รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายฌานวรุตม์  จินะใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตยชญ์  ตันรักษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษฎ์พัฐ  พรศาลนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายภูดิศ  นริศชาติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายพีรดนย์  รังสิอำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายวริศ  ฤทธิ์มานะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายถิรวัฒน์  ณ ลำพูน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงบุญฐิสา  เหลืองตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจินตกัญญา  แสงจง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายภัทริศ  พัฒนา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงนีรินธนา  ปินตาโมงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงปณาลี  วิเศษคุณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน  สันกลกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงเมธาพร  บุญปภังกร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายธนภัทร  ธนโชคศิริสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิมผกา  กรุงปั่น โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพรวิหค  พงศ์ทวีกาญจน์ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวารุณี  บาริศรี โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกฤษณา  คำพุทธ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงคำน้อง  ลุงติ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธัญชนก  ทนงการกิจ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายวัชรินทร์  เมธาเจริญกุล โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายกิตติภูมิ  อนุวัติศิริพร โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายทวีพงศ์  บัวเรือง โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐพล  ลุงแขก โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายกิจ  ลุงคำ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจรรยพร  เมืองดี โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกุลธิดา  ปิงเมือง โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงแสงหว้า  ซุเริน โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงแสงเดือน  คำใส โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพรทิพา  - โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายล่าส่วย  ลุงหม่อง โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปู่เบอะ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ใจภูมิ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงมัท  ไทยใหญ่ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายภูริ  เรือนแก้ว โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายปิยกุล  ธนวณิชย์ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายอุดมศักดิ์  ปิ่นหย่า โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายสินชัย  เงินเซอ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายสมภพ  ดุจจานุทัศน์ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายแลง  ลุงต๊ะ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายจอมวัน  แสงชื่น โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายนพดล  - โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายเอกธวิน  ลุงแสง โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายคำ  นายซอ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายณภัทร  พรหมราช โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงวิมลรัตน์  พรมแดน โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จำรัสกนกกุล โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงแสงมน  เงินคำ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงวาสินี  ชัยรังษี โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงเขมจิรา  ขันตี โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงอมรรัตน์  วงค์คำ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงขวัญพร  แซ่เจียง โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงดากานดา  ม่านคำ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  คำแสน โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงเจนจิรา  พุ่มจุ่น โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงค์ใหม่ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไคร้งาม โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอารญา  ลุงส่ง โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงสรัลดา  ชนะกิจเจริญผล โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงศศิธร  คำฟู โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงชุติมา  - โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงรัชชา  นายจิต โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงอร  ลุงซอ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงแสงชื่น  ลุงตา โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงมอญหล้า  - โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงอารียา  กองหิน โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงแสงส่า  ลุงนะ โรงเรียนวัดร้องอ้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงเยาวภา  คีรีคามสุข โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายธนฤกษ์  สีตบุตร โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงมัลลิกา  ตาเที่ยง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงเจนจิรา  จิรันดน์ธนาดุล โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปริยากร  แสงพิชัย โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายกฤตยชณ์  ช้างเจริญ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายสิทธิเดช  สายสืบ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายกรวิทย์  ธรรมไทสง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงคนึงนิจ  ชื่นปัญญานิมิต โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสงท้าว โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์  โพธิ์ดวงกุณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงอภิสรา  รูปดี โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายพีรวิชญ์  สินธุประเสริฐ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายอภิลักษณ์  หลงอุย โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงวรรณวลี  บูญชูรุ่งโรจน์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายพีรพัฒน์  ยอดคำลือ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงณัฐณิชา  จเรวรรณ์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายภาณุพงศ์  วังแง่ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงพรวิสา  จันทร์ดี โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายจินตเสน  ตรีธนะกิตติ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงชญาดา  ดวงจันทร์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงธนัญญา  ชัยวงศ์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงปริยากร  ป๊อกแก้ว โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปารณีย์  ป๊อกแก้ว โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพิริยากร  ดอนมูล โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงบุณฑริกา  ทองวรรณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธนญชัย  สีใส โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงบุษกร  ทาสม โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงจิรัชญา  จิตตราวงค์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กันธะ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายปิยะพงษ์  เลาลี โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสุชานาถ  เลาหมู่ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสิริกร  วงค์ษา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพิชชาพร  ธรรมเสน โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกุลธิดา  สุขเสถียร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงปวริศา  ตาก๋องแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงธัญสิริ  กมล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายสรวิชญ์  รัตนแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายธน  พานเพชรสุขุม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายภูริทัต  อิ่มใจ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายพีรพัฒน์  เตรียมอ้าย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงชญาพัชร  ใหม่ดี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพัชร์หทัย  บุญพระรักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงฑวิตยา  จิตตะศิริ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงกนกอร  จูด้วง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายกฤษณ์กวิน  วิริยา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ดวงคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ซินวาล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายศุภนิตย์  เที่ยงธรรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายธีรเดช  จันทร์ไชย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงศศิกาญจน์  บุญมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงนันทัชพร  บุญเฮง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงธนพร  หลวงเป็ง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายธนกฤต  ดวงติ๊บ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มะทะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธนพร  ดวงมะภี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอัฑฒ์ภิญญา  กันธิ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายกิตติกรเจริญ  อุษณีย์วิสุทธิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายชวรรณกร  พวงมาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายปาณัส  นครากรกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงธันวรัตน์  สุพรรณรัตน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายธัญวิสิษฐ์  แพรไพศาล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฤทธิศร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงชนาธิป  กิติ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงวิมลสิริ  โดยบุญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายภูดิศ  กันจินะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายศิรวิทย์  อ้วนเผือ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายจักรพงษ์  กี้ประสพสุข โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  โตวิเชียร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงศิรตญา  เจนรถา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปณาลี  จำปาทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงบุญญรักษ์  จันทร์ใส โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงปริชญา  ขุททกพันธุ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จามพฤกษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงนภัสสร  วงค์ปาลีย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงปริยากร  สงวนภักร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงพิชยดา  มูลพิงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงภัณฑิลา  กันทะเรือน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายตะลันต์  วจนะปัญญา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชัยบัตร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายอรุณรัชฏ์  จอมคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
152 นายณัฐดนัย  กำธรกิตติกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวพัทธ์ธีรา  กันทะเรือน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวปรารถนา  ป้อมมะโน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวฐิตาภรณ์  เพรามธุรส โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นายชัชพงศ์  สวัสดิ์สิงห์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงสไบทอง  ชัยแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายปิยณัฐ  ธรรมชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โยธา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายบัญญวัต  อนันต์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายธีรพงศ์  แขกแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงฌณิฏฐา  คงคล่อง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงพัชร์อริญ  บุญพระรักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงพิชญาภร  มณีคงฤทธิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงเบญญาภา  โกสัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงสิริภัสสร  กัจฉัปนันทน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวบัณฑิตา  เกตุชม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวณิชา  ถาชื่น โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงพิชญาภา  ขันหาเขตต์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงตะวันฉาย  สังข์ทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงศรันย์พร  สิงห์แก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงบุษรา  อภัยโรจน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงสรัสจันทร์  เป้าพานิชย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ประดิษฐสุวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญรุ่ง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงฟ้าใส  ก้าววิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงภิญญ์ภัสสร์  ลดาพงษ์พัฒนา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงศศืกานต์  เปียงเจริญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงพิม  อุสาหะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายนิติภูมิ  เศรษฐรุ่งเรือง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายภัทรนันท์  เจริญผล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิญญรัตน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายปารมี  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวญาณิมน  พ่อค้า โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายชินกฤต  จิตหัตถะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงวรัญญา  ขาวอิ่น โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงไม้แก้ว  บุตรคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายกรณ์ริวัฏฐ์  บุญพรประเสริฐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ลินลาจม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุปนันท์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงภูษณิศา  สาธรรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอัศเจรีย์  ศรีวิชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ตาเมืองมูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงเมธาพร  แสงคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายรัชชานนท  วันเพ็ญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงรินรดา  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายเบ็น แดนไทย  คอช โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกชพร  ขาวน้อย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายโฆษิตานนท์  วสุธวัช โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงญาณิศา  พิชคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ขันทะจักร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายโทโมคิ  เทราดะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงสรัลชนาพร  ศรีเดช โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายภวัต  สมศรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชนิสรา  กันทวงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยะปะนัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีพล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพุฒิพิมล  ชุมชอบ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปาริชาติ  ศักดิ์ศรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนรีกานต์  คำมาเมือง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่ลิ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายภูวิศ  เหล่าพาณิชพิทักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายไทม์  จิตตระกูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพีรวิชญ์  โปธิปัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ไทรโรจน์รุ่ง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสริดา  ชัม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงเวทิดา  วงศ์ต่อม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงรวิสรา  หิมะกลัส โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพัตร์พิมล  ดวงบาล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงวิศุตรา  ดีวงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกนกรัตน์  ขุนบำรุง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกิตติทัศน์  วชิรธนากร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสิริยากร  เข็มวงษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายชวิน  ขันธรรม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายรพีพงศ์  ภาคนนท์กุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกมลฉัตร  สุวรรณดุก โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงชนากานต์  พลแจ้ง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายสุภทัต  บุญญมงคล โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงนงลักษณ์  นพรัตน์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงกนกวรรณ์  ดีแก้วเกษ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงธัญวรัตม์  วงศาโรจน์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นางสาวนรีกานต์  ชุมภู โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงณัฐชยา  นุชบุษบา โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงธันยพร  พรมมา โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นางสาวกรณัฐ  ทาระนัด โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวณิชารีย์  ภาวัฒน์นิมิต โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงพลอยนภัส  ดุลยทวีพัฒน์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงณัฐิดา  บำรุงศรี โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นายสิวดล  นิปุณะ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวปริมชยาภรณ์  ธนวัตไชยศรี โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นายภูมิรพี  ด่านศิริสมบูรณ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวพัชพร  แพรกอุดม โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงทฤฒมน  เวชอุบล โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายอภิพงศ์พันธุ์  สุภาคง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวชญานิศ  สินทอง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวชุติกาญจน์  สุขจิตร์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวดลพร  ลัม โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงบุญสิตา  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงพิมพ์ขนก  บุญมาเทพ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญมาเทพ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงวิชุดาพร  ธรรมรุ่งพิทักษ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงภัทรวรรณ  หลวงเมือง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงณัฐธิดา  นิติรัช โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงวนิดา  จันทร์อ้าย โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงปาณิศา  ดวงเขียว โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงศุภรดา  จันต๊ะมณี โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงอรอนงค์  ภัทรกุลธร โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงอภิชญา  จายโจง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงกัญญษร  จีวงค์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงนัฐชญา  นันทะไชย โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงคีญานันท์  พันธ์ทอง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงกุลิสรา  ตุ่นคำ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงณิชาวิร์  ไชยธิ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงณัชชา  เพลินจิต โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นิยมพานิช โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายณวัฒน์  วัฒนาวงศ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงดาราวดี  บุณยสุขเมธี โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงรุจจิรา  จรัสพงศ์ธร โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงสิริกัลยา  สันต์เสริมสุข โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ไชยชมภู โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงพรกมล  ใจคำ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวศุภัชญา  ปั้นทอง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สงค์ประชา โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงธัญภัคค์  คำเงิน โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงกุญช์ชญา  เวียงเดช โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงปวริศา  ทิพย์เดโช โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงรพิพราว  อิกำเหนิด โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงสุปรียา  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงพิชชาภา  ไชยพรหม โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงปันปรีดา  สการันต์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงขวัญใจ  กันธวัง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงสุภาวิดา  อินตายวง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายณัฐภัทร  บุณยปรีดี โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายธนพล  ศุกรินทร์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงอภิญญา  พลานุสนธิ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงจินต์วิภา  สิงห์คำ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงจงกลพร  คนธง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงชนันธร  สายน้ำเย็น โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงอัญวีณ์  ธัญวัฒนะสิทธิ์ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สมณะ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงศิรตา  อินปากท่า โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญศิริ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงธัญวลัย  แจ่มใส โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงทองพระทาน  ทองแท้ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงจารุภา  มะโนดี โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงกนิษฐา  จันตาธรรม โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงวรพิชชา  สายกับ โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงพจนารถ  โมสัง โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงพิชาพร  ศรีสถิตย์ธรรม โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงสโรชา  เลิศอัชฌาสัย โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงจิดาภา  เจริญกุล โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงกนกกานต์  เลิศอัชฌาสัย โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงจารุพิชญา  อินถาอ้าย โรงเรียนพระหฤทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงสิรินตา  แสงสร้อย โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ภาระจร โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายปภังกร  นครินทร์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายศิวกร  โมฬีชาติ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายศุภวิชญ์  ต้อตานา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายพงศพัศ  อ่อนอุไร โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายสิรภพ  กันทับ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสุพิชชา  สุริยา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายณัฐพัฒน์  ปิงชัย โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายพีรัช  ดวงใบ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  แก้วทอง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงพลับพลา  ยั่งวจนะ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงณัชชาพัชร์  สุภา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงธีราภรณ์  ขันพา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายภาณุพัฒน์  จันทร์แก้ว โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายรัทธพงศ์  ชะเต โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงนภัส  ขันตรี โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายชลาธิป  เขียวฟู โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทัช โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพรนัชชา  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายแทนคุณ  เชิดชูตระกูลทอง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงรุจิรัตน์  แสนปิง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงชญาณี  อินทวงศ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกนกพร  มาเยอะ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงฐิตารีย์  ตึกสุอินทร์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายณัฐวัตร  เงินท๊อก โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงนวพร  สุมินทร์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายพชรพล  บุญธรรม โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายฐิติพงศ์  จันทร์คำ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายนัทธพงศ์  น้อยมณี โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายรชตะพงศ์  ฉุยฉาย โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพัทธนันท์  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายพชร  ผาลาด โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวัชรีญา  พงศ์จรัสสกุล โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกษิตินาถ  ระพันคูณ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสุภชา  สุริยา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพิชญ์ญาภา  สาธุเม โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายรัชชานนท์  ภูริวัฒนากร โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อินทวงศ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงจิรพัชร  ภูมิราช โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกรกัญญา  พึ่งพุ่มแก้ว โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงมิ่งกมล  วงศ์เขื่อนแก้ว โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงกฤษฎิณิ์สา  อาทิตย์ธรรม โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายวสิษฐ์พล  คุณสิทธิ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายณพธนณัฐ  เทวพงศ์พันธ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายรัชพล  กิตินันท์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ฟองเมฆ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายเตชินท์  เตชะรุจิพร โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ดลใจไพรวัลย์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายสิรภพ  กังวาลวงค์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายปรีชา  สายลำปน โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายภูวิศ  วงศ์วรณ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธนวัฒน์  สุขหุ่น โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธัญชนก  โปธาคำ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงดาริน  เสวลาภี โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายชวกร  สงจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงภัณฑิรา  รัตนมงคง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายพงศกร  ชนะใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงอักษราภัค  ตันไพเราะห์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงระวีโรจน์  ฉายบุ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงมาตาปิตุรักษ์  ไชยแสง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายพริษฐ์  อุตสาหวรารัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงเอมิกา  ลาภหลาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงนภัส  โรจน์รัตน์ศิริกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงอันฉริยา  แสนใจบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงสิริอาภา  ปันทุราภรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงสิริปภา  ปันทุราภรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ประดิษฐ์สุวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงปิยะมน  นวลใส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญทากลาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงสุชาพิชญ์  ตั้งพฤทิ์กุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงชญาณี  ตั้งศิริคมขำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายจารุพิชญ์  บัวขุนเณร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายศรุต  ลี้จันทรากุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงชัญญา  ศิริพิพัฒนมงคล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงพรปวีณ์  แสงลี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงธารน้ำ  นพรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงอังคณา  เกศอังคณา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายรณกร  ระวังงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายบุญญานนท์  แสนธิการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงไหมแพรวา  กาวิแหง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงอภิชญา  เลา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงจารุพิชญา  ไชยราช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ไชยพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงณัฐนันท์  อัครพงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงปวริศา  ปั้นศรีนวล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงนภัสรพี  ชัยวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงวรัทยา  บุญจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงสุชานาถ  ตันตรา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงภควรรณ  ถนอม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงธนกมล  วรรณสาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงรักต์กันท์  อมรพันธุ์บดีกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงกิจจววัฒนี  สว่างแสง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงนันท์นภัส  เวฬุสาโรจน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายเปรมอชิตะ  ดาวเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายอมเรศ  เสนาธรรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงสาริศา  ทาเกิด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงพชรพร  พิพัฒน์สวัสดิกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงพัชญธิดา  สุขชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายวสุธันย์  วิศรุตชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงภูพิงค์  ชมภูบาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายศิวัช  กาศสนุก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายชยางกูร  จันทรา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงอริศรา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายอุกฤษฏ์  อ้อมอารีย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายบรม  แม่นปืน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายตฤณกร  พ่วงศร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายภาคิน  โนธิจรรยากุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ทวงพันธ์ุ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงทักษพร  ใจปัญญา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงณัชชา  เจริญชัยกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงอชิรญา  สันติวัฒนากรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายพชรพล  กันทะวรรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายนันทวัฒน์  ต๊ะอินทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงณัฏจูณิชา  พรวนหาญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงยศวลัญช์  ปิยศทิพย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงชฎาภัศ  เรืองสังข์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายภาคิน  ยิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายญาณรัก  ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายอติวิชญ์  วิชิตตระกูลถาวร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายธีร์ธวัช  ส่องเมืองสุข โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงธนภรณ์  อยู่คง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงงามพร้อม  คุณดิลกกิตติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายกฤตนันท์  ไชยลังกา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงภัคจิรา  อูปแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายนริฐ  นิจพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงพัทธปวีณ์  ระพิพงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  วังทองคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงพัทธมน  เอี่ยมศรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงปวีณ์นาริน  เจียรนิลกุลชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายธนภัทร  ลักษณ์ธนากุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายปณิธาน  คำเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงณัฐนรี  จำปา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายชัชรวีย์  อุปยอด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงลลิตภัทร  ไชยเจริญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงบัณฑิตา  แดงขาวเขียว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงสิริวิมล  นันท์ธนะวานิช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายภาวิศ  หลวงธรรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายพัสกร  เพชรรักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงเพ็ชรชมพู  ไชยนิตย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายณชพล  พลเยี่ยม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายณัทกร  สุขจีระเดช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายธนกต  แก้วจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงกัลยภัค  รักษ์ชูชีพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงแพรวภัทร  ศักดิ์เศรณี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายธนินโชตน์  วิวัฒน์กมลชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายชยกร  ไชยพันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายราเชน  อรัญพิทักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงดุลฌา  ชูวัฒนกูล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายไพรพันธ์  แสงสว่าง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  สกุลคู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายสิทธิทธ  สุทธินันย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงฐิติวรดา  รัตนาวิบูลย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ไชยประสบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายพสธร  กันทะวรรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายชัยรัศศ์  รัตนสายใย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายกิตติภูมิฐ์  กรจิระเกษมศานติ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงชยามาส  พรพัฒน์กุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายปรัตถกร  คล้ายแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงพิชชาภา  คุณาทร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายศุภกร  ประไพพิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงกาญจ์ชิยา  เมฆขลา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงวรพิชชา  ตาธิ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายภายุต  ศิริมหาราช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงกัลยากร  แก้วคำฟู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายสุรุจ  มหัทธนพรรค โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายวริทธิ์ธร  รัฐผไท โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายภูธิป  งานรุ่งโชติช่วง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงพิพม์มาดา  ฟักทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงณัฐชยา  บุญตันสา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงปภาวรินท์  สมฤทธิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายภูริช  โอภาพงพันธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายภานุวัชร  แสงนวล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายสุวิศิษฏ์  มหัทธนพรรค โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายสิปปวิชญ์  ปราโมทย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายณัชภัค  คนใจซื่อ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงสุรดา  โสภณจิตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงณภัทร์  บุญศรีวงศ์ทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญเกิด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณคุณากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงพันพราว  ศรีพยัคฆเศวต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงภัคฐรินทร์  ไพศาลธนภัทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงฆฤณ  เตชะนันท์นภัส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายภฤศ  บุญพิทักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงปุณิกา  ตั้งไพบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงปรียาภัทร  พรมบุญชู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายปรัชญา  ใจชุ่มใจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายปุณยธร  เป็งใจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายจิรทีปต์  ทรัพย์เสนาะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสุภัสสรา  คำแสน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงณัฏฐ์หทัย  ศรีจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายเพชรแท้  คุณดิลกกิตติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ฟักทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงสุพิชธีร์ฎา  เลอศิลป์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงทอไหม  คุ้มวงศ์ดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงอันนา  ลี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำวัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายกัญจน์  ชูวุฒยากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายหรัณย์  เจียมประดิษฐ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงอรณิชชา  เจียมประดิษฐ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปริยากร  ประเสริฐศร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงจิรภิญญา  ประพฤติ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงปภาวริญญ์  คำลือ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงกชพรรณ  น้อยตั้ง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงณัฐชยา  ทนดี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กหญิงภูพิงค์  บุญแก้ววุฒิ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงสาริศา  ธีรอำพน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงชิริญจ์  นิลพันธุ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงรมิดา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงญาดานาถ  รัตนกัลยา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพรพรหมขวัญ  จันทร์หอม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพลอยพิชชา  เฮลล์ฟิน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงภัทธ์ปรียา  อัมพรกุลนันท์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงกุลปริยา  นรสิงห์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ศรีประดิษฐ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ธรรมมิโกมินทร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงชิชญาสุ์  ชัยเลิศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงแพรวพรรณ  วิบูลสันติพร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงคีตาญชลี  ธัญญกิจ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงภัทรพร  จันทร์เทศน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงน่านฟ้า  พร้อมพวก โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงพิณทิพา  แก้วกายา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงสุภัสสร  ซาบรา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยรังษ๊ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงวันวิสา  กอนจม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงจารวี  กองวรรณ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงปานทอง  อมรนาค โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพัชริณี  สุ่นกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงปรียาภัทธ์  อัมพรกุลนันท์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงจารุพิชญา  มาร์คัสยัง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองแสงคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงปรานต์  วงศ์วิจิตร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงชยาวดี  วรปรีชา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงนรินญา  ปันดิษฐ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หมวดอินทร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงกัลยาณี  เมืองแสน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปรีณาภา  พุทธหน่อแก้ว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงอรกัญญา  ตาพรหม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปริณดา  คัมภีรพันธ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงภัทรภร  ทนานนท์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงอรชพร  สายอุ่นเรือน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงธมนวรรณ  วิฑูรสกุณา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงคัมภิรฎา  เนินแสง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงปริชชานิดา  นุชแจ้งบง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงชนัญชิดา  บวรสันติจิต โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงกมลชนก  ตันสุวรรณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณัฐรดา  สมัครช่วย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงชวรีย์  มูลแก้ว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงสุภเกตุ  เพ็ชร์สาคร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงมนัสนันท์  ธนะปัด โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงสมิตานันท์  แก้วมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพลอยณิชา  คำชนะ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงภัทรดา  อ้วนสอาด โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณัฐฐารัตน์  คำมงคล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงธวนัน  มูลชัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงวรรพรรณไหม  เอกามิ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกุลธิดา  สมวงค์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงปาณิสรา  นามมงคล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงชญานิน  รังษีชัชวาล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงพิชญาภา  กาญจนวีระ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงธัญญา พุทธินันทน์  คงขุนเทียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงสุรภภรณ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงปานตะวัน  นาวาพิสุทธิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพอใจ  รางศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงวาสิตา  ชินอนุกูลพงศ์ วิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายอัคคเดช  ลังกาพินธ์ วิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายอภิชาติ  โชคธนศาลสมบัติ วิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายสาริพัฒน์  มณเฑียร วิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นายอิสรพนต์  เฉิน วิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงพิพัฒน์พร  พิพัฒน์ตันติบวร วิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายZhang  Jinwei วิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายภูษณ  ภู่ธงชัยฤทธิ์ วิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงรวงข้าว  ปัญญาพรวิทยา วิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงกษมา  ประสมสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  หมอดู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายตรีเพชร  กุนกัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายสิทธินนท์  สั่งสินทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายพสุธร  พรรักษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายพิชญะ  พานพุฒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายคงเดช  สารขาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายปราชญ์  มาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายพาทิศ  ไชยเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายภูพชร  จิโน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงศุภิชชา  สุเป็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงปาณิศรา  พูลเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงปาณปวีณ์  สีลาเม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงกัญญรัตน์  สินธุชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายรชนนท์  สุภาวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงกานต์สินี  ชัยวารินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงอภิศิริ  อินมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายนรภัทร  แก้วมูลสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายชวัลวิชญ์  พ้นภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายจิรายุ  เรือนแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงปริญรดา  อินต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงชลพิชา  ณัฐจุรีกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงทอฝัน  ขันทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายคุณาสิน  แสนคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายชรัญย์ภัทร์  พงษ์เย็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงภวรัญชน์  ปัญญาศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงัณัฐธิดา  รัตนตรัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงณัฐจิราภา  กริ่นซ้อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงอภิชานันท์  สมน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายธันวา  บัวละวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายพลวรรธน์  บุญมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายสุภณัฐ  เจริญสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงบุณยานุช  สันต์สวัสด์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายพชร  อินทะเนีย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำปวน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายประวิชญพล  สินธ์พันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เราเท่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงพิมุข  พรมเสน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงลักษณพร  มู่หลิ่ง โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงศยามล  ใจปิง โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายธีรภัทร  เขื่อนคุ้ม โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายชินกฤต  ใจทา โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายดานิฌ  ณ.​เชียงใหม่ บ้านเรียนตักวา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงดานิฌา  ณ.​เชียงใหม่ บ้านเรียนตักวา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น