รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอานุภาพ  ศักดิ์ศรี โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กชายกิตติพัศ  กันทวี โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงนภัสสร  พรมน้อย โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงฟ้าใส  มโนวิเชียร โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงช่อลัดดา  คำงาม โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฏฐชา  หน่อกันทา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธัชชนันท์  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายวิษณุพงษ์  เป่งป่า โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายนนทพัฎน์  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธนากร  ตะนะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฐวุฒิ  เตชะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐสิทธิ์  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงแพรวา  ก้อนราช โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายวิศวกร  มาสีแก้ว โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายนิติภูมิ  เศรษฐ์อนันต์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงมนรดา  ดวงสุข โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอภิชญา  เนตรธิยา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายศุภกิตติ์  ยวงจา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายบูรพา  ศิริชัย โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายปฐมพงศ์  เรืองวิลัย โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงจิราพร  สุทธิประภา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงณิชาภัทร  อุตมะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงเกศรินทร์  เทศโล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงวิชญาพร  สมชนะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายศักดิ์วรินทร์  สาธุการ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายพัชรพล  ธิทะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงชนม์ชนก  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงพนิตสุภา  ตาแปง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงสุทิพพ์กาจ  หิรันยา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดวงสุข โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายเฉลิมพงศ์  ลือตาล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายยศกร  เวียงสิมมา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงฉัตรวราภรณ์  จันทวงค์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วัชรภัทรกูล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายณัฐพัชร  มะธะนิน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงฉัตรพิชา  ปินคำ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงอาภัสรา  เรืองวิลัย โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงรุ้งนภา  ไชยเพีย โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงลวัณรัตน์  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กชายธนวิชญ์  นาคเกษม โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กชายกิตติกร  อุปพรรณ์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายปภาวิชญ์  ตาทอง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายธนาภัทร  สุทธป๊อก โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายเจษฎา  กองฟู โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายธนโชติ  สารคาม โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายเอสรา  คำยา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงปาณิสรา  อำนา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงภัทรดา  ยาละ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายธวัชชัย  จินะราช โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  จัดรส โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายธรรพ์นรธีร์  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธนภัทร  สนิทดี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงญาดารัตน์  ทามงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวทันยา  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปารณีย์  ทายะนา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงทัตพิชา  วงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงภัทรินทร์  อินเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายณัชครินทร์  คละไฮ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายก้องภพ  แปงใจดี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงธัญญาทิพย์  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงภัทรธิดา  ธิชาญ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงชัยรัมภา  คำแปง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงอาทิตติญาพร  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงพลอยชมพู  ทาแกง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายอัตถนิรัต  แปงใจดี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงพัทธ์ธิรา  อินต๊ะอดทน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ท้าวราช โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธีรภัทร  สมผล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายศิรชัช  โพธิ์หย่า โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงญาณัชชา  คำเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงกมลกานต์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงชนาภา  ยอดสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงวรากานต์  วงค์โกฎ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงหมวย  อินทะเสน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงชลธิชา  สุรินธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงหทัยรัตน์  คำอาณา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงชลธิชา  แสงเพชร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงศศิวิมล  ธรรมเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงนันท์นภัส  กรรณิกา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงดรุณวรรณ  บุญเลิศอนันต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายวรเดช  เม่งบุตร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายซัน  สง่าผล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงศศิธร  วงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายปุณยวัจน์  อำนา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายพัสกร  ปัญญาสุ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงภิญญาภัทร  ปานพินิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกานต์ชาญา  แจ่มแจ้ง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงลีลาวดี  ศรีอารยกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชาลิสา  แวววีระกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพลอยศรีรุ้ง  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงญาดา  ธิวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงเปมิกา  สุทธิวนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพาณิภัค  ชูพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกุลสินี  รุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายนำชัย  ฉัตรนาถวรกุล โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสุพรรษา  สุทิน โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายคุณวุฒิ  พันธุรัตน์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายณัฐวัฒน์  มาเมืองกล โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายชัยภัทร  จินดาจักร์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายนพรัตน์  ตัน โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายสิทธิพร  อินธิยศ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายชานน  อยู่ลือ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงนารดา  ทองทา โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงศศิกานต์  บุญจันทร์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงธัญพิมล  พรมศร โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสุวิมล  อินต๊ะโน โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงวราภรณ์  ทามัน โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงนันทพร  เสียงเสนาะ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิชชาพร  ลาดตะน๊ะ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนฤภร  ศรีคำจักร์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงประติภา  สิทธิแปง โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสุจิรา  ใจโลกา โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  อุ่นญาติ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงศศิธร  แสงทับทิม โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสุพัตรา  ทองจำนงค์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสุภัสสรา  วงค์ษารัตน์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายยศพัทธ์  ชายสวัสดิ์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายนพรัตน์  ท้องทากาศ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายเอกรินทร์  ชนะแก้ว โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายวรฤทธิ์  คำนนท์ โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายนพัศกร  โชตินอก โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงสุฌาฬิณี  แสงคำลือ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพรินพร  การบุญ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งจิตร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายฉัตรดนัย  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายวีรเทพ  ประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณัฐจริยา  ธิยะคำ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายรัชชานนท์  ใจชื่น โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายกฤษณะ  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายคุณากร  รู้งาน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายณัฐภัทร  สมนะ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายมนทกานต์  อุ่นสุข โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายกรกฎ  ประดู่ทอง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายรชต  ยานะธรรม โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตัน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงปุญญิศา  พรมจักร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายศินครินทร์  วิภพภัทร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงนาโอมิ  เงินท๊อก โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายปกรวิชญ์  ธรรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายนฤเบศวร์  ก๋องวงค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายกฤษณะ  ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงกาญน์เกล้า  ขุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงสุภาสินีย์  แสงปราการ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายกรพัฒน์  สักแกหลี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายสุวิจักขณ์  ศิริบุญธรรม โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายชินพัฒน์  ชัยสีธิ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงสุธีรา  อภิวัฒนสิน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายชยกร  บุญเหมือน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงวรัชยา  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงไอริสสา  อ่างลี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอนัญญา  เรือนสา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายพิชญ์พิรุฬห์  อิ่นใจ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงอุ่นฤทัย  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายก้องภพ  เข็มขาว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เข็มขาว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกนกรดา  คำมี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุยะแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ถาน้อย โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชลิดา  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปภาดา  วงค์สรรคกร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกันต์ธีภพ  ธิยันค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอรษา  นามวงค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายณัชฐปกรณ์  ก่อเกิด โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายอภิรักษ์  กันแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงภัททริยา  ดวงสุภา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายสรวิชญ์  จำรัส โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธนัทเทพ  เครือวงค์สืบ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงอภัชญา  ช่างจัด โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปวิณ์พร  ดีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกนกรดา  ผาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายทินภัทร  แย้มคำ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชุตินันท์  จันทร์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนารีรัตน์  คำภิระปาวงค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายภักดิ์ภูมิ  ฤทธิ์ธรรมเลิศ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนิศารัตน์  กันธิยะ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายศรัญยพงศ์  งามบ้าน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธนภรณ์  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกุลธิดา  ทำของดี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสาวิตรี  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายฐิติศักดิ์  ลุ่มนอก โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงจิรภิญญา  วะลัยสุข โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายแดนไทย  เทพสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอริสา  โยสุทะ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกชวรรณ  ธรรมา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายศิรวิทย์  มุ่งตรง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายชยุต  ศรีกันชัย โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุธิมา  สมบัติใหม่ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงณิชนันท์  ต๊ะนัย โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปิยฉัตร  จิระพงษ์วานิช โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงลดาพร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนภาพร  สูตรไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายจิโรจน์  มูลอัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  แก้วกาวี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายวีรดนย์  ขันแข็ง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงนันทัชพร  อนุเคราะห์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายอัครชัย  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงภรภัทร  ธิโนชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายศุภโชค  พิบูลย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายยุทธภูมิ  วิสิฐยุทธไกร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงภัทรวดี  รวมสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงธันวาลักษณ์  กลิ่นทอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงศศิพิมล  กาบแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายกิตติชัย  สุรัน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงพิชชานันท์  ฉลาดแหลม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงณฐยา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายศุภวิชญ์  กิติ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงนิชาภา  วศินหิรัญกร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงศ์ไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงพรพัชชา  กุลสุวรรณ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงธัญพิชชา  แปงกล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงปาลิดา  อินปั๋น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายธีรพิชญ์  ธิมาไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายยศรัณย์  อินต๊ะยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงธันยพร  ศรีใจมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงอุบลรัตน์  เชียงแขก โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายอดิศักดิ์  เชิงดอย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงภัทรกร  มหาวงศนันท์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายกฤษดากร  ราหุรักษ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายจอมทัพ  ยองเพชร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายภูมินทร์  บัวติ๊บ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายภัทรนันท์  ทองจำรัส โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงบุณยดา  บัวแย้ม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายกิตติรัตน์  วงษ์สุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายธนภัทร  ชูเชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีอำคา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายนฤสรณ์  แก้วนิล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายวรธน  วงศ์เวียน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายอัครเดช  วีระศิลป์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายจิรณัฐ  ใจปา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายวีรภัทร  หลองทุ่ง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกุล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายธนินโชตน์  วัชรไชยโรจน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายชญานนท์  บุรีแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงธัญญรัตน์  กันธนะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงขวัญเกล้า  กนกสิงห์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงชลากร  ศรีวิลัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงวรัทยา  ศุภพิภัทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงรัชนีกร  ประวัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงพิธพร  พึ่งเขื่อนขันธ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงฐิติมา  เขื่อนศืริ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงวรากร  บุญวงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายภาณุวัฒน์  ณ น่าน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายภาณุวิชญ์  บุญชาติ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายภูวดล  ดวงแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงสิราวรรณ  กว้างขวาง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายภูริณัฐ  บุตรพรม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายชินวัตร  ไชยสพ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายณัญวุฒิ  อุทริยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายธนวินท์  คำฟู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายธนาทร  สุทธศิลป์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายนัสนันท์  เดชะตน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายวรภพ  อุทริยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  อินปันส่วน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงสิริวิมล  เจริญชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงรุจจิรา  อุ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายผดุงศักดิ์  นวลคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงพลอยทับทัม  สว่างกรรณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายณัฐภูมิ  ชุมภูวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายธนกฤต  โสดา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายภานุวัฒน์  จันต๊ะนาเขตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายอัครวินท์  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายฉัตรเมธี  ไกลถิ่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายปรินทร  โสภาวาง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายชินวรรธน์  เมืองแก่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงบุญยวีร์  ยอดพังเทียม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงวีรนุช  หลองทุ่ง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สมบัติทอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมฤทธิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสุนิษา  ปิจอุด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณัฐนิช  ต้าวใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงวาสนา  ปันนารินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกัญญาวีย์  สุขแสวง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอัจฉรา  ดีสา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายศุภวัฒน์  ภิญโยยง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงจรรยพร  บุญยอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายณัชพล  ดงปาลี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงศิริเกศ  ไกลถิ่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงธัญธร  น้ำสา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงขวัญสุดา  มนะสิฐ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธนธร  อุทธิยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายวชิรวิท  ฟองฝน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์เมืองจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายอภิสิทธิ์  ประยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อินสาม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายชิตพงศ์  ไชยชมพล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายประกาศณ  ลิขิตศรีไพบูลย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธีรกานต์  พิณโสดา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณภัทรสร  กาใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธัญธร  จันต๊ะขัติ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยมาตร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายอโนชา  เกษรจำปา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายปภิณภัทร  เขื่อนศิริ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกุลิสรา  แสงสิทธิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงดาฟเน่ส์  แฟร์ต โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงลักษิกา  พิณโสดา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายพัสกร  ชินายศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงธันวาลักษณ์  ทาเกิด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ตรีสอน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายคีตารัตน์  บุญเรศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายก้องภพ  เกตุอินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสุพิชญา  ติยานันท์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณัฐนิชา  เพียรประสม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพรรณยชนก  เต่านารี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายจิตติพัฒน์  ใจโลกา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายชยันต์  ผดุงภักตร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายวรุตม์  แก้วกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายสรยุทธ  ใจโน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายณัฐนนท์  กองอินทณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงรัตนา  ไม้ฉำฉา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายพิชญะ  ดวงทิพย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงอรุโณทัย  ธิโนชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงจิรภัทร  โนราช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงนครินทร์  ถานะกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงมะลิวัลย์  กองกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายวชิรสิริ  การบุญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงภัทรพร  รัฐธรรมมุนี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอนินทิตา  สุภาเรือง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธนพลธ์  บุญแจ้ง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายพณิชพล  วุฒินุช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงวณิสรา  ต๊ะวงศ์ชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกุลธิดา  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายอรรถเชฎฐ์  วงศ์ยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงธาราทิพย์  กันธวังค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงจิดาภา  สุนันต๊ะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงนิรมล  เขียวชม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไกลถิ่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงเนตรดาว  ทำของดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายบูรพา  จันมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปนัสยา  แก้วกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายณัฐพล  คลหาญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพิกุล  กองกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายจักรินทร์  ปัชชาแปง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงศร์ญญา  ขันแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายวงศธร  พรมมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงปนัดดา  ไม้นำนา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายรธีพัฒน์  ธีพเป็นสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายกิตติพิชญ์  ทองสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายอนุสร  โพธิ์ศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายสมรรถวีร์  วุฒินุช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายธาวิน  แสงจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายกิตติภม  ณ น่าน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายกรกฎษณ์  เขียวปัญญา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายณ้ฏฐริตต์  ศรีอำคา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงเทียนทอง  ไชยไมถี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธีรภัทร  แก้วบุตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายภัทรพล  กุลไพศาล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธนภัทร์  รวงทอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายอนิวัฒน์  แก้วหุ่ง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธีรกานต์  โนเขื่อน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายณัฐนันท์  แก้วการี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายนนท์นภัทร  ปาระมี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงภัทราพร  วัฒนาผาติ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงภัทรธิดา  ก๋าวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายกฤตพจน์  ยาวิชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายสิทธิพัฒน์  นำแปง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายอภิวิชญ์  ฝ่ายกลาง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงลักษมณ  ปันเท โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงธัญรดา  นามแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนันทิยา  พักเสน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายชุติพนธ์  กองธรรม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณรงค์พล  จันทร์ทูรง์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายสุวชัช  ขันแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายภุชงค์  หม่องพิชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายภูมิภัทร  รัตนะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายศิริกร  คำน้อย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายรนกรณ์  ศักดิ์สิงห์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายจตุพล  ผากอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายอภิเดช  ไชยคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายปุณยวีร์  สมฤทธิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อินสะริยะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงบัณฑิตา  ยาวพร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงวิชญาพร  ชารัมย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงสิริยากร  ตาหล้า โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีคำจักร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  หอมนาน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงณัฐรุจา  ฟังเร็ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนลินี  ลือชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงฐิติวรดา  โนคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงจันท้ปปภา  อรชร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงธีรดา  พิสยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เชิดชีวี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงวัรญญา  สมยอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงชนันธร  สีใส โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงสุภัสสร  บุตรพรหม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงรักษิตา  ตันจะผัด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จิตถา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพุทธรักษร  ธนู โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงศิริรัตน์  ปันนารินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายภคนันท์  ณ นาน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงนภสร  ชัยวุฒิ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพิชชานันท์  การินทา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธาดาพงศ์  คำผาย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวรกร  มะโนศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงอาภากร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงมนัสนันท์  อาประหุน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายอัศธาดา  ลือเรื่อง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกอหญ้า  ปีหล้า โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายภาชฎ  กิจถาวรวุฒิกุล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายอภิชา  พรมมาแจ่ม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายพชรพล  ฐานะกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงภัทรภา  นรรัตน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกชพร  ผาบไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงบุลพร  ร่วมสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงศศิกาญจน์  วิชัยสา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงรวินท์นิภา  เทพคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงลานนา  พุทธเนตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพิชญสินิ  สิทธิวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงปัณณพร  หล้าอินถา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงชญานิศ  อินใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกชพรรณ  ผาบไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงธิดากานต์  ไชยมงคล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายผดุลพล  สนั่นเอื้อ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายพรหมศรัณย์  อริยธเนศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปพิชญา  สุทธะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอรปวีณา  สีหาคม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายณัฏฐกรณ์  คำปา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายปุณมนัส  กติยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายศุภณัฐ  ใจวัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายนิติ  ลือชา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายกิตติภพ  ภู่สวัสดิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายณัฎฐภัทร  ทำของดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงชุดาภรณ์  ขันทะลี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงธัญชนก  น้ำสา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายลภัสกร  แก้วข้าว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายศักรภพน์  ธนะวดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายศริวิทย์  ศรีอำคา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายชุติเดช  หัวนา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายกัมปนาท  อนันติยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายแทนคุณ  ชาลาพิสฐ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปราณปรียา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายปิยนันท์  อ่อนมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายสุทธิรัตน์  คำลือ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธะนะวงค์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายนนทกร  ปันนิตมัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายอัศกร  นาราช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพรปวีณ์  กาตา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นันใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์นภาไพศาล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงรินรดา  ยอดมณีบรรพต โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงภัญญาญัฐ  อนันติยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงภัทรธิดา  ยองเพชร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงสิรินทรา  ค้าแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงเบญจรัตน์  บัวบาน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงชินานา  แปงกล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายฐิติภูมิ  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายธนันชนัย  ร่วมใจ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายจอมทัพ  มาลารัตน์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายสรวิศ  สิงห์ใจ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงอาริษา  ทิพโคต โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณัชชา  อินทระภาษี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงธิดาวรรณ  พรมมา โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายพรหมเทพ  ขัติยศ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชื้อทอง โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงภานุดา  แซ่่อึ้ง โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงรวิสรา  ธรรมสาร โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงธีราพร  มีความรัก โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงวันวิสาข์  เทพบุรี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสมิตาพร  รักดี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายชัชวงศ์  พรมวงค์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายณนคร  อัครประเสริฐกุล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงภัทราภรณ์  วังสมบัติ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณัชชาภรณ์  อินต๊ะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงธารารัตน์  ทาน๊ะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงลาชาวดี  สุขเหมอะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงปภาวรินท์  สงบ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธนโชติ  บุญแสนไชย โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายบุณยกร  เครือวงศ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายณัฐชานน  กิตติพงค์เดช โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสุวนันท์  ใจคิด โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายชนะพล  วางวงศ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงมณีรินทร์  รัตนนิรมล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงรัมภาพร  มูลย่อง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงกัสมาพรรณ  เพชราช โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายณัฐดนัย  ก่อสร้าง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายชัชพีร์  ป้องปก โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายศิวกร  ศรีใจมา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายกฤติเดช  มะโนคำ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงรัชนียา  วงศ์วุฒิ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรือนสิทธิ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้วบุญเสริฐ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายภูธนิก  เรือนสิทธิ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายภาคิน  ศรีอินทยุทธ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายนันทโชต  กำจัดภัยพาล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายสรชต  อุดมทอสกุล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองอ่อง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กชายนันทกร  สุเมธาลังการ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงสุชานรี  ปิงวัง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายธาวิน  หมื่นไชยวงศ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงพิมพ์รดา  แก้วมาลา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงนิชนันท์  สิงห์คำวัง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงณัฐกัญญา  สุขสำราญ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายแดนเนียล  กริมซอว์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงศศิวิมล  แก้ววรรณา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายการัณยภาส  จิตตรง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงนารีรัตน์  วงค์เรือน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายกฤตภาส  วิปันโส โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
506 นายโชคศิลป์  ยั่วยวน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นายนราวิชญ์  หาญสุวรรณชัย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายภูริพัตน์  ธรรมปัญญา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวทดิยา  ไชยะ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นางสาวสิรินทร์ยา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงอรพิมพ์  เพิ่มสุวรรณ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงสาย้ำผึ่ง  ไพรบรรจง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายอนุกุล  ตันบุญเรือง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงกวิสรา  มุ่งเครือกลาง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงอักษราภัค  ธรรมรงค์รัตน์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงณัฐกมล  ศิริแสน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายกัญจน์ติพัฒน์  กันธิยะ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงทอฝัน  สมนาม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายณัฐชานนท์  สายบัว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายชนกันต์  อะโนราช โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงเปรมกานดา  ค้าแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  พุทธเคน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงวรัญญา  นันธิ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงเกณิกา  ไชยโย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงธัญวารัตน์  คุณาเทพ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายสุกฤษ  หมื่นดวง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายอจลวิชญ์  แสงคำมา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงกัญทีบ์นภัส  เขตต์สิริวรกุล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายชูกิจ  วงเวียน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงวิชญาดา  ก่อสร้าง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายนพณัฐ  น้อมนบ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายศุภวิชญ์  ห่านฟ้างาม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงรสนันท์  งาช้าง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายอัครพงษ์  สุระรินทร์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เรือนสิทธิ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงธัญรดา  ใจยา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงศิรประภา  คำเหล็ก โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายณัฐนนท์  เหล็กแปง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงสุกฤตา  สุขจันทร์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทอง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายณภัทร  เป็งอินแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายรุ่งโรจน์  แซ่ล่อ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายเดชาวัต  ปาจี๋ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุขทอง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงศตพร  ศรีวิลัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายนวพร  ขันคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงชนาภัทร  บุตรพรม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายภัทรพล  วงค์คม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงสุกฤตา  พรมฐาน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายปรเมศวร์  ยอดปา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายพัดยศ  ปราบเสร็จ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กชายเกียรติคุณ  ปงใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงกัญญาภัทร  อธิบดิ์พงศธร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงอริษศราภรณ์  อภิราช โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายวรณัฐ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายนพดล  จิตถา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายกฤษฎานที  แก้วมหานิล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงพิชญาภา  แสงทอง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงธัญชนก  จอมป้อ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายณัฐภณ  การรักษา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีเสมอ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายวสุธร  หินใหญ่ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายภูริวัฒน์  เขื่อนเชียงสา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงทีน่าเจนนี่  ไทนอน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายพิชญะ  ละหงษ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินถา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เมืองแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายกฤตพณ  สุริยะมงคล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายศาสดากอน  แผ่นเบื้อง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงภัทราพร  ปงใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายฤทธิพงษ์  หาทรัพย์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงกิตติญา  ลือชัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงนารีรัตน์  มาวงค์ไทย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายชัยบัณฑิตฆ์  ขรรค์ชัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายธนกร  หม้องาม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายสุรวิช  ปงใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายราชัน  วงศ์วุฒิ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงบุณยวีย์  วงษ์พิทักษ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงภัทรนันท์  จรรยา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงจิดาภา  คิดดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงน้ำฟ้า  จุลศรี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายธีรภาพ  ธิมาชัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายพีธนัตถ์  จุใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายศิลานุวัฒน์  เที่ยงธรรม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายศิวะ  ไชยมงคล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงเกศรา  ยาใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายพัทธพล  คำศรีแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายหัสดินทร์  ใหดงยาง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายธนโชติ  เบญจมหามังกร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงสิริภัทรสร  ศิริพันธ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายศุภชัย  สอนอับ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายสุรวิศ  จดจำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายภัทรพงษ์  พรมมะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายโชคทวี  ทองยา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายภูริภัทร  สมวรรณ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตันกูล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงพรชนก  แปงคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายนิธิศ  แก้วกัน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายอภิรักษ์  เขื่อนเมฆ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายธนดล  เข็มปัญญา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงเชิญขวัญ  สุขทะเล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงธิญาดา  ศิริภักดิ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายกวิน  ยั่วยวน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายวรเมธ  อนุกิจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายไวทย์วิช  ราชมา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงกัลยารัตน์  หน่อคำหล้า โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ธนะน้อย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงเบญยาพร  หมูแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายประชาคม  แซ่ท่อ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงพิชญธิดา  จุใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงสุภัสสร  นาคเอี่ยม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงทัศนีญา  จันวิลัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงภูริชญา  อุดใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายศุภวิชญ์  ใจใหญ่ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายชัยกฤต  พรหมกัลป์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันคำมา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายพิชิตชัย  อนันตศีล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงสายพิณ  ลุงคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายดนุเดช  พิลานอก โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงวีรสุดา  สาระภพ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายปาณัฐพล  ศรีไกรรส โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายอภิสิทธิ์  อิสระ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายชินพัฒน์  รัตนะคุณ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายณัฐกฤต  สมปาน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายภูมิพัฒน์   ยศคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายธีรภาพ  ต๊ะจันทร์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยองเพชร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายจักรพรรดิ  ศรีณรงค์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายฉัตริน  พัดริม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายจีรพัฒน์  ดวงมะโน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายนราวิชญ์  เถื่อนท้าวลา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายภัทรพล  ใจภักดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายณัฐกิตติ์  วิวัฒนาชัยกุล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงกฤตชญา  ตาเปียง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงปาณิสรา  มิมาละ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงชญานันต์   พรมวงศ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายคณิตศาสตร์   คำเรืองศรี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายภัทรพล  ศรีตระกูล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายพงศภัทร  ผัดธิ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงธิดารัตน์  มุ่งงาม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายณัฐพล  อินผง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพิชชาพร  หมื่นเกี๋ยง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงอาทิติยา  ภูแสง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงสุประวีณ์   วงศ์รักษาธรรม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายสินทวีชัย  ทิพวิชัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายณัฐกฤต  ทาเนตร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงนัธชยาภา  เวียงระเป็กข์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายพีรภัทร  มะโนดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายภัทรนันท์  วงเวียน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงอนัญญา  ผาเงิน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงปาริตา  วงค์ปัญญา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายกฤตากานต์  เด็ดกล้า โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงพรพรรษา  คำลือ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงอนุธิดา  เพตะกร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงนันพิชา  ปันคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายสุรัชพล  ราญรอน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายอัมรินทร์  ไชยคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงศศิประภา  กุลเสนชัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายณัฐภัทร  ขัดแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงภัทรทิยา  โยหลง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงกรกนก  นุชท่าโพธิ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงกันตพร  ชาภักดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายอรรถพล   ไชยพาลี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงสุชัญญา  ไชยวงศ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงฟ้าใส   แซ่ต่า โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายจิรโชติ  แก้ววงค์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายชลกันต์  สุรโชติ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงณธิดา  ตาลำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงทิพย์จุฑา  สันน้อย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงชลนิชา  อาลัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงณัฐชยา  อุปถะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายกานต์ตะวัน  กาใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ต๊ะหล้า โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงนริสรินทร์  อาริยะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงพรนภา  แสงจันทร์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายธนพัฒน์  เรือนมูล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายศุภวิชญ์  สายปัญญา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จุฬารี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงฟ้าปรียา  เวียงนนท์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายกวิญญู  น้อยก้อม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายกิตติ์กวิน  ผัดธิ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงณัฐชยา  สิทธิ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงภภรกัญ  แซ่จึง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงปิยธิดา   ตุงคณาคร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายจักรพงษ์   ทนันไชย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงณิชญากานต์  โอบอ้อม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงชณัญญา  ไกลถิ่น โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงกวินตรา  เต่านัน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงจิรัสยา  จินะลา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายชยากร   ทะนะใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงณัชชา   ติบปัญโญ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายนัทธวัฒน์  เนาวรัตน์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายพีรวิชญ์  สีลาสม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายปรัญชัย  บุญเสงี่ยม โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พิพัทธ์อริยกุล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายธนวิชญ์  ศรีคำสุข โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงณัฐธิชา  วรวิทย์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายจีรพัส   ลินใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายชนะวงศ์  หอกทอง โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
702 เด็กชายณัฐชนน  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
703 เด็กหญิงวรกมล  อนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงบัญจรัตน์  สนน้อย โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายนพรัตน์  อยู่หนู โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายเชาวลิต  คำปั๋น โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายอติคุณ  ชุ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายปวริศ  อินต๊ะเขื่อน โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายคณิศร  พิมพ์ทองงาม โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงวิรยา  วงษ์ศิลา โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายขวัญชัย  มานะยิ่ง โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายณัฐกรณ์  ถุงแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายอิทธิมันต์  เนตรธิยา โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงพิชญธิดา  อะโนราช โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายศิริโชค  เครื่องสาย โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายกฤต  พรหมษานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงภูชิดา  ยัง โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม