รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤติน  ลิ่มเจริญชาติ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงแธนชนก  ตัณฑวิรุฬห์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ไชยศรี โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัชชาภา  ชนะพล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐฐิติกานต์  เหล่าเมฆ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤตยชญ์  ตาตะนันท์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกรณ์  ฉายากุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายจีรายุ  ชูสกุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายศิวกร  จันทร์ศรี โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายปารมี  ทองปราโมทย์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายอุกฤษฏ์  หลักปัญญา โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายคณาธิป  ทองแก้ว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายวงศพัทธ์  รักขาว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายมงคล  เกิดอุดม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชนันสิริ  หนูทองแก้ว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชิรญาณ์  สุทธานี โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฏฐวดี  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณเนาว์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพรรณวรินภร  ฉัตรวิรัชวิจิตร์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปิ่ณปิณัฐ  ชีพวรรณ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธณัฐดา  รัตนกูล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจิดาภา  เขียวสง่า โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเพชรประกายรุ้ง  พันธเสน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอินทิรา  สิทธิสังข์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงบุษรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายอลงกรณ์  วันทมาตร์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายอนุพันธ์  ฤทธิโสม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายภูสิษฐ์  สำแดงเดช โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายกานต์  กิตยากาญจน์กุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เลิศอัศวพงษ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุวรรณภพ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงรัก  สะรอหมาด โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายศุภกฤต  ศาริตวรรธน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสุบัติ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงไอลดา  เสนีย์ยุทธ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายพิสิฐพล  คำภีร์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงพาฝัน  อุ่นพรเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงชนม์นิภา  อูปแก้ว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายณัฐนัย  ดวงมณี โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 นายกัณห์ทภัทร  ชำมะนาด โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวสุพิชฌาย์  เลิศอัศวพงษ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงศรุตา  นุ้ยเชียว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายกันตภณ  โลหภูมิ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายธราเทพ  โตวิเศษ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงวรรณิดา  บุญมาก โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวนันทิชา  ไชยแสง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงโสมรัศมิ์  จิญกาญจน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายศิวัช  โชคชัยเจริญสิน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายคณิศร  นิลสวัสดิ์ชัยกุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงศิริการย์  สกุลวรสวัสดิ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงณัฐกมล  ยามาชิตะ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงจิตติมา  ทองย้อย โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกมลวรรณ  หนูกรอบ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงปรรณพร  ศิริรัตน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่วยชู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แกล้วทนงค์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงทิพยรัตน์  ศักดิ์สมพงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอมรรัตน์  ทัพไทย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปัญฑิตา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยังภักดี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงอมลวรรณ  ไหมทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนัฐธิชา  ป้อมมาตา โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงภคพร  พจนพิมล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เมืองงาม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอรุณวดี  บุญห้อ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายวรโชติ  ปานจุ้ยพะเนาว์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายพัชรพล  พรหมหาญ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงแสงอ่อน  อ่อนน้อย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงขวัญวัชร์  ใจกว้าง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธนัญชนก  ขาวศรี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงวันวิสาข์  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงเพ็ญธิดา  เสนะ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายธนกร  ปัญญาโรจน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิชญาภา  เสวกฉิม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณัฐวรา  จริตงาม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงสุวภัทร  ตู้บรรเทิง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงกชกร  สุขขาว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายกฤษณพงศ์  ชัยชนะกสิกรรม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพรพิมล  ทองมี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงวรางคณา  สร้อยชมพู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสาวิตรี  สำลีนิล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงนภวรรณ  บุญเกื้อ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปุณิกา  ฤทธิ์โสม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปิยวรรณ  จำเดิม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงนัฐนิชา  พรมแดง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสุภาวดี  นุ้ยเมือง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอรุณี  สุขสันติถาวร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐวิภา  พยุหกฤษ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายธีระศักดิ์  ขาวอรุณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงเบญจรัตน์  พุ่มขจร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายภัทรพล  ศรีมาศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เต็มเปี่ยม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกิติญารัตน์  กล่อมหาดยาย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงศลิษา  โยธาศรี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพีรกานต์  ผลพุฒ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปุญยนุช  เกิดกาญจน์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงเอมมิกา  ไชยฉิม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงธิดารัตน์  ประทับแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณัฐวรรณ  กรสกุล โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงฐิติกานต์  แสงอรุณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงชุลีพร  ปานเถื่อน โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเกีย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสุภัทรวดี  วันทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงอัปษรศรี  บุญสุข โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายสิริพล  เพชรโสม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายอภิวิชญ์  รงแป้น โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายวิชชาพล  กลิ่นละออ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพัชรเทพ  เทพทุ่งหลวง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงวรวลัญช์  เขจรบุตร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงเกศกนก  ด้วงทิพย์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงญาณิศา  ราชยม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพรพิมล  คงรักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนพภัสสร  สีตะสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปวริษา  หลีรัตนะ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงภัทรปภา  กลิ่นเสน่ห์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกานต์กมล  ชูทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพรรณปพร  รุ่งสุวรรณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนภัทรศิริ  พรมนิมิตร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงญาณิกา  นิลเสถียร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพิริยา  แปลกเปรมวงษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงศศิวรรณ  เงินแท่ง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายวัชรนันท์  วสุธาพิทักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงรัตนวดี  ยอดระบำ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงญาสุมิน  ฤทธิโสม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายสิรภพ  ทองพิทักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงภูริตา  ฤทธิโสม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงศรุตา  เพิ่มสมบัติ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพัชราพร  เนื้อแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายภานุพัฒน์  มุสิกสาร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงพิชชากร  ศิริพรหม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายอนุชา  บุญทวี โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายสิรภัทร  พรมมาศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกษิดิษ  ไหมทอง โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายสันติกานต์  เล็กสุนทร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายธนกร  ทวิชศรี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงคัมภีรดา  จิตรตรง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายภูวศิษฏ์  กาญจนสงคราม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงพรทิพา  นามวงศ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงพีรดา  จำปาจวบ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสิริมาดา  กองทอง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงภูริชญา  สินชู โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงปรีญาพร  เพ็งเมือง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงชลิตา  หฤหรรษพงศ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสุทธิณัดฐา  วิศิษฏ์รัฐพงศ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายธนวินท์  ธรรมนารักษ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงจิตติญาดา  แพคีรี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรรัตน์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงกฤติยา  ขำชู โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อำพันมณี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงกมลวรรณ  พะลายะสุต โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายศศิวงศ์  กองจันทร์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายกฤษณ์ดนัย  พันธุ์พิพัฒน์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงศิรินภา  แซ่ห่อ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองปาน โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายศิรวิชญ์  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่ห่อ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายสิรภพ  บุญญานุวัตร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายยศชน  จันทร์ชนะ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงธัญพิชชา  สุภัทรนิยพงศ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงทิพย์วิภา  สำเภาทอง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายปภังกร  สายร่วมญาติ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายปัณณธร  สุขอนันต์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกรกมล  ยูซบ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงขวัญข้าว  รอดบุญคง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนิชาภัทร  วรดิลก โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนพภัสสร  สาระคุณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายวงศ์วรรธน์  มณีนวล โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนกฤต  ช้างเผือก โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เพ็งแก้ว โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงจิรภัทร์  สุระชิต โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายนราวิชญ์  โพธา โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงจุฬาภา  ปฏิสัมภิทากุล โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงญาตาวี  นาคเกษม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายณัฐภัทร  เหล่าพัทรเกษม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายภัทรพล  นวลสั้น โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงเมธิสา  ร่องไร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงศศิประภา  อรุณโชติ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายกฤษฎากรณ์  ตามบุญ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชญานิศ  จิตกมลกานต์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงรวินันท์  ลาภมี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกชกร  พัฒสถิตย์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกุลฑีรา  เจนเจษฎ์พงษ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกัลยาณี  เจริญคีรี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายชยพัทธ์  พรหมสถิตย์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกันตพัฒน์  ใจเปี่ยม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงเหมรัชต์  เอกพจน์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายณัฐภูมิ  อ่อนทอง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงจิรวรรณ  เกตุแก้ว โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกชกร  แก้วสุวรรณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  อินทรักษ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เทพมณฑา โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุรัสวดี  นวลจริง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธนภูมิ  พวงแสง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายสุชาครีย์  หัสโสะ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายกฤษกร  เมตตาจิตร โรงเรียนบ้านดอนนน 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงสุปริพัตร  คำสิงห์ โรงเรียนบ้านดอนนน 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายสุวภัทร  สังฆเวช โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายณัฐวริทธิ์  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายแทนคุณ  รัตนตระการ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายศตายุ  อิ่มทั่ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายกิตติภูมิ  ทิณแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงณพิชญา  รัชฎานนท์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายสรธร  แก้วสวี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศุภกิจรัตนากุล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงสุพิชฌา  จันทะวัง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงวรรณนิศา  ซั่วเซ่งอิ้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายธิติสรณ์  ไชยแขวง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายจตุภัทร  รอดระกำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายกัณฑ์อเนก  สมตน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายอัครชัย  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายชัยธัช  พรมชั่ง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายชัชนันท์  เภาทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงเกริกชัย  แดงเสน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายวรเมธ  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายอภิชาติ  ทักษิณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายธนวัฒน์  ปานเกตุ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายบรรณสรณ์  สอชื่น โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายปิติภัทร  พิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงปฐมาวดี  ฐิตะฐาน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงปาณิศา  แสงพายับ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงภัทราวดี  ตระหง่าน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงวรรณกร  เรืองชัย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงชยากร  ทับซ้อน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงอสมาภรณ์  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงพิมพ์ธีรา  แก้วบำรุง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงภูษณิศา  รินสกุล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงกมลวรรณ  สั้นทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงเจวลิน  พรหมพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงณิชกานต์  ชูดำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงธมนวรรณ  คชการ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงธราธิป  ณะทองคำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงนภสร  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงนิลดา  รัตนโลหะ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงนิศากร  แขวงเมฆ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วนาบอน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงปัณษฏากร  โปตะการักษ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงศิริวรรณ  วุฒิบาล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงนวสนันท์  เหง่าหลี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงสุชานาฏ  จันเอียด โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงพีชญาดา  พุฒพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายนัทธิภณ  คนซื่อ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายธนาธิป  ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายนนท์ปวิทย์  วีระกูล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายอนพัช  วีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายอานุภาพ  แสงสุริย์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทเวช โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายคณาธิป  ภู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายณัฐภูมิ  นิลศรี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายฆัฏนกฤษฏิ์  จันทรโท โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายสุพศิน  หญีตอัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงปรารถนา  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงสุภาวิตา  นาควิสัย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ถวิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงวีรยา  เมืองแดง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงสุพิชญา  เนตรัก โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงสุรีย์มาศ  จินาอู โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงนฏพิชามญชุ์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงธัญภัสร์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายธันวา  สระทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายภูวเดช  ตะโกท่า โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายธีระภัทร  คูทองทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายนรินทร  เมืองประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงศิรดา  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงสุวัสสรา  จินาอู โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงพิชานันท์  ตันทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายรัชพล  แว่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายชิติพัทธ์  พงษ์พันธ์เกษม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงเกศศิริ  วิเศษศิริ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสิธิธัญญา  จำเดิม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงภวิษย์พร  เอี่ยมรักษา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงภูษิตา  ยมขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงจิดาภา  โฆษิตกุลพร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  โทแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธนดล  สนอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธนวิชญ์  หีตนาคราม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายเอกวีร์  เกลี้ยงนิล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธนารัตน์  ไล่ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงโสพิศตา  วงศ์สงวน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงขวัญธิดา  กลิ่นมาลี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกนกนิภา  เกลี้ยงกรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณภัทราพร  ตระหง่าน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ภุมรา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงนันธิชา  เอาไชย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพัชราภา  อุดเครือ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หลิมวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธัญชนิต  แอ่งสาย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชวิศา  ผู้เจริญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงสาวิตรี  ครัวจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงตัสนีม  หวังเจริญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสุธารัตน์  พรหมหาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงสุธาทิพย์  พรหมหาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายณัฐภัทร  ลิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธีรพงศ์  เพชรศร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัฐรดา  คำนวน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงธันย์ชนก  บุญท้วม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เกตุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายกนกพล  เหล่าเมฆ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงทิชากร  พัฒน์คล้าย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายวีระพัฒน์  ชนะ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธนรัตน์  มากภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงศศิวิมล  จั่นเพชร โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายดรัญพร  พรมมาตร์ โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงโสรยา  จันทร์ชาวนา โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงสุภัสสร  เกิดนิล โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปวริศา  โคนาหาญ โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายปวริศ  ซั่วเซ่งอี่ โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชาณิศา  รื่นสุคนธ์ โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินเลี่ยน โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงนภสร  ชูฝ่ายคลอง โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงจิรัฐฏิกาล  ปานโบ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายปิยวัฒน์  ขุนไหม โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายกันตพงศ์  ทองจีนสังข์ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายชนกันต์  เพชรคง โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายศิรวิชญ์  โอพั่ง โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายกฤษดา  คงมณี โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม