รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชวัลวิทย์  วัฒนวีร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพชรพร  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปริยาภัทร  จันทสารคาม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนลินพรรณ  เลิศหิรัญสุรกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายภาณุวัชร  ยาดี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายอัยการ  สามคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงศิรินาฏ  เตชะธีราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐวัฒน์  อุดทา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายภัทรวิน  ไชยจำเริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุขกัญญา  วรรณสม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญมล  วรรณสม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพิชชาภา  สัมพันธ์นุกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธราเทพ  คันธะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายกฤตัชญ์ภูมิ  นันตา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงมัญชุภา  กลีบเมฆ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายนรภัทร  ศรีสวัสดิ์จินดา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจารวี  ทิธาดา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายณฐกร  ขัติยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายชนทัช  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฏฐ์  ราชกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายสุรชัช  กุลอัชชะกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายจรูญวิทย์  ยาวิเริง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายกฤชพัฒน์  ภวนะเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายกัญจน์  แสนขัติ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายวีรภัทร  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์รวมสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงขจาริน  คมทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณปภัช  มะโนตา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชญานิศกัญญ์  อินทร์จักร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงวริศรา  สุขเจริญไกรศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสุภัสสรา  กันทะรา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฐกรณ์  ภูเจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐดนัย  สีใจสุ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายกิต์ระธิษณ์  ทิพย์พละ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายอกัณห์  ชนะพล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายนิวิฐ  เตชะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอารยา  นำพา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐธยาน์  มังคะละ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชนัญชิดา  พลศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายพัฒนเชษฐ์  รติพรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายอาณกร  กาวิชา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ป๊อกบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธนพร  คงยุทธ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปวริศา  คำเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายพีรวิชญ์  สัมพันธ์นุกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายพิตรพิบูล  ตะสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายสิรวิชย์  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายภูพิทักษ์  โพธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายวุฒิภัทร  อินต๊ะนอน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายศุภวิชญ์  จินดา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงศิรนาฏ  เตชะธีราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงธมนวรรณ  ภาสน์พิพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายพิสิษฐ์  พิสิฐบัณฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายกฤตภาส  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายวรชัย  ศุขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงรางรินทร์  ชอบทองหลาง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงเนตรกุญชร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายกฤตภาส  แก้วน้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพิชญสิร์ยา  ปิติพัทธนันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายกิตติกร  สีไพร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพิมพ์วรียา  พรมโมคัก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปณิดาภา  ณ วันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงธัญญมัย  อินต๊ะตัน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายธนภัทร  บุญเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายนิทธันต์  อนันต์ชัยพัทธนา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงตีรณา  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายอรรคภณ  สิทธิวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงทิตานัน  ลิกิติกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงลัลน์ลลิน  โค้วประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีทา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงเพิ่มพูนสุข  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกษมา  เพราะยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกชพร  ชะพลพรรค โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกมลนิตย์  วงษ์มานิตย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายรอมฏอน  หวังตักวาดีน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สร้างช้าง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายภูปกรณ์  ภัทรจิตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายภัทรกร  ตามวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายดิษญ  ยารวง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายภาสา  เตจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงนัทธ์ชานัน  สามหมื่นคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงวีรยา  พรสิทธางกูร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายศุภวุฒิ  จิรกุลวัฒนาพร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายวรภัทร  บุญเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายแทนคุณ  เกียรติวัฒนเจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงธันย์ธารีย์  ทวิพรชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงชนิดาภา  แสนโคตร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายพูนรัก  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายยศวริศ  พรมเลข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปราบมะเริง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปวริศา  อุตมา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงสิริมณี  จงศิริฉัยกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายปัณณธร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปริณดา  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงรดามณี  อภินิเวศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายวงศ์วริศ  บูราณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงสาธนีย์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายกันตพงษ์  ไชยยา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายพงศกร  จันตะมะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพิมญดา  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายนนท์พิพัฒน์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชาคริยา  ธีราทิตยกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายนวกร  แปงกลาง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธีรธาดา  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงเพียงขวัญ  กาวิละ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงสุภาพร  พรายวิจารย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงเพชรกัญญา  แส้สาคร โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  วงค์มูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  หมั่นคิด โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงภคพร  อุ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปัทมพร  ฉัตรมณีฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประทุมมา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายณัฐวัฒน์   พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายคชภัค  จันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนภัสนันท์  บรรจงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกรรณิกา  ปงปัญญายืน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงหทัยชนก  ไทยโกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงบุษกร  กองฟู โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายเอกชัย  บัวเขียว โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายบุญญฤทธิ์  สุพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงวิภาวี  ถิรธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายนรวร  ขาวฟอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงธันยมนย์  คูห์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายรัฎฐาภิรักษ์  พรหมทัศน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายกฤษญพงศ์  พรพินินวรกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายนรภัทร  บูรณ์ปอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายพชร  เขื่อนเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายกวินภพ  เรืองศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายอมรพงศ์  พานประเสริฐสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายณนก  ตาคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายภูมิ  กุลคีรีรัตนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงกนกพร  ภักดิ์ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงอนาฐีตา  ศิริไชยโสภณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงวรัทยา  หน่อแหวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงกันติชา  ทิพพวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงปทิตตา  แต้ตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงบุญฑริกา  ปรโลกานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญเกิด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายต่อสกุล  อภิวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายพัทธดนย์  ทวีสมบัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายศุภกฤษ  ใจดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายณฐกร  ชมตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายธีรภัทร  ตั๋นเต็ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายธิติพงศ์  ตั้งผลไพศาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายภัทรพล  พานิช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายวิทยา  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงลภัสรดา  นันเปียง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงสุพรรณิกา  ไสยวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงวิรัญชนา  แสนทนันไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงศรวณีย์  ตาดำนิล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเป็ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงณัฐชนา  ปรัชญาวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงบุษบากร  ทรงทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายศิรวิชญ์  กันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายอิทธิ  สุวรรณดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสลิลลา  สิทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปุญญิศา  ปารมีสัก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงพรรณชนก  ซาวคำเขตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายธนวรรธน์  คำจีนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายสุวิจักษณ์  ทรายคำมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายพีรวรรธน์  นเรวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายภูชิต  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายสิริโชค  วรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายปิติพล  ต๊ะเขตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายภาณุวัฒน์  จิระมาตร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายปณิธิ  ทิพพวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายพรหมพิริยะ  ชัยวัฒนลิขิต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายศักย์ศรณ์  อัถประเสริฐกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงธนัชพร  ภุมมะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงพิชามน  คำวัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงมนัสพร  สลีสองสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงปาณิศา  ปารมีสัก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สารอินมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายกฤตเมธ  ยานะนวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายชินาธิป  คำเวียงสา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายอนุภัทร  วรรณกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายกฤตพจน์  วิจิตรปฐมกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายโสภณวิชญ์  กาลทะนิด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายวิรัญญู  เหล่าลุมพุก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายอติชาติ  ศรีสุระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายศจิ  คันธวังอินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายชินท์ณภัทร  พงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงปิยดา  สุภาใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำสาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงศิรินทิพย์  บรรดิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงลักษิกา  กองคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ปินทรายมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงฐานิดา  พรประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงนีรชา  จักร์สาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงเนตรนภา  สันทะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงปพิชญา  นิลคูหา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงแพรพิชญ์  สุขรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงภัณฑิรา  อโนราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงภัทรชญา  ยืนยงแสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงชนากานต์  เสนนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายไกรวิชญ์  เผดิมศักดิ์พิทยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินต๊ะขัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายรัฐภาค  วงค์มูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายพัทธนันท์  อันภูวงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายกาญจนวิทย์  สุทธนู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายชินวุฒิ  พิมพ์เผือก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายณัฎฐวัฒ  ใหญ่ผา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายธนกฤต  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายนภัสดล  คำยอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายภัทรกร  จันทร์สุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายเหว่ย เล่อ  ลิ้ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายกัลปพฤกษ์  สารถ้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงปพิชญา  ปัญญี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มโนวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงญัญรัตน์  เป็งคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายปัญญพนธ์  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายจิรายุทธ  โนคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ผึ่งทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายเขมทัต  ประพัศรางค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายณัฐภูมินทร์  กันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายปัณณฑัต  คำพุฒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายยศรัล  จันต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายริวตะ  มาสึมาเอะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายศุภโชค  เขื่อนคำป้อ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายภัทร์นรินทร์  หิรัญวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายชวนากร  สุวรรณดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงกนกวรรณ  รักษาป่า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงฐิญาภรณ์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงนิชานาถ  มูลเทียร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงพิมพ์กมล  บุญมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงภูริชญา  วิรัตน์เกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงวรัญญา  บัวน้ำจืด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายเตโชเพช  จันทร์ตุ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายภัทรดนัย  ใจเผือ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายคณิศร  ปัญญายืน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายธนกฤต  ลือเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายจิร  เชื้อบุญมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายธรรมปพน  จีสะอาด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายเพียรพอ  เลิศศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงธัญพร  ก้างยาง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงปพิชญา  วงศ์วิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายธนภูมิ  ตาหมี่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายจีราวัฒน์  ลาภใหญ่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงปุณยนุช  ปัญญาหงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงศิวะพร  เทพปัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายกรรวี  สัจจะวัฒนวิมล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงณัชรประภรณ์  กุมหาชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงทรรศนพร  ฟองสมุทร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายธนวินท์  ชูชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงสาริศา  ณะอุโมง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงพรรณภัทร  คำวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายชยพล  บัวสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงยุพารัตน์  วิเชียรพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงเทวธิดา  ด่านอินถา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายกล้าณรงค์  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายพิทวัส  บรรณเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายถดิศักดิ์  โพธิบุตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายธนัญกร  หล้ายอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงจิรภิญญา  มะโนวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายกชวิชญ์  สุทธินนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายไชยวัฒน์  รินนายรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายเชน  บินเหม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงธีริศรา  ชัยเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงกฤติญา  มหาวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายมาโกโตะ  โอกุระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายกฤษณะ  ปาโปท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายพลลภัฒน์  ชนันต์ธนันชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายกฤชนัท  ชัยอาษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายอัศวิน  อุปรา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงวิชญาดา  ทารังกา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงณัฐวรา  หมายมั่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงธารญา  ชญาดาสิริกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายคณิน  อัครพูลพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายพรหมตรีภูมิ  มโนชมภูใบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงเบญญาภา  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงกนกพรรณ  สมวัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพิมพ์พนา  สุปิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายวรรณชาติ  สุพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงพรณพัฒน์  ดีวรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงอภิชญา  แดงหล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายธีรพล  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายภูวดล  ประสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายธวัชชัย  รินเที่ยง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงขวัญรัตน์  ตั๋นทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงโสรยา  เดชาสัตถากูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายพุฒิเมธ  แก้วสีดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายธฤตวัน  วงค์มะณี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายชินวัตร  ใจเติม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายเมธาฤทธิ์  เทพสุรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายกิตติธัช  พลายพลู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายณภพ  บุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายธนภูมิ  บุญทิพย์จำปา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิริคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงวิชญาพร  แสงโสภิต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เนียมจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงชนันธร  กาวิละ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายธนโชติ  สิทธิพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายรัฐภูมิ  วงค์มูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายอนุพงษ์  ศรีวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายชิษณุ  ธรรมนวรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายนราวิชญ์  เสาปัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายรัฐศาสตร์  ภิญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายศุภกร  เพียรดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายกรีธพัฒน์  บุญสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  อินต๊ะวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงณัฎฐา  สนองญาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงปัญญาพร  จำรัสฉาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงสุภาวดี  คมชายชาญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงญาตาวี  ราชตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงณิชาภัทร  สิริสิทธิมหาชน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงปุญญาภรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงภัทราพร  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายกันตพงศ์  รัตนศรีตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายณัฐกร  สมบัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายกันต์นที  มโนใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายเตวิท  บุญวิเศษจินดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายธนภัทร  อินต๊ะนนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายธันยบูรณ์  ยอดสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายวงศ์วริศ  วุฒิเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายณัฏฐกรณ์  สมพุทธวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงเมธาพร  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาบคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงเบญญาพร  บุญเทียม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงชญานินท์  นามหนวด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายณพัฒน์  กองมงคล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายสิรวิชญ์  เทพเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงฐิตินันท์  อยู่เบิก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงอรพรรณ  มโนสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายกวีวัฒน์  ถูกจิตต์เสฎฐี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายนันทวุฒิ  คุณประทุม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายภัทรพศุตม์  หล้าเต๋จ๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายเอกรพี  ใจปินตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายปฏิภาน  เขยนอก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายปรวัฒ  แม่นหมาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงอภิชญา  ตานี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงเบญญา  ทะลือชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงรรัญรัตน์  สุริยะโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงธนัฎชา  ภูล้นแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงพาณิชา  วันดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงกรกฏ  เปียงเปี้ยสาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชื่นดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงนริศรา  เสียงดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงไอรินลดา  ซองทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงวาสนา  มอโป๊ะกู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงวัชราภรณ  บุรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายธนภูมิ  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายจิรวัฒน์  แปงแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายธนเดช  เสียงล้ำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายปิติพันธ์  ต๊ะเขตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายพงศภัค  ชมภูเขา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงชนากานต์  สลีสองสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงอธิชา  นัยติ๊บ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กันธิมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงมาริสา  ไชยราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงอภิศรา  อุปรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงกีรัตยา  จันทาพูน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพัชรีพร  วังใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงเพียงฟ้า  สงบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายนราวิชญ์  เจริญสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายนฤเบศร์  วงศ์วิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายพูนทรัพย์  แก้วคำแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายวรธน  กุศล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายวิเชษฐ์  บุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายวัชรพงศ์  ข่ายสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายณัฐพัชร์  ชัยวุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงสวิชญา  ตั้งต้น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงปวีณ์นุช  คำแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงบุษกร  พิกุลทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงศศิกร  สิทธิขันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีทะแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงอันติมา  มณีวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงเมธาพร  วรพิพัฒน์พล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงอริสรา  พรมราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงกชพร  หิรัญญวิภาดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงพิมพัชชา  ศรีมล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายรพีพัฒน์  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายณัฐภัทร  อินต๊ะสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายธนบดี  กาวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายวีรภัทร  รักชอบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายคมสัน  สิทธิหล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายพชร  มนตรีมโนรมย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายนันทวิทย์  ของใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงวรัญญา  กุมาทะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงญาณัจฉรา  คำสาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  พลอยเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีปัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายณธกร  ปัญญาใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายวรปรัชญ์  สาปคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายรฐนนท์  บุณยรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงนราวดี  แปงชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงกชกร  จอมศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงศุภวดี  ใจวรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทิพย์บุญชู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงพรวิภา  ธนาภัทรกิตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงบัญฑิตา  ยอดกลิ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายบุรฉัตร  คำพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายฐิติวัฒน์  หัตถอนันสิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายชโนดม  แก้วคำมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เขตกัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงขวัญทิพย์  ผัดเรือน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงฐิติกานต์  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงปุณยนุช  ไชยสาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายภาคิน  สลีสองสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายจิรภัทร  ราหูรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายภูมิพิจักษณ์  โสภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายกษิดิ์เดช  กันทาสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายทีปกร  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายพลภัทร  มนตร์วัชรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธีรพัฒน์  จินดาธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายธีรเมธ  สุขทรัพย์ศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายชาตรี  เรืองศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงชนิศา  นิยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงชญานี  นิยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงนลินรัตน์  ขัติกันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพิมพ์ณิชารัช  สีอินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงจิฎ์ณภัฐร์  อัครวนสกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงนภสร  สุริยะไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงปองขวัญ  ปาระมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงรพีภาส์  วงศ์พุ่ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงธิญาดา  สอนแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงพัชรวัลย์  ตระกูลชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงศรัญรัตน์  จันกิติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงกชพร  แท่นดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงปาณิสรา  อิ่นคำฟู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงอาจารียา  ใหม่จันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงภาสิรี  ปภาธนันกานต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงบุญรักษา  ปงลังกา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  จอมใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงจันทกานต์  ซิวแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายรพีพงศ์  ชุ่มพงษ์พันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายพุฒิเมศ  สามารถกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายอัครเดช  สุยะพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายชัยธวัฒน์  อภิชาติพรสกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายธีร์โชติช่วง  ธรรมชื่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายอภินัทธ์  วงค์ชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายปณิธาน  กันธิมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายปัณณธรรม  ปัญญาเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายจิรัฎฐพล  เกสรพิทยาพงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายพงค์ภัค  เครือวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายพัดเมฆ  เตชะตน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายปิยังกูร  บัวลาดชินภโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายปฐวี  เหล็กทะเล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายรชวินทร์  วิลัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายวิเรนทร์ฤทธิ์  สกลภูวรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายปุญณ์พิศุทธิ์  แซ่งเงอร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงปวริศา  วิริยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกานต์สินี  หมอเก่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปัญญานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงปริณดาพร  เสวานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงนิชาภา  คณิตชยานันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงมิตรสินี  กีรติวิบูลพงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงมณีรัตน์  ปัญโญแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงภัทรวดี  สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วรรณริท โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงศิรภัสสร  แก้วทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงชวพร  จันทะรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปรียาภัทร  พรมรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงกมลรัตน์  วงค์ลังกา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงธัญพิชชา  มาใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณัชญา  ใจเขียว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายพฤฒิพงศ์  จะเรียมพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายกฤตกานต์  มีจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายศุภกร  ใจดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายเอกณัฐ  วัฒนาธร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายโชติกวนิตย์  สิงห์เชื้อ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายหัฎฐกร  ทองจินดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายอชิระ  คีลาวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายกันตพงศ์  บุบผาชาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายปองภพ  เสนางาม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายชญานิน  ชุมภูดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายปุญญพัฒน์  สาแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายวรมัน  ชัยราษฎร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงวิชดา  เสรีนิวัฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงรัตนาวดี  ภัสรปทุมลักษณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงณธิดา  แสนติยศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เลิศเจริญปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกีรติ  วิสาพล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพิรญาณ์  เติมพิริยะกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงพลอยปพร  ฐากุลสิริโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงนภัสรา  ไชยศรีมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มีโสภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายกษิดิ์เดช  อินเทพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายพงศ์ปณต  ธิวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายพงศ์ธาริน  กีรติวิบูลพงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายอติกันต์  ใหญ่วงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายนพณัฐ  วรรณสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายณภัทร  ก่อเกิด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายธนภูมิ  ตาลคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายธีรนาถ  พิมพ์พรปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายนิพิชฌน์  พิศมร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายเปรมากร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายนัทธพงษ์  สมยาราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายเดชพนต์  สงคราม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายณธกร  สถิรานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายทินกร  วิชา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายธนรัฐ  เสียงแขก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายพอเพียง  เพชรอาวุธ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติวนิช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงศุภศิริ  ทันละกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงธิตยา  สุทธะอาษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงแก้วกัลยา  ปัญจรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงชญานุช  วรรณสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงเบญญาภา  พูลผล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงภีรนีย์  สีธิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงขวัญภัสสรา  ราชจันต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงธิดาทิพย์  เพ็ญภาค โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดาภร  ยอดวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพัชญ์สิตา  คิดรังสรรค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงเพชรณิชา  ศิริบุญรอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงบุญยวีร์  ชาติพัฒนานันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธัชพล  วงค์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายนพอนันต์  สุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายนิธิศ  มารอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วคำอ้าย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายโพธาวิท  โพธิ์หนองบัว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายวิณพัศย์  เชี่ยววิจิตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายณัฐดนัย  ฟูคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายพลพบ  โชครัตเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงธัญรดี  เมืองมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงชิษณุชา  เพชรนวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงชุติกาญจณ์  แสนชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงณิชชา  สถานเดิม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงรวิสรา  ชัยเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงวรพร  พิทักษ์กำพล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงสุภัทรชา  ศรีผาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงนิชนันท์  ภัครนิธินันต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงสรสิชา  วันดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอารยา  เมงไซ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงชิตตาภา  เลิศศิริธง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงชลิตา  สันติสกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพรนัชชา  ชัยกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  บุญสนอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายกฤชณัท  กันธิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายณัฏฐ์  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปฐมวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพศุตม์  แสนทนันชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายภูดิศ  สลีสองสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายปัณณวิชญ์  กลิ่นดารา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายสร้างสรรค์  สีลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายภูรินท์  วงศ์วุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายสุประวีณ์  จันต๊ะโก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พยาศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงธัญวรัตม์  พรมศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณฐมน  ปัญญาช่วย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  สวยงาม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายธนกฤต  บุญถึง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายกฤษณะ  แลเฉอะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายพงศกร  ทาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายยศกร  ศรีพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายศักรนันท์  ยาวิราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายเอกราช  ประยงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายศิรสิทธิ์  ขันทะยศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายบรรเลง  บังคมเนตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกฤษราภรณ์  จันทร์กันธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงธัญพร  บุญเฉลียว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงอริสา  ทองรอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพิชชาภา  พุกรอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นามวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงจารุตินันท์  คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงณิชนันทน์  วงศ์ไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทินวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงปรายปรีญา  เรืองสังข์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ชาคริตกร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงวนิชญา  วงศ์ปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงวาสนา  วรรณา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำภีละ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงอุษาวดี  ติ๊บมอย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงอุรัสยา  สายแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงฐิตาพิชญ์  ติบเต็ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กชายธีรณัฎฐ์  เม่นแย้ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายพีรพงศ์  อารินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายอนุพงษ์  ทิพย์สุภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายวรสรณ์  ชำนาญกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายณกรณ์  านสิริกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายธนบดี  ปงรังษี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายธฤตวัน  พิทักษ์นากุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายพชรพงษ์  เกสรพิทยาพงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กชายภูมินันท์  เป็งดล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กชายวัชรพันธ์  ลี้ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพนิตพิชา  ดวงพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงชญานันท์  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงนัทธมน  สมศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สาริวงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงไอลดา  ภุมรานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สีสวย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงทรรศิการ  คำอุ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงธันธิดา  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงศรินทิพย์  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงไหมแพรวา  พุ่มทิม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงอุสา  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายวรกันต์  วรรณราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายพรรษชล  น้อยศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายวชิรวิทย์  นาขยัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายวรกฤต  ตันกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายกิตติชัย  จันทร์ชุม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายธนวรรธน์  เรือนสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายรัชชานนท์  เมืองใจ๋ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายรอยอินทร์  คำถิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายนิธิศ  อินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายนิรวิทธ์  เต้าประจิม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงปาณิสรา  พึ่งบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงชณิปรียา  จันทิมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงฐิติภา  ลือชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงชนาธินาถ  มโนจิตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สารถ้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  สุทธสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงอภิชญา  วะยาคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกันตินันท์  เขื่อนพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงวรลักษม์  สุดด้วง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทูไกรประยูร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงปรายฟ้า  ลี้บุตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงวริศรา  ขุนมิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงมนัสนันท์  สวามิวัศดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงเพลงพิณ  ไตรแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงลักขณา กริ๊ส  สุขเกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงวนัชพร  อย่าลืมดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายธีรพัฒน์  คีรีแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายพีรวัฒน์  ปวงรังษี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายพุทธิคุณ  วุฒิสารวัฒนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายอัครวิชช์  เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงกันติศา  เปล่งใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงณปภัทร์  ก้อนทองสิงห์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงณัชชา  ภูพิลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงธฤษวรรณ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงภัทรปภา  อุปสงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงอริสรา  ชัยเลิศวณิชกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงสุพรรณษา  สันทะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงกตัญญาภรณ์  ปาปวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงศิริรัตน์  ผสมสัตย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายธเนศวร  ยุทธแสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายภมรเทพ  ปิยะพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายพงศธร  อุดกลิ้ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายศุภวิชณ์  ทองคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายเกียรติภูมิ  อุประคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายณภัทร  ธรรมเสนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายธนดล  ใจบุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายพงษ์ศรัณย์  ตุ้ยสืบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายปุณณพัฒน์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายพีรศักดิ์  อุปละ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายร่มพิชา  ทองพันชั่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายภาคิน  ใจนวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายวรภพ  ผมดำดก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายกฤษณกัณฑ์  ชำนาญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายกฤตเมธ  มูลคำดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพรรวษา  คำเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกฤติมา  สมนาศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงณภศธร  ภิระบรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงปุณิกา  เร่งเร็ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงณัฐฐาริญา  วันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  แสงมณี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงดารารัตน์  สวัสดิรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงพรรณทิชา  ขัดแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงศุภนันทิพย์  ผัดเรือน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงนภารัตน์  สมตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงอัญชิสา  สร้อยอุดม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายรณภัฎ  ชัยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายพีร์ประภัทร์  ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายปิยพงษ์  ใจคำแปง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อาษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายเจษฎาพงษ์  พิจารณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายภัทรพล  วรรณโน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายกันต์กวี  ปัญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายจิราธิป  ก๋องวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายทิตัส  ชูวิทย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงกุลจิรา  อารินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายทิวาวัชร์  ดอนชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงปฑิตตา  กรเพชร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายธีวสุ  เนียมใย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายภัทรพล  หน่อท้าว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายวีระยุทธ  เชิดชูวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงณิชมน  บำเพ็ญอยู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายสิรวิชญ์  ขัติยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงสุพิชญา  จิตติปัญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายธีรนัย  นะนันวี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปวงรังษี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพลอยเจียระไน  ตุ้ยต๋า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงรุจรฎา  คำกวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงช่อลดา  วิฑูรย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงฐิติพร  สืบเครือ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงศิรินภา  สุขเกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงกวินภัค  ศิริวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงชญานทิพย์  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงธนัญชนก  จักรสมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงพิชากานต์  ภิญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงวรัชญกรณ์  สำราญดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงชัชญาณิช  ฤทธิ์รุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายศิริชัย  อรุณอาศิรกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายณัฐชา  พยาศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายปิยะชาติ  กำลังกล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายเปรมชัย  เปรมตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายยศนนท์  ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายปุณณวิทย์  หลวงสุภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายทีปกร  แซนเบิร์ก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงณิชกุล  สุเต็น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งชัยพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงแอสลีน  เซียวเจีย วอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงณภัทร  ณ ลำพูน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงกชพร  สุนันต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายวิชญ์ภัทร  เมทาง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายธัฐพิสิษฐ์  คำแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายปวริศ  จันทร์ใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายตฤษนันท์  อินต๊ะเนตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายธนกฤต  ม้าทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายศิรภัส  ตาสาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายภูตะวัน  มีประไพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายกิตติพงศ์  วงค์จินดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายธนายุต  ศรีเรืองเมตตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายรัชชานนท์  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายอัครวิชช์  มะณีโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายนันทิพัฒน์  กาวินจ๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายชยางกูร  สมุดความ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายนฤสรณ์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายธนกฤต  คำพิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายพัทนน  เมืองสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายณัฐภูมินทร์  โพธิเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงรัตนมณี  เกิดเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงณัฐชญา  ธรรมสรางกูร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงเกณิกา  สุธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงกุลนิดา  กันธิยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงขวัญชนก  เมืองคำมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงณิชนันทน์  มีลาภ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงธัญชนก  แสงชัยทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงรวิภา  ใจคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงชรินทิพย์  พิมพ์จำนงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงรุ่งนภา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงอิมธุอร  เขื่อนเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ก๋านวลใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงธัญทิพ  กองตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายพิสิฐชัย  นิลาพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายศิริวัฒน์  อุดมเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายวุฒินันท์  เครือประสาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายภูรินทร์  สมณะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายเชษฐา  ศรีสันต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายชีวาวิชญ์  ศรีสุทธา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายนักรบ  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายภารธรฤต  ยาสมุทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายธนธัส  นาทะสัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายชยพล  ชัยแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายกันชนะศักดิ์  ไชยประภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายอภิวุฒิ  คำโสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายเอกนรินทร์  อินธิยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายธีรภัทร  ปาลี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายพีรพัฒน์  นิพัทธ์สกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายธิปไตย  เรืองศิลป์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ปัญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายคุณานนต์  ตาดำนิล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายบัณฑิตพันธ์  มะโนสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายศุภกฤต  เจนใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงรดา  ธรรมพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปัญญาติ๊บ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงน้ำฝน  จะมู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงธนัชญา  ศรีธิเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงธนัชพร  ราชนิยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงปภัสราภรณ์  เพ็ญกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ข้าวก่ำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงวีรินทร์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงกนกชล  ไร่พุทธา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวโฮม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงจิตภัสร์  เทพมนตรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงธีรนาฎ  โลหะชิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงพรรณปพร  ปัญญาหล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งคุณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายอนุรักษ์  สุขเกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายปริเยศ  เครือวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายชัยมงคล  เลขศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายภากร  รักยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายเทพพิทักษ์  สอนพิทักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายวีระพัฒน์  จองปิ่นหย่า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายอชิรภัทร์  ดอกไม้หอม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายจักริน  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายเฉลิมชัย  วังคีรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายอาณาจักร  วังแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายอชิตศักดิ์  อินทะจักร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายกันทรากร  พรหมโวหาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายวรเมธ  กำแพงคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายพชร  ศรีลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายภาณุวิชญ์  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายเจนต์สฤษฎ์  พรหมวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยศิลปิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงทักษพร  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพิชยาธร  เตจ๊ะสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงกุลธิดา  จันชายเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงณัชธิดา  คำตัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงเบญญาพัชร์  ข้าวก่ำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อายุยืน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงกุลนัดดา  วงษ์ศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงจารุพักตร์  จึงมีชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงเจนจุฬา  โนรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมภูเขา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงปนัสยา  อโนทัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงมุกดา  แสงเพชรไพบูรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงณัฐธัญญา  วิวิธเมธีวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นันทชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายปานนุพัฒน์  กันธิยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายวุฒินานนท์  รักประชา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายจิรัฏฐชัย  ยอดแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายภาณุพงศ์  ขัดสุทะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายกาฮิน  จัว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายชัชพล  ทรายทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายปวริศ  สุริยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายภัทรพล  ขยัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายฉัตรรวี  ทองดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายศิวกร  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายชุติพนธ์  คำใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายศิรวิทย์  เกิดหลำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงกรกมล  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงณัฐกานต์  ยาแปงกู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ผลประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงพิชัญญา  โพธิจิตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปวนเต็ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงสุภารวี  ภูแก้วสี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงณัฐกุลธ์  อุ่นญาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงปิญชาน์ณัฐ  อินยาวิเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงศศิวิมล  ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงอรุโณฌา  ไตรจักร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงชนัญชิดา  อาทร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงปาริฉัตร  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงธิดารัตน์  โปราหา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงศรุดา  เจริญภูวนิช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงณิชกมล  เชิดธีระกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายจิราภัทร  แก้วลอยฟ้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงณัฐศาพรรษ์  ทิพย์รมย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  หิรัญรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายปภังกร  บัวทะนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายจักรีวัชร์  อภิธนัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  พรมเป็ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายกฤษณะนันท์  จรุงวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายกิตติกวิน  ชุมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายณัฐนนท์  เครือวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายธนนันท์  ใจจักร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กชายธราเทพ  คำภีระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กชายยศวรรธน์  ละคำมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กชายวริศ  สุวรรณา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กชายอดิศร  ชุมภูทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กชายกิตติพิชญ์  เพ็งคุณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กชายดลธรรม  โนนศรีภักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงพิชชาอร  อ่อนชัยภูมิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงสุชาดา  ผ่องสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงอันนา  ปัญญาใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วปุก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงนันท์นลิน  อุดมโชคปิติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงพิชญาภา  วงค์สิทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงวรรณธกานต์  นอวรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงศศิธร  บุพศิริ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงสุภัสสรา  ดวงมะโน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงณัฏฐา  โภคธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายพชรพล  ทองคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายภัควัต  ปินตานา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายศักดิพล  แบนคล้าย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายนัชชุน  ทองยศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กชายกนกพล  อู่แสงทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กชายศรัทธา  เครือวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายณรงค์  พานสิริกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กชายปัญญากร  วงค์จิตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายพฤฒิพงศ์  รัตนจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายภูวรินทร์  คำจ้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กชายวุฒิภัทร  อิ่นคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายสุวณัฐ  ศิริลักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายอินทรศีล  เรือนทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงกรรณิการ์  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงสุริย์วิภา  โชคมั่งมีพิศาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุไรรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงขวัญชนก  วงค์ละม้าย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยานะนวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงธัญชนก  อาจอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงธิระประภา  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงพิชชาพร  ดอนชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงวชิรญา  กันทาเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ขันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงสุทธาทิตย์  วิวัฒน์ดำรง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงอรรชนา  ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กชายสิรภพ  กันทะคีรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กชายดนัยเทพ  ตุงคบุรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุภิรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กชายยุทธศักดิ์  รัตนกานนท์กุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กชายฤทธิพรรษ  เลิศชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กชายอิทธิกร  ปัญญากว๋าว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงกนกนาถ  สมวัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงชญานิศ  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงสุภัสรา  อภิมหาวงค์สกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงธิญาวรรณ์  สอนแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงเบญญทิพย์  สมนาศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงชัญญานุช  กิจรัก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ชุมพลอนันต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายสิรวิชญ์  สันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กชายกันตพงศ์  มานะพูลทรัพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายจาติภิวัฒน์  คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  มาเยอะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายทักษิณ  โพธา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายธนเสฎฐ์  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กชายธีรวุฒิ  ศิริธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กชายเปรมชนัน  อำลูน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กชายพิทวัส  เวียงคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กชายโภคิน  ใจคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กชายโยธา  จะลอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มาเตี่ยง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กชายเดชนรินทร์  อินต๊ะสงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กชายธันย์พศิน  ธนาธิปเมธีกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กชายวรัญญู  แสนสมบัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  พิสูจน์ศิลป์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงณฐมน  ชุมภูศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงขวัญหทัย  ประทุม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มูลแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงพิชญดา  สุขใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงสุนิตา  กันตรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงอัยญาดา  คำอินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กชายกฤชณัท  รักธีรภาพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กชายเสกข์สวัสดิ์  โภคชนานันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กชายนันทนนท์  พรมไชย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กชายสิรภพ  ฟักแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงณัฐณิชา  มามูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงศิริกัลยา  เตชะปิตุ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นามวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงโฟกัส  มือแลกู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงพรหมภัสสร  พงค์ถิ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงพิชชาภา  ชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงปารณีย์  อินต๊ะเนตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สุภาวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายบุรพัฒน์  คำยี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายธรรมนูญ  สุขสว่าง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงลักษิกา  โยธิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงศศิญาดา  จันทร์คำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงภวรัญชน์  สีดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงธัญสุดา  ต๊ะน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงกฤตพร  โตบันลือภพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงภูริชญา  นันต๊ะภาพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายวิชาวิมล  พุทธปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงธัญพิชชา  ซาวพา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองวิลัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายรัฐพล  แปงจำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายกฤษฎา  พรมตานะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วกนกเกียรติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายกฤติพงศ์  อนันต์ชัยพัทธนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายอุ้มรัก  ทิพวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายพงศภัค  ทัศนสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายศิรวัฒน์  ปันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายภรัณยู  ตามัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายจิตรภานุวัฒน์  สมบัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายวรเวช  สามแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายเกศก้อง  ทิพย์อินเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงมณีรัตน  เกิดเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงหทัยรัตน์  กันยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงอภิรญา  อินเมืองใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงอรุณีย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงสาธกา  ไชยสารบำรุง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงอริญชยา  ชัยประหลาด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงนิตยา  ตั้งสันติโรจนกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงปรียาภัทร  กรุณา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงณัฐิดา  วิชัยกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงเพนนี  ศรีสาคร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงอิงออน  ภิระบรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงอรวรรณ  สมนาศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายสุรศักดิ์  นันทะเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายวิชานาถ  สุทธิลักษมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายมหาสมุทร  เกียงเอีย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายอภิศักดิ์  โยกาศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายกฤตวิทย์  กฤษเนตร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายณัฐธัญ  ไชยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายเพทาย  โชติวัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายดณุสรณ์  สมขุน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายรัฐศาสตร์  ผสารพจน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายอนณ  วสุธากานต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายพลจิรัฏฐ์  อัครโชตธนากุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายธันณัฐธีร์  ชัยมาลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายจตุรภัทร  มูลผึ้ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายภัทรกร  อ่อนสี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงนันทนัช  อรรถพลภูษิต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สินสุรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงญาตาวี  คำแก่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงผกามาศ  ปัจจัตตัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงจิราวรรณ์  ยียุง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปวนเต็ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงอาวา  ลุงออ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงพิมพิไล  เกียรติเกษมชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงพรปวีณ์  เงินแท้ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายกันต์กวี  พึ่งนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กชายพลวิท  กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กชายญาณวิสุทธิ์  เจริญชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กชายนพรุจ  ณ ลำปาง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กชายเตชินท์  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทะสา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงณัฐธิดา  สมบัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงนพรัตน์  คำเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงลภัสรดา  ลือชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงพศิกา  คำมูลเอ้ย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงศุภพร  จันสุภาเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายณัฏฐากร  สุขแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กชายภานุวัฒน์  เขื่อนเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงวรัชญา  แก้วลูน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เขตกัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงนารดา  ใจเอก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงภัทรกันย์  ปทักขิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงถมทอง  สุริยะโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงสมัชญา  สุระวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงเมชญา  ยะหม้อม โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กชายศุภณัฐ  แปงสุธรรม โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงกมลฉัตร  ราชเมืองแก้ว โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายเสกสันต์  จันทร์ใจ โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายอดิเทพ  วงสลี โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงธัญญาเนตร  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงนราภรณ์  อิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงพิชชา  ระมะโน โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงมาริสา  เซสอ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงศศิวิมล  คำล้น โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงนฤมล  ใจวัง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงอัฉริยา  ดอนชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กชายธนากร  ใจสะอาด โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กชายนพเก้า  ศรีพุฒ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กชายนราวิทย์  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กชายชนพล  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กชายณัฐพงศ์  ศิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กชายจิตติพัฒน์  ธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงศิริวรรณ  นาคจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เจ็นอ่าน โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงภัทราพร  ทองล้วน โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงจุฑามาส  พรหมเผ่า โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชมภู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงชญานุช  สุริยะอินปั๋น โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงนภัสสร  นพแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กชายรัตรินทร์  ร้องหาญแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ยอดมณี โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1027 เด็กชายกฤษฎา  โนสุยะ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายนัทพงศ์  คำวงค์ศรี โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายพุฒิพงศ์  ดอนชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายอรรถวิทย์  ไกรนรา โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงกุมมาวารี  คำตุ้ย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงณัฐธิดา  สารใจ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงปณตพร  เทพชมภู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายสายคำแน  - โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายกฤษณะ  เลิศชุมภู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายวชิรวิทย์  กลาหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายปฏิภาณ  ประดิษฐ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายอนุวัฒน์  แจ้งดี โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายกฤษณชัย  ดอนชัย โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงฐิติมา  ติทวงค์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงณัฏฐาริยา  ยอดขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงณิชกมล  คำตื้อ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงราชาวดี  ทิพย์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ลำภู โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายชินกร  ฟองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เผ่าเสือ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เทพดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงนิภาธร  แสนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงอรนิชา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายปฐพี  สีหานุ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายนพรัตน์  ใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายภาณุวิชญ์  คงยัง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สายแปง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายวัชรกาญจน์  เหมืองสอง โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงรุจรดา  ศรียอด โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 1 ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงกรกกมล  มณ๊จันทร์สุข โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายรัชชานนท์  ใจยะสุ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กชายเดวิด  ยลเลอร์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กชายศุภวิชญ์  สิทธิขันแก้ว โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชุ่มมงคล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กชายณัฐภวินท์  อินชัยยงค์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กชายภูวสิษฎ์  ศศิวิมลลักษณ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงนิสรีน  พชรกมล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงปิยวลี  ปานกลาง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงคีตา  บูรณะฤทธิ์ทวี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงธาดารัศมิ์  ตอนะรักษ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กชายธนิสร  มโนเรือง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงนิรชา  งามเหมาะ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงแพณพิชชา  วันชัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงชัชญาณิช  เรือนมูล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงนัซนีน  พชรกมล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  เลิศบรูณฉัตร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กชายณกร  ประพรรดิจักกิจ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงรุ่งฐิษิมนต์  สวนทอง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กชายบุญชัย  รัตนศิริทรัพย์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กชายยสินทร  เกิดพร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงรตนพร  พงษ์รักกูล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กชายภูดิศ  สิทธิวงค์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กชายวรสิน  ภัทรนันทกุล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กชายอัฐพงษ์  บุญประเสร็ฐ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1082 เด็กชายณภัทร  กาญจนา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงภูษณิศา  ต๊ะสอน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กชายพชร  ลิ่มพิพิธสุวรรณ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กชายปฐวกานต์  ก้อนคำ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงณัฐชยา  กาวิละ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ลาวิชัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงธนภร  พิมพการัง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงประภาวรินทร์  รูปสูง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงหทัยชนันท์  โพธานารักษ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  อนุพงศานุกูล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา  สุตา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายอภิเดช  เมืองมา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายอนันยช  รักษาภายใน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงธัญชนก  สมุทธารินทร์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายธนพล  ฟุ้งพงศธร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงจิทาพัชญ์  มิลินพัน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงปวีณา  ตัน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงกนกพร  สกุลรัตน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงธัญชนก  ยุทโธ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายพิริยากร  ปานกลาง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เกษมศรีรักชาติ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงกันญาภัค  ยอดเเก้ว โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายพลชนก  พละขันธ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงราเซียร์  หนุ่มรักชาติ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายณภัทร  มินทขิน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายปภังกร  ผาระนัด โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายปวรพัฒน์  ศรีรัตนพงษ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงนัยน์ภัค  ธุวะคำ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงทิพานัน  แก่นดี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ปานยงค์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงทอปัด  ยี่สาร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงวรัณญา  รุจิวรกุล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายณัฐพัชร์  กาวิละ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงชิชาญา  เทนอิสสระ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายสุพัฒน์  เเสนจักร์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงธมนต์  เเสงวิลัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงศ์ถิระศักดิ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงกชพรรณ  สุเดชมารค โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงศศิภา  ภาวสุทธิการ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงธนพร  สกุลรัตน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงภัทรพร  ศรีคง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายกรณภัฏ  เจือจันทร์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทนนาดี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงฐิตารีย์  ไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงสุชัญญา  จันทร์เอน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงธาราทิพย์  กองเเก้ว โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  พิลาลัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงสุวิภา  เเย้มเเขไข โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงกัลญานีย์  วิชา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงสุพิชชา  ปาเมืองมูล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงสิริกัญญา  ทุ่งพรวน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงธนัชญา  บุญมาวงค์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงปราณิสา  ศรีใจ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายพงศ์ปณต  อุปรา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายณัฐวัตร  มะโนหาญ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายภูริช  มูฮำหมัดอารี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายิกิตติ  จุมทา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงปุณยภา  โยธา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงกนกพร  เผ่าเรืองรุจ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กชายศิวกร  พรมมาลา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ไทยใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงชลณิดา  ใจหลัก โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปิงเมือง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กชายณัฐวิทย์  บุญประเสริฐ หมอวัง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กชายอานันทภัทร์  จันทา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงพัชรารัตน์  มีอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงวิชญาดา  ใจยปอน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กชายจิตติพฒน์  นาคพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงภคมน  ไชยะ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงภัทราพร  ศรีภูธร โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กชายรัฐภูมิ  เชอหมือกู่ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กชายอัครพนธ์  วงค์ยาง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงปวรรณริศา  น้ำสงวน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงจิดาภา  คำเตือน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กชายวุฒิพงศ์  คำพีระ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กชายณัฐนนท์  สันธิ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงภูษณิศา  คำสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กชายชิดชนก  หินเขียว โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กชายทรงสิทธิ์  ปวงใจ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กชายณัฐพล  โว่ยแม โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงจิรัฐิพร  โยธิกา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงธันยพร  เลขนอก โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงจื๋อฉิง  โฮง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิชัยดาวัลย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.4 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงพรกนก  ธีรพัฒนานนทกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กชายสุวิจักขณ์  ธรรมปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 คณิตประถม
1169 เด็กชายีพีรเดช  เหลากลม โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 คณิตประถม
1170 เด็กชายณธนวัฒน์  กุลเเจริญคุณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงปัญญาพร  แก้วกันทา โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 คณิตประถม
1172 เด็กชายธนวัฒน์  หล้าสม โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงจันทรวรรณ  นิติวิริยะสกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงสลิลทิพย์  นามฮูง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงบัลลังก์ขวัญ  วงค์ไชย โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายโฆษิตพิพัฒน์  หวนหวาน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กชายพชรพล  ฝุ่นวัง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กชายธนภัทร  สมประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กชายสุธีเดช  ตุงใย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กชายนนทกร  ชุ่มใจ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กชายชัชพงศ์  โวหารเดช โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กชายก้องนภา  วงษ์สร้อยสน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กชายรฐณัช  ครองงามภิญโญ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงพลอยจุฑา  พิลาศร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทราพูน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1186 เด็กชายชยางกูล  ปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1187 เด็กชายภูธเนศ  เลิศรัตนนุกูล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงพันธิตรา  กรรณีวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงเมธาวินี  อินทจักร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงนิรัมพร  หลักแน่น โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กชายกิตตินันท์  สงคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงธันย์พัทธ  นามแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงพิริษา  ไชยราศ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงปิ่นมนัส  ปินตาสาร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงสุชานันท์  นามวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กชายธีรเมธ  ดีอันกอง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กชายธีรภัทร  ฉัตรมณี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงดารินธร  ผุดผ่อง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กชายสุวพิชญ์  รักประชา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กชายรัฐศาสตร์  บั้งเงิน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กชายจิตตินัย  พวงมะณี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1202 เด็กชายณัฐกานต์  เมืองมูล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1203 เด็กชายพีรพัฒน์  มูลศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กชายเกื้อกูล  เขื่อนเพชร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กชายพีรณัฐ  หมั่นยืน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กชายพิชเญศ  ไชยศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงวิชญา  สายฉลาด โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กชายกฤษติพงศ์  พรเมธีไกรเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กชายธาวิน  เล็กจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงรวิสรา  มั่งมี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กชายพชรวิน  แดงฟู โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กชายธนโชติ  ชุ่มมะโน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงธิชาภัทร  สวิง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กชายเศรษฐ์วิทย์  จิตปรีชาญ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กชายศิรากร  ใจนวล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กชายภัทรวรวงษ์  โขงสนั่น โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงยุวะรี  ใจเหิม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กชายชินดนัย  ไชยปัน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงนันท์นลิน  วงค์ษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงพรประภา  ใจมิภักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1221 เด็กชายรัฐศาสตร์  จรเกษ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงจิรัญชยา  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กชายวชิรวิทย์  ชุ่มมงคล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กชายพีรวิชญ์  ธิตะยา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กชายรัฐภูมิ  วารฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงเขมินทรา  ผัดแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กชายอัศม์รวินธ์  น้อยมาลี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงบุญยวีล์  แปงปัน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กชายวีรากร  กองคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กชายธนกฤต  พรฆเนศ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กชายธันยบูรณ์  โป่งคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กชายศุภวิชญ์  ชวนะเกียรติ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1233 เด็กชายวริศรา  ใจประการ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงธนัญญา  อุปการคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงหนึ่งพระพร  คำงาม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงจิณณพัต  ผาสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กชายพลภัทร  วงค์ษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กชายกฤษณพล  เมืองมี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงณิชชา  มหาใจดี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงปรานต์  อุ่นกาศ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1241 เด็กชายญาณพัฒน์  พรมปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายอนันดา  ชมภู โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายธนัชภูมิ  สุวรรณมณีแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสุภาลัย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงวิลาสินี  จาไผ่ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายณัฐวัฒน์  ช่างแต่ง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงกนกขวัญ  อินต๊ะสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายรัชชานนท์  ทาเกิด โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงณัฏฐพร  หมู่ดวง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงพิยดา  ยศมูล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงปิยะธิดา  ปีติ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงพลอยไพรลิน  แสงอาทิตย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงสุพนิตา  หน่อแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงณัฐธัญญา  สระภู โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายธีรภัทร์  คำฟู โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงธัญรดี  ดิษบรรจง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงธิดารัตน์  วันดี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงปุณยานุช  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายทีปกร  ชมสวนมั่งมี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงอาภาภัทร  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงอาภากร  เกิดไทสง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ธิโนชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงกัลยาณี  มาเยอะ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์สุภา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงนิชาภา  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงเยาวมาลย์  กองแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงณัฐชา  ศูนย์กลาง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงกุลกัญญา  กันทาคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงภวรัญชน์  มัจฉาชีพ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงอธิชา  ชัยภมรฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงอิมอร  คงคนองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงกนกอร  คำชั่ง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงอมรรัตนา  พุ่มสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงวริศรา  สัตย์ธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงวริศรา  วันทา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงนัชชนันท์  แก้วเทพ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงมณฑิรา  ทับสาร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยบัวคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายพิชชากร  ถาน้อย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงวริศรา  อุดปิน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายอุดมทรัพย์  แสงอาทิตย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงวิมลนันท์  จันเลน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายคงฤกษ์  ปวนคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงชัญญา  ชัยภมรฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงจิดาภา  กันธะอุดม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงพันแสงรุ้ง  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายคงฤทธิ์  ปวนคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงรัตนากรณ์  บุตระคุ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายสุรเกียรติ  ศรีปะโค โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายฉัตรดนัย  ยอดสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายจิรสิน  วรรณชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายธนภูมิ  มุนิกานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายธนชัย  รัตนเหลี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายธนยศ  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายณฐกร  นามะณีวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงพรญาณี  บุญศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงกฤตาภรณ์  วังใจ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงธนสุกาญจน์  สุวรรณมณีแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงค์จันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงรัญชิดา  สมแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงพนิตพร  จารี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงฉัตรชนก  ชมภูอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงปรวรรณ  ปั้นวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สนิท โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงอณัฐชญา  เทพสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อินต๊ะยะ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงนงค์ณิชา  ขันเรือง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายพัฒณธร  ธรรมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงสกาวใจ  แสนมูล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงเพชรกัลยา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงภัทรนันท์  ชุ่มมะโน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงนลพรรณ  เตชะตน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายทนุธรรม  ก๋าใจ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงวรัญญา  ปินตาคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงวรภรณ์  วงศ์วัฒนาวรากร โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงพัณพิธศาร  บุญเติม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงชนกนันท์  พรหมยอด โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงนภัสนันท์  สิงห์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายพาคุณ  ปัญญาธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายศิวกร  ยศหล้า โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงกัญญาภัค  ร้อยเงิน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงเฌนิศา  ใจหลัก โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงณิชาธาร  สายทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงปาลีรัตน์  ขัติแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศิริธรากูล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงณัฐธีรา  สุราลัยอุทิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงธีราพร  เกษมสิริ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงจิรนันท์  ชุมภูรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงพรหมพร  คงประพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ปีคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงณฐพร  โตปินใจ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงพลอยพรรณ  จันชุม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงพิชญธิดา  คำจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงวิชชุดา  ใจประการ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงปิยากร  กองคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงรัตกาลกูล  แก้วหล้า โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายอัศวิน  แก้วณะ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงดารารัตน์  ดวงพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงพิชชาพร  คำน้อย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงกุลธิดา  พรหมไชยวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงสุริณานันต์  คณาคุปต์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงอธิติยา  ทวีวุฒิรัชต์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงธันยนันท์  สัญญา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  นามซื่อ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  นามซื่อ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงมธุรดา  มาเร็ว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงณัฐชยา  วงค์ศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายชินาธิป  ปัญญาภู โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงอนัญญา  หน้าใหญ่ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงภาราดา  ปัญญาธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงธัญญนลัท  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายธนกฤต  ธนะชัยขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงทอขวัญ  ประมวล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายวชิราวิทย์  โตสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1355 เด็กชายจิรพงศ์  เตชะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงขวัญข้าว  พละขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1357 เด็กชายนิธิภูมิ  มูลข้าว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1358 เด็กหญิงพิมพ์ปภัส  ด้วงชุมภู โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1359 เด็กชายเจตนพัทธ์  บุญเกี๋ยง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1360 เด็กชายจารุภัทร  มูลสารี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1361 เด็กชายจตุพล  บุตรศรีชา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1362 เด็กชายจุ้นเจี๋ย  ชัว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1363 เด็กชายเลิศชัย  แสงศรี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1364 เด็กชายชยานันท์  บุญกัณฑ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงนฤมล  สาขานุละ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1366 เด็กชายณัฐวัตร  เทพดวงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1367 เด็กชายกิตติภูมิ  ภูนาเพชร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงอรวรรณ  งามจำรัส โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงพรรณผกา  แก้วบุญทา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1370 เด็กชายสุกฤษฏิ์  คล้ายฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงกัญญาภัค  อุ่นมุกดา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1372 เด็กหญิงอภิชยา  บุญเทพ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1373 เด็กหญิงวิราวานี  ทรายเมืองมา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1374 เด็กชายพัชรพล  กันทะวัง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1375 เด็กชายกันตพงศ์  ลอหล้า โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1376 เด็กชายสิทธิชัย  ศรีวิไชย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1377 เด็กชายวโรดม  โกมลวานิช โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1378 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทิพย์รดาภรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงเกศร  เลาหมี่ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงหทัยชนก  บุญรักษา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1381 เด็กชายณัฐณกร  นันชะดา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงอภิรดี  บุญเรือง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงพิชญาภัค  สว่างตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงพัทธรินทร์  คำเก่ง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงปรัชญาภา  นันต๊ะรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1386 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  ชัยประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1387 เด็กชายพงศ์เพชร  ใจนาน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงกรรณิกา  ปันสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แสนเมืองมูล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1390 เด็กชายวุฒิชัย  ปุดอุด โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงนิภาดา  เสาร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1392 เด็กชายพชญกร  กุนเส็ง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงถลัชนันท์  ไกรขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงประภาวรรณ  ผู้นำทาง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1395 เด็กชายวรจักร  รักกลิ่น โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1396 เด็กชายทัศน์พล จัสติน  ตัน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงชนชนก  หกสี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1398 เด็กชายอัตติยะ  วุฒิพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1399 เด็กชายสิรวิชญ์  ทองสุก โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1400 เด็กชายวรเมธ  ปวงคำ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1401 เด็กชายภูชิสส์  จันปัน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1402 เด็กชายพชรปกรณ์  วิชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1403 เด็กชายทักษดนย์  ดวงตา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงภัคนันท์  เขื่อนเพชร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงศศิกานต์  ปัญญาวิชา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1406 เด็กชายโชคชัย  ดวงลัดดา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1407 เด็กชายณัชชานนท์  คำจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1408 เด็กชายธัชชัย  ตะมะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงณดา  ท้าวศิริ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1410 เด็กชายอภิภู  ยอดสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงนราทิพย์  ธนันวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงวารินทร์  ศิลชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1413 เด็กชายอัษฎาวุธ  พิพัฒน์กังวาล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1414 เด็กชายวงศ์วรรธน์  คำสี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงเพชรล้านนา  บุญรักษา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1416 เด็กชายทีปรกอน  สุธรรมเจริญโชค โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1417 เด็กชายอภิวัฒน์  แสวงสุข โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1418 เด็กชายภาคิน  สุใจบาล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงปวิตรา  ศรีเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1420 เด็กชายพลอยจันทรา  นพเก้า โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงกนกวรรณ  โตสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1422 เด็กชายกิตติภูมิ  ชื่นบาน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1423 เด็กชายชินภัทร  บุญศิริ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงเมธาวี  ใจนวล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงพรชนก  วังแปง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ภิระบรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงกันต์กมล  ศรีวิไชย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายทัศน์พล  กลิ่นประทุม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงชัญญานุช  เหล็กกล้า โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงวิชญาพร  สุภาวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงเครือฟ้า  ฝั้นโสภา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงพรวิภา  กันติ๊บ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงขนิษฐา  เรือนทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงจีรภัทร  นันตรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงจารุริน  กอบพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายพงษ์นุพัฒน์  รอดสอน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงภิรมณ  สุขเมือง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงธนกรณ์  ปัญญาทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงมณันยา  มุทาธร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงนันท์นภัส  มณีมูล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายมงคล  จินดาคำ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงรักษ์ธิดา  พูนสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ผามั่ง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงภคพร  ไชยวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงกนกนารา  เพียงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงปรัชญา  โจ่ยสา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงพิชญาภา  ปวงงาม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงหทัยกานต์  ยานะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายภูริวัฒน์  พงษ์พิพักต์สกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  มหาวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงปราณปิยา  จุมปา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงณัฐชยา  คำดิบ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายทัชชกร  อุ่นจิตร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงจิรัฐกาญจ์  กอบพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงสุชานันท์  เต้ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงณัฐณิชา  ริดวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายปรเมศวร์  อ้ายไชย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงวริศรา  ช่วยปัด โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายราเชนทร์  แสนมงคล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายกมนดนัย  จี๋มา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงรัตนาวดี  กุลโฮง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงพลอยชมพู  วงษาศิริ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงอินทิราภรณ์  จิตวรรณา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงสิริน  ตาวัน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงอภิชญา  สมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงพัชรศรี  สลีสองสม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงณิฌาณัฐ  มะโนวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายนเรศ  สุวรรณทา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงณัฐนรี  ก๋าแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายทักษ์ดนัย  ศิริสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงปาณิศา  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายพาโชค  กลิ่นประทุม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายภูรินทร์  จันทร์กุลี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงเบญญาภา  ยารังษี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงกนกวรรณ  จะลอ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายปรีติ  ใจเจริญจริง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายธนบรรณ  ศรีเอก โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายโรจนินท์  ตรัยรัตนปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณประภา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงขนิษฐา  พรมอินถา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงรพีภรณ์  มาแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงกรนันท์  กอบวัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายอัฑฒกร  คำอักษร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงสุภิฌา  อุ่นใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1486 เด็กชายภูวกร  เชาว์ยุทธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงวรนุช  วงค์ษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงเกสรา  ขัดพะนัด โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1489 เด็กชายราชินทร์  ใหญ่ยศ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงสโรชา  เตชะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1491 เด็กชายพงศกร  กาเซอ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กชายปรเมศวร์  แก้ววงค์วาร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงปาณิสรา  อินทจักรทะสุใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงวรัชยา  เขื่อนเพชร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1495 เด็กชายธนชาติ  กุดดา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กชายอิทธิพัทธ์  จุมปูโล โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 คณิตประถม
1497 เด็กชายพีร์วาทิน  สวรรณไชย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
1498 เด็กชายภัทรพล  วงอามาต โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1499 เด็กชายกฤตนัย  แชมือ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1500 เด็กชายรพีพงศ์  ราชคม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กชายอภิวัฒน์  วรวุฒิ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1502 เด็กชายอนุวัฒน์  ปินใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1503 เด็กชายฐิติพงษ์  เขื่อนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงเบญญาพร  โยคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงลิลลี่  เฌอหมื่อ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงขวัญพิชา  กุดดา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงบัณฑิตา  โยคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  อัครวงศาพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1509 เด็กชายชนวีร์  ขัดสี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1510 เด็กชายภูวเดช  บุรีแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงอรวรา  อุ่นคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงปาณิสรา  มูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงจิรฐิดา  ณุบาง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงเบญญาดา  สมบูรณ์วิถี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายอรรถวิทย์  ขอบขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1516 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงฐิติมา  ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายวรากร  ชายปัญโญ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงทิพพาพร  ไชยเรือน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงชนัญชิตา  คำแก่น โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายพิเชฐชัย  สลับศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงพริมรตา  ศิริปา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงวันวิสาข์  ฝั้นพรม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายธฤต  เจียงทองเลื่อน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ณ ลำปาง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายจิรายุ  แสนกันทา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายธีระกรณ์  แซ่โค้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายกฤตยชญ์  ขัติวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงธัญญาพร  สุขใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงวรรณษา  ชื่นปรีชากุล โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงณัฏฐิกา  จันทา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายสุภกิณห์  คำเมือง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายเอกวิน  วุฒิ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงณัฐภัทราพร  ขำทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายพรหมมินทร์  เปรมโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศิริณ์ฐกุลสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงนฤมล  ชื่นจุ้ย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายอาทิตย์  เสนาะเสียง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายกฤตธัช  หาญโนนแดง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงประภัสสร  เครือคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงประภัสสร  วัณโณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงเด่นนภา  แข้นา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายศุภชัย  โมฮะหมัด โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงฐาปนีย์  จันทนจินดา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงพิชญวดี  มณีอินตา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงชนนิกานต์  นามเสถียร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงฐิติมา  ไชยวุฒิ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายสุริยา  ควรชอบ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายธนาคาร  อินต๊ะเสนา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ก้างออนตา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ใจมา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายสัณหณัฐ  ก้างออนตา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วังผา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงพวรัญชน์  สงวนใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายบรรณสรณ์  สิงห์คะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงสุรัมพา  สีดาหลง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงธันยพร  คำพามา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วแสง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงพรภิชญา  ค่ายคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงดารินทร์  ลุงติ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงรับขวัญ  ใจคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายกิตติกร  ทวีวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงชมพูนุท  ปัญญาวิชา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายสิริชัย  บุญสูง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายธนธรณ์  พูนเพิ่มสินทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายอัครวิชญ์  คำน้อย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายทรงลาภ  กรใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายธนาธิป  ธรรมขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายสิริชัย  แจ้งไพร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายชยากร  พิบูลศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายสหภาพ  หนองสระ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงอพิชญา  ขอบขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายพิทักษ์  นิมิตรโชคไฟศาล โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงธันยา  สิทธิวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงอิสริยา  จันทะราช โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงอภิสรา  แดงทองดี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อิสา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายธาวิน  หอมนาน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงด.ญ.ณัฐกานต์  หลวงใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายนิติธร  ไร่พุธทา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงทิพย์ปัญญา  เดชอุดม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายคฑาวุธ  ชุดบุญธรมม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงพัชรินทร์  วงศตาแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงรุ่งถทัย  คำอินต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงภรณ์ชนก  เตียสื่อเฉย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายศิลาชัย  น้อยเวียง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1588 เด็กชายกฤษฎา  ยาปะโรหิต โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงอภิชยา  ทิศอุ่น โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงประศิประภา  นันไชย โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงมยุรฉัตร  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงเฌนิศา  นันทคีรี โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงณัฐชา  ยอดคำ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงรัญชิดา  ชาญชาติ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงชุลิตา  เขื่อนคำ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงศุภิสรา  ปันเหมย โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงเมธาวี  สฤษฏ์รัฐ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กชายกฤษฎากรณ์  ดวงงา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงเขมิกา  ไชยมงคล โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงณัฐวีณ์  โชคมั่งมีพิศาล โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กชายเจษฎา  สุภายอง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงธัญชนก  กันธิยะ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ภาสน์ประวิตร โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กชายภัทรวุฒิ  วุฒิอาภรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กหญิงรินฤดี  ทินนา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กหญิงชัชฎาพร  สีภาชัย โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กชายธนโชติ  อินต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงรัตนพร  ขันแข็ง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงณิชาภัทร  มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงวินันตรา  อ้ายขอดแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงฐิษณา  ใจดี โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กชายอธิชาติ  เส็นเหมาะ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงชลลดา  จุมปา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงเจนจิรา  บัวอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ชุติวัติชยังกูร โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุวรรณา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงชฎาพร  เย็นใจ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงวราภรณ์  มะลิ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กชายอนวัช  ยานะสี โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงกรรณิการ์  ธีรไกร โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงพิมพร  ธุระวร โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงระพีพรรณ  พีระไชยสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กชายกฤตนัย  แสงวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กชายณภัทร  สุริยะ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงณัชชา  นิ่มพิศาล โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กหญิงฐิติพร  พยัคฆา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงณิภัทรชา  อารินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กชายศุภฤกษ์  ศรีเรือง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กหญิงนศราพร  ชัชวาลพิมล โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญทวี โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กชายธนวัตร  บุญทนุวัง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายเที่ยงธรรม  เถินมงคล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กชายฐิติพงศ์  คำแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กชายหฤษฎ์  เกรียงพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กชายชนกพร  จันทาพูน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทายา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กหญิงณัฐพร  นานาสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กหญิงธัญวารัตม์  ตาหมี่ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กหญิงแพรพลอย  แหวนพรหม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงรสิตา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กหญิงวิชญาดา  แก้วนา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กหญิงธันยธรณ์  เกเย็น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงพรไพลิน  เรืองศรี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงลภัสรดา  อบสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงวทันยา  สิริประภาวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงวีรินทร์  ซ่ง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงศิริกานต์  คำโอภาส โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงณัฎฐา  นานาสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงทิพรัตน์  น้อยสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงวรปรียา  คำพุธ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงศุภพิชญ์  วงศ์รินทราเมธี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงวารีทอง  เด่นเกศินีจันท์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กชายชานนท์  สุมัชยา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กชายญาณวุฒิ  ดอนชัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กชายธนกร  คำแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กชายธีรโชติ  สิทธิวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กชายพณิชพล  ราหุรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กชายณัฐธิกรณ์  แซ่ซือ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กชายธนวัฒน์  บริบูรณ์ธนารักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กชายอดิลักษณ์  เฌอหมื่อ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กชายภัทรดนัย  ทาคำมา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กชายนิธิศาสตร์  ยอดกระโทก โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กชายธีรมนตรี  ท้าวชัยมูล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กชายปกรณ์  อ้ายไชย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กชายจตุรภัทร  เรือนคำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงครองขวัญ  บริบูรณ์ธนารักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงจิตรทิพา  สักวัน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงณิชกานต์  จารึก โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีตัน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงเบญจศิรินทร์  สุริยาตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงปาณิสรา  ฟองตุ่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงเมธาพร  บวรสิทธิปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรมมินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงวิสสุตา  จินดาธรรม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงศิริกานดา  แหลมไธสง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงอาภาสินี  พรมมา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สันธิ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงเขมิกา  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงณัฐนันท์  นันตะรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงพัทธมน  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงรมิดา  ตอนะรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงรัญชิดา  อัถประเสริฐกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงสุภาวดี  คำตุ้ม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงโชติกา  ศรีตุลานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงกาญน์ติมา  อยู่เรือง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงฐิติภา  สมุดความ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงปิยนันท์  ขันเพชร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงขนิษฐา  ภาคภูมิเจริญสุข โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ไชยล้อม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงจิรภิญญา  ไกลถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กหญิงวรภร  พัวประเสริฐสุข โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงชนานันท์  แจ้งภูเขียว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กชายจอห์น  ศรีมกุฏ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กชายญาณวัฒน์  ยะยอง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กชายติณณ์  พลชัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กชายพิชญุตม์  เลิศบูรณการ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กชายกฤษณะ  ชมชื่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กชายธนกร  ชื่นถาวร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กชายวรชาติ  นามฮูง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มะโนหาญ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงธิดารัตน์  รวงผึ้ง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงปัณณพร  บุญธิมา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงปิ่นมณี  โยดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงธัตสรณ์  ลออพันธ์สกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงนวรัตน์  จาระวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงปัตศิมา  มาตา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงไปรยา  เซโตะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงสุธาสิณี  ศรีลา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงสัสดาวดี  คำหมื่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงชุติมา  โลจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กชายธนวรรธน์  เมืองซ้าย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กชายวิธาน  จิวะธานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กชายเกียรติกวี  หาญแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงกนกกร  บุญเป็งแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กหญิงพิชญาพร  ใจยะสุ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงสิรินทิพย์  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงกฤตยา  ลือเรือง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงประภารัตน์  ศรีโชติ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงพิชญาพร  บุญละเอียด โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กชายพีระ  จิริศานต์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กชายศรัทธา  อุดมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กชายอนุชิต  จิน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กชายอัครเดช  เด่นศิริโยธา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กหญิงจินดา  ธรรมมา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงธิดาวรรณ  คำดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองใจ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงอชิรญา  เพียรพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทะคุณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  สีดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กหญิงภัสสร  เดชพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กหญิงชลธิชา  หลานป้อ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1735 นายดนัทธ์  สกูลหรัง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กหญิงฐิติพร  โสภณคูณทอง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กชายธนาธิป  แซ่ลี้ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  บุญพิราศ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กชายปรัชญา  ดอนเลย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กชายณัฐชนน  สีสัน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กชายจิรโชติ  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงสุชานันท์  ทรายแก่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กชายเฉลิมชัย  แซ่ลี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กชายธนกฤต  เหล่าอุดมกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1745 เด็กหญิงกรณภัส  อุตตะมะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1746 เด็กหญิงกฤติกาณต์  ใจมั่น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กหญิงจิรภิญญา  วุฒฑปุญโญ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กหญิงชนิการ์  ใจชุ่ม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงณุกานดา  ชินบุรี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กหญิงปรียาภัทร  เซโตะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กหญิงรัตน์รพี  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1752 เด็กหญิงวาทินี  ยอดบุตร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1753 เด็กหญิงสุธีธิดา  พรหมเสน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1754 เด็กหญิงสิรินดา  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1755 เด็กชายชาญวิทย์  บุญวัฒนเกียรติ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กชายชโยทิต  คำวาง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กชายธีวสุ  กันทะสุข โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กชายพรภวิษย์  ตระกูลสำราญ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กชายพศุตห์ฑิภัค  สักเมือง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กชายอนุสรณ์  ไชยวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายอัฑฒกร  ใจอักษร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กหญิงชนากานต์  อุ่นคำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กหญิงชนิกานต์  อุ่นคำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีพรม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กหญิงบัณฑิตา  อรรถเดช โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงปพิชญา  จันทะกูล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงปุณยวีร์  คำดวงดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงสิริราช  นันต๊ะภาลัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กชายปัณณวิชญ์  จิตต์พลีชีพ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงณัฐธีรากร  โพธิจิตร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงณัฐนรี  ลาวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กหญิงธันยชนก  บุญเทพ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงผกามาส  ใบลี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงวรดา  ธีระภินันท์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงสุพรรษา  โสเจยยะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กชายชิษณุพงศ์  เหมี้ยงหอม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กชายฌัฐกฤษ  อภิกูลวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กชายภากร  คำแขก โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กชายภูริชช์  ธรรมชัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงกรรภิรมณ์  นาชัยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงกุลธิดา  วรรณสอน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงจำลองลักษณ์  ฟุ้งเจริญกิจ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงจิรัชญา  พร้อมจันทึก โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ธนรักษ์กิจเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงธีวรา  บุตรพลวง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กหญิงนภสร  สมบัติใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงนันธิยา  เชื้อสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กหญิงพิชญาภา  บุรมย์รัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์คม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กหญิงอัญชลิกา  เสถียร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กชายจัตุมงคล  อินจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กชายนราทร  จันกิติ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กชายศรัณยภัทร  ปัญญาฟู โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กหญิงชญานิษฐ์  วัฒนศรีสุธากุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กหญิงชุตินันท์  คำก่ำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทองดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงสุภารัตน์  รัตนจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กหญิงกุลธิดา  วิริยะเกรียง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  วัชระภาสร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กหญิงตรีดาว  สุรินทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงรัชประภา  กอบวัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงวรัญญา  ผลทิพย์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ชัยกิจวัฒนะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงอภิสรา  ดอกไม้กุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กชายจิรายุ  ไร่สอ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กชายธีราพัฒน์  พรหมจิต โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กชายณัฐภัทร  เหล่ากาวี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอนชัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กชายพงศ์กฤต  สายชมภู โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กชายยูอิจิ  โอะนูม่า โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กชายวรปรัชญ์  ปัญญางาม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กชายอภิวิชญ์  อยู่ดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงชุติมณฑน์  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อ่อนเส็ง โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงมณฑิรา  ชัยเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงศรีกมล  ศิริวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงศศิธร  ศิลพร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงสุพิชญา  เรือนปานันท์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กชายกฤษณพัทธ์  พลเมืองดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กชายกฤษดา  ปิตะกา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กชายทักษ์ดนัย  สีใจสุ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กชายนารุโตะ  นาคามูระ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กชายปรีชา  มณีดวงพร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กชายปุญชรัศมิ์  ผลประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงจารุภา  บั้งเงิน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กหญิงภิรัญญา  คงพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงศิรินภา  พยาสม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กหญิงศุภัสษร  วงษ์สระใส โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กหญิงอรพิมล  เครือจักร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กหญิงอัญชลิกา  จับใจนาย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กหญิงอัญชนาทิพย์  เหลืองสิทธิกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กหญิงธัญจิรา  วงษา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กชายปิติกร  เผือกพรหม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กชายวรดร  เกียรติพรศักดา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กชายชิติพัทธ์  ศรีน้ำเงิน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กชายวีรภัทร  วงษ์สลับ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กชายณัฐชนนท์  กันทวี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1840 เด็กหญิงภัทรจิราพร  งามขำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กหญิงนาตาชา  อุปละ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1842 เด็กหญิงวัศยา  มงคลดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1843 เด็กหญิงสุพรรนพร  วงค์ปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1844 เด็กหญิงเบญจมาศ  เครือวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กหญิงดาริกา  สุประการ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กหญิงรัตนา  เชอหมื่อ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กหญิงนันทกานต์  แสงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงปฐมพร  ภูสว่างวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงเรือนระพี  ยอดเรือนแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กหญิงกนกวรรณ  อู๋เมืองคำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กหญิงนันทกา  ปัญญาภู โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กหญิงณิชกานต์  ท้าวงาน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงศศิธร  จันทร์วงค์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงธัญชนก  สมเมืองมา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กชายเกียรติภูมิ  อนุวรชิกา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กชายรฐนนท์  งามเนตรพงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กชายแทนคุณ  สุภาวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กชายวรชัย  แก้วเลิศประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กชายศุภณัฐ  อุ่นหน้อย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กชายกรณัฐ  อินพรม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กชายฐานพัฒน์  แก้วจันทรา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กชายณัชพล  ปัญต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กชายปรเมศ  นันชัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ต๊ะกูล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กชายต่อตระกูล  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงสลิลทิพย์  มีสุภา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงธารวิมล  ธุระวรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงกานต์สินี  หน่อคำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กหญิงวรารัตน์  อินปั๋น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กหญิงกฤตพร  ไชยคำ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กหญิงพราวนภา  ชุ่มหา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กหญิงเขมิกา  ธิยะศิริ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กหญิงชนกนันท์  ช่างปัด โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กหญิงธนัชญา  กิตติธีรานุรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กชายเธียรวิชญ์  เสภู่ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กหญิงณีรนุช  โพธิยะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กหญิงวารุณี  คำวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กชายกิตติวัฒน์  สายแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กหญิงจรีรัตน์  ธรรมสอน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  พลพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กหญิงดารากานต์  ชัยประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กหญิงอริสา  แซ่ลี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กหญิงดารินทร์  อุทยานรักษา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กชายสุทธิเกียรติ  แสนวงศ์สม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กชายภานุพงศ์  อินต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กชายขุมเงิน  บุญมา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กชายธนโชติ  ฮงประยูร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กชายมนตรี  สายกาวี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กหญิงศิรชญา  รีอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กหญิงสาธิตา  คำลือ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กชายภคพล  ชูช่วย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กชายเจตน์สฤษฎ์  เพ็งจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1893 นางสาวณัชชาภัทร  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1894 นางสาวประกายรัตน์  โปทารี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กหญิงวิชญาดา  อินต๊ะวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กหญิงปทุมทิพย์  ศรีมกุฏ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1897 เด็กหญิงพันธ์วิรา  คาดีวี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1898 เด็กหญิงนรินี  หล้าตัน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1899 เด็กชายพชร  อาริยะ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1900 เด็กชายพัทธดนย์  ไกลถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1901 เด็กชายรอชิต  สิริสิทธิวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1902 เด็กชายนิติธร  ภักดีศรีสันติกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1903 เด็กหญิงศศิภากร  กันทะนิตย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1904 เด็กชายธีทัต  ไชยะสุ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1905 เด็กชายศรัณยพงศ์  ตุลา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1906 เด็กชายชาคริต  ฟัน เลแวน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1907 เด็กชายทรงเกียรติ  ชีวินมหาชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1908 เด็กหญิงวารุณี  โชครัตนสกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1909 เด็กหญิงจิณณ์พัชร์  จีนะวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1910 เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  ชัยกุลโชตน์ธนิน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1911 เด็กชายศุภณัฐ  อุตพรหม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1912 เด็กหญิงปริยาภัทร  ใจหาญ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1913 เด็กหญิงรัตน์ชนภรณ์  เชื้อสะอาด โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1914 เด็กหญิงศิริวัชราภร  บัวนวล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1915 เด็กชายปัณณพงศ์  นันต๊ะรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1916 เด็กหญิงพชราพรรณ  ธงศรี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1917 เด็กชายเดชาวัต  พิณใจ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1918 เด็กชายพัทธดนย์  เมาะราษี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1919 เด็กชายปภาวิน  เมืองมา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1920 เด็กชายสิรภัทร  ตาคำ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1921 เด็กชายณฐกร  เขื่อนแปด โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1922 เด็กชายธีรัตน์  อุดมธีรสกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1923 เด็กชายชลแดน  กันแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1924 เด็กชายทีปกร  ไกลถิ่น โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1925 เด็กหญิงธนภรณ์  เฉลิมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1926 เด็กหญิงวัลภา  เครือวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1927 เด็กชายธวรรธ  ใจคำวัง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1928 เด็กชายณธรรม  เรืองสินทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1929 เด็กหญิงณัชชารีย์  บุญยืน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1930 เด็กหญิงนันท์นภัส  ประสม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1931 เด็กหญิงหทัยฉันท์  เหล่าไพโรจน์จารี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1932 เด็กชายธเนศ  วัจน์นารุ่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1933 เด็กหญิงณัฐนันท์  วงศ์แปง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1934 เด็กหญิงศิริกรณ์กมล  บัวนวล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1935 เด็กหญิงไอรดา  ปัญญาคำ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1936 เด็กหญิงจันทรัตน์  จันทรประเทือง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1937 เด็กหญิงรวีรัตน์  สิทธินันชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1938 เด็กหญิงจุฑามาศ  คงตุ้ม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1939 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  ปาคำ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1940 เด็กหญิงปารมี  ลีเจริญเกียรติ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1941 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กันทา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1942 เด็กหญิงสุฐธีรักษ์  ราชคม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1943 เด็กชายยศชนก  วงศ์ประทุม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1944 เด็กชายธนทัต  สายวงศ์อินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1945 เด็กชายสุรสิทธ์  วงศ์คำแน่น โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1946 เด็กชายฐิติวัสส์  ใจอักษร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1947 เด็กชายธนกฤต  อุดปิน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1948 เด็กหญิงกะทิ  อินทยศ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1949 เด็กหญิงณฐมน  อรัญชิต โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1950 เด็กหญิงอิสรีย์  ชวลิตดำรง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1951 เด็กหญิงพีรดา  ชาติวุฒิ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1952 เด็กหญิงพิรุณทิพย์  ติ๊บศูนย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1953 เด็กหญิงฐิตารีย์  โตบันลือภพ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1954 เด็กหญิงนาตาลี  อังคะปาน สแปรค โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1955 เด็กหญิงนภสร  ปิ่นศรีทอง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1956 เด็กหญิงชาลิสา  เลารัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1957 เด็กหญิงชุติมา  ธนะวราดิลก โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1958 เด็กชายธนวิชญ์  จิตรรักษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1959 เด็กชาย่พีรวิชช์  ด่านบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1960 เด็กชายกันต์กวี  วีระวานิชย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1961 เด็กชายไมค์  ศรีมกุฎ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1962 เด็กหญิง่ภคพร  อนุกูล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1963 เด็กหญิงชนกพร  ครุฑจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1964 เด็กชายฉัตรธวัชร  วีรนนท์ภูภัทร์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1965 เด็กชายเตชินท์  กันยะมูล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1966 เด็กชายธนวิชญ์  โอภาศเจริญสุข โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1967 เด็กชายนนนันท์  จันทรา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1968 เด็กชายเอกณัฏฐ์  วงศ์ลังกา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงเปรมลญา  พุทธิสกุลชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงอรอินทุ์  พฤกษางกูร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงกฤตพจน์  เทพวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงปรียาพร  บุญทา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1973 เด็กชายอันน์  ฉันทะ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1974 เด็กชายกันต์ดนัย  กาจินา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1975 เด็กชายภูวิศ  สุทธนู โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงจารุพิชญา  จินะสาม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1977 เด็กหญิงเปรมธิชา  พุทธิสกุลชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ฑีฆายุ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1979 เด็กชายธนกฤษ์  มาลารัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงเอ็นดูขวัญ  เดชบุญ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1981 เด็กชายสรชัช  สุวรรณจินดา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1982 เด็กหญิงชลณราย  ไชยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1983 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เงินทองแดง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงชนัญญ์นิชา  ทับทอง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงกัญญาภัค  วงค์สม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1986 เด็กหญิงเบญญาภา  ธรรมขัน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1987 เด็กชายศิริโชติ  ตุ้ยสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงอโนชา  เทพคำลือ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1989 เด็กหญิงน้อมเกล้า  เทพชาติ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงนิชชิตา  เดชะบุญ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงฐิตาพร  เอี่ยมพร้อม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1992 เด็กชายนิโคลัส  เอมี่ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1993 เด็กชายศิริวัฒน์  วิทำมา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1994 เด็กชายสิรวิชญ์  โคแพร่ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1995 เด็กชายศุภ  โคแพร่ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1996 เด็กชายกิตติธัช  นำทาน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงรัญชนา  จันทร์เพชร โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงสุทธิกานต์  มณีขัติย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงกิติยา  ทิศอุ่น โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงกวิสรา  ฉางข้าวคำ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2001 เด็กชายธันยบูนรณ์  สายทอง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2002 เด็กหญิงณิชนันทน์  เปรมกมล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2003 เด็กชายปภังกร  จันทร์ดีมี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2004 เด็กชายเจตนิพิทธ์  จันทร์อู่ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2005 เด็กชายฉัตรชนก  แก้วชุมพลกุล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
2006 เด็กชายณภัทร  คล้ายสาหร่าย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
2007 เด็กชายปองคุณ  แสนใจกล้า โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
2008 เด็กชายรัชชานนท์  บุศย์เมือง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
2009 เด็กชายณภูสิษฐ์  เครือประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
2010 เด็กชายธนณัฎฐ์  สะตะ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
2011 เด็กชายด.ช.กฤษตฤณ  ติรักษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
2012 เด็กชายศุภกร  คาดีวี โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
2013 เด็กชายณชพล  ศรีคำ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
2014 เด็กหญิงหทยา  ภิระบรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
2015 เด็กชายทนุธรรม  สีหาเวช โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2016 เด็กชายติณณภพ  โอภาสเจริญสุข โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2017 เด็กชายศุภกรณ์  ขิงทอง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2018 เด็กชายณภัทร  สิทธิพร้อม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2019 เด็กชายกวีวัฒน์  ศรีบัวบาน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2020 เด็กหญิงณัชพรภัทร์  วงษ์ไชยมูล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2021 เด็กหญิงชนิดาภา  พรมเมือง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2022 เด็กหญิงณัชพรสิริ  วงษ์ไชยมูล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2023 เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์เย็น โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2024 เด็กหญิงภัทรฤทัย  วงค์สม โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2025 เด็กหญิงพิชชาภา  จันทาพูน โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2026 เด็กหญิงธีร์วรา  ทวีชัย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2027 เด็กหญิงปณิตา  ยิ้มย่อง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2028 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สุขแสง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2029 เด็กชายกตัญญู  ชัยชนะ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2030 เด็กชายภูวณัฎฐ์  ชุมพิบูลย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2031 เด็กหญิงปนัสยา  ธาราพิมาณ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2032 เด็กหญิงพิยดา  นิรมิตรมหาปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2033 เด็กหญิงภูริชญา  เกี๋ยงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2034 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ขาวนวล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2035 เด็กชายวิวรรธน์  สาระนา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2036 เด็กหญิงชาลิสา  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
2037 เด็กหญิงญาณิน  ชูเชื้อ โรงเรียนเทศบา