รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายฌานวรุตม์  จินะใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตยชญ์  ตันรักษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษฎ์พัฐ  พรศาลนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายภูดิศ  นริศชาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายพีรดนย์  รังสิอำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายวริศ  ฤทธิ์มานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายถิรวัฒน์  ณ ลำพูน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงบุญฐิสา  เหลืองตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจินตกัญญา  แสงจง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายชัยกร  สวนเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายวีรวิชญ์  สงค์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวรกมล  พันธุ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงภาษิตา  รวิณัชพรกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินทรชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายณภัทร  ศรีทิพย์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายธนกฤต  ลือเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายศุภวิชญ์  วงค์จักรคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายสิราวิชญ์  บัวไพจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธันยมัย  สารินจา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายกันตภณ  สามใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายวรายุส  สวยสม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐปพน  พิณสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายศุภกรณ์  เงินเนตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอริสรา  วงศ์ปัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายวีรากร  สิทธิมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐนันท์  อัครจินดา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายสิรศักดิ์  น้อยหลู่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงภคมน  จงบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐชนน  ธีรเมทินี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายทินภัทร  แสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายจีระพิพัทธ์  นุ่นศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายชาคริท  สวนเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงรินทร์วรี  วงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงมนัสสินี  นราธิตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชิโนบุ  ฮะระ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชมพูนิกข์  ขวัญคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชญพรรษ  วาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายปฏิภาณ  จินะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนภัชพร  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอภิชญาพัชร์  บุญมาปะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายเฉลิมชนม์  ชูเฉลิม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงทองพันนา  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงจิรภิญญา  แสงจง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธนากาญจน์  สายอุดต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงเชียงใหม่  ยอดดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายภูมิพัฒน์  กาวีวน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายภาคิน  เลิศทรัพย์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิชญาภา  คำคล่อง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฏฐ์ฑิภา  จุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงมนพัทธ์  คำราพิช โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายชาญณรงค์  ซ่านฮู่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐธิดา  โกมาศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายกณิฎ  ประมุทจิต โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพีรลักษณ์  จอมคีรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายเกียรติภูมิ  สืบมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายนภัทร  อินต๊ะแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายศุภวิชญ์  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายกิตติวินท์  ตุ้ยตามพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายณัฐรณ  เอกฉันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายคเชนทร์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายพชรดนัย  แก้วยัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายปัณณวัฒน์  เลิศมัลลิกาพร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายหัฏฐพงษ์  ทิพย์สุขุม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงญาณิศา  ปะถานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนันท์นลิน  อินทะรังษี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนิชา  ยังประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณฐพร  ชัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนภานรรตร์  ปักษี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงศวิชญา  สัมปัตยานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ฟูศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพิมพ์ชัชต์  รามจักร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงชญานภัศ  ศรีคำต้น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงชญาน์นันท์  สรรค์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธัญชนก  อินทร์มูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายภัทริศ  พัฒนา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนีรินธนา  ปินตาโมงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงปณาลี  วิเศษคุณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน  สันกลกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงเมธาพร  บุญปภังกร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายนภัสกร  แสนใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  อยู่ชูชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพงศ์ภรณ์  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงภิชญา  กระโจมทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณิชารีย์  ร้องเพราะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายนาเคนทร์  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายภูมิธีระ  ประราศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชาลิสา  จิตตปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกวิสรา  สุทธคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอารยา  ผัดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงศิริญาปกรณ์  ภูริยากร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงปองขวัญ  สวนโน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายณัฐดนัย  เตชาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงภรัณชเนษฎ์  เรืองดุก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพนิตพิชา  ตาหล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงดารมิงค์  บุษดาคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณลานนา  สุตันตานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปาณิสรา  พรมศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายวรดร  วงค์สิงหา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงอารยา  พันธ์ุแพง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายธีธัช  จันทรศานติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพัชรีพันธุ์  เพ็งประโคน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายพงษ์อนันต์  มิตรมโนชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธนัชพร  ทิพย์ประยูร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปริญ  พบประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีสม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธรรฑสร  อ่อนละม่อน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงรินรดา  แซ่อัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงชญานุช  มิตรช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายนภดล  วิญญานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงวลัยพรรณ  จันทรานาค โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชัญญา  สายวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ค้าข้าว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธณัชชา  ศิริปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงนารีรัคน์  มลิทา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงรินรดา  ตุ้ยทา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอธิชา  ปัญญาภูษิต โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอรณิชา  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงฐิติณัฏฐ์  กันไชยต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุริยะลังกา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายประวีณ  โกเมนต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายณภัทร  จันทรพัฒร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกีรติ  คากิซากิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายประสพสุข  สุขกิจประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงภีรดา  โมจมสิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงลานนาเทวี  ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงเจนิสตา  ยอดปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายกฤตภาส  อมรชีวิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปวรวรรณ  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฐชยา  ถารียะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสุชัญญา  ชัยบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายคงพัฒน์  คำญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกรณ์  ธนวิโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายภูวดล  กาวิปลูก โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายณัฐพล  ตุ้ยยวง โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายธีระพันธ์  แซ่ลี โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงณภัทร  วิจิตรเนตร โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงกัณฑ์ธิชา  สุภาพ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายธนาวัฒน์  จันทร์ตา โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายชลกรณ์  ไชยคำวัง โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายศุภลักษณ์  บุญสูง โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงณัฐนรี  พงค์ธิ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายกิตติพงค์  สาธรเวช โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายวีรกร  ผึ่งผาย โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายสิทธิเดช  อนุชิตกุญชร โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายธิษณ์ธนชาติ  กันทยศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายณัฐพงศ์  พลหาญ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายธเนศ  นันติ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายณัฐชนนท์  เทพประชา โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายรัศมิ์ธศิลป์  ทะจันทร์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงอิสรีย์  แซ่จาง โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงลักษิกา  ทิพย์ใจภา โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงดวงพร  ลุงดี โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงกุลพร  ธรรมดา โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศักดิสกุลพงษ์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายกฤตธี  ศรีหมื่น โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายพีรดนย์  หาญป่า โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายฌวพฤกษ์  บุญวุฒิ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายปารเมศ  พลวาปี โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายธนกฤต  เสือโต โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายประกาศิต  ลาสุนนท์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายจักรรงณ์ฤทธิ์  ผลประดิษฐ์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายกันตกานต์  เลาว้าง โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงศศิวิมล  สิลาแลง โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงเมธาวี  ยอมใจอยู่ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงศรัณรพร  ทองสะอาด โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงปิยะวรรณ  โตเขียว โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงธัญชนก  สุริยะวงค์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทรสุวรรณ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพัตติกา  ตาปัญญา โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงรมิตา  ขุนทอง โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายวีรากร  จงเจริญ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายดุลยวัติ  กิจขยัน โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายอนนต์  ศิริอ่อน โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงญานิศา  ชัยคำ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายวีรพงษ์  จักร์คร่อง โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายกฤษณ์ธนา  ใจยะวัง โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายอัศวัตต์  ดวงคำ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วกัลยา โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงอภิชยา  กนกรัชต์เกษม โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายอิสบาส  อิลาชาญ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงปุณรดา  ธวัชธิติกร โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงวรัญญา  แซกอง โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายโภคิน  กันทะเป็ง โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงจารุภา  บุญเรือง โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายปกป้อง  ชั้นสุวรรณ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายรัฐภูมิ  ศิรินาม โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายวิกรม  ศรีเที่ยง โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงทอสิริ  จงกิจวัฒนา โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายปภาวินท์  มารุเกล้า โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ปานละออง โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณัฐวัฒน์  จิตมโนวรรณ์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายคุณานนต์  เต็งสุวรรณ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงเบญจภรณ์  ดวงมิตร โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายสิทธิกร  ไชยจินดา โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายศุภพงศ์  วงศ์ปัน โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  จันทร์โลหิต โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายภัทรชนน  ปันทรัตน์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงภัทรธิดา  เสายา โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยวงศ์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณปภัช  ตะยามัน โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพัทธพร  ยาโน โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายนัทธวัฒน์  อุประ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายอัคคเดช  กว้างนอก โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  งามวงษ์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพัชร์มน  อธิกุลพิสิฐ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฏฐา  กองเงิน โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธารินัญท์  เรือนคำ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายกรภัค  แสนเมืองมา โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายยศกร  สังขวิชัย โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกรองขวัญ  กันธปัญญา โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุพิชชา  ติ๊บปะละ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพรหมพร  ใจหาญ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกรนันท์  จองอ่อง โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธวัชชัย  โกหลั่น โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เจิดจีระสิทธิ์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายดีรเดช  แก้วพันวงค์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพิชญะ  สีนวน โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วเปอะ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายโญดา  จุ้ยปลอด โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธนภัทร  ตุงใย โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายเอกพันธ์  ภวิษฐ์ไพศาล โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงฉัตรพร  อินถอด โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศุภานัน  ใคร้ก้ำ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอภิญญา  สุวรรณ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงญาณิณ  วงศ์ขัด โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงภัทรธิดา  คงแพ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เกตุทอง โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 นายกัลยกร  กิ่งแก้ว โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวละออ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายชนาธิป  อุนจะนำ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายรัชชานนท์  จองอ่อง โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภัทรพงศ์  ไชยวงศ์สาย โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายเทพทัต  ชัยปิน โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายศิขรินทร์  ปัญญา โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธนภัทร  ธนโชคศิริสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงพิมผกา  กรุงปั่น โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงพรวิหค  พงศ์ทวีกาญจน์ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงวารุณี  บาริศรี โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกฤษณา  คำพุทธ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงคำน้อง  ลุงติ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงธัญชนก  ทนงการกิจ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายวัชรินทร์  เมธาเจริญกุล โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายกิตติภูมิ  อนุวัติศิริพร โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายทวีพงศ์  บัวเรือง โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายณัฐพล  ลุงแขก โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายกิจ  ลุงคำ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงจรรยพร  เมืองดี โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงกุลธิดา  ปิงเมือง โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงแสงหว้า  ซุเริน โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงแสงเดือน  คำใส โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงพรทิพา  - โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายล่าส่วย  ลุงหม่อง โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปู่เบอะ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ใจภูมิ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงมัท  ไทยใหญ่ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายภูริ  เรือนแก้ว โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายปิยกุล  ธนวณิชย์ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายอุดมศักดิ์  ปิ่นหย่า โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายสินชัย  เงินเซอ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายสมภพ  ดุจจานุทัศน์ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายแลง  ลุงต๊ะ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายจอมวัน  แสงชื่น โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายนพดล  - โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายเอกธวิน  ลุงแสง โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายคำ  นายซอ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายณภัทร  พรหมราช โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวิมลรัตน์  พรมแดน โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จำรัสกนกกุล โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงแสงมน  เงินคำ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงวาสินี  ชัยรังษี โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงเขมจิรา  ขันตี โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอมรรัตน์  วงค์คำ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงขวัญพร  แซ่เจียง โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงดากานดา  ม่านคำ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  คำแสน โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงเจนจิรา  พุ่มจุ่น โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงค์ใหม่ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไคร้งาม โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอารญา  ลุงส่ง โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงสรัลดา  ชนะกิจเจริญผล โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงศศิธร  คำฟู โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงชุติมา  - โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงรัชชา  นายจิต โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอร  ลุงซอ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงแสงชื่น  ลุงตา โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงมอญหล้า  - โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอารียา  กองหิน โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงแสงส่า  ลุงนะ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายรพีพงษ์  ณ น่าน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายเด็กชายก้องภพ  หมอยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายชัยธนกรณ์  โหล่คำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงนคนันทินี  เสาร์คำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายวรธน  เสนีย์ประกรณ์ไกร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายปิยังกูร  ปีกวงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายจิระวัฒน์  โตวัฒน์นิมิต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงกนกอร  กาญจนรังษี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายกฤตภูมิ  ลิปภานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายคุณานนต์  คงสมัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายนวรัฎฐ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงกชพร  เพิ่มกำลังพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงพีรญาณ์  พลเยี่ยม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ฟูเทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงศตพร  ธนปัญญากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงณัฐชนันท์  ชมพูนุทแจ่มจรัส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายภูวิช  วณิชชานัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายอิงควิชญ์  หวังชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายพชร  พิณเสนาะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงณัชชา  ตุนาโป่ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงภาวิณี  รบเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายสิรวิชญ์  ช่างสม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายนวพล  เชี่ยวชาญธนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายกันตณัฐ  วังบรรพต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายรุจิรตันติ  รุจิรตันติอังกูร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายภูมิรพีร์  ศรีภักดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายเมธาศิษฐ์  วิชิตธนัทพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายตรัยบุณณ์  เกิดส่ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายนันทวัฒน์  ภู่สมบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายพระราม  ศักดิ์ศรีวิทยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายปรรณวีร์  ชิงชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงกฤติญา  เดชพุทธวัจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายพันธ์ุพิภพ  กองบุญเทียม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายสุวีร์  ชาบรา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายจิรภัทร  พงษ์ใจมา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายปัญญพงศ์  สงขกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายสิรชญา  สีทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงฐานิตารัชต์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงธัญรัศม์  พงศ์พัฒนมงคล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายฉันทัช  เชื้อสะอาด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายพลวรรธณ์  ลิ้วประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายรวิศ  สงวนสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายวรภพ  ลังกาวงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทะนุรักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงกาญจ์นรี  มาลาเอี่ยม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายธันยธรณ์  บุญศรีกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายธีรเมษ  เสาร์คำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงอริญชย์  ตนะทิพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงฐิติวรดา  ใจเที่ยง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปิ่นเกษม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงเกศกนกกุล  เยาว์ใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงญาณิศา  ประพฤติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายชนาธิป  สถิตเมธี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายณัฏฐนันท์  วันเอก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายกาญจนพัฒน์  ตุ้ยเต็มวงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จิตตวัฒนรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายวรธันย์  ทานศิลา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายกานตวิชญ์  ใจสิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายณัฐวรรธน์  แสนมณีชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายณัฏฐ์  พิชยาพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายชัยพัฒน์  พิพัฒนพิภพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงชรินทิพย์  กิตติเฉลิมโรจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายวรภัทร  พรหมนิเวศน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายณภัทร  เวชชากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงภคพร  สุรพงศานุรักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงณธิดา  ไพยารมณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายปุณณ์รพี  ชิงชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงเจิมขวัญ  จันทร์แจ่ม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงศิรภัทร  ศรีกำพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงวารัตดา  อินชนบท โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงญาณิดา  ดำรงศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายภูรี  มุตตารักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายพันธิน  ใจทาหลี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายญาณวุฒิ  พิทักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายธีภพ  จันทร์คง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงลลิตญา  หล้าปาวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายธนบดี  สีห์โสภณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายศุภกานต์  ชมดอก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายธีร์  สุขตระกูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายชนนัช  แก้วประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงภทรกมล  พงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายณัฐชนน  ศิริเอก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายพศิน  พวงสมบัติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงปุริมณ์ปรัชญ์  หาญณรงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงพุทธรักษา  จิตรนวเสถียร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายณัฐกฤต  เหมืองสอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงภัชณดา  จิรภาสอังกูร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชมภู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายกรันต์  สุจินดา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  วงศ์เจริญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายนันทพงษ์  น้อยสุขเสริม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายกฤษฏ์  นัคราเรือง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายเอกนรินทร์  ไชยทองคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายวิริยะ  เชื้อฝั่งชน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายสิรวิชญ์  กิตติเฉลิมโรจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายปิยะพงษ์  เกิดมีทรัพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายภาคิน  สมพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายพงศกร  นรกานต์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายรัชชานนท์  สว่างเนตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงทรรศชล  แย้มสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงจอมขวัญ  พัวพรสวรรค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เนื้อรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงกวิสรา  ประชุม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงอังศวีร์  กิตติวงษ์กุลยศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงลภัสรดา  วิสุทธิ์ธนานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงปริญญ์  นทีคีรีกาญจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงกวินธิดา  ทาแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายชวภณ  เนติสิงหะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายณัฐวัตร  พงษ์พุทธิชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายโชยดิษฐ์  อุทา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายพัฒธนะพงศ์  ตันตระวรศิลป์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายวธณัฬ  เดชอานันท์ภร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงรุ่งจิราค์  ตาป้อม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงธนวรรณ  คนใจซื่อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงนภชนก  คุณธรรมสถาพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายปุณย์  จารุชาต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุขทรัพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายณฐปพนธ์  กันธา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงสมิตานัน  เตชะติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายณัฐพสิษฐ์  โมฬีชาติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงศิริปรียา  ผกามาศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงธิรดา  พันธุ์ทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายจิรัฏฐ์  เลิศวิริยานันท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายธิติพันธ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงปารมิตา  สุทธนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายภูรินทร์  ใจเที่ยง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายกาณฑ์  เลาหพูนรังษี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  สมาเกตุ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายธนกฤต  กิตติชัยบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายกวินท์  ชัยประดิษฐ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายแอริค วิลเลียม ชีวัธนัย  เดคเคอร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายพชร  กฤตยากรนุพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายณฐนนท์  วัฒนพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายบวรภัทร์  ไชยวุฒิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายณธน  พละภิญโญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายศิรวิทย์  อินทจักร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายนรภัทร  หาญเมืองใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายชญานนท์  พงษ์กลาง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายกิตติภพ  อินทำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายภูชนินทร์  กำแพงทิพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายก้องการุณ  จึงอยู่สุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายวีระกรานต์  จิตต์อารีย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายคชา  กาวิละ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายกฤติน  ใจนวล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายพิพัฒน์  พิพัฒน์หฤทัยกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายธีรดนย์  พุฒิไพโรจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายธีร์ธวัช  จินดาวงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ดำรงศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงภูษณิศา  มหาวันวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงปภาดา  บุณยราศรัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงไมด้า มุกลดา  กูยอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงภัทรภร  พันธุ์ไชย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงธัญญาดา  ทองใบ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ศรีอนันต์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงปุณยนุช  หมื่นศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงญาณภัทณ์  เกียรติฉวีพรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงชนาภา  ยะปัน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงเขมิกา  แซ่กัง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงพอใจ  พงศ์ศรีวัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงชนิกานต์  ใสดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงวรวลัญช์  เจริญศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงณัชชา  ธีระกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงพิชญธิดา  ใหม่แก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงณิชาภัทร  หาญธัญพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงประภาศิริ  ถึงแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงมุทิตา  เลิศประเสริฐสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงชนิดาภา  ไพรินทราภา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงอัณณา  นามพรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงธัญญานันท์  วัฒนะอมรพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงปิยะภัทรา  กลิ่นหอม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ญาสมุทร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองปรอน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายสีทันดร  สอาดอาวุธ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงฐนิชา  กุมาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงยาอรุณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงพรหมพลอย  บุญยืน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงกิรณา  โฆษณสันติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงปภาดา  จิรัสยากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงวราลี  วรเวชานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงแอนนิตา  อุตมะศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงมัญชุพร  จุฬพรรค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงเหมือนฟ้า  แก้วดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงชญาดา  โอกระจ่าง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงวริยา  จันทร์ใส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงวรรษมล  ธุมา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงพรนับพัน  จักรอิศราพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายธนกร  ขันทมณี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายพงศ์พล  บุญศิริ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายนรวิชญ์  มหาพรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวชญานิน  วัฒนศรัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงพัฒธาวินท์  ดวงแสง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงธนัญญาพร  แถมนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงพรวรินทร์  เทพน้ำทิพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 นางสาวรณิดา  ตระกูลวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายพาทิศ  สนั่นพานิช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายธนกฤต  มั่งมูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงกัญญ์วรางศ์  ครินชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายภาณุภัทร  ยาวินัง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายเตโชทัย  ทั้งเจริญกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงธารตะวัน  บุญสมบัติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายโสมนัส  เลิศพงษ์พิรุฬห์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายภูมิ  มิ่งเมือง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายอชิระ  กาญจนากิตติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 นางสาวณปิยา  ลังกาฟ้า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายกันตภณ  นิมานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายธานัท  ทองละมัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 นายสิราวิชญ์  ละลิบบัณฑิตสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงปัญยณัฐ  คุ้มวิวัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายภัทรดนัย  เตจาคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายเสฏฐพงศ์  เจริญสุทธิโธิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายสิรภพ  นุสุภะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 นายปรวิท  เป็งเรือน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายนฤบดี  พิไลยเกียรติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายกฤติมา  อินทะวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายกฤตภาส  ตระกูลพัว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายธรรมจักร  ใบไม้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายวศิน  พิณโนเอก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายกฤตภาส  เพชรานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงฐิติวรดา  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายวงศธร  อุบลรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายปุณณวิช  ประเสนมูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายสายกลาง  จงรักษ์สัตย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายกันตวิชญ์  พินิจสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงศรัณย์พร  ใจด้วง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงชิชญาสุ์  ฝ่ายริพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงภวรัญชน์  จันทร์เส็ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายคุณานนต์  อินทรพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงปพิชญา  จึงพิชาญวณิชย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงฐานิดา  ยะสุรินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายภูผา  ฐาปนพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงฮานะ  แก้วดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงเบญญพร  อุดมศิลปทรัพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายรัชพล  ปานต๊ะระษี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงปาณิสรา  เมธาวิฑิต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายอัศวิน  เยาวรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นายพีรวัส  อิงคสันตติกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงณัชชา  ตรีเพชรสมคุณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงลักษิกา  แก้วนันท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายภัทรพล  วิไชยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 นายอนุรักษ์​  แมน​มนตรี​ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงพิชชาพร  ชัยรัต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  วุฒิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายณภัทร  ฝ่ายริพล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงวิชญาพร  พุฒด้วง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงพุดพิชฌา  สุภาสี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายพัฒน์ธนฉัตร  ทองศิริไทย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 นายภคชนม์  ศรีนวล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงณฐนนท์  พรหมแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 นายภัทรดนัย  จำรัส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายกรณ์ณัฐนัย  นามสาธิมาพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงศศิชาพร  ระวรรณา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 นายอภิวิชญ์  ไชยวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายพหุพล  ผลสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายญาณภัทร  ฉัตรโภคินกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายพีรดนย์  คำปาลี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นายสุภเวช  คมสาคร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวสุภัจฉรีย์  ทิอุด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายวรัตน์พงษ์  ดอนดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายสุภคิณห์  ดวงสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงพรทิพย์  เหล็กกล้า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายปภังกร  นิรวัชร์สุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายพงศกร  กัณทวี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายธนภัทร  ศิริมูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายนนท์  หัสวรินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายศุภราช  ประพฤติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงปรัชญาณี  ปุ๊ดพรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายกษิดิศ  จรบุรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายวรินทร  คล้ายสมจิตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 นายพสิษฐ์  ธรรมภาณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายคมทอง  เวียงทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 นายสิรวิชญ์กร  ขจรเกริกโชติกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายพันธ์ธนา  พรรณสาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายปรัชญา  กิติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายชิษณุชา  สงค์ประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวปราญชลี  จินดาสถาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายธนาตย์  หาญสงคราม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายสิรภพ  สุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายทัพพสาร  คําพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงณ นภัส  ธนูศรีรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายอชิระ  ว่องชาญอุดม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงชนิสรา  ขุนแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวเปี่ยมสิริ  เอมเอี่ยม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นายนันทิพัฒน์  จันทรขาว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายสุประวีณ์  หมายมั่น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงคําหน่อ  ลุงจาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 นายบัญญาพนต์  ไชยองค์การ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงชนากานต์  จากน่าน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงอริศรา  เลิศจินตนากิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 นายนวพล  ถาดแสง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นายต่อลาภ  อินกองงาม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายชีวานนท์  สารสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายณัฐชนน  ปวงคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายพีรวัศ  อนงคพงศ์พันํ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงภัคชัญญา  ขันติสิทธิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวปุณณภา  กิตติชัยบุญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงนันท์ลภัส  จันทร์อินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงสาริศา  สุทิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นายพัฒนชาติ  ชูศักดิ์เหลือง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงภัทรพร  ลมออน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ยุทธศิลป์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 นายราชวรดิฐ  กูนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงณิชาภัทร  ดวงแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงธนากานต์  พุฒิวณิชย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายธรรศ  ธรรมธาตุ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงศุภิสรา  เดชา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายจอห์นนาซาน  โบเดมาร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงธมกร  เชาวนพูนผล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญเกหาญภักดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นายจีรายุทธ  วงค์ลาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงไอศิกา  นันต๊ะคำ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายณฐกร  ศรีวัฒนางกูร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงปาลิดา  ศรีมนัส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 นายอานนท์  วิชญะกรสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 นางสาวกวิตา  พราหมณะนันทน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงพัฒนวดี  อมรภัทรพันธุ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงอรุณรัก  เกียรต์เลิศนภา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงวรณัฏฐ์  ธรรมวิทย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงชัญญาภัส  อุสุยะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงปุณฑริกา  อุตรสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์อ้าย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 นายพัชรดนย์  ใคร้ศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นางสาวธันว์ธิดา  สุขะปุณณพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายศิวัฒ  จุฬากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 นางสาวศรุตยา  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายภูตะวัน  เครือวรรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายศิภูริช  วิเศษศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงพรรณิชา  ญาติจอมอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายชนกชนม์  เตจ๊ะแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายสมชาติชาย  รมิตานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงดวงกมล  ปั้นชูศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายศรรกฏิยพงศ์  เปาธ์วัลย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายราชพฤกษ์  จอมแปง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายณัฐวัฒน์  ฝันดีกรเกียรติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงศุภิสรา  วิรัตน์เกษม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงกัญญ์นลิน  สุจาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 นายภาสกร  แก่นจันทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงดาวิษา  ตาลจรัส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 นางสาวพิมพ์มาดา  วงศ์วรเนตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยรังษี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บัวลอย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 นางสาวชญานิฏฐ์  ปั้นทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงนันณัศพร  ชัสุรินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงกัณญภัทร  อินทะรังษี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายธนพัฒน์  อุตรเคียนต์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงวรรณริศา  คำนวล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายเจมิน โจเซฟ  เพทรูเซลลี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 นางสาวศรัณยา  ใบไม้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 นางสาวชญานิศวร์  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายกิตติภพ  แซ่ลี้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายสุรพัศ  ยะกันมูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 นางสาวพัทธ์วิรา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 นายธนุพล  ปรีชารัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 นางสาวภัทรมน  เอี่ยมเทียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายโกเมศ  ศรัวัฒนางกูร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายวโรดม​  ศิริภูวนันท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายกฤติธี  นาปรัง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงศิโรรัตน์  จิตรเกื้อกูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงพรนภัส  สะสมสิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงนารา  หัสวรินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 นายกิตติธัช  มณีจักร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายธนกร  ธุวธนานุรักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 นางสาวสุกฤตา  กิตติปภัสสร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 นางสาวนันทิชา  บุญโรจน์วงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงรัตนา  จันทร์ดอก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงพรรวินท์  วิจิตรกำเหนิดกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 นางสาวธัญชนก  จินะจันตา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 นางสาวพราวรวี  ศิริรุ่งเรืองสาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายรัชกฤช  ประสิทธิมี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวเบญญาภา  หล่อวิมงคล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงอาทิตยา  อินทิยะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 นายมัฌชณัฐ  บุญนัด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงนัฐปภัสร์  วรัตถ์ธนิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงภารดี  รบเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวอาทิตติญา  แดงเขียว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงอริญลดา  จอมแปง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงกนกพร  ปิลันธนดิลก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงจินณิชชา  จินตสุเมธ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงชญาธร  คำวัง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 นางสาวรพิชญา  ณัฐญสุทธา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 นางสาวไปรยา  คำใจสู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงชญาภา  ธัญญะกรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 นายเตวิช  ปินตายศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายกรวิชญ์  สุจริตธรรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงณิชากร  ธรรมเลอศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงณัฐ​ณิชา  เทพอินทร์​ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 นายชยพัทธ์  วุฒิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงศิรดา  ศิริมงคล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 นายกฤตณัฐ  ยันตร์พาณิชย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีใส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงเบญญาภา  สุขทรัพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงสุวรา  บุญมาประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 นายวริชช์  เชื้อสะอาด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายพงศ์ปณต  เกตุกำพู โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายภูริพัฒน์  วิสุทธิ์ธนานนท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงณัฏฐาสินี  อินต๊ะก่อน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงญาโนบล  นาวิก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงวรรณิกาย์  หงษ์ทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงณภัชชา  ปินะเบญจพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงปรียาพร  ร่มโพธ์เจริญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงพิชชาอร  ณ ลำปาง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายคณิศร  ลากปาละ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงธัญญธิษณ์  พรศาลนุวัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงจิธัชญา  ขันธชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายวรพล  ทาส้าว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายศุภกร  แสนมณีชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงธิชญาภา  รุจจนพันธ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 นายสหรัฐ  ระมิงค์วงค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 นายวัฒน  มากทรัพย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 นายธีรเมธ  ศรีบำรุงสันติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 นายพงษ์วิชญ์  นิยมสัตย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายณัฐดนัย  สุขศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงวิรินดา  ต๊ะดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงมรินธิดา  โนนคล้อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายทวิภัทร  ธรรมธรานุรักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายยศพัฒน์  บุญสม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงนวินดา  ขัตตะละ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงชนกภรณ์  คำอินต๊ะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงพิชญพัชร  ปุ๊ดพรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงพุทธินันท์  กันทรโชติพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  นันทวาศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงวริศรา  จอมแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงกมลนิตย์  โรจนะสิริ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงอัยญดา  ปงใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายธาวิน  ศุภโชคสถาพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายวัชรพล  ไชยวัณณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายปัณณธร  อมรรังสรรค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายทัพย์ภูวิศ  สุวโรจน์ภูบดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายติณห์  เกิดผลวัฒนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายชิษณุพงศ์  พุทธปวน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงพิณนเรศ  เมืองแมน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงพีรดา  พงษ์ปลัด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายกฤติน  วาสนาสมสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายปวีร์  รัตนาพิทักษ์เทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายพิชชากร  บุญขจร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงญาณชาดา  สิงห์ใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงณนิดา  พิชวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายกัณฑ์ทวี  ทีฆะสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายพีรธัช  มหาเทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายวรวัจน์  หวังสันติธรรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายธนวิชญ์  ตันเจริญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายกีรติกวิน  มานพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงมนิสรา  สุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงวิลิปดา  วงค์แก่น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงอิสรีย์  จิโรจน์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายตรัยศ์คุณ  ไตรรัตนโชติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายฐปนพัฒน์  เจียสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงบุญญาพร  คำภีระ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงสพิชญา  พิมสารี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงณฐกมล  วุฒิสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เหล่าพาณิชย์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายรามิล  บัญฑิตร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงปราณปริยา  ศรีนวล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงอารยา  บุญโชคช่วย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายปัญญพนต์  เสาร์เขียว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงณมาตา  ยาสมุทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายฐกฤต  ศุภศิริภิญโญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงนลินรัตน์  แต้ทองพูนสิริ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงวรฤทัย  สมชนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงชัญญา  ศิริมาลัยสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เย็นแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงกฤษณา  เสริมศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กชายภาคิน  ขันติโสภณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงจิรัชญา  ชูเล้ง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กชายทยากร  สุริเย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงจณิสตา  ผดุงกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ภูธรใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงรักขวัญ  จันทร์แจ่ม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงเวธกา  ฐานธรรมสถิต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงวชิรฉัตร์  พรหมเสนใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงภณินภัค  สรสุชาติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายจิรภาส  ปทุมแสงทอง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงมีนา  ประดิษฐสอน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงกัญญณัช  พูลชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงปทิตตา  อินต๊ะจา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงนันทิพร  ทองมณี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พุทธิมูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายณภัทร  ไกรลาศโอฬาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงปณิสรา  ปินตา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายฌัลล์  ไพจิตรกาญจนกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ตาสัก โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงประวีณ์นุช  เย็นเเก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงเหมือนฝัน  จันเต็บ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงธารริน  หล้าอินสม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงศุภิฌาย์  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงสุนันทิชา  ยะอนันต์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายธนเสฏฐ์  กิตติพิตรพิบูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายอธิบดี  หาญสนามยุทธ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายธนยศ  แสงจันสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายภูมิรพี  ไทยกรรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายธนกรัณฑ์  คุณเขต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายเขมณัฎฐ  ต้นใส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงจารุชา  คันธา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงภาขวัญ  พรประทานสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายวิน  วรทรัพย์ไพศาล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงณัฏฐารมย์  กฤตยากรนุพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภักดีเพิ่มพิพัฒน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงพชรภัสส์  ตรีวัฒนาวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายณธรรม์  คำเทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายภูธน  แสงชาติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงรัฐธิดา  เมืองแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงอเมลี ปพิชญา  โกโกซ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงชญาดา  ตันเรืองพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงพรรณกร  พิรุณทรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงวีณ์  โสดารัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายวิศรุช  สุขมงคล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงดลชนก  อินทจักร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงณัฐนันท์  ยืนยงธรรม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายภูวิศ  ปาลี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อินประมูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  อนันเอื้อ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายธีร์  ผ่องพุทธคุณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงกิตติวรรณ  สารดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายวรัต  เขมาลีลากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายชยพล  ศักรินทร์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ลีลารุ่งระยับ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายพงศภัค  บุญนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงธรรมจิตรี  วงศ์แก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายอรรถพล  บุญชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายณัฐนันท์  อุประ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงปาลิตา  หวังชนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงภัทรธิดา  พงษ์เทพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายอาชว์  คูตระกูล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงสุวรา เอวิตา  ฟรองโคแซร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงธยานิศ  มณีรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายทิวัตถ์  คลื้นน้ำใจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายกิตติวินท์  บุญเรืองยา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายวรศรัณย์  ปลื้มฤดี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายนภัทร  เรือนแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงพริมรดา  เชิดชูตระกูลศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงศตพรรณบงกช  ธตพันธ์พงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงปลายฉัตร  จตุรงค์เสรีกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายชลิต  แสงปัญญา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายณัฐภัทร  ปันทนา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงณัฏฐชญา  เมืองเดช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พัชรธนโรจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายณัฏฐ์พสธร  ยิ่งเปียง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ยิ้มสมบูรณ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงเยาวภา  คีรีคามสุข โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายธนฤกษ์  สีตบุตร โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงมัลลิกา  ตาเที่ยง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงเจนจิรา  จิรันดน์ธนาดุล โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงปริยากร  แสงพิชัย โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายกฤตยชณ์  ช้างเจริญ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายสิทธิเดช  สายสืบ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายกรวิทย์  ธรรมไทสง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงคนึงนิจ  ชื่นปัญญานิมิต โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสงท้าว โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์  โพธิ์ดวงกุณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงอภิสรา  รูปดี โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายพีรวิชญ์  สินธุประเสริฐ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายอภิลักษณ์  หลงอุย โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงวรรณวลี  บูญชูรุ่งโรจน์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายพีรพัฒน์  ยอดคำลือ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงณัฐณิชา  จเรวรรณ์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายภาณุพงศ์  วังแง่ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงพรวิสา  จันทร์ดี โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายจินตเสน  ตรีธนะกิตติ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงชญาดา  ดวงจันทร์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงธนัญญา  ชัยวงศ์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงปริยากร  ป๊อกแก้ว โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงปารณีย์  ป๊อกแก้ว โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงพิริยากร  ดอนมูล โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงบุณฑริกา  ทองวรรณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายธนญชัย  สีใส โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงบุษกร  ทาสม โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงจิรัชญา  จิตตราวงค์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กันธะ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายปิยะพงษ์  เลาลี โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงสุชานาถ  เลาหมู่ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงสิริกร  วงค์ษา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงพิชชาพร  ธรรมเสน โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงกุลธิดา  สุขเสถียร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงปวริศา  ตาก๋องแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงธัญสิริ  กมล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายสรวิชญ์  รัตนแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายธน  พานเพชรสุขุม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายภูริทัต  อิ่มใจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายพีรพัฒน์  เตรียมอ้าย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงชญาพัชร  ใหม่ดี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงพัชร์หทัย  บุญพระรักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงฑวิตยา  จิตตะศิริ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
875 เด็กหญิงกนกอร  จูด้วง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
876 เด็กชายกฤษณ์กวิน  วิริยา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
877 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ดวงคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ซินวาล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
879 เด็กชายศุภนิตย์  เที่ยงธรรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
880 เด็กชายธีรเดช  จันทร์ไชย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงศศิกาญจน์  บุญมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
882 เด็กหญิงนันทัชพร  บุญเฮง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงธนพร  หลวงเป็ง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กชายธนกฤต  ดวงติ๊บ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มะทะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงธนพร  ดวงมะภี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กหญิงอัฑฒ์ภิญญา  กันธิ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายกิตติกรเจริญ  อุษณีย์วิสุทธิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
889 เด็กชายชวรรณกร  พวงมาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
890 เด็กชายปาณัส  นครากรกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
891 เด็กหญิงธันวรัตน์  สุพรรณรัตน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
892 เด็กชายธัญวิสิษฐ์  แพรไพศาล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฤทธิศร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
894 เด็กหญิงชนาธิป  กิติ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
895 เด็กหญิงวิมลสิริ  โดยบุญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
896 เด็กชายภูดิศ  กันจินะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
897 เด็กชายศิรวิทย์  อ้วนเผือ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายจักรพงษ์  กี้ประสพสุข โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  โตวิเชียร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงศิรตญา  เจนรถา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
901 เด็กหญิงปณาลี  จำปาทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
902 เด็กหญิงบุญญรักษ์  จันทร์ใส โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงปริชญา  ขุททกพันธุ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จามพฤกษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงนภัสสร  วงค์ปาลีย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
906 เด็กหญิงปริยากร  สงวนภักร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
907 เด็กหญิงพิชยดา  มูลพิงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงภัณฑิลา  กันทะเรือน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
909 เด็กชายตะลันต์  วจนะปัญญา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
910 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชัยบัตร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
911 เด็กชายอรุณรัชฏ์  จอมคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
912 เด็กหญิงทัตชญา  สรรพบพิตร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
913 เด็กหญิงปิยวรรณ  ขันแข็ง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
914 เด็กชายพสิษฐ์  ธีรเกียรติไชย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
915 เด็กหญิงสวิตตา  พญาชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
916 เด็กหญิงธัญวลัย  เขื่อนเพชร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
917 เด็กหญิงพรชนก  สุขกิจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
918 เด็กชายเตชิต  สุธรรมมา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
919 เด็กชายพรพิทักษ์  ศรศิริวงศ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
920 เด็กชายสกรรจ์  คำอักษร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
921 เด็กชายฉัตรทิพย์  ศรีชัยวงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
922 เด็กหญิงภัศราพรรญ์  วงค์วัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
923 เด็กหญิงกัญชพร  ดงสงัด โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
924 เด็กชายภพธนภณ  อำพันธ์ศรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
925 เด็กหญิงจินดาภัทร  พฤฒิธีรธำรง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
926 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีมา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
927 เด็กหญิงกรภัทร  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
928 เด็กหญิงจิดาภา  โกสุมศุภมาลา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
929 เด็กหญิงพัทธนันท์  ขินแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
930 เด็กชายธนกฤต  ตุ่นแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงสุชัญญา  จอมคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
932 เด็กหญิงปรียานันท์  ไผสนจำลองศรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
933 นายณัฐดนัย  กำธรกิตติกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 นางสาวพัทธ์ธีรา  กันทะเรือน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 นางสาวปรารถนา  ป้อมมะโน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 นางสาวฐิตาภรณ์  เพรามธุรส โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 นายชัชพงศ์  สวัสดิ์สิงห์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงสไบทอง  ชัยแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายปิยณัฐ  ธรรมชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โยธา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายบัญญวัต  อนันต์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายธีรพงศ์  แขกแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงฌณิฏฐา  คงคล่อง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงพัชร์อริญ  บุญพระรักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงพิชญาภร  มณีคงฤทธิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงเบญญาภา  โกสัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงสิริภัสสร  กัจฉัปนันทน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 นางสาวบัณฑิตา  เกตุชม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
949 นางสาวณิชา  ถาชื่น โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงพิชญาภา  ขันหาเขตต์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงตะวันฉาย  สังข์ทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงศรันย์พร  สิงห์แก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงบุษรา  อภัยโรจน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงสรัสจันทร์  เป้าพานิชย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ประดิษฐสุวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญรุ่ง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงฟ้าใส  ก้าววิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงภิญญ์ภัสสร์  ลดาพงษ์พัฒนา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงศศืกานต์  เปียงเจริญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงพิม  อุสาหะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายนิติภูมิ  เศรษฐรุ่งเรือง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายภัทรนันท์  เจริญผล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิญญรัตน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายปารมี  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 นางสาวญาณิมน  พ่อค้า โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายชินกฤต  จิตหัตถะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงวรัญญา  ขาวอิ่น โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงไม้แก้ว  บุตรคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายกรณ์ริวัฏฐ์  บุญพรประเสริฐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ลินลาจม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุปนันท์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงภูษณิศา  สาธรรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงอัศเจรีย์  ศรีวิชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ตาเมืองมูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงเมธาพร  แสงคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายรัชชานนท  วันเพ็ญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงรินรดา  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายเบ็น แดนไทย  คอช โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงกชพร  ขาวน้อย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายโฆษิตานนท์  วสุธวัช โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงญาณิศา  พิชคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ขันทะจักร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายโทโมคิ  เทราดะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงสรัลชนาพร  ศรีเดช โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายภวัต  สมศรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงชนิสรา  กันทวงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยะปะนัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีพล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงพุฒิพิมล  ชุมชอบ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงปาริชาติ  ศักดิ์ศรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงนรีกานต์  คำมาเมือง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่ลิ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กชายภูวิศ  เหล่าพาณิชพิทักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กชายไทม์  จิตตระกูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายพีรวิชญ์  โปธิปัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ไทรโรจน์รุ่ง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงสริดา  ชัม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงเวทิดา  วงศ์ต่อม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงรวิสรา  หิมะกลัส โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงพัตร์พิมล  ดวงบาล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงวิศุตรา  ดีวงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงกนกรัตน์  ขุนบำรุง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายกิตติทัศน์  วชิรธนากร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงสิริยากร  เข็มวงษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายชวิน  ขันธรรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายรพีพงศ์  ภาคนนท์กุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงกมลฉัตร  สุวรรณดุก โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายภควรรธ  ช่างสม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายณภัทร  ถาชื่น โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายชิษณุพงศ์  รักวงษ์ไทย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงชนาพร  จันทะวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายต้องครรลอง  ขันแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายธนธัช  ฟองตระกูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงวิมลณัฐ  วสุธวัช โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงภรภัทร  สายอะโณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงไหมแพรวา  ฟุมเรือง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงพัชรพร  เปียงเจริญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงพิรดา  ภู่พร้อมพันธ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงปาณิสรา  เพียรรักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงนรรัตน์  วุฒิศร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงนิชาภา  รักร่วม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงพิชญานิน  ยอมใบ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายกฤตติน  พุ่มทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงกชพรรณ  หลิมวานิช โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงรชยา  วาฤทธิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงธัญพิชชา  อุทร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงจีรวรรณ  วิริยะพงศ์สกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงอษิฎา  อยู่สำราญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงภัณฑิลา  มาลังค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  ศรีดอนชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงภัทรมน  โกวิทดำรง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงจิตตะวิสุทธิ์  เสมสุวรรณ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  มหาวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงชัญรัศศ์  วิวัฒน์ธนากลู โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ช่างพระ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงกรกนก  วงค์กา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายกิตติกวิน  อุดมสม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  ปาลี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงนันธมน  ปรารภกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายชินพัฒน์  โกฎิคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงชนิดาภา  รักราวี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายวสิษฐ์พล  ลิ้มรส โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ลี้ธัญพิสิฐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายยุทธ  ซึชิยา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปาลี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงทรัพย์ศิริ  โชคลาภธนวัฒน์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์  ขันทพันโชติ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงพัจนภา  จันทรเถร โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กชายธนัชชา  กานต์ศิริสมบัติ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงเกียรติธิดา  ทาทอง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงปุณณดา  อินต๊ะจา โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงนันทัชพร  สุจริต โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงพราววาริน  จักรทอง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงดลชญา  เกษมสินโสภณ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงปานไพลิน  ชัยยา โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เรือนคำมูล โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กชายวันไชย  ขันมั่น โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงณัฎฐา  พิบูลย์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงนลิน  ธนพันธ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  วรหาญ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงธิดารัตน์  พินิจวงษ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กชายหนึ่งอานนท์  เตไชยกูล โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กชายปวีร์  ศรีคำภา โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงธนพร  ตะเปอ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กชายภูมิพัฒน์  พัฒนรังสรรค์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงณิชาพร  เจริญสุข โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กชายณัฐกิตติ์  จิรเมธาธร โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงสาธิตา  ลืมขำ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กชายณัฐพงษ์  สาสังข์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงณิชานันทน์  สิงคราช โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงศิริรดา  จันต๊ะมณี โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงพลอยตะวัน  หลักทอง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงภรภัทร  แย้มพุ่ม โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงพลอยปภัส  สุรินทร์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงณิชกานต์  กองปัญญา โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงปวัณรัตน์  คงแก้ว โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงฐานิกา  หลิ่งแก้ว โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ปัญญานาย โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วบุตร โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงนงนภัส  กันทะวงศ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงสิริยากร  เตชะติลานนท์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงอนัญญา  สมชัย โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงพิมพ์จิรัชยา  อุดมศุภกานต์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขันนาม โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงจารุพิชญา  คำลือ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงทฤฒมน  สืบสกุล โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงณัฐวศา  งามสมมนต์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กชายสิปปกร  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงนันท์ปภัทร  นนทพัฒน์โอภาส โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงจิรัชยา  กอนแก้ว โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงอภิชญา  กิจรักษ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ชีวะศิริ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงลภัสรดา  ใยศิริกุล โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กชายศุภณัฎฐ์  เอื้อพัฒนพงศ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงธัญธร  จันทกูล โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงวิชญาพร  จุลปานนท์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงนฤภร  ชมภูทอง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กชายศุภสัณฑ์  บุญปั๋น โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงเมลโลดี้  พลอยชมพู ฮิล โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กชายภัทรนันท์  ปัญญา โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจนธนานันท์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พิโลนพงศธร โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงอุนนดา  วงศ์สัมพันธ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1105 เด็กชายชยกร  จีสันติ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงปภากร  ทรายศิริ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1107 เด็กชายภูมินภัส  จรัญเต๋ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงวรภาดา  พลานุสนธิ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงภานิชา  ชาญวัฒนกิจ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กชายธนัท  สมเขื่อน โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงพรนิชา  อรุโณทยานันท์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงธันย์รดา  เกียรติคุณรัตนะ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงนิสรีน  พัฒนะอุตส่าห์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กชายอิทธิพัทธ์  กองคำ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงมัณฑนา  บรรจงจัด โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงอชิรญา  เจนธนานันท์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  กระสังข์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงมัสวา  กาเด็น โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงปพิชญา  ทองอร โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงฟาร่า  อารีพันธ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงกชพรรณ  แสงศิลป์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1122 เด็กชายเทพรัตน์  เทพสิงห์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1123 เด็กชายรัชฎ์พงศ์  ไทยราช โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1124 เด็กชายณัฐกร  น้อยหลู่ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1125 เด็กชายธนพล  วิรวัฒน์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงกัลย์กมล  พิโลพงศธร โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงกัญณัฎฐ์  สิรรวีพัชร์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงณัฐกานต์  ติใหม่ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1129 เด็กชายธีรภัทร  ทิพย์พรหม โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.4 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงชนากานต์  พลแจ้ง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายสุภทัต  บุญญมงคล โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงนงลักษณ์  นพรัตน์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงกนกวรรณ์  ดีแก้วเกษ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงธัญวรัตม์  วงศาโรจน์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 นางสาวนรีกานต์  ชุมภู โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงณัฐชยา  นุชบุษบา โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงธันยพร  พรมมา โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 นางสาวกรณัฐ  ทาระนัด โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 นางสาวณิชารีย์  ภาวัฒน์นิมิต โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงพลอยนภัส  ดุลยทวีพัฒน์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงณัฐิดา  บำรุงศรี โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 นายสิวดล  นิปุณะ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 นางสาวปริมชยาภรณ์  ธนวัตไชยศรี โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 นายภูมิรพี  ด่านศิริสมบูรณ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 นางสาวพัชพร  แพรกอุดม โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงทฤฒมน  เวชอุบล โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายอภิพงศ์พันธุ์  สุภาคง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 นางสาวชญานิศ  สินทอง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 นางสาวชุติกาญจน์  สุขจิตร์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 นางสาวดลพร  ลัม โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงบุญสิตา  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงพิมพ์ขนก  บุญมาเทพ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงวิชุดาพร  ธรรมรุ่งพิทักษ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงภัทรวรรณ  หลวงเมือง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงณัฐธิดา  นิติรัช โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงวนิดา  จันทร์อ้าย โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงปาณิศา  ดวงเขียว โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงศุภรดา  จันต๊ะมณี โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงอรอนงค์  ภัทรกุลธร โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงอภิชญา  จายโจง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงกัญญษร  จีวงค์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงนัฐชญา  นันทะไชย โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงคีญานันท์  พันธ์ทอง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงกุลิสรา  ตุ่นคำ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงณิชาวิร์  ไชยธิ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงณัชชา  เพลินจิต โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นิยมพานิช โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายณวัฒน์  วัฒนาวงศ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงดาราวดี  บุณยสุขเมธี โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงรุจจิรา  จรัสพงศ์ธร โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงสิริกัลยา  สันต์เสริมสุข โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ไชยชมภู โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงพรกมล  ใจคำ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 นางสาวศุภัชญา  ปั้นทอง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สงค์ประชา โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงธัญภัคค์  คำเงิน โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงกุญช์ชญา  เวียงเดช โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงปวริศา  ทิพย์เดโช โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงรพิพราว  อิกำเหนิด โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงสุปรียา  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงพิชชาภา  ไชยพรหม โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงปันปรีดา  สการันต์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงขวัญใจ  กันธวัง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงสุภาวิดา  อินตายวง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กชายณัฐภัทร  บุณยปรีดี โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายธนพล  ศุกรินทร์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงอภิญญา  พลานุสนธิ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงจินต์วิภา  สิงห์คำ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงจงกลพร  คนธง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงชนันธร  สายน้ำเย็น โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงอัญวีณ์  ธัญวัฒนะสิทธิ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สมณะ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงศิรตา  อินปากท่า โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญศิริ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงธัญวลัย  แจ่มใส โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงทองพระทาน  ทองแท้ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงจารุภา  มะโนดี โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงกนิษฐา  จันตาธรรม โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงวรพิชชา  สายกับ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงพจนารถ  โมสัง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงพิชาพร  ศรีสถิตย์ธรรม โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงสโรชา  เลิศอัชฌาสัย โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงจิดาภา  เจริญกุล โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงกนกกานต์  เลิศอัชฌาสัย โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงจารุพิชญา  อินถาอ้าย โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ธรรมนูญ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายศุทธวีร์  แซ่หยิ่ง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงสุพิชญา  ธำรงคุณธรรม โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงพรรณปพร  สินธุโพธิ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงศรัณยา  คูโบตะ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงกิติยา  แซ่ไหล โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงภรัณ์ลดา  ไทยเจริญ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงภัทรปภา  โกวิทธนากานต์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงวิชญาดา  ปินตาปิน โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 นางสาวธัญวรรณ  จันทร์แดง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงพิชชาภา  ชมภูมิ่ง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงธวัลหทัย  ปวงน้อย โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุจา โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายศรุต  ถนอมรัตน์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงสิรินตา  แสงสร้อย โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ภาระจร โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กชายปภังกร  นครินทร์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กชายศิวกร  โมฬีชาติ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กชายศุภวิชญ์  ต้อตานา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กชายพงศพัศ  อ่อนอุไร โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1226 เด็กชายสิรภพ  กันทับ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงสุพิชชา  สุริยา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1228 เด็กชายณัฐพัฒน์  ปิงชัย โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1229 เด็กชายพีรัช  ดวงใบ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  แก้วทอง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงพลับพลา  ยั่งวจนะ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงณัชชาพัชร์  สุภา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงธีราภรณ์  ขันพา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กชายภาณุพัฒน์  จันทร์แก้ว โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กชายรัทธพงศ์  ชะเต โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงนภัส  ขันตรี โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กชายชลาธิป  เขียวฟู โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทัช โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงพรนัชชา  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายแทนคุณ  เชิดชูตระกูลทอง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงรุจิรัตน์  แสนปิง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงชญาณี  อินทวงศ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงกนกพร  มาเยอะ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงฐิตารีย์  ตึกสุอินทร์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายณัฐวัตร  เงินท๊อก โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงนวพร  สุมินทร์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายพชรพล  บุญธรรม โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายฐิติพงศ์  จันทร์คำ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายนัทธพงศ์  น้อยมณี โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายรชตะพงศ์  ฉุยฉาย โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงพัทธนันท์  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายพชร  ผาลาด โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงวัชรีญา  พงศ์จรัสสกุล โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงกษิตินาถ  ระพันคูณ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงสุภชา  สุริยา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงพิชญ์ญาภา  สาธุเม โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายรัชชานนท์  ภูริวัฒนากร โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อินทวงศ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงจิรพัชร  ภูมิราช โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงกรกัญญา  พึ่งพุ่มแก้ว โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงมิ่งกมล  วงศ์เขื่อนแก้ว โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงกฤษฎิณิ์สา  อาทิตย์ธรรม โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายวสิษฐ์พล  คุณสิทธิ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายณพธนณัฐ  เทวพงศ์พันธ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายรัชพล  กิตินันท์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ฟองเมฆ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายเตชินท์  เตชะรุจิพร โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ดลใจไพรวัลย์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายสิรภพ  กังวาลวงค์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายปรีชา  สายลำปน โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายภูวิศ  วงศ์วรณ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายธนวัฒน์  สุขหุ่น โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงธัญชนก  โปธาคำ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงดาริน  เสวลาภี โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายชวกร  สงจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงภัณฑิรา  รัตนมงคง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายพงศกร  ชนะใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงอักษราภัค  ตันไพเราะห์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงระวีโรจน์  ฉายบุ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงมาตาปิตุรักษ์  ไชยแสง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายพริษฐ์  อุตสาหวรารัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงเอมิกา  ลาภหลาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงนภัส  โรจน์รัตน์ศิริกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงอันฉริยา  แสนใจบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงสิริอาภา  ปันทุราภรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงสิริปภา  ปันทุราภรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ประดิษฐ์สุวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงปิยะมน  นวลใส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญทากลาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงสุชาพิชญ์  ตั้งพฤทิ์กุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงชญาณี  ตั้งศิริคมขำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายจารุพิชญ์  บัวขุนเณร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายศรุต  ลี้จันทรากุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงชัญญา  ศิริพิพัฒนมงคล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงพรปวีณ์  แสงลี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงธารน้ำ  นพรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงอังคณา  เกศอังคณา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายรณกร  ระวังงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายบุญญานนท์  แสนธิการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงไหมแพรวา  กาวิแหง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงอภิชญา  เลา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงจารุพิชญา  ไชยราช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ไชยพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงณัฐนันท์  อัครพงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงปวริศา  ปั้นศรีนวล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงนภัสรพี  ชัยวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงวรัทยา  บุญจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงสุชานาถ  ตันตรา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงภควรรณ  ถนอม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงธนกมล  วรรณสาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงรักต์กันท์  อมรพันธุ์บดีกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงกิจจววัฒนี  สว่างแสง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงนันท์นภัส  เวฬุสาโรจน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายเปรมอชิตะ  ดาวเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายอมเรศ  เสนาธรรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงสาริศา  ทาเกิด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงพชรพร  พิพัฒน์สวัสดิกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงพัชญธิดา  สุขชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายวสุธันย์  วิศรุตชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายศิวัช  กาศสนุก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายชยางกูร  จันทรา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงอริศรา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายอุกฤษฏ์  อ้อมอารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายบรม  แม่นปืน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายตฤณกร  พ่วงศร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายภาคิน  โนธิจรรยากุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ทวงพันธ์ุ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงทักษพร  ใจปัญญา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงณัชชา  เจริญชัยกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงอชิรญา  สันติวัฒนากรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายพชรพล  กันทะวรรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายนันทวัฒน์  ต๊ะอินทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงณัฏจูณิชา  พรวนหาญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงยศวลัญช์  ปิยศทิพย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงชฎาภัศ  เรืองสังข์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายภาคิน  ยิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กชายญาณรัก  ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายอติวิชญ์  วิชิตตระกูลถาวร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายธีร์ธวัช  ส่องเมืองสุข โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงธนภรณ์  อยู่คง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงงามพร้อม  คุณดิลกกิตติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายกฤตนันท์  ไชยลังกา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงภัคจิรา  อูปแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายนริฐ  นิจพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงพัทธปวีณ์  ระพิพงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  วังทองคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงนัทธมน  เอี่ยมศรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงปวีณ์นาริน  เจียรนิลกุลชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายธนภัทร  ลักษณ์ธนากุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายปณิธาน  คำเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงณัฐนรี  จำปา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายชัชรวีย์  อุปยอด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงลลิตภัทร  ไชยเจริญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงบัณฑิตา  แดงขาวเขียว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงสิริวิมล  นันท์ธนะวานิช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายภาวิศ  หลวงธรรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายพัสกร  เพชรรักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงเพ็ชรชมพู  ไชยนิตย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายณชพล  พลเยี่ยม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายณัทกร  สุขจีระเดช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายธนกฤต  แก้วจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงกัลยภัค  รักษ์ชูชีพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงแพรวภัทร  ศักดิ์เศรณี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายธนินโชตน์  วิวัฒน์กมลชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 นายชยกร  ไชยพันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายราเชน  อรัญพิทักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงดุลฌา  ชูวัฒนกูล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายไพรพันธ์  แสงสว่าง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  สกุลคู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายสิทธิทธ  สุทธินันย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงฐิติวรดา  รัตนาวิบูลย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ไชยประสบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายพสธร  กันทะวรรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายชัยรัศศ์  รัตนสายใย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายกิตติภูมิฐ์  กรจิระเกษมศานติ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงชยามาส  พรพัฒน์กุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายปรัตถกร  คล้ายแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงพิชชาภา  คุณาทร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายมนัสนันท์  ว่องเกียรติถาวร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงพิมสิริ  กองคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงพลอยชมพู  พึ่งสุนทรศิริมาศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงธนันธร  โปธานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงญาณภัทร  ไชยศรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงวรัชญา  สุภาษี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายกิตติวินท์  สินธุวงศานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายชนกันต์  เพชรพลอยงาม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายปฎังกร  นราพินิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 นางสาวณัฐธิดา  เชื้อข้าวซ้อน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 นายรัฐธรรมนูญ  ไชยชนะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 นายกุลพัฒน์  วชิฐวาณิชกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  วิจิตรเนตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงปพิชญา  ใจปัญญา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 นายพงศกร  จันทร์จริง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กชายวชิรวิชญ์  เงินดวง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กชายรชต  เย็นกล่ำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 นายธนภัทร  เจียรนัยกุลวานิช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงธัญญรัศม์  รังรองธานินทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงพิมพรรณอร  ถิรขจรวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงกิติญาฎา  ญาณะชื่น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กชายศุภรักษ์  ขันทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กชายสหรัฐ  อภิรัตน์มนตร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายรุจิพัทธ์  จิรานุสรณ์กุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายปพน  วีระสมัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายสรวิชญ์  จินาเกตุ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงรมย์รวินท์  เนตรงาม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 นายปิยังกูร  ตรังวัชรกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายณัฐนนท์  ไตรทิพย์ชาติสกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายจักรินทร์  สีหะเนตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายณธาร  จูฑะพุทธิ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายจิรภัทร  จันทรา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายพรวนัช  พุกเขียว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายรัชชานนท์  ชะวะศิริ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายนิปุณ  เพลินชัยวาณิช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กชายพีรพัฒน์  อรุณพันธ์ุ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายอนุวัฒน์  เกศดายุรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายภาคิน  วงค์จันตา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 นายพชร  พฤฒิยานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 นายธีรพัฒน์  อินตา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายอมร  พันธุรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงธนัชญา  เปรมประชา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ไพบูลย์ทรัพย์สิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายภูพิงค์  ชมภูบาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงชนกภัทร  กิจค้า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงกุลฌา  ชูวัฒนกูล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สิงคราช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายภูมิภัทร  กิจค้า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงนวรัตน์  หวู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงณัชชา  เลี่ยมแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กชายรัชต์  เรืองเดชอนันต์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงวาณิชชา  สิทธิวัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงธัญพิชชา  กันสืบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายกฤตภัทร์  การนา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายฐิติพันธ์  ลีลาอุดมวรกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงพลอยปภัส  อนันตเรืองเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายพงศ์ณกร  คุณาพรชัยพงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1436 นางสาวพิมพ์ชนา  การนา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 นางสาวณัฐณิชา  ไชยชมภู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 นางสาวสุพรรณษา  รัตนศิลสัจจา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงพรนับพัน  กุลพงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 นางสาวจิราพัชร  ฝั้นพรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายศุภกร  ประไพพิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงกาญจ์ชิยา  เมฆขลา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงวรพิชชา  ตาธิ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1444 เด็กชายภายุต  ศิริมหาราช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1445 เด็กหญิงกัลยากร  แก้วคำฟู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1446 เด็กชายสุรุจ  มหัทธนพรรค โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1447 เด็กชายวริทธิ์ธร  รัฐผไท โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1448 เด็กชายภูธิป  งานรุ่งโชติช่วง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงพิพม์มาดา  ฟักทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงณัฐชยา  บุญตันสา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงปภาวรินท์  สมฤทธิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1452 เด็กชายภูริช  โอภาพงพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1453 เด็กชายภานุวัชร  แสงนวล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1454 เด็กชายสุวิศิษฏ์  มหัทธนพรรค โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1455 เด็กชายสิปปวิชญ์  ปราโมทย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1456 เด็กชายณัชภัค  คนใจซื่อ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1457 เด็กหญิงสุรดา  โสภณจิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1458 เด็กหญิงณภัทร์  บุญศรีวงศ์ทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1459 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญเกิด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1460 เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณคุณากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1461 เด็กหญิงพันพราว  ศรีพยัคฆเศวต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1462 เด็กชายจักรภัทร  ปทุมบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1463 เด็กชายชลันธร  สรจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1464 เด็กชายกรรณวัฒน์  มาลา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1465 เด็กชายปัณณทัต  ตันเรืองพร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงกฤตพร  ไชยลังกา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1467 เด็กชายรชิตะ  จันทะมงคล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงพัชรพร  แย้มกลีบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1469 เด็กชายรัชชานนท์  ผลวุฒิ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1470 เด็กชายสิรภพ  ใจคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1471 เด็กชายกฤตติกุล  สมแสง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1472 เด็กชายฐกร  นันทดุสิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
1473 เด็กชายธนกร  ศรลัมพ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1474 เด็กชายปิยวุฒิสันติ์  นิรัญศิลป์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1475 เด็กชายทอตะวัน  เรืองกลั่น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1476 เด็กชายกรรัช  จิรกิตยางกูร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
1477 เด็กชายรณิศร  แสนหลวง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงภัคฐรินทร์  ไพศาลธนภัทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงฆฤณ  เตชะนันท์นภัส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายภฤศ  บุญพิทักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงปุณิกา  ตั้งไพบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงปรียาภัทร  พรมบุญชู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายปรัชญา  ใจชุ่มใจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายปุณยธร  เป็งใจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายจิรทีปต์  ทรัพย์เสนาะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงสุภัสสรา  คำแสน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงณัฏฐ์หทัย  ศรีจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายเพชรแท้  คุณดิลกกิตติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ฟักทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงสุพิชธีร์ฎา  เลอศิลป์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงทอไหม  คุ้มวงศ์ดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงอันนา  ลี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำวัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายกัญจน์  ชูวุฒยากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายหรัณย์  เจียมประดิษฐ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงอรณิชชา  เจียมประดิษฐ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงปริยากร  ประเสริฐศร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงเบญญาภา  พันธ์ซาว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1499 เด็กชายจิรภัทร์  กาศสนุก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายโพชฌงค์  วิริยะตระกูลธร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายวิทวัส  วิวัฒน์รัตนกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายภรัณยู  บุญเป็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายชัยธวัช  สงบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงณัฐรดา  นิลแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงกุลภรณ์  วงศ์ตระกูลเล็ก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายนภ  นิมมานเหมินท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายปนิทรรศน์  คำเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงจิรัชยา  ฤๅชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงฌธิดา  สักแกแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงสุธินี  กาญจนากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงพิชาพา  ขัดผาบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงทัชชกร  พิมลศิริ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงภิญญดา  จินดามาตย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กชายดรณ์  คำหอมกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงปารณีย์  ทูลคำเตย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงศศิภา  กาญจนากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงศิรษา  วงภักดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงกวิสรา  ผลดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงกัลยกร  วรรณเสถียร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงฐนัชญ์พร  ทศภาทินรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงปภาดา  ปฐมเนติกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงธารพฤกษา  เสาวภาคย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายพัชรวัฒน์  ศิริพันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายศุภกริชชฐ์  ปัญญแสง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายสุวิจักขณ์  จันทร์จุงจิตต์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายทิณภัทร  ถิรารางศ์กูล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายกรภัทร  สินธุวงศานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายวิระวัฒน์  ชัยภิบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทะนามแสง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายสติ  โชคอนันต์นิมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงจิรภิญญา  ประพฤติ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงปภาวริญญ์  คำลือ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงกชพรรณ  น้อยตั้ง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงณัฐชยา  ทนดี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงภูพิงค์  บุญแก้ววุฒิ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงสาริศา  ธีรอำพน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงชิริญจ์  นิลพันธุ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงรมิดา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงภาชิญะ  แก้วโขง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  เรือนศร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงบุญฐิตา  ธรรมบุญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงสุทธิตา  พุดทอง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1543 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก้วจันทร์ตา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงดลฤทัย  วัฒนจักร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1545 เด็กหญิงบงกชเพชร  โอภาสเจริญวิทย์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1546 เด็กหญิงเกศราภรณ์  บุญลือ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1547 เด็กหญิงภรภาดา  สิทธิสันติกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1548 เด็กหญิงพรรณพนัช  บำรุงวงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1549 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เลี้ยงสกุลอุดม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1550 เด็กหญิงไอริณ  โซ่นี่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1551 เด็กหญิงปวริศา  เวียงอินทร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงบุณยกาญจน์  หาญประกอบสุข โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1553 เด็กหญิงรวิภา  ทัศคร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1554 เด็กหญิงปณิสตา  อนันต์ศุภศักดิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1555 เด็กหญิงนันท์นภัส  อิ่มนาง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สีฟ้าเลื่อน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงจิตรานุช  ตันกิจเจริญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1558 เด็กหญิงนันท์ลภัส  พงศ์พิสุทธิ์วัฒนา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1559 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีวีละสกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กหญิงภูฟ้า  ชีวศรีรุ่งเรือง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสนเมืองมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงพันธิสา  เกลอะมู โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงณุตตรา  ลาดเด่นพนา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงพิมพ์ภินันท์  สิงห์คะราช โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงปลินดา  ปฏิยัติ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงโชติมา  อินถาอ้าย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงฌานิศา  บูชาดวงประทีป โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงเจนปรียา  ดวงคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงกวินนาถ  พงษ์เมษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงพิราวรรณ  ปิ่นสว่าง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงปณิดา  แสนเมืองมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงวราลีย์  หาญเทอดสิทธิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงอภิญญา  สิริโรจนามณี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงพิมพิศา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงรุจิราพร  จันทะเขต โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงเตชินิ  แสงอุทัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงกันต์กมล  อิ่นคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงพุทธิมา  กล่ำดี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงอารยา  สำลี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงอัครณี  แห่งหาญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงณัชวดีกันติชา  กรณัฐสุวรรณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  รุ่งสว่าง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงรวิภา  พรหมมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงภูรินทราภรณ์  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงวิชญาพร  เสาร์คำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงธมนวรรณ  เจริญพันธ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงเวธกา  เสนาธรรม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงปิยฉัตร  เข็มกลัด โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงธมนต์รัตน์  พุฒิไพโรจน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงภัทรสิริ  เพียรมงคล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงญาณิศา  คำภิระวงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงอนุธิดา  กาวิล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงจินต์จุฑา  มะลิ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงชนม์นิภา  เลี้ยงสกุลอุดม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปัญญาปิง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงวรวลัญช์  รัตนพีรพัฒน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงกฤษริน  ชมพูเงินแสงสกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงธณัทธิดา  สุโอชมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงสุรภี  วาสนาพิตรานนท์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงณัฐภัสสร  หิรัณยวัลก์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงปนัดดา  โปธายะ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงกัญกนิษฐ์  ผดุงพงษ์ศิริ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงปภาดา  ปฏิยัติ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  จาริยะชัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ติคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงญาดานาถ  รัตนกัลยา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงพรพรหมขวัญ  จันทร์หอม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงพลอยพิชชา  เฮลล์ฟิน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงภัทธ์ปรียา  อัมพรกุลนันท์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงกุลปริยา  นรสิงห์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ศรีประดิษฐ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ธรรมมิโกมินทร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงชิชญาสุ์  ชัยเลิศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงแพรวพรรณ  วิบูลสันติพร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงคีตาญชลี  ธัญญกิจ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงภัทรพร  จันทร์เทศน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงน่านฟ้า  พร้อมพวก โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงพิณทิพา  แก้วกายา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงสุภัสสร  ซาบรา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยรังษ๊ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงวันวิสา  กอนจม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงจารวี  กองวรรณ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงปานทอง  อมรนาค โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงพัชริณี  สุ่นกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงปรียาภัทธ์  อัมพรกุลนันท์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงจารุพิชญา  มาร์คัสยัง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองแสงคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงปรานต์  วงศ์วิจิตร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงชยาวดี  วรปรีชา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงนรินญา  ปันดิษฐ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หมวดอินทร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงกัลยาณี  เมืองแสน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงปรีณาภา  พุทธหน่อแก้ว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงอรกัญญา  ตาพรหม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงปริณดา  คัมภีรพันธ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงภัทรภร  ทนานนท์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงอรชพร  สายอุ่นเรือน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงธมนวรรณ  วิฑูรสกุณา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงคัมภิรฎา  เนินแสง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงปริชชานิดา  นุชแจ้งบง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงชนัญชิดา  บวรสันติจิต โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงกมลชนก  ตันสุวรรณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงณัฐรดา  สมัครช่วย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงชวรีย์  มูลแก้ว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงสุภเกตุ  เพ็ชร์สาคร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงมนัสนันท์  ธนะปัด โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงสมิตานันท์  แก้วมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงพลอยณิชา  คำชนะ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงภัทรดา  อ้วนสอาด โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงณัฐฐารัตน์  คำมงคล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงธวนัน  มูลชัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงวรรพรรณไหม  เอกามิ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงกุลธิดา  สมวงค์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงปาณิสรา  นามมงคล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงชญานิน  รังษีชัชวาล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงพิชญาภา  กาญจนวีระ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงธัญญา พุทธินันทน์  คงขุนเทียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงสุรภภรณ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงปานตะวัน  นาวาพิสุทธิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงวรวลัญช์  สิงห์ระเบ็ง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงเทียนขวัญ  ทรัพย์เย็น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงโจซีฟีน่า  เกเล่อร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงธันย์ชนก  คันธวิวรณ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงชนัญชิตา  ชัยดวงศรี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงสรัญรัส  บวรสุทธิศักดิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงธัญพร  ไชยวัฒน์ธำรง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทัศมากร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงปานชนก  สุธรรมทาน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงณัฐสินี  เทโวขัติ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงฐานิศรา  จันทร์แก้ว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงกุลอรญา  เครือคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงปาลิตา  ซาวปากน้ำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงวัชราวรรณ์  รัตนะ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงธิดารัตน์  พ้นภัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงพริบพันดาว  หลานคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงสุภาวดี  ริวัฒนา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงรดา  จัตุรัตน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงปุณยาพร  หล่อวิมงคล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หาญประเสริฐพงษ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงจิราภัค  ก้อนสินธุ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงคณัสนันท์  อรรถาวร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ดาทอง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงณิสสรณ์  กิติคุณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงลัลณ์ลณา  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงชนิษฎา  ภตวัตพงศธร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงพัณภัช  โฉมวิไล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เพ็ชรภู่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงกานต์พิชชา  นิลคง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะราชา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงพีรดา  โอชารส โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงกวิสรา  พุทธชัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  หาญเทอดสิทธิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงปริยาภัทร  ปัญญาเปียง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงธัญพร  หิรัณจารุกร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กหญิงณฐพร  รักไทย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงขวัญข้าว  หงษ์บิน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงอภิชญา  ธีรวุฒิกุลรักษ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงชนิดาภา  อินเสาร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงธญาดา  พิมพ์พิไล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงพราวฟ้า  พื้นทะเล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงณิชารีย์  คุตตะเทพ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อมรรัตนายุทธ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงพรนภัส  จันสมพงษ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงณธิดา  วัชรกาวิน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงนันท์นภัส  ระบิน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงสุประวีณ์  สิทธิญาณคุณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงปภาวรินท์  ปัญญารู้ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงรมิดา  เขื่อนวัง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงเตชินี  ศรีนันทา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงพรพรรณ  ศิลา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงกฤตยา  จันทร์สุวรรณ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงธนัทภัทร  ใจคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงรุจิดา  หน่อพอ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงอัชฌาวดี  คำปลิว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงนันทิกานต์  กวีกิจสุนทร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงมารีญา  พวงทอง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงตรอง  รัตนดำรงอักษร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงธรรมรินทร์  สุยะหล้า โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงธมนวรรณ  รู้ทำนอง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงณิชนันทน์  ภิรมย์สด โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงธนวรรณ  เกษมเศรษฐ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงณัฐณิชา  อมรทัตพงษ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทคลักษณ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงฐาวรีย์  สิริพิริยากุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงพรนภัส  ฟองคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงอธิชา  แก้วบุญศรี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงภัทรภร  ปัญญาเรือง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงปิยธิดา  กาไว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงปาลิดา  วัชระศักดิ์ศิลป์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  ดีบาง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงรัตสิกานต์  สิริมังครารัตน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงชิสา  ปิยะภาคี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  อภิชัยวิโรจน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงรักชนันท์  พินเนียม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงพอพันธุ์  ไพวิบูลย์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงปรรณสิ์  ไชยจารุวณิช โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงลภัสรดา  มณีเฑียร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงภัทรศยา  บุตรเจริญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงญาฎา  ปินตา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงชารินา  ชาเวซ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงพราวลันฌา  แสนกาศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงชัชญาธาร  คำคง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงณีรนุช  แก้วเคียงคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บำรุง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงปทิตตา  จักรฤทธิพงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงพิณลานนา  ผิวขาว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงภูริชญา  หงษ์ขจร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงเอรดา  ทาจันทร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงพุทธรักษา  สุภาสี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงปวิชญา  จันต๊ะมงคล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงดนิตา  ผักหวาน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงธัญพิชา  ตาอุ่นใจ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงธัญพร  อุนตระกูล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  วงศ์แสงเพชร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ชากากิบาร่า โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงวรรษชล  เดโชสว่าง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงพรนัชชา  ไชยเรืองศรี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงปานไพลิน  หาญประเสริฐพงษ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงศุภัชยา  โกยวิวัฒน์ตระกูล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงภัทรวดี  สีห์พิริโยดม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงพิงค์ลดา  ใคร้มา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงดลหทัย  กฤษณะวณิช โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมเผ่า โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงณิชาภา  เอนกปัญญากุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงศศิพัชร์  แพร่พิทยากุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงพอใจ  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงสิปาง  กุลโพธิสุวรรณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงศุภนิดา  บุญทา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงแพรววนิต  เมธาวีกานต์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ไชยวงค์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ปัญญา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงหยกลีฬหา  พละภิญโญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงเปรมา  พรหมจันทร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงรัตนกร  จรรยวรรธน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ประชุม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงณิชชา  ยกสุวรรณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญญาเลิศกีรติกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงปาริชาติ  ชั่งคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วงามอรุณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงณัฐวรา  จะนะจินา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงปทิตตา  จันทร์เจริญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงเนวพร  ชัยยศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงณรัชต์หทัย  พุฒินาถสุวรรณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงณัฐชยา  ดารักษ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงจารุณี  ชัยเลิศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1788 เด็กชายณัฐพนธ์  สุขสถาพร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1789 เด็กหญิงสุวภัทร  เล็กสกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1790 เด็กหญิงอินทิรา  พลวิเศษโภคิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1791 เด็กหญิงชนัญญา  เจริญสูงเนิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1792 เด็กชายพชร  เจริญธีรบูรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1793 เด็กชายธารา  ทิพย์พยอม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1794 เด็กชายกัมลาส  พจน์ศิรินนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1795 เด็กหญิงชนิสร  สิริธนากร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1796 เด็กหญิงนันทภัค  สีแดง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1797 เด็กหญิงธีวรา  ธีรกิตติกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1798 เด็กชายกวิน  วัฒนสิทธิกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1799 เด็กหญิงชนาภัทร  แป้นไทย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1800 เด็กหญิงยูมิ  คิม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1801 เด็กหญิงแอนนาเบล ชนากานต์  บอนด์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1802 เด็กหญิงวรรณ์ภัสสร  เกตตะพันธุ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1803 เด็กชายโกษิณ  เฉลิมสุขสันต์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1804 เด็กชายสิรวิชญ์  โชติรสนิรมิต โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1805 เด็กชายอภิวิชญ์  ตัญจพัฒน์กุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1806 เด็กชายนันทรัตน์  พงศ์ศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1807 เด็กชายธีธัช  จันทร์สะอาด โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1808 เด็กชายพชรคุณ  ฟูแสง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1809 เด็กชายกัญจน์  ธิติมุทา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1810 เด็กชายรณกฤต  นิมานนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1811 เด็กหญิงสุรัชดาพร  รักประชา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1812 เด็กหญิงสุปราณี  จำติ๊บ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1813 เด็กหญิงธิรดา  พิริยพหลดล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1814 เด็กชายโพยม  ชาวเมือง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1815 เด็กชายจัตต์  คีรีทวีป โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1816 เด็กชายน้ำฟ้า  ม้าลำพอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1817 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศักดิ์เจริญชัยกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1818 เด็กชายพัทธดนย์  ณกุลกานต์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1819 เด็กชายธนพัฒน์  ชัยแก้ว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1820 เด็กหญิงพริษฐ์  สายวิจิตร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1821 เด็กชายแทนคุณ  บุญญาสัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1822 เด็กชายชินณ์  วิศวไพศาล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1823 เด็กหญิงวรฤทัย  ลักษณ์ไกรศร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1824 เด็กชายกรภัทร์  นุชธิสาร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1825 เด็กหญิงปภาณิน  จันทร์เยี่ยม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1826 เด็กชายธิติพงษ์  วงศ์แก้ว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1827 เด็กหญิงปัณยวีร์  พัฒนพิเชียร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1828 เด็กชายวิชญ์พัศ  โสทรทวีพงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1829 เด็กชายจิตต์  คีรีทวีป โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1830 เด็กหญิงไอริสสา  ศิรโรจน์สถิต โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1831 เด็กหญิงฐิติพร  ก้อนคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1832 เด็กหญิงอาทิตยา  เกษแก้ว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1833 เด็กชายเอกวีร์  แช่มประเสริฐ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1834 เด็กหญิงวรีรัตน์  นันทสุขเกษม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1835 เด็กหญิงนันท์นภัส  เลิศมัลลิกาพร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1836 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เหล่าอารยะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1837 เด็กหญิงรติรัตน์  สุทธะพินทุ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1838 เด็กชายอัครินทร์  สิระไพบูลย์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1839 เด็กหญิงชาลิสา  สังข์น้อย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1840 เด็กชายธีรัช  น่วมอนงค์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1841 เด็กหญิงพิชญธิดา  วรวีระวงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1842 เด็กหญิงอรวราดา  พรหมเสน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1843 เด็กชายพีร  ทายะรังษี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1844 เด็กชายรัชกฤช  คำเสมานันทน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1845 เด็กชายปราณ  เหล็กสมบูรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1846 เด็กชายนบพระ  กลัดเจริญ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1847 เด็กชายจิรณัฏฐ์  กองศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1848 เด็กชายภูริณัฐ  พิพัฒนเสริญ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1849 เด็กชายอภิภู  รักจักร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1850 เด็กหญิงพอใจ  รางศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กชายนิพิฐพนธ์  บุญเต็ม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กชายสิรวิทย์  กันทิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงจินตกัญญา  มหาผล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงพุทธรักษา  ดอกไม้ไฟ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงธันวาพร  วนาสันต์ไพรเขียว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงกัลยรัตน์  คงอยู่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กชายกุลวัช  เคลื่อนเพชร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงไพลิน  จิระโต โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงพิมพ์นารา  มูลสระดู่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กชายชีวานนท์  ศิริพรรณาภิรัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กชายรพีภัทร  ศรีปัญญา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงปานชีวา  นิกรพันธุ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กชายปรานต์  แดงสกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กชายกัณฑ์  จันทร์สะอาด โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงสณิสา  ประสิทธิ์ผล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กชายสิทธิศักดิ์  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงปุณณิศา  เลิศวงศ์วณิช โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงพลอย  ปัญญาคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กชายสิริทัศน์  บุญฐิติวัฒน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1870 นางสาวจัสติน จันทร์จิรา  มาร์ช โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กหญิงศตกมล  ธรรมปัญโญ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กหญิงบุษราคัม  เพชรนิล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กหญิงพาทินธิดา  วงศ์สุเทพทวี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กชายนรภัทร  พรหมบุตร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กหญิงธันย์ญาดา  ชมภูอินไหว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กชายธนกฤต  คุณยศยิ่ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กหญิงณัทธมน  ธารพิพิธชัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กหญิงพัชรพร  นิมานนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กชายศุภกร  เฉียบแหลม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กชายปภินวิช  ตรีอินทอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงวัชรียา  ปิญญามูล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กชายต้นน้ำ  ม้าลำพอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กชายศรันย์  สวยราช โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กชายณธวัฒน์  วัฒนรพีพงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กชายชนินท์  แสงสว่าง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กหญิงอัญทิชา  ธิปวน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์จุงจิตต์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กหญิงณภัทร  อยู่ในธรรม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กชายธนพัฒน์  เอี่ยมประมูล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กชายพิภัช  อิสระไพโรจน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1891 นายจิรายุส  แซ่กัง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1892 นายทนุธรรม  สิงห์มะโน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1893 นายนิธิกร  หลิว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กหญิงพาณิภัค  แซ่ลี้ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1895 นางสาวมณฑกาญจน์  ใสโยธา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1896 นายนัธทวัฒน์  เขมัษเฐียร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1897 นายอณุวัตร  เปรมบุญ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กชายสิรภพ  ยงค์มาลย์วงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1899 นายรัชพล  ปัญญา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1900 นายกฤษตินัทธ์  คงฉ้ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1901 นางสาวพรนภัส  เผ่าหอม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กชายพลีน  สมจิต โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กหญิงอลิษา แคทธารีนา  โธมัส โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กหญิงชลนิกานต์  เจริญสูงเนิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กชายวรดนู  นาคสาทา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กชายศรีศุภดิตถ์  รัตนประเสริฐ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1907 นางสาวกุลนาถ  ใจมั่น โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กหญิงปริณดา  ทองสันติ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1909 นายศุภวิชญ์  พึ่งธรรม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1910 นายภัทรพงศ์  ดวงคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงสุธิดา  เชียงอินท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กชายปริย  เปรมอุทัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1913 นางสาวเอมิลี่  รุดเบิร์ก โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กชายบริพัตร  ตัญจพัฒน์กุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กหญิงนภิสรา  กลิ่นขจร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กชายภูมิใจ  รางศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กชายพิชยะ  ยาศิรินทร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กหญิงจิดาภา  จุฑากรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1919 เด็กชายกรกมล  อมรทัตพงษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1920 เด็กหญิงพรอาภา  วงศ์พานิช โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1921 เด็กชายพิศิษฏ์  ไชยวุฒิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงจรัสวรรณ  ตรีอินทอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงพอใจ  เปี่ยมอนันต์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1924 เด็กชายภาคิน  คุณยศยิ่ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงอริสรา  นาครัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงอรวรา  แบ่งทิศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1927 เด็กชายศิริพงษ์  ชุมวิริยะสุขกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1928 เด็กชายบรรณวิชญ์  หีตชนะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงณัชชา  พูลสิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1930 เด็กหญิงชยารัตน์  สุทธะพินทุ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1931 เด็กชายสิรชัย  ส่งประเสริฐ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงณฐนน  ธรรมรักษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1933 เด็กหญิงฐิภากาญจน์  แสงแก้วมงคลกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงมิยูกิ  วากิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1935 เด็กชายบูรภัทร์  ตัญจพัฒน์กุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1936 เด็กชายกันตธี  กลมอ่อน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงสุพิชชา  โชติรสนิรมิต โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1938 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีสุขา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1939 เด็กหญิงเนตรรดา  พลาสิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1940 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พฤษสลุง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1941 เด็กหญิงอีว่า  พลายิสโนะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1942 เด็กหญิงกัญณรัศศ์  จอมสืบ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1943 เด็กหญิงเมธาพร  พรมโนภาศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1944 เด็กหญิงศศิกานต์  วุฒิวิบูลย์โชค โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1945 เด็กชายอัศวิน  พลวิเศษโภคิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1946 เด็กหญิงธนสมร  ชัยวรรณะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1947 เด็กชายจิรัฏฐ์  ยิ้มสมบูรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1948 เด็กชายกฤติธี  แซ่ด่าน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1949 เด็กหญิงวรรณนิศา  วงศ์คำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1950 เด็กชายนันทัชพร  จุลมุสิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1951 เด็กหญิงภัณฑิลา  แสงเพ็ชร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1952 เด็กชายภพ  นพรัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1953 เด็กชายเจิ้นหยี่  ลี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1954 เด็กหญิงกันตา  เรืองด้วยธรรม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1955 เด็กหญิงณิชชา  ลิมาจิรากร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1956 เด็กหญิงสุกฤตา  ศิริสุขเกษม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1957 เด็กหญิงจิณณ์ณิศา  ศรีสัจจะเลิศวาจา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1958 เด็กชายณภัทร  สมทานี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เรียนเป็น โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1960 เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  โกมลรัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงญารินดา  เบนเน็ท โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1962 เด็กชายศันสวัฒน์  เพียรพจนนารถ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พิมพาเนตร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงวริศา  อินทรียงค์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงวิชญาดา  เหนือเพ็ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงปวริศา  สุภานุสร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงภูริชญา  ก้องสมุทร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1968 เด็กหญิงเบญญา  โสภา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1969 เด็กชายอินทนนท์  วงศ์ศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1970 เด็กชายเศฎฐวุฒิ  แซ่ตั้ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ลีเสถียรกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1972 เด็กชายสิรินทร์  ถาวร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงยินดี  รังษี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1974 เด็กหญิงพสธร  ปรีชาวุฒิพงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1975 เด็กหญิงภูริตา  มั่นอาจ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1976 เด็กชายภัทรพล  พุทธวงค์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1977 เด็กชายทัตพงษ์  จันทวงษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงกชพร  จิตตวิสุทธิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงกัญญ์วรา  คีรีต๊ะ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1980 เด็กชายณฐกร  ชินอนุกูลพงศ์ วิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1981 เด็กชายมาร์ค แซคคารี  ซันเซส วิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1982 เด็กชายแอ็ซฮาน อะลี  โควร์ วิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1983 เด็กหญิงนู้รุลฮาซานะห์  อิสมาแอล วิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1984 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์ชัยรัตน์ วิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1985 เด็กชายณพรัตน์  ธนัญชนะ วิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1986 เด็กหญิงแทนขวัญ  วิภาดาพรพงษ์ วิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1987 เด็กหญิงล้วนหทัย  เชื้อชมภู วิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1988 เด็กชายธนันท์รัฐ  จอนสมจิตร์ วิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1989 เด็กหญิงกฤตพร  ภูเขา วิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1990 เด็กหญิงอนาสเตเซีย  นีลเส็น วิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1991 เด็กหญิงชมจันทร์  ยิ่งสมัคร วิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1992 เด็กชายธนวรรธน์  โพธิ์ภักดี วิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1993 เด็กชายทนงสิทธิ์  จารุสัจจานนท์ วิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1994 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชุ่มปี วิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1995 เด็กหญิงวาสิตา  ชินอนุกูลพงศ์ วิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กชายอัคคเดช  ลังกาพินธ์ วิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กชายอภิชาติ  โชคธนศาลสมบัติ วิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กชายสาริพัฒน์  มณเฑียร วิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1999 นายอิสรพนต์  เฉิน วิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กหญิงพิพัฒน์พร  พิพัฒน์ตันติบวร วิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กชายZhang  Jinwei วิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กชายภูษณ  ภู่ธงชัยฤทธิ์ วิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กหญิงรวงข้าว  ปัญญาพรวิทยา วิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กหญิงอรสินี  วิจิตรทองเรือง วิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กชายจิรัฎฐ์  โกไศยกานนท์ วิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กชายศุภกร  จุฑาเทพ วิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กหญิงพิชชานาฏถ์  อย่างสุโข วิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กหญิงลลิตสุดา บาร์บารา  แบตตี้ วิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กหญิงชญานิษฐ์  พฤติการกิจ วิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กชายนิติธร  ธิยานันท์ วิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กชายณัฐดนัย  จอมจันทร์ วิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กหญิงอมฤตยา  วิทยวราวัฒน์ วิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กหญิงวริศรา  วิจิตรทองเรือง วิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พิมพ์วงศ์ วิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กหญิงพัทธนันท์  จาจุมปา วิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กชายปรัชญ์  คนสูง วิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กหญิงชลชีวา  วงษรัศม์ วิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กชายพสิษฐ์ธรรศ  คุ้มเกียรติ วิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กชายนาดิร  สุทธิผุย วิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กชายเกณฑ์  มัทซึซาวะ วิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กชายวรเมธ  วงค์กิติ วิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กหญิงพิมพ์พิชาญดา  พิศาลวัฒนา วิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2023 เด็กหญิงกรุณา  วารีย์ วิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2024 เด็กชายภณธกร  เอี่ยมสะอาด วิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2025 เด็กชายสรรพวริษฐ์  วิทยาศัย วิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2026 เด็กหญิงพีรยา  โกไศยกานนท์ วิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2027 เด็กหญิงอารีฟะฮ์  ชาญชัยชนะ วิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2028 เด็กชายศุภกร  เงินประมวล วิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2029 เด็กชายบัณธรัชต์  จีนเสมียน วิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2030 เด็กชายภูวิชญ์  สุวรรณแทน วิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2031 เด็กชายณัฐนันท์  สิงห์โตโรจน์ วิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2032 เด็กชายณัฎฐอัชฌา  เยาว์เจริญสุข วิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2033 เด็กชายบวรลักษณ์  พิมพ์วงค์ วิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2034 เด็กหญิงภิญรดา  กษิดิศดลกุล วิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2035 เด็กหญิงมาริสา  จั่นถาวร วิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2036 เด็กหญิงอรชพร  จงสุข วิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2037 เด็กหญิงเปรมณิกา  วาสนาพันธ์พงศ์ วิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2038 เด็กชายอังกูร  ธนาสิทธิกุล วิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2039 เด็กหญิงธัญชนก  นราธิตระกูล วิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2040 เด็กชายกมนดนัย  เครือง้าว วิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2041 เด็กหญิงกษมา  ประสมสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2042 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พ่วงเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2043 เด็กชายทัศพงษ์  สว่างไสว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2044 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดัมม์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
2045 เด็กชายรวิธัช  คูวุฒยากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
2046 เด็กหญิงทัตพิชา  พรหมมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
2047 เด็กชายกัญจน์อมร  ศิลปเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
2048 เด็กชายนโม  พุทธรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
2049 เด็กหญิงวจนภรณ์  เลาลลิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
2050 เด็กหญิงมาดิรีน พินยงค์  ฟินโนเนส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กหญิงโยษิตา  อำพนพรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ตั้งสวัสดิพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กหญิงนันท์นิชา  ภวนันท์เตชานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กหญิงพิมณภัทร  คูวุฒยากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กหญิงกานติมา  ใจวงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงสิรินภา  สติคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กหญิงกวิตา  ถูกดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กหญิงธันยาภัทร์  เรืองโรจนพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กหญิงอาซามิ  โซ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กชายพงศกร  สินธุยะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กหญิงเจเดน พินยงค์  ฟินโนเนส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กหญิงฐิตาภา  ผลิเจริญสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กหญิงMana  Sato โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กชายชวดล  ใช้ไม่หมด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กชายวีรภัทร  ร่าหมาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2066 เด็กชายกองตัง  บูค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงพัชญ์วิตรา  วิชิตกมลโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2068 เด็กชายณัฏฐกนิษฐ์  สิทธิทองจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2069 เด็กชายชยกร  เจริญวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2070 เด็กหญิงจิรัชญา  วันนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงสุทธิกานต์  เคลื่อนเพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงพรปวีณ์  ไพศาลภานุวงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2073 เด็กชายกฤติภัทร  บุญมาวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
2074 เด็กชายปภังกร  ปัญญาใหญ่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงพระนาง  ญาณวัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2076 เด็กชายปิยพัชร์  เลียวเลิศวงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงศิรินภา  เดชณรงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงนรีพัฒน์  กันทะวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงกัญญณัท  งามจรัสธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงลัลลลา  มาลี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2081 เด็กชายณัฏฐ์ศรัณย์  ธาดาสุรเวทย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2082 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันทนุช โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 ป.6 คณิตประถม
2083 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มั่นคง โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 ป.6 คณิตประถม
2084 เด็กหญิงนิราภา  จันตา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 ป.6 คณิตประถม
2085 เด็กหญิงนริศรา  ประทุนทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 ป.6 คณิตประถม
2086 เด็กชายณัฏฐภัทร  ใจยะหล้า โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 ป.6 คณิตประถม
2087 นางสาวศุภิสรา  ไชยพล โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กชายวิทยา  ลุงอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
2089 เด็กชายสมคิด  ทรงกิตติกุล โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
2090 เด็กชายอรรถพล  สิริพงศ์วานิช โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
2091 เด็กหญิงสริดา  ลุงหม่อง โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
2092 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เลียลา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
2093 เด็กหญิงสุนิสา  ทา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
2094 เด็กหญิงพลอยแพรวา  คำแสน โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
2095 เด็กหญิงนิญาพร  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
2096 เด็กหญิงพัชรี  พุทธรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
2097 เด็กหญิงศกลรัตน์  ไชยยะ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
2098 เด็กหญิงจิราภา  แก้วสกุลเดช โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
2099 เด็กหญิงชิดชนก  อริยะวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
2100 เด็กชายธนายุทธ  นนท์ฐิแสง โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
2101 เด็กหญิงศรัญญา  วงค์เพ็ชร โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
2102 เด็กชายวสวัตติ์  ลี้สมบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2103 นายพรหมพิทักษ์  สุนะชูแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2104 นางสาวพิมพ์วิภา  บัวแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2105 เด็กหญิงก้านฉัตร  ธุระพ่อค้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กชายชิติพัทธ์  ชัยมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กชายกิตติภัท  เธียรวัฒนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กชายเกียรติธนพัฒน์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2109 เด็กชายรตน  ปิลาเป็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2110 เด็กชายครองชัย  ชัยวุฒิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2111 เด็กชายฆฌาภ์  ธนะปัญโญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2112 เด็กหญิงชญานิศ  มูตยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กชายภูมิรพี  วีระพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กชายชนกนันท์  มีสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2115 เด็กหญิงชนันญา  ชนะจน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2116 เด็กหญิงภัณฑิรา  ชัยศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2117 เด็กชายชลิต  แดงขาวเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2118 เด็กหญิงภัทรนันท์  สุธรรมยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2119 เด็กชายชวนนท์  ช่วงโสม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2120 เด็กหญิงภัทรศิริ  อิ่มแสงจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2121 เด็กชายชามาดร  ดำริธรรมเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2122 เด็กชายณรงค์วัฒน์  อึ้งจิตรไพศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1