รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงบุญสิตา  วงศ์สุวาแดน โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอรรวินท์  ลุงต๊ะ โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงศิริวรรณ  ลุงแสง โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายทักษิณ  ลุงใส่ โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายณัฐพัฒน  อุนามูล โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายโชคทวีสิน  พิพัจสัจจา โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายสุริยา  อินตา โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงวรัทยา  แสนศรี โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกฤติยา  จูอินทร์ โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอัญดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสุธาริน  ขาวใหม่ โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอรพิมล  ลุงทุน โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุชัญญา  กอ โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงเบญญาภา  ผลเลขา โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายศุภกร  รัชฎาพร โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายพนาพงษ์  พงษ์พนานุรักษ์ โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายธาม  พัทธวรากร โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงภัทรภร  โอภานุรักษธรรม โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายปราชญ์  พรหมกันธา โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพิมพิศ  เชาวน์เลิศเสรี โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายภูริศ  โพธิ์วัง โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนัฏนันท  ปลื้มสำราญ โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายณัช  อัชรีวงศ์ไพศาล โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายชาญธาดา  เจตน์ฐากูร โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กชายปรรช  พิมสาร โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายพิงครัฐ  ยังเยี่ยม โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.5 วิทย์ประถม