสลักศิลป์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวรรวรา  วังสะจันทานนท์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศิริพานิชย์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงเมธาพร  ชาติเจริญ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงลัลน์ญดา  จิตรา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายโสภณวิชญ์  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณพชร  ทองนอก โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายกิติภพ  ยิ้มย่อง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายนนทพัทธ์  คงนคร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายวงศกร  ท่าสะบ้า โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายปุณณวิช  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายสุวิจักขณ์  วงษ์จีน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายศุภกฤต  เก้าเอี้ยน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายธนาพิสุทธ์  เพทาย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายปัณณวิชญ์  เส้งขาว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพัชรมณฑ์  บัวมาก โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงโชติมา  บุญตา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชาญณรงค์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงภัทราพร  เอียดใหญ่ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ชูทวี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงประภัสสรณ์  แคล้วภัย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอาทิชาภรณ์  แสงสีจันทร์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงรุ้งวดี  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เดชกมล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอภิณัฏฐา  ภักดี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฐณิชา  สงขาว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธนารีย์  อินขัน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพิรดา  ทองสมบูรณ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงยมลพร  ฟองพิทักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายทักษดนย์  แซ่โค้ว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายณฐนน  จรณโยธิน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายจิรัฏฐ์  ตันติกฤตยา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เหลือแดง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงวิรัญชนา  ตันหรรษ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายณฐพงศ์  ไชยมล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายเปรม  ไกรสุรสีห์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงชลกร  ไหมนวล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงนิตทิยาพร  นวลนิ่ม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายเศรษฐกรณ์  สุขไพบูลย์วัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายภูริช  สุนทรทรัพย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายกันต์พล  จงรักษพิศุทธิ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายปรเมษฐ์  พันธ์เกตุ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายจิณห์จุฑา  หยงสตาร์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายธีรดนย์  อาตเต้ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายศิริกร  แสงรัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  ส่งแสง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายปัณณธร  คงเอียด โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายศรัณวัชร  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายก้องภพ  พรหมมี โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายวชิรวิทย์  เอกสถาพรสกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายณัฐเมศร์  ดำสว่าง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายนพณัช  สากุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายณัฏฐพล  เซ่งง่าย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงคุณา  เวศกิจกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูอ่อน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงภูริชญา  สุขเลื้อง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงอัจฉริยา  รัตนบุรี โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายสรวิชญ์  เปรมปรัชชา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ราชภิรมย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงงามบุญ  เหมมาชูเกียรติกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพิชญากร  ดุลยกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงลภัสรดา  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายพงษ์เพชร  ช่วยหนู โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชญาดา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายพาทิศ  เขมะสุวรรณ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายฐานันดร์  เอี่ยมประเสริฐกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายกันตพัฒน์  บูรพาศิริวัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปลื้ม  ไกรสุรสีห์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายปัณณสิส  สกุลไทย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายสิรภพ  เกื้อภาระ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายนราวิชญ์  เกปัน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายวิรุฬห์  ลีวัฒนาพงษ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสุกฤตา  ธรรมเสถียร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงญาณิศา  ล้วนเส้ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพรพรหม  แซ่โค้ว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดทอง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  ไพพงศ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายวชิรวิชญ์  ช่วยเรือง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวรัชญา  ขวัญนิมิตร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงภูษณิศา  ผ่องอำไพ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงศุภกานต์  รักษา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงญาตาวีดา  บัวแดง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายสิรภพ  ไชยศร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงเกวลิน  รัฐการ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณิชมน  เยี่ยงกลาง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปัญญาวีร์  เสียมไหม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐวดี  เก้าเอี้ยน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตรีรัตนพันธ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอันน์นีร  หัวเขา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขุนนาค โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงชลธิชา  แซ่อึ่ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  บุญโชติ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณิชาภัทร  จิรศักยกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอาภารัตน์  สุจริตกุลธร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงเธอธาวัลย์  เจริญกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายชวกร  สุนทรทรัพย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงทักษพร  ไชยพลบาล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สีเหมือน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายทินภัทร  ล่องฉ้วน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ทองส่งโสม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงศรณ์กัญจน์  ฤทธิ์โรจนธร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนกฤต  โกเอี้ยน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปัณฑารีย์  จิตรไมตรีเจริญ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  เตชะโต โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกัญชพร  ศิริพันธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพรพิชชา  ขาวสุด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายณัฎฐพันธ์  เสกสรรสุคติกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงอินทิพร  สู่คง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายชวนันท์  พงค์เกื้อ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายศุภวิชญ์  อ้นชุม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงณัฐธินี  แสงแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงภูริชญา  พัฒน์ทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายพีรณัฐ  คงทิพย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายพีรวิชญ์  ชูแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงกันตาภา  ศุภศรี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายจิตบุณย์  กาญจนนันทวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็ชรหวน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายพฤกษธร  จันทร์เจริญ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายอติชาติ  รัตน์ป่าโมกข์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายภาคิน  จันทาโยธิน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายนิธิโชติ  หิรัญรุ่งรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงณัฐนันท์  สิทธินันทพันธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงธัญยธรณ์  หลงขาว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายสหธัญ  ประมงค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายศุภวิชญ์  ปราบเขต โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายนนทพัทธ์  โอทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงพิชามญ์ชุ์  เพทายประเสริฐกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายตฤณนนท์  จั่นสิว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายธีรดนย์  สุวรรณกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายวชิรวิทย์  มักอาน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงนลิน  สุวรรณเทพ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงลักษิกา  ราชเดิม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงจันทรัสม์  เธียรโชติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงวรรณิตา  นิลละออ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพรชนิตว์  พจนาพรเจริญคุป โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายพิชญวัฒน์  สุขศรีเมือง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธนเดชาสิทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงชญาดา  ไกรนรา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปวันลภัส  บริพันธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวิศรรัศมิ์  พันตะรักษา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฐมน  ชูสังข์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายณัฐวรรธน์  เส็นหละ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ภักดี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพรรณปพร  เสวกะ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธนพัฒน์  สุระกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกัลยรักษ์  สีสุข โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปานไพลิน  ไกรเทพ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกัญพัชญ์  หมั่นถนอม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายนัทธวัฒน์  สุนทรีวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกัญญภรณ์  ชูสกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายเอื้ออังกูร  จันทร์นภางค์กุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงสิริกานต์  ศีลประชาวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงญาดา  ทองคำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายพัชร  ปัตตานี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกัญญณัช  กิตติธรโภคิน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงธัญพิชชา  วรรณรักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายชาคริต  ตะนังสูงเนิน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงตังค์ธนภรณ์  เกื้อรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงภาธรณ์  ธำรงค์เทพพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธามนิธิศ  นวลแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายปัญญพัฒน์  เศรษฐวรพันธ์ุ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสิริยากร  นวลละออง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงกัลชนา  แตะแอ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอุณดา  เครือเตียว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกานต์ณิชา  สิทธิชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกัญญาภัค  คงชุม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณิชชา  ตะบูนพงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงชนาภัทร  ช่วยเหมือน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายวิชยุตม์  โล่ซิวตัก โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอังศุมาลิน  เหนี่ยวสกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนงณภัส  เพ็งเกต โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงจันทรรัตน์  เกตุพงษ์พันธ์ุ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงรตนกมล  เก้าเอี้ยน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายนพคุณ  เมฆสกุลวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทองรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสวิชญา  ลิ่มอรุณ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงศศิกานต์  มลยงค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงอุชุกร  ทองนอก โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รักษ์ศักดิ์ศรี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงมธุริมา  บุรีนอก โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายสุภณ  โสภณมงคลกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงอมลวรรณ  พจนาพรเจริญคุป โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายกิตติพิชญ์  ชูทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงชฏาวรรณ  ชูเชิดรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกฤตวรรณ  วรรณบวร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงดุจดาว  ภู่กลาง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายธิติพงศ์  ไทรงาม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงสุพรรณี  เกตุแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายดรณ์  จริงจิตร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายปภากร  วงศ์ทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายกฤษนล  อินดุรุส โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายจอมไท  โตทับเที่ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายปองภพ  เขียวเล็ก โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายก่อธีรศักดิ์  พลนาค โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงโชติกา  พิบูลธรรมศักดิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงจิระวดี  รุ่งเรือง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนวินดา  อยู่อำไพ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายภูบดินทร์  เสือคำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายณัฐพัฒน์  เทพทวี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอติกานต์  จิโรจน์กุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงรสธร  นวลจันทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงรดา  วสุธรชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงธีรดา  คงไหม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์สุด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายวรท  ขวัญสิริดำรง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายพีรภัทร  ศรีชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพีรวัส  สัมพันธรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายเณฐิพงษ์  อุยสุย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายพชรพล  พงษา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายณชพล  ขวัญทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดำจุติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายวีรวุฒิ  อรุณพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงวรรณวนัช  รัตนโชติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพิชชาภา  เลิศวนวัฒนา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายชนะชัย  ณ น่าน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายจักริน  อินทองมาก โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายศุภกิตติ์  หวังหลี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายเขมทัต  เกตดำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายปัณณวินท์  สารสินพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายรัชชานนท์  สงวนเกียรติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายพิชญพงศ์  สิงหา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายพิชเญศ  พลอยดำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงเกศรา  จันดี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงจิณณพัต  สงช่วย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงภัทธิดา  แซ่โซว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงวรินทรา  รุ้งพราย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายศุภวิิชญ์  นวลนิ่ม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายจิรเมธ  ทองรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  กวยสกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์  เพชรอินทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายศิระ  หะจิ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงปติยดา  อนันต์ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงจุติญาพร  มากทองน้อย โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงอชิรญา  บุตรชา โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงรินรดา  คงเอียง โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายณภัทร  จุติอมรเลิศ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงภูษณิศา  ลาภทวี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชอบเสรี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายจิตรกร  ข่ายม่าน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงอภิชญา  ก้งจี้ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงธนภรณ์  อนันท์โส โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายวรดร  นำสวัสดิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงหัตถกานต์  บุญขัน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยจิตร์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายศิวกร  ข่ายม่าน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงปพิชญา  สมาธิ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายพิชญตม์  ยาวงษ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงสิริกร  แซ่ห่อ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงณัฐญาตา  ทางเจน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายพงศพัศ  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายกฤตวิทย์  คงโอ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายกฤษฎา  ประชาพิทักษ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายสิรภพ  ชูเสียงแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายเคฟิน  ชวาร์ส โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงณัฐฐาพร  เพ็ชรหิน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงพิชชานันท์  รอดทุกข์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายธนากร  แก้วนำ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายธันวา  เอียดงามสม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันสุข โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายเตชทัต  สังข์ทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงศศิกานต์  รอดแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายปิญญาสิทธิ์  ไชยธรรม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงศุภกานต์  ทองสาม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงศิิรภัสสร  หนูเริก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายรัชนาท  ตรีรัตนไพบุลย์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายอุกฤษฎ  จันสุข โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายศิวสรรค์  แซ่ฟู่ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายฐานันดร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงปุญญิศา  ประสาร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายอติกานต์  ขวัญเมือง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงแพรวา  นะมะ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงนวพร  เดชนุ้ย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายณัฐปคัลภ์  นุชม่วง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงจิรธิดา  ไทรงาม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงศรัณยพัฒน์  นิพัทธสัจก์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงฐิตารีย์  จิตรรงค์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกชมน  ส่งเสริม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพัณณิตา  สังข์ชุม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายสัณหวัจน์  อุดมเดชเจริญกุล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายปรัตถกร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปริณดา  จริงจิตร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงเพชรภาดา  ชูตรัง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวนัชพร  กลันการ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณัฐธัญญา  สิทธิชัย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสุวิตา  โคกตรัง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายปรเมศวร์  เอ็มเอ็ม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงชยาภรณ์  ศรีไทย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณัฐชยา  มุสิกขะพันธ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายชยางกูร  ตันติอธิชา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พลแสง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงวิริลพัชร  ทางเจน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงวิชญาดา  วงศ์มาลัย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงปาลิน  บัวทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายภาคิน  นิคะ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพรรษชล  ควนวิไล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญเกื้อ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธนวินท์  จันทร์ส่งแสง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธีรภัทร์  พัฒนา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายอดิศร  บริโท โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายพสุธร  แซ่โล้ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายวิษณุ  อ่อนคง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายปรเมษฐ์  นุ่นแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงทัตพิชา  ทองสุข โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงปิยมน  อ้อเอก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงจิระประภา  แซ่เซียว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายศิริโชค  มีแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายภูเบศวร์  แสงดำ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายสุชาครีย์  เหลียวพัฒนพงศ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายธนกร  บุญโชติ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายปองคุณ  จาตุรพันธ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงเพชรลดา  เอียดชะตา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกฤตศิญา  หลงละเลิง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายณัฐพล  ชูพูล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายอติเทพ  อยู่พระจันทร์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ยิ้วเหี้ยง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายจิรันธนิน  จริงจิตร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงทิพวรรณ  แป้นชุม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายฤทธิไกร  ชุมเสด โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายกษิดิ์เดช  ศรมณี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายธนชาต  คงสิน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายปุณยวัจน์  เพ็งแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายชาคริต  จันทร์แก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายนราธิป  ยิวสิว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายพีรพัฒน์  คงแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายชินภัทร  จำปา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงชยาภรณ์  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายณัฐกิตติ์  เรืองเดช โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงโรสนี  พยายาม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายภานุรุจ  สินคีรี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงเอมิกา  เชยชื่นจิตร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกษมา  ทองศักดิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงโศภิตา  ช่วยดวง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายทักษ์ดนัย  รักเหมือน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองกุล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกุลรวีร์  หลงกูนัน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงพรชนก  ชัยเพชร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงภูริชญา  เนียมสม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายสิทธิพล  ไชยศรีทา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงรินรดี  แก้วเรือง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงอมลณัฐ  แก้วสุวรรณ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงนันทนัช  ขวัญทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ขวัญทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ชาปาน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงนรภัทร  อภัยพงศ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงบัน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงปิ่นมณี  เก้าเอี้ยน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายจันทน์ผา  พูลสิน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงนรีกานต์  ประทุมชาติ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงโสธิดา  เลื่อนล่อง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายธราเทพ  ช่วยดำ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงเมธาวี  อินอุ่นโชติ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายทวีโชค  กาลานุสนธิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายทีโม  ชวาร์ส โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงศิรภัทรสร  เพชรเล็ก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธนกฤต  ตราชู โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายสุริญาวุฒิ  ศรีประทีป โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายธีรัภัทร  สุทธิพล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายศุภกฤต  ศรีไทยรักษ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายณัฐดนัย  เหวนา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายชนกันต์  ซ่วนยุก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายเมฆปอนด์  นาคปุบผา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงเบญญาภา  แก่นอินทร์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงณัชชา  ส่งเสริม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายธนกฤต  หลงละเลิง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายศุภณัฐ  เพ็งเทพ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงนพรัตน์  สีดอกบวบ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นุชม่วง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายธนานันท์  สมาธิ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายธีรเมท  คงอิน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายธรรมธร  เลื่อนล่อง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงภัทรวดี  ปกครอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายสิทธินนท์  ศิริพันธ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่โค้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายพิตตินันท์  คงแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงอาลดา  กุลวิจิตร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายธนัญกร  สังวรกิตติวุฒิ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายภัทรดล  พรหมลา โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายภีม  สว่างวัน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงฐิตาพร  ดาโอ๊ะ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กชายสุภีรวัชร  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กชายภาม  สว่างวัน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายธราเทพ  เสาวภาคย์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายปฐมพงศ์  ชาตรีวงศ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายIsamaaeen  Madlee โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายพีรยุทธ  สุดเมือง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายปริตต์  จันทร์จารุกุลกิจ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงพชรพร  จุ้งอยู่สกุลพัฒนา โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายวรรณธนโชค  หลี่ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายพงศ์พล  คีรีรัตน์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายวรปรัชญ์  จริงจิตร์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายธนาพร  พลเดช โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงอชิรญา  นุ้ยสี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงขวัญกมล  ชูอ่อน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายภัทรพล  รุ้งพราย โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายปณต  พิพัฒกุล โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.4 วิทย์ประถม