รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชัยกฤต  ชาลีวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพิมญาดา  เงียวชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายไกรวิชญ์  พานิชนอก โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายสุรภัสสร์  สนั่นเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายภานุกรณ์  น้อยลา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายพงษ์ทัศน์  ฝากเซียงซา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงอรอรยา  คำวงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเพียงพอ  โสมศรี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายยศวัฒน์  บุญหรรษา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญยาณี  โคตรนารินทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอนันตญา  ภูงามดี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงก้องธรณี  ลือลาภ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงดลฤดี  ไทยป้อม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอนุธิดา  ภิญโญทรัพท์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพอใจ  พรพิวัฒน์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายชวกร  สอนโกษา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธัญชนก  ทำมา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายเวชพิสิฐ  สวัสดิรักษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายชยณัฐ  กำไลลวย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธัญจิรา  อินทรารักษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายบรรจบ  จารุศิลป์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกัญญพรรณ  พาแพง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายพัทธดนย์  ฉัตรรักษา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงไอริสา  เจริญชีพ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายศิวัฒน์  โอดประภัย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงบุณฑริกา  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพรไพลิน  ทึงด้วง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงภูริชญา  ชาวสวน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายพลรวิศ  กาญจนางกูร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายอัครเดช  พันเนียม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกชกร  ขวัญมี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ตั้งใจ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเปรมฤทัย  คุงดิน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายฐิติวัฒน์  วิรุณพันธุ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถนอมชีพ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  เรียนรัตน์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชมพูนุท  กำลังเหลือ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงเกวลิน  มองฤทธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัชชา  ศรีร่มเย็น โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐวุฒิ  พลเขต โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  พรมมายอม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายสกนธ์  เที่ยงธรรม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงทิพวรรณ  พิมพรัตน์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายอลงกรณ์  คำโนนกอก โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายขจรศักดิ์  ป้อมสุวรรณ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายเตชินท์  ศาลกลาง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายภาวิต  ว่องวุฒิญาณ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายกลวัชร  หมื่นจิตร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายภูรินาท  แก้ววิลัย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีหาวัตร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายอติยะ  เครือผักปัง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายชัยภัทร  หงอกพิลัย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายกันตพล  วรชินา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายรัฐศาสตร์  มิตมาตย์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงบังอร  โสกเชือก โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายโรจนัสถ์  แสนใสแก้ว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายกิตติณัฎฐ์  ตรงประสิทธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพรพิชญา  ศรีเพชร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัฐญาณี  มัดศรี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายณภัทร  อัญชลี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงอินทุอร  งาคชสาร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงวรัชยา  พลม่วง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงอินทุอร  พาวงษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงประกายวรรณ  รังกลาง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงมณีริน  อ่อนสกุล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงโอทนี  มีเกิด โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงษ์ศรีกุล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายพัทธดลย์  ชายชีวินลิขิต โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายสุรศักดิ์  ราษีสวย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนริศรา  วิเศษ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงนันธิดา  รินกระโทก โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงไอลดา  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายธนภัทร  ศรีสุข โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนริสรา  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงญาณธิชา  จิตรกล้า โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีพันธุ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เวียงดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายขุนวศิษฐ์  หมู่โสภิญ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพรชนก  ศรีษะพรม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงแพรวา  เจริญชีพ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายปุรัสกร  พวกแก้ว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงภคพร  ช่างอบ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงหทัยชนก  อิ่มเต็ม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงธันยาภรณ์  มีพวก โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงมาลัยพร  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวศินี  แสนโคตร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปภาดา  เวียงดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายเตชิต  นาระหัด โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิชญธิดา  ดอนวิชา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงจิรัจฌา  แก้งคำ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธัญชนก  ประยงค์เพชร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงวิชิดา  เสนานคร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายปัณณวิชญ์  ฉัตรรักษา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงชญาดา  กำไลลวย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงญาณพัฒน์  ดันสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายธีวสุ  สืบนุการวัฒนา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จุลละนันท์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงธรรม์ศิริ  เครือผักปัง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายพีรพัฒน์  เวียงดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงภัทรธิดา  สิทธิเสนา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายวรภัทร  รุจาคม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปุญยานุช  ปานวิเศษ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงกรินณา  ธรรมกุล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปลูกบุญทรง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงไปรยา  วงษ์สำราญ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงกรวรรณ  อุปัญญ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณัฐวรา  แสงสุวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพรนภา  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายสุทธิภูมิ  เที่ยงธรรม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายปิยวัฒน์  จำปาทราย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงชนาภา  กลั่นชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายจักรกฤษณ์  ฤาชา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายเตชินท์  สัตย์ธรรม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายธีระกร  ปราบโจร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายยุทธิชัย  วงค์ชัย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงโอทนี  นีรนนท์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายพงศธร  แผลงเวช โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ลูกชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพัชริสา  เดชะผล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายพัฒนพงษ์  ชัยประทุม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายวรากร  แจ้งคำ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายวิชญ์ธินันท์  ผลจำรูญ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายศุภกิจ  บงภูเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงญาณีนาถ  มงคล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงกนกรัตน์  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายไชยพัฒน์  วรรณทอง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายธีรภัทร  อาจผักปัง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สายโคกกลาง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสุกัญญา  หลิ่มเกลื้อ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กิมาลี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายอชิรวัฒน์  เสมียนพิมพ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายกรวิชญ์  เปรมใจ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายนครินทร์  ทองลาด โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงจิณณพัฒ  กำไลรวย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายรัฐภูมิ  โอวาทวงษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงสุภาพร  เชิดชู โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณัฐชริดา  อิ่มเต็ม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงเมษริญญา  เหล่ามาลา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงศิรินภา  ไชยมาตย์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายรฐนนท์  มงคล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญวัย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงชวิศา  สุขนะซา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงณิชา  มีดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายธนกร  ทองอินทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายธีรเดช  ขวัญถาวร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายขันทองแท้  ชาวน้ำปาด โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายนวมินทร์  สอนเวียง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายปวินท์ณวัต  บุษบา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายเจษฎาวุธ  คำทองสุข โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงชนากานต์  ขบวนฉลาด โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงวรรณพิศุทธิ์  โนนรุ่งเรือง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงชิตราพัทธ์  อินาลา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงณัฐวดี  มุ่งเจือกลาง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงวันวิสา  แสนสุภาพ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายภาคิน  วาดสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายธีรเสฎฐ์  อภิลักขิตพงษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายธีรเสฎฐ์  อภิลักขิตพงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงณัชชา  ศรีศักดา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายปัญญาวัชฐ์  เจริญไทย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หาญปราบ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายจักรกฤษณ์  ดำรงกิจ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายธนภัทร์  คงปรีชา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงศุภิสรา  พุทธขุนทด โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายนนทพัทธ์  ชายชีวินลิขิต โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงศิรภัทรสร  ชัยเนตร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงวรัญญา  ประกายเพชร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายกฤตภาส  กอบการดี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายณัฐพล  พุ่มพวง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงอุษณีย์  พยัคพล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงปิยาพัชร  แพ้ภูเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายอภิชัย  เผยศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายธราเทพ  เข่งรอด โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงชลธิชา  ขวัญรักษา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ครุฑรักษา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายปริชญ์  จะโนรัตน์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงเกวลิน  เอี้ยงทอง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงศิรประภา  หล้าศักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงปุญญิศา  ลบหนองบัว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายภูริปกรณ์  พิไลพันธ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนโคตร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงแทมมารีน  ตาปราบ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายภูมิภัทร  ฮู้พัฒนวิโรจน์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายก้องภพ  ลือลาภ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายทิวากร  ก่อศิลป์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงธันยพร  นามวิจิตร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงจิระนันท์  โขนภูเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายปิยทัศน์  จำปาทราย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายสิริวัฒน์  ศรีอาชวกุล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายธนบดินทร์  ชอบอินทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอมรกาญจน์  กิ่งกุนทา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงภัทรศยา  วงษา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวริยา  เครือผักปัง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสุชัญญา  ขัวญมงคย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงร่มไทร  ลาสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายจักรพรรดิ์  พันธุ์สุวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายสิทธิพงษ์  มงคล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพินันทา  ไกรโคกสูง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายอดิศักดิ์  ชื่นใจดี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงมิญาวดี  จิตมั่น โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงขริยาภา  รัตนวงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ราษีสวย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพชรพร  อุ่นเมืองเพีย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงฟ้าวาด  เรืองวิเศษ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชญานิศ  ตวงวิไล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนภัทสร  โนนปู่ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงตติยาพร  เพชรสุวรรณรังษี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายศุภวิชญ์  ตรงประสิทธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกุศาวดี  ดวงจันทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงธนัญญา  ธนูศิลป์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วีระวงค์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงชนาวรรณ  นรินจันทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฐฐิณี  หวู โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปวิมล  สกลชัยไพรสัณฑ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอนัญญา  คงเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงเกษกรแก้ว  เกษแก้ว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณิชาภัทร  แดนดงเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปาริชาต  สร้อยจรุง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายเจษฎา  ชินบุตร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เต่าโคกสูง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงยุพากร  สมสี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายนิธิกร  ขวัญประเสริฐ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศรันย์พร  กายงาม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงศสิธร  ภูมิภู โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายสิทธิโชค  เจริญวัย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงชฎากช  เผยศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หมู่วิเศษ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอจลญา  ทองกระจ่าง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงธัญพิชชา  คำมณี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายทวีโชค  ไกรโคกสูง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  หงอกภิลัย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพิมพลภัส  มูลบัวขาว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธิดาภรณ์  สายบุญจันทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสวงสุข โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงบุญรัตน์  พรมมาตย์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายวันชัย  บำรุงไทย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงเปรมฤดี  หงอกภิลัย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงจารุเนตร  ไทยป้อม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงนิรัตน์  มังดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงศิรินภา  พรมเมตตา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายพีรวิชญ์  นิ่มน้อย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกษิรา  สารฤทธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงแก้วกัลยา  จงนอก โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชนันท์ธิดารัตน์  รัศมีเดือน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปุณยวีร์  ประทุมทีป โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธนพัต  จรูญชาติ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายนรัธน์ธร  ภิลัยวรรณ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงสุพิชญา  ทิพย์มณี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิชญา  โคตรแก้ว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงจิราพัชร  สุขประเสริฐ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธัญศตพร  ทองดี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวรรณวริน  ภูมิฐาน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอิมมิตรา  เมฆพายัพ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายกิติพงศ์  คล่องงาน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธีรภัทร  แสงสว่าง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงธนัชพร  พรมเมตตา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายพิริยะ  คำยศ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพลภัทร  คุ้มบ้าน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายจตุรวิชญ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนภัสสร  กระจ่างศักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฐญาภา  จันทนะผะลิน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนันท์นภัส  อาจนาฝาย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงลลิตา  สัจจาสังข์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงชลิดา  วงษ์จำปา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงทักษพร  อาณารัตน์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  สุวรรณบน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงฐิติวรดา  ขัวญครอง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอาทิตติยา  ดีขุนทด โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงขนิษฐา  มิ่งศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายสันติภาพ  รัตนวัน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชนัญชิดา  โสเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงรุ่งนภา  สุภาจันทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงธิดารักษ์  ดิเรกโภค โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงวาดจันทร์  เพชรลำ้ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสุธาสินี  ผมฉลวย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอรไพลิน  อ่อนทะ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายจักรพงษ์  พันธุ์สุวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฐยาน์  บุญชู โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายตันติกร  นุชพิเรนทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายวิโรจน์  มณีกูล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปรภาร์  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพิชญา  หมู่วิเศษ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายณัฐดนัย  ชนะสงคราม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธนภัทร  บัวสระ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงทิพพิยดา  เครือปัญญา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกันต์กมล  สำราญวงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงศิรประภา  มงคล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพิมนภา  ขัวญยืน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวรัญญา  ติ้วสุวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงญาณี  พลเดชา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงภัทราวรรณ  นิลสิงขรณ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายนิพัทธ์  ล้วนมงคล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงประภัสสร  มีวุฒิ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธีรภัทร  เกื้อหนุน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงขัวญใจ  พรายชุม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายเจษฎากร  พรมเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงวาศินี  แสงสุขีลักษณ์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทานา โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสิริยากร  ธนะภูมิชัย โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพิชชาภา  ต่อวาส โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพิภัทรา  แย้มฎีกา โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงขวัญข้าว  ตลับเงิน โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงชลธิชา  พูลจันทึก โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพิมพกานต์  เจนไร่ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสวรส  พละทรัพย์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฐกมล  ตระกูลศรี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายแทนคุณ  จวงภูเขียว โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ยอดดี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงนิราพรรณ  กุลี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงวลัยพรรณ  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปัทมา  ชัยชารี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงจิราภา  เชื้อไพบูลย์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปณิดา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงมาลินี  กุดจันทึก โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงวรรณวิสา  เลิศขามป้อม โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุขวิลัย โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงโยษิตา  เลิศคอนสาร โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงสิริปัฐมา  ดลราษี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงนิราภรณ์  กุลี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงจารุวรรณ  ปราบพาล โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายภูมิพัฒน์  คำเจียก โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายอชิตพล  สอนลา โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายพศวีร์  บุญโสภณ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายเขมราชร์  พรมศิลป์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงศศิกานต์  สีหะ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงกิตติกา  มะโนวงค์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายสิทธินนท์  ต้นภูเขียว โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายองศ์อาจ  ต่ออำนาจ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงศุภนุช  สวิล โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงตรีทิพย์  สารพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงชนิษฐา  จันทร์เกิด โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ดียะซุย โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายรัชฌะตะวัน  สายคำตา โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายธีรวัฒน์  ปลื้มวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายสันติ  นนยะโส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงกรประภา  พวกดอนเค็ง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงคริสทีน แอน  ศรทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายเธียรวิชญ์  ธีร์รัตน์คุณากร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงพิยดา  สองด้วง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายฐิติวัสดิ์  ซองวงษ์หล้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงศิริลักษณ์  หินประกอบ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงบุญญิสา  ตองสู้ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงจุติพร  มุ่งดี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายธนภัทร  เรืองลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงมาริสา  บุญโยธา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายวรากร  พึ่งช้าง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายโธมัส  เสโส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงสุนิศา  ใต้เพชร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงภูษณิศา  บดสูงเนิน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายวรกฤต  จันทะคาม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงแวววรรณ  วนาใส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงรัตนาพร  ร่วมใจ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนฤมล  เพียจันทร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองใสย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงฉันท์สินี  รุ่งธรรมไพศาล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสาธณี  ชากลาง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงชลลดา  ผาประโมง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสุพรรณิกา  คาดสนิด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายภูริพัฒน์  ไทยน้อย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายอัยเรศ  ไวจำปา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงศรีรัตน์  ภูบัวดวง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายวันชัย  หงษ์ภูเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกัลยาณี  วันทาเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปิยภัทร  พิมพ์บึง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายมงคลฉัตร  สีขุลี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงสุชาดา  ขุนภูเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงเขมิกา  คุ้มบุ่งคล้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองอินทร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายภูริพัฒน์  ผลกอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายศุภกฤต  สิมผะราช โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายพีรชา  รินทา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายณัฐวัฒน์  เดชเสน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายนิภัทธฺ์  อาษาเสนา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอภิชญา  กาพย์แก้ว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงชญาดา  สมอาจ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงจิรัชญา  อึ้งพัฒนาวรากร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดีชื่น โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกรภัทร  อินทร์อุ่นโชติ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงศิริณัฐฎา  นาชัยภูมิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพรนภัส  สุขทวี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงเพ็ญพัชชา  เพียรไทยสงค์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนุสรา  ทวีทรัพย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายนันทภัทร  ถามูลเลด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายพรหมพิริยะ  ชูสกุล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายกฤติน  บุตรศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายปัณณพัฒน์  วันชัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายกิตติทัต  สอนใส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงนิรมล  งามชัด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงวาสีตา  ผิวโพนม่วง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงวาสีตา  หงษ์วิลัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงจีราภัค  จีรวัชรากร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงวรัทยา  นนทะนำ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงประกายมุก  แก้วดี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงธัญญชล  ฉิมงาม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายยศภัทร  ไพศาลธรรม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงชลธิชา  ทวยมาตร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงรัชริกา  หมั่นทำ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพิชญาพร  ไคขุนทด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายพัชรพล  เพียรสนิท โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงสาวิตรี  กุลสุวรรณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงปุญณิศา  ขวาไทย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสุนิสา  ใต้เพชร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายกิตติกร  สีหามาตร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายเดชาธร  แอมประชา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงธิดารัตน์  เคนพรม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายจักรพงษ์  วงษ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายนิรุตติ์  วิเศษ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายวัชรพงษ์  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธนภณ  ชมนาวัง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายพงษ์ศิริ  ชำนาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายเทพพิทักษ์  เชิดสกุล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงนภัสร  ตาทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายเอกชัย  หมู่หนองสังข์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงภควรรณ  เสาวดี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธฤต  ชาลาเศรษฐ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายภูผา  ผดุงจิตร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีหาพล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงฐานิกา  พงษ์สินชัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงวิสาขา  เจริญธรรม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงจิตติมา  รัตนประทุม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปาริชาติ  เฉลิมโพธิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงมัชฌิมา  ขวาไทย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงชณาภัทร  สามิภักดิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงนภัสวรรณ์  ตาทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงดวงตะวัน  บุญนาค โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพัชรินทร์  ก่อสูงเนิน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงญาณัจฉรา  หนูวงษ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงลลิดา  สีชนะ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายทิวากร  เสจันทึก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสุรางคนาง  ฐานคร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงจามะรี  ผ่องใส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสโรชา  รับสันเทียะ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงนิชานันท์  ศรีพระราม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกิติยา  ชุมพล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายภูริชญา  คำบุญเป้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายภูริภัทร  ทันพรม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายวีระกร  ใจภักดี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปริยาภัทร  เผยศิริ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอภิญญา  หารประชุม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอริสรา  ชาญเขว้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายศรายุท  รอบรู้ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงนิชนันท์  เหล่าราช โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงสิรีธร  บำรุงไทย โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงชลิตา  อารีวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอรปรียา  เพชรล้ำ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงวริศรา  เหมือนพงศ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ศรีบุริน โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงจันทัปปภา  อารีวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปณิธิ  รัศมีจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายภุชิสสะ  ประไพเพชร โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงฐิติกานต์  รามฤทธิ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงนัฐกานต์  บำรุงสุข โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายจิรวัฒน์  รัศมีวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงบุษกร  พรนำโชค โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายพีรภัทร  เป้ากลาง โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายณัฐธพงศ์  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธนวัฒน์  พงสนิน โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายเขมทัต  มิตรเชิด โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายจักรพงษ์  ปลัดสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายปฏิภาณ  สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงอานิตยา  อินทร์สูงเนิน โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธนภัทธ์  เมืองจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวีรกาญจน์  ชินบุตร โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายศุภกิจ  อุดมภา โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายสุขสันต์  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ฆ้องพาหุ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีร่องหอย โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายเอกรินทร์  ผลทับทิม โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงบัณฑิตา  นิลกาญจน์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงนุสรา  นาจันทร์หอม โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกำไลทอง  พลเดชา โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงสุพิชา  ม่วงสิงห์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงธัญรดา  ประกอบดี โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายเตชัส  สอนชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพนิตพร  ปัชชาเขียว โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงปรียาภรณ์  พลนิกาย โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายชลัมพล  ผานาค โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายจรรยวรรธ  ประสมเพชร โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงภัทรวดี  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงสิรินภัส  บุญยืน โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกรรณฺการ์  เกษสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายชัยพล  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายพัทธดนย์  ประทุมทอด โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงเดือนเพชร  แผ่นทอง โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายกานต์กัลป์  พินิจมนตรี โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายชนสิษฏ์  ชัยรินทร โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายอลงกรณ์  ทุมกิ่ง โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายเกริกไกวัล  คำสระแก้ว โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงดวงหทัย  ผานาค โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงวีรวรรณ  แซงภูเขียว โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงจุฑามาศ  ผ่องสนาม โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายตรัยรัตน์  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายศิริชัย  คุ้มห้างสูง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายภัทรพล  ผามณี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงนามีตา  สระทองแป้น โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงรัตสิตา  แสนสมจิต โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงศิรินภา  สุขันธ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงวรรณวิษา  ผาทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายนฤชัย  ดิษฐเนตร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายนราพงษ์  ประพงษ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วิใจโน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงปณิตา  จันทร์ราช โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงธมลวรรณ  นวลผกา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงปริณดา  บำรุงผล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายเตชิน  แผ่นจินดา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายภูมิพัฒน์  แผ่นทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายรัตน์ชัย  กริ่งอุทา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายปกรณ์  เกี่ยวขุนทด โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายธีรดนย์  ผลคำ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กชายภูบดี  รุ่งเพชร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายธนเทพ  ถาวงษ์กลาง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กชายอนุชา  อิทรสังข์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายวิชยุตม์  ชำนาญพล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กชายกฤตเมธ  คำนวนดี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงขวัญฤดี  ผลประกอบ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศักดี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงปาริตา  ทนกา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงอันดาลีฟ  สุทธิศาสตร์สกุล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายธนกร  แผ่นทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กชายอภิวัฒน์  ผานาค โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงศริสรา  ปุราชะทำมัง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงจิตราภิมุข  อินทร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงปาริฉัตต์  บัวป่า โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงพัชรีพร  ก้านแก้ว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงลลิตา  แก้วแก่น โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงพรรษา  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงณัฐริกา  ขาวหนู โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงจิราภัค  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายพิสิษฐ  รัตนประทุม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายชนัญชิต  พรสูงเนิน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายปฐพี  แผ่นทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายพายุ  สุขะปุณพันธ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายธวัทชัย  ทูลแก้ว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายรัฐภูมิ  ทูลแก้ว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายธนากร  ประโยชน์มี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายวีระชาติ  เจ้าแก่นแก้ว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายปรัชญา  กอบขุนทด โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายชัยวัฒน์  ผลภิญโญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงกรวรรณ  สบายจิตต์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงอนุสรา  แก้วไวยุฒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงสุภาพร  แก้วกงพาน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงขนิษฐา  นิลไสล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงจุฑามาศ  กุดแสน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองมีศรี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงบุญญาภา  อับโพธิชัย โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงนภัสกร  ขานภูเขียว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงณัฐภัสสร  รู้ลึก โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายเจษฎา  ชาวเวียง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายอชิระพงศ์  ขาวภา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายนวมินทร์  นิลไสล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายศิรภัค  หมู่วิเศษ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  ชำนาญพล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายชินวุฒิ  ผานิล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายรัฐศาสตร์  เอียการนา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายธนชัย  กันตามล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายปภังกร  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายสัณหภาส  จันแดง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายอภิสิทธิ์  หล้าบุญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงนภัสสร  กระต่ายทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงกัญญาภัค  กาฬปักษิณ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประโยชน์มี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงถนองลักษณ์  พงษ์สระพัง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพียรชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงศรสวรรค์  เหมบุตร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกัญญานี  ชวดตะคุ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สังเกต โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณัฐริการณ์  อุทัยบุรมย์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงนัฏฐิยาภรณ์  ศรีจุลโพธิ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงสโรชา  ชาวกระบุตร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงกรกนก  อุทกภาค โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายวิวิทย์  นาคเครือ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงชนิดา  บุกกลาง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงธิติกานต์  แถลงกัณฑ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงสุพรรษา  ชำนาญพล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงนวพรรณ  ไชยกิ่ง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงเปรมฤดี  แสงปลั่ง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงชลิตา  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงชญานุช  หาอาษา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงสุณัชญา  ศรีนวล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายภูมิพัฒน์  มูลศรี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายรชต  เขียงกุดเลาะ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายมงคลชัย  ผาทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายชวกร  บัวเสริฐ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายรัฐพงศ์  ผ่องสนาม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายกิตติพัฒน์  ชาลีเขียว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงเปรมจิรารัญชน์  ผาพิมพ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกวิสรา  สีทาแก โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงณัฐณิชา  พงษ์สระพัง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงตวิษา  ประเสริฐศรี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงสุนิสา  สันขุนทด โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงสุภาพร  โชคบัณฑิต โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงประภาวดี  สุมี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงธารทิพย์  พลนิกร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอารดา  โชติราษี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงกุลธิดา  ทนุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายสรวิชญ์  คิดบรรจง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายพชร  พุ่มพร โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงธิมาวดี  มาตแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงปนัดดา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ปลูกปลื้มศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงดาราทิพย์  คงโนนกอก โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงเบญญาภา  เฉื่อยกลาง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงอภิชญา  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายอภิชชญา  สาคเรศน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กชายธีรเทพ  อุดมบัว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายวิทวัส  นามวิจิตร โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายกนกพงศ์  วิชาชน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงฉัตรสุดา  จวบสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายนพมงคล  พลธรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงรัตนาวดี  กอบการดี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงพัชริญา  สุหา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงธิญาดา  ขวัญครอง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงธัญญานุช  บุญกอบ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายนภพลภูมิ  ปราบนอก โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายทิวัตถ์  ปิ่นสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงจรรยพร  งามผ่อง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  รองเมือง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงอารยา  ใจกล่ำ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงวริศรา  พรมเดื่อ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายศิริพงศ์  คันภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายปรพัฒน์  คำเบ้า โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงศรินทรา  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายอรรถพล  หมู่หมื่นศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายสุรสีห์  ลึกสี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงภัทรสุดา  ขึ้นนกขุ้ม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายนวพล  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายนิพล  โขนภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงวิภาวดี  ขวัญครอง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงสุชัญญา  มีคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายกฤษดา  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงขนิษฐา  คัชเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงกมลชนก  คงคาใส โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายสิทธิศักดิ์  คงโนนกอก โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หาญกุดเลาะ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงชุติกานต์  นามปัญญา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายณัลทวัฒน์  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายณัฐพล  ลบบำรุง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงปิยนุช  โชคเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วสุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายธนโชติ  ฐานหมั่น โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงธิดารัตน์  หาญกล้า โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงธิดาวรรณ  หาญกล้า โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธราธร  พิมพ์โนนทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงนภัสรา  เจริญคุณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายสุริยา  ก้อนเงิน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายปฎิพัทธ์  แขมภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายชินพัฒน์  รอดพลอย โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายวัชระ  กอบัว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายพีรทัต  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายวิทยา  สายบุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงวริศรา  กำลังมาก โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงน้ำทิพย์  หม้อคำฝั้น โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายวุมิชัย  การะเลข โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายภูพิภัทร  เกยสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงอภัสรา  ชะนะพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงกมลณัฐ  ผาพิมพ์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.5 วิทย์ประถม