รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายมนต์ตรี  เชอก๋อง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงศศินิภา  เชิด โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวสุทัตตา  ฉุนเชื้อ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นายภานุวัฒน์  ปันติ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายทวีชัย  อุดมทรัพย์ศิลา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายดำรง  หวง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายภาณุพงศ์  แซ่เจียง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายปาณรวุฒิ  แซ่เลื่อง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายภานุทัต  ตาสาย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายณภัทร  ขันธิวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายนรินทร  ชื่นประดิษฐ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายธีรภัทร  เต็มสิริมงคล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่บือ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นายภานุวัฒน์  แก้วเตจ๊ะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นายกิติพงค์  ตอนเช้ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงวิมล  สุขสารเจริญกุล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวนฤมล  คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวยุพา  ลาดตาลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวบัณฑิตา  เชี่ียงชาญ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงมณทกานต์  ชายศักดิ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวเจนจิรา  จิตรอารีย์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวเพชรชฎา  วิบูลสิริพร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นายวิไลรัตน์  กองมา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงธนาระดา  นามแสง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวศิริพร  จงตอง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวทิวาพร  นาคะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาววิชุดา  จะดะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวรุ่งทิวา  จันทร์เสาร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวรัชนีกร  วิมลรัตน์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวเสาร์  ยอดสุวรรณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายธนกฤต  มณีรัตนกุล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายธนกร  สอนสุกอง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายธีระธาดา  ใหม่ดี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นายอนุศิษฏ์  เทียมแย้ม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นายเจษฎาภรณ์  ศรีบุรี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นายอัครเดช  โปทากาศ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นายกานต์กวิน  ติวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายเอินฮุย  ตัน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายภานุวัฒน์  ยักกันโท โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายสุทธินนท์  ปิยสุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นายพงษ์พัฒน์  กาญจนวานิช โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นายฉลาด  สอนราช โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายชู  ทรายหน่อ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวอทิตยา  บ่อแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงศุภิสรา  อ๋อมใจกาศ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวณัฐชลิดา  ทรายสาลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาววรัญญา  วงกาวี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวศรสวรรค์  ยางยืน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงประวีณา  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวสุทธิดา  ยอดสุใจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงสุมิตรา  แก่นจันทรนคร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวอนัญญา  นันทะกูล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงบุษกร  แซ่จ๋าว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวเสาวณีย์  แซ่จาง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวเมษา  อ่ำปั้น โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงแซ่หล่า  ลาหู่นะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นายธีระภัทร์  ดอกจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นายจักรพงษ์  แซ่เติ๋น โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นายเอกชัย  แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นายทิพากร  มอโป๊ะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นายเฮสะกิจ  โหว่ยยือ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายปัญญากร  อัยวรรณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายอภิรักษ์  พุทธิกา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายสุริยา  แว่นปันไชย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นายนพชัย  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายธนภัทร  วีระวัฒน์พงศธร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นายศุภนัฐ  ขะขอม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาววิสุทธิ์ตรา  ศรีโลเจียว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงรัตนา  แซ่หวง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงอัญชลิกา  มาเยอะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวณัฐธิดา  สุฉายา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวจุฬาทิพย์  วงศ์เป็ง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวศรินดา  เบียงแล่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวดาหลา  มูเซอ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายชลชาติ  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายวิวรณ์  คำแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายสุติวุฒิ  เมฆบนจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นายวทัญญู  จินดาประภาพร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายกันตพล  ลีจา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายเอกพงษ์  มาเยอะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายสุรักษ์  เฌอหมื่อ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงอันนา  มีเสรี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงศรินทรน์  เสรีสวัสดิ์ศรี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวปวัณรัตน์  แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงเมธิณี  ศรีวิลาราช โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวฐิตินันท์  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงจิรวดี  ไชยวรรณ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงศิราภรณ์  สุขคุ้ม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงธันยพร  โยมงาม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงชนาพร  รวีสกุุล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวรัตน์ดาวดี  อายิ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงสุริศา  บุญนาก โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงจุฑามาศ  ยันยงแสน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวศิริลักษณ์  สาใจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงสุกฤตา  เมืองคำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงศิรินภา  เจริญสุข โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นายอาณกร  กลิ่นกันทา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายจิตติพัฒน์  อานี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นายวิศรุต  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวกรรณิการ์  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวสุภารัตน์  สิงห์ชัย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงสุธาทิพย์  แซ่ลี้ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวเอื้องฟ้า  มะโนทะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นายปิติศักดิ์  ห่วงใย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวอรนุช  พุกเถื่อน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายคุณอนัน  นิธิพิพัฒโกศล โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายอนุศร  แซ่หลี่ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีมนัส โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงผกาเดือน  มงคลคี โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงขวัญชนก  พานนท์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงศศิวรรณ  สุนทรวชิรเวช โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายศรัณญพงศ์  หวาง โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายจักกาย  ทองอินทร์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงวรกานต์  ศุภภากร โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายศุภชัย  ลัดดาพันธุ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายทยากร  บูรณวิเชียร โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  หวังอุดมสกุล โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายปุณณัตถ์  ศุภภากร โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงจันทกานต์  ประเสริฐสืบ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงณฐพัชร  รัตนกิจ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงเยี้ยน  ติง โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธนบูรณ์  จันทะกูล โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพิรุฬห์ธาร  ทรายทอง โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงภรัณยา  มนัสศิลา โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกมลรัตน์  ปัญญาคำ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนกร  อัศวสุคนธ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีทวีพร โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายอภิรุจน์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงน้ำหวาน  สมบูรณ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนัชชา  นิธิพิพัฒโกศล โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงนารากร  ตะโกอินทร์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงภาคิน  ปินนะรา โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญศรี โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอภิปรียา  นามแค โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงปวิชญาดา  ทะเขียว โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายอิทธิกานต์  พิกุล โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงเบญญาภา  ฉางข้าวคำ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายวรากร  นามแสง โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงสุธาทิพย์  อินหลี โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายธนาวุฒิ  สินพงษ์อมรกิจ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพิญาภัค  ธนัชกฤติ์กุล โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายหัสดิน  คำปุ๊ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายธีรภัทร  มาลาแซม โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงแพรวนภา  ศรีฉัตรถา โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปวันรัตน์  ดอนเลย โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายเทวฤทธิ์  วรรณจักร โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงกฤติภรณ์  โสภา โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายวรภัทร  พรมมาลี โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายณัฐพัชร์  ขัดพูน โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงชไมพร  กันทะวงค์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายรัฐนันท์  เจริญทั้งศักดิ์ศรี โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายรัฐเกล้า  วีระคำ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงสิปาง  ชุ่มมงคล โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายเนติรัฐ  ใจหมั่น โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนภัทรา  สุนันตา โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายพีระภัทร  ภีระบัน โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกรกนก  สุขสุชะโน โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงมิยูกิ  ฮิราโคบะ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงรัตน์วรา  บุญธิมา โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอรจิรา  บุรานนท์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายภูพยัคฆ์  พิชญ์ภัทรกุล โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายภูบดินทร์  พุทธิษา โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายวชิรวิทย์  ก๋าปัญญา โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธวัลรัตน์  วงค์สุรินทร์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงรมย์ชลี  โพยนอก โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงเจียระไน  จันทร์ฉ่อง โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพิชชาพร  ชุ่มมงคล โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงรวิสุดา  วารีกุล โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอารีรัตน์  สุภาวงค์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกนกรักษ์  เพียรงาม โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวรปภา  วาสนาเจริญ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกษิรา  จันทาพูน โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงจีรานันท์  บุญเลา โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสิริกร  ธนะสมบัติ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงศิริษา  ปันแดง โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวริศรา  ใหม่หล้า โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  กันจินะ โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายวราวุธ  กันธิมา โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายวราธร  กันธิมา โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายศรันย์ชัย  ใจยา โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงรติสิริกานต์  รัตนโฆษะ โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายวราเมธ  สมศักดิ์ โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงภัทรธิดา  อูปป้อ โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปารมี  อะมะโตโล โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายศิริรัฐภูมิ  ขอนทอง โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงไอริณ  กันจินะ โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายคณพศ  ลักษ์ธรรม โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงศศิกาญจน์  กันธิมาธ์ โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายไอศูรย์  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงฐิติพร  สิทธิขันแก้ว โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายอาเคอ  ป้อแฉ่ โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงศุภานุช  เชเกอ โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงสุรพรรณ  หม่อแลกู่ โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายรัฐพล  เวแมกู่ โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงอรทัย  มาเยอะ โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงแสงแก้ว  นามแสง โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนิรัชพร  เชอหมื่อ โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายอาโด่  อางี โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายรัฐศาสตร์  มือแล โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงบู้โพ  โวยแม โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฐญา  กิจธนเจริญกุล โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงเมริษา  บูรณะจันทร์ โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แสนคาวา โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงดวงรัตน์  เบเช โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เบียงแหล่ โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงบูยา  แยเปียงกู่ โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงแสงดาว  อานี โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงอามุ  เชอหมื่อ โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเสาวณีย์  เบเชกู่ โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงหมี่สึ  มาเยอะ โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพชรพล  วุยแม โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอาหมี่  อายี โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงดาลี  หม่อโป๊ะกู่ โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงเจนจิรา  อวยยือ โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนิชนาฎ  เชอหมื่อ โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธิตา  แสนคาวา โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเนย  ไทลื้อ โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายอาโซะ  เบเช โรงเรียนบ้านสันกอง 1 ป.4 วิทย์ประถม