รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอธิวัฒน์  ถนอมรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงแสง  สุดา โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนัดตยา  ลุงป้าง โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธัญชนก  ลุงหลู่ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงศศิภา  ตี่หวิ่ง โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1 ป.5 คณิตประถม