รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชัยกฤต  ชาลีวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพิมญาดา  เงียวชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายไกรวิชญ์  พานิชนอก โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายสุรภัสสร์  สนั่นเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายภานุกรณ์  น้อยลา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายพงษ์ทัศน์  ฝากเซียงซา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงอรอรยา  คำวงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเพียงพอ  โสมศรี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายยศวัฒน์  บุญหรรษา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญยาณี  โคตรนารินทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอนันตญา  ภูงามดี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงก้องธรณี  ลือลาภ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงดลฤดี  ไทยป้อม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอนุธิดา  ภิญโญทรัพท์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพอใจ  พรพิวัฒน์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายชวกร  สอนโกษา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธัญชนก  ทำมา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายเวชพิสิฐ  สวัสดิรักษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายชยณัฐ  กำไลลวย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธัญจิรา  อินทรารักษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายบรรจบ  จารุศิลป์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกัญญพรรณ  พาแพง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายพัทธดนย์  ฉัตรรักษา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงไอริสา  เจริญชีพ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายศิวัฒน์  โอดประภัย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงบุณฑริกา  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพรไพลิน  ทึงด้วง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงภูริชญา  ชาวสวน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายพลรวิศ  กาญจนางกูร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายอัครเดช  พันเนียม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกชกร  ขวัญมี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ตั้งใจ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเปรมฤทัย  คุงดิน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายฐิติวัฒน์  วิรุณพันธุ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถนอมชีพ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  เรียนรัตน์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชมพูนุท  กำลังเหลือ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงเกวลิน  มองฤทธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัชชา  ศรีร่มเย็น โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐวุฒิ  พลเขต โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  พรมมายอม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายสกนธ์  เที่ยงธรรม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายอธิป  โพธิ์ทองพร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงทิพวรรณ  พิมพรัตน์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายอลงกรณ์  คำโนนกอก โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายขจรศักดิ์  ป้อมสุวรรณ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายเตชินท์  ศาลกลาง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายภาวิต  ว่องวุฒิญาณ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายกลวัชร  หมื่นจิตร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายภูรินาท  แก้ววิลัย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีหาวัตร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายอติยะ  เครือผักปัง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายชัยภัทร  หงอกพิลัย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายกันตพล  วรชินา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายรัฐศาสตร์  มิตมาตย์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงบังอร  โสกเชือก โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายโรจนัสถ์  แสนใสแก้ว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายกิตติณัฎฐ์  ตรงประสิทธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพรพิชญา  ศรีเพชร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัฐญาณี  มัดศรี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายณภัทร  อัญชลี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงอินทุอร  งาคชสาร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงวรัชยา  พลม่วง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงอินทุอร  พาวงษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงประกายวรรณ  รังกลาง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงมณีริน  อ่อนสกุล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงโอทนี  มีเกิด โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงษ์ศรีกุล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายพัทธดลย์  ชายชีวินลิขิต โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายสุรศักดิ์  ราษีสวย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงนริศรา  วิเศษ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนันธิดา  รินกระโทก โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงไอลดา  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายธนภัทร  ศรีสุข โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนริสรา  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงญาณธิชา  จิตรกล้า โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีพันธุ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เวียงดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายขุนวศิษฐ์  หมู่โสภิญ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพรชนก  ศรีษะพรม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงแพรวา  เจริญชีพ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายปุรัสกร  พวกแก้ว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงภคพร  ช่างอบ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงหทัยชนก  อิ่มเต็ม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงธันยาภรณ์  มีพวก โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงมาลัยพร  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวศินี  แสนโคตร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปภาดา  เวียงดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายเตชิต  นาระหัด โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพิชญธิดา  ดอนวิชา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงจิรัจฌา  แก้งคำ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงธัญชนก  ประยงค์เพชร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงวิชิดา  เสนานคร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายปัณณวิชญ์  ฉัตรรักษา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงชญาดา  กำไลลวย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงญาณพัฒน์  ดันสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายธีวสุ  สืบนุการวัฒนา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จุลละนันท์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงธรรม์ศิริ  เครือผักปัง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายพีรพัฒน์  เวียงดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงภัทรธิดา  สิทธิเสนา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายวรภัทร  รุจาคม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปุญยานุช  ปานวิเศษ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกรินณา  ธรรมกุล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปลูกบุญทรง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงไปรยา  วงษ์สำราญ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกรวรรณ  อุปัญญ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณัฐวรา  แสงสุวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพรนภา  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายสุทธิภูมิ  เที่ยงธรรม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายปิยวัฒน์  จำปาทราย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงชนาภา  กลั่นชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายจักรกฤษณ์  ฤาชา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายเตชินท์  สัตย์ธรรม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายธีระกร  ปราบโจร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายยุทธิชัย  วงค์ชัย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงโอทนี  นีรนนท์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายพงศธร  แผลงเวช โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ลูกชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพัชริสา  เดชะผล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายพัฒนพงษ์  ชัยประทุม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายวรากร  แจ้งคำ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายวิชญ์ธินันท์  ผลจำรูญ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายศุภกิจ  บงภูเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงญาณีนาถ  มงคล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงกนกรัตน์  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายไชยพัฒน์  วรรณทอง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายธีรภัทร  อาจผักปัง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สายโคกกลาง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงสุกัญญา  หลิ่มเกลื้อ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กิมาลี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายอชิรวัฒน์  เสมียนพิมพ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายกรวิชญ์  เปรมใจ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายนครินทร์  ทองลาด โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงจิณณพัฒ  กำไลรวย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายรัฐภูมิ  โอวาทวงษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงสุภาพร  เชิดชู โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณัฐชริดา  อิ่มเต็ม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงเมษริญญา  เหล่ามาลา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงศิรินภา  ไชยมาตย์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายรฐนนท์  มงคล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญวัย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงชวิศา  สุขนะซา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงณิชา  มีดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายธนกร  ทองอินทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายธีรเดช  ขวัญถาวร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายขันทองแท้  ชาวน้ำปาด โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายนวมินทร์  สอนเวียง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายปวินท์ณวัต  บุษบา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายเจษฎาวุธ  คำทองสุข โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงชนากานต์  ขบวนฉลาด โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงวรรณพิศุทธิ์  โนนรุ่งเรือง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงชิตราพัทธ์  อินาลา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงณัฐวดี  มุ่งเจือกลาง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงวันวิสา  แสนสุภาพ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายภาคิน  วาดสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายธีรเสฎฐ์  อภิลักขิตพงษ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายธีรเสฎฐ์  อภิลักขิตพงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงณัชชา  ศรีศักดา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายปัญญาวัชฐ์  เจริญไทย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  หาญปราบ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายจักรกฤษณ์  ดำรงกิจ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายธนภัทร์  คงปรีชา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงศุภิสรา  พุทธขุนทด โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายนนทพัทธ์  ชายชีวินลิขิต โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงศิรภัทรสร  ชัยเนตร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงวรัญญา  ประกายเพชร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายกฤตภาส  กอบการดี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายณัฐพล  พุ่มพวง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงอุษณีย์  พยัคพล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปิยาพัชร  แพ้ภูเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายอภิชัย  เผยศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายธราเทพ  เข่งรอด โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงชลธิชา  ขวัญรักษา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ครุฑรักษา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายปริชญ์  จะโนรัตน์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงเกวลิน  เอี้ยงทอง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงศิรประภา  หล้าศักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงปุญญิศา  ลบหนองบัว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายภูริปกรณ์  พิไลพันธ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนโคตร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงแทมมารีน  ตาปราบ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายภูมิภัทร  ฮู้พัฒนวิโรจน์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายก้องภพ  ลือลาภ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายทิวากร  ก่อศิลป์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงธันยพร  นามวิจิตร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงจิระนันท์  โขนภูเขียว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายปิยทัศน์  จำปาทราย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายสิริวัฒน์  ศรีอาชวกุล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงปิย์วรา  ภิลัยวรรณ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงกรองขวัญ  ฦาชนะ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายกิตติธัช  มีอิสระ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงปืย์วรา  ภิลัยวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงชัญญานุช  ภิลัยวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายณัฐชัย  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงศุภิสรา  เฟื่องแดน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำซาว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายศิริพิพัฒน์  ภควัตศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงศุภกร  ภิลัยวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงทิพย์อาภา  น้อยลา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงณัฐพิชา  ประทุมทีป โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายธนภัทร  ธรรมกุล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงชญานันท์  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายศิริวัฒน์  ถวกสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงยุวธิดา  ฉิมจันทึก โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงขวัญพิชชา  คำสิงห์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายธนภัทร  ศรีคำ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายธีราทร  ขวัญศักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายธนดล  ผาสีดา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายศิวัช  สิงห์จัมทบุตร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายธีรสุทธิ  สนธิอุดมหิรัญ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เมธาพรสุทิวัส โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงวีรดา  สงวนศิลป์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงอัญมณี  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายรัฐศาสตร์  รวยสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายธนบดินทร์  ชอบอินทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอมรกาญจน์  กิ่งกุนทา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภัทรศยา  วงษา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวริยา  เครือผักปัง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสุชัญญา  ขัวญมงคย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงร่มไทร  ลาสูงเนิน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายจักรพรรดิ์  พันธุ์สุวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายสิทธิพงษ์  มงคล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพินันทา  ไกรโคกสูง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายอดิศักดิ์  ชื่นใจดี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงมิญาวดี  จิตมั่น โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงขริยาภา  รัตนวงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ราษีสวย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพชรพร  อุ่นเมืองเพีย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงฟ้าวาด  เรืองวิเศษ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชญานิศ  ตวงวิไล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนภัทสร  โนนปู่ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงตติยาพร  เพชรสุวรรณรังษี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายศุภวิชญ์  ตรงประสิทธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกุศาวดี  ดวงจันทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธนัญญา  ธนูศิลป์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วีระวงค์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชนาวรรณ  นรินจันทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัฐฐิณี  หวู โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปวิมล  สกลชัยไพรสัณฑ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอนัญญา  คงเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงเกษกรแก้ว  เกษแก้ว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณิชาภัทร  แดนดงเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปาริชาต  สร้อยจรุง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายเจษฎา  ชินบุตร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เต่าโคกสูง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงยุพากร  สมสี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายนิธิกร  ขวัญประเสริฐ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงศรันย์พร  กายงาม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงศสิธร  ภูมิภู โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายสิทธิโชค  เจริญวัย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงชฎากช  เผยศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หมู่วิเศษ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอจลญา  ทองกระจ่าง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงธัญพิชชา  คำมณี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายทวีโชค  ไกรโคกสูง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  หงอกภิลัย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพิมพลภัส  มูลบัวขาว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธิดาภรณ์  สายบุญจันทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสวงสุข โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงบุญรัตน์  พรมมาตย์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายวันชัย  บำรุงไทย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงเปรมฤดี  หงอกภิลัย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงจารุเนตร  ไทยป้อม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนิรัตน์  มังดินดำ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศิรินภา  พรมเมตตา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายพีรวิชญ์  นิ่มน้อย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกษิรา  สารฤทธิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงแก้วกัลยา  จงนอก โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชนันท์ธิดารัตน์  รัศมีเดือน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปุณยวีร์  ประทุมทีป โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธนพัต  จรูญชาติ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายนรัธน์ธร  ภิลัยวรรณ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสุพิชญา  ทิพย์มณี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพิชญา  โคตรแก้ว โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงจิราพัชร  สุขประเสริฐ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงธัญศตพร  ทองดี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงวรรณวริน  ภูมิฐาน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอิมมิตรา  เมฆพายัพ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายกิตติพงศ์  คล่องงาน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธีรภัทร  แสงสว่าง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงธนัชพร  พรมเมตตา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายพิริยะ  คำยศ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายพลภัทร  คุ้มบ้าน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายจตุรวิชญ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงนภัสสร  กระจ่างศักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณัฐญาภา  จันทนะผะลิน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนันท์นภัส  อาจนาฝาย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงลลิตา  สัจจาสังข์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชลิดา  วงษ์จำปา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงทักษพร  อาณารัตน์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  สุวรรณบน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงฐิติวรดา  ขัวญครอง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงอาทิตติยา  ดีขุนทด โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงขนิษฐา  มิ่งศิริ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายสันติภาพ  รัตนวัน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงชนัญชิดา  โสเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงรุ่งนภา  สุภาจันทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงธิดารักษ์  ดิเรกโภค โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวาดจันทร์  เพชรลำ้ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุธาสินี  ผมฉลวย โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงอรไพลิน  อ่อนทะ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายจักรพงษ์  พันธุ์สุวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณัฐยาน์  บุญชู โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายตันติกร  นุชพิเรนทร์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายวิโรจน์  มณีกูล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปรภาร์  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพิชญา  หมู่วิเศษ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายณัฐดนัย  ชนะสงคราม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายธนภัทร  บัวสระ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงทิพพิยดา  เครือปัญญา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกันต์กมล  สำราญวงศ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงศิรประภา  มงคล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพิมนภา  ขัวญยืน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงวรัญญา  ติ้วสุวรรณ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงญาณี  พลเดชา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงภัทราวรรณ  นิลสิงขรณ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายนิพัทธ์  ล้วนมงคล โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงประภัสสร  มีวุฒิ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายธีรภัทร  เกื้อหนุน โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงขัวญใจ  พรายชุม โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายเจษฎากร  พรมเมือง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำดี โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอารีรัตน์  น้อมสุระ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงมนต์รัตนา  ครองหินลาด โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพรพรรณ  พรหมเมตตา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพุฒิพร  วงษ์วิจิตร โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงภคพร  จันทร์สว่าง โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงนัชชากร  โชคคุณ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงวรรณวิสา  ฤาชา โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปรายฟ้า  ขวัญประกอบ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงจริยาภา  ตาวงค์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงศุภารัตน์  เหลาพิมพ์ โรงเรียนภูมิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายวชิรเมธี  สายบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายภูดิศ  ลาบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงณภัทร  วงศ์บุตร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายธนวรรธน์  โทราช โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงฐิติวุฒิ  คำยัง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงปัญจรัศม์  ศรีสุโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายทิวาเทพ  วิเศษชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เชิงชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงรินรดา  ภัทรพันธุ์กุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงจุฑานันท์  สารคำ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงเปรมิกา  ชนะพาล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงแทนคุณ  ประเสริฐชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงพิมพกานต์  จำเริญดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงปนัดดา  ผาจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายกฤติพงศ์  คำอู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายลัทธพล  อิ้งชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงสุพัสตรา  ถนอมผล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายณัฐวุฒิ  จีนสีดา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงหยาดทิพย์  พันโพคา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงนาถนภา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันดวง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงนินานัน  เทียมหอม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงนภสร  มองฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงศรติกาญจน์  กองทอง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงปิยวรรณ  เยาวะภาค โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงพันธิตรา  มั่นชาวนา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงอรกมล  ดิลกลาภ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  มงคลศิลา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงจารุรัตน์  พอกพูนดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงฉัตรสุภางค์  น้อยลา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายเมฆสุวรรณ  คำมูลมี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายพชรสิทธิ์  พรหมวิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปรีญาดา  บาลี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงประดิษฐา  ขันทะวิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสุจิตรา  อิทธิดิลกวัฒนา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายนวพรรษ  เริงสังฆ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงนุจรินทร์  มูลสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธีรเดช  แน่นอุดร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายกิตติพศ  สร้อยสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงพรพิมล  ชาดานอก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทบด้าน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายรัชพล  เข่งพิมพ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายรัฐศาสตร์  คำภูเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายสุชาติ  สร้อยแสงจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงเขมนิจ  สารคำ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงวนิชพร  สลัดทุกข์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชนนิกานต์  อรอรรถ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายเกียรติยศ  ขนรกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอรชพร  เฉลิมเล่า โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงอรจิรา  เฉลิมเล่า โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสุพัชชา  หาญณรงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พวกดอนเค็ง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชลิดา  เจริญผล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายจิรเนติศักดิ์  ศรีจันดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงรุ่งนภา  สอนพรหม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นุบาล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายอัครเดช  ดาวช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงจิราพร  แหลมไทยสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพนิตา  ลองชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงเพชราภรณ์  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกัญจนาพร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงนนทิการ  ปราบพาลา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงสายฝน  ชารีวัลย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายปาฎิหาริย์  ธรรมประโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธนกฤต  ไม่ทุกข์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงสิริวรรณ  บานเย็นงาม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงจิรวรรณ  หิรัญคำ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปั่นพุ่มโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงนลินพร  ยืนชีพ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงวรัชญา  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงอิศรา  แสนสุข โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปวีณา  ราทะวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงอัยยรัตน์  ปะตังพะลัง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงจิรัชญา  หิรัญภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงสุพรรษา  ท้องรองกลาง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายรัฐศาสตร์  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายรัตนธนเดช  ภูพวก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พลเดช โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงปิญาดา  คำอู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทรา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพรภัสร์ชนก  โม้กุดแอก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงวรัชญา  อิงชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญบำรุง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงจิณณพัต  อรรคพิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงปิญาดา  ทันหา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณฐภรณ์  โซ้สิมา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงกวินธิดา  คำศรี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายบุลากร  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนารีญาดา  บาลี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงญาณิศา  อาจนาเสียว โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงรุจิภา  ศรีวิจารย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงฉันชนก  ทองสมบัติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายนิธิกร  งามดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายวิรชา  ละหอม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดิเรกศรี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพัทธนันท์  วงษ์ไพร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงกฤตยา  บุตรวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ปาปะทัง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงชญาดา  มีอิสระ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงชาลิดา  มีอิสระ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายภาณุ  อุตรพรม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายชนะพล  ใสสา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายธีรเดช  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพลอยปิ่นมุก  รอนยุทธ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงชญาดา  ทองก้อน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงมยุรี  มหาราชชมภู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงสุธาสินี  นากร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  มณีทิพย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายสัตตบงกช  อินทร์ประจบ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงปนัดดา  รอดวินิจ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกวินตรา  เฉลิมหมู่ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกนกพร  ชัยประเสิรฐ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพริตา  สุขโข โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอารยา  ทองบ่อ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงรินระดา  จันทรภา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธันวา  สุริยะ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายผลิตโชค  ทวีพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงสโรชา  จารย์ลี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงวราภรณ์  อัครสาร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สัมพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงวชิราภา  ทิพย์เสน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงโชติกา  เชิมชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แหวนนิล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงสุภาดา  ตาปราบ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อุบพานิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายธนากร  ทองดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายธนภูมิ  ชาวโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงธิตินันท์  เทพจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงศุฑาทิพย์  คันสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงศศิกาญจน์  แก้วจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพัชพร  สถิระชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงกัลญาภรณ์  เผ่าพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงมนัสพร  รัตนจำนงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงหทัยรัตน์  วันทอง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงกชพร  ชนะชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงกาญจนากานต์  มิตรรักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงนภัสสร  คำภูเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงจริยา  รบศึก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  เผืดนอก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงพัชราภา  หมอกชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงสุปราณี  ทามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายจักรี  จอดนอก โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายจิรายุส  เนตรชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายชนัย  พิมพ์รส โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายธนภัทร  บัวทุม โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงปวีณ์นุช  เปลี่ยนสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพิชญ์สุดา  ตั้งใจ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายพีรภัทร  สุวันทา โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายภาณุพงษ์  แตงทิพย์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายศตายุ  ต่อศักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายสันติสุข  กันกะเสน โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงอรวรรณ  วรรณรุ่ง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายกันต์ธร  ตลับทิพย์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายศิริวัฒน์  ชำนาญ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายเสกสรรค์  ฤาหาญ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายภูวเดช  ปราบอรินทร์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายอัยการ  ปราบอธรรม โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดลราษี โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วข้อ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงจิมาภรณ์  สิทธิวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงอิสรา  แพงดวงแก้ว โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายธนพล  กงสะเด็น โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายปรวัตน์  ชมกุล โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายกฤษดา  พัฒนโชติ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายจิราภัทร  ชาติสุข โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธีรภัทร์  ศรีชุม โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายภาคภูมิ  ปากครอง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายภาณุพงศ์  กรองใจ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงรัชนีกร  เจริญคูณ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เจริญคูณ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงลักษิกา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงวรวรรณ  วรรณรุ่ง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงอริศรา  เดชบำรุง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงอินทุอร  เปรมประยูร โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายเอกพล  วงษ์ภักดี โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงนิตญา  ปัชฌิมา โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายเกรียงไกร  กวยทิ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายเพทาย  โทแสง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายวงศกรณ์  นามนัย โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายภัทรพร  พลหล้า โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายเทพบุตร  กระโจม โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายณัฐชนน  วรรณรุ่ง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายศุรศักดิ์  ลมคำภา โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงวิชญาณี  น้อยศรี โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงณปภา  เลยยุทธ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชะนี โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงสุกัญญา  นามจัตุรัส โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงวรัญญา  จำปาจันทร์ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงชลธิชา  นากร โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงวาศินี  แสงสุขีลักษณ์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทานา โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงสิริยากร  ธนะภูมิชัย โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพิชชาภา  ต่อวาส โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพิภัทรา  แย้มฎีกา โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงขวัญข้าว  ตลับเงิน โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงชลธิชา  พูลจันทึก โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพิมพกานต์  เจนไร่ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงสวรส  พละทรัพย์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงณัฐกมล  ตระกูลศรี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายแทนคุณ  จวงภูเขียว โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ยอดดี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงนิราพรรณ  กุลี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงวลัยพรรณ  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงปัทมา  ชัยชารี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงจิราภา  เชื้อไพบูลย์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปณิดา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงมาลินี  กุดจันทึก โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงวรรณวิสา  เลิศขามป้อม โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุขวิลัย โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงโยษิตา  เลิศคอนสาร โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงสิริปัฐมา  ดลราษี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงนิราภรณ์  กุลี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงจารุวรรณ  ปราบพาล โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายภูมิพัฒน์  คำเจียก โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายอชิตพล  สอนลา โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายพศวีร์  บุญโสภณ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายเขมราชร์  พรมศิลป์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงศศิกานต์  สีหะ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงกิตติกา  มะโนวงค์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายสิทธินนท์  ต้นภูเขียว โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายองศ์อาจ  ต่ออำนาจ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงศุภนุช  สวิล โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงตรีทิพย์  สารพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงชนิษฐา  จันทร์เกิด โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ดียะซุย โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายรัชฌะตะวัน  สายคำตา โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายธีรวัฒน์  ปลื้มวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายสันติ  นนยะโส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงกรประภา  พวกดอนเค็ง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงคริสทีน แอน  ศรทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายเธียรวิชญ์  ธีร์รัตน์คุณากร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงพิยดา  สองด้วง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายฐิติวัสดิ์  ซองวงษ์หล้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงศิริลักษณ์  หินประกอบ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงบุญญิสา  ตองสู้ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงจุติพร  มุ่งดี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายธนภัทร  เรืองลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงมาริสา  บุญโยธา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายวรากร  พึ่งช้าง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายโธมัส  เสโส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายเอกอนันต์  ไพรศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายวรนันท์  เสนาพล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายจาตุรนต์  เหลาเป โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายพรพิพัฒน์  ก้ามสันเทียะ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงจิราพร  มีพวก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายนันทกร  นามดิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายพีรวิชญ์  สะแกแสง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายไตรภพ  แตงชัยภูมิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายนิติรัฐ  ต่อศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงสุนิศา  ใต้เพชร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงภูษณิศา  บดสูงเนิน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายวรกฤต  จันทะคาม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงแวววรรณ  วนาใส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงรัตนาพร  ร่วมใจ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงนฤมล  เพียจันทร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทองใสย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงฉันท์สินี  รุ่งธรรมไพศาล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงสาธณี  ชากลาง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงชลลดา  ผาประโมง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงสุพรรณิกา  คาดสนิด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายภูริพัฒน์  ไทยน้อย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายอัยเรศ  ไวจำปา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงศรีรัตน์  ภูบัวดวง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายวันชัย  หงษ์ภูเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงกัลยาณี  วันทาเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงปิยภัทร  พิมพ์บึง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายมงคลฉัตร  สีขุลี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงสุชาดา  ขุนภูเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงเขมิกา  คุ้มบุ่งคล้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองอินทร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายภูริพัฒน์  ผลกอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายศุภกฤต  สิมผะราช โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายพีรชา  รินทา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายณัฐวัฒน์  เดชเสน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายนิภัทธฺ์  อาษาเสนา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอภิชญา  กาพย์แก้ว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงชญาดา  สมอาจ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงจิรัชญา  อึ้งพัฒนาวรากร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดีชื่น โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงกรภัทร  อินทร์อุ่นโชติ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงศิริณัฐฎา  นาชัยภูมิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงพรนภัส  สุขทวี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงเพ็ญพัชชา  เพียรไทยสงค์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงนุสรา  ทวีทรัพย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายนันทภัทร  ถามูลเลด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายพรหมพิริยะ  ชูสกุล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายกฤติน  บุตรศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายปัณณพัฒน์  วันชัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายกิตติทัต  สอนใส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงนิรมล  งามชัด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงวาสีตา  ผิวโพนม่วง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงวาสีตา  หงษ์วิลัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงจีราภัค  จีรวัชรากร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงวรัทยา  นนทะนำ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงประกายมุก  แก้วดี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงธัญญชล  ฉิมงาม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายยศภัทร  ไพศาลธรรม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงชลธิชา  ทวยมาตร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงรัชริกา  หมั่นทำ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงพิชญาพร  ไคขุนทด โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายพัชรพล  เพียรสนิท โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงสาวิตรี  กุลสุวรรณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงปุญณิศา  ขวาไทย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงสุนิสา  ใต้เพชร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายกิตติกร  สีหามาตร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายเดชาธร  แอมประชา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงธิดารัตน์  เคนพรม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายจักรพงษ์  วงษ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายนิรุตติ์  วิเศษ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายวัชรพงษ์  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธนภณ  ชมนาวัง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายพงษ์ศิริ  ชำนาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายเทพพิทักษ์  เชิดสกุล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงนภัสร  ตาทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายเอกชัย  หมู่หนองสังข์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงภควรรณ  เสาวดี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายธฤต  ชาลาเศรษฐ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายภูผา  ผดุงจิตร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีหาพล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงฐานิกา  พงษ์สินชัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงวิสาขา  เจริญธรรม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงจิตติมา  รัตนประทุม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงปาริชาติ  เฉลิมโพธิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงมัชฌิมา  ขวาไทย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงชณาภัทร  สามิภักดิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงนภัสวรรณ์  ตาทอง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงดวงตะวัน  บุญนาค โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงพัชรินทร์  ก่อสูงเนิน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงญาณัจฉรา  หนูวงษ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงลลิดา  สีชนะ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายทิวากร  เสจันทึก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงสุรางคนาง  ฐานคร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงจามะรี  ผ่องใส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงสโรชา  รับสันเทียะ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงนิชานันท์  ศรีพระราม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงกิติยา  ชุมพล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายภูริชญา  คำบุญเป้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายภูริภัทร  ทันพรม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายวีระกร  ใจภักดี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงปริยาภัทร  เผยศิริ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงอภิญญา  หารประชุม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงอริสรา  ชาญเขว้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายศรายุท  รอบรู้ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงนิชนันท์  เหล่าราช โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายอาสาฬ  มาสังข์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงวิชญาดา  จ่าทัน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงสุภัสสร  รอดจันทึก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สงสุกแก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงพิชญาวี  หาหอม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายปรัขญานนท์  พับไธสงค์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายเทคโนโลยี  ถือศักดิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายศริตวรรธน์  เจียระพงษ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายนพณัฐ  เกยแก้ว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายกวิน  พงษ์ลิขิตตานนท์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงคิรากร  คณะเพชร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงธนัตตา  ผลมาตร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงน้ำเตย  พิเศษฤทธิ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงภูริชญา  พันโพคา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายธนวัฒน์  จุ้ยสมบูรณ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เอื้อเปรมจิต โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงนวพร  คำภูนอก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงอัมภิการ์  ดวงบุญชู โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายอภิวัฒน์  วงเวียน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงชวัลญา  แก่นบัว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงจิราพัชร  จันโทศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงณัฐณิชา  มะลิมุทรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงสุภัทธา  ทองมาก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงช่อทิพย์  ปัฐพี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชำนาญพล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงธิฌารัตน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงพัชรินทร์  ชมชวน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงศรุตยา  ชิตนอก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายนพีพัฒน์  บุตะเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายยศชาญชัย  ดวงวิญญาน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายพีรพัฒน์  สาบุดดี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายรพีพัฒน์  รุ่งเรืองพัฒนโชค โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงศุภวิกา  เสโส โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงการปภัสร์  สิงทองหาวี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายรภีภัทร  ยืนชีพ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายสิงหา  เกรียรัมย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายธิติวุฒิ  ศิริสำราญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงวัชรภร  จันทร์ปาน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายจีระวัฒน์  ไทยแท้ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายวิชรากร  หินประกอบ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายธีรพงษ์  แผ่นเงิน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงยศวดี  หนูคล่องแคล่ว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายกฤษฎารัฒน์  สิมาธรรม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงศิริพันธ์  นิยมพันธ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงอทิตยา  มีเพชรกัลยา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงชุติมา  กุลสุวรรณ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงปณิฏฐา  จันทมาตร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายกิตตินันท์  ขอดคำ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงสุจิรา  คุ้มศาสตรา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงภรณ์สิริกานต์  ไกยสวน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วนอก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายปรมินทร์  ภาษี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอภัสรัญญา  ชัยนา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงภัทรภร  ชมนาวัง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงอภิษฎา  เสมาเพชร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงกมลรัตน์  งามเจริญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงอภิสรา  จันทร์บุสสา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มานชัยภูมิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายภัทรพงษ์  รุ่งฤกษ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายภัทรภูมิ   นามวิบูลย์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงจุฑาธิป  กมลรัตน์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงธันยพร  ชะรารัมย์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ภิญโญภาพ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงนิภาพร  สอนหมื่น โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงอิงลดา  ภิญโญศรี โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายอดิสรณ์  ศาลารักษ์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงศุภากร  สุวรรณเพชร โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงภัทรวดี  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงบุญระพี  ศรีศักดิ์ขวา โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายกิตติพงษ์  บุญหรรษา โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายสุรธัช  แซ่โซ้ง โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงนวรัตน์  เทียมสูงเนิน โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผลเจริญ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงสิรีธร  บำรุงไทย โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงชลิตา  อารีวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงอรปรียา  เพชรล้ำ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงวริศรา  เหมือนพงศ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ศรีบุริน โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงจันทัปปภา  อารีวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงปณิธิ  รัศมีจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายภุชิสสะ  ประไพเพชร โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงฐิติกานต์  รามฤทธิ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงนัฐกานต์  บำรุงสุข โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายจิรวัฒน์  รัศมีวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงบุษกร  พรนำโชค โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายพีรภัทร  เป้ากลาง โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายณัฐธพงศ์  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายธนวัฒน์  พงสนิน โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายเขมทัต  มิตรเชิด โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายจักรพงษ์  ปลัดสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายปฏิภาณ  สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงอานิตยา  อินทร์สูงเนิน โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายธนภัทธ์  เมืองจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงวีรกาญจน์  ชินบุตร โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายศุภกิจ  อุดมภา โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายสุขสันต์  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ฆ้องพาหุ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีร่องหอย โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายเอกรินทร์  ผลทับทิม โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงบัณฑิตา  นิลกาญจน์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงนุสรา  นาจันทร์หอม โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงกำไลทอง  พลเดชา โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงสุพิชา  ม่วงสิงห์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงธัญรดา  ประกอบดี โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายเตชัส  สอนชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพนิตพร  ปัชชาเขียว โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงปรียาภรณ์  พลนิกาย โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายชลัมพล  ผานาค โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายจรรยวรรธ  ประสมเพชร โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงภัทรวดี  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงสิรินภัส  บุญยืน โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงกรรณฺการ์  เกษสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายชัยพล  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายพัทธดนย์  ประทุมทอด โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงเดือนเพชร  แผ่นทอง โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายกานต์กัลป์  พินิจมนตรี โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายชนสิษฏ์  ชัยรินทร โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายอลงกรณ์  ทุมกิ่ง โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายเกริกไกวัล  คำสระแก้ว โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงดวงหทัย  ผานาค โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงวีรวรรณ  แซงภูเขียว โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงจุฑามาศ  ผ่องสนาม โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายตรัยรัตน์  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงวรัญญา  ฦาชา โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
804 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ขลังธรรมเนียม โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายเอกพัชญ์  ประวาสุข โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายธีร์ธวัช  เสนไธสง โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายธนวัฒน์  นุชรุ่งเรือง โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กชายภานุวัฒน์  วิฬา โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายคึกฤทธิ์  เจริญชีพ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กชายวิชญ์ญากร  ชัยเพ็ง โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงรุ่งนภาวัลย์  สูงชัยภูมิ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ่นกูล โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กหญิงชนัญญ์ชิดา  จันปุ่ม โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วศิริ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงจิตรตราภรณ์  สาพันธ์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงกัญญาภัค  พวงเห็ม โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงองค์อินทร์  ศรีรักษ์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงวาสนา  ประยงค์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงมนัสนันท์  สัณหจันทร์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงธนัญญา  เอื้อกิจเจริญกุล โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กชายนิติพล  ภูอกิจ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายนิรัญ  เชื้อรื่น โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กชายวีระศักดิ์  ลีพรมมา โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายณัฐพล  ผาไขย โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายศุภกฤกฎิ์  นุ่มนวล โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายรชานันท์  ฦาชา โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายเมธาวิน  หะติ่ง โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายนครินทร์  ขึ้นนกขุ้ม โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายวันเฉลิม  ขันโมลี โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายนรินชัย  แลบสูงเนิน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงวิภาพร  ฦาชา โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงอริสา  ศิริวัฒนไพบูลย์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงต้นข้าว  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงจิรัชญา  คุณสมบัติ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงวิชญาพร  กระจ่างบ้าน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงปณิตา  ยะวงษ์ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงชมะนันท์  อารีเอื้อ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงพรนภา  ท้าวน้อย โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายสุธี  ประทัง โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายศิริชัย  คุ้มห้างสูง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายภัทรพล  ผามณี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงนามีตา  สระทองแป้น โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
844 เด็กหญิงรัตสิตา  แสนสมจิต โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
845 เด็กหญิงศิรินภา  สุขันธ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงวรรณวิษา  ผาทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
847 เด็กชายนฤชัย  ดิษฐเนตร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
848 เด็กชายนราพงษ์  ประพงษ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
849 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วิใจโน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงปณิตา  จันทร์ราช โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กหญิงธมลวรรณ  นวลผกา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงปริณดา  บำรุงผล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายเตชิน  แผ่นจินดา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
854 เด็กชายภูมิพัฒน์  แผ่นทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
855 เด็กชายรัตน์ชัย  กริ่งอุทา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายปกรณ์  เกี่ยวขุนทด โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
857 เด็กชายธีรดนย์  ผลคำ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
858 เด็กชายภูบดี  รุ่งเพชร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
859 เด็กชายธนเทพ  ถาวงษ์กลาง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
860 เด็กชายอนุชา  อิทรสังข์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
861 เด็กชายวิชยุตม์  ชำนาญพล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
862 เด็กชายกฤตเมธ  คำนวนดี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงขวัญฤดี  ผลประกอบ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
864 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศักดี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงปาริตา  ทนกา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงอันดาลีฟ  สุทธิศาสตร์สกุล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
868 เด็กชายธนกร  แผ่นทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
869 เด็กชายอภิวัฒน์  ผานาค โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงศริสรา  ปุราชะทำมัง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงจิตราภิมุข  อินทร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงปาริฉัตต์  บัวป่า โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงพัชรีพร  ก้านแก้ว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
874 เด็กหญิงลลิตา  แก้วแก่น โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงพรรษา  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
876 เด็กหญิงณัฐริกา  ขาวหนู โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงจิราภัค  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
878 เด็กชายพิสิษฐ  รัตนประทุม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 คณิตประถม
879 เด็กชายชนัญชิต  พรสูงเนิน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายปฐพี  แผ่นทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายพายุ  สุขะปุณพันธ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายธวัทชัย  ทูลแก้ว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายรัฐภูมิ  ทูลแก้ว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายธนากร  ประโยชน์มี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายวีระชาติ  เจ้าแก่นแก้ว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายปรัชญา  กอบขุนทด โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายชัยวัฒน์  ผลภิญโญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงกรวรรณ  สบายจิตต์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงอนุสรา  แก้วไวยุฒ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงสุภาพร  แก้วกงพาน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงขนิษฐา  นิลไสล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงจุฑามาศ  กุดแสน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองมีศรี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงบุญญาภา  อับโพธิชัย โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงนภัสกร  ขานภูเขียว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงณัฐภัสสร  รู้ลึก โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายเจษฎา  ชาวเวียง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายอชิระพงศ์  ขาวภา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายนวมินทร์  นิลไสล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายศิรภัค  หมู่วิเศษ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  ชำนาญพล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายชินวุฒิ  ผานิล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายรัฐศาสตร์  เอียการนา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายธนชัย  กันตามล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายปภังกร  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายสัณหภาส  จันแดง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายอภิสิทธิ์  หล้าบุญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงนภัสสร  กระต่ายทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงกัญญาภัค  กาฬปักษิณ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประโยชน์มี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงถนองลักษณ์  พงษ์สระพัง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพียรชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงศรสวรรค์  เหมบุตร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงกัญญานี  ชวดตะคุ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สังเกต โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงณัฐริการณ์  อุทัยบุรมย์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงนัฏฐิยาภรณ์  ศรีจุลโพธิ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงสโรชา  ชาวกระบุตร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงกรกนก  อุทภกาด โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายวิวิทย์  นาคเครือ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงชนิดา  บุกกลาง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงธิติกานต์  แถลงกัณฑ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงสุพรรษา  ชำนาญพล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงนวพรรณ  ไชยกิ่ง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงเปรมฤดี  แสงปลั่ง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงชลิตา  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงชญานุช  หาอาษา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงสุณัชญา  ศรีนวล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายภูมิพัฒน์  มูลศรี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายรชต  เขียงกุดเลาะ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายมงคลชัย  ผาทอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายชวกร  บัวเสริฐ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายรัฐพงศ์  ผ่องสนาม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายกิตติพัฒน์  ชาลีเขียว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงเปรมจิรารัญชน์  ผาพิมพ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงกวิสรา  สีทาแก โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงณัฐณิชา  พงษ์สระพัง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงตวิษา  ประเสริฐศรี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงสุนิสา  สันขุนทด โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงสุภาพร  โชคบัณฑิต โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงประภาวดี  สุมี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงธารทิพย์  พลนิกร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงอารดา  โชติราษี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
944 เด็กหญิงกุลธิดา  ทนุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
945 เด็กชายสรวิชญ์  คิดบรรจง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
946 เด็กชายพชร  พุ่มพร โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
947 เด็กหญิงธิมาวดี  มาตแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
948 เด็กหญิงปนัดดา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
949 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ปลูกปลื้มศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
950 เด็กหญิงดาราทิพย์  คงโนนกอก โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
951 เด็กหญิงเบญญาภา  เฉื่อยกลาง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
952 เด็กหญิงอภิชญา  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
953 เด็กชายอภิชชญา  สาคเรศน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
954 เด็กชายธีรเทพ  อุดมบัว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
955 เด็กชายวิทวัส  นามวิจิตร โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
956 เด็กชายกนกพงศ์  วิชาชน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
957 เด็กหญิงฉัตรสุดา  จวบสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
958 เด็กชายนพมงคล  พลธรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
959 เด็กหญิงรัตนาวดี  กอบการดี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
960 เด็กหญิงพัชริญา  สุหา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
961 เด็กหญิงธิญาดา  ขวัญครอง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
962 เด็กหญิงธัญญานุช  บุญกอบ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
963 เด็กชายนภพลภูมิ  ปราบนอก โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กชายทิวัตถ์  ปิ่นสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงจรรยพร  งามผ่อง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  รองเมือง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงอารยา  ใจกล่ำ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงวริศรา  พรมเดื่อ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายศิริพงศ์  คันภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายปรพัฒน์  คำเบ้า โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงศรินทรา  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายอรรถพล  หมู่หมื่นศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กชายสุรสีห์  ลึกสี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงภัทรสุดา  ขึ้นนกขุ้ม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กชายนวพล  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กชายนิพล  โขนภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงวิภาวดี  ขวัญครอง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงสุชัญญา  มีคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายกฤษดา  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงขนิษฐา  คัชเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงกมลชนก  คงคาใส โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายสิทธิศักดิ์  คงโนนกอก โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หาญกุดเลาะ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงชุติกานต์  นามปัญญา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายณัลทวัฒน์  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายณัฐพล  ลบบำรุง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงปิยนุช  โชคเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วสุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายธนโชติ  ฐานหมั่น โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงธิดารัตน์  หาญกล้า โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงธิดาวรรณ  หาญกล้า โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายธราธร  พิมพ์โนนทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงนภัสรา  เจริญคุณ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายสุริยา  ก้อนเงิน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายปฎิพัทธ์  แขมภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายชินพัฒน์  รอดพลอย โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายวัชระ  กอบัว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายพีรทัต  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายวิทยา  สายบุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงวริศรา  กำลังมาก โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ฦาชา โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงดาราพร  พลชัย โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงพิชชากร  ทองภูบาล โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงกัญจนพร  คำหล่า โรงเรียนบ้านกุดเลาะ (คุรุประชานุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายพิภพ  แปงกันยา โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กชายเอกสิทธิ์  ตลับเงิน โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายณัฐชัย  ปราบพาล โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายธนกฤต  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงสุภาวดี  เย็นอารมณ์ โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายวายุ  มณีนาค โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1 ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กชายวุฒิพงษ์  คำดี โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1 ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กชายธนารักษ์  คันธา โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1 ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กชายพงษกร  มะโนลัย โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1 ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กชายอักษร  นิลพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1 ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กชายสุทธิพจน์  หลักม่วง โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1 ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กชายธนากร  รวงงาม โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1 ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กชายกฤษฎี  ประทุมไทย โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายภูริณัฐ  ภูธาตุงา โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายกีรติ  เหมือนพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายพงศกร  ท่าผา โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายอมรเทพ  พรมพลเมือง โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายปริพัทธ์  ศรีหาวัตร โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ซุยซะโก โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงวันวิสาข์  ทองไม้ โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงอุษามณี  แนวถาวร โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงจิรัชญา  วงษ์กล้า โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายสุเมธ  พรมลิ โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายกฤษณะพงษ์  แตงทิพย์ โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีทำ โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กชายอำนาจ  เทศผ่อง โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงรักษณาลี  ลือกำลัง โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงเจนจิรา  เต็มวงษ์ โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงโสรญา  ปลื้มใจ โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงอัจฉรีย์  สุริวาลย์ โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ดรมุ่ง โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงอรปรียา  ลีลา โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงพิมลรัตน์  สายคำตา โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงสุวิมล  วันนาคำ โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปะนะภูเต โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงปริญญา  บุญรักษา โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงณิชานันช์  คุณภู่ โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงธัญญามาศ  เทศผ่อง โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงสุภาวดี  กระแสฉิมพลี โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อินอิ่ม โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงรวิสรา  ปลื้มกมล โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงสิรินดา  มุดขุนทด โรงเรียนบ้านนาเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พลซา โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงอภิชญา  นิดประทุม โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงกวินธิดา  จูไธสงค์ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงจินตนา  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงมัทนา  รัตนประทุม โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงเกษราพร  บุสธรรม โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กชายภูริวัฒน์  มาประโคน โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 คณิตประถม
1055 เด็กชายธนบดี  ถาชินเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 คณิตประถม
1056 เด็กชายวรวุฒิ  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงทิพย์อักษร  นันทะศิริ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงพรนภัส  เหล่าวงศรี โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงนาตาชา  ปราชญ์นาม โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงกชกร  หมู่วรรณ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงศิริพร  มาตย์ชัย โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กชายธีรภัทร์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงนริศรา  อิ่มสุข โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เผ่าพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงณิชานัน  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บัวภา โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จอกนาค โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงเมวิกา  บัวละพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงศุภิสรา  มะลิวัลย์ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงวรัญญา  นันทะเสน โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กชายโชคชัย  บุญเลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กชายสมเกียรติ  ศรีภา โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กชายวุฒินันต์  เสียงหวาน โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงมาริศา  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงณิชมน  แนบทอง โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงเนตรนภา  หลวงเพชร โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงชุติมาภรณ์  ดีโนนโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงพรนภา  พวงไสย โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงเจริญรัตน์  เกิดมงคล โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงศศิชา  สุทธิโส โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงเมษา  ผาพิมพ์ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงปาลิตา  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงอาภาพร  นามา โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กชายอธิภัทร  เหมือนเลา โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายอดิสรณ์  วงษ์ชัย โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายพงศกร  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายศักรินทร์  กาวิชัย โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายกวี  อุนานันท์ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายพันธวิทย์  โคตรภูเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายชินโรจน์  พิมเสน โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายจีระศักดิ์  ประสานวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญสุขา โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายภัทรพล  งานหมั่น โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายธนพัฒน์  รัตนประทุม โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายภูวมินทร์  เชื้ออ่อน โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงชนิตา  คีมทอง โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงชิโนรส  ทองอ้อม โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงนิศากร  รวยสง่า โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงอารยา  เอื้อประชา โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงสุภาวดี  เข็มสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไขแสง โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงปภาวดี  แวงวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงพรกนก  บุตรแสน โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ชูณรงค์ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายธีระศักดิ์  สวนทอง โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายศุชาญชัย  รัตนประทุม โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายดรัณภพ  หารมาก โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายรัฐภูมิ  นิลภูผา โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายดัสกร  โคตรภูเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายพันกร  แซ่คู โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายธนาธิป  จันทรอด โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายธนภัทร  โอฬารรัศมี โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายธนเชษฐ์  เกตุเกลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงณิชานันท์  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงธมลวรรณ  เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงสุวรรณา  พลซา โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายขวัญชัย  พีภูเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายธนากร  เกิดมงคล โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายนภดล  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายพีรพัฒน์  บาใส โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายกฤษดา  เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายกรณัฐ  วันดี โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายปณชัย  สมน้อย โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายฌาณวัตน์ ยงเพชร  ยงเพชร โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายเพิ่มพูล  บัวภา โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายภควุฒิ  เบ้าจังหาร โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายชินพัฒน์  ชินตู้ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายนนภัทร  ทูลแก้ว โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1129 เด็กชายธีรพงษ์  อัมพล โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1130 เด็กชายอลงกรณ์  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงณัฏริกา  งาคะเชนท์ โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ใจสบาย โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กชายอจลวิทญ์  ขำภูเขียว โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กชายศุกลวัฒน์  วงษ์ชู โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1135 เด็กชายกิตติคุณ  ศรีฤทธิ์ โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงอลิษา  นิลขัน โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บัวละคร โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงไปรยา  พรมเมตตา โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงชญานิน  หาญเพ็ชร โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายก้องหล้า  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงอชิรยา  แกมทอง โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงน้ำทิพย์  หม้อคำฝั้น โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.5 คณิตประถม
1143 เด็กชายวุมิชัย  การะเลข โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กชายภูพิภัทร  เกยสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงอภัสรา  ชะนะพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงกมลณัฐ  ผาพิมพ์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายปฏิวัต  ฦาศักดิ์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงพิชญา  พรมรัง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงวรัลยา  น้อยอินทร์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงชลดา  ดงคาใส โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงเทพประธาน  ธรรมกุล โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายสิรดนัย  ประสมเพชร โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงเครือฟ้า  กุลจันทร์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายกิตติกวิน  สู่หญ้านาง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายรพีภัทร  ขันทอง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงณิชกานต์  นามวิจิตร โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายพุฒิพงศ์  วงษ์เจริญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายวรเวช  แช่ลี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายวีรภัทร  เหล่าภักดี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายอภินำโชค  มังประโคน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงสายชล  บัวทอง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงสุพรรณษา  แจ่มโนนคูณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงอนันตญา  เมฆสงค์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงรัญญา  กู้เขียว โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงอารยา  สวัสดิ์ชาติ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงภัทราวดี  เศียรเขียว โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายก้องฟ้า  ฦาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายกิตติพล  ทองดี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงเขมิกา  ลือกำลัง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงศิริทิพย์  หงอกวิลัย โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงทัดศนิกา  แพบขุนทด โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงภัทรภร  กล้าสู้ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงไอรดา  กรโสภา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงวันวิสาข์  แถลงกัน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงกฤติยา  ลาภประสพ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงเสาวนีย์  ธรรมกุล โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายศรายุทธ  อนงค์ศิลป์ โรงเรียนหัวนานคร 1 ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กชายชนะชล  สงมา โรงเรียนหัวนานคร 1 ป.4 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงอริสา  บู่ทองจันทร์ โรงเรียนหัวนานคร 1 ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงกษมา  สีเหนี่ยง โรงเรียนหัวนานคร 1 ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงดวงกมล  คุณาประถม โรงเรียนหัวนานคร 1 ป.4 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงอภิชญา  ดีหมี โรงเรียนหัวนานคร 1 ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงกนกวรรณ  ผลสนอง โรงเรียนหัวนานคร 1 ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กชายนนทพัทณ์  ป้อมสุวรรณ์ โรงเรียนหัวนานคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายไวยกรณ์  พรชัย โรงเรียนหัวนานคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงกฤตยา  อินธิแสน โรงเรียนหัวนานคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงฐิตินันท์  บุญยอ โรงเรียนหัวนานคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงวิภาวี  เมรัตน์ โรงเรียนหัวนานคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงสริดา  บุญช่วย โรงเรียนหัวนานคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงสุนิสา  เลิศนา โรงเรียนหัวนานคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายอภิรักษ์  แสงเดือน โรงเรียนหัวนานคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายสุทธิจินต์  โคผดุง โรงเรียนหัวนานคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายชินวุฒิ  พัสดร โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงปัทมพร  สารมโน โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กชายศุภชัย  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กชายยุทธนา  นามชาลี โรงเรียนบ้านวังหิน 1 ป.5 คณิตประถม
1197 นางสาวนันทวัน  เยาวะศรี โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 นางสาววรนุช  เจริญธรรม โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายศุภสิทธิ์  โน๊ตสุภา โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายฤทธิเดช  นามมะฮาต โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายสิริราชย์  แก้วดวงศรี โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงชลลดา  ศรีบุญเรือน โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงอภิญญา  เลิศชีวา โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น