รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายสมศักดิ์  พวงสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายภูวนาท  อุตราช โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายจิรเมธ  แหลมจะบก โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงประไพพรรณ  พวงยาว โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงปริยากร  ภูชื่น โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงฉัตรชฎาพร  สามสุข โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงภัทรธิดา  พิมลนอก โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงอัญชลี  ปีกขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายกฤษฎา  บุญสมบัติ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงพรพิมล  ชำนินอก โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายสายนที  ชอบใจ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายจตุรวิทย์  กล้าหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายปภาวิน  ศรีจำนงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายปัณณวิชญ์  เสนารักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายภาณุพงศ์  พือขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายภูสิทธิ  ชมชู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายภานุพงศ์  วงแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สวัสดิ์นที โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงเมธาวี  โกมาสังข์ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงวนิดา  พงษ์ชัย โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงวรัทยา  โมมขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชื่อมมะลัง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงวิชุดา  ในจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายชินดนัย  พันธ์เพียร โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายณัฐภูมิ  ครึ้มค้างภู โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สีนา โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงกมลชนก  สอนกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงวรณัน  รอดวินิจ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ดอนกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงกชกร  เดชสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงธิดาลักษณ์  ศิริหมั่น โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงอภิชญา  จอมโต๊ะ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงจันทิรา  เปลี่ยนผึ้ง โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงปพิชญา  พันธุมณี โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงมนัสชนก  กลัดงิ้ว โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกิตติกานดา  สุขจิรพันธุ์ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธีร์รัฐ  อัศววีรพงษ์ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายทรงพล  คำแก้ว โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ด่านขุนทด โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทาณรงค์ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายอชิตะ  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายธนวรรษน์  เลาลาด โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงภัคศรัณย์  กุมขุนทด โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงวิภารัตน์  ผิวรักษา โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงนภัสรา  วิลาศ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนริศรา  มีสมบัติ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภิรมย์กิจ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงผกาวดี  เชยชม โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงวราภรณ์  กลางเมืองขวา โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงธัญชนก  หลอมทองหล่อ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงมลธิชา  มาตรังศรี โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงภูริชญา  อยู่สบาย โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายภารุจ  ลอยศักดิ์ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีสุข โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงภัทรลดา  อาจศิริ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพิยดา  ไชยพันธ์ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงปนัสยา  รัชวการ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนวภัทร  ไชยกา โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอนันตญา  สายบุตร โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พงษ์สุภา โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงปรายฟ้า  โฉมนิธิตานนท์ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปรัชพร  หาญรบ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายอชิน  สิงห์ลา โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายชีพชนกษ์  เพ็งชัย โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงสิริธร  จรแก้ว โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฐรัมภา  ม่นจะบก โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงอภิชดา  บุญมา โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปราณปรียา  ปึกสันเทียะ โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายนนทกร  ตู้พิมาย โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายสหรัฐ  ลำเภา โรงเรียนศรีเทพบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายจิรายุ  มาสิงห์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายณัฐกานต์  สูงขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณัฐจิรา  เต็งกลาง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายวิรสิทธิ์  โพธิ์นอก โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายธนกฤต  ผิวผ่อง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงมินตรา  จูสิงห์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงอริยะ  พุทธาพันธ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายทักดนัย  ศรีสมัย โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายอดิเทพ  คุ้มคง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายปิยะพล  ฉ่ำท่วม โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายเจษฎา  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายภัทรภูมิ  เลไธสง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพิมพกานต์  ดวงจิตร์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกองแก้ว  ญาณรักษ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงภูมรินทร์  ศรีรัตนาธารา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายชญานนท์  เรืองศักดิ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายสุทธิพงษ์  รัตนพร โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  สานอก โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกชกร  แสนน้อย โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงวิมลสิริ  ศิริเนาว์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เลไธสง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวินิตา  ติ่งน้อย โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายจานิรุต  สิทธิพรมมา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายภานุ  จินาญาติ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายจักรภัทร  ชุยรัมย์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายวีรภัทร  ชะรุงรัมย์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายนราธิป  นามแสง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายปกาศิต  โกยทรัพย์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภาวิดา  สูงขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศิริประภา  เบอร์ขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงธนัญญา  พรมโพธิ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปาริตา  กามขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัฐชา  กะหน่าย โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกุลนัดดา  เม่นคง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสโรชา  โนนทิง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายวรโชติ  ไชยโฆษ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายศิววงศ์  หอดขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายพิชญะ  กลัดพ่วง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายธนันชัย  เนตรักษ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายศักดิ์ดา  รักงาม โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิชญ์ธาดา  คำลา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสุภาวิดา  หีบขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงเปรมจิรา  คุ้มบุญ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายอาเนช  เป้ขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายปภาวิน  คชเถื่อน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงบวรลักษณ์  พาโยพัด โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกรรณิการ์  จูงกลาง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายเดชาธร  โสภกุล โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงแววดาว  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวิลาสินี  โสดา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงวิภาพร  แข็งการ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายพิริยะพัทธ์  เหล่าสถิตย์ธีระกุล โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายภูมินทร์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายภูรินทร์  ศิริภูมิ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายสิริพงษ์  พวงสิริภควัต โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายธนนันท์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายจักรภัทร  เพชรวิเศษอุดม โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายนนทกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสุพรรณ์ษา  สุขหอม โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายธีรภัทร  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายธนัญชัย  กำบังกาย โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  จันทร์สอน โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายศิวัช  ศรีโสภา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายรตน  หิตะปิตะนันต์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายธีระวัฒน์  บวรธีระกิจชัย โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงกรรณิกา  พวงโคกสูง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงพิชาภรณ์  ยุ้งจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงพิชญา  โคทวี โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายวัชรากร  เล็บครุฑ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงอริสา  สินธะวาชีวะ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายปฏิญญา  ยางป้อม โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงอนัญญธิดา  สุวรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงวริศรา  ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายภูริณัฐ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสวภาว์  คล่องใจ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงขวัญจิรา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงณัฐสุดา  สินตะละ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายราชันย์  พลเดช โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดาวขุนทด โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปนิดา  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพีรญา  พูนพัฒนาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายศิตานนท์  โทแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัจยา  คชโคตร โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายนที  เงินทวี โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงฤทัยชนก  กรงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพัชรีรัชต์  สีแสง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงจิรัชญา  พันขุนทด โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปภาวี  โสศรี โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปารียา  มูลสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงวาสนา  แสวงสุข โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนันธิดา  ภู่กันมาศกุล โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงภัทรียา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายนพรุจ  เอื้องมณี โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงวราภรณ์  คำมูล โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกัญญาพร  สุวรรณทร โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปภาวรินท์  เพ็ชรฉลูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฐชยา  อินชู โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงขวัญแก้ว  นาทอง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกัลญา  เที่ยงพร้อม โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงอาริตา  ไพลกลาง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธนาวัลย์  ผัดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกชนันท์  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฐธิดา  วิเศษอักษร โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธฤษญา  ใกล้สุข โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนันทรัตน์  หาญชัย โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงดวงเดือน  บาโทโร่ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจิราภา  ชะอุ่มกลาง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายภัทรวรเมธ  เผือกกลาง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงฉัตรพร  อุ่นสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสุภาพร  พลพิลา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชนัดดา  แจ่มศิลา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงทับทิม  เด่สันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชยาภรณ์  ไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงรชาร์  มานิตย์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอิงพร  อิงคสฤษฏ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธนกร  ถนอมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายฐาปกฤต  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงดวงกมล  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายศักดา  กลอนกลาง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิง้เพชราภรณ์  สีแก้วก่ำ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทะสุนทร โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปิยวิมล  ภามี โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนภัสสร  พูนศรี โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงคชาพร  ขำชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธนัชญา  ธรรมสโรช โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายไทยเทพ  ปะตะทายัง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกนกภรณ์  คงวิเศษ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงธัญญ์นรี   มณีประดิษฐ์ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายอนิวัตติ์  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงสุนิสา  ทิพย์ประทุม โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายสุวิชา  มาน้อย โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนนทิยา  พึบขุนทด โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงจรัญพร  สำเภาทอง โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายวรายุทธ   พัดขุนทด โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกรรณิการ์  เทียบขุนทด โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายศุภสิทธิ์  อมฤกษ์ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงอังคนางค์  อารีย์ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายธรณ์เทพ  พวงสันเทียะ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายภีรภัทร  เวกสันเทียะ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายอนาวิน  สีม่วง โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายศศิวัฒน์  อินทะโมรี โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงสุฑามาศ  สุหร่าย โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพัณณิตา  ยศจัตุรัส โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายสิทธิโชค  ยิ่งนอก โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกันตภณ  สุพรรณ์ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายจักรกฤษ  จานิกร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทรังศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงวาสนา  แม้นขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ศรีสมบัติ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กลิ่นไธสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภุมวารี  ชัยมงคล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงโสภิตนภา  รัตน์อนุ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงประภาพร  พลน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายชนะชัย  จันทร์เพ็ง โรงเรียนบ้านซับหมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายสิทธิโชค  มุ่งพิงกลาง โรงเรียนบ้านซับหมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขึงสันเทียะ โรงเรียนบ้านซับหมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณภัทร  ภาระราช โรงเรียนบ้านซับหมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สอสูงเนิน โรงเรียนบ้านทามจาน 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงวัชราภรณ์  คำตัน โรงเรียนบ้านทามจาน 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงพัชรีญา  ปราสาทกลาง โรงเรียนบ้านทามจาน 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงณัฐนิชา  สมสาบาล โรงเรียนบ้านทามจาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายปัญญาวุธ  เกื้อกูลบำรุงสกุล โรงเรียนบ้านทามจาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฐกานต์  งามสันเทียะ โรงเรียนบ้านทามจาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายรัฐภูมิ  ทำไหม โรงเรียนบ้านประดู่งาม 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงธมนวรรณ  กาพล โรงเรียนบ้านประดู่งาม 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงเมษา  ชาดาเม็ก โรงเรียนบ้านประดู่งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายไกรศร  เมืองจำนงค์ โรงเรียนบ้านประดู่งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายฐิติพงศ์  แสวงแก้ว โรงเรียนบ้านประดู่งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายทินภัทร  พงค์มั่ง โรงเรียนบ้านประดู่งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม