รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอธิวัฒน์  ถนอมรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงแสง  สุดา โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนัดตยา  ลุงป้าง โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธัญชนก  ลุงหลู่ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงศศิภา  ตี่หวิ่ง โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤษณพล  สุวรรณเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายพัชฏะ  คำอ้าย โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองเนตร โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายวรากร  แก้วรวม โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงลดา  แซ่ปา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่เถา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงกชกร  ตาคำ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงคำแลง  ลุงซอ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายพีรพัฒน์  อินทริ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กชายมานะ  สีทอง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กชายณัฐดนัย  แก้วสว่าง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงวิภาดา  ส่างหม่อง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงวรกานต์  เมืองอินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงพรชนิตว์  ส่วยจิ่ง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายธนธรณ์  แซ่จาง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กชายจิรเดช  แซ่หย้าง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กชายชัยวัฒน์  จอมใจพนา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงสิริพร  หวังกิจเกษตร โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงณัฐริกา  ถีนารักษ์ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงปริยาภัทร  สิทธิ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงชุติมันต์  คำมาตา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงศรีไพร  น้อยสม โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงธนัชชา  สุการะ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงธัญชนก  เหงจาย โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายสุทิวัส  คำแดง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายภานุกร  แซ่เคอ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม