รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอานุภาพ  ศักดิ์ศรี โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กชายกิตติพัศ  กันทวี โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงนภัสสร  พรมน้อย โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงฟ้าใส  มโนวิเชียร โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงช่อลัดดา  คำงาม โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฏฐชา  หน่อกันทา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธัชชนันท์  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายวิษณุพงษ์  เป่งป่า โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายนนทพัฎน์  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธนากร  ตะนะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฐวุฒิ  เตชะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐสิทธิ์  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงแพรวา  ก้อนราช โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายวิศวกร  มาสีแก้ว โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายนิติภูมิ  เศรษฐ์อนันต์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงมนรดา  ดวงสุข โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอภิชญา  เนตรธิยา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายศุภกิตติ์  ยวงจา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายปฐมพงศ์  เรืองวิลัย โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงจิราพร  สุทธิประภา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงณิชาภัทร  อุตมะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงเกศรินทร์  เทศโล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงวิชญาพร  สมชนะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายศักดิ์วรินทร์  สาธุการ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายพัชรพล  ธิทะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงชนม์ชนก  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงพนิตสุภา  ตาแปง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงสุทิพพ์กาจ  หิรันยา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดวงสุข โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายเฉลิมพงศ์  ลือตาล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายยศกร  เวียงสิมมา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงฉัตรวราภรณ์  จันทวงค์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วัชรภัทรกูล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายณัฐพัชร  มะธะนิน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงฉัตรพิชา  ปินคำ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงอาภัสรา  เรืองวิลัย โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงรุ้งนภา  ไชยเพีย โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงลวัณรัตน์  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กชายธนวิชญ์  นาคเกษม โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กชายกิตติกร  อุปพรรณ์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กชายปภาวิชญ์  ตาทอง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายธนาภัทร  สุทธป๊อก โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายเจษฎา  กองฟู โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายธนโชติ  สารคาม โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายเอสรา  คำยา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายนำชัย  ฉัตรนาถวรกุล โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสุพรรษา  สุทิน โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายคุณวุฒิ  พันธุรัตน์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายณัฐวัฒน์  มาเมืองกล โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายชัยภัทร  จินดาจักร์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายนพรัตน์  ตัน โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายสิทธิพร  อินธิยศ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายชานน  อยู่ลือ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงนารดา  ทองทา โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงศศิกานต์  บุญจันทร์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงธัญพิมล  พรมศร โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสุวิมล  อินต๊ะโน โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงวราภรณ์  ทามัน โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนันทพร  เสียงเสนาะ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงพิชชาพร  ลาดตะน๊ะ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนฤภร  ศรีคำจักร์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงประติภา  สิทธิแปง โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงสุจิรา  ใจโลกา โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  อุ่นญาติ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงศศิธร  แสงทับทิม โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงสุพัตรา  ทองจำนงค์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงสุภัสสรา  วงค์ษารัตน์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายยศพัทธ์  ชายสวัสดิ์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายนพรัตน์  ท้องทากาศ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายเอกรินทร์  ชนะแก้ว โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายวรฤทธิ์  คำนนท์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายนพัศกร  โชตินอก โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงสุฌาฬิณี  แสงคำลือ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพรินพร  การบุญ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งจิตร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายฉัตรดนัย  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายวีรเทพ  ประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณัฐจริยา  ธิยะคำ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายรัชชานนท์  ใจชื่น โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายกฤษณะ  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายคุณากร  รู้งาน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายณัฐภัทร  สมนะ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายมนทกานต์  อุ่นสุข โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายกรกฎ  ประดู่ทอง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายรชต  ยานะธรรม โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตัน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปุญญิศา  พรมจักร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายศินครินทร์  วิภพภัทร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนาโอมิ  เงินท๊อก โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายปกรวิชญ์  ธรรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายนฤเบศวร์  ก๋องวงค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายกฤษณะ  ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกาญน์เกล้า  ขุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงสุภาสินีย์  แสงปราการ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายกรพัฒน์  สักแกหลี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายสุวิจักขณ์  ศิริบุญธรรม โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายชินพัฒน์  ชัยสีธิ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสุธีรา  อภิวัฒนสิน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายชยกร  บุญเหมือน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงวรัชยา  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงไอริสสา  อ่างลี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอนัญญา  เรือนสา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายพิชญ์พิรุฬห์  อิ่นใจ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอุ่นฤทัย  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายก้องภพ  เข็มขาว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เข็มขาว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกนกรดา  คำมี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุยะแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ถาน้อย โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชลิดา  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปภาดา  วงค์สรรคกร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกันต์ธีภพ  ธิยันค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอรษา  นามวงค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายณัชฐปกรณ์  ก่อเกิด โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายอภิรักษ์  กันแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงภัททริยา  ดวงสุภา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายสรวิชญ์  จำรัส โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายธนัทเทพ  เครือวงค์สืบ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอภัชญา  ช่างจัด โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปวิณ์พร  ดีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกนกรดา  ผาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายทินภัทร  แย้มคำ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชุตินันท์  จันทร์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนารีรัตน์  คำภิระปาวงค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายภักดิ์ภูมิ  ฤทธิ์ธรรมเลิศ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงนิศารัตน์  กันธิยะ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายศรัญยพงศ์  งามบ้าน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธนภรณ์  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกุลธิดา  ทำของดี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสาวิตรี  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายฐิติศักดิ์  ลุ่มนอก โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจิรภิญญา  วะลัยสุข โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายแดนไทย  เทพสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงอริสา  โยสุทะ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกชวรรณ  ธรรมา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายศิรวิทย์  มุ่งตรง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายชยุต  ศรีกันชัย โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงสุธิมา  สมบัติใหม่ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณิชนันท์  ต๊ะนัย โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปิยฉัตร  จิระพงษ์วานิช โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงลดาพร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนภาพร  สูตรไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายจิโรจน์  มูลอัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  แก้วกาวี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายวีรดนย์  ขันแข็ง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงนันทัชพร  อนุเคราะห์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายอัครชัย  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงภรภัทร  ธิโนชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายศุภโชค  พิบูลย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายยุทธภูมิ  วิสิฐยุทธไกร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงภัทรวดี  รวมสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงธันวาลักษณ์  กลิ่นทอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงศศิพิมล  กาบแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายกิตติชัย  สุรัน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงพิชชานันท์  ฉลาดแหลม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณฐยา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายศุภวิชญ์  กิติ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงนิชาภา  วศินหิรัญกร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงศ์ไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงพรพัชชา  กุลสุวรรณ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงธัญพิชชา  แปงกล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงปาลิดา  อินปั๋น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายธีรพิชญ์  ธิมาไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายยศรัณย์  อินต๊ะยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงธันยพร  ศรีใจมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงอุบลรัตน์  เชียงแขก โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายอดิศักดิ์  เชิงดอย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงภัทรกร  มหาวงศนันท์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายกฤษดากร  ราหุรักษ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายจอมทัพ  ยองเพชร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายภูมินทร์  บัวติ๊บ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายภัทรนันท์  ทองจำรัส โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงบุณยดา  บัวแย้ม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายกิตติรัตน์  วงษ์สุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายธนภัทร  ชูเชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีอำคา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายนฤสรณ์  แก้วนิล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายวรธน  วงศ์เวียน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายอัครเดช  วีระศิลป์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายจิรณัฐ  ใจปา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายวีรภัทร  หลองทุ่ง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกุล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายธนินโชตน์  วัชรไชยโรจน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายชญานนท์  บุรีแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงธัญญรัตน์  กันธนะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงขวัญกล้า  กนกสิงห์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงชลากร  ศรีวิลัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงวรัทยา  ศุภพิภัทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงรัชนีกร  ประวัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงพิธพร  พึ่งเขื่อนขันธ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงฐิติมา  เขื่อนศืริ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงวรากร  บุญวงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายภาณุวัฒน์  ณ น่าน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายภาณุวิชญ์  บุญชาติ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายภูวดล  ดวงแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงสิราวรรณ  กว้างขวาง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายภูริณัฐ  บุตรพรม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายชินวัตร  ไชยสพ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายณัญวุฒิ  อุทริยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายธนวินท์  คำฟู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายธนาทร  สุทธศิลป์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายนัสนันท์  เดชะตน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายวรภพ  อุทริยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  อินปันส่วน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงสิริวิมล  เจริญชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงรุจจิรา  อุ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายผดุงศักดิ์  นวลคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงพลอยทับทัม  สว่างกรรณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายณัฐภูมิ  ชุมภูวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายธนกฤต  โสดา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายภานุวัฒน์  จันต๊ะนาเขตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายอัครวินท์  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายฉัตรเมธี  ไกลถิ่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายปรินทร  โสภาวาง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายชินวรรธน์  เมืองแก่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงบุญยวีร์  ยอดพังเทียม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวีรนุช  หลองทุ่ง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สมบัติทอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมฤทธิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสุนิษา  ปิจอุด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัฐนิช  ต้าวใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวาสนา  ปันนารินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกัญญาวีย์  สุขแสวง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอัจฉรา  ดีสา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายศุภวัฒน์  ภิญโยยง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจรรยพร  บุญยอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายณัชพล  ดงปาลี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงศิริเกศ  ไกลถิ่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธัญธร  น้ำสา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงขวัญสุดา  มนะสิฐ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธนธร  อุทธิยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายวชิรวิท  ฟองฝน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์เมืองจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายอภิสิทธิ์  ประยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อินสาม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายชิตพงศ์  ไชยชมพล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายประกาศณ  ลิขิตศรีไพบูลย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธีรกานต์  พิณโสดา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณภัทรสร  กาใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธัญธร  จันต๊ะขัติ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยมาตร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายอโนชา  เกษรจำปา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายปภิณภัทร  เขื่อนศิริ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกุลิสรา  แสงสิทธิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงดาฟเน่ส์  แฟร์ต โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงลักษิกา  พิณโสดา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายพัสกร  ชินายศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธันวาลักษณ์  ทาเกิด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ตรีสอน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายคีตารัตน์  บุญเรศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายก้องภพ  เกตุอินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสุพิชญา  ติยานันท์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐนิชา  เพียรประสม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพรรณยชนก  เต่านารี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายจิตติพัฒน์  ใจโลกา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายชยันต์  ผดุงภักตร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายวรุตม์  แก้วกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายสรยุทธ  ใจโน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายณัฐนนท์  กองอินทณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงรัตนา  ไม้ฉำฉา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายพิชญะ  ดวงทิพย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอรุโณทัย  ธิโนชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงจิรภัทร  โนราช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนครินทร์  ถานะกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงมะลิวัลย์  กองกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายวชิรสิริ  การบุญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงภัทรพร  รัฐธรรมมุนี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอนินทิตา  สุภาเรือง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธนพลธ์  บุญแจ้ง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายพณิชพล  วุฒินุช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงวณิสรา  ต๊ะวงศ์ชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกุลธิดา  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายอรรถเชฎฐ์  วงศ์ยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธาราทิพย์  กันธวังค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงจิดาภา  สุนันต๊ะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนิรมล  เขียวชม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไกลถิ่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงเนตรดาว  ทำของดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายบูรพา  จันมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปนัสยา  แก้วกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายณัฐพล  คลหาญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพิกุล  กองกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายจักรินทร์  ปัชชาแปง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงศร์ญญา  ขันแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายวงศธร  พรมมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปนัดดา  ไม้นำนา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายรธีพัฒน์  ธีพเป็นสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายกิตติพิชญ์  ทองสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายอนุสร  โพธิ์ศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายสมรรถวีร์  วุฒินุช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธาวิน  แสงจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายกิตติภม  ณ น่าน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายกรกฎษณ์  เขียวปัญญา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายณ้ฏฐริตต์  ศรีอำคา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงเทียนทอง  ไชยไมถี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธีรภัทร  แก้วบุตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายภัทรพล  กุลไพศาล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายธนภัทร์  รวงทอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายอนิวัฒน์  แก้วหุ่ง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธีรกานต์  โนเขื่อน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายณัฐนันท์  แก้วการี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายนนท์นภัทร  ปาระมี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงภัทราพร  วัฒนาผาติ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงภัทรธิดา  ก๋าวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายกฤตพจน์  ยาวิชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายสิทธิพัฒน์  นำแปง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายอภิวิชญ์  ฝ่ายกลาง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงลักษมณ  ปันเท โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงธัญรดา  นามแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนันทิยา  พักเสน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายชุติพนธ์  กองธรรม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายณรงค์พล  จันทร์ทูรง์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายสุวชัช  ขันแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายภุชงค์  หม่องพิชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายภูมิภัทร  รัตนะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายศิริกร  คำน้อย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายรนกรณ์  ศักดิ์สิงห์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายจตุพล  ผากอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอภิเดช  ไชยค้า โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายปุณยวีร์  สมฤทธิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อินสะริยะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงบัณฑิตา  ยาวพร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงวิชญาพร  ชารัมย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสิริยากร  ตาหล้า โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีคำจักร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  หอมนาน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณัฐรุจา  ฟังเร็ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนลินี  ลือชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงฐิติวรดา  โนคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงจันท้ปปภา  อรชร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธีรดา  พิสยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เชิดชีวี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวัรญญา  สมยอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงชนันธร  สีใส โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงสุภัสสร  บุตรพรหม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงรักษิตา  ตันจะผัด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จิตตา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพุทธรักษร  ธนู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงศิริรัตน์  ปันนารินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายภคนีนท์  ณ นาน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงนภสร  ชัยวุฒิ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพิชชานันท์  การินทา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธาดาพงศ์  คำผาย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวรกร  มะโนศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอาภากร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงมนัสนันท์  อาประหุน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายอัศธาดา  ลือเรื่อง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกอหญ้า  ปีหล้า โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายภาชฎ  กิจถาวรวุฒิกุล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายอภิชา  พรมมาแจ่ม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายพชรพล  ฐานะกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงภัทรภา  นรรัตน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกชพร  ผาบไทย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงบุลพร  ร่วมสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงศศิกาญจน์  วิชัยสา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงรวินท์นิภา  เทพคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงลานนา  พุทธเนตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพิชญสินิ  สิทธิวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปัณณพร  หล้าอินถา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงชญานิศ  อินใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกชพรรณ  ผาบไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงธิดากานต์  ไชยมงคล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายผดุลพล  สนั่นเอื้อ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายพรหมศรัณย์  อริยธเนศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปพิชญา  สุทธะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงอรปวีณา  สีหาคม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายณัฏฐกรณ์  คำปา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายปุณมนัส  กติยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายศุภณัฐ  ใจวัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายนิติ  ลือชา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายกิตติภพ  ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายณัฎฐภัทร  ทำของดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชุดาภรณ์  ขันทะลี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงธัญชนก  น้ำสา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายลภัสกร  แก้วข้าว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายศักรภพน์  ธนะวดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายศริวิทย์  ศรีอำคา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายชุติเดช  หัวนา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายกัมปนาท  อนันติยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายแทนคุณ  ชาลาพิสฐ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปราณปรียา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายปิยนันท์  อ่อนมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายสุทธิรัตน์  คำลือ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธะนะวงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายนนทกร  ปันนิตมัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายอัศกร  นาราช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพรปวีณ์  กาตา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นันใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์นภาไพศาล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงรินรดา  ยอดมณีบรรพต โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงภัญญาญัฐ  อนันติยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงภัทรธิดา  ยองเพชร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงสิรินทรา  ค้าแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงเบญจรัตน์  บัวบาน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงชินานา  แปงกล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายฐิติภูมิ  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธนันชนัย  ร่วมใจ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายจอมทัพ  มาลารัตน์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายสรวิศ  สิงห์ใจ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงอาริษา  ทิพโคต โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณัชชา  อินทระภาษี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงธิดาวรรณ  พรมมา โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายพรหมเทพ  ขัติยศ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชื้อทอง โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงภานุดา  แซ่่อึ้ง โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงรวิสรา  ธรรมสาร โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธีราพร  มีความรัก โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวันวิสาข์  เทพบุรี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสมิตาพร  รักดี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายชัชวงศ์  พรมวงค์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายณนคร  อัครประเสริฐกุล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงภัทราภรณ์  วังสมบัติ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงณัชชาภรณ์  อินต๊ะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงธารารัตน์  ทาน๊ะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงลาชาวดี  สุขเหมอะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงปภาวรินท์  สงบ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายธนโชติ  บุญแสนไชย โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายบุณยกร  เครือวงศ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายณัฐชานน  กิตติพงค์เดช โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงสุวนันท์  ใจคิด โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายชนะพล  วางวงศ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงมณีรินทร์  รัตนนิรมล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงรัมภาพร  มูลย่อง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงกัสมาพรรณ  เพชราช โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายณัฐดนัย  ก่อสร้าง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายชัชพีร์  ป้องปก โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายศิวกร  ศรีใจมา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายกฤติเดช  มะโนคำ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงรัชนียา  วงศ์วุฒิ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรือนสิทธิ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้วบุญเสริฐ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายภูธนิก  เรือนสิทธิ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายภาคิน  ศรีอิทยุทธ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายนันทโชต  กำจัดภัยพาล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายสรชต  อุดมทอสกุล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองอ่อง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายนันทกร  สุเมธาลังการ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงสุชานรี  ปิงวัง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายธาวิน  หมื่นไชยวงศ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงพิมพ์รดา  แก้วมาลา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงนิชนันท์  สิงห์คำวัง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงณัฐกัญญา  สุขสำราญ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายแดนเนียล  กริมซอว์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงศศิวิมล  แก้ววรรณา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายการัณยภาส  จิตตรง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงนารีรัตน์  วงค์เรือน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายกฤตภาส  วิปันโส โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
455 นายโชคศิลป์  ยั่วยวน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นายนราวิชญ์  หาญสุวรรณชัย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายภูริพัตน์  ธรรมปัญญา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวทดิยา  ไชยะ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 นางสาวสิรินทร์ยา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงอรพิมพ์  เพิ่มสุวรรณ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงสาย้ำผึ่ง  ไพรบรรจง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายอนุกุล  ตันบุญเรือง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงกวิสรา  มุ่งเครือกลาง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงอักษราภัค  ธรรมรงค์รัตน์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงณัฐกมล  ศิริแสน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายกัญจน์ติพัฒน์  กันธิยะ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงทอฝัน  สมนาม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายณัฐชานนท์  สายบัว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายชนกันต์  อะโนราช โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงเปรมกานดา  ค้าแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  พุทธเคน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงวรัญญา  นันธิ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงเกณิกา  ไชยโย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงธัญวารัตน์  คุณาเทพ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายสุกฤษ  หมื่นดวง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายอจลวิชญ์  แสงคำมา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกัญทีบ์นภัส  เขตต์สิริวรกุล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายชูกิจ  วงเวียน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงวิชญาดา  ก่อสร้าง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายนพณัฐ  น้อมนบ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายศุภวิชญ์  ห่านฟ้างาม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงรสนันท์  งาช้าง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายอัครพงษ์  สุระรินทร์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เรือนสิทธิ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงธัญรดา  ใจยา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงศิรประภา  คำเหล็ก โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายณัฐนนท์  เหล็กแปง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม