รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายมนต์ตรี  เชอก๋อง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงศศินิภา  เชิด โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวสุพัตตา  ฉุนเชื้อ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นายภานุวัฒน์  ปันติ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายทวีชัย  อุดมทรัพย์ศิลา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายดำรง  หวง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายภาณุพงศ์  แซ่เจียง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายปาณรวุฒิ  แซ่เลื่อง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายภานุทัต  ตาสาย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายณภัทร  ขันธิวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายนรินทร  ชื่นประดิษฐ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายธีรภัทร  เต็มสิริมงคล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่บือ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นายภานุวัฒน์  แก้วเตจ๊ะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นายกิติพงค์  ตอนเช้ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงวิมล  สุขสารเจริญกุล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาวนฤมล  คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวยุพา  ลาดตาลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวบัณฑิตา  เชี่ียงชาญ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงมณทกานต์  ชายศักดิ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวเจนจิรา  จิตรอารีย์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวเพชรชฎา  วิบูลสิริพร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นายวิไลรัตน์  กองมา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงธนาระดา  นามแสง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวศิริพร  จงตอง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวทิวาพร  นาคะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาววิชุดา  จะดะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวรุ่งทิวา  จันทร์เสาร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวรัชนีกร  วิมลรัตน์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวเสาร์  ยอดสุวรรณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายธนกฤต  มณีรัตนกุล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายธนกร  สอนสุกอง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายธีระธาดา  ใหม่ดี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นายอนุศิษฏ์  เทียมแย้ม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นายเจษฎาภรณ์  ศรีบุรี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นายอัครเดช  โปทากาศ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นายกานต์กวิน  ติวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายเอินฮุย  ตัน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายภานุวัฒน์  ยักกันโท โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายสุทธินนท์  ปิยสุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นายพงษ์พัฒน์  กาญจนวานิช โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นายฉลาด  สอนราช โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายชู  ทรายหน่อ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวอทิตยา  บ่อแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงศุภิสรา  อ๋อมใจกาศ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวณัฐชลิดา  ทรายสาลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาววรัญญา  วงกาวี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวศรสวรรค์  ยางยืน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงประวีณา  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวสุทธิดา  ยอดสุใจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงสุมิตรา  แก่นจันทรนคร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวอนัญญา  นันทะกูล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงบุษกร  แซ่จ๋าว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวเสาวณีย์  แซ่จาง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวเมษา  อ่ำปั้น โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงแซ่หล่า  ลาหู่นะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นายธีระภัทร์  ดอกจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นายจักรพงษ์  แซ่เติ๋น โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นายเอกชัย  แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นายทิพากร  มอโป๊ะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นายเฮสะกิจ  โหว่ยยือ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายปัญญากร  อัยวรรณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายอภิรักษ์  พุทธิกา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายสุริยา  แว่นปันไชย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นายนพชัย  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายธนภัทร  วีระวัฒน์พงศธร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นายศุภนัฐ  ขะขอม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาววิสุทธิ์ตรา  ศรีโลเจียว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงรัตนา  แซ่หวง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงอัญชลิกา  มาเยอะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นางสาวณัฐธิดา  สุฉายา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวจุฬาทิพย์  วงศ์เป็ง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวศรินดา  เบียงแล่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวดาหลา  มูเซอ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายคุณอนัน  นิธิพิพัฒโกศล โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายอนุศร  แซ่หลี่ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีมนัส โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงผกาเดือน  มงคลคี โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงขวัญชนก  พานนท์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศศิวรรณ  สุนทรวชิรเวช โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายศรัณญพงศ์  หวาง โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายจักกาย  ทองอินทร์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงวรกานต์  ศุภภากร โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายศุภชัย  ลัดดาพันธุ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายทยากร  บูรณวิเชียร โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  หวังอุดมสกุล โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายปุณณัตถ์  ศุภภากร โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงจันทกานต์  ประเสริฐสืบ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณฐพัชร  รัตนกิจ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงเยี้ยน  ติง โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายธนบูรณ์  จันทะกูล โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพิรุฬห์ธาร  ทรายทอง โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงภรัณยา  มนัสศิลา โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกมลรัตน์  ปัญญาคำ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธนกร  อัศวสุคนธ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีทวีพร โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายอภิรุจน์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงน้ำหวาน  สมบูรณ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนัชชา  นิธิพิพัฒโกศล โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงนารากร  ตะโกอินทร์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงภาคิน  ปินนะรา โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญศรี โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงอภิปรียา  นามแค โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงปวิชญาดา  ทะเขียว โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายอิทธิกานต์  พิกุล โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงเบญญาภา  ฉางข้าวคำ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายวรากร  นามแสง โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงสุธาทิพย์  อินหลี โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายธนาวุฒิ  สินพงษ์อมรกิจ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายเนติรัฐ  ใจหมั่น โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพิญาภัค  ธนัชกฤติ์กุล โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายหัสดิน  คำปุ๊ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายธีรภัทร  มาลาแซม โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงแพรวนภา  ศรีฉัตรถา โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปวันรัตน์  ดอนเลย โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายเทวฤทธิ์  วรรณจักร โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกฤติภรณ์  โสภา โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายวรภัทร  พรมมาลี โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายณัฐพัชร์  ขัดพูน โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงชไมพร  กันทะวงค์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายรัฐนันท์  เจริญทั้งศักดิ์ศรี โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายรัฐเกล้า  วีระคำ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงสิปาง  ชุ่มมงคล โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงนภัทรา  สุนันตา โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายพีระภัทรา  ภีระบัน โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกรกนก  สุขสุชะโน โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงมิยูกิ  ฮิราโคบะ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายพัทธยศ  สิทธิมงคล โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงรัตน์วรา  บุญธิมา โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอรจิรา  บุรานนท์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายภูพยัคฆ์  พิชญภัทรกุล โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายภูบดินทร์  พุทธิษา โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายวชิรวิทย์  ก๋าปัญญา โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธวัลรัตน์  วงค์สุรินทร์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงรมย์ชลี  โพยนอก โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงเจียระไน  จันทร์ฉ่อง โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพิชชาพร  ชุ่มมงคล โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงรวิสุดา  วารีกุล โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงอารีรัตน์  สุภาวงค์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกนกรักษ์  เพียรงาม โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวรปภา  วาสนาเจริญ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงวริศรา  ใหม่หล้า โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  กันจินะ โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายวราวุธ  กันธิมา โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายวราธร  กันธิมา โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายศรันย์ชัย  ใจยา โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงรติสิริกานต์  รัตนโฆษะ โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายวราเมธ  สมศักดิ์ โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงภัทรธิดา  อูปป้อ โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปารมี  อะมะโตโล โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายศิริรัฐภูมิ  ขอนทอง โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงไอริณ  กันจินะ โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายคณพศ  ลักษ์ธรรม โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงศศิกาญจน์  กันธิมาธ์ โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายไอศูรย์  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงฐิติพร  สิทธิขันแก้ว โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม