รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงมนัสชนก  กลัดงิ้ว โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกิตติกานดา  สุขจิรพันธุ์ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธีร์รัฐ  อัศววีรพงษ์ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายทรงพล  คำแก้ว โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ด่านขุนทด โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทาณรงค์ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายอชิตะ  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธนวรรษน์  เลาลาด โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงภัคศรัณย์  กุมขุนทด โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงวิภารัตน์  ผิวรักษา โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงนภัสรา  วิลาศ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงนริศรา  มีสมบัติ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภิรมย์กิจ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงผกาวดี  เชยชม โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงวราภรณ์  กลางเมืองขวา โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงธัญชนก  หลอมทองหล่อ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงมลธิชา  มาตรังศรี โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงภูริชญา  อยู่สบาย โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายภารุจ  ลอยศักดิ์ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีสุข โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงภัทรลดา  อาจศิริ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงพิยดา  ไชยพันธ์ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงปนัสยา  รัชวการ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงนวภัทร  ไชยกา โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงอนันตญา  สายบุตร โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พงษ์สุภา โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงปรายฟ้า  โฉมนิธิตานนท์ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปรัชพร  หาญรบ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายอชิน  สิงห์ลา โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายชีพชนกษ์  เพ็งชัย โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงสิริธร  จรแก้ว โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงณัฐรัมภา  ม่นจะบก โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงอภิชดา  บุญมา โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงปราณปรียา  ปึกสันเทียะ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายนนทกร  ตู้พิมาย โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายจิรายุ  มาสิงห์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายณับกานต์  สูงขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐจิรา  เต็งกลาง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายวิรสิทธิ์  โพธิ์นอก โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายธนกฤต  ผิวผ่อง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงมินตรา  จูสิงห์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอริยะ  พุทธาพันธ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายทักดนัย  ศรีสมัย โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายอดิเทพ  คุ้มคง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายปิยะพล  ฉ่ำท่วม โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายเจษฎา  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายภัทรภูมิ  เลไธสง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิมพกานต์  ดวงจิตร์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกองแก้ว  ญาณรักษ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงภูมรินทร์  ศรีรัตนาธารา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายชญานนท์  เรืองศักดิ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายสุทธิพงษ์  รัตนพร โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สานอก โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกชกร  แสนน้อย โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงวิมลสิริ  ศิริเนาว์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เลไธสง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงวินิตา  ติ่งน้อย โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายจานิรุต  สิทธิพรมมา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายภานุ  จินาญาติ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายจักรภัทร  ชุยรัมย์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายวีรภัทร  ชะรุงรัมย์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายนราธิป  นามแสง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายปกาศิต  โกยทรัพย์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงภาวิดา  สูงขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงศิริประภา  เบอร์ขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงธนัญญา  พรมโพธิ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปาริตา  กามขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงณัฐชา  กะหน่าย โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกุลนัดดา  เม่นคง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสโรชา  โนนทิง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายวรโชติ  ไชยโฆษ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายศิววงศ์  หอดขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายพิชญะ  กลัดพ่วง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายธนันชัย  เนตรักษ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายศักดิ์ดา  รักงาม โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพิชญ์ธาดา  คำลา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงสุภาวิดา  หีบขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงเปรมจิรา  คุ้มบุญ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายอาเนช  เป้ขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายศุภสิทธิ์  อมฤกษ์ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสุฑามาศ  สุหร่าย โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพัณณิตา  ยศจัตุรัส โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม