รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณภัทร  เข็มทอง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายนภัสรพี  มณี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงศุธาสิณี  เทอดตระกูลวงศ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนุตประวีณ์  มณี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชัยชนะพิทักษ์กุล โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา  เคลือบหิรัญ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายสถิตคุณ  คำมะนาม โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปุณยนุช  แสนศิริ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพรรษา  แจ่มเจริญ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธีรเมธ  เร็วการ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายวรวิศ  วงค์แก้ว โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายกีรติ์บดินทร์  คำพันธ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายคมชาญ  ฤกษ์กำยี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายธีรภัทร  สีตา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงญาณิศา  จินา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสิราวรรณ  วงศ์ษาคำ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปุณญิสา  คำพันธ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงศุภมัญชรี  ภู่ดี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงเปมิกา  โกเมนรัตน์กุล โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภคพร  ศรีวิชัย โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายนนทวัฒน์  วังเบอะ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงผณินทร  ปัญโยใหญ่ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายพงศ์นรินทร์  ขันทะ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปทิตตา  ผิวทอง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายณภน  โรจนมนัสพงศ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายนิติภูมิ  ประยูรสุข โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพิชญาภัค  เทพแก้ว โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายนิติธร  ลี้ตระกูล โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปฐมพร  โพธิปัญญา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกานต์สุดา  วงโค้ง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงรุจิภาส  หาญภักดีสกุล โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายภัทรวิทชญ์  คิดอ่าน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงติณณา  ชุมภูศรี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงชญานันท์  อุปเสน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงสิริขวัญ  สัตย์สม โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงชัญญานุช  คำพุทธ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ผิวทอง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายอดิศักดิ์  เพนนี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกมลพร  วังหมื่น โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงฐานัชฌา  ตันนวล โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงเจียงฟาง  อัศววารี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายธรณินทร์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายณัฐพล  กันทา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายณัฐเศรษฐ  จ๋าจุ๋มป๋า โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายชินกฤต  ทะรินทร์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายธนกฤต  สำราญวงษ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายภูบดินทร์  ประสาริบุตร โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายธราเทพ  ปานแก้ว โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายนพกร  ยะมงคล โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงณิศวรา  ตาบู้ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงรัตระวี  มณีวรรณ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายกิตติพิชญ์  อินหลี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายสิรวิชญ์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายกุลธวัช  หวังคู่คุณากร โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายสุระเชษฐ  เดชกล้า โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายฐปนัท  เทพศรี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายปฏิภาณ  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ใจปิน โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงประภาศิริ  วงศ์วาท โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายพิพัฒน์เมธี  อุดแก้ว โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อินยาศรี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายชัยชนะพงษ์  ราชคม โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายประวีณ  ยะเป็ง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายศุภธวีร์  ขันทะวงค์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เกื้อบุญ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงชัญญาพร  พัฒนคำแป้น โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายเดชาธร  บุตรโคตร โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายรัตนกร  กันจินะ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  มูลดี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงลลิต  จิโนการ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายชินกฤต  ปิยะลังกา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงปันปรีดา  จีนทอง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายบารมี  บุญสูง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงกนกอร  ทาแกง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายธรรมธัช  แสงจันทร์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงภัทรธิดา  กันจินะ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายฐนกร  ชุมปัญญา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงจิรัชญา  จักรขุเรือง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนลินนิภา  กาวิโรจน์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงเขมจิรา  หล้าคำ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงลลนา  มั่งมี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจวงค์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายธนาพัฒน์  สุวรรณดี โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงมนัสนันท์  อินต๊ะวัง โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายนิธิกร  อรุณศักดิ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เมฆสงฆ์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจินันทินี  ไชยประเสริฐ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปวิชญา  มีทรัพย์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ภัทรเฮงนิรันดร์ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณัฏฐศรัณย์  หวังคู่คุณากร โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกัญญาณัฐพัชร  ทวดอาจ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายณฐรัฐ  รักแม่ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธนันธร  ยานะ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธนอนันต์  ทันตา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายปภังกร  ปาราเมศธนกร โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงเบญาภา  กองจินดา โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงอรณิชา  บุญฟู โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพัชยา  ชัยชะนะ โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสุภาวดี  ตาต่อม โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกุลปริยา  ตันตราทร โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายนราวิชญ์  มะโนสาร โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงบัณฑิตา  กาวีละ โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 สามเณรจักรพนธ์  ปันตา โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงจิราพร  เทพวงค์ โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัฏฐกมน  ปัญญาหลวง โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงภคพร  เทพวงค์ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงฉัตรวารินทร์  ลีนาจันทร์ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายณัฐกิตต์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายรัฐศาสตร์  แสนคำ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายไตรรัตน์  บุตรรัตน์ตรัย โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายจิรโรจน์  กาแก้ว โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณิชนันทน์  วิชาเถิน โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธัญรดา  ทากูล โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณธิดา  ตุ้ยหล้า โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายอติวิชญ์  พรมสุรินทร์ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายศตคุณ  สุวรรณศรีคำ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายพีรณัฐ  เดชวิลัย โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธนวัฒน์  นาทะสัน โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายจิรภัทร  โปธา โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงภัทรวดี  แสงคำ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปวริศร  ศรีเลิศ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายศิวกร  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงวราลี  มุณีคำ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงรุ่งทิวารัตน์  ใจจง โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกวิศราวัลย์  จอมสว่าง โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพิชชาดา  เทียมคีรี โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายภูชิตสะ  เครือวงค์ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายศักรนันทน์  จุมปูอา โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณภัทร  ปิติภูริมงคล โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสโรชา  ยอดสมนา โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายพัชรพฤกษ์  ชัยมาเชื้อ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสิริธัญชยา  ทิพจร โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงปิ่นปินัทฐ์  หัตถผะสุ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายสุวรรณภูมิ  จามจุรีย์ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงกฤติยา  อุปนันชัย โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงมยุรฉัตร  ขัดมูล โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงศิริภรณ์  มณีทิพย์ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงพีรพัฒน์  พันนาม โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวสุคนธ์ทิพย์  เมืองมูล โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 นางสาวณัฐนรี  เก่งดี โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวลลิตา  เหลี่ยมแก้ว โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงพงศ์พิชญา  พงษ์รื่น โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายนราวิชญ์  จำปา โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายนครินทร์  สุนนท์ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงอภิสรา  ยีเซาะ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายจิรายุทธ  จะปู โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงชยาพร  ทับทอง โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอินทิรา  ชัยศิลป์บุญ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธนวัฒน์  อาแบ่ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชลธร  กันทะปัน โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธีราภรณ์  คำเป็ง โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายนธิเดช  มารแก้ว โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนิลกาฬ  ศรีระบาย โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกรรณิการ์  เทียมคีรี โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ขัดดี โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายนิติพล  ยาจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายอดิเทพ  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายนฤเบศ  ทัศนาทร โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธนันญา  คำน้อย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน(บ้านดอนตัน) 1 ป.6 คณิตประถม