รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนวิชญ์  เสนปานัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายณัฐนล  สวัสดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายเวธน์วศิน  อินสุยะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายปวริศ  แก้วปวน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกชกร  กิติกา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุเมธินี  จันทร์ดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงภัทรธิดา  มหาวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐชฏาภรณ์  คำโต๊ะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เขียวมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกรวรรณ  อินต๊ะแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ตาหน้อย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพิมพ์อรุณ  สังข์วิสิทธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายบูรพา  นันตา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายยะห์ยา  สิทธิผุย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายเชษฐ์ทวี  อินถาใจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายบดินทร์  แสนเทพ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายกรัณย์  กันทะยศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายจารุพัฒน์  ไชยพวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายศุภวิชญ์  เมืองมูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอชิรญา  สิทธิชนะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงภัคธีมา  บุญตัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายสูญตา  กสิกรรม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  อุดม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายทรงกลด  แก้วคำมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายกิตติพัทธ์  พรหมพฤกษ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายมาซาฮิโต  นิชิมูระ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐรพงษ  สุราวาลย์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชนะทิพย์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายคิวัชญา  สุมานนท์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายภูมิณัฐนนท์  อิ่นเรือน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงภัทราพร  ธิโนชัย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายธนกฤต  แก้วอ้าย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพิชญา  พรหมเทพ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายปกรณ์  กองอุบล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณภัทร  สิงห์พรม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปันรส โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงฟ้าใส  จันทะมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐวศา  มาใจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปุณยาพร  ตาปิง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายพงศ์พีระ  พรหมขัติแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงสรัญญา  เปียงเจริญ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงธาราทิพย์  วงษ์ดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายอธิษฐ์  ศิริ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จี้โปทา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายศิวกร  ความชอบ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายจักรกฤช  พลเยี่ยม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงอภิชญา  คนเที่ยง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงจิตณ์ตานันท์  ฉายเจริญ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงมณฑิรา  โพธิ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ธิยา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกนกวลัญชญ์  บุญปั๋น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงณิชากานต์  เรือนคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายปณิธาน  สิทธิกัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายศุภชารเมษฐ์  พิทำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศิริพงษ์วิศิษฏ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงยุวลักษณ์  วงษาฝั้น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอรนิชา  คำไชย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอริสรา  แดงเมือง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงศุปัฐวี  ชมภู โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายรัฐพล  เที่ยงตรง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงภูษณิศา  ใจมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงพิชญ์มล  ธรรมชัยเมือง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงธนพร  อาษากิจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายชเลศวร  มาลัยกรอง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงฐรัชญา  กันทาธนาวุฒิ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชลธาร  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงไอริน  ทาเกิด โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกานต์กมล  นันแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายดุสดี  อินต๊ะแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงวริศรา  ชอบชน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายกิตติธัช  ทองอุ่น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงวรัญญา  ใจบัว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพิชชญา  เกี๋ยงหล้า โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนิชนิภา  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงคัทริยา  เครือทะวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายณภูตะวัน  จันทร์เที่ยง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายสิรวิชญ์  กันธะวิรส โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพรรณปพร  บุญเกิด โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงจารุพักตร์  ตรูศรีลักษมี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงภาวิณี  กิติวงศ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายพิพัฒน์  เพชรวิลัย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายแทนฤทธิ์  บำรุงยศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายบรรณวัชร  นุพอ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายตนุภัทร  ศิริอางค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายฐานัส  บุญตัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายณัฐพงษ์  ศาศวัตสกุล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายทิวากร  คีรีแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายกันตภณ  มาตันบุญ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายปิติภัทร  แดงหล้า โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายธีรนัย  แสนศรี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงบุณยาพร  พรมมินทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสุพิชญา  สอาด โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณัฏธิดา  ศรีม่วง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชญานิศ  ก้อนแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายปุณญพัฒน์  วงค์มูลหล้า โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงลักษิกา  ท้าวเขื่อน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงชลลดา  สวัสดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายณัฐนนท์  ปั๋นติ๊บ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายศรัณส์กร  คำปวน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายพรประสิทธิ์  ไชยเสนา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายเมทัต  คำเขียว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายณัฏฐชัย  ศิริสถิตย์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  จำปาเทศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายปรเมศวร์  ผลสุรินทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงชนม์นิภา  ชัยเสนา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกันตพัฒน์  พนาดอน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงวรัทยา  เรือนชุ่มเชย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตาเป็ง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพัชรีพร  ปัญญาเลิศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนาวดี  ฉิมสุข โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนิภาวรรณ  อินตาจันทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญเรือง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอนัญญา  อินปั๋น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสุพิชญา  สุวรรณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกฤตเมธ  ศรีลา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายณฐพร  สมสกีสิทธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสิริปรียา  วงค์คำมูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายชุติเดช  แต้มไว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ธิวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายชุติพนธ์  ถามูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงโสรยา  ลำสอบจิตต์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิชญธิดา  ธีระกุล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงฐิติวรดา  ตานะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงศตพร  สมหวาน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวรกานต์  วิชิตร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงภัคจิรา  มีมงคล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายสรวิทย์  จินาวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงพลอยพชรวฤน  เฉลาภักตร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงญาณิศา  โยรภัตร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพรรณปพร  วุฒิการณ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอนัญญา  ปลายเนตร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพราวจันทร์  สุวรรณประเทศ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอักษราภัค  สมตา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงวรลักษณ์  แก้วดวง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายภูวนัย  อาวร โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายชินณวัตร  ควรอักษร โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงขวัญฤทัย  จันตา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกรพินธุ์  ชัยมโนกุล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณภัสสร  ยิ่งคุณ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายจิรพัฒน์  น้อยเซ็น โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายปภังกร  ใหม่ศรี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกวิน  ตาติ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายอาม  มะลิ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกันต์กวี  หน่อคำ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายชัยเล็ก  ลุงทุน โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปาริชาติ  บุญทรัพย์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนรินธิดา  สว่างบุญมี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฐณิกา  จันทร์นวล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงบุญญาพร  ปัญญา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงญาณิศา  คัมภีระ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสายไหม  ลุงซู โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายจักรพันธ์  เนตรคำยวง โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภาคภูมิ  ลุงจาม โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์ทอง โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายทินภัทร  กันทวี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายเตชิต  สุนทร โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายนิติพล  คัมภีระ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายจันทร์ดี  ลุงซู โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพัชนิดา  ละสะนา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  อินทกูล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปวีน์ธิดา  แสนหลี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ลุงซอยะ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงพัชรา  นันตา โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงธันยารัตน์  เปียผะ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงนฤมล  แซ่หลี่ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงธิติพร  มหาไม้ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพรธิดา  จันทวงศ์กุล โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพีชญา  ซอนะ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธนบดี  แซ่หวัง โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แกล้วกล้า โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงขวัญนภา  ลุงกอ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายภาคภูมิ  แซ่หลี่ โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายสิทธิพล  จันทร์ปัญญา โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายพลากร  อินทร์สืบวงษ์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายโยคิน  วงค์สุพรรณ์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายปี  ลุงคำ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สิงห์คำ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงพลอยมณี  สงวนศักดิ์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงชมพูนุท  เหลียง โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนกันทา โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายภัทรพล  จีนอ่อน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายปริญญ์  กันทวัง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปัญญาทอง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงอินทิรา  หมื่นทัศน์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายธนากร  ชื่นกันยารัตน์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงนพรดา  เวียงมูล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงเพชรวัฒนกุล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงนภิสา  มั่งมา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงธนัชพร  โนจิต โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงนภัสสร  สีมาขจร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงชลลดา  ใจดี โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 นางสาววราภรณ์  กาญจนวิเชียร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายกรวุฒิ  อนันตวุฒิ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายชลวีร์  จูดิษฐ์ประเสริฐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายแทนคุณ  สุวรรณเวช โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงปัณฑา  บัวเสน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายชวัลวิทย์  ตันชัยสวัสดิ์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายวุฒิภัทร  เศรษฐปัญญา โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายพลเจษฐ  โชติบาล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แดงสด โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยศธำรง โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายพอดี  คำจิตแจ่ม โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายณกร  อิสรชีววัฒน์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายธนัช  ลาพินี โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายพอพระทัย  จันทร์แจ่ม โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิมชญา  วัฒณไชยกิตติ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงชญาดา  ต๊ะปุก โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงญาณิศา  คนองศรี โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณิชาภัทร  ฮาเซงาวะ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพริม  ปิ่นเงิน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวรินรำไพ  จวงจันทร์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายอนันตสิทธิ์  ธีรทองกุล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพรนับพัน  ภูริวรางคกูล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนวลกนก  นันทมงคล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายณภัสปพล  ชัยยศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายเตชิต  รัตนวรรณี โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงภูษณิศา  นิ่มเจริญดี โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายณชภล  แซ่เลี่ยว โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายเตชินท์  กำมหาวงศ์ โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายอิทธิสุนทร  จึงสกุลรุจิเรข โรงเรียนนานาชาติเกรซ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น