รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุตถาภรณ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอริสา  อินทร์สงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงมัณฑิตา  คำทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงอภิสรา  บุญศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายชิษณุพงศ์  พะวงรัมย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายวิโชติศักดิ์  เจ้ยชูผล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจุฬาลักษ์  เอ่นตุ้ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอรนลิน  นกรักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปวริศา  อรรถรัฐ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงผกามาศ  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายพลศศิธรรม  เดชวิจิตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายจิรพัชร  ลือชัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธันวา  ชำนาญดง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงวันวิสา  ท่าจีน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนิชา  ดำรงศักดิ์วิรุฬห์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงไอยรัศมิ์  เพ็งใส โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เสงี่ยมวงศ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกฤษณา  สังข์จันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสุภัชญา  เถาว์ราม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงมาลีญา  สังฆะวัง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายฉัตรดนัย  ชัยสงคราม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวิชญาพร  เดชพิชัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฐพงศ์  ช่วยชะนะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายรัชพล  เพ็งใส โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายสิริวิช  โปซิว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายศักดิ์วรินทร์  ณะกลับ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชญาณี  ส่งเสริม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงบุณยกร  ทับเที่ยง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปิยนุช  ซุ้นสั้น โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงขวัญโสภิณ  นวลเเพง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงทิพท์เกสร  ทองประดับ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายกณวรรธน์  โสมล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายอดิศร  ยอหัน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายนนท์ปวิทฎ์  งามแข โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงวาสินี  รักราวี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอุษณกร  สังข์จันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปริชญา  ยงประเดิม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงศิริมาศ  เยาวชินากร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วสม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงรัตติยา  ชูเวทย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชยานันต์  เกษมสุข โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงสุภานันท์  รัตนพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงขอบฟ้า  สีฟ้า โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บรรลือพืช โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงมุขธิดา  รอดพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนันท์นภัส  เบ็ญระเหม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายธีรพัชร์  ไกรเทพ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวีนัสรินทร์  คงเเก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงธารารัตน์  ยอหัน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงวันวิสา  อังสุภานิช โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายธันวา  เเย้มพรม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายปรเมศร์  วิ้นฉ้วน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายวงศกร  จันทร์คง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายจิรวัฒน์  สมจิตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนริศรา  คงฉาง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงนิศารัตน์  คงฉาง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชัยพิทักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงเบญธิชา  จิตรหลัง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ราศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนภัสสร  ดำหมาน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายชิราวุธ  ขอยึดกลาง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายกิติศักดิ์  ยาระงับ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงปภาดา  ร่าเหม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงสุธาสิณี  ศรีเพ็ญ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวริษฐา  มากราช โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขาวสุข โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงโชติกา  เกิดทวี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปิยะธิดา  สนิทปู่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายพีรพัฒน์  ดำสี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายรัตตินัย  จำรัส โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงนิชาภัทร  สุทธินนท์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงอรจิรา  ธนะกมลประดิษฐ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายภัคพล  วงศ์อักษร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายสิรภพ  สมาธิ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายชินาธิป  มิตสุวรรณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายธณกฤต  เกิดสุข โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายคุณานนท์  กาหยี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายกฤติพงศ์  เกื้อเดช โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธนกฤต  จันทะโชติ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธราธิป  ชูทวี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงขวัญชนก  นวลประสงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงจีรนันท์  ดวงเดือน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสุจินดา  ทองเพิ่ม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกัญจรัตน์  คุณาวงศ์เดช โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ทองระหมาน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงน้ำทิพย์  คล้ำเจริญ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงบุญญานุช  แซ่ลี้ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงธันย์ชนก  คล้ายสังข์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอัสมา  ชัยมีเขียว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงจรรยา  อ้นทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงธิวาภรณ์  คงแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปาราวตรี  อภัยพงษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายชนภัทร  เพ็ชรประสิทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายภาสกร  ทองสงวน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายแสงธรรม  สุวิภาค โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธีระวัฒน์  เกิดตลอด โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายรัชชานนท์  เพชรฉุย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายศิวกร  เพ็ชรทิพย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายสุวิโรจน์  ศิลปษา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายภูริพัฒน์  เดชอรัญ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงนันทิพร  ชูสังข์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณัฐนิชา  พิทักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธนัชญา  สุรมาตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกัลยกร  ช่วยรุ่ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสุวภัทร  จักรัส โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงจันจิราณี  รักหนู โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปพิชญา  จรูญศักดิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงเณศรา  ราชนิกรณ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพริสร  ยินห้อง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงสุธินันท์  ภักดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกัญญาวีร์  รอดกอ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เลี่ยนยงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงอาศิริ  หลงละเลิง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภิรมย์ทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ชูศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกิติยารัตน์  ไกรเทพ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงใบเฟิร์น  โพธิ์ทิพย์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายอัมฤทธิ์  ตันมี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกรกฤต  พรมดาน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายพุฒิพงศ์  ล้อมคง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายไกรวิชญ์  บุญเย็น โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายนันทพัทธ์  นาดอน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายนพกร  แก้วสุวรรณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายษิริพักตร์  ทวิสุวรรณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายพลาธิป  ไขยเพ็ชร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนทัศน์  บัวบาน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกฤติกา  อังเชย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกัญญาภัค  ไพริน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงวรางคณา  ขวัญเพ็ชร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันทร์ตุด โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสิรามล  ทองใหญ่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงวริศรา  หลักใหม่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงญานัทธ์บุษย์  มาศศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  หนูเซ่ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกิจติศักดิ์  รักษาชล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธันย์ชนก  เกตุดำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงญาณิศา  หลักดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงบุญญิสา  รักซ้อน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงเบญจฑิตา  ยอดนุ้ย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชนกนันท์  ทิ้งเหม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายลีโอนารโด  ดิ ซีโร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงรวิษฎา  แก้วดำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนาริน  หมุนเเทน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐวรา  ทองระหมาน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกนกขวัญ  ภูสีนาค โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอรพรรณ  จู้ห้อง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวรัญญา  สมาธิ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปุณยวีร์  สินอ่อน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสิริสา  ว่องวุ่น โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสรัลรัตน์  กิ่งจันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฏฐพร  ศรีปราง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงวรกาญจน์  สีนา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชาลิสา  นุ่นสุวรรณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปัณชญา  จักราช โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายรณกร  ชูอิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ชัยตรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงยงธีรา  สันดำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บริพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปาลิดา  สะดา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนิชาพร  บ่ายเส็ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชูชนะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอัญชลีย์  ทองโอเอี่ยม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกมลทิพย์  ถ่ายย้วนกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกฤษณา  เอียดชูทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายนรุตม์ชัย  เพชรสุด โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายอธิวัฒน์  ดิษฐะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงสุชานาฏ  บัวชุม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงศิริวรรณ  เพชรฉุย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงเนตรนรี  พุฒนวล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายภานุวัฒน์  แสงแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปาณิศา  ชัยเพชร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปิยะนันท์  จันทรไกร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสุธิณี  ปกครอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงวริศรา  พรเดชอนันต์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงศิริประภา  พิพัฒนกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงสุกฤตา  ช่วยรุ่ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงจิรนันท์  ทองหยู โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงขวัญทรัพย์  ศิริเมก โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพรพิมล  เวชสิทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงชุติมาศ  หนูเรือง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสุภาวดี  ซุ่นสั้น โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงเบญธิดา  จิตรหลัง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนภาพรรณ  สีแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชนัญชิดา  นาคพล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงศศิวิมล  ธรฤทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงแคทรีน  โทมัส โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกื้อแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกนกวลัย  สมาธิ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปวิชญาดา  ชัยสุข โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายสิรดนัย  จิตร์อักษร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายคัคเนศ  เอียดนาค โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชลธิณี  กำเนิด โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายปัทเมศย์  เปรี้ยวปี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายกฤติพงศ์  หกสี่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายพิภู  ชาพรหมสิทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธีระเมธ  ช่วยชะนะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายภัทรดนัย  รำมนา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายภัทรกร  ขาวบาง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายปุญญพัฒน์  วุ่นคง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกชพร  สอิ้งทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงเขมจิรา  หนูดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงวริษา  วิชัยวงศ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงขวัญจิรา  นาภูมิ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสมิตา  สิทธิฤกษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงจิตรลดา  เพ็ญรัตน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จ่าวิสูตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวริศรา  ทองเอียด โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงเบญญาภา  ทรัพย์เหลือ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศศินิภา  จิ้วตั้น โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธีรโชติ  จำปา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายภานุวัฒน์  พันธา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายจักรกฤษณ์  ขาวเรือง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอรกัญญา  ร่มทองคำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงมณีษิกา  เหมือนเลื่อน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปทิตตา  แซ่จุ้ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายกิตติกร  ยอดศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายคณพศ  เลิศวรภัทร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายศุภกฤต  เขาบาต โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายทวีชัย  ทองสุก โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายศักดา  มัทยันต์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายเรวัต  พูดเพราะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชมพูนุช  ด้วนเล็ก โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงเกวลิน  แสงทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสิรินภัส  หมันดี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสุภัชญา  โสพล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวาสิณี  ทองระหมาน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกษิรา  บรรลือพืช โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงฟ้าใส  พลายชุม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณิชา  ทองส่งโสม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธีรเทพ  สิทธิชัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงเนตรนภา  อัดซิ้น โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงเมธาวี  ศดานนท์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนลพรรณ  คงเอียด โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนิวาริน  หมวดทองอ่อน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรรณวัตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัฐิกานต์  เครือเพ็ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกนกพร  เหมนเเก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปิณิดา  บ้านโคก โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอินทุกานต์  ศรีบางรัก โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงนพัสร  อินทร์สงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงสุพัตรา  ขุนทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชนิดา  ทองใบ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฐชา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอมลรดา  กำเนิด โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงนิติยา  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสุภัสสรา  สั้นเต้ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชนิกานต์  ลือชัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายภูธเนศ  เพ็งผอม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณัฐถิรา  สุขขะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงนาริน  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายนันทิภาคย์  เชื้อกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายศุภกฤต  รักใหม่ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงสิรามล  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงจิญานิน  สังยวน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ชัยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายวิทวัส  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายอัศม์เดช  คงแทน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงอารียา  กิตติบุญญาทิวากร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงนฏยศพร  เอี่ยมสมบุญ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายชีวิน  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จริงการ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายกันต์ธร  เต็งรัง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายชยพล  หาขุน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงอิสรากุล  สมบัติทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงอารีลักษณ์  เยาดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงยลรดี  ยงค์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพัทธิรา  ไมตรี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพราว  วิธานติรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายชญานนท์  สัญกูล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายทวีศักดิ์  คงฉาง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงลอริยองต์  ยงค์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายวชิระ  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายศุภณัฐ  หลงละเลิง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงอัญชิสา  ขาวสุด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายธนัท  ดำเดิม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงสุบงกช  ภูสุมาศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงกชรัตน์  พลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายวชิรวิทย์  สมจริง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงอุมาพร  ช่วยสงค์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีขำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โพชสาลี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายกฤตยชญ์  สุดเม่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์คล้าย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงจันทรัศม์  คงฉาง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพุธิตา  อายุสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายทิพากร  เจตนาธรรมจิต โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงอรไพลิน  โออินทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงวิชญาดา  เชาวน์วุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงสิรัตติยา  ทองผุด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายศุภวิชญ์  หลุ่งตี๋ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงปุญญิศา  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงหยาดทิพย์  คงรักที่ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายพิสิษฐ์  ทองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายธนกฤต  เกียรติเมธา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายกฤษฏ์  ชุติโชติ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงพรธิตา  ทางเจน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิชชาพร  ทองแป้น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปพิชญา  พรหมนรา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสิรินรัตน์  ปานสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงบุณยนุช  นิลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธนลักษณ์  ราชดี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายทัตเทพ  กาหยี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธีรภัทร  แก้วประชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายภัทรดนัย  เลขะพจน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายปัณณวิชญ์  พันธุเล่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพิชญาภา  เศษสม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงจิดาภา  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายกิตติ  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายกฤตภาส  เทพทวี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปลายฟ้า  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงอำภาภรณ์  ช่วยมี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชาลิสา  เชยชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงฐานัชฌา  สามสี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายสันติกรณ์  เยาว์ดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปรีญาวรรณ  ขุนปราบ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกุลรัตน์  แสงสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปฏิญญา  สีดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธนภัทร  ดีเป็นแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายพุทธิพงศ์  สังยวน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงณัฎกมล  เครือฮ่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายพิชชาภรณ์  สีอ่อน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอันธิกาณธ์  บุญขัน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงทักษอร  อินทะศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงภวิกา  หนูหมื่น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกฤติกา  นาคปนทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงชาลิสา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายนนทพัทธ์  อินทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงนีรชา  ชัยทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงวรกานต์  นุุ่นขาว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงธีรกานต์  สินยัง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายภคิน  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพิชญาวี  ตรังวรางกรู โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอลิสา  เหมือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกิตติยา  พัดลม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายก้องกิดากร  สุขจีน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงดวงทิพย์  คงนคร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธนกฤต  คีรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกฤติกร  อึ่งทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายคเณศ  กิตติบุญญาทิวากร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายอิทธิกร  พรหมมี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายกิตติพัฒษ์  เจือกโว้น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายจตุรภัทร  เอียดแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายธีรเดช  จิตรขวัญ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายกิตติภูมิ  คงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายพงศธร  ปัญญาสิทธิกร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายอภิสิทธิ์  ดิษฐอำไพ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธีรัตม์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงเนติกาญจน์  ฤกษ์รัตนะ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงธนพรพรรณ  ละเอียดการ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงวรวลัญช์  เมธาสิทธิ์วรกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงสุรีติกาน  นิลละออ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คุ้มรอด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นนุช โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกานต์ชนา  สีสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงจรัสศรี  นานอน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงชยานันท์  ชนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงศุจินันท์  แก่นจัน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงนิธิกานต์  แสนศิริ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายศิวกร  จิตรแจ้ง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงอภิรดี  หลีสกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอธิชา  บุญรินทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณิชา  ชัยเพชร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงสายน้ำ  ชุติภาณุ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ไกรแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายธรรมวิทย์  จุ้งลก โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชันวิจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชัญญานุช  แสงดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายปุณณวิชญ์  เกิดภิบาล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณิชฐากรณ์  คงยิ้ม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงฐิติกานต์  ปานยัง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงจิราพัชร  พริกแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงกัญญานันท์  ชูเนตร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายปรเมษฐ์  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เพ็ชเซ่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วสะอาด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายชินภัทร  เพ็ชรฉุย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงรักษิตา  หนูพรหม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  ทองงาม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายศักรินทร์  คชถิ่น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงมนัสนันท์  จูห้อง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงธนกานต์  เลื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงมนัสนันท์  เศรษฐพิศาล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกัญญารีย์  ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปองกานต์  วรแสน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวรัชยา  สงเสือ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงอัญฌิษา  สินยัง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายวชิรบดินทร์  ชูไชย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายวรกันต์  ทองสม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงดารากมล  จันทรัฐ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายอศิวิชญ์  ว่องวัชรกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสุธาสินี  กรดนุ้ย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงฐิตาพร  พงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อ่อนทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงลินีวาลี  เสียมไหม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายปิยพัทธ์  ปานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธันยธรณ์  ทางเจน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงชฎาพร  โชติกมาศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงนภสร  ฤทธิไกร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัฐกฤตา  มัจฉาเชี่ยว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายนนน  รอดสุด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณัฏฐาวารี  รอดสุด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เพ็ชรเกิด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพชรพร  ช่วยชนะ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เลิศศิริ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายธธิป  รุจิระนันทบุตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายตุลยวัตร  ผ่อนย่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายพงศกร  เอียดทวน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสุธาสินี  เดิมหลิ่ม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายพงศกร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายฐานนันท์  แก้วละเอียด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายอรรณกร  ถิ่นนา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ตุกล่อย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายจักรภัทร  วิฑูรชาตรี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายภัทระ  รักไทย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายอริย์ธัช  นาคสด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ศรีไทย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายกฤติน  พันธุมณี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงนลินญา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายอธิป  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงไอศิกา  เพทาย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสรัลรัตน์  เพชรหนู โรงเรียนวัดน้ำผุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงสาวิตรี  สาดเสงี่ยม โรงเรียนวัดน้ำผุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงวิมลรัตน์  อั้นทอง โรงเรียนวัดน้ำผุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงศศิกานต์  ทองเขียว โรงเรียนวัดน้ำผุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธีรเมธ  หัวเขา โรงเรียนวัดน้ำผุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงรัตนิศา  คำธร โรงเรียนวัดน้ำผุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงชลินทร  เมืองแก้วกุล โรงเรียนวัดน้ำผุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณัฎฐภัทร  อินชุม โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงช่อทิพย์  จันมัด โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายกฤติพงษ์  น้อยหนู โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายรุ่งตะวัน  บานรุ่ง โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กหญิงสิรภัทร  ทองนุช โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงนันทิกานต์  อินนะ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงยุวดี  ตุลยสุข โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงอัญธิญา  ศรีแก้วกุล โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงรัตนาเทวี  ขุนทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายชนาวีร์  อักษรทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายอัครพล  พลบุญ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายพีระ  ขุนทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายอนุสรณ์  นวลทอง โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายพงษ์ธวัช  ชูศักดิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายสุชาครีย์  ช่วยราชการ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายพงศกร  วังผือ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงศศิวิมล  แดงชู โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายพรรษิษฐ์  ชัยเเก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงวรรณวิศา  ดำจุติ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธีรภัทร  เปาลิวัฒน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงผลิกา  คงเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายภาณุวัฒน์  รอดกอ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายธนาวุฒิ  ฝันรัก โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายพิเชษฐ  ทองนุช โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายกรวัฒน์  อินนะ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธีรเดช  พลวัฒน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพลอยลินดา  เอี่ยมสารี โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายศุภชัย  ชัยมงคล โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายวิทยา  กลัวผิด โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงนัทชา  นุ่นเเก้วสุทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพิมชนก  ฉิมเเสง โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงกาญจนา  รอดกอ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายวัชรากร  กลัวผิด โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายนันพิพัฒน์  สมาธิ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงกัตติกา  เสนี โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปนัดดา  เเสงจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงสิรามล  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายคมสัน  ตันติวัฒนกุลชัย โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายอดิเทพ  สังยวน โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายนาวา  ทองมีขวัญ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายกรวิทย์  อ่อนช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธนกฤต  ทองรอด โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธนกฤต  ขวัญรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายอธิพงศ์  แก้วยอด โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงณิชนันท์  เชื้อกุล โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงกมลวรรณ  รอดไกร โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายพัฒนกรณ์  ทองเพิ่ม โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายณัฐวุฒิ  โภชสาลี โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงพัชรี  ปานเม่ง โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายภูริพัฒน์  จุ้งลก โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพรรณติมา  สุขคง โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงศุภธวดี  รักทองจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายณัฐวัฒน์  ผอมปิด โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงฌิชานันท์  เชยชื่นจิตร โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวราลี  แก้วละเอียด โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงกนกวรรณ  สงแสง โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงวรดา  แก้วละเอียด โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายสรยุทธิ์  ชูยัง โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายณัฐชนนท์  หนูวงค์ โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายวุธธิชัย  รักสังข์ โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายธันยพงศ์  ขวัญนิมิตร โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายณัฐพล  จันทร์มัด โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายอัสการี  หยังหลัง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงธนพรรณ  หยังหลัง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงแคท  ปานู โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงศิรดา  ใจสมุทร โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายทฤษฎี  แดงหนำ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายกิตติศักดิ์  สรรเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายคทาวุธ  เมฆเกิด โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงสิริวดี  เสียมไหม โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายกอดิร  หูเขียว โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงสุกัยนา  ยอมใหญ่ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายสาริน  เวชรังษี โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงซีรีน  จิตรเที่ยง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงประทานพร  ฉิมเรือง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงลินลาวดี  ณ พัทลุง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสรัลนุช  เสียมไหม โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงวรารัตน์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงอินธิรา  ขาวดี โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หยงสตาร์ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายวัชรวีร์  วชิระวุฒิไกร โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงไปรยา  ด้วงช่วย โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงนันทริการ์  ทองดีสุนทร โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงมารซี  หยังหลัง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงสรัลญา  เสียมไหม โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงธันยพร  สุขรัตน์ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายนภัสกร  ดาบเขียว โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธราพันธ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายกตัญญู  สีหะวงศ์ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายดนัยกฤต  อภัยพงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงอติกานต์  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงชนิดาภา  แซ่โค้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงบุญญานุช  สรรเพชร โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงกฤตพร  แก้วละมุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงสุพัตรา  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายอนาวิล  เก้าเอี้ยน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายตลับเพชร  พิกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงรัตตัยาภรณ์  อนันตวรพจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายอภิสร  นวลนาค โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงรัตนาวดี  ชัยเสนีย์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายอชิระ  สรรเพชร โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงนภัสกร  มัจฉาเชี่ยว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงฐานิตา  แซ่โค้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายพงศ์พัทธ์  ดีหมีน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงธัญญ์ชนัฐ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงวรรณกร  แก้วมณี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  หะเทศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงนงนภัส  ขาวดี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงศิริวรรณ  เดชะ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงโศภิศา  บุญเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ธัมมัญญู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงปริตตา  ศิวิลัย โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงอรจิรา  ศิวิลัย โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ทองรอง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชัยเสนี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงวรรณกร  กรวรรณมณี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงนิศ่ารัตน์  แซ่เอียบ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณิชาภัทร์  อำไพฤทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงฮานีฟา  หนูเบ๊ะ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงลลิชา  กังแฮ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพรญาณี  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพศวีร์  สัตบุตร โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงสุวรรณี  พฤฒิวิญญูู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงสุวพร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์อินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงเยาวภา  ช่วยนุกูล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  คิ้วนาง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงบุณยานุช  ทองดี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงอภิญญา  คงพรม โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงจริยพร  พลสังข์ โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงกชกร  เกาะกลาง โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงสุตาภัทร  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพิชญา  งามขำ โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงจุฑามาศ  มากจุ้ย โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายรติวรรธน์  จันทโท โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงเปรมขวัญ  เต็งรัง โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงเย็นฤดี  ต้องชู โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงคณิตา  ขาวสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงมินตรา  ศักติมันตรา โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงศิราลักษณ์  นพวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงณัฐชริกา  เวชมนัส โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงเขมิกา  เตชินตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงเปมิกา  เตชินตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงมาริตา  ทองเจิม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กชายอนุภัทร  ไขสะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงโชษิตา  ติประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงชุติกานต์  แท่นมาก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงณัฐวรา  รักนุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงกรรณิการ์  พุทธกลิ่น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
583 นางสาวรวิสรา  เงียบประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงชนัญชิดา  สมนวน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวเพ็ญพิชชา  หวังชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายพงศ์ปวีณ  พรหมรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายกฤษฎา  หมาดหลู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายณัชพล  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายธนภัทร  เชื้อกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายปิยะบุตร  จันเซ่ง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายพุฒพิพัฒน์  พยับศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายภรัณยู  จันทร์มุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายวโรธร  ฤทธิรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายศุภณัฐ  ท่าจีน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายสัทพงศ์  มะนะโส โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงอรนลิน  เจียงพุทซา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงชญาน์นันท์  พันธ์กุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองมี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงกฤติญากร  จิตรชูชื่น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงกุสุมา  ชูเชิดรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงจันทกานต์  แป้นไทย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีไทย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  สิทธิชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทิมมาก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงนภสร  ผอมแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงนลินนิภา  ทองย้อย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงนันฏภัทร  เอียดทวน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เทพรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงมนัสนันท์  สามสี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงวรรณนิสา  เฮียนฮะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงวรลักษณ์  ไพริน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงวลีรัตน์  นาคสีเมฆ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงศิรภัสสร  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงสุชานาถ  ขวัญทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงสุภสิริ  เที่ยงธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงอรอุมา  จ่าวิสูตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายชนม์สวัสดิ์  พลแสง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 นายธนบูรณ์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นายรัตน์บดินทร์  ทองเพิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 นายอดิศักดิ์  พูลเกิด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 นางสาวปารวีย์  จิตรา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 นางสาวญาณัจฉรา  สายจิตรื่น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 นางสาวณัฐณรีย์  กิ้มเฉี้ยง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 นางสาวนภัทธิญา  รักษ์งาม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 นางสาวเบญจพร  เส้งดำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 นายธัญเทพ  หนูประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายธรรมธัช  บรรถะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงวิจิตรา  วิทยพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงศศิกานต์  ตุลยสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 นางสาวกวิสรา  พานิชย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 นางสาวธัญชนก  แก้วดำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงนลัทพร  บุญศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
634 นางสาวปฐวีกาญจน์  บุญณรงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 นางสาวภวิษย์พร  โพธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 นางสาวญาณเทพ  เชยชื่นจิตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงนรมน  คงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 นางสาวชมพูนุช  ขาวขำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงกชมน  พากเพียร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายโชรัยห์  เกตุก่อ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 นายศตนันท์  ศรีบวรวิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 นางสาวพรรณษา  ยี่สิ้น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงปัญญาพร  ดำเกาะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงศิรินทิพย์  แท่งทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายนิธิโชติ  สนณรงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงจิรัชยา  ศักดิ์วิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงวริษฐา  ช่วยพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 นายสรวิศ  มากแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 นายณัฐชนน  หลเมฆ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นายสตางค์  คำสวน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 นายอภิสิทธิ์  เสี่ยงซ้วน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 นางสาวทิฆัมพร  ศรีดุก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงภาวินี  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 นายณัฐสิทธิ์  ศิริเสถียร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 นางสาวกนกวรรณ  แสงมณี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงพรลภา  ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงโชธิพร  นาเลื่อน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงมัลลิสา  มากมูล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงอริสา  ทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงศศิชา  ถิ่นพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงกนกกร  เพาะพืช โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงอภิญญา  ธนูศิลป์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายก้องเดช  สุขลิ้ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายชัยวัฒน์  บัวสม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายกันติทัต  ดำเดิม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายพงศธร  รุ่งส่งศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายมนุเชษฐ์  ชื่นชม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายศุทกานต์  พลประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายอรรถพล  ปั้นทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีหนู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงอัจฉรา  ยี่สิ้น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงญาณภัทร  หนูชู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงฐิญาวิกรม์  ส้องเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีนคร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีนคร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ติณโสภารัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงนภัสรินทร์  ติงหงะ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงมนัญชยา  วิเชียร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงศดานันท์  มากนวล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงสุชานรี  คงบำเพ็ญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงกรพิชชา  ปิลวาสน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงกาญณ์ศรณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงจิดาภา  หนูขวัญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงณัฐฐธิดา  ชูบัว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ขาวนิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงธาดารัตน์  บุญสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงเบญญาภา  มากจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงปนัดดา  ไพริน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงพัชรพร  นวนนิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพชรหนู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงภัทราวดี  ฤทธิมา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงมัณฑมาศ  บุญรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงวรรณิษา  แก้วสม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงศิลารัตน์  บัวเนียม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงสุธารัตน์  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงสุพัตรา  ขาวบาง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงอสมาภรณ์  ทองศรีนุ่น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงอิสรา  รามอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายวีรภัทร  ศรีนฤมล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงภัททิยาภรณ์  ยงค์สุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงปุณิกา  เลขะพจน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายธนกฤต  เลขะพจน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายณัฐ  โมทะกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงทัตพิชา  หนูวาด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อายุสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายเพทาย  วิโนทัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายณัฐกร  ผลเศรษฐี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงปริยาภัทร  จันสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงวนัฐดา  หะจิ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงธยานี  จีนประชา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายพิริยะพงศ์  บุญเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายนนทพร  เชยชื่นจิตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงปิยะมาศ  อโณทัย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงนริสสา  ยุ่งยั้ง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายแดน ก๊อทฟรี่  มอสแดล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายสุวิจักขณ์  ปัจจุสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงปานชีวา  สมัครกิจ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายธนกร  ธนูศิปล์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายบัญญพนต์  โมรา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายธนัญกร  พันธ์กุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วลาย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายอธิป  กิจวรรณธีร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายสิทธิกร  แรกคำนวณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงลักษณารีย์  คงทองคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายณัฐวรรธน์  บุญยะผลึก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายกันตวัฒน์  พิชัยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายศุกลวัฒน์  ผอมเขียว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายธนวัฒน์  ราชเดิม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายณัฐฐากร  กาเยาว์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงสุภิสรา  ศิรเศรษฐบุตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงอาลิษา  เดชนุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายปุณฑ์นภัทร์  ยอดบุตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายภานุเดช  หนูจีด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายณัฐนันท์  ขวัญกุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายติณณภพ  ศรีบวรวิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงฟ้าใหม่  จันฝาก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงธรรษิภรณ์  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายกิตติศักดิ์  ภัตศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กชายณัฐภาค  แสงทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงปวริศา  ทองแจ้ง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงณภัทร  สีสว่าง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายเทพศิรินทร์  รัตนกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คงดี โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายสุรศักดิ์  รักฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงกมลพร  สิทธิชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงธนัญญา  บัวแดง โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงสุธีกานต์  เสียมทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงกฤติกา  ทองรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงภัทราวดี  สุดภัย โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงสิริกัลยา  อารีรอบ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายปัณณวัฒน์  เจือกโว้น โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายกฤตวัฒน์  บุญชูวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์ฝาก โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงกัญญาภัค  มงคล โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงนาเดีย  เอียดดำ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงวราพร  พรหมเกิด โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 คณิตประถม
761 เด็กหญิงสงกรานต์  ศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายรอมมาฎอน  เพิ่มเขตรกิจ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงกฤติกา  บุญธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงพิชญา  เตียวย่อง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายธีร์นฤเบศร์  เปาะทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายอ๊อกฟอร์ด  ยอดณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 คณิตประถม
767 เด็กชายมณฑาพร  จริงจิตร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 คณิตประถม
768 เด็กหญิงนันทิดา  กว้องเส้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 คณิตประถม
769 เด็กหญิงพาขวัญ  นุ้ยสุชล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 คณิตประถม
770 เด็กชายณัชพล  ช่างแก้ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 คณิตประถม
771 เด็กหญิงดาวสุธิดา  โตจิต โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงอมลรฎา  เคนซา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กชายพชรกร  คงมา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงอารยา  ภาชนิด โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายไชยพัฒน์  เต็งเฉี้ยง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงปาริฉัตร  ลีทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงอฏิวรรณ  ไตรวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงหุสนา  ทรงเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายธนาคิม  โงกเขา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายญาตาวี  โส๊ะขาว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงกรกนก  เอียดยี่ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายสิงหนาท  ศุภนาม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายชนาธิป  โส๊ะขาว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายชนาภัทร  โส๊ะขาว โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงณัฐชยา  วัฒนะกิจ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงสิตานัน  ยิ้นเสน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายชนกนันท์  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กชายนคเรศ  ปานเนียม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายนิติกร  สมบัติ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงรัตนาวดี  เอกวิลัย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงธัญญทิพย์  จันทร์เจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายสกลปรัชญ์  พุ่มก่อ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงวาสนา  ทองรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายกมลเทพ  คุ้นเคย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงปริยากร  พิมสวน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงจินตาณัฐ  แซ่จั้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  วิมลเมือง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงปาณิศา  สารมาศ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายปฐพี  เฮียนฮะ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายสุรการ  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองปาน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายพรพิศุทธ์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงกชกร  กล้าหาญ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงกริษฐา  ข่ายม่าน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงนันทิพร  วรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายกรกฏ  สุขหอม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายกฤษณพงษ์  กอบกิจ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงชนิดาภา  โงกเขา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กหญิงศศิวิรินทร์  หนูนาค โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงศตพร  ตันกุลโรจน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  ขาวคง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงกัลยกร  ชัยกรรักดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กชายภานุวัฒน์  ประคีตะวาทิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กหญิงสุชานันท์  โอนิกะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายทาวิชญ์  สุรสินธุ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายยศภัทร  ทองสุข โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงชญานิศ  สองทิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กชายพงศ์รพี  สงสมพันธุ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กชายสิรภพ  สินไชย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงอาภัคณี  จิตกิจติจำรัส โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงปรียาดา  ศรัทธานนท์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงณธิดา  เป้าทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงธัญพิชชา  แสงแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
824 เด็กชายเปรม  พงศ์สกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
825 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กอบกิจ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
826 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองเหมือน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กชายกฤษรา  ลีสุรวนิช โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงอธิชา  ฉับพลัน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงธนภรณ์  มีณรงค์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายธีรภัทร์  หมาดเหล่ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายอริญชัย  ดำบิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายเดชาวัต  แซ่ตั้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายธนกฤต  วงศ์ศรีตรัง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงอนัญญา  ลุ่นเซียะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงชนิษฐา  ทองหอม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงณิชาภา  อ๋องเจริญ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขนาน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงจิรัชญา  แสงเสน่ห์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงฮานาณี  หลำจะนะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงนฤมล  เลิศมาลัยมาลย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงกรสิรัชฎ์  หว่องเซ็ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงพรภาณี  มัธยมพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงณภัทร  เครือวรพันธุ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงพนิตพร  ดีชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงภัทร์นฤน  ปัญจวงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงบุญญธิดา  ชัยวิเศษ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงนวมลลิ์  แก้วประชุม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงจิดาภา  ตุงคะรักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงพิรัลพัชร  บุญเกิด โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงวรรณรดา  แหละหวา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงพพิชญาณ์  พัฒนากิตติพิทยา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายทศพล  สุรกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงณัฐชยา  หนูชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายสรวิชญ์  ภู่กลาง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงชนัญธิตา  สรรเพ็ชร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงกันทิตา  บัวทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงเกษชฎา  แก้วชะฎา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงธนัตพร  วิเศษสินธุ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มุกดา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงปุณยนุช  จันเพชร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงลลิตา  น้ำผุด โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายสิชฌ์ณัฐ  ธรรพสิทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงวีรภัทร  เศวตะดุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายศาสวัต  รัชชุศุภกาญจน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายสรรพาวุธ  ศรีทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงสุริวิภา  หงส์ทวีกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงอภิชญา  คงทิพย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงอาทิมา  คีรีกิ้น โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงณัฐอาภา  ศรีสัจจัง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงสิริภัทร  ศรีใส โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงพิชญาภัค  สีแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงยศวรรณ  เลขะจิตร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายชนันท์  ทรัพย์แก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงกรวรรณ  ไพสมบูรณ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พนากิตติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายสิรวิชญ์  นาคทองแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงณัฐธิดา  นรสิงห์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงทัศน์อร  ศรีวัฒนพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายนพัทธ์  ฝอยทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงนาถมณี  ชำนาญเหนาะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายษุภากรณ์  จิราจินดากุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงเพชรดารินทร์  แดงเรือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บรรถะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายรักษ์บุญ  สวัสดิ์เมือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายปองพล  รอดศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงสุพิชญา  ขันชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงบุษยพัตร์  ชุมอินทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายณัฐกิตติ์  อนันทกาญจน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงสกุณทิพย์  รัตนคช โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงสัญลักษณ์  ศรีทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายธนกฤติ  อารีกิจ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงอิสริยา  รักดำ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 นางสาวภัททิยา  แก้วกูล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงธัญชนก  ปั้นทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงธัญชนก  จูห้อง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงสุภาพัทธ์  เปรมปรัชชา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงปัณฑิตา  พูลเกิด โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงปณิฎฐา  เดชาพร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงสายนที  ลันตาใหม่ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายธนพนธ์  จินตนปัญญา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงฐิรวดี  เรืองแสนสกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายสมิทธิ์  ดำแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 นางสาวฐิตาภา  พัฒนศิลป์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายชาณุพงษ์  คงเอียด โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
905 นางสาวชุติกาญจน์  กังแฮ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายสุกฤต  สุขลิ้ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายสิริภูมิ  จันทพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายกรัทพงศ์  ไกรเทพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
909 นายชยานันต์  สุทธิโภชน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายบุญฤทธิ์  ชายเกตุ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
911 นายกิตติพงศ์  ฤทธิไกร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 นายธรรมพรพงศ์  สงศรีจันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายปองพล  เหล็กหลี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงชนัญธิดา  กลับขัน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองผึ้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 นางสาวณัฐกฤตา  ใสเพี้ย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายนิธิพัฒน์  ไล่ฮวด โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงคีตภัทร  สองทิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 นางสาวพิมพ์พิศุทธิ์  วิเชียร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงขวัญหทัย  ไกรเทพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงพิมพ์อักษร  ผอมจีน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงนันทิตา  นุ่มเหนี่ยว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 นางสาวอิสรา  พิชัยรัตน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายนะโม  เพียรศรีวัชรา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 นายรัตนากร  ชนะภัย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงธนพร  หลังแท้ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงพัทธนันญ์  รัตนพงศ์เสน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 นางสาวมณีรัตนา  สุวรรณปิยะพันธ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 นางสาวมานิตา  สายจิตรื่น โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 นางสาวปาลิตา  ตั่นเล่ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 นางสาวกมลรัตน์  แสงกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงอภิษดา  คุณาธรรม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 นางสาวชนม์ณิกาณ  เดชานนท์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงรินรดา  รองเดช โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงจิรัชญา  พัฒนทรัพย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงณิชกานต์  วัฒนโชติพันธุ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 นางสาวอรวรรยา  ฉับพลัน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายภูตะวัน  ล้อมคง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงหทัยภัทร  กาญจนศรีเมฆ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงนันทิมา  นุ่มเหนี่ยว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 นางสาวกิตติยา  สุขคุ้ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายพสิษฐ์  แสนเกื้อ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายณัฐพล  โชคชัยสุขอนันต์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายอภิสิทธิ์  เลิศมาลัยมาลย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 นางสาวปวรรัตน์  เรืองดุก โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงอัครชา  ยุ้นชั้น โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 นางสาวกฤษณงค์  แซ่โล้ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายสิริกร  ฝันนิมิตร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 นางสาวธันย์ชนก  ปักสีแซ่ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงกนกวรรณ  ยุวบุตร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายรัชพล  วิชิตพรชัย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายรวิภาส  คงเมือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 นายยศกร  รอดรักษา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายพิชญุตม์  ขันเงิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายศุภากร  โออินทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงนทชล  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายนวัตเศรษฐ์  ขำวิชา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 นายณรงค์กร  คงละออ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงธันยานุช  สุขตลอดกาล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 นายนพวิชญ์  ตั้นฉ้วน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงชนิตา  หนูเผือก โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงจันทณัฏฐ์  คงแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงธนวรรณ  มณีพงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายกษิดิ์เดช  หนูประสิทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายปิยภัทร  ชูชมชื่น โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงพนัชกร  คงมา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายศิวดล  ทองประดับ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงรลินทร์  เพชรมีศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายปุณยวีร์  พลอยศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายพัสกร  หะเทศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงกลิ่นหญ้า  คงแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายอัครวิชญ์  กัญกาญจนะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายภาสกร  คีรีรักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายวรุณ  วรภู โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงณัฐวัลย์  ค้ำชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงธนพร  ทุ่งปรือ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายณัฐวุฒิ  ค้ำชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงพัชรพร  จาริ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงเขมิสรา  เหลือเเดง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายสุรยุทธ  สาราบรรณ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายติณณ์  อาลิเเอ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงวรรณยดา  ยี่เสียง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายปรัตถกร  กิ่งเกาะยาว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภักดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงภูสุดา  เริ่มริ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงสุรัสวดี  ทองมณี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงณัฐิดา  มีขำ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงกัลยกร  กลีบประทุม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายจักริน  เเท่นมาก โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายธนาวุฒิ  วัฒนะประดิษฐ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายปัณวัชร  คงนคร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงพิมพ์กมล  บุญวงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายนัทชา  คงวัฒนานนท์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงจิรวรรณ  ชูสิงห์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เรืองสม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงกมลลักษณ์  กลับรักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายธนโชติ  บรรจงการ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายชวกร  อมรวิริยะนนท์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายทักษ์ดนัย  รักษ์จันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงพิชญธิดา  เก้าเอี้ยน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายยศวรุตม์  อินนุ่น โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายนนทกร  เวชพันธ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายธนโชติ  ศรีกะชา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายวัชรากร  โกดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายภัทรกร  เพ็งเพชร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงศุภวดี  ทองใย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายวราวิชญ์  สังข์แดหวา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงทัตพร  ศศิทณฑล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงปารณีย์  ปราณีตพลารักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  เขตตะเคียน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงณัชชา  ศิริบรรณพิทักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงพิชญา  นิคะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงกานตรัตน์  อุ้ยเอ้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงชนินาถ  เบญจศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 นางสาวพลอย  ชนชอบธรรม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายกษิดิส  จงใจ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายเตชินท์  วรพงศ์พัฒน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงอริสรา  ประคีตวาทิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงณัฐยา  รักษาสรณ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงธนิดาภา  ชายอีด โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงปภาวรินท์  โททอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงปิยธิดา  ตั้งถึงถิ่น โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ปานแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงปพิชญา  กิ่งเกาะยาว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงอัญชิสา  อำนักมณี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงภัทรวดี  ชุ่มฉิมพลี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงกรณ์ศิวรัตน์  เต็งเฉี้ยง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงณิชกานต์  ภัคเฉย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงพัทธนันท์  ก้าวสัมพันธ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงภัคกร  หนูเหมือน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงภัททิยา  ภิรมย์ทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงณัฐรดา  กกแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทองรักจันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงอรวรา  บัวเรือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นาดอน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายกษิดิศ  แก้วสกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงณัฐธิดา  พุ่มช่วย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายปัณณวัฒน์  เองชวน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงชนิษฎา  จำปา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงศิรภัสสร  สุฉายา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วเรือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงญานิศา  พนากิตติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงสลิลทิพย์  กล่ำศรีทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงญาดา  สังข์สกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงธัญญารัศม์  ทรัพย์สิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายวชิรวิชญ์  เต็มวิริยะกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงธีรนาฏ  ศรีใส โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายธาวิน  ศรีศักดิ์นอก โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงกัญชรส  รักษศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายธนบดี  ศรีจำรัส โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายจักรกฤษณ์  รักษา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงภคมาศ  บัวบาล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  บุญชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงสุทัตตา  ไชยรัตน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงญาดา  นิลละออ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงปทิตตา  เสียมไหม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงปนัดดา  ชัยวิเศษ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายภูมิพัฒน์  ช่วยทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เล่าส้ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงกันต์ธิดา  คงเมือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงปารียา  ชำนาญจิตร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายจตุพัฒน์  จินดาแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พฤฒินันท์โชติกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองโอ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงลักษณรัชต์  ทองนุ้ย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ส่งเสริม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงสุนิสา  ไกรเทพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงธมลพรรณ  นวลนก โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงณมลพรรณ  นวลนก โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงพวงเลขา  เลขานุกิจ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงธัญรดา  เหลือรักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงจุฑามาศ  เทพหยอม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายจักรินทร์  เกิดดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงกุลิสรา  คงเซ็น โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงชญานิศ  สังข์สกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงพัชรวรรณ  เหล่าลิ้ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงกิตติญารัตน์  สินธุ์อ่อน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงนภาพร  ทองแจ้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงปาฏลี  ต้องหุ้ย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงนนทวรรณ  ไชยการ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงนุชวรรณ  จุมี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงปาณิสรา  จิระตราชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินนุ่น โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงภทรพรรณ  เดชสง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงเขมิกา  อินทรวิเศษ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงสุพิชญา  วรพงศ์พัฒน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงรชธร  จินดาวรรณ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายทัตธน  จักรีลา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงณิชานันทน์  ส่งส่อง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายพงศ์รพี  พรศิริวงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายชลธี  ศรีวรรณ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เพชร์ชนะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เยาว์ดำ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงลักษิกา  ศรมณี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายจิรัฏฐ์  ชัยทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงรวินท์นิภา  จำปา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1098 เด็กชายพีรพัทร  ลิลาพันธิสิทธิ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีประภา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงวริศรา  จิ้วฮวด โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงปิยะธิดา  ปัญญาศิริพันธ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงสิรินบงกช  ก้องเจริญกิจ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กชายวินทกร  เพชรขาว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองขำดี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงชมณัฐ  สมบัติ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทร์แก้ว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ชะนะใหม่ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กชายบวรทัต  สิงติ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กชายกิตินัทธ์  แก้วรักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กชายภูมิภัทร  บุญเกียรติ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชัยเพชร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงศิวนาถ  กึ่งเลี่ยน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กชายธนวัฒน์  พรหมปลัด โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงศิวรจน์  เลื่อนแป้น โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1116 นายณัฐภัทร  แสงแก้ว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 นายวิสิทธิ์  มิ่งฐิติพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 นางสาววารีวรรณ  เอี๊ยวเหล็ก โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 นางสาวภัทรพร  หมื่นมโน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายธารากร  ทองธรรมชาติ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 นางสาวเยาวยุภา  แจ่มกมล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงอัญชิสา  มะนะโส โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงเบญญาภา  เสียมไหม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายธราเทพ  ศรีเพ็ชร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายอังศุชวาล  เมธีไพศาล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงวาริสา  หอมละเอียด โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงอัญชิสา  จันทรมาศ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงกันตพิชญ์  บัวศรี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงปณิตตา  ขวัญเมือง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงฝนทิพย์  เอี๊ยวเหล็ก โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงศวรรยา  เส้งตั้น โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงณัฐวิภา  กรเจริญพงพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงศศิวิมล  ฉินธนทรัพย์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กชายอธิปัญญ์  อินทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงชนันธร  สุขลิ้ม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายปกรณ์  แสนมหา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายอภิภัทร  ทับเที่ยง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงชนิดาภา  อมรวิริยะนนท์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลีลาพิพัฒนเดช โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงกรทิพย์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชูบาล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงกนกพร  เสนีย์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงศุภานิช  ก้องสกุล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงธัญรดี  จำปา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงสุภามาศ  เผดิมผล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายปุริม  ลักติธรรม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงณัฏฐานุช  ชูฮั้น โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงกรกมล  งามวิวัฒน์อนันต์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรมขวัญ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงลดามณี  บัวจันทร์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายภูรินทร์  ศิลปานิสงฆ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายนภสร  วงศ์วัชร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงศุภิสรา  เอียดใหญ่ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงชนัญธิดา  เหมมาชูเกียรติกุล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงกวินนาฏ  สุขคุ้ม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงวริศรา  ยี่สิ้น โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงปนัดดา  หนูเหมือน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายธีร์ธวัช  เสียมไหม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายศิรวิทย์  นุ่นตา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายฉันทพัฒน์  ศรสลักศิลป์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงวรรวรา  วังสะจันทานนท์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศิริพานิชย์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงเมธาพร  ชาติเจริญ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงลัลน์ญดา  จิตรา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายโสภณวิชญ์  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายณพชร  ทองนอก โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายกิติภพ  ยิ้มย่อง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายนนทพัทธ์  คงนคร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายวงศกร  ท่าสะบ้า โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายปุณณวิช  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายสุวิจักขณ์  วงษ์จีน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายศุภกฤต  เก้าเอี้ยน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายธนาพิสุทธ์  เพทาย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายปัณณวิชญ์  เส้งขาว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงพัชรมณฑ์  บัวมาก โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงโชติมา  บุญตา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชาญณรงค์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงภัทราพร  เอียดใหญ่ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ชูทวี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงประภัสสรณ์  แคล้วภัย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงอาทิชาภรณ์  แสงสีจันทร์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงรุ้งวดี  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เดชกมล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงอภิณัฏฐา  ภักดี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงณัฐณิชา  สงขาว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงธนารีย์  อินขัน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงพิรดา  ทองสมบูรณ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงยมลพร  ฟองพิทักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงศุภวรรณ  สุสิคง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงสิรภัทร  มักคุ้น โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงธมนวรรณ  จาวิสูตร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองคำแทน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงธัญกร  มานะพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายชนาเมธ  ไกรเกรอะ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงภัททิยา  บุญทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงศรัญรัชย์  ทองย้อย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  อยู่คง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  จำนงค์ทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงกชนิภา  ตันตยกุล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงธัญชนก  สุขสนาน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงณัฐิดา  บานชื่น โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงปัญฑารีย์  กองเม่ง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงปวิชญา  ณรินทร์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชุมศรี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงพรมีสุข  คลายทุกข์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงลักษณาภัทร์  อ๋องสุวรรณ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  แซ่เลี้ยว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงพิชญาวี  พลเดช โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงพิรญาณ์  พานิชกุล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงทวินันท์  พิชัยรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงชญานิศ  ด้วงนุ้ย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงนิภาพร  สีสาย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงพิณพร  แก้วละเอียด โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงสมิตา  พราหมเพ็ชร์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงทัชช  บุญนิธิยรรยง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงพีรยากร  ไทรงาม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงทักษอร  ฤกขะวุฒิกุล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงชัญญานุช  เชยชื่นจิตร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงศศิวิมล  สัตถาภรณ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงกนกมน  รัศมีปาน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายทักษ์ดนัย  เก้าเอี้ยน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายสิรวิชญ์  อั้นซ้าย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายภูรี  ศิริพันธ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายพงศกร  คงสมุทร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายปัญญพงษ์  เกิดคง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายธนกฤต  นุ่นตา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายวรากร  อโนทัย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายทักษดนย์  แซ่โค้ว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1230 เด็กชายณฐนน  จรณโยธิน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1231 เด็กชายจิรัฏฐ์  ตันติกฤตยา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เหลือแดง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงวิรัญชนา  ตันหรรษ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กชายณฐพงศ์  ไชยมล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กชายเปรม  ไกรสุรสีห์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงชลกร  ไหมนวล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงนิตทิยาพร  นวลนิ่ม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กชายเศรษฐกรณ์  สุขไพบูลย์วัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กชายภูริช  สุนทรทรัพย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กชายกันต์พล  จงรักษพิศุทธิ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1241 เด็กชายปรเมษฐ์  พันธ์เกตุ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1242 เด็กชายจิณห์จุฑา  หยงสตาร์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1243 เด็กชายธีรดนย์  อาตเต้ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1244 เด็กชายศิริกร  แสงรัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  ส่งแสง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1246 เด็กชายปัณณธร  คงเอียด โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กชายศรัณวัชร  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กชายก้องภพ  พรหมมี โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กชายวชิรวิทย์  เอกสถาพรสกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กชายณัฐเมศร์  ดำสว่าง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กชายนพณัช  สากุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กชายณัฏฐพล  เซ่งง่าย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงคุณา  เวศกิจกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูอ่อน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงภูริชญา  สุขเลื้อง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงอัจฉริยา  รัตนบุรี โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1257 เด็กชายสรวิชญ์  เปรมปรัชชา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงกชพร  สีเหมือน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1259 เด็กชายวชิรวิชญ์  จิตเที่ยง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงฐานิฏฐ์  ทวีพัฒนะพงศ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1261 เด็กชายศุภณัฐ  พลชา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงนิธินันทร์  พัฒนพัวพันธุ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1263 เด็กหญิงปาฏลี  คงเอียด โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1264 เด็กชายนพพร  ยกทิว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1265 เด็กชายชยพล  แสนเขียว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงอัญชิสา  หนูเอี่ยม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงอริสรา  เกื้อกิ้ม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงณัฐริกา  ฤทธิมา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายพีรวิชญ์  เดชทับ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายคัมภีร์  ไกรวชิรกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายวรทัศน์  จริงจิตร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายศุภโชติ  นุชคง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายมีน  อุดมธนะพัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงกฤตชญา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงณัฐกมล  เพ็งสุข โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงธนัชญา  ทองเพิ่ม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายปรินทร  จับปรั่ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงภัสสรา  นาทะสิริ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกตุประกอบ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  แจ่มใส โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชาญวิทยานนท์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงภคนันท์  เพ็ชรเพ็ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กชายจิรัฐพงษา  เรืองวิทยาวงศ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายณัฐธเดชน์  พันธ์ลาภตรัง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงกรกมล  เสริมวิฑูรย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงแพรพลอย  แซ่เอี้ยว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงปุณยนุช  หงษ์ขุนทด โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 นายชินพัฒน์  เขาหลัก โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงเขมจิรา  เรืองวุฒิ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายพงศกร  รอดราวี โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายเจตนินทร์  นายโท โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายปรินทร  รัฐสรรค์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงชัญญาภัสร์  ชัยศิริ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงวิวรรณรัศมิ์  สมจริง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายภูริพัฒน์  วิเชียร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายปิยะกร  นาคบรรพ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายไพสิฐ  ด่านสกุลเจริญ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงปุณยนุช  หนูวงศ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงพิมพ์จิราวดี  ขาวเหลือง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงภูษริศา  เลาหประภานนท์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงเกวลิล  ทองมณี โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายจอมจักร  จิตรากุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 นายบูนหลง  ออง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงอังค์วรา  ทองรักษ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายฤกษ์สม  ชูเกิด โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 นางสาวสุกฤตา  ด้วงสีเกาะ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1307 นายพศิน  ศรีละออง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายชัยวุฒิ  นุชคง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1309 นางสาวพิมพ์มาดา  อุ่นพิชัย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายกานต์ชนะ  ทองบุญ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1311 นางสาวภัทรนันท์  นันทขว้าง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายกฤติน  แก้งคงคา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1313 นางสาวพิมพ์ธิดา  อุ่นพิชัย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1314 นางสาวนลินี  เมืองเยาว์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ราชภิรมย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงงามบุญ  เหมมาชูเกียรติกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงพิชญากร  ดุลยกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงลภัสรดา  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายพงษ์เพชร  ช่วยหนู โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงชญาดา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายพาทิศ  เขมะสุวรรณ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายฐานันดร์  เอี่ยมประเสริฐกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายกันตพัฒน์  บูรพาศิริวัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงปลื้ม  ไกรสุรสีห์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายปัณณสิส  สกุลไทย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายสิรภพ  เกื้อภาระ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายนราวิชญ์  เกปัน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายวิรุฬห์  ลีวัฒนาพงษ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงสุกฤตา  ธรรมเสถียร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงญาณิศา  ล้วนเส้ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงพรพรหม  แซ่โค้ว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดทอง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  ไพพงศ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายวชิรวิชญ์  ช่วยเรือง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงวรัชญา  ขวัญนิมิตร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงภูษณิศา  ผ่องอำไพ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงศุภกานต์  รักษา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงญาตาวีดา  บัวแดง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายสิรภพ  ไชยศร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงเกวลิน  รัฐการ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงณิชมน  เยี่ยงกลาง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงปัญญาวีร์  เสียมไหม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงณัฐวดี  เก้าเอี้ยน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตรีรัตนพันธ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงอันน์นีร  หัวเขา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขุนนาค โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงชลธิชา  แซ่อึ่ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  บุญโชติ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงณิชาภัทร  จิรศักยกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงอาภารัตน์  สุจริตกุลธร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงเธอธาวัลย์  เจริญกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายชวกร  สุนทรทรัพย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงทักษพร  ไชยพลบาล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สีเหมือน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายทินภัทร  ล่องฉ้วน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ทองส่งโสม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงศรณ์กัญจน์  ฤทธิ์โรจนธร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายธนกฤต  โกเอี้ยน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงปัณฑารีย์  จิตรไมตรีเจริญ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  เตชะโต โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายปัญญากร  ธวัชสุวรรณ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงชิญานี  บุนนาค โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายกฤตภาส  หนูสง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงธมกร  วุฒิเดชารัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงนริศรา  รัตนโสภา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงปณชญา  เกียรติเมธา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงกัญชพร  ศิริพันธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงพรพิชชา  ขาวสุด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1369 เด็กชายณัฎฐพันธ์  เสกสรรสุคติกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงอินทิพร  สู่คง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1371 เด็กชายชวนันท์  พงค์เกื้อ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1372 เด็กชายศุภวิชญ์  อ้นชุม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1373 เด็กหญิงณัฐธินี  แสงแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงภูริชญา  พัฒน์ทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1375 เด็กชายพีรณัฐ  คงทิพย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1376 เด็กชายพีรวิชญ์  ชูแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1377 เด็กหญิงกันตาภา  ศุภศรี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1378 เด็กชายจิตบุณย์  กาญจนนันทวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็ชรหวน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1380 เด็กชายพฤกษธร  จันทร์เจริญ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1381 เด็กชายอติชาติ  รัตน์ป่าโมกข์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1382 เด็กชายภาคิน  จันทาโยธิน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1383 เด็กชายนิธิโชติ  หิรัญรุ่งรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงณัฐนันท์  สิทธินันทพันธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงธัญยธรณ์  หลงขาว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1386 เด็กชายสหธัญ  ประมงค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1387 เด็กชายศุภวิชญ์  ปราบเขต โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1388 เด็กชายนนทพัทธ์  โอทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงพิชามญ์ชุ์  เพทายประเสริฐกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1390 เด็กชายตฤณนนท์  จั่นสิว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงลฎาภา  ศรีธนวุฒิ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิงห์ประเสริฐ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงนันทิกานต์  ศานติมารค โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1394 เด็กชายสุวรรณภูมิ  จันทร์คง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1395 เด็กชายกรวิชญ์  ไทรงาม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงณฐมน  ลิ้มพิพัฒนวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กชายปัณณวิชญ์  ลีละวัฒน์วัฒนา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1398 เด็กชายศุภกร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1399 เด็กชายปกรณ์พัฒน์  ทองเพ็ง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงพิมพิชญา  กังแฮ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1401 เด็กชายชินพัทธ์  ฤทธิมา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงปภาวรินท์  คงทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงพิมพ์มณี  โกวานิชย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงณัฐกานดา  ว่องวรานนท์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1405 เด็กชายณฐกร  โรจน์ทังคำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1406 เด็กชายพศวีร์  ชูแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1407 เด็กชายวายุ  กล่อมพงษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงพัทธนันท์  เสรีกิจเจริญ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1409 เด็กชายชาบดี  แก้วน้อย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงสิริณญา  อรรนพ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงพัชรากร  รักษศรี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงเชิญณิชา  บุญยตา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1413 เด็กชายจารุวิทย์  วงศ์หนองเตย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1414 เด็กชายสิงหา  บุญจิตร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงรักชนก  เพชรวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1416 เด็กชายสุกฤษณ์  บุญนำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1417 เด็กชายภิญญู  สุวรรณโน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ซ่อนขำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงลภัสรดา  อินทองมาก โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1420 เด็กชายณณอัฟฎา  บาหลัง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงพิมพ์สินี  เมธีวัฒนกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงนันท์นภัส  หลงขาว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงมณพัทธ์  ทองผุด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงปุณฑรี  แสงหอย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงพรปวีร์  ปรีชาหาญ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงฐิติวรดา  มลิวัลย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1427 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์จารุกุลกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1428 เด็กชายนวคุณ  เสรีรักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1429 เด็กชายวงศพัทธ์  ทองเรืองสุกใส โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1430 เด็กหญิงชมณัฏฐา  รตะโรจนานนท์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1431 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  ภักดีวานิช โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1432 เด็กชายชานนท์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1433 เด็กชายโอมอินทร์  สีหนาท โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1434 เด็กชายพงศภัค  ปานสมทรง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1435 เด็กชายพชร  แก้วกล่ำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงรยาพร  ทองฉวี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงบุรพร  จันทร์สีดำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงนัทธมน  แก้วเกื้อ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงชาลิสา  เดชพิชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1440 เด็กชายกฤติน  ศรีเมือง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงวรรณวนัช  หนูเลี่ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1442 เด็กชายภัทร  เกียรติแสงศิลป์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1443 เด็กชายณัฐกิตดิ์  สันติประเสริฐ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงกันตา  ชายภักตร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กหญิงณิชากานต์  วงศิลา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่อึ้ง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายชินาธิป  หนูคล้าย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงพิชญาภา  ไทรงาม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงคุณาดา  อินทรสังขนาวิน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงขวัญตา  กาหยี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงวรรษพร  วัชรินทร์ธาดา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายพีรณัฐ  คีรีรักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กหญิงณัฐณิชา  กล้างาม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กหญิงพิชชาภา  อโนทัย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายภูเมศ  คงทิพย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงบุษกร  แท่นมาก โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิระพรสวรรค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงภัทรพร  หิรัญมุทราภรณ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายธีร์ธวัช  ชัยรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่ากุลวาณิช โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1461 นายศุภเสกว์  รักภักดี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 นางสาวปุณยนุช  สุนทรีวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงศุทธวีร์  ไชยวรรณ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายชนาธิป  นุ้ยสี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายอลิฟ  หัตประดิษฐ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายปพนธีร์  คงนคร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กชายกิตติธัช  เทียนโพธิวัฒน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูทองแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายนิติพล  ทองสินธ์ุ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายสุพิสิษฐ์  เธียรโชติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  จำปา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงโยษิตา  อินทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายฉันทวัฒน์  นิธินรเศรษฐ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงณัฐชยา  นวลนิ่ม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายพัทธดนย์  มากขาว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายดนัยกฤต  คงวิทยานนท์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงสุภิลักษณ์  ลายละเอียดชูโชค โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงศุทธินี  รุ่งเจริญพัฒนกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายณัฐชนน  เพ็ชรเกลี้ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงกมลชนก  บุญเลิศวรกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงศวิตา  ปานชนะ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงณัชชา  ทองสม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กหญิงปภาวี  จรัสจินดา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กหญิงอชิรญา  ส่งเกษรชาติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 นางสาวธวพร  ปัญญสถิต โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ภักดี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 นายลัญจกร  เอี่ยมประเสริฐกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงสิริกร  นันทประทุม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงทอฝัน  งามไตรไร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 นางสาวแพรวา  ไชยศิริ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กชายธีรดนย์  สุวรรณกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายวชิรวิทย์  มักอาน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงนลิน  สุวรรณเทพ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงลักษิกา  ราชเดิม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงจันทรัสม์  เธียรโชติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงวรรณิตา  นิลละออ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงพรชนิตว์  พจนาพรเจริญคุป โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายพิชญวัฒน์  สุขศรีเมือง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธนเดชาสิทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงชญาดา  ไกรนรา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงปวันลภัส  บริพันธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงวิศรรัศมิ์  พันตะรักษา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงณัฐมน  ชูสังข์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1504 เด็กชายณัฐวรรธน์  เส็นหละ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ภักดี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงพรรณปพร  เสวกะ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายธนพัฒน์  สุระกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงกัลยรักษ์  สีสุข โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงปานไพลิน  ไกรเทพ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงกัญพัชญ์  หมั่นถนอม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายนัทธวัฒน์  สุนทรีวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงกัญญภรณ์  ชูสกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายเอื้ออังกูร  จันทร์นภางค์กุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงสิริกานต์  ศีลประชาวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงญาดา  ทองคำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กชายพัชร  ปัตตานี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงกัญญณัช  กิตติธรโภคิน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงธัญพิชชา  วรรณรักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายชาคริต  ตะนังสูงเนิน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงตังค์ธนภรณ์  เกื้อรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงภาธรณ์  ธำรงค์เทพพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายธามนิธิศ  นวลแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายปัญญพัฒน์  เศรษฐวรพันธ์ุ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงสิริยากร  นวลละออง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงกัลชนา  แตะแอ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงอุณดา  เครือเตียว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงกานต์ณิชา  สิทธิชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงกัญญาภัค  คงชุม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงณิชชา  ตะบูนพงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงชนาภัทร  ช่วยเหมือน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายวิชยุตม์  โล่ซิวตัก โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงอังศุมาลิน  เหนี่ยวสกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงนงณภัส  เพ็งเกต โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงจันทรรัตน์  เกตุพงษ์พันธ์ุ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงรตนกมล  เก้าเอี้ยน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายนพคุณ  เมฆสกุลวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทองรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงสวิชญา  ลิ่มอรุณ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงศศิกานต์  มลยงค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงอุชุกร  ทองนอก โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รักษ์ศักดิ์ศรี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงมธุริมา  บุรีนอก โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายสุภณ  โสภณมงคลกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงอมลวรรณ  พจนาพรเจริญคุป โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายกิตติพิชญ์  ชูทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงชฏาวรรณ  ชูเชิดรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงกฤตวรรณ  วรรณบวร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงดุจดาว  ภู่กลาง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายธิติพงศ์  ไทรงาม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงสุพรรณี  เกตุแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กชายดรณ์  จริงจิตร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายปภากร  วงศ์ทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายกฤษนล  อินดุรุส โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายจอมไท  โตทับเที่ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายปองภพ  เขียวเล็ก โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายก่อธีรศักดิ์  พลนาค โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงโชติกา  พิบูลธรรมศักดิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงจิระวดี  รุ่งเรือง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงนวินดา  อยู่อำไพ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายภูบดินทร์  เสือคำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายณัฐพัฒน์  เทพทวี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงอติกานต์  จิโรจน์กุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงรสธร  นวลจันทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงรดา  วสุธรชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงธีรดา  คงไหม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์สุด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายวรท  ขวัญสิริดำรง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายพีรภัทร  ศรีชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายพีรวัส  สัมพันธรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายเณฐิพงษ์  อุยสุย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายพชรพล  พงษา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายณชพล  ขวัญทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดำจุติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายวีรวุฒิ  อรุณพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงวรรณวนัช  รัตนโชติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงพิชชาภา  เลิศวนวัฒนา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายชนะชัย  ณ น่าน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายจักริน  อินทองมาก โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายศุภกิตติ์  หวังหลี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายเขมทัต  เกตดำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายปัณณวินท์  สารสินพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายรัชชานนท์  สงวนเกียรติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายพิชญพงศ์  สิงหา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กชายพิชเญศ  พลอยดำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงเกสรา  จันทร์ดี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงจิณณพัต  สงช่วย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงภัทธิดา  แซ่โซว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงวรินทรา  รุ้งพราย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายศุภวิิชญ์  นวลนิ่ม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายจิรเมธ  ทองรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  กวยสกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์  เพชรอินทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายโสมนัส  จันดี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงณัฐกุลวดี  แตะแอ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงวีรวรรณ  รามพูน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงณัฐนรี  เพียรอนุรักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงนภัสรา  เหมือนเลื่อน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายอธิปัตย์  ศรีคง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงชลพรรษ  คำนวน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงธันชนก  วาจี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายธนกฤต  หุ้นย่อง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายธนบดี  รัตนะ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายปัณณทัต  วิระพรสวรรค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายธีธัช  มัณฑนาสุวรรณ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายธนัท  ยงคมณี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายวรัชญ์  ฆังคะ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงณิชาภา  ถิ่นนัยธร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงณัฐนรี  เพชรเกลี้ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายณัฐภัทร  แสงประดับ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายทีปกร  ดวงสุด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายณัฐกฤต  จำนงค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายประวิศว์  โฟฉิว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายปรันต์พล  เส้งรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สังข์พราหมณ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงวรพิชชา  ทองหอม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงชวิศา  เชื้อขำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงปิยมนต์  งามสิน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงกษิวิวรรณ์  ตันวิมลรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงลักษิกา  เนียมเกต โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงณพัฐอร  เย็นยีเอส โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงสุกฤตา  หนูแจ่ม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงชนัญชิดา  หาทูล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงเกตน์สิรี  ภูมิประสิทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงสุวพิชญ์  จำปา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายศิวกร  ยิ้มไตรพร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงพนัชกร  นวนนิ่ม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1627 เด็กชายปยุต  พุ่มบ้านเซ่า โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงอัญชิสา  เมืองแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงเปรมยุดา  ซ้ายคำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงเปรมยุดา  ฤทธิ์หมุน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายวุฒิภัทร  จิตพงษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงปาริชาต  ตั้งคำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงพรนภัส  เก้าเอี้ยน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายภูมิเทพ  จรัสจินดา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ชูเชิด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายอภิภู  ศุขเสงี่ยม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงบุณยานุช  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงกมลพร  ดำแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงศุภิสรา  ชูบัว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายวรินทร  ฉุ้นย่อง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายรชกิต  ศุขเสงี่ยม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายเจตนิพัทธ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กชายศิระ  หะจิ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงปติยดา  อนันต์ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงจุติญาพร  มากทองน้อย โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงอชิรญา  บุตรชา โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงรินรดา  คงเอียง โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1648 เด็กหญิงชนกนันท์  จิตบุญ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงบุณยวีร์  ไชยมล โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงอัญชลี  กลิ่นพยูร โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายทิวากร  ชูประสิทธิ์ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงกชพร  ไชยมล โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายณภัทร  จุติอมรเลิศ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1654 เด็กหญิงภูษณิศา  ลาภทวี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1655 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชอบเสรี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1656 เด็กชายจิตรกร  ข่ายม่าน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1657 เด็กหญิงอภิชญา  ก้งจี้ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
1658 เด็กหญิงธนภรณ์  อนันท์โส โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1659 เด็กชายวรดร  นำสวัสดิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
1660 เด็กหญิงหัตถกานต์  บุญขัน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
1661 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยจิตร์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1662 เด็กชายศิวกร  ข่ายม่าน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
1663 เด็กหญิงปพิชญา  สมาธิ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1664 เด็กชายพิชญตม์  ยาวงษ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1665 เด็กหญิงสิริกร  แซ่ห่อ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงณัฐญาตา  ทางเจน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1667 เด็กชายพงศพัศ  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1668 เด็กชายกฤตวิทย์  คงโอ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
1669 เด็กชายกฤษฎา  ประชาพิทักษ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1670 เด็กชายสิรภพ  ชูเสียงแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1671 เด็กชายเคฟิน  ชวาร์ส โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1672 เด็กหญิงณัฐฐาพร  เพ็ชรหิน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
1673 เด็กหญิงพิชชานันท์  รอดทุกข์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
1674 เด็กชายธนากร  แก้วนำ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
1675 เด็กชายธันวา  เอียดงามสม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 คณิตประถม
1676 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันสุข โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1677 เด็กชายเตชทัต  สังข์ทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1678 เด็กหญิงศศิกานต์  รอดแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1679 เด็กชายปิญญาสิทธิ์  ไชยธรรม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1680 เด็กหญิงศุภกานต์  ทองสาม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1681 เด็กหญิงศิิรภัสสร  หนูเริก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1682 เด็กชายรัชนาท  ตรีรัตนไพบุลย์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 คณิตประถม
1683 เด็กชายอุกฤษฎ  จันสุข โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
1684 เด็กชายศิวสรรค์  แซ่ฟู่ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
1685 เด็กชายฐานันดร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 คณิตประถม
1686 เด็กหญิงปุญญิศา  ประสาร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายอติกานต์  ขวัญเมือง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงแพรวา  นะมะ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงนวพร  เดชนุ้ย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายณัฐปคัลภ์  นุชม่วง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงจิรธิดา  ไทรงาม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงศรัณยพัฒน์  นิพัทธสัจก์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงฐิตารีย์  จิตรรงค์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงกชมน  ส่งเสริม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงพัณณิตา  สังข์ชุม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1696 เด็กชายสัณหวัจน์  อุดมเดชเจริญกุล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายปรัตถกร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงปริณดา  จริงจิตร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงเพชรภาดา  ชูตรัง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงวนัชพร  กลันการ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงณัฐธัญญา  สิทธิชัย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงสุวิตา  โคกตรัง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1703 เด็กชายปรเมศวร์  เอ็มเอ็ม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงชยาภรณ์  ศรีไทย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงณัฐชยา  มุสิกขะพันธ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายชยางกูร  ตันติอธิชา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พลแสง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงวิริลพัชร  ทางเจน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงวิชญาดา  วงศ์มาลัย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงปาลิน  บัวทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายภาคิน  นิคะ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงพรรษชล  ควนวิไล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญเกื้อ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายธนวินท์  จันทร์ส่งแสง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายธีรภัทร์  พัฒนา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายอดิศร  บริโท โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายพสุธร  แซ่โล้ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1719 เด็กชายวิษณุ  อ่อนคง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายปรเมษฐ์  นุ่นแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงทัตพิชา  ทองสุข โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงปิยมน  อ้อเอก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงจิระประภา  แซ่เซียว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กชายศิริโชค  มีแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายภูเบศวร์  แสงดำ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กชายสุชาครีย์  เหลียวพัฒนพงศ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1727 เด็กชายธนกร  บุญโชติ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กชายปองคุณ  จาตุรพันธ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงเพชรลดา  เอียดชะตา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงกฤตศิญา  หลงละเลิง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1731 เด็กชายณัฐพล  ชูพูล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1732 เด็กชายอติเทพ  อยู่พระจันทร์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ยิ้วเหี้ยง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1734 เด็กชายจิรันธนิน  จริงจิตร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงทิพวรรณ  แป้นชุม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1736 เด็กชายฤทธิไกร  ชุมเสด โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายกษิดิ์เดช  ศรมณี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายธนชาต  คงสิน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายปุณยวัจน์  เพ็งแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายชาคริต  จันทร์แก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายนราธิป  ยิวสิว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายพีรพัฒน์  คงแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายชินภัทร  จำปา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงชยาภรณ์  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กชายณัฐกิตติ์  เรืองเดช โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงโรสนี  พยายาม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายภานุรุจ  สินคีรี โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงเอมิกา  เชยชื่นจิตร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงกษมา  ทองศักดิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงโศภิตา  ช่วยดวง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กชายทักษ์ดนัย  รักเหมือน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองกุล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงกุลรวีร์  หลงกูนัน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงพรชนก  ชัยเพชร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงภูริชญา  เนียมสม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1756 เด็กชายสิทธิพล  ไชยศรีทา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงรินรดี  แก้วเรือง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงอมลณัฐ  แก้วสุวรรณ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงนันทนัช  ขวัญทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ขวัญทอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ชาปาน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงนรภัทร  อภัยพงศ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงบัน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงปิ่นมณี  เก้าเอี้ยน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กชายจันทน์ผา  พูลสิน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงนรีกานต์  ประทุมชาติ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงโสธิดา  เลื่อนล่อง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายธราเทพ  ช่วยดำ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงเมธาวี  อินอุ่นโชติ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1770 เด็กชายทวีโชค  กาลานุสนธิ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1771 เด็กชายทีโม  ชวาร์ส โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงศิรภัทรสร  เพชรเล็ก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1773 เด็กชายธนกฤต  ตราชู โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1774 เด็กชายสุริญาวุฒิ  ศรีประทีป โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1775 เด็กชายธีรัภัทร  สุทธิพล โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1776 เด็กชายศุภกฤต  ศรีไทยรักษ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1777 เด็กชายณัฐดนัย  เหวนา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1778 เด็กชายชนกันต์  ซ่วนยุก โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายเมฆปอนด์  นาคปุบผา โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงเบญญาภา  แก่นอินทร์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงณัชชา  ส่งเสริม โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1782 เด็กชายธนกฤต  หลงละเลิง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1783 เด็กชายศุภณัฐ  เพ็งเทพ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงนพรัตน์  สีดอกบวบ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นุชม่วง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1786 เด็กชายธนานันท์  สมาธิ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1787 เด็กชายธีรเมท  คงอิน โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1788 เด็กชายธรรมธร  เลื่อนล่อง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงภัทรวดี  ปกครอง โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1790 เด็กชายสิทธินนท์  ศิริพันธ์ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่โค้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1792 เด็กชายพิตตินันท์  คงแก้ว โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงอาลดา  กุลวิจิตร โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1794 เด็กชายธนัญกร  สังวรกิตติวุฒิ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1795 เด็กชายภัคสุวัจน์  นางสวย โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กชายภัทรดล  พรหมลา โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 คณิตประถม
1797 เด็กชายภีม  สว่างวัน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.5 คณิตประถม
1798 เด็กหญิงฐิตาพร  ดาโอ๊ะ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.4 คณิตประถม
1799 เด็กชายสุภีรวัชร  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.4 คณิตประถม
1800 เด็กชายพฤศ  ลิ่มโอภาสมณี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.6 คณิตประถม
1801 เด็กหญิงพฤศภา  ลิ่มโอภาสมณี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.4 คณิตประถม
1802 เด็กหญิงฐิตารีย์  อินทร์พิทักษ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.6 คณิตประถม
1803 เด็กชายภาม  สว่างวัน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กชายธราเทพ  เสาวภาคย์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กชายปฐมพงศ์  ชาตรีวงศ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายIsamaaeen  Madlee โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กชายพีรยุทธ  สุดเมือง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กชายปริตต์  จันทร์จารุกุลกิจ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงพชรพร  จุ้งอยู่สกุลพัฒนา โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กชายวรรณธนโชค  หลี่ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กชายพงศ์พล  คีรีรัตน์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กชายวรปรัชญ์  จริงจิตร์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กชายธนาพร  พลเดช โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่ซี่ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงจิณัฐตา  ฝันนิมิตร โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กชายณพวิทย์  หนูเซ่ง โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงอัญชัน  วงศ์หนองเตย โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงชนิกานต์  โสรถาวร โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กชายนราวิชญ์  เพชรพัว โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กชายสุริยาวิชญ์  เมฆหมอก โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กชายนันทนัช  อ่อนรู้ที่ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กชายนิธิศ  ปราบเสร็จ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กชายวิเสสสุธิ์  ไกรสุทธิ์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กชายปรเมศวร์  ชะนะชู โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กชายณัฐกร  สุขสนาน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงอชิรญา  นุ้ยสี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงขวัญกมล  ชูอ่อน โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายภัทรพล  รุ้งพราย โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1829 เด็กชายปณต  พิพัฒกุล โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1830 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธรรมโชติ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ครชาตรี โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงปภาดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 1 ป.6 วิทย์ประถม