รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤติน  ลิ่มเจริญชาติ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงแธนชนก  ตัณฑวิรุฬห์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ไชยศรี โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัชชาภา  ชนะพล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐฐิติกานต์  เหล่าเมฆ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤตยชญ์  ตาตะนันท์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกรณ์  ฉายากุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายจีรายุ  ชูสกุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายศิวกร  จันทร์ศรี โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายปารมี  ทองปราโมทย์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายอุกฤษฏ์  หลักปัญญา โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายคณาธิป  ทองแก้ว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายวงศพัทธ์  รักขาว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายมงคล  เกิดอุดม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชนันสิริ  หนูทองแก้ว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชิรญาณ์  สุทธานี โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฏฐวดี  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณเนาว์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพรรณวรินภร  ฉัตรวิรัชวิจิตร์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปิ่ณปิณัฐ  ชีพวรรณ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธณัฐดา  รัตนกูล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจิดาภา  เขียวสง่า โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเพชรประกายรุ้ง  พันธเสน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอินทิรา  สิทธิสังข์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงบุษรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายอลงกรณ์  วันทมาตร์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายอนุพันธ์  ฤทธิโสม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายภูสิษฐ์  สำแดงเดช โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายกานต์  กิตยากาญจน์กุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เลิศอัศวพงษ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุวรรณภพ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงรัก  สะรอหมาด โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายศุภกฤต  ศาริตวรรธน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสาริสา  ชูเสือหึง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายกันตพิชญ์  ฤทธิโสม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอัยยาดา  ชวดชุม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธัญชนก  ดำโรง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายพชรกิตติ์  แซ่อู้ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายจตุรภัทร  โสมขันเงิน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปราณปรียา  ชัยชนะกสิกรรม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงฐานิสรณ์  ผ่องชินวงศ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณภพ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายอรรถสิทธิ์  ชุมวิสูตร โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปิยวรรณ  สี่สมประสงค์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงฐาปนี  รอดบน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายศิวกร  ภูมิไชยา โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายลัญฉกร  เพชรรัตน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสุบัติ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงไอลดา  เสนีย์ยุทธ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายพิสิฐพล  คำภีร์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงพาฝัน  อุ่นพรเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงชนม์นิภา  อูปแก้ว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายณัฐนัย  ดวงมณี โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 นายกัณห์ทภัทร  ชำมะนาด โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวสุพิชฌาย์  เลิศอัศวพงษ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงศรุตา  นุ้ยเชียว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายกันตภณ  โลหภูมิ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายธราเทพ  โตวิเศษ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงวรรณิดา  บุญมาก โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวนันทิชา  ไชยแสง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงโสมรัศมิ์  จิญกาญจน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายศิวัช  โชคชัยเจริญสิน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายคณิศร  นิลสวัสดิ์ชัยกุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงศิริการย์  สกุลวรสวัสดิ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงณัฐกมล  ยามาชิตะ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงจิตติมา  ทองย้อย โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกมลวรรณ  หนูกรอบ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปรรณพร  ศิริรัตน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปุณณิศา  ฉิมสอาด โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายสิปปกร  อะวะภาค โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงเฌอเอม  แต้มจันทร์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพีชนาถ  แดงสุทัศนีย์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่วยชู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แกล้วทนงค์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงทิพยรัตน์  ศักดิ์สมพงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงอมรรัตน์  ทัพไทย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปัญฑิตา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยังภักดี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอมลวรรณ  ไหมทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงนัฐธิชา  ป้อมมาตา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงภคพร  พจนพิมล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เมืองงาม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงอรุณวดี  บุญห้อ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายวรโชติ  ปานจุ้ยพะเนาว์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายพัชรพล  พรหมหาญ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงแสงอ่อน  อ่อนน้อย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงขวัญวัชร์  ใจกว้าง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงธนัญชนก  ขาวศรี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวันวิสาข์  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงเพ็ญธิดา  เสนะ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายธนกร  ปัญญาโรจน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพิชญาภา  เสวกฉิม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัฐวรา  จริตงาม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสุวภัทร  ตู้บรรเทิง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกชกร  สุขขาว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายกฤษณพงศ์  ชัยชนะกสิกรรม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงพรพิมล  ทองมี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงวรางคณา  สร้อยชมภู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสาวิตรี  สำลีนิล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงนภวรรณ  บุญเกื้อ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงปุณิกา  ฤทธิโสม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปิยวรรณ  จำเดิม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงนัฐณิชา  พรมแดง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสุภาวดี  นุ้ยเมือง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอรุณี  สุขสันติถาวร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณัฐวิภา  พยุหกฤษ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายธีระศักดิ์  ขาวอรุณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงเบญจรัตน์  พุ่มขจร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายภัทรพล  ศรีมาศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เต็มเปี่ยม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกิติญารัตน์  กล่อมหาดยาย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงศลิษา  โยธาศรี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงพีรกานต์  ผลพุฒ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงปุญยนุช  เกิดกาญจน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงเอมมิกา  ไชยเฉิม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงธิดารัตน์  ประทับแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงณัฐวรรณ  กรสกุล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงฐิติกานต์  แสงอรุณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงชุลีพร  ปานเถื่อน โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงเขมมิกา  สุขลิ้ม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงชนาภา  ศิริมาศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอนัญญา  พุทธรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายธนกฤต  มีมุสิก โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายศตพร  โพธิ์น้อย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายธนวัฒน์  จีนด้วง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายอารักษ์  วริทยา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายสันติ  ซุ่นอื้อ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายภูชิตร์  พัฒน์ทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วเกษม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายกิตติภูมิ  เฐียรพิทักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายจักรภัทร  นวลสา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงดวงพร  นุ้ยรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ป่านเทพ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายนพดล  งามฉวี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคสังข์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายสหรัฐ  ประสาทเขตต์การ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเกีย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสุภัทรวดี  วันทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอัปษรศรี  บุญสุข โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายสิริพล  เพชรโสม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายอภิวิชญ์  รงแป้น โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายวิชชาพล  กลิ่นละออ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพัชรเทพ  เทพทุ่งหลวง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวรวลัญช์  เขจรบุตร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงเกศกนก  ด้วงทิพย์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงญาณิศา  ราชยม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพรพิมล  คงรักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนพภัสสร  สีตะสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปวริษา  หลีรัตนะ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงภัทรปภา  กลิ่นเสน่ห์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกานต์กมล  ชูทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพรรณปพร  รุ่งสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนภัทรศิริ  พรมนิมิตร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงญาณิกา  นิลเสถียร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพิริยา  แปลกเปรมวงษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงศศิวรรณ  เงินแท่ง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายวัชรนันท์  วสุธาพิทักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงรัตนวดี  ยอดระบำ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงญาสุมิน  ฤทธิโสม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายสิรภพ  ทองพิทักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงภูริตา  ฤทธิโสม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงศรุตา  เพิ่มสมบัติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพัชราพร  เนื้อแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายภานุพัฒน์  มุสิกสาร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพิชชากร  ศิริพรหม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายอนุชา  บุญทวี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายสิรภัทร  พรมมาศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกษิดิศ  ไหมทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายมนต์ธวัช  ฉิมสอาด โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพรชนัน  ผลผลา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปิยภัทร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงรินนภาภรณ์  แดงมณี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงศิรภัสสร  เพชรศักดิ์สูง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพิชญา  ศรทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัฐชยา  สุภาทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนทัต  โอฬาผล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายภูดิท  บุญกาญจน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายเกรียงศักดิ์  คล้ายอุดม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายสันติกานต์  เล็กสุนทร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายธนกร  ทวิชศรี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงคัมภีรดา  จิตรตรง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายภูวศิษฏ์  กาญจนสงคราม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพรทิพา  นามวงศ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงพีรดา  จำปาจวบ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงสิริมาดา  กองทอง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงภูริชญา  สินชู โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงปรีญาพร  เพ็งเมือง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงชลิตา  หฤหรรษพงศ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงสุทธิณัดฐา  วิศิษฏ์รัฐพงศ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายธนวินท์  ธรรมนารักษ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงจิตติญาดา  แพคีรี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรรัตน์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงกฤติยา  ขำชู โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อำพันมณี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงกมลวรรณ  พะลายะสุต โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายศศิวงศ์  กองจันทร์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายกฤษณ์ดนัย  พันธุ์พิพัฒน์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงศิรินภา  แซ่ห่อ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองปาน โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายศิรวิชญ์  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่ห่อ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายสิรภพ  บุญญานุวัตร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายยศชน  จันทร์ชนะ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงธัญพิชชา  สุภัทรนิยพงศ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงทิพย์วิภา  สำเภาทอง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายปภากร  สายร่วมญาติ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายปัณณธร  สุขอนันต์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงพิชญพรรณ  ไทยชน โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายพิสิษฐ์  สุขศรี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงเพชรชมพู  แก้วเพ็ชร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงภัทรวดี  กะฐินทิพย์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสุณิชา  ธรรมนิยม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงปิยวรรณ  เคหาแก้ว โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงณัฐวิญา  สมานมิตร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงกรกมล  ยูซบ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงขวัญข้าว  รอดบุญคง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนิชาภัทร  วรดิลก โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนพภัสสร  สาระคุณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายวงศ์วรรธน์  มณีนวล โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธนกฤต  ช้างเผือก โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เพ็งแก้ว โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงจิรภัทร์  สุระชิต โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายนราวิชญ์  โพธา โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงจุฬาภา  ปฏิสัมภิทากุล โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงญาตาวี  นาคเกษม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายณัฐภัทร  เหล่าพัทรเกษม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายภัทรพล  นวลสั้น โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงเมธิสา  ร่องไร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงศศิประภา  อรุณโชติ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายกฤษฎากรณ์  ตามบุญ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชญานิศ  จิตกมลกานต์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงรวินันท์  ลาภมี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกชกร  พัฒสถิตย์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกุลฑีรา  เจนเจษฎ์พงษ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกัลยาณี  เจริญคีรี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายชยพัทธ์  พรหมสถิตย์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายกันตพัฒน์  ใจเปี่ยม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงเหมรัชต์  เอกพจน์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายณัฐภูมิ  อ่อนทอง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงจิรวรรณ  เกตุแก้ว โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกชกร  แก้วสุวรรณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  อินทรักษ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เทพมณฑา โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสุรัสวดี  นวลจริง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธนภูมิ  พวงแสง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายสุชาครีย์  หัสโสะ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายเมธาสิทธิ์  กาญจนสงคราม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายภานุพงษ์  ชุมสมุย โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกัลยารัตน์  กัลญาน วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงชญานิษฐ์  นุ้ยแท่น วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงนิชิดา  พุ่มธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายกวินท์  อ้นโตน วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงกวินธิดา  พรหมหาญ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงตุลยวีร์  ขาวจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงภูพิศชญา  ฤกษ์สมเด็จ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายกฤษกร  เมตตาจิตร โรงเรียนบ้านดอนนน 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงสุปริพัตร  คำสิงห์ โรงเรียนบ้านดอนนน 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงรลิตา  ล้วนเล็ก โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายจักรภัทร  กังวาฬ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายณัฐศิษย์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายกฤษกร  ปิ่นจอม โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายพิรภพ  ตั้งประภากุล โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายรณกฤต  ดีพื้น โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายปภินวิทย์  จันทร์แก้ว โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายญาณวิจิตร  พันธุ์พิพัฒน์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  มุขสุข โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงจิณตศจี  สุขเนียม โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงณิชารีย์  ใจอดทน โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายพงศธร  โลหะภัย โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายธนาธิป  รัตติโชติ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายธรรมวุฒิ  ศรีพรรณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายภานุสรณ์  แสงอรุณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงกมลชนก  แสงอุดม โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  หลีเจริญ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงปวริศ  บุญทอง โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายธนวินท์  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายณัฐพนธ์  จันทร์พรหม โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายสืบพงษ์  เพชรสง่า โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายพิพัฒพงษ์  คชแสน โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายธนภัทร  จันทร์พงษ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงกุสุมาพอน  สมีเพ็ชร โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงกัณพัสตร์  เรืองธารา โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงกชพร  เหล็กนาพญา โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงจุฑามณี  นาคพจน์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภักดีพิน โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงเอมิกา  สามัคคี โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายวรภพ  แซ่เหง่า โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายภูมิพัฒน์  มะโนธรรม โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายชัชนัย  พวงศรี โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายณภัทร  คชาเศรษฐ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายวรวิทย์  คลิ้งสุวรรณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายธเนศ  กุยุดำ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายอภิรักษ์  สอนสุวรรณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงดารารัตน์  คงทวี โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงปวีณา  ทับประโคน โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เขียวอ่ำ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายชินดนัย  ดวงสุวรรณ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายกิตตินันท์  ขาวล้วน โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงแก้วกัลญา  จูค้า โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  พูนทวี โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงอริสา  พุ่มศรี โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายจตุรวิทย์  ทัศนภูมิ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายธนกฤต  เจตจันทร์มณี โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายธนากร  บริพันธ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงพรรณทิภา  มีทอง โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงกรรนิกา  ศักดิ์ทอง โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงนภัส  สุดเหลือ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงภัณฑิลา  ภู่พยัคฆ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงกรรณิการ์  เล่สำ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงศรุดา  เหวียดแป้น โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงชลิษา  บุญเหลือ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายวรกันต์  ทองรอด โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายวริทธิ  ขาวสมุทร โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธนวัฒน์  ตั้งมณี โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายพงศภัค  แซ่อึ้ง โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกฤตชญา  ม่วงพิน โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงชาริฟา  ปทาน โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงปรีดารัตน์  นิคมเพ็ชร์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงศรุตา  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงคีตกานต์  ใสผอม โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกฤษณา  ปิ่นจอม โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงทัศนีย์  จันทร์สมบัติ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงรัฐนันท์  สุภัทรนิยพงศ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงเพราพิลาส  ภูบัวบาน โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิจิตร โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณัฐนิชา  กิตติดุษฎี โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปพิชญา  ขวัญยุบล โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงศศิตา  เรืองธารา โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสิริพร  พิมพ์สาร โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงรพีพรรณ  จันทร์งาม โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงจารุวรรณ  เด่นกระจ่าง โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายธนกฤต  สอนตะโก โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายธนดล  เทพประสิทธิ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายวรัญญู  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายศุภกันต์  เรืองธารา โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายศุภณัฐ  คำภูมี โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธีรพงษ์  โรยนรินทร์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงชนกานต์  สุริวงศ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงวรีลักษณ์  หมวดคง โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนฤมล  ชุมละออง โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงญาณิกา  กองจันทร์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงนภสร  เปียสวัสดิ์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายชยุติธรณ์  ไพบูลย์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายภัทรพล  นาคเป้า โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสุธาพร  เกิดบางกา โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงเปรมวดี  ไก่แก้ว โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงภัทราพร  พีรกานต์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพิชชาภา  เหรียญทอง โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุขนิรันดร์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปาณิศา  อักษรพจน์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายกรินทร์  ณ พัทลุง โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายกิตติภณ  ขาวล้วน โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกิดพุ่ม โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงภัคนันท์  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสุภาดา  สิทธิสังข์ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงมัทนียา  บัวทรา โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายอันดามัน  เกี้ยวสกุล โรงเรียนวัดวาลุการาม 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงปวันรัตน์  อารุณ โรงเรียนวัดวาลุการาม 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายสุทธิพงษ์  ขวัญอ่อน โรงเรียนวัดวาลุการาม 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายนพดล  ทองอนันต์ โรงเรียนวัดวาลุการาม 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายติณณภพ  วรสวัสดิ์ โรงเรียนวัดวาลุการาม 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่ตั่น โรงเรียนวัดวาลุการาม 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงพรสุภา  โพธิ์ภักดี โรงเรียนวัดวาลุการาม 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงสุชานันท์  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนวัดวาลุการาม 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงอรัญญา  ธิวิรัมย์ โรงเรียนวัดวาลุการาม 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายกานนท์  อินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนวัดวาลุการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงจิราวรรณ  นาคจุติ โรงเรียนวัดวาลุการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายวงศกร  กอสุข โรงเรียนวัดวาลุการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงกมลทิพย์  เทพสกุล โรงเรียนวัดวาลุการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงเจนจิรา  จั่นเพ็ชร โรงเรียนวัดวาลุการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายเกรียงศักดิ์  เมืองทิพย์ โรงเรียนวัดวาลุการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงมีนา  ปอดทลุง โรงเรียนวัดวาลุการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายสุวภัทร  สังฆเวช โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายณัฐวริทธิ์  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายแทนคุณ  รัตนตระการ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายศตายุ  อิ่มทั่ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายกิตติภูมิ  ทิณแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงณพิชญา  รัชฎานนท์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายสรธร  แก้วสวี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศุภกิจรัตนากุล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงสุพิชฌา  จันทะวัง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงวรรณนิศา  ซั่วเซ่งอิ้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายธิติสรณ์  ไชยแขวง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายจตุภัทร  รอดระกำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายกัณฑ์อเนก  สมตน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายอัครชัย  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายชัยธัช  พรมชั่ง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายชัชนันท์  เภาทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงเกริกชัย  แดงเสน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายวรเมธ  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายอภิชาติ  ทักษิณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายธนวัฒน์  ปานเกตุ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายบรรณสรณ์  สดชื่น โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายปิติภัทร  พิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงปฐมาวดี  ฐิตะฐาน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงปาณิศา  แสงพายับ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงภัทราวดี  ตระหง่าน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงวรรณกร  เรืองชัย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงชยากร  ทับซ้อน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงอสมาภรณ์  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงพิมพ์ธีรา  แก้วบำรุง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงภูษณิศา  รินสกุล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงกมลวรรณ  สั้นทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงเจวลิน  พรหมพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงณิชกานต์  ชูดำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงธมนวรรณ  คชการ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงธราธิป  ณะทองคำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงนภสร  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงนิลดา  รัตนโลหะ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงนิศากร  แขวงเมฆ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วนาบอน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงปัณษฏากร  โปตะการักษ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงศิริวรรณ  วุฒิบาล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงนวสนันท์  เหง่าหลี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงสุชานาฏ  จันเอียด โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงพีชญาดา  พุฒพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายนัทธิภณ  คนซื่อ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายธนาธิป  ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายนนท์ปวิทย์  วีระกูล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายอนพัช  วีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายอานุภาพ  แสงสุริย์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทเวช โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายคณาธิป  ภู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายณัฐภูมิ  นิลศรี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายฆัฏนกฤษฏิ์  จันทรโท โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายสุพศิน  หญีตอัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงปรารถนา  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงสุภาวิตา  นาควิสัย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ถวิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงวีรยา  เมืองแดง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงสุพิชญา  เนตรัก โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงสุรีย์มาศ  จินาอู โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงนฏพิชามญชุ์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงธัญภัสร์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายธันวา  สระทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายภูวเดช  ตะโกท่า โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายธีระภัทร  คูทองทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายนรินทร  เมืองประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงศิรดา  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงสุวัสสรา  จินาอู โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงพิชานันท์  ตันทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงโสรยา  ภักดิ์วิสัย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงนนทวรรณ  รามจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงพรสินี  หนูบรรจง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายรัชพล  แว่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายชิติพัทธ์  พงษ์พันธ์เกษม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงเกศศิริ  วิเศษศิริ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงสิธิธัญญา  จำเดิม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงภวิษย์พร  เอี่ยมรักษา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงภูษิตา  ยมขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงจิดาภา  โฆษิตกุลพร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  โทแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธนดล  สนอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธนวิชญ์  หีตนาคราม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายเอกวีร์  เกลี้ยงนิล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายธนารัตน์  ไล่ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงโสพิศตา  วงศ์สงวน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงขวัญธิดา  กลิ่นมาลี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกนกนิภา  เกลี้ยงกรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงณภัทราพร  ตระหง่าน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ภุมรา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงนันธิชา  เอาไชย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพัชราภา  อุดเครือ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หลิมวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงธัญชนิต  แอ่งสาย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงชวิศา  ผู้เจริญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงสาวิตรี  ครัวจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงตัสนีม  หวังเจริญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงสุธารัตน์  พรหมหาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงสุธาทิพย์  พรหมหาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายณัฐภัทร  ลิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายธีรพงศ์  เพชรศร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงณัฐรดา  คำนวน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงธันย์ชนก  บุญท้วม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เกตุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายกนกพล  เหล่าเมฆ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงทิชากร  พัฒน์คล้าย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายวีระพัฒน์  ชนะ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายธนรัตน์  มากภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายกันตพิชญ์  คีรีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายเอกรินทร์  สุดสาคร โรงเรียนวัดท้องตม 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายเดชา  วงสา โรงเรียนวัดท้องตม 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงณัฐริกา  หนูบำรุง โรงเรียนวัดท้องตม 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงโสภิตนภา  แซ่ซั่ว โรงเรียนวัดท้องตม 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายฐานวุฑ  สิทธิสังข์ โรงเรียนวัดท้องตม 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายกิตติธัช  ตระหง่าน โรงเรียนวัดท้องตม 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายอภิวัฒน์  ธนเชวงวงศ์ โรงเรียนวัดท้องตม 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายธนกร  พรพจน์ โรงเรียนวัดท้องตม 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายสุชานนท์  องอาจ โรงเรียนวัดท้องตม 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายอภิสร  นุ้ยสุข โรงเรียนวัดท้องตม 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงสุพัตตรา  ดวงเนตร โรงเรียนวัดท้องตม 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงพรไพริน  อภัยแสน โรงเรียนวัดท้องตม 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงศศิวิมล  จั่นเพชร โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายดรัญพร  พรมมาตร์ โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงโสรยา  จันทร์ชาวนา โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงสุภัสสร  เกิดนิล โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงปวริศา  โคนาหาญ โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายปวริศ  ซั่วเซ่งอี่ โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงชาณิศา  รื่นสุคนธ์ โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินเลี่ยน โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงนภสร  ชูฝ่ายคลอง โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงจิรัฐฏิกาล  ปานโบ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายปิยวัฒน์  ขุนไหม โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายกันตพงศ์  ทองจีนสังข์ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายชนกันต์  เพชรคง โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายศิรวิชญ์  โอพั่ง โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายกฤษดา  คงมณี โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายศิริชัย  สิทธิกุล โรงเรียนประชาเอื้ออารี 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงวิจิตรา  นวลจันทร์ โรงเรียนประชาเอื้ออารี 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายอติชาติ  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนประชาเอื้ออารี 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงนริศรา  ใจแจ้ง โรงเรียนประชาเอื้ออารี 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงอนัญญา  ออมสินสมบูรณ์ โรงเรียนประชาเอื้ออารี 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนประชาเอื้ออารี 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงปาลิตา  แสงภารา โรงเรียนประชาเอื้ออารี 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายพิธวัส  อบแพทย์ โรงเรียนบ้านตรัง (จันทร์สิงห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายชโลทร  อุดมศิลป์ โรงเรียนบ้านตรัง (จันทร์สิงห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายนภัสกร  แก้วสุคนธ์ โรงเรียนบ้านตรัง (จันทร์สิงห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงฐิติมา  บุญญาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านตรัง (จันทร์สิงห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายชลกร  น้ำเพชร โรงเรียนบ้านตรัง (จันทร์สิงห์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายชิษณุพงศ์  แสงสาคร โรงเรียนบ้านตรัง (จันทร์สิงห์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพัชรพร  แก้วสุวรรณ โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงเบญจวรรณ  จิตราวุธ โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พ่วงฟู โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงวรพิชชา  อยู่ซิ่น โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายจิณณะ  สุขวโรดม โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายพิตติพัฒน์  นกถาวร โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายศรัณยพงค์  ผึ้งดอกไม้ โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธฤษณุ  สุขวโรดม โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายเศรษฐพงษ์  สมสุวรรณ โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงนริศรา  เหลืองไทยงาม โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายณัฐพงศ์  หมื่นรินทร์ โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.5 วิทย์ประถม