รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณภัทร  เข็มทอง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายนภัสรพี  มณี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงศุธาสิณี  เทอดตระกูลวงศ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนุตประวีณ์  มณี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชัยชนะพิทักษ์กุล โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา  เคลือบหิรัญ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายสถิตคุณ  คำมะนาม โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปุณยนุช  แสนศิริ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพรรษา  แจ่มเจริญ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธีรเมธ  เร็วการ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายวรวิศ  วงค์แก้ว โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกีรติ์บดินทร์  คำพันธ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายคมชาญ  ฤกษ์กำยี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายธีรภัทร  สีตา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงญาณิศา  จินา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสิราวรรณ  วงศ์ษาคำ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปุณญิสา  คำพันธ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงศุภมัญชรี  ภู่ดี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงเปมิกา  โกเมนรัตน์กุล โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภคพร  ศรีวิชัย โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายนนทวัฒน์  วังเบอะ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายผณินทร  ปัญโยใหญ่ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายพงศ์นรินทร์  ขันทะ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปทิตตา  ผิวทอง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายณภน  โรจนมนัสพงศ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายนิติภูมิ  ประยูรสุข โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพิชญาภัค  เทพแก้ว โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายนิติธร  ลี้ตระกูล โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปฐมพร  โพธิปัญญา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกานต์สุดา  วงโค้ง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงรุจิภาส  หาญภักดีสกุล โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายภัทรวิทชญ์  คิดอ่าน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐชา  วงศ์ชนานนท์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงติณณา  ชุมภูศรี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงชญานันท์  อุปเสน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงสิริขวัญ  สัตย์สม โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงชัญญานุช  คำพุทธ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ผิวทอง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายอดิศักดิ์  เพนนี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงกมลพร  วังหมื่น โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงฐานัชฌา  ตันนวล โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงเจียงฟาง  อัศววารี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายธรณินทร์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายณัฐพล  กันทา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายณัฐเศรษฐ  จ๋าจุ๋มป๋า โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายชินกฤต  ทะรินทร์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธนกฤต  สำราญวงษ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายภูบดินทร์  ประสาริบุตร โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายธราเทพ  ปานแก้ว โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายนพกร  ยะมงคล โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงณิศวรา  ตาบู้ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงรัตระวี  มณีวรรณ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายกิตติพิชญ์  อินหลี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายสิรวิชญ์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายกุลธวัช  หวังคู่คุณากร โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายสุระเชษฐ  เดชกล้า โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายฐปนัท  เทพศรี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายปฏิภาณ  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ใจปิน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงประภาศิริ  วงศ์วาท โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายพิพัฒน์เมธี  อุดแก้ว โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อินยาศรี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายชัยชนะพงษ์  ราชคม โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายประวีณ  ยะเป็ง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายศุภธวีร์  ขันทะวงค์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เกื้อบุญ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงชัญญาพร  พัฒนคำแป้น โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายเดชาธร  บุตรโคตร โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายรัตนกร  กันจินะ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  มูลดี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงลลิต  จิโนการ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายชินกฤต  ปิยะลังกา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงปันปรีดา  จีนทอง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายบารมี  บุญสูง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงกนกอร  ทาแกง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายรัฐภูมิ  กันทะยศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นันต๊ะภาพ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ราชคมน์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายสิริรัฐ  โพธิสิทธิ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายยศวัฒน์  โปทา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวกมลรัตน์  ตอนใจ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายสิรภพ  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงเหมือนฝัน  เหรัญญะ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงมนิกา  มาเยอะ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงสริตา  ทิพย์มลฑา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายปฐมพงษ์  พุทธวงค์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงภัทรภร  ก๋าละปุ๊ก โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายกิตติภพ  ใจวุฒิ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายธีรพงศ์  ตาคำ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายธรรมธัช  แสงจันทร์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงภัทรธิดา  กันจินะ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายฐนกร  ชุมปัญญา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงจิรัชญา  จักขุเรือง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนลินนิภา  กาวิโรจน์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงเขมจิรา  หล้าคำ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงลลนา  มั่งมี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจวงค์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธนาพัฒน์  สุวรรณดี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงมนัสนันท์  อินต๊ะวัง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายนิธิกร  อรุณศักดิ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เมฆสงฆ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงจินันทินี  ไชยประเสริฐ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปวิชญา  มีทรัพย์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ภัทรเฮงนิรันดร์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัฏฐศรัณย์  หวังคู่คุณากร โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกัญญาณัฐพัชร  ทวดอาจ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายณฐรัฐ  รักแม่ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายธนันธร  ยานะ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธนอนันต์  หันตา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายปภังกร  ปาราเมศธนกร โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงเบญาภา  กองจินดา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายเมธาวิน  พรมจักร์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอรณิชา  บุญฟู โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพัชยา  ชัยชะนะ โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงสุภาวดี  ตาต่อม โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกุลปริยา  ตันตราทร โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายนราวิชญ์  มะโนสาร โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงบัณฑิตา  กาวีละ โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 สามเณรจักรพนธ์  ปันตา โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงจิราพร  เทพวงศ์ โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฏฐกมน  ปัญญาหลวง โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายนันทภพ  ทองอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายฐาปกร  สุภาอ้าย โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพิชญ์ภัทราพร  หิรัญอร โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจทะนิน โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอรภัส  โฮซิน โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายพัสกร  ออละมูล โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงศุภสุตา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณิชาภัทร  ญาติกา โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปณัญชญา  เพลินสุข โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงวริศรา  ปวนปุก โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปริยากร  อุดมธนพร โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงเบญจรัศมี  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงโยษิตา  สีเมือง โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายเทวกฤต  กาวิละ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปาณรพี  มหาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐวิภา  นันชัย โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายนภรัตน์  สามแก้ว โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงสุสิตา  ทิพย์อุโมงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายพีรกร  ทาอุปรงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายจิณณะธรรม  คำศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงกชกร  แก้วนาค โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงปภาวรินท์  สุขปัน โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงมฬิศดา  ประสาท โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายภานุวัฒน์  อาธิเสนะ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ชัยชุมภู โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สิงห์บัณฑิต โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายชานุ  ห่านตระกูล โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีธนะ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายภูวนัตถ์  ใจกันทา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนวัฒน์  โชคดี โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงเบญญาภา  มะโนวงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอรทัย  อาบู่ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ถาวอน โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภราดร  กันทะเป็ง โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพรชนก  เงินล้านมั่นคง โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายศักยวิชญ์  สวัสดิ์ปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายพีระพัฒน์  เงินล้านมั่นคง โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายชวัลวิทย์  เตวิจา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงภคพร  เทพวงค์ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงฉัตรวารินทร์  ลีนาจันทร์ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายณัฐกิตต์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายรัฐศาสตร์  แสนคำ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายไตรรัตน์  บุตรรัตน์ตรัย โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายจิรโรจน์  กาแก้ว โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณิชนันทน์  วิชาเถิน โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธัญรดา  ทากูล โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณธิดา  ตุ้ยหล้า โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายอติวิชญ์  พรมสุรินทร์ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายศตคุณ  สุวรรณศรีคำ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายพีรณัฐ  เดชวิลัย โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธนวัฒน์  นาทะสัน โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายจิรภัทร  โปธา โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงภัทรวดี  แสงคำ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายปวริศร  ศรีเลิศ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายศิวกร  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงวราลี  มุณีคำ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงรุ่งทิวารัตน์  ใจจง โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกวิศราวัลย์  จอมสว่าง โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิชชาดา  เทียมคีรี โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายภูชิตสะ  เครือวงค์ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายศักรนันทน์  จุมปูอา โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงณภัทร  ปิติภูริมงคล โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงสโรชา  ยอดสมนา โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายพัชรพฤกษ์  ชัยมาเชื้อ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงสิริธัญชยา  ทิพจร โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงปิ่นปินัทฐ์  หัตถผะสุ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายสุวรรณภูมิ  จามจุรีย์ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงกฤติยา  อุปนันชัย โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงมยุรฉัตร  ขัดมูล โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงศิริภรณ์  มณีทิพย์ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงพีรพัฒน์  พันนาม โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวสุคนธ์ทิพย์  เมืองมูล โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวณัฐนรี  เก่งดี โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวลลิตา  เหลี่ยมแก้ว โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงเขมมิสรา  เป็งสถาน โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกวินธิดา  ฟองสมุทร โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงวรินรำไพ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสุจินดา  รุจิราวรรณ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธนัทชกร  มูลศิริ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพงศ์พิชญา  พงษ์รื่น โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายนราวิชญ์  จำปา โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายนครินทร์  สุนนท์ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงอภิสรา  ยีเซาะ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายจิรายุทธ  จะปู โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงพัสภรณ์  ลุงต่ะ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายสรศักดิ์  แซ่พากู่ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงชยาพร  ทับทอง โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอินทิรา  ชัยศิลป์บุญ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธนวัฒน์  อาแบ่ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชลธร  กันทะปัน โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธีราภรณ์  คำเป็ง โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายนธิเดช  มารแก้ว โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนิลกาฬ  ศรีระบาย โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกรรณิการ์  เทียมคีรี โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายนันทกร  แก้วฟ้า โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายพีระภัทร์  ร้องหาญแก้ว โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ขัดดี โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายนิติพล  ยาจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายอดิเทพ  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายนฤเบศ  ทัศนาทร โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายปกป้อง  ประสาท โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายอชิรญาณ์  ทาอุปรงค์ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายเดชาธร  เฉียบแหลม โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงธนันญา  คำน้อย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน(บ้านดอนตัน) 1 ป.6 คณิตประถม