รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปฎิภาณ  วีระ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงวริษา  สิทธิโม่ง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายศุภชัย  แม้นเดช โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายธีรภัทร  ใจอ้าย โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกฤษติญาภา  พ่วงพี โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกุลนัดดา  เมืองทอง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพิชญาวี  การะบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงไพลิน  ถามา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสกลสุภา  ปวนเพิ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายรักษ์ศักดิ์  ฝันกันทา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกรรณิการ์  สร้อยฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงภคพร  คำวัน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชฎาธาร  เลาว้าง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัชยากร  มินทะนา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจีรนันท์  พันธนากร โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจิรวรรณ  เอื้อชัยพิบูล โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชลพรรษ  ไชยา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวีรณัฐ  กันทะวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจิรัชยา  ชุ่มชื่น โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงอันดามัน  อ้อมอารี โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงโสรวีร์  สีสด โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนริณี  วงค์ห้อ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจีรนันท์  คำมาสาร โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชญาดา  สายใจ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปนัสยา  รัตนสุรีย์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธิษณามดี  ไกรเหมาะ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีตื้อ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชวัลรัตน์  กองเงินคำ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายปรารถนา  บัววัง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คุ้มครองทรัพย์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงฐิติมา  ตุ่นคำ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงธนพร  นุวัน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงกัญญารัตน์  การบูรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงประทุมรัตน์  ทิมผิว โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายโชคชัย  จีมา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1 ป.4 วิทย์ประถม