รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภูวนัย  อาวร โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2 เด็กชายชินณวัตร  ควรอักษร โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงขวัญฤทัย  จันตา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงกรพินธุ์  ชัยมโนกุล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงณภัสสร  ยิ่งคุณ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กชายจิรพัฒน์  น้อยเซ็น โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กชายปภังกร  ใหม่ศรี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กชายกวิน  ตาติ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กชายอาม  มะลิ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กชายกันต์กวี  หน่อคำ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายชัยเล็ก  ลุงทุน โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงปาริชาติ  บุญทรัพย์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงนรินธิดา  สว่างบุญมี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงณัฐณิกา  จันทร์นวล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงบุญญาพร  ปัญญา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงญาณิศา  คัมภีระ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงสายไหม  ลุงซู โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายจักรพันธ์  เนตรคำยวง โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายภาคภูมิ  ลุงจาม โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์ทอง โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายทินภัทร  กันทวี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายเตชิต  สุนทร โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายนิติพล  คัมภีระ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายจันทร์ดี  ลุงซู โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงพัชนิดา  ละสะนา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  อินทกูล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงปวีน์ธิดา  แสนหลี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายสิทธิพล  จันทร์ปัญญา โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายพลากร  อินทร์สืบวงษ์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายโยคิน  วงค์สุพรรณ์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายปี  ลุงคำ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สิงห์คำ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพลอยมณี  สงวนศักดิ์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชมพูนุท  เหลียง โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนกันทา โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายอิทธิสุนทร  จึงสกุลรุจิเรข โรงเรียนนานาชาติเกรซ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น