รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณภัทร  กังวานสุระ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายณัฐภัทร  งั่นบุญศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงคุณัชญา  พูลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปริชญา  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงศิรนุชา  กำลังใบ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทรัพย์สิทธิเวศย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกันตา  มนธรรมสกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสิรินดา  กาญจนชุุมพล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนิชนันท์  น้ำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายวิเศษ  องค์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนภธร  บูรณเทศะ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายพิศุษย์  กิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายณัฐกิตติ์  แก้วดวง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธีรภัทร  ยอดเสน่หา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายปวีณ์กร  นุ่มพรมทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายอภิสิทธิ์  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายกฤษฎา  คุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐพัชร์  โอภาธันยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายจักรภัทร์  อุ่นภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายภาสกร  ดุลยไพรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายปวริศ  สินเล็ก โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงภัคจิรา  สมิงชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงมนัสนันท์  เดี่ยววาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐกุล  อินทะเสม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายไกรวิชญ์  ชุมพินิจ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัชชา  พยุบล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงถาวรี  อ่ำกอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงฐิติวรดา  วิวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองลีผล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงอิสรีย์  พัฒน์ใหญ่ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายสุรพิชญ์  เสาวรส โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสวงสิน โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายพัสกร  วงศ์ชนะมา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายวันจักรี  ไชยโคตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายณัชพล  สุขพล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายรังสฤษฎ์  มังกรกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายภูติวงศ์  แสงภู่ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายชินภัทร  อรุณโชติ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายเบญจพล  มากวิสัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายวรนันต์  จันทร์คา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายณฐกร  สามัญเมือง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายปัณณทัต  มาตฒิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายชัชชพล  ศิลาน้อย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายชนาธิป  แหลมเพชร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายวรฉัตร  ไกรวิลาศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายกิตติพิภัทร์  สินรา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายปฏิภาณ  จินดาชื่น โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงเกวลิน  ไทยประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสวามินี  ขำคม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธนัญชนก  นาคเปลี่ยน โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงรวิภา  เพชรประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงฐิตาภา  อุ้ยดำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธีรตา  หลวงนา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงวิภาพร  ศรีสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายครวัฐ  ฟองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายศุภโชค  ชินวิทยากุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณัฐวรา  ปวงสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายพชรดนัย  ตันติวิท โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงสิรีธร  ไชยกิจบำรุง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายไตรวิช  นิรัตติสัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายอาชวิน  นราวีรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายศุภโชค  แก้วหนูนา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายภีมณภัทร  พุ่มสร้าง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงเตชิดา  ศักดิ์แสง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธรรมวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกุญช์ชญา  เพชรขุ้ม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายชีวธันย์  ไชยโย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายภูวศิษฎ์  เนื่องชุมพร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงปณิตา  บุญญกาศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายกรวิชญ์  คุโรปกรณ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายชยกฤศ  บำรุงแขวง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายนัทเจต  พรมพิชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกฤตพล  ศิวะพรประสงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายคณัสนนท์  คุ้มรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายภูวฤทธิ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายณัฐพล  พัดจิ๋น โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายภาคิน  บุญญอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายเจษฎา  วุ้นศิริ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายศิรบัณณ์  กิตติชนม์ธวัช โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายอติวิชญ์  ชูธิบัติ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ฉ่ำฉิ้ม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญร่อน โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายชนินทร์  เพ็ชรพิรุณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายณฐกร  อ่อนไหว โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงตรีฐิญา  ิเจียมรจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงภาพิชมนทน์  ผลบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงธนิดา  ทุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณัฎฐา  แก้วบังตู โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงธันย์ชนก  ชูเยาว์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชญาดา  สกุลปักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกัณญาวีร์  วัชรนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธนัชชา  อินทพนม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปัญญาถม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงมนพร  หัสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงฐิติชญา  สมตน โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงภัททิยา  สำมณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพรเสน่ห์  ชูคงคุณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงวรัญญา  รัตนมณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงงามลออ  งามขำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงวริศรา  สินธุฉาย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายณัฐวัตร  คุณวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายพุฒิเมธ  พสุโร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงเวธนี  จันทร์ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายอัครวิทย์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายศุภวิชญ์  ราชบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงภาวิณีย์  เรืองพงษ์สาร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกฤตเมธ  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกวี  นุ้ยสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายจิรวัฒน์  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายธนกฤต  ธนาศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายวีรภัทร  วิชัยชลีชล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายยุทธพงศ์  กาญจน์สำเริง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายภาคิน  พรหมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกัญจ์ภพ  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายจักรพงศ์  เอื้ิออารี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายณัฐพล  เถาเล็ก โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายเป็นไท  ยังสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรประสม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปาณิสรา  รักษาผล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกรวรรณ  เกตุพิมล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผลพานิช โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงเปรมวดี  รัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพัณณิตา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงภานิชา  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสุริยาพร  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวราภรณ์  สินสมบุญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงนิรชา  ศรีพักตร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงธนัชพร  ทรรปณะวิภาส โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชนัญชิตา  สินบำรุง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชนิกานต์  ชัยวิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สอนสุภา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพรธีรา  บุญคล้อย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงบุญนิสา  อินทร์มี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชญานิศ  กิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปุณยวีร์  รุนอร่าม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงศิริกัญญา  นุ้ยมาก โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายกิตติพงษ์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธีรภัทร  เปี่ยมศุภฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายชวัลวิทย์  วรรณครอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายนาราภัทร  วัชระศุภร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงโยษิตา  ธรรมรักษา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธนพร  ช่วยชูหนู โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนฤภรณ์  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอภิษฎา  แดงสกล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายชวัลวิทย์  จิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายศุภชัย  วินารัตนฺ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายชาญณรงค์  หอมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอัญชิสา  ชิตโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงศุภิสรา  นครเสด็จ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายปิยะวัฒน์  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธีรยาภัทร  พรมเทศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายคมน์คณัฎฐ์  หนูทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณิชวรรณ  มูลสุวรรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชาติญาด  กิมเซียะ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายบรรณสรณ์  กุนอก โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอินทิรา  อินทวิสัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายศุภณัฐ  เสาวรส โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายสุรพัชร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายเบญจรงค์  ลือชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายฐิติวัชร์  ฉิมเปีย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนภูมิ  ใยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปกป้อง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงทักสิกานต์  แก้วเกตุ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็ชรมุณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวรวลัญช์  เรืองประสม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอักศิกา  พัฒชนะ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนันท์นภัส  คุณวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงสุชาวลี  พลวารินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงเปรมมิกา  เหมือนมาตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธัญรดา  สุขสการ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนันทัชพร  พิมาน โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปาตาวี  อุทธยานมณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงเขมณิจ  ภู่ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกิติยา  โมสิกะ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายปณวัฒน์  นาคสังข์ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงธันยพร  ปราบเหตุ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัววารี โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายชโนทัย  จันทร์สอน โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายพีรวัฒน์  ผอมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสุธิมา  ตะโกท่า โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงณัฐชา  สุบรรณรัตน์ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายชินวัตร  บรรจง โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวณัฏฐณิชา  มีกุศล โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวพัชรพร  บู่ทอง โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาววริสรา  อุส่าห์ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงณัฐริชา  ยังจีน โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงเกศราภรณ์  กาญจนดิฐ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงจันทร์เนตร  สุขนาพจน์ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงมัลลิกา  ภักดี โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายจักรกฤษณ์  นาคเพ็ชร โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงชาคริยา  คำสิน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงณัฐกฤตา  น้าเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายปัณณทัต  โสภาผล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายณัฎฐพีร์  ศรีสันต์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายกันตภณ  เติมสินสุข โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สมเทพ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายฉัตรชานนท์  ชูแสง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายพลกฤต  แสงประดิษฐ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายพัทธดนย์  เถาว์เล็ก โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์ลีลาภรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายรหัท  โพธารส โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายพีคพันธ์  จันทร์สิน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายธีธัช  สมบุญ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงบุณยวีร์  เพชรมณี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายวีริศ  จืบบรรจง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายยูซุฟ  มัซซอร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายวุธิชัย  ศรีพัธยากร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กาเหว่าลาย โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายนรภัทร  ช่วยแดง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงศิริประภา  ช่วยเกิด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายณัฐดนัย  ยังปักษี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงพรพิมล  ทีทำมา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงณัฐชยา  เนียมสมบัติ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงชัญญา  มาลากาญจน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงนันทิชา  บุตรวาทิตย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายชัยวัฒน์  ราชสีห์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงณัฎฐชา  เนียมสมบัติ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงอภิสรา  จันเกตุ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายกรปภา  ไทยนุกูล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายทีปกร  ศิรินิล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายณัฎฐพล  สินเกตุ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนาเลี้ยง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงอภิษฎา  สุขนิตย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงอรุณฉาย  เอี่ยมยิ่งพานิช โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงกายรติกานต์  กรดหนู โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แคล่วคล่อง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงจันทัปปภา  รักเมือง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายณฐกร  พุทธรักษา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชูชัยนิรันดร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายเตชนา  ราชานาค โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายฐปนรรฆ์  ธรรมา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงอลิส  เอริษา คลีเมนส์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกชกร  วารีสุวรรณ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงธัญชนก  เพชรเศรษฐ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายพีรวิชญ์  แซ่เสี้ยว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงนภสร  อินทรินทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงธัญยรัตน์  แจ่มประวิทย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงกัญพัชญ์  นิลเขาปีบ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงปภัสสร  สารวัลภ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายณัฐชนน  พุกบัวขาว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายชัยมนัส  รัตนบัลลังก์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายพีรวิชญ์  ก่อเกียรติตระกูล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงธันรดา  โปทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพิชชาภา  ลิ้มวัฒนา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงอัยสวรรค์  ด้วงหวัง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายชวกฤษ  โชติกมาศ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงกมลพร  ฉิมระฆัง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงศิษฏิภรณ์  หนูขลิบ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงสิริโสภา  พวงทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายถิรวัสส์  กุลโคตร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงเบญญาภา  นาคเนียม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงพิมพิศา  มนต์นิมิตร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงอินทิรา  จันตรา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงธันย์ชนก  อ่องนาวา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงกัลญญ์กุลณัช  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายธนนชัย  แจ่มจำรัส โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงชัญญานุช  กรแก้ว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงสุตาภัทร  เจริญโอสถ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงภัทรดา  ดาวตุ่น โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คลี่บำรุง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงชลนิภา  วิเชียรเกื้อ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายณัฐดนัย  ไทยถาวร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงปาณิสรา  นามเมืองคุณ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สุขบรรพต โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงธัญภัค  สุพรรณพงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงชุติพร  ทองบุญ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายอภิภุ  ชังช่างเรือ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายพจนกร  ดำสง่า โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงชฏาพร  บำรุง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงปารณีย์  จันทร์ปรีชา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงมนัสนันท์  นวลฉวี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่างเสียง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายจิรายุทธ  ช่างเสียง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงสิริกมล  แข่งขัน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายพงศ์ปณต  ประเสริฐวิทย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงพรไพลิน  เทียมสมชาติ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายธันยา  ตันก่วนจู้ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงธมลวรรณ  พัฒนา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงเทธิดา  ภู่สาร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุมวรฐายี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายปัณพัฒน์  เขยแก้ว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พัตติกพงษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายล้อมพงศ์  แก้วผุดผ่อง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงมันทนา  รัตนอุดม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงนัฏฐิกา  ประจันบาล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองรอด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงชญามณี  ทองคำ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายหัสชัย  จงไกรจักร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอัจจิมา  ทองสวี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายอัครพล  สุทธิผล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายรัชพล  โตวังจร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงภานุชนาฎ  เรืองนุ้ย โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงสาริศา  อุ่นใจเพื่อน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธีร์สุดา  นรพันธุ์พงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงเบญญาภา  ตีสิงห์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณัฎฐิกา  รัตนะ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายณัฐภัทร  ใยบัวทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายภาคย์วิภู  ดวงคงทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพนิตพร  ชูนิด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงธัญทิพย์  ศิขิวัฒน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงไอรดา  ปั้นมณี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายภาคิน  ดำรงฤทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธนพล  ยุบลพันธ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงวีริษา  ฤทธิ์ล้ำเลิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงจิดาภา  โชคกิจการ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกัณชิศา  ดาวเรือง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปุณิกา  พิทยาวัฒน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกีรัตยา  รอดนิกร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงภัคสินี  บุญจำนงค์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงชุติมา  เชื่อถือ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงมณีจันทร์  พลฤทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงวรัมพร  พิณวานิช โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกรนันท์  ช่วยชูหนู โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอภิชญาถ์  นาเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอันนา  จตุสุวรรณกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสายธาร  นาคศรี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธนกร  นิลสังข์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกรุณา  ชูชัยนิรันดร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสิรัษฐา  วิจิตร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงศกฤตฎิรา  สุทธานี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปริณดา  รสมาลา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายกฤชภัทร  บุญเกื้อ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณพัชญา  รุ่งประเสริฐวงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงธัญรดา  สมบุญ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสโรชินี  วรรณนิยม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฐกานต์  สวัสดี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอัญชิสา  หัสดินทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายกันตวิชญ์  จีนตั้ง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายเจตณิพิฐ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงธนพร  จงสุจริต โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงชนิดาภา  พุ่มพวง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงชญานิษฐ์  อุไรวงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพิชญภัค  ทันพิสิทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวิรัลพัชร  สถิระพจน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณัฐธิดา  อนุญาติ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงปุณิกา  ศิโรเศรษฐ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงธนกานต์  เพชรไฝ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายจิรายุ  ชูกลิ่น โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายธรณ์ธันย์  พรหมเพชร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายศรัณย์  วัดนครใหญ่ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอภิชญา  เกื้อสมบัติ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปุณณยาพร  ภิรมย์ศักดิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิ่นนาค โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์อุ่น โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงอัญชุลี  วานมณี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอนันตญา  พรหมทา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปิย์วรา  สว่างวงษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพิมพิศา  มาตฒิวัฒน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายรัตนภูมิ  แสนเสนา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงแพรวา  สงเคราะห์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายชยากร  รัตนภักดี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สนั่นแสง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสุชานันท์  นุ้ยสุข โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงสุทัตตา  วัฒนานิล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงรวมอักษร  เผดิม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงชลดา  ตั้งสถาพร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  กลัดกลีบ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายธนพล  ชายสมุทร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงวรวรรณ  รวมศิริ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดำสมอ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงอันนาวี  ดำกระบี่ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายจักรภัทร  เล่งน้อย โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนภวรรณ  เอกวรรณัง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงศุภานิชญ์  เสือมาก โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวิษิพรร  ชิวปรีชา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงบุษกร  สมบัตินา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธนดล  พิมลรัตนกานต์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงชิตชนก  มูนี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงนีรพัชร  วัฒนะศันสนีย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายพิพัฒน์  เพิ่มพูล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงพิชญาภา  บินโส๊ะ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายชวันรัตน์  ตันหยง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  กองสวัสดิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงภูรดา  ช่วงคงทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงวิระษา  ขำเกิด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงโชติกา  เทียนมนัส โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงนภสร  ชายสมุทร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพัทธนันท์  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงศิริยากรณ์  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงกัญญาภัค  ผลสุขการ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายจาตุรัตน์  พรมอุบล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงณิชารีย์  พงษ์ลิมานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงอาทิตยา  มัชฐารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายนฤบดินทร์  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงอัญชิสา  จันทบำรุง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงสุชญา  ชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงสโรชา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงอัณณ์  ชินวงษ์จุ้ย โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงพนิดา  จุเจ้ย โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงศุภนุช  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายอดุลวิทย์  ไชยบัณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงเพชรรดา  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายวงศธร  ธนบัตร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายชลกร  ยางกร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายธาดากานต์  หนูทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายเทวฤทธิ์  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายณัฐณณณ์  ปุจฉาการณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงมัลลิกา  สานุกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงเขมจิรา  พรหมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  คงแสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายภูดิศ  จุลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงชนิดาภา  กอุพาณิชานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายวีรภัทร  เมฆพะโยม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายนรวิชญ์  หงษ์สท้าน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงณิชา  ธนาศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงนันทิวา  เพชรพิรุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงสาวิกา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงเรวดี  เมืองแดง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงธัญญรัตน์  โตวังจร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายกฤตพร  ประสมทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายกรวิชญ์  สัณฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงชนัญธิดา  พันธ์บัว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายโกเศส  กำเหนิดเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงชนม์นิภา  ชูสังกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายนันทภพ  พิณวานิช โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงวริศรา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงชลิตา  กระต่ายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วทองเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  กิ่งน้ำฉ่า โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกิตตินันต์  ใยนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายอินธิพัทธ์  รื่นเริง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายสิทธิชัย  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายพงษพัฒน์  จางบัว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงปานไพลิน  มณี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงธนพร  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงศุภธวดี  นาคดนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปวิชญาดา  อินทรจิต โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอมาวสุ  ประสารวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายนภลภัส  เผือกผ่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปรายฟ้า  สว่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกันตินันท์  แสงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกาญจน์กมล  จีนจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายจัสติน  นิสเทลเปียเกีย โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงดรุณรัตน์  พุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายศิรายุ  สุหุโล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสุภชา  สุวรรณเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพิมพ์วิลัย  ยังรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงนันท์นภัส  โคนาหาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกัลยากร  นิลสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพิมนภัส  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อุดมเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกุณณ์ญาวี  สุวรรณพ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายวรินทร  เอมห้อง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพันทิพย์ภา  อินฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายศักรินทร์  บุญรอบทิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงชญาภา  ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปรียากร  เกรียงไกร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายชัชชัย  สุขฝัน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายรชฏ  ตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายเหมรัศมิ์  วรังอาจ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงศรุตยา  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงนันธกานต์  ปักษิณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายรชานนท์  ไกรบำรุง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสิริกร  ทิพเบ็ญจะ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอัญญามล  ระลึกเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงจันจิรา  ทิมนาง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญแรม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงรมิตรา  เพชร์ดี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายกิตติพงศ์  อนุมาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสิริกร  ดำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปภาสรณ์  เวชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงสุกฤตา  พรหมหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายพิชญดนย์  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธนกฤต  สังวรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายนนทวัฒน์  ภิญโญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงนัยนา  กลางนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงณิชนันทร์  มีลาภ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงนันทพร  บุรีกัน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงนภสร  จีบบรรจง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงฐาปนี  กัลชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายธีรภัทร  ชุมนาคราช โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายอภิชาติ  พิมุข โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายเนตรณรงค์  แหวนเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายณัฐพัชร์  ชัยชนะกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายณัฏฐวี  อินทร์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายพีรวิชญ์  กรประสิทธิ์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงชิโนรส  นามโชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นามพิมาย โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงณิชากานต์  ขวัญใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงรวิพร  ชูคต โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงกนิษฐา  พรหมสุวรรณ โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายพงศกร  ตระหง่าน โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายชคัทพงษ์  ปราบจินดา โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายศราวุธ  ชูชื่น โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงไพลิน  พงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1 ป.6 วิทย์ประถม