รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณภัทร  กังวานสุระ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายณัฐภัทร  งั่นบุญศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงคุณัชญา  พูลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายศุภโชค  แก้วหนูนา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปริชญา  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงศิรนุชา  กำลังใบ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทรัพย์สิทธิเวศย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกันตา  มนธรรมสกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสิรินดา  กาญจนชุุมพล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนิชนันท์  น้ำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายวิเศษ  องค์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายนัทเจต  พรมพิชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนภธร  บูรณเทศะ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายพิศุษย์  กิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฐกิตติ์  แก้วดวง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธีรภัทร  ยอดเสน่หา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายปวีณ์กร  นุ่มพรมทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายอภิสิทธิ์  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายกฤษฎา  คุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐพัชร์  โอภาธันยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายจักรภัทร์  อุ่นภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายภาสกร  ดุลยไพรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายปวริศ  สินเล็ก โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงภัคจิรา  สมิงชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงมนัสนันท์  เดี่ยววาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐกุล  อินทะเสม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายไกรวิชญ์  ชุมพินิจ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัชชา  พยุบล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงถาวรี  อ่ำกอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงฐิติวรดา  วิวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองลีผล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอิสรีย์  พัฒน์ใหญ่ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายสุรพิชญ์  เสาวรส โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสวงสิน โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายพัสกร  วงศ์ชนะมา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายวันจักรี  ไชยโคตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายณัชพล  สุขพล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายรังสฤษฎ์  มังกรกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายภูติวงศ์  แสงภู่ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายชินภัทร  อรุณโชติ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายเบญจพล  มากวิสัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายวรนันต์  จันทร์คา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายณฐกร  สามัญเมือง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายปัณณทัต  มาตฒิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายชัชชพล  ศิลาน้อย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายชนาธิป  แหลมเพชร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายวรฉัตร  ไกรวิลาศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายกิตติพิภัทร์  สินรา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายปฏิภาณ  จินดาชื่น โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงเกวลิน  ไทยประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสวามินี  ขำคม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธนัญชนก  นาคเปลี่ยน โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงรวิภา  เพชรประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงฐิตาภา  อุ้ยดำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธีรตา  หลวงนา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวิภาพร  ศรีสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายครวัฐ  ฟองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายณฐกร  สุขวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายณัฐพนธ์  สนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายภูริทัต  กลิ่นละออ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงภัทราวดี  แผ่นพานิช โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายธิติพล  นันทสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายพสธร  พรรณา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนิมมิตา  จรูญโกศลสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายธิติวุฒิ  ไกรมาก โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงมิ่งกมล  อินทรสุภาพ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายธนภัทร  ภู่ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายรณกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พยุบล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงศศิวิมล  พุ่มกะเนา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงชรินรัตน์  แก้วประสม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หัสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายกวีวัธน์  ทรัพย์อดุลชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิสภา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายสหฉัต  ควรคนอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณธิดา  ทองเอียง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายจักรพงษ์  พรหมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายปัณณ์  ชุมเกษียร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศศิวิภา  เยาวยัง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสิริกร  สนธิเศวต โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัฐธิดา  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงรักษิตา  แสวงสว่างอารมย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปริณชยา  เล็กเจริญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงน้ำเพชร  บูรณเทศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายจุติภัทร  เรืองตระกูล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายศุภโชค  ชินวิทยากุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฐวรา  ปวงสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายพชรดนัย  ตันติวิท โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสิรีธร  ไชยกิจบำรุง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายไตรวิช  นิรัตติสัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายอาชวิน  นราวีรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายภีมณภัทร  พุ่มสร้าง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงเตชิดา  ศักดิ์แสง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธรรมวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกุญช์ชญา  เพชรขุ้ม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายชีวธันย์  ไชยโย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายภูวศิษฎ์  เนื่องชุมพร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปณิตา  บุญญกาศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกรวิชญ์  คุโรปกรณ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายชยกฤศ  บำรุงแขวง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกฤตพล  ศิวะพรประสงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายคณัสนนท์  คุ้มรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายภูวฤทธิ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายณัฐพล  พัดจิ๋น โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายภาคิน  บุญญอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายเจษฎา  วุ้นศิริ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายศิรบัณณ์  กิตติชนม์ธวัช โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายอติวิชญ์  ชูธิบัติ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ฉ่ำฉิ้ม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญร่อน โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายชนินทร์  เพ็ชรพิรุณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายณฐกร  อ่อนไหว โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงตรีฐิญา  เจียมรจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงภาพิชมนทน์  ผลบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงธนิดา  ทุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณัฎฐา  แก้วบังตู โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงธันย์ชนก  ชูเยาว์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงชญาดา  สกุลปักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกัณญาวีร์  วัชรนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงธนัชชา  อินทพนม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปัญญาถม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงมนพร  หัสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงฐิติชญา  สมตน โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงภัททิยา  สำมณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพรเสน่ห์  ชูคงคุณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวรัญญา  รัตนมณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงงามลออ  งามขำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงวริศรา  สินธุฉาย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณัฐวัตร  คุณวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายพุฒิเมธ  พสุโร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงเวธนี  จันทร์ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายอัครวิทย์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายศุภวิชญ์  ราชบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงภาวิณีย์  เรืองพงษ์สาร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายกฤตเมธ  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกวี  นุ้ยสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายจิรวัฒน์  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธนกฤต  ธนาศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายวีรภัทร  วิชัยชลีชล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายยุทธพงศ์  กาญจน์สำเริง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายภาคิน  พรหมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกัญจ์ภพ  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายจักรพงศ์  เอื้ิออารี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณัฐพล  เถาเล็ก โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายเป็นไท  ยังสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรประสม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปาณิสรา  รักษาผล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกรวรรณ  เกตุพิมล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผลพานิช โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงเปรมวดี  รัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพัณณิตา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงภานิชา  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงสุริยาพร  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงวราภรณ์  สินสมบุญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนิรชา  ศรีพักตร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธนัชพร  ทรรปณะวิภาส โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชนัญชิตา  สินบำรุง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชนิกานต์  ชัยวิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สอนสุภา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพรธีรา  บุญคล้อย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงบุญนิสา  อินทร์มี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชญานิศ  กิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปุณยวีร์  รุนอร่าม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงศิริกัญญา  นุ้ยมาก โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกิตติพงษ์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธีรภัทร  เปี่ยมศุภฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายชวัลวิทย์  วรรณครอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายนาราภัทร  วัชระศุภร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงโยษิตา  ธรรมรักษา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธนพร  ช่วยชูหนู โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนฤภรณ์  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอภิษฎา  แดงสกล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายชวัลวิทย์  จิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายศุภชัย  วินารัตนฺ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายชาญณรงค์  หอมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอัญชิสา  ชิตโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงศุภิสรา  นครเสด็จ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายปิยะวัฒน์  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธีรยาภัทร  พรมเทศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายคมน์คณัฎฐ์  หนูทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณิชวรรณ  มูลสุวรรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงชาติญาด  กิมเซียะ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายบรรณสรณ์  กุนอก โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอินทิรา  อินทวิสัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายศุภณัฐ  เสาวรส โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายสุรพัชร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายเบญจรงค์  ลือชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายฐิติวัชร์  ฉิมเปีย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธนภูมิ  ใยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปกป้อง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงทักสิกานต์  แก้วเกตุ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็ชรมุณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงวรวลัญช์  เรืองประสม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอักศิกา  พัฒชนะ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนันท์นภัส  คุณวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสุชาวลี  พลวารินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเปรมมิกา  เหมือนมาตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธัญรดา  สุขสการ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนันทัชพร  พิมาน โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปาตาวี  อุทธยานมณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเขมณิจ  ภู่ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงภัทราพร  มีเพียร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงภัณฑิรา  พุทธแดง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงจิรัชญา  วิญญูตระกูล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกวินธิดา  อินทรสุภา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศุภิสรา  สง่า โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายภูรินทร์  นิลสังข์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายกานต์รพี  ศิริขจร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงรุจดา  วานมณี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายสุวิชชา  ศรีลาวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงญาณิศา  หาญกล้า โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายณัฐพร  รัตนา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธัญพร  ผลประทุม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชิษณุชา  กำลังใบ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธนพร  เอกวรรณัง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปาณิศรา  พัชนี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายสรวิศ  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงชุติมา  พ้นภัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชนิสรา  จันทรมาศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายจุลชาติ  ศรีช่วง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธนิสร  ขรภูมิ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงิิอลิศา  สายพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงลภัสรดา  รัตนจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงญาณิศา  พลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงธนัชชา  ชื่นแดง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงธันญธร  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจรรยาพร  อนิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงลีลาวดี  โลพิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกิตติภณ  ตรีสุชนม์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพุทธธิดา  อำพันกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงภาวิตา  บุญเรืองขาว โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายราเมศ  โกศลเมธี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายเพชรรัตน์  โกฎเพชร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายนวกร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายกิตติ  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายสุธิป์รัก  ชยนวกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวกิ่ง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายศิวกร  ศีลบุตร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายราชันย์  ศิริมังกร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงปัณณิกา  พาศประภา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายกฤตภัค  ศรีชาติ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณกัญญา  จันทร์ทัง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายอภิภู  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายวศินภัทร์  กันจู โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงจินดาภา  มลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐมน  ชังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกานดา  พานิช โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายมหรรณพ  ทรายแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกัญจนพัชร  ซังธาดา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายปุณยวัจน์  คูประดิษฐานนท์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงปวีณศรณ์  เทียนนาม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงธัญธรณ์  สิริบรรณนุกูล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายพิสิษฐ์  พิมุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธีรดนย์  เพ็ชรนิล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายปัญญาวุธ  คล่องบุญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายวชิรวิชญ์  วีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงลักษมิกร  ชุมเกษียร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณฐพฤฒ  ธงพุดชา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงวรินทร  ชุมเกษียร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายกิตติศักดิ์  สายัณห์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฐวิศา  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงดวงกมล  ยังชุ่ม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงขำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพิชญอร  รัตนพรหม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกษิรา  เพ่งผุดผ่อง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพัฒน์นรี  พัฒน์ใหญ่ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายสฤษฎ์พล  มณีโสตร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงภาวิดา  รัตนเย็นใจ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพิชญาภัค  คล้ายอักษร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธันญ์รวิน  กรแก้วกิจอนันต์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายชนสรณ์  ตุมระวัต โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายจักรภัทร์  พงษ์ศักดิ์ขจร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แพ่งยัง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงนภัสสร  แกล้วทนงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกิติยา  โมสิกะ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายปณวัฒน์  นาคสังข์ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงธันยพร  ปราบเหตุ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัววารี โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายชโนทัย  จันทร์สอน โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายพีรวัฒน์  ผอมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงสุธิมา  ตะโกท่า โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงณัฐชา  สุบรรณรัตน์ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายชินวัตร  บรรจง โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นางสาวณัฏฐณิชา  มีกุศล โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวพัชรพร  บู่ทอง โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นางสาววริสรา  อุส่าห์ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงณัฐริชา  ยังจีน โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงเกศราภรณ์  กาญจนดิฐ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงจันทร์เนตร  สุขนาพจน์ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงมัลลิกา  ภักดี โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายจักรกฤษณ์  นาคเพ็ชร โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงชาคริยา  คำสิน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงณัฐกฤตา  น้าเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายปัณณทัต  โสภาผล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายณัฎฐพีร์  ศรีสันต์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายกันตภณ  เติมสินสุข โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สมเทพ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายฉัตรชานนท์  ชูแสง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายพลกฤต  แสงประดิษฐ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายพัทธดนย์  เถาเล็ก โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์ลีลาภรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายรหัท  โพธารส โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายพีคพันธ์  จันทร์สิน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายธีธัช  สมบุญ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงบุณยวีร์  เพชรมณี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายวีริศ  จืบบรรจง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายยูซุฟ  มัซซอร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายวุธิชัย  ศรีพัธยากร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กาเหว่าลาย โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายนรภัทร  ช่วยแดง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงศิริประภา  ช่วยเกิด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายณัฐดนัย  ยังปักษี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงพรพิมล  ทีทำมา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงณัฐชยา  เนียมสมบัติ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงชัญญา  มาลากาญจน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงนันทิชา  บุตรวาทิตย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายชัยวัฒน์  ราชสีห์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงณัฎฐชา  เนียมสมบัติ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงอภิสรา  จันเกตุ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายกรปภา  ไทยนุกูล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายทีปกร  ศิรินิล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายณัฎฐพล  สินเกตุ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนาเลี้ยง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงอภิษฎา  สุขนิตย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงอรุณฉาย  เอี่ยมยิ่งพานิช โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงกายรติกานต์  กรดหนู โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แคล่วคล่อง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงจันทัปปภา  รักเมือง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายณฐกร  พุทธรักษา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชูชัยนิรันดร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายเตชนา  ราชานาค โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายฐปนรรฆ์  ธรรมา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงอลิส  เอริษา คลีเมนส์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงกชกร  วารีสุวรรณ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงธัญชนก  เพชรเศรษฐ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายพีรวิชญ์  แซ่เสี้ยว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงนภสร  อินทรินทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงธัญยรัตน์  แจ่มประวิทย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงกัญพัชญ์  นิลเขาปีบ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงปภัสสร  สารวัลภ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายณัฐชนน  พุกบัวขาว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายชัยมนัส  รัตนบัลลังก์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายพีรวิชญ์  ก่อเกียรติตระกูล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงธันรดา  โปทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงพิชชาภา  ลิ้มวัฒนา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงอัยสวรรค์  ด้วงหวัง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายชวกฤษ  โชติกมาศ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงกมลพร  ฉิมระฆัง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงศิษฏิภรณ์  หนูขลิบ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงสิริโสภา  พวงทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายถิรวัสส์  กุลโคตร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงเบญญาภา  นาคเนียม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงพิมพิศา  มนต์นิมิตร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงอินทิรา  จันตรา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงธันย์ชนก  อ่องนาวา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงกัลญญ์กุลณัช  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายธนนชัย  แจ่มจำรัส โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงชัญญานุช  กรแก้ว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงสุตาภัทร  เจริญโอสถ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงภัทรดา  ดาวตุ่น โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คลี่บำรุง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงชลนิภา  วิเชียรเกื้อ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายณัฐดนัย  ไทยถาวร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงปาณิสรา  นามเมืองคุณ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สุขบรรพต โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงธัญภัค  สุพรรณพงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงชุติพร  ทองบุญ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายอภิภุ  ชังช่างเรือ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายพจนกร  ดำสง่า โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงชฏาพร  บำรุง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงปารณีย์  จันทร์ปรีชา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงมนัสนันท์  นวลฉวี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่างเสียง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายจิรายุทธ  ช่างเสียง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงสิริกมล  แข่งขัน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายพงศ์ปณต  ประเสริฐวิทย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงพรไพลิน  เทียมสมชาติ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายธันยา  ตันก่วนจู้ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงธมลวรรณ  พัฒนา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงเทธิดา  ภู่สาร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุมวรฐายี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายปัณพัฒน์  เขยแก้ว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พัตติกพงษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายล้อมพงศ์  แก้วผุดผ่อง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงมันทนา  รัตนอุดม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงนัฏฐิกา  ประจันบาล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองรอด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีพรหม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายจักรภพ  จรัสวิโรจน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายชัยรัฐ  จินตะวรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงปิยะภรณื  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงมนต์ธัชสุธา  ใจดี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สายศรี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายธนภัทร  เพชรพิทักษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายเปรมปรีดา  เดชพิน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงสิรภัทร  บุยใช้ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายกฤตภัทร์  ใยบัวทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงธิดารัตน์  น้ำผึ้ง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ชิดดุษดี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายธนภัทร  อภิวัฑฒะโน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายธนภูมิ  อภิวัฑฒะโน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงชฎาภรณ์  สุประภาพ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงชมพูนุท  กิจปกรณ์สันติ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงณัฐธิดา  หวลหอม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงชวัลญา  หย่นครบุรี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงณัฐมนต์  สายสุวรรณ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายณัฐภาส  เทพคีรี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายปิยชาติ  ศรครามครัน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์สุวัฒน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงปณัฐฐฐานันท์  สัตยธีรานนท์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงสร้อยสิรินทร์  พลอยศรี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายภาณุวัฒน์  อริยวงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงเขมิกา  คล้ายอักษร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงปวีณ์นุช  มัชวงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงจริยา  ศรีสอาด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงภัทรวดี  แท่นพรหม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงนันทิชา  สินธุลักษณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงพัฒนวดี  บุญทวี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงสุวนันท์  สุดธาดี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงอรจิรา  พัฒชนะ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงสุพิชญษ  อินหญีต โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายกิตติพงศ์  บุญมี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงหทัยภัทร  แคล่วคล่อง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงอรุณ๊  ชูชัยนิรันดร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงพิชชานันท์  เตือนวีระเดช โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงปิ่นธิรา  สุตราม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงณัฐรดี  ประนอม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สอนสุภา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงจริญยา  ศรีหมอก โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงภัทรจาริน  สายแก้ว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงชญามณี  ทองคำ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายหัสชัย  จงไกรจักร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอัจจิมา  ทองสวี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายอัครพล  สุทธิผล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายรัชพล  โตวังจร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงภานุชนาฎ  เรืองนุ้ย โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงสาริศา  อุ่นใจเพื่อน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงธีร์สุดา  นรพันธุ์พงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงเบญญาภา  ตีสิงห์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณัฎฐิกา  รัตนะ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายณัฐภัทร  ใยบัวทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายภาคย์วิภู  ดวงคงทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพนิตพร  ชูนิด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงธัญทิพย์  ศิขิวัฒน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงไอรดา  ปั้นมณี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายภาคิน  ดำรงฤทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายธนพล  ยุบลพันธ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวีริษา  ฤทธิ์ล้ำเลิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงจิดาภา  โชคกิจการ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกัณชิศา  ดาวเรือง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงปุณิกา  พิทยาวัฒน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงกีรัตยา  รอดนิกร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงภัคสินี  บุญจำนงค์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงชุติมา  เชื่อถือ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงมณีจันทร์  พลฤทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงวรัมพร  พิณวานิช โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงกรนันท์  ช่วยชูหนู โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงอภิชญาถ์  นาเจริญ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอันนา  จตุสุวรรณกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงสายธาร  นาคศรี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายธนกร  นิลสังข์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงกรุณา  ชูชัยนิรันดร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงสิรัษฐา  วิจิตร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงศกฤตฎิรา  สุทธานี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงปริณดา  รสมาลา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายกฤชภัทร  บุญเกื้อ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณพัชญา  รุ่งประเสริฐวงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงธัญรดา  สมบุญ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสโรชินี  วรรณนิยม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงณัฐกานต์  สวัสดี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงอัญชิสา  หัสดินทร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายกันตวิชญ์  จีนตั้ง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายเจตณิพิฐ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงธนพร  จงสุจริต โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงชนิดาภา  พุ่มพวง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงชญานิษฐ์  อุไรวงศ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพิชญภัค  ทันพิสิทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงวิรัลพัชร  สถิระพจน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงณัฐธิดา  อนุญาติ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงปุณิกา  ศิโรเศรษฐ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงธนกานต์  เพชรไฝ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายจิรายุ  ชูกลิ่น โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายธรณ์ธันย์  พรหมเพชร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายศรัณย์  วัดนครใหญ่ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงอภิชญา  เกื้อสมบัติ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปุณณยาพร  ภิรมย์ศักดิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิ่นนาค โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์อุ่น โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงอัญชุลี  วานมณี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงอนันตญา  พรหมทา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปิย์วรา  สว่างวงษ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพิมพิศา  มาตฒิวัฒน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายรัตนภูมิ  แสนเสนา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงแพรวา  สงเคราะห์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายชยากร  รัตนภักดี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สนั่นแสง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงสุชานันท์  นุ้ยสุข โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงสุทัตตา  วัฒนานิล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงรวมอักษร  เผดิม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงชลดา  ตั้งสถาพร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  กลัดกลีบ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธนพล  ชายสมุทร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงวรวรรณ  รวมศิริ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดำสมอ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงอันนาวี  ดำกระบี่ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายจักรภัทร  เล่งน้อย โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงนภวรรณ  เอกวรรณัง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงศุภานิชญ์  เสือมาก โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงวิษิพรร  ชิวปรีชา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงบุษกร  สมบัตินา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธนดล  พิมลรัตนกานต์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงชิตชนก  มูนี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงนีรพัชร  วัฒนะศันสนีย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายพิพัฒน์  เพิ่มพูล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพิชญาภา  บินโส๊ะ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายชวันรัตน์  ตันหยง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  กองสวัสดิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงภูรดา  ช่วงคงทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงวิระษา  ขำเกิด โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงโชติกา  เทียนมนัส โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนภสร  ชายสมุทร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงธันย์ชนก  เหล์กคม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายศิวกร  กิติพนาศิลป์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายชิตวัน  ลิ่มวิโนทัย โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายพิมาย  คำทอง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายจีรพงษ์  อรุณพันธ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายฉัททันต์  วงษ์ไทย โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายชยาพล  คุ้มมี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงธิดาภรณ์  แก้วน้อย โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงปณิสรา  ทิพย์ปัญจะ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เหมือนวงษ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงรัตนา  ดอกไม้จีน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงฐิดาภา  เนาวสุวรรณ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายเทพนิมิตร  อาสาสำเร็จ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายพจน  รอดพันธุ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายธรรมรัตน์  สื่อมโนธรรม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงกรกนก  เจียรนัย โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงสิริวิมล  ศิวิลัย โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงวริศรา  อัคราจินดากุล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายจิตติพัฒน์  จิตภักดี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงวิชชุลดา  รักษาราช โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงศิรประภา  จันทร์แสง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงทิพย์อาภาบุษย์  นุ่นจันทร์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงสุพนิตา  บุญรอด โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงสุพิชชา  น้อยผล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงยุษฎาพรรณ  รักษาวงค์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงฟาร์ร่า  ม่วงอุมิง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงวิชุดา  ชื่นชม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมบัติศรี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายสิทธินันท์  นุ่มปาน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายปุณยวีร์  เที่ยงตรงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายพัทธนันท์  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงศิริยากรณ์  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงกัญญาภัค  ผลสุขการ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายจาตุรัตน์  พรมอุบล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงณิชารีย์  พงษ์ลิมานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงอาทิตยา  มัชฐารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายนฤบดินทร์  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงอัญชิสา  จันทบำรุง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงสุชญา  ชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงสโรชา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงอัณณ์  ชินวงษ์จุ้ย โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงพนิดา  จุเจ้ย โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงศุภนุช  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายอดุลวิทย์  ไชยบัณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงเพชรรดา  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายวงศธร  ธนบัตร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายชลกร  ยางกร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายธาดากานต์  หนูทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายเทวฤทธิ์  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายณัฐณณณ์  ปุจฉาการณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงมัลลิกา  สานุกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงเขมจิรา  พรหมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  คงแสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายภูดิศ  จุลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงชนิดาภา  กอุพาณิชานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายวีรภัทร  เมฆพะโยม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายนรวิชญ์  หงษ์สท้าน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงณิชา  ธนาศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงนันทิวา  เพชรพิรุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงสาวิกา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงเรวดี  เมืองแดง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงธัญญรัตน์  โตวังจร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายกฤตพร  ประสมทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายกรวิชญ์  สัณฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงชนัญธิดา  พันธ์บัว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กชายโกเศส  กำเหนิดเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงชนม์นิภา  ชูสังกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กชายนันทภพ  พิณวานิช โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงวริศรา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงชลิตา  กระต่ายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วทองเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  กิ่งน้ำฉ่า โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายกิตตินันต์  ใยนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายอินธิพัทธ์  รื่นเริง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายสิทธิชัย  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายพงษพัฒน์  จางบัว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงปานไพลิน  มณี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงธนพร  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงศุภธวดี  นาคดนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปวิชญาดา  อินทรจิต โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอมาวสุ  ประสารวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายนภลภัส  เผือกผ่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงปรายฟ้า  สว่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกันตินันท์  แสงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงกาญจน์กมล  จีนจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายจัสติน  นิสเทลเปียเกีย โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงดรุณรัตน์  พุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายศิรายุ  สุหุโล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงสุภชา  สุวรรณเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงพิมพ์วิลัย  ยังรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงนันท์นภัส  โคนาหาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงกัลยากร  นิลสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพิมนภัส  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อุดมเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงกุณณ์ญาวี  สุวรรณพ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายวรินทร  เอมห้อง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงพันทิพย์ภา  อินฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายศักรินทร์  บุญรอบทิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงชญาภา  ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงปรียากร  เกรียงไกร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายชัชชัย  สุขฝัน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายรชฏ  ตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายเหมรัศมิ์  วรังอาจ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงศรุตยา  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงนันธกานต์  ปักษิณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายรชานนท์  ไกรบำรุง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงสิริกร  ทิพเบ็ญจะ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงอัญญามล  ระลึกเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงจันจิรา  ทิมนาง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญแรม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงรมิตรา  เพชร์ดี โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายกิตติพงศ์  อนุมาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงสิริกร  ดำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงปภาสรณ์  เวชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงสุกฤตา  พรหมหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายพิชญดนย์  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายธนกฤต  สังวรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายนนทวัฒน์  ภิญโญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงนัยนา  กลางนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงณิชนันทร์  มีลาภ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงนันทพร  บุรีกัน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงนภสร  จีบบรรจง โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงฐาปนี  กัลชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายธีรภัทร  ชุมนาคราช โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายอภิชาติ  พิมุข โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายเนตรณรงค์  แหวนเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายณัฐพัชร์  ชัยชนะกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายณัฏฐวี  อินทร์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายพีรวิชญ์  กรประสิทธิ์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงชิโนรส  นามโชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นามพิมาย โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงณิชากานต์  ขวัญใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายชายครอง  ทวยหมื่น โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงมนฤดี  คลี่เกสร โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
664 เด็กหญิงภัทรธิดา  คำพาดี โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุญประกอบ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
666 เด็กชายอภิวิชญ์  มีเพียร โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
667 เด็กหญิงสาธิดา  จันทร์รักษ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายวีรภูมิ  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายธนพร  สาดนอก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายธีรภัทร  ชุมแก้ว โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงสิรินทรา  ขานสันเทียะ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายกิตติศักดิ์  พันไธสง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายนฤตย์  สุธาพจน์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีใส โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงวรัญญา  ริมไธสง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงอรอุมา  อยู่ภักดี โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายธนากร  กุนแก้ว โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายโกสินทร์  ทองรักษา โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กชายธีรศักดิ์  สมพงษ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงสิริยากร  กระลำภักดิ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายสุพศิน  เนาแก้ว โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายณัฐพงค์  เมนไธสงค์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายกรวิชญ์  ศรีเอียด โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงนุชรดี  สัทธรรม โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงปาลิตา  โคนาหาญ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงสิริกร  เสนนอก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงนิชา  ศุภฤทธิ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงพัชรพร  เพชรทอง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงกิ่งปริชาติ  รอดแก้ว โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายอัษฎาวุธ  แป้นงาม โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายสรศักดิ์  คลี่เกษร โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายภานุ  ชุมเย็น โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายธีรวัฒน์  จันหล่อ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงจีรัสยา  อ้นหวล โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงเจนจิรา  สำราญ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายภูสิทธิ์  มากวันดี โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงวรรณิดา  ศรีทองกุล โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงอารยา  พรมลุน โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงปิิยวรรณ  ศรีโยวงศ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายรพีภัทริ์  เจิมทา โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายวิชชุปภากร  ศรศิษย์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายชนาธิป  ทุ่งนา โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เทาดี โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงชุติมา  เพ็งทอง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงรพีพรรณ  รอดแก้ว โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงกนกวรรณ  พูลน้อย โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงขวัญข้าว  แสวงสุข โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงมณฑิตา  ถนัดพงษ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงศิราณี  ฤทธิแสน โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายบุญญฤทธิ์  พะธะนะ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงสุภัสสรา  ขวัญทอง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงนิราวรรณ  สะท้านถิ่น โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงอาทิตตยาภรณ์  พันมาต โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงมณฑกานต์  เพียงไธสง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงสุวรัตน์  แก่นทอง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงรุ้งนภา  จันทะแพน โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายอิศเรศ  พาประจง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายศรีศักดิ์  หาญนอก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงประดับนภา  พรมบุตร โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงสุพรรษา  สุขกลิ่น โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงนิชา  กองเกิด โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายบัญญพนต์  เหลาอ้อ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงอลิษา  มีทอง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายรพีภัทร  ยานุ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ภูอ่อน โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงอินทิรา  โคกเปือย โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงอรสา  ศิริทอง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายมาร์โค  ไคเซอร์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงนันท์นภัส  สร้างการนอก โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายพิริยะ  พุทธพันธ์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงจุฑาพร  สมอ่อน โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงชญาดา  สีเงินยวง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายเขมินท์  ชื่นหลง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงนลินนิภา  เยาว์รัมย์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงสุพรรณกัลยา  หมั่นทองหลาง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงภัทราณรณ์  เครือสนิท โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงสายธาร  ทาธิแสง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงรวิพร  ชูคต โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงกนิษฐา  พรหมสุวรรณ โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายพงศกร  ตระหง่าน โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายชคัทพงษ์  ปราบจินดา โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายศราวุธ  ชูชื่น โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงไพลิน  พงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายกฤตเมธ  รัตนภา โรงเรียนบ้านคลองสูบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายสิทธิพล  อินทวงศ์ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงอชิรญา  วงศ์ไพรกรณ์ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงธันยพร  เอมสะอาด โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงมานิตา  ย่อมเที่ยงเเท้ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 นายอาทิตย์  กลิ่นแก้ว โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงสวรส  บัวแช่ม โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงภัณฑิลา  มีล้อม โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1 ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงวราภรณ์  พุ่มพวง โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงวีรภัทรา  คะโรมิ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงดวงกมล  นาคหกวิค โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายธีรภัทร  พรหมชู โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงวาสนา  พุฒศรี โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงวารินทิพย์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงนิธิกานต์  บุญญตา โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงภัทราพร  อินทนาศักดิ์ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูสังกิจ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม