รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพชรพร  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงศิรนาฏ  เตชะธีราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงเพียงขวัญ  กาวิละ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสุภาพร  พรายวิจารย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเพชรกัญญา  แส้สาคร โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  วงค์มูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  หมั่นคิด โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงภคพร  อุ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปัทมพร  ฉัตรมณีฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประทุมมา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายณัฐวัฒน์   พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายคชภัค  จันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงนภัสนันท์  บรรจงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงกรรณิกา  ปงปัญญายืน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงหทัยชนก  ไทยโกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงบุษกร  กองฟู โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายเอกชัย  บัวเขียว โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายบุญญฤทธิ์  สุพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงวิภาวี  ถิรธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายนรวร  ขาวฟอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงธันยมนย์  คูห์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายรัฎฐาภิรักษ์  พรหมทัศน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายกฤษญพงศ์  พรพินินวรกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายนรภัทร  บูรณ์ปอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายพชร  เขื่อนเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายกวินภพ  เรืองศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายอมรพงศ์  พานประเสริฐสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายณนก  ตาคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายภูมิ  กุลคีรีรัตนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกนกพร  ภักดิ์ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอนาฐีตา  ศิริไชยโสภณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวทันยา  หน่อแหวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกันติชา  ทิพพวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปทิตตา  แต้ตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงบุญฑริกา  ปรโลกานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญเกิด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายต่อสกุล  อภิวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายพัทธดนย์  ทวีสมบัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายศุภกฤษ  ใจดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายณฐกร  ชมตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายธีรภัทร  ตั๋นเต็ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายธิติพงศ์  ตั้งผลไพศาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายภัทรพล  พานิช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายวิทยา  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงลภัสรดา  นันเปียง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสุพรรณิกา  ไสยวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงวิรัญชนา  แสนทนันไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงศรวณีย์  ตาดำนิล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเป็ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐชนา  ปรัชญาวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงบุษบากร  ทรงทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายศิรวิชญ์  กันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายอิทธิ  สุวรรณดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสลิลลา  สิทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปุญญิศา  ปารมีสัก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพรรณชนก  ซาวคำเขตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายธนวรรธน์  คำจีนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายสุวิจักษณ์  ทรายคำมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายพีรวรรธน์  นเรวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายภูชิต  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายสิริโชค  วรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายปิติพล  ต๊ะเขตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายภาณุวัฒน์  จิระมาตร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายปณิธิ  ทิพพวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายพรหมพิริยะ  ชัยวัฒนลิขิต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายศักย์ศรณ์  อัถประเสริฐกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธนัชพร  ภุมมะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิชามน  คำวัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงมนัสพร  สลีสองสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงปาณิศา  ปารมีสัก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สารอินมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายกฤตเมธ  ยานะนวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายชินาธิป  คำเวียงสา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายอนุภัทร  วรรณกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายกฤตพจน์  วิจิตรปฐมกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายโสภณวิชญ์  กาลทะนิด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายวิรัญญู  เหล่าลุมพุก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายอติชาติ  ศรีสุระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายศจิ  คันธวังอินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายชินท์ณภัทร  พงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปิยดา  สุภาใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำสาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงศิรินทิพย์  บรรดิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงลักษิกา  กองคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ปินทรายมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงฐานิดา  พรประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนีรชา  จักร์สาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงเนตรนภา  สันทะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปพิชญา  นิลคูหา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงแพรพิชญ์  สุขรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงภัณฑิรา  อโนราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงภัทรชญา  ยืนยงแสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงชนากานต์  เสนนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายไกรวิชญ์  เผดิมศักดิ์พิทยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินต๊ะขัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายรัฐภาค  วงค์มูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายพัทธนันท์  อันภูวงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายกาญจนวิทย์  สุทธนู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายชินวุฒิ  พิมพ์เผือก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายณัฎฐวัฒ  ใหญ่ผา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายธนกฤต  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายนภัสดล  คำยอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายภัทรกร  จันทร์สุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายเหว่ย เล่อ  ลิ้ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายกัลปพฤกษ์  สารถ้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงปพิชญา  ปัญญี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มโนวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงญัญรัตน์  เป็งคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายปัญญพนธ์  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายจิรายุทธ  โนคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ผึ่งทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายเขมทัต  ประพัศรางค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายณัฐภูมินทร์  กันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายปัณณฑัต  คำพุฒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายยศรัล  จันต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายริวตะ  มาสึมาเอะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายศุภโชค  เขื่อนคำป้อ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายภัทร์นรินทร์  หิรัญวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายชวนากร  สุวรรณดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงกนกวรรณ  รักษาป่า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงฐิญาภรณ์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงนิชานาถ  มูลเทียร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพิมพ์กมล  บุญมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงภูริชญา  วิรัตน์เกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงวรัญญา  บัวน้ำจืด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายเตโชเพช  จันทร์ตุ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายภัทรดนัย  ใจเผือ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายคณิศร  ปัญญายืน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายธนกฤต  ลือเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายจิร  เชื้อบุญมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายธรรมปพน  จีสะอาด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายเพียรพอ  เลิศศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงธัญพร  ก้างยาง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปพิชญา  วงศ์วิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายธนภูมิ  ตาหมี่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายจีราวัฒน์  ลาภใหญ่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงปุณยนุช  ปัญญาหงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงศิวะพร  เทพปัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายกรรวี  สัจจะวัฒนวิมล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงณัชรประภรณ์  กุมหาชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงทรรศนพร  ฟองสมุทร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายธนวินท์  ชูชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสาริศา  ณะอุโมง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงพรรณภัทร  คำวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายชยพล  บัวสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงยุพารัตน์  วิเชียรพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงเทวธิดา  ด่านอินถา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายกล้าณรงค์  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายพิทวัส  บรรณเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายถดิศักดิ์  โพธิบุตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายธนัญกร  หล้ายอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงจิรภิญญา  มะโนวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายกชวิชญ์  สุทธินนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายไชยวัฒน์  รินนายรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายเชน  บินเหม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงธีริศรา  ชัยเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงกฤติญา  มหาวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายมาโกโตะ  โอกุระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายกฤษณะ  ปาโปท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายพลลภัฒน์  ชนันต์ธนันชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายกฤชนัท  ชัยอาษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายอัศวิน  อุปรา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงวิชญาดา  ทารังกา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงณัฐวรา  หมายมั่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงธารญา  ชญาดาสิริกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายคณิน  อัครพูลพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายพรหมตรีภูมิ  มโนชมภูใบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงเบญญาภา  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงกนกพรรณ  สมวัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงพิมพ์พนา  สุปิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายวรรณชาติ  สุพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพรณพัฒน์  ดีวรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงอภิชญา  แดงหล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายธีรพล  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายภูวดล  ประสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายธวัชชัย  รินเที่ยง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงขวัญรัตน์  ตั๋นทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงโสรยา  เดชาสัตถากูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายพุฒิเมธ  แก้วสีดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายธฤตวัน  วงค์มะณี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายชินวัตร  ใจเติม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายเมธาฤทธิ์  เทพสุรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายกิตติธัช  พลายพลู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายณภพ  บุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายธนภูมิ  บุญทิพย์จำปา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิริคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงวิชญาพร  แสงโสภิต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เนียมจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงชนันธร  กาวิละ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายธนโชติ  สิทธิพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายรัฐภูมิ  วงค์มูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายอนุพงษ์  ศรีวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายชิษณุ  ธรรมนวรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายนราวิชญ์  เสาปัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายรัฐศาสตร์  ภิญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายศุภกร  เพียรดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายกรีธพัฒน์  บุญสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  อินต๊ะวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงณัฎฐา  สนองญาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงปัญญาพร  จำรัสฉาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงสุภาวดี  คมชายชาญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงญาตาวี  ราชตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณิชาภัทร  สิริสิทธิมหาชน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงปุญญาภรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงภัทราพร  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายกันตพงศ์  รัตนศรีตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายณัฐกร  สมบัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายกันต์นที  มโนใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายเตวิท  บุญวิเศษจินดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายธนภัทร  อินต๊ะนนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายธันยบูรณ์  ยอดสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายวงศ์วริศ  วุฒิเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายณัฏฐกรณ์  สมพุทธวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงเมธาพร  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาบคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงเบญญาพร  บุญเทียม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงชญานินท์  นามหนวด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายณพัฒน์  กองมงคล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายสิรวิชญ์  เทพเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงฐิตินันท์  อยู่เบิก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงอรพรรณ  มโนสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายกวีวัฒน์  ถูกจิตต์เสฎฐี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายนันทวุฒิ  คุณประทุม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายภัทรพศุตม์  หล้าเต๋จ๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายเอกรพี  ใจปินตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายปฏิภาน  เขยนอก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายปรวัฒ  แม่นหมาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงอภิชญา  ตานี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงเบญญา  ทะลือชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงรรัญรัตน์  สุริยะโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงธนัฎชา  ภูล้นแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงพาณิชา  วันดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงกรกฏ  เปียงเปี้ยสาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชื่นดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงนริศรา  เสียงดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงไอรินลดา  ซองทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงวาสนา  มอโป๊ะกู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงวัชราภรณ  บุรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายธนภูมิ  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายจิรวัฒน์  แปงแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายธนเดช  เสียงล้ำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายปิติพันธ์  ต๊ะเขตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายพงศภัค  ชมภูเขา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงชนากานต์  สลีสองสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงอธิชา  นัยติ๊บ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กันธิมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงมาริสา  ไชยราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงอภิศรา  อุปรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงกีรตยา  จันทาพูน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงพัชรีพร  วังใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงเพียงฟ้า  สงบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายนราวิชญ์  เจริญสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายนฤเบศร์  วงศ์วิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายพูนทรัพย์  แก้วคำแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายวรธน  กุศล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายวิเชษฐ์  บุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายวัชรพงศ์  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายณัฐพัชร์  ชัยวุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงสวิชญา  ตั้งต้น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงปวีณ์นุช  คำแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงบุษกร  พิกุลทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงศศิกร  สิทธิขันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีทะแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงอันติมา  มณีวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงเมธาพร  วรพิพัฒน์พล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงอริสรา  พรมราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงกชพร  หิรัญญวิภาดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพิมพัชชา  ศรีมล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายรพีพัฒน์  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายณัฐภัทร  อินต๊ะสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายธนบดี  กาวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายวีรภัทร  รักชอบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายคมสัน  สิทธิหล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายพชร  มนตรีมโนรมย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายนันทวิทย์  ของใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายภาคิน  สลีสองสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายจิรภัทร  ราหูรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายภูมิพิจักษณ์  โสภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายกษิดิ์เดช  กันทาสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายทีปกร  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายพลภัทร  มนตร์วัชรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธีรพัฒน์  จินดาธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธีรเมธ  สุขทรัพย์ศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายชาตรี  เรืองศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชนิศา  นิยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงชญานี  นิยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนลินรัตน์  ขัติกันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพิมพ์ณิชารัช  สีอินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงจิฎ์ณภัฐร์  อัครวนสกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนภสร  สุริยะไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปองขวัญ  ปาระมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงรพีภาส์  วงศ์พุ่ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธิญาดา  สอนแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพัชรวัลย์  ตระกูลชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงศรัญรัตน์  จันกิติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกชพร  แท่นดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปาณิสรา  อิ่นคำฟู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงอาจารียา  ใหม่จันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงภาสิรี  ปภาธนันกานต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงบุญรักษา  ปงลังกา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  จอมใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงจันทกานต์  ซิวแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายรพีพงศ์  ชุ่มพงษ์พันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายพุฒิเมศ  สามารถกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายอัครเดช  สุยะพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายชัยธวัฒน์  อภิชาติพรสกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายธีร์โชติช่วง  ธรรมชื่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายอภินัทธ์  วงค์ชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายปณิธาน  กันธิมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายปัณณธรรม  ปัญญาเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายจิรัฎฐพล  เกสรพิทยาพงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายพงค์ภัค  เครือวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายพัดเมฆ  เตชะตน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายปิยังกูร  บัวลาดชินภโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายปฐวี  เหล็กทะเล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายรชวินทร์  วิลัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายวิเรนทร์ฤทธิ์  สกลภูวรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายปุญณ์พิศุทธิ์  แซ่งเงอร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปวริศา  วิริยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกานต์สินี  หมอเก่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปัญญานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปริณดาพร  เสวานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงนิชาภา  คณิตชยานันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงมิตรสินี  กีรติวิบูลพงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงมณีรัตน์  ปัญโญแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงภัทรวดี  สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วรรณริท โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงศิรภัสสร  แก้วทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงชวพร  จันทะรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงปรียาภัทร  พรมรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกมลรัตน์  วงค์ลังกา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธัญพิชชา  มาใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงณัชญา  ใจเขียว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายพฤฒิพงศ์  จะเรียมพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกฤตกานต์  มีจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายศุภกร  ใจดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายเอกณัฐ  วัฒนาธร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายโชติกวนิตย์  สิงห์เชื้อ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายหัฎฐกร  ทองจินดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายอชิระ  คีลาวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายกันตพงศ์  บุบผาชาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายปองภพ  เสนางาม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายชญานิน  ชุมภูดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายปุญญพัฒน์  สาแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายวรมัน  ชัยราษฎร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงวิชดา  เสรีนิวัฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงรัตนาวดี  ภัสรปทุมลักษณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงณธิดา  แสนติยศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เลิศเจริญปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกีรติ  วิสาพล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพิรญาณ์  เติมพิริยะกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพลอยปพร  ฐากุลสิริโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนภัสรา  ไชยศรีมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มีโสภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายกษิดิ์เดช  อินเทพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายพงศ์ปณต  ธิวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายพงศ์ธาริน  กีรติวิบูลพงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายอติกันต์  ใหญ่วงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายนพณัฐ  วรรณสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายณภัทร  ก่อเกิด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายธนภูมิ  ตาลคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายธีรนาถ  พิมพ์พรปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายนิพิชฌน์  พิศมร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายเปรมากร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายนัทธพงษ์  สมยาราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายเดชพนต์  สงคราม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายณธกร  สถิรานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายทินกร  วิชา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธนรัฐ  เสียงแขก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายพอเพียง  เพชรอาวุธ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติวนิช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศุภศิริ  ทันละกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงธิตยา  สุทธะอาษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ปัญจรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงชญานุช  วรรณสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงเบญญาภา  พูลผล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงภีรนีย์  สีธิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงขวัญภัสสรา  ราชจันต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงธิดาทิพย์  เพ็ญภาค โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดาภร  ยอดวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพัชญ์สิตา  คิดรังสรรค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงเพชรณิชา  ศิริบุญรอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงบุญยวีร์  ชาติพัฒนานันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายธัชพล  วงค์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายนพอนันต์  สุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายนิธิศ  มารอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วคำอ้าย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายโพธาวิท  โพธิ์หนองบัว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายวิณพัศย์  เชี่ยววิจิตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายณัฐดนัย  ฟูคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายพลพบ  โชครัตเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงธัญรดี  เมืองมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงชิษณุชา  เพชรนวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงชุติกาญจณ์  แสนชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงณิชชา  สถานเดิม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงรวิสรา  ชัยเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวรพร  พิทักษ์กำพล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสุภัทรชา  ศรีผาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงนิชนันท์  ภัครนิธินันต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงสรสิชา  วันดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงอารยา  เมงไซ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงชิตตาภา  เลิศศิริธง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงชลิตา  สันติสกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพรนัชชา  ชัยกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  บุญสนอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายกฤชณัท  กันธิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายณัฏฐ์  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปฐมวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายพศุตม์  แสนทนันชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายภูดิศ  สลีสองสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายปัณณวิชญ์  กลิ่นดารา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายสร้างสรรค์  สีลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายภูรินท์  วงศ์วุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายสุประวีณ์  จันต๊ะโก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พยาศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พรมศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงณฐมน  ปัญญาช่วย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  สวยงาม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายธนกฤต  บุญถึง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกฤษณะ  แลเฉอะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายพงศกร  ทาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายยศกร  ศรีพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายศักรนันท์  ยาวิราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายเอกราช  ประยงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายศิรสิทธิ์  ขันทะยศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายบรรเลง  บังคมเนตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงกฤษราภรณ์  จันทร์กันธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงธัญพร  บุญเฉลียว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงอริสา  ทองรอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพิชชาภา  พุกรอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นามวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงจารุตินันท์  คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณิชนันทน์  วงศ์ไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทินวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงปรายปรีญา  เรืองสังข์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ชาคริตกร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวนิชญา  วงศ์ปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวาสนา  วรรณา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำภีละ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอุษาวดี  ติ๊บมอย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอุรัสยา  สายแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงฐิตาพิชญ์  ติบเต็ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายธีรณัฎฐ์  เม่นแย้ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายพีรพงศ์  อารินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายอนุพงษ์  ทิพย์สุภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายวรสรณ์  ชำนาญกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายณกรณ์  านสิริกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธนบดี  ปงรังษี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายธฤตวัน  พิทักษ์นากุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายพชรพงษ์  เกสรพิทยาพงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายภูมินันท์  เป็งดล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายวัชรพันธ์  ลี้ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพนิตพิชา  ดวงพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงชญานันท์  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงนัทธมน  สมศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สาริวงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงไอลดา  ภุมรานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สีสวย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงทรรศิการ  คำอุ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงธันธิดา  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงศรินทิพย์  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงไหมแพรวา  พุ่มทิม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงอุสา  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายวรกันต์  วรรณราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายพรรษชล  น้อยศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายวชิรวิทย์  นาขยัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายวรกฤต  ตันกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายกิตติชัย  จันทร์ชุม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธนวรรธน์  เรือนสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายรัชชานนท์  เมืองใจ๋ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายรอยอินทร์  คำถิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายนิธิศ  อินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายนิรวิทธ์  เต้าประจิม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงปาณิสรา  พึ่งบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงชณิปรียา  จันทิมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงฐิติภา  ลือชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงชนาธินาถ  มโนจิตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สารถ้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  สุทธสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอภิชญา  วะยาคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกันตินันท์  เขื่อนพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงวรลักษม์  สุดด้วง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทูไกรประยูร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปรายฟ้า  ลี้บุตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงวริศรา  ขุนมิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงมนัสนันท์  สวามิวัศดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงเพลงพิณ  ไตรแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงลักขณา กริ๊ส  สุขเกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงวนัชพร  อย่าลืมดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธีรพัฒน์  คีรีแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายพีรวัฒน์  ปวงรังษี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายพุทธิคุณ  วุฒิสารวัฒนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายอัครวิชช์  เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงกันติศา  เปล่งใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณปภัทร์  ก้อนทองสิงห์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงณัชชา  ภูพิลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงธฤษวรรณ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงภัทรปภา  อุปสงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอริสรา  ชัยเลิศวณิชกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสุพรรณษา  สันทะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงกตัญญาภรณ์  ปาปวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงศิริรัตน์  ผสมสัตย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายธเนศวร  ยุทธแสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายภมรเทพ  ปิยะพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายพงศธร  อุดกลิ้ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายศุภวิชณ์  ทองคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายเกียรติภูมิ  อุประคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายณภัทร  ธรรมเสนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธนดล  ใจบุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายพงษ์ศรัณย์  ตุ้ยสืบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายปุณณพัฒน์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายพีรศักดิ์  อุปละ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายร่มพิชา  ทองพันชั่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายภาคิน  ใจนวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายวรภพ  ผมดำดก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายกฤษณกัณฑ์  ชำนาญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายกฤตเมธ  มูลคำดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพรรวษา  คำเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงกฤติมา  สมนาศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณภศธร  ภิระบรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงปุณิกา  เร่งเร็ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงณัฐฐาริญา  วันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  แสงมณี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงดารารัตน์  สวัสดิรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพรรณทิชา  ขัดแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงศุภนันทิพย์  ผัดเรือน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงนภารัตน์  สมตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงอัญชิสา  สร้อยอุดม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายรณภัฎ  ชัยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพีร์ประภัทร์  ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายปิยพงษ์  ใจคำแปง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อาษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายเจษฎาพงษ์  พิจารณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายภัทรพล  วรรณโน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายกันต์กวี  ปัญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายจิราธิป  ก๋องวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายทิตัส  ชูวิทย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงกุลจิรา  อารินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายทิวาวัชร์  ดอนชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปฑิตตา  กรเพชร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายธีวสุ  เนียมใย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายภัทรพล  หน่อท้าว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายวีระยุทธ  เชิดชูวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณิชมน  บำเพ็ญอยู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายสิรวิชญ์  ขัติยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงสุพิชญา  จิตติปัญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธีรนัย  นะนันวี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปวงรังษี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพลอยเจียระไน  ตุ้ยต๋า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงรุจรฎา  คำกวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงช่อลดา  วิฑูรย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงฐิติพร  สืบเครือ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงศิรินภา  สุขเกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกวินภัค  ศิริวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงชญานทิพย์  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงธนัญชนก  จักรสมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงพิชากานต์  ภิญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงวรัชญกรณ์  สำราญดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงชัชญาณิช  ฤทธิ์รุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายศิริชัย  อรุณอาศิรกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายณัฐชา  พยาศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายปิยะชาติ  กำลังกล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายเปรมชัย  เปรมตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายยศนนท์  ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายปุณณวิทย์  หลวงสุภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายทีปกร  แซนเบิร์ก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงณิชกุล  สุเต็น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งชัยพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงแอสลีน  เซียวเจีย วอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงณภัทร  ณ ลำพูน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงกชพร  สุนันต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายวิชญ์ภัทร  เมทาง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายธัฐพิสิษฐ์  คำแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายปวริศ  จันทร์ใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายตฤษนันท์  อินต๊ะเนตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายธนกฤต  ม้าทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายศิรภัส  ตาสาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายภูตะวัน  มีประไพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายกิตติพงศ์  วงค์จินดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายธนายุต  ศรีเรืองเมตตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายรัชชานนท์  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายอัครวิชช์  มะณีโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายนันทิพัฒน์  กาวินจ๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายชยางกูร  สมุดความ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายนฤสรณ์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายธนกฤต  คำพิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายพัทนน  เมืองสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายณัฐภูมินทร์  โพธิเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงรัตนมณี  เกิดเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงณัฐชญา  ธรรมสรางกูร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงเกณิกา  สุธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงกุลนิดา  กันธิยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงขวัญชนก  เมืองคำมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงณิชนันทน์  มีลาภ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงธัญชนก  แสงชัยทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงรวิภา  ใจคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงชรินทิพย์  พิมพ์จำนงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงรุ่งนภา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงอิมธุอร  เขื่อนเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ก๋านวลใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงธัญทิพ  กองตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายพิสิฐชัย  นิลาพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายศิริวัฒน์  อุดมเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายวุฒินันท์  เครือประสาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายภูรินทร์  สมณะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายเชษฐา  ศรีสันต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายชีวิวิชญ์  ศรีสุทธา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายนักรบ  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายภารธรฤต  ยาสมุทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายธนธัส  นาทะสัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายชยพล  ชัยแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายกันชนะศักดิ์  ไชยประภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายอภิวุฒิ  คำโสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายเอกนรินทร์  อินธิยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายธีรภัทร  ปาลี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายพีรพัฒน์  นิพัทธ์สกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายธิปไตย  เรืองศิลป์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ปัญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายคุณานนต์  ตาดำนิล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายบัณฑิตพันธ์  มะโนสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายศุภกฤต  เจนใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงรดา  ธรรมพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปัญญาติ๊บ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงน้ำฝน  จะมู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงธนัชญา  ศรีธิเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงธนัชพร  ราชนิยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงปภัสราภรณ์  เพ็ญกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ข้าวก่ำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงวีรินทร์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงกนกชล  ไร่พุทธา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวโฮม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงจิตภัสร์  เทพมนตรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงธีรนาฎ  โลหะชิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงพรรณปพร  ปัญญาหล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งคุณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายอนุรักษ์  สุขเกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายปริเยศ  เครือวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายชัยมงคล  เลขศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายภากร  รักยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายเทพพิทักษ์  สอนพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายวีระพัฒน์  จองปิ่นหย่า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายอชิรภัทร์  ดอกไม้หอม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายจักริน  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายเฉลิมชัย  วังคีรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายอาณาจักร  วังแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายอชิตศักดิ์  อินทะจักร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายกันทรากร  พรหมโวหาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายวรเมธ  กำแพงคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายพชร  ศรีลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายภาณุวิชญ์  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายเจนต์สฤษฎ์  พรหมวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยศิลปิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงทักษพร  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงพิชยาธร  เตจ๊ะสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงกุลธิดา  จันชายเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงณัชธิดา  คำตัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงเบญญาพัชร์  ข้าวก่ำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อายุยืน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงกุลนัดดา  วงษ์ศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงจารุพักตร์  จึงมีชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงเจนจุฬา  โนรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมภูเขา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงปนัสยา  อโนทัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงมุกดา  แสงเพชรไพบูรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงณัฐธัญญา  วิวิธเมธีวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นันทชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายปานนุพัฒน์  กันธิยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายวุฒินานนท์  รักประชา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายจิรัฏฐชัย  ยอดแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายภาณุพงศ์  ขัดสุทะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายกาฮิน  จัว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายชัชพล  ทรายทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายปวริศ  สุริยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายภัทรพล  ขยัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายฉัตรรวี  ทองดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายศิวกร  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายชุติพนธ์  คำใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายศิรวิทย์  เกิดหลำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงกรกมล  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงณัฐกานต์  ยาแปงกู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ผลประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพิชัญญา  โพธิจิตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปวนเต็ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงสุภารวี  ภูแก้วสี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงณัฐกุลธ์  อุ่นญาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงปิญชาน์ณัฐ  อินยาวิเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงศศิวิมล  ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงอรุโณฌา  ไตรจักร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงชนัญชิดา  อาทร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงปาริฉัตร  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงธิดารัตน์  โปราหา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงศรุดา  เจริญภูวนิช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงณิชกมล  เชิดธีระกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายจิราภัทร  แก้วลอยฟ้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงณัฐศาพรรษ์  ทิพย์รมย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  หิรัญรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายปภังกร  บัวทะนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายจักรีวัชร์  อภิธนัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  พรมเป็ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายกฤษณะนันท์  จรุงวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายกิตติกวิน  ชุมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายณัฐนนท์  เครือวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายธนนันท์  ใจจักร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายธราเทพ  คำภีระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายยศวรรธน์  ละคำมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายวริศ  สุวรรณา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายอดิศร  ชุมภูทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายกิตติพิชญ์  เพ็งคุณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กชายดลธรรม  โนนศรีภักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงพิชชาอร  อ่อนชัยภูมิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงสุชาดา  ผ่องสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงอันนา  ปัญญาใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วปุก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงนันท์นลิน  อุดมโชคปิติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงพิชญาภา  วงค์สิทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงวรรณธกานต์  นอวรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงศศิธร  บุพศิริ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงสุภัสสรา  ดวงมะโน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงณัฏฐา  โภคธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายพชรพล  ทองคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายภัควัต  ปินตานา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายศักดิพล  แบนคล้าย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายนัชชุน  ทองยศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายกนกพล  อู่แสงทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กชายศรัทธา  เครือวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายณรงค์  พานสิริกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายปัญญากร  วงค์จิตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายพฤฒิพงศ์  รัตนจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายภูวรินทร์  คำจ้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายวุฒิภัทร  อิ่นคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายสุวณัฐ  ศิริลักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายอินทรศีล  เรือนทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงกรรณิการ์  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงสุริย์วิภา  โชคมั่งมีพิศาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุไรรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงขวัญชนก  วงค์ละม้าย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยานะนวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงธัญชนก  อาจอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงธิระประภา  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงพิชชาพร  ดอนชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงวชิรญา  กันทาเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ขันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงสุทธาทิตย์  วิวัฒน์ดำรง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงอรรชนา  ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กชายสิรภพ  กันทะคีรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายดนัยเทพ  ตุงคบุรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุภิรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายยุทธศักดิ์  รัตนกานนท์กุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายฤทธิพรรษ  เลิศชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายอิทธิกร  ปัญญากว๋าว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงกนกนาถ  สมวัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงชญานิศ  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงสุภัสรา  อภิมหาวงค์สกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงธิญาวรรณ์  สอนแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงเบญญทิพย์  สมนาศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงชัญญานุช  กิจรัก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ชุมพลอนันต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กชายสิรวิชญ์  สันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กชายกันตพงศ์  มานะพูลทรัพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายจาติภิวัฒน์  คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  มาเยอะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายทักษิณ  โพธา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กชายธนเสฎฐ์  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กชายธีรวุฒิ  ศิริธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายเปรมชนัน  อำลูน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายพิทวัส  เวียงคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายโภคิน  ใจคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายโยธา  จะลอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มาเตี่ยง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กชายเดชนรินทร์  อินต๊ะสงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายธันย์พศิน  ธนาธิปเมธีกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กชายวรัญญู  แสนสมบัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  พิสูจน์ศิลป์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงณฐมน  ชุมภูศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงขวัญหทัย  ประทุม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มูลแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงพิชญดา  สุขใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงสุนิตา  กันตรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงอัยญาดา  คำอินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายกฤชณัท  รักธีรภาพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายเสกข์สวัสดิ์  โภคชนานันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายนันทนนท์  พรมไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายสิรภพ  ฟักแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงณัฐณิชา  มามูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงศิริกัลยา  เตชะปิตุ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นามวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงโฟกัส  มือแลกู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงพรหมภัสสร  พงค์ถิ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงพิชชาภา  ชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงปารณีย์  อินต๊ะเนตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สุภาวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายบุรพัฒน์  คำยี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายธรรมนูญ  สุขสว่าง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงลักษิกา  โยธิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงศศิญาดา  จันทร์คำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงภวรัญชน์  สีดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงธัญสุดา  ต๊ะน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงกฤตพร  โตบันลือภพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงภูริชญา  นันต๊ะภาพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายวิชาวิมล  พุทธปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงธัญพิชชา  ซาวพา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองวิลัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายรัฐพล  แปงจำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายกฤษฎา  พรมตานะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วกนกเกียรติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายกฤติพงศ์  อนันต์ชัยพัทธนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายอุ้มรัก  ทิพวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายพงศภัค  ทัศนสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายศิรวัฒน์  ปันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายภรัณยู  ตามัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายอดิเทพ  วงสลี โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงธัญญาเนตร  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงนราภรณ์  อิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กหญิงพิชชา  ระมะโน โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงมาริสา  เซสอ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงศศิวิมล  คำล้น โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงนฤมล  ใจวัง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงอัฉริยา  ดอนชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายธนากร  ใจสะอาด โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กชายนพเก้า  ศรีพุฒ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กชายนราวิทย์  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายชนพล  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
832 เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
833 เด็กชายจิตติพัฒน์  ธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
834 เด็กหญิงศิริวรรณ  นาคจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
835 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เจ็นอ่าน โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
836 เด็กหญิงภัทราพร  ทองล้วน โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
837 เด็กหญิงจุฑามาส  พรหมเผ่า โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
838 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชมภู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
839 เด็กหญิงชญานุช  สุริยะอินปั๋น โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
840 เด็กหญิงนภัสสร  นพแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
841 เด็กชายรัตรินทร์  ร้องหาญแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
842 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ยอดมณี โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
843 เด็กชายกฤษฎา  โนสุยะ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายนัทพงศ์  คำวงค์ศรี โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายพุฒิพงศ์  ดอนชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายอรรถวิทย์  ไกรนรา โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงกุมมาวารี  คำตุ้ย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงณัฐธิดา  สารใจ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงปณตพร  เทพชมภู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายสายคำแน  - โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายกฤษณะ  เลิศชุมภู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายวชิรวิทย์  กลาหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายปฏิภาณ  ประดิษฐ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายอนุวัฒน์  แจ้งดี โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายกฤษณชัย  ดอนชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงฐิติมา  ติทวงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงณัฏฐาริยา  ยอดขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงณิชกมล  คำตื้อ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงราชาวดี  ทิพย์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ลำภู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายชินกร  ฟองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เผ่าเสือ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เทพดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงนิภาธร  แสนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงอรนิชา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายปฐพี  สีหานุ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายนพรัตน์  ใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายภาณุวิชญ์  คงยัง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สายแปง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายวัชรกาญจน์  เหมืองสอง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายรัชชานนท์  ใจยะสุ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายเดวิด  ยลเลอร์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กชายศุภวิชญ์  สิทธิขันแก้ว โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
875 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชุ่มมงคล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายณัฐภวินท์  อินชัยยงค์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
877 เด็กชายภูวสิษฎ์  ศศิวิมลลักษณ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงนิสรีน  พชรกมล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงปิยวลี  ปานกลาง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงคีตา  บูรณะฤทธิ์ทวี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงธาดารัศมิ์  ตอนะรักษ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
882 เด็กชายธนิสร  มโนเรือง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงนิรชา  งามเหมาะ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
884 เด็กหญิงแพณพิชชา  วันชัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กหญิงชัชญาณิช  เรือนมูล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กชายปฐวกานต์  ก้อนคำ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงณัฐชยา  กาวิละ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ลาวิชัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงธนภร  พิมพการัง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงประภาวรินทร์  รูปสูง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงหทัยชนันท์  โพธานารักษ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  อนุพงศานุกูล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา  สุตา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายอภิเดช  เมืองมา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายอนันยช  รักษาภายใน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงธัญชนก  สมุทธารินทร์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กชายธนพล  ฟุ้งพงศธร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงจิทาพัชญ์  มิลินพัน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงปวีณา  ตัน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงกนกพร  สกุลรัตน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงธัญชนก  ยุทโธ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กชายพิริยากร  ปานกลาง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เกษมศรีรักชาติ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงกันญาภัค  ยอดเเก้ว โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายพลชนก  พละขันธ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงราเซียช์  หนุ่มรักชาติ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายณภัทร  มินทขิน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายปภังกร  ผาระนัด โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายปวรพัฒน์  ศรีรัตนพงษ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงนัยน์ภัค  ธุวะคำ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงทิพานัน  แก่นดี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ปานยงค์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงทอปัด  ยี่สาร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงวรัณญา  รุจิวรกุล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายณัฐพัชร์  กาวิละ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงชิชาญา  เทนอิสสระ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายสุพัฒน์  เเสนจักร์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงธมนต์  เเสงวิลัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงธัญลักษณื  วงศ์ถิระศักดิ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงกชพรรณ  สุเดชมารค โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงศศิภา  ภาวสุทธิการ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงธนพร  สกุลรัตน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายเที่ยงธรรม  เถินมงคล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายฐิติพงศ์  คำแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายหฤษฎ์  เกรียงพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายชนกพร  จันทาพูน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทายา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงณัฐพร  นานาสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงธัญวารัตม์  ตาหมี่ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงแพรพลอย  แหวนพรหม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงรสิตา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงวิชญาดา  แก้วนา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงธันยธรณ์  เกเย็น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงพรไพลิน  เรืองศรี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงลภัสรดา  อบสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงวทันยา  สิริประภาวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงวีรินทร์  ซ่ง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงศิริกานต์  คำโอภาส โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงณัฎฐา  นานาสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงทิพรัตน์  น้อยสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงวรปรียา  คำพุธ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงศุภพิชญ์  วงศ์รินทราเมธี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงวารีทอง  เด่นเกศินีจันท์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายชานนท์  สุมัชยา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายญาณวุฒิ  ดอนชัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายธนกร  คำแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายธีรโชติ  สิทธิวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายพณิชพล  ราหุรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายณัฐธิกรณ์  แซ่ซือ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายธนวัฒน์  บริบูรณ์ธนารักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายอดิลักษณ์  เฌอหมื่อ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายภัทรดนัย  ทาคำมา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายนิธิศาสตร์  ยอดกระโทก โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายธีรมนตรี  ท้าวชัยมูล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายปกรณ์  อ้ายไชย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายจตุรภัทร  เรือนคำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงครองขวัญ  บริบูรณ์ธนารักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงจิตรทิพา  สักวัน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงณิชกานต์  จารึก โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีตัน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงเบญจศิรินทร์  สุริยาตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงปาณิสรา  ฟองตุ่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงเมธาพร  บวรสิทธิปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรมมินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงวิสสุตา  จินดาธรรม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงศิริกานดา  แหลมไธสง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงอาภาสินี  พรมมา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สันธิ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงเขมิกา  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงณัฐนันท์  นันตะรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงพัทธมน  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงรมิดา  ตอนะรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงรัญชิดา  อัถประเสริฐกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงสุภาวดี  คำตุ้ม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงโชติกา  ศรีตุลานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงกาญน์ติมา  อยู่เรือง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงฐิติภา  สมุดความ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงปิยนันท์  ขันเพชร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงขนิษฐา  ภาคภูมิเจริญสุข โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ไชยล้อม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงจิรภิญญา  ไกลถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงวรภร  พัวประเสริฐสุข โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงชนานันท์  แจ้งภูเขียว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายจอห์น  ศรีมกุฏ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายญาณวัฒน์  ยะยอง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายติณณ์  พลชัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายพิชญุตม์  เลิศบูรณการ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายกฤษณะ  ชมชื่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายธนกร  ชื่นถาวร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายวรชาติ  นามฮูง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มะโนหาญ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงธิดารัตน์  รวงผึ้ง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงปัณณพร  บุญธิมา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงปิ่นมณี  โยดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงธัตสรณ์  ลออพันธ์สกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงนวรัตน์  จาระวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงปัตศิมา  มาตา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงไปรยา  เซโตะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงสุธาสิณี  ศรีลา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงสัสดาวดี  คำหมื่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงชุติมา  โลจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายธนวรรธน์  เมืองซ้าย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายวิธาน  จิวะธานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายเกียรติกวี  หาญแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงกนกกร  บุญเป็งแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงพิชญาพร  ใจยะสุ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงสิรินทิพย์  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงกฤตยา  ลือเรือง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงประภารัตน์  ศรีโชติ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงพิชญาพร  บุญละเอียด โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายพีระ  จิริศานต์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายศรัทธา  อุดมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายอนุชิต  จิน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายอัครเดช  เด่นศิริโยธา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงจินดา  ธรรมมา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงธิดาวรรณ  คำดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองใจ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงอชิรญา  เพียรพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทะคุณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  สีดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงภัสสร  เดชพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงชลธิชา  หลานป้อ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 นายดนัทธ์  สกูลหรัง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงฐิติพร  โสภณคูณทอง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายธนาธิป  แซ่ลี้ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  บุญพิราศ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายปรัชญา  ดอนเลย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายณัฐชนน  สีสัน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายจิรโชติ  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงสุชานันท์  ทรายแก่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายเฉลิมชัย  แซ่ลี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายธนกฤต  เหล่าอุดมกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงกรณภัส  อุตตะมะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงกฤติกาณต์  ใจมั่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงจิรภิญญา  วุฒฑปุญโญ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงชนิการ์  ใจชุ่ม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงณุกานดา  ชินบุรี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงปรียาภัทร  เซโตะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงรัตน์รพี  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงวาทินี  ยอดบุตร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงสุธีธิดา  พรหมเสน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงปทุมทิพย์  ศรีมกุฏ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงพันธ์วิรา  คาดีวี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงนรินี  หล้าตัน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กชายพชร  อาริยะ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กชายพัทธดนย์  ไกลถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กชายรอชิต  สิริสิทธิวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กชายนิติธร  ภักดีศรีสันติกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงศศิภากร  กันทะนิตย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กชายธีทัต  ไชยะสุ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กชายศรัณยพงศ์  ตุลา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กชายชาคริต  ฟัน เลแวน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กชายทรงเกียรติ  ชีวินมหาชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงวารุณี  โชครัตนสกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงจิณณ์พัชร์  จีนะวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  ชัยกุลโชตน์ธนิน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กชายศุภณัฐ  อุตพรหม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงปริยาภัทร  ใจหาญ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงรัตน์ชนภรณ์  เชื้อสะอาด โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงศิริวัชราภร  บัวนวล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กชายปัณณพงศ์  นันต๊ะรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงพชราพรรณ  ธงศรี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กชายเดชาวัต  พิณใจ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กชายพัทธดนย์  เมาะราษี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กชายปภาวิน  เมืองมา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กชายสิรภัทร  ตาคำ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กชายณฐกร  เขื่อนแปด โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กชายธีรัตน์  อุดมธีรสกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กชายชลแดน  กันแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กชายทีปกร  ไกลถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงธนภรณ์  เฉลิมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงวัลภา  เครือวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กชายธวรรธ  ใจคำวัง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กชายณธรรม  เรืองสินทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงณัชชารีย์  บุญยืน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงนันท์นภัส  ประสม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงหทัยฉันท์  เหล่าไพโรจน์จารี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1079 เด็กชายธเนศ  วัจน์นารุ่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงณัฐนันท์  วงศ์แปง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงศิริกรณ์กมล  บัวนวล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงไอรดา  ปัญญาคำ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงจันทรัตน์  จันทรประเทือง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงรวีรัตน์  สิทธินันชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงจุฑามาศ  คงตุ้ม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  ปาคำ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงปารมี  ลีเจริญเกียรติ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กันทา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงสุฐธีรักษ์  ราชคม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กชายฉัตรธวัชร  วีรนนท์ภูภัทร์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายเตชินท์  กันยะมูล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายธนวิชญ์  โอภาศเจริญสุข โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายนนนันท์  จันทรา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายเอกณัฏฐ์  วงศ์ลังกา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงเปรมลญา  พุทธิสกุลชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงอรอินทุ์  พฤกษางกูร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงกฤตพจน์  เทพวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงปรียาพร  บุญทา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายอันน์  ฉันทะ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายกันต์ดนัย  กาจินา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายภูวิศ  สุทธนู โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงจารุพิชญา  จินะสาม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงเปรมธิชา  พุทธิสกุลชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ฑีฆายุ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายธนกฤษ์  มาลารัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงเอ็นดูขวัญ  เดชบุญ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายสรชัช  สุวรรณจินดา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงชลณราย  ไชยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เงินทองแดง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงชนัญญ์นิชา  ทับทอง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงกัญญาภัค  วงค์สม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงเบญญาภา  ธรรมขัน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายศิริโชติ  ตุ้ยสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงอโนชา  เทพคำลือ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงน้อมเกล้า  เทพชาติ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงนิชชิตา  เดชะบุญ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงฐิตาพร  เอี่ยมพร้อม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายนิโคลัส  เอมี่ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายศิริวัฒน์  วิทำมา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายสิรวิชญ์  โคแพร่ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายศุภ  โคแพร่ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายกิตติธัช  นำทาน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงรัญชนา  จันทร์เพชร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงสุทธิกานต์  มณีขัติย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงกิติยา  ทิศอุ่น โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงกวิสรา  ฉางข้าวคำ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายธันยบูนรณ์  สายทอง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงณิชนันทน์  เปรมกมล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายปภังกร  จันทร์ดีมี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายเจตนิพิทธ์  จันทร์อู่ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายฉัตรชนก  แก้วชุมพลกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายณภัทร  คล้ายสาหร่าย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายปองคุณ  แสนใจกล้า โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายรัชชานนท์  บุศย์เมือง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายณภูสิษฐ์  เครือประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายธนณัฎฐ์  สะตะ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายด.ช.กฤษตฤณ  ติรักษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายศุภกร  คาดีวี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายณชพล  ศรีคำ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงหทยา  ภิระบรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายทนุธรรม  สีหาเวช โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายติณณภพ  โอภาสเจริญสุข โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายศุภกรณ์  ขิงทอง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายณภัทร  สิทธิพร้อม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายกวีวัฒน์  ศรีบัวบาน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงณัชพรภัทร์  วงษ์ไชยมูล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงชนิดาภา  พรมเมือง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงณัชพรสิริ  วงษ์ไชยมูล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์เย็น โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงภัทรฤทัย  วงค์สม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงพิชชาภา  จันทาพูน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงธีร์วรา  ทวีชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงปณิตา  ยิ้มย่อง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สุขแสง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายกตัญญู  ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายภูวณัฎฐ์  ชุมพิบูลย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงปนัสยา  ธาราพิมาณ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงพิยดา  นิรมิตรมหาปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงภูริชญา  เกี๋ยงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ขาวนวล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายวิวรรธน์  สาระนา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงชาลิสา  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงญาณิน  ชูเชื้อ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงดารากานต์  จำเริญ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงอริญชยา  อินแปง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายวัชรพล  ญาณะโค โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายณัฏฐ์ชต  นาคเกี้ยง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายศรัณย์ภัทร  สลีสองสม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายธเนศวรรษ์  พรหมเมศ ณ อยุธยา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายสรภัทร  สุวรรณจินดา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายศตวรรษ  ราชจันต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายณกฤศ  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงทอฝัน  ไทยโคกสี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงเอริก้า  สลีสองสม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงสายธาร  ธรรมศร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงชนิกานต์  วิสูตรโยธิน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงณัชวดี  ศรีวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงพัชรินทร์  ชัยกุลโชตน์ธนิน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงภัทรียา  นิสภกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงธัญชนก  พรหมมี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงจิราภัค  บุญยืน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงเพียงขวัญ  หล้าบุญมา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงสิริ์ภาวิตา  ชูเชื้อ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงพัทธรินทร์  ปริวราพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงชนิสรา  โกแสนตอ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สิริเขมากร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงณัฐธนยา  โกเมนต์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายขจรยศ  ชุมภูสมษา โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงทับทิม  จันทร์วงค์ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กชายพชร  ช้างหิน โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงพิชยภา  จริยะรังษีธรรม โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงเรยา  เพิงเจกู่ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายขจรยศ  หนานคำ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายคุณาสิน  อินยาศรี โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงนภัสศร  นามบุญ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม