รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศุภกันต์  ดวงปัน โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายณัฐนันท์  ศรีสุขเกษม โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงศิรินันท์  ประทุม โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายธีรดล  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวิชญาพร  ไกสร โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงดารารัตน์  แสงบุญ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิรัชยา  จอมเรือง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพรณภา  อนุกูล โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฏฐากร  เมฆงาม โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายศุภฤกษ์  แสนหลี โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพัชรวรรณ  ชนวาศิลป์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายเพชรฟ้า  ใจคำ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายธีทัต  วิริยา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชลธิชา  พรมปัญญา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายชัยวัฒน์  คำทราย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กันธิมา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงลีลาวดี  แก้วปา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอัฐริกา  ตั้งธนวงศ์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายอนุชา  สดไทย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธนิชชา  หมั่นจิตร โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชุติมา  แนบเนียร โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธนวรรณ  อุตะภา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธัญชญาภรณ์  สุขเกษม โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายสุชัย  ปันอิน โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายวุฒิชัย  เราเท่า โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายกล้าหาญ  สิริธนอนงค์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายนพรัตน์  มูลมั่ง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายอรรถวุฒิ  แสนสูง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธนภัทร  รักพนชีวี โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกัลยา  จันทา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นางสาวกัญญาพัชร  พรจรัสแสง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงดารารัตน์  ใจมา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงภิรัญญา  สุพพัตกุล โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงสุกฤตา  พิมพ์ดี โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวชิดชนก  บุญชุ่มใจ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวพัชราภรณ์  บุญเป็ง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายธีรดนย์  - โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายวายุ  พอก๊ะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายต้นน้ำ  ลิขิตสโมสร โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงธัญธิตา  โชคชัย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงโมทนาพร  สายชลคงสุข โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายปืนไต  ลุงต้า โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จะคือ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายจารุทัศน์  ลุงเต็ง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายอภิชาต  ปาอ่อง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ลุงช่อยา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงชนม์นิภา  เกรียงไกรพบสุข โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงวันดี  ลุงติ๊บ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายธุววิช  ชูสังข์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายวีรภาพ  สุพพัตกุล โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงพรนารี  กวงคำ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงน้ำหวาน  นามแสง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงณัฐชยา  ผูกพันธ์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงวิภวา  ซู่ตุ้ย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ทิพย์เนียม โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายจันทร์  ลุงหย่า โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายอภิรักษ์  เลาว้าง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวจตุพร  จันทร์แก้ว โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวรจนา  นามแสง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายจ๋อมเมือง  บุญมา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงธัญญาเรศ  สระทองขม โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงหมู  รุ้งสู้ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงอารียา  อากาศทิพย์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงอาภัสรา  ตะมา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วตะผาบ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงแพรวา  กุลทอง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงพรแสง  ลุงจาย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงใหม่แก้ว  ไอ่แสง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงปาลชลี  วงค์แก้ว โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงกันยาพัฒน์  สงวนศิลป์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายณัฐกานต์  บุญยวง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายกิจเจริญ  มาหงิด โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจอินต๊ะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงมร  ส่างแก้ว โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงพิพัชรีย์  อินต๊ะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงใกล้รุ่ง  วงค์แก้ว โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงชนากานต์  อินทะรักษ์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงธิติกานต์  วงศ์สอน โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวิลาวัลย์  จะแตก โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนวรัตน์  ลามา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกานพิชชา  ชูสังข์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพวงพิกุล  มูลมั่ง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกาญจนา  เมืองทอง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงจิราพา  วิถี โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายสราวุฒิ  อุระวัตร์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายภวินท์  จอมเรือง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอาภัสรา  วิริยา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายจิรสิทธิ์  ต่อโชติธนวัฒน์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอารีญา  หยั่งรากมั่นคง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนิรนันท์  สุธรรม โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายกันติพัส  ไชยชนะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปุณยนุช  มงคล โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณภัทร  ชัยยะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวรรณิศา  วัยรัตน์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงรุจิรา  เรือนแก้ว โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสุวรรณี  แซ่ลี โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงศศิกานต์  สะหรี โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปิ่นเพชร  แสงแก้ว โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธชกานต์  ไชโย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงวสุธิดา  ผุยศรี โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกิรปาน  วรรณสัก โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงอนัญญา  ศิริปัญญา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายอภิวัฒน์  ปันคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายภัทรดนัย  เดชะภิรมย์พร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายสรวิชญ์  สุชนสมบัติ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายลักษมัณ  วรรณอินทร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายวรากร  หน่วงเหนี่ยว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายพชร  ไชยทุม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายอลงกรณ์  เจิ้ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงจิรัชญา  คำนวล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงชวิศา  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  แก้วธิ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงวริศนันท์  อินทรสรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพิชญากร  แสนอาสา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงฟ้าใส  เมสัน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพรรณพิชา  สารศักดิ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงณสุดา  ชาญภพภัคนันทา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายเผ่าพงษ์  แย้มเพียร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงธัญทิพย์  รินทร์คำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปัญญาแดง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายกิริยากรณ์  ฟูเถิ้ม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงธัญย์ชนก  กันธาแก้ว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณกูล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายกันติทัต  มงคลอัมพร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงนชริยา  วงศ์หน่อ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงชลธิชา  ชัยวรรณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงสู่ขวัญกระจ่าง  นันซอรัตน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายรัฐศาสตร์  ปัญญาสุทธิวงศ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงศศิกานต์  ช่างคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงดวงกมล  โปธิมา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงภีลดา  มะณี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงหนึ่งสยาม  วงค์ศรี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายธนารักษ์  ดวงคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายธนารินทร์  ดวงคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จ๊ะเขียว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายคณาวุฒิ  ชัยโย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงจิรสุดา  หล้าปาวงศ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงอาภิสรา  สุเต็ม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีกันธา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสรชา  วงวาส โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงพิชญาวี  วันดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีกันธา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงการะเกด  เดชมณี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสุชานาฏ  มัญญะลา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกัณฐิกา  บรรณศาสตร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอภิสรา  เอกวรรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสุธิดา  วาสนาชนะโชค โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธีริทธิ์  มั่งดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายธนธร  บัวหลวง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐพร  ธนชยวิทย์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกิตตินันท์  อินทรใจดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายจิรพนธ์  ภู่ปรางค์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสุชานาถ  ช่างแต่ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายชวรัตน์  ศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอภิชญา  สุธัมมา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชนัญธิดา  พรมติ๊บ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสุชานันท์  มัญญะลา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายเอกภาวิน  สาคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายณัฐยศ  วงค์ษา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายชินบัญชร  นันซอรัตน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกุลวัฒน์  สายแก้ว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายปาณรวัฐ  ภักดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายจีรพัชร์  ขอนทอง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชลิตวรรณ  ไชยภิวงค์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนริสรา  พุทธมูล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปนัสยา  เพิ่มขึ้น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอชิรญา  ตุ้ยยวง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงจิดาภา  ทองเล็ก โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวิชญาพร  พรมเสน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพิมพินันท์  สิทธิ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสุทธิดา  จิรสกุลงาม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงจีรนันท์  เลาคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงดลพร  พวงสายใจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญเรือนยา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจิราภรณ์  วรรณพรม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายปณฤทธิ์  ทักษิณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธีรพิชญ์  อุษา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายอนันท์ทวีป  เพชรอารินทร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงธัญธร  ชุ่มใจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายทัตพงษ์  ไทยศักดา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธนดล  จาดเรือง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพิณลดา  แก่นทอง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธนารีย์  อินทยศ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงดวงไพลิน  อานนท์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสมิตานันท์  อุลัย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายสุวพิชญ์  พจน์ชพรกุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายบุญยกร  ทองคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงชลธิชา  ผิวสุวรรณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงวรรณธิดา  ฟองมูล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายเศรษฐบุศย์  ศรีวงสาย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายคมกฤต  เสนากิตต์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธัญวรัตม์  กาใจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกนกลดา  มีศรี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงจัสมินทร์  รัตนศิลป์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพรทิพย์  ฉินว่าง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอัญรินทร์  ศรีบุญมา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายมณฑวรรษ  หมื่นปัญญา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายอรัญชวิทย์  รัตนัง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณดา  นวลน้อม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกานต์ชนิต  มูลสุข โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธเนศ  ตนมั่น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปพิชญา  ทองมาลย์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกวินธิดา  ใจปูน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายกิตติภพ  มาตรแม้น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายภัทรวิชญ์  สุวรรณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงภัทรจารี  ทองดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงชาลิสา  มณีโส๓ณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกฤติญา  จันต๊ะคะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายนนทพัทธ์  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงเพียงฟ้า  น้อยภาษี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายวิกรานต์  แซ่หมู่ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฐนิชา  วรรณวงค์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เมืองมูล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอภิชญา  ทาชมภู โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธัญรดา  เลาหมี่ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฎฐมณฑ์  ตาเป็ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายศักดิ์ทิวา  กาชัย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงทยารมย์  ศิรศักยนันท์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสุรางคนา  บรรณศาสตร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอักษราภัค  ต๊ะสุ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจคง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญยืน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงวศินี  วงศ์ทันใจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงดั่งปรารถนา  อานนท์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายศิวกร  คำแดง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอมตา  ไทยศักดา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกฤตาภรณ์  ยากยืน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพิชญา  สิทธิครอง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงธนัญชนก  ใจวัน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงถิรพิทย์  มาษา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงถิรพร  มาษา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกันย์ษฎากรณ์  อินทสอน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  เกษร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายภาคิน  วงค์เป็ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสิริพร  ซื่อใส โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงฉันชนก  มณีโสภณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  เงาใส โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายจีรวัฒน์  อาสุ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายพันธวัช  จั๋นติ๊บ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายกฤษณกันฑ์  นิกรถา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงเขมจิรา  อินธิมา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปรัชญา  กันธา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายอชิรวิชญ์  ธรรมรังษี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายเพทาย  ทองดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายณธัญ  สาคร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณิชนันทน์  ไทยหิรัญยุค โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายปวีณ์กร  มหาชัย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงยุคลธร  บัวชุม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายศุกลวัฒน์  อินทนะนก โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงบุญสิตา  วงศ์สุวาแดน โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงอรรวินท์  ลุงต๊ะ โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงศิริวรรณ  ลุงแสง โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายทักษิณ  ลุงใส่ โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายณัฐพัฒน  อุนามูล โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายโชคทวีสิน  พิพัจสัจจา โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายสุริยา  อินตา โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงวรัทยา  แสนศรี โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงกฤติยา  จูอินทร์ โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงอัญดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงสุธาริน  ขาวใหม่ โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงอรพิมล  ลุงทุน โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงสุชัญญา  กอ โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงเบญญาภา  ผลเลขา โรงเรียนวัดหนองออน 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายศุภกร  รัชฎาพร โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายพนาพงษ์  พงษ์พนานุรักษ์ โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายธาม  พัทธวรากร โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงภัทรภร  โอภานุรักษธรรม โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายปราชญ์  พรหมกันธา โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงพิมพิศ  เชาวน์เลิศเสรี โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายภูริศ  โพธิ์วัง โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายจัสติน รอร์ส  แฮมิลตัน โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงนัฏนันท  ปลื้มสำราญ โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายณัช  อัชรีวงศ์ไพศาล โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายชาญธาดา  เจตน์ฐากูร โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายปรรช  พิมสาร โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายพิงครัฐ  ยังเยี่ยม โรงเรียนต้นกล้า 1 ป.5 วิทย์ประถม