รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอิทธิพัทธ์  วรพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายปวีร์วิชญ์  ฤทธิ์ขจร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณรพล  เจริญพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายณัฐกุล  ภาโสดา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายยศพัทธ์  ขันธสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายชินรัตน์  พงษ์เผือก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทานเจือ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอาวีย์อร  วาจิตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายพงพิสิษฐ์  อินพา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวัลลภา  ไวยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนัฏชนิกา  คูณรัตนศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพรธีรา  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฟ้าใส  อุตมะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจังคนิภา  โสภกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายบัณกวี  เกียรติก้องชูชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายปิยวัฒน์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายจีรากร  มนต์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกฤตยา  ศรีปลาด โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายอมรินทร  ธีระสุต โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายภัทรดนัย  ยันบัวบาน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายพันบุญ  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายอินทัช  ตั้งพร้อมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกนกนุช  สินธุวงศานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชญาภา  วัชรวรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพิชญา  ญาติสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายภคิน  กุลเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายกันต์ดนย์  ประสานพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายพรนภัทร  วิชัยดิษฐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพริมา  สิมาชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธนกฤต  จัตุนวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนาฏณิชา  คูณรัตนศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายธนวรรธ  ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงยูมิโกะ  โยชิดะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงคุณัญญา  ธรรมมา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพิมพ์มณี  ไชโย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายพีรพล  ลามศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายสิริ  สาระบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกรณ์ธนัญ  เบญจวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายปุณณวิช  ปรศุพัฒนา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายวัชรวิชย์  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายอิทธิพงศ์  หิรัญสิทธางกูร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายภาสวัฒน์  เจนจัด โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทวงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายจิณณพัต  วานิชย์สกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงญาดา  กู่ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายกล้าตะวัน  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายจักรภัทรณ์  พิมสิม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงปัญญารัตน์  นราพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กล้าจริง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงณิชกานต์  ทานเจือ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงชุตินานันต์  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายเสฏฐพงษ์  ตรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายแม็กซิม  อักตาอิ ดูเชล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงเบญญาภา  ลำนามน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายภัทรศักฎิ์  ภัทรวลี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายพงศภัค  ตระกูลดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงภัคชนัญ  ภักตร์ธนภัทร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายณัฏฐพงษ์  เสาจันทึก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายธีรภัทร  ทิพมาศนานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงธนัชชนก  เกิดนุช โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายศุภวิชญ์  คำนึงผล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงธณัทอร  ชัยกิตติภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายกรวิชญ์  เค็งชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงบุณยอร  สุนทรเพราะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงศรัณพร  สุราราช โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายณภัทร  พรโสภณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงนันทท์รวี  จุลละนันทน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายราชภูมิ  จัตุรัสตระกูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นาสาทร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงญาณิศา  อุบาลี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงวณิชยา  สุดจันโท โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายฌอน  แอธตัน ไม้ดัด โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายวิธวินท์  ชัยอมฤต โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอมลรดา  อัจฉริยะภากร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายปองคุณ  กู่ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายณัฐพากย์  เลาวัณย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธัญ  เตียวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายธีระดนย์  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายภาคิน  เคนเหลื่อม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดัชนีย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงจิรภัทร  ภควณิชย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธีรวีร์  กฤษดาวิเศกศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงรวิสุดา  สลิดกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายชนวีร์  ชาลีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพิมมาดา  พาร์แนล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกนกรดา  ญาณะเครื่อง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกรกนก  คุรุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงธัญชนก  ภิรมย์เนตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกชพร  รักษ์ฤทัย ชัยวิรัตนะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายภูดิท  นิ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงภัทชา  นิ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสุริวัสสา  อุระวัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายจิรสิน  พุทธพิทักษ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายภูมิแผ่นดิน  เพิ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณาโอมิ  ปารีส นเรกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายฐิติพงศ์  มโนธรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายนภัสดล  จรัสศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงฐิติวรกานต์  คีรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงศิริธิดา  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกวินธิดา  ค่ายสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายรังสิพล  คนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายอัศศนัย  เอื้อฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงธีริศรา  วอนเก่าน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ตั้งเทวนนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพลอยอันดา  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายศัพธนา  เจริญสกุลดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงนรินทร์พร  พรรษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายจิรภัทร  โพธิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธัญธร  บดีศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายพิพัฒน์  จันโทวาท โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายจารุพัฒน์  คงสุขธนา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัฐกมล  คงสุขธนา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายวริศ  จิระวงศ์สันติสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกฤตยา  ศรีนวกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายจักรพรรดิ์พงษ์  กงชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายณัฐพงษ์  ม่วงเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายณิชคุณ  บุษยะจารุ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปรเมศร์  โพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงธันยพร  เอื้อพงศธร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายพูนภัทร  ธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายเพลงรพิน  สิงห์กระโจม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวรนุช  จิตร์จันทึก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายก้องกิดากร  ร่วมสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธีรภาพ  คลาดโรค โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายฉัตรขวัญ  มนต์ไธสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณภัทร  บุระดา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายพิตติพรรธน์  สมัตถะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกัณฑ์ณพัชร  อภิโชคนิธิภูวดล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพุฒินันท์  กล้าแท้ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายติณณ์  บุญสรรค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวรารัตน์  สัมมาชีววัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปัณชญา  เจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายมานินพันธุ์  เพียงปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงฐาปนีย์  หงษ์พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงนันทพร  ตู้ประกาย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญชู โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนพภัสสร  ภิรมย์ชม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงภูษณิศา  สุขธตณรงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณัฐบดินท์  จันทรจรัส โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐนิชา  รอนณรงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายพลวรรธน์  โพธิวังตระกูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายชลพัชร  แอมนนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายธีรดนย์  เทียมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงวรกัญญา  วัฒนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงฐิติวรดา  หมั่นหาโชค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงอภิญญา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงวิชชานันท์  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงบุญญารินทร์  นิพิมาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงฐิตาพร  เทียนใช้ดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพิชญาภา  หมั่นหาโชค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงศรัณย์พร  ธรรมมุลตรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงอมรรัตน์  คล้ายตั้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายเมธรวิสร์  แคล่วไพรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายศิวกรณ์  เตชากูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายพัทธดนย์  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายณฐวัฒน์  บัวภา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายภูวดล  พื้นดอนเค็ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงขวัญสุดา  ชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงวันวิสา  ทองแท่งไทย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงนาบุญภัทร  บุญเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสิริกัญญา  จูกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงพิชญา  ฐิติศักดิ์สกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงภัทรวดี  นิยมชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ประสานศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงมณิกุล  เปสาโก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายพัฒนพงศ์  ดิเรกโภค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายนนณภัทร  ไชยพร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายอนาวิน  บรรเจิดตระกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายพีรพัฒน์  สมัถชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายธนากร  เพิ่มยินดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายธิติวัฒน์  ภูช่างทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายชิษณุพงศ์  จำปามูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพรชนก  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงประดิภา  ปราบพรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงแพรวา  ปลื้มชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงวรรณวิสา  เถื่อนธรรมโฮง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงศรัณยา  บุญถือ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงภคพร  แอมนนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงจรัญญา  กองโคตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงพิชชาพร  พิศนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงณัชชา  ประจญกล้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายภาณุเดช  ศรีโสภณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงจิรัชยา  แต่งเมือง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงพัชรีรัชต์  สุวรรณเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายธนภูมิ  พรกระแส โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายพิชญุตม์  สารเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายหฤทธิ์  ประภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงมิ่งกมล  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงชยุตา  พรแสนศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สมานญาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีชะนน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายบุญญฤทธิ์  ธรรมปัญญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายณัฐดนัย  แซ่ลือ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายณัฐกิตติ์  ป้อกระโทก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงปัณฑิตา  ธุมา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงปาริชาต  ประทัยสงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงจิดาภา  สถิตย์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายนฤเบศวร์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงทัตพิชา  ใจเกษิม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีโสภาพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายสาธิต  กระแสบุตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายณัฐพล  ปาจิตต์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงสุพิชชา  ศิริสัจจัง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ผาละสี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงตมิสา  ตีบกลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงนัยนา  วัฒนกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงพิมชนก  จรัสสุริยสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงธดาภรณ์  จุมพลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงรัตตพร  ขำเขว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงจิตราภา  ชวนะนราเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายศิลา  พิมพ์ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายศตวรรษ  เรืองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงจณิสตา  หาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายปภาวิน  ปิ่นงาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายจิรวัฒน์  ธงชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงอมราวดี  เติมวุฒ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงพิมพ์รดา  อาจประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงอนัญญา  ชนะพาล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงสิรภัทร  นูโพนทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายชินพัต  ดาชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงณัฐกมล  คำสุภีร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  รบไพรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายธนศักดิ์  ญาตินิยม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงขวัญข้าว  กาญจนสุปัญญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายเดชศักดิ์ดา  เพียรธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายภูมิภัค  ชนะหาญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงวรกาญจน์  ภูมิกาล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงลักษมีกานต์  เฝ้าทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงอรปรียา  วรจิตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงชาวิณี  เชื้ออาสา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ไหชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงแก้ววารา  ทองชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงณัฏฐพร  ลุนไชยพา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงปวีณา  ชำกรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงศศิขวัญ  ทาโส โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงพัชราภา  ตุ่งพิลา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายพีรพล  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงปรียา  ทองเวหา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงชิตากานต์  นาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงปรายฟ้า  ขลังวิเชียร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงสุภัครวรรณ  วิชัยสูง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงเจ้าจิต  คงยืน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายศิลป์ชัย  ดีโนนอด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงชาลิสา  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงสุฑาทิพย์  แก้วสิมมา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงณัฐธิดา  นาเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงธมลวรรณ  จิตต์รัตนดิษย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงธัญธร  ดีบ้านโสก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงทัดหทัย  เดชหัสดิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงธีราภรณ์  วงศ์สวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายนนทวัชร์  หลงสีดา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงมีสุข  อิ่มบุญสุ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพิชญาภา  คนไธสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงวรรณนิสา  จินดาดวง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงจารุวรรณ  ประกอบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงนภจิรา  จิตบรรเทิง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายคติธรรม  ตั้งพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายสุวิทย์  ดงขาว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธนะเทพ  หนองยาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายกิตติธร  วิญญาสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายเพิ่มพูน  พูนเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายปัญญาวัฒน์  เนตรเรืองสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายภูมิชัย  เพ็งชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายพิสิษฐ์  พงษ์จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายภาคภูมิ  สุขผัด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายณัฐพล  สะอาดโฉม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายศตวรรษ  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกิติทัต  สมณะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายพิสิษฐ์  โควาดิสัยบูรณะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายวงศกร  จิตพิไล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายภคพล  นาคราช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายกิตติพิชญ์  เขตอริยกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายภูริวัฒน์  ประทุ่มถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายกษิดิศ  บุญแจ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายอภิวัฒน์  วิสัชนาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายศุภกานต์  อินทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายภูรินท์  ศัลย์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายปิติพงษ์  แต่งแดน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธรรมรัฐ  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายชยกฤช  เจริญเขตร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายนนทพัทธ์  หัดจุมพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  คุ้มคง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายกันตินันท์  ดัชญาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายภูผา  สาริยา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายวุฒิภัทร  แสนงาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายนฤภัทร  นาคะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธนวัฒน์  เพียรวิชา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายสัณหณัฐ  นิตย์ใหม่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายวชิรวิชญ์  ภูหัตถการ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายภูมิภัทร  วีระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายปุณณสิน  ภิรมย์กิจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายนฤดม  โยทองยศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายกันณพงศ์  น้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายพัทธดนย์  มาเจริญพร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายสถานนทร์  พรหมนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชาญเขว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คณะสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงธัญรดา  อบรมชอบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายญาณาธิป  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงรดากานต์  การเรียน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายชีพชนก  ผามะนาว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกานต์ณิชา  คลาดโรค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายคุณาณัฏฐ์  เพียภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชั่งหนอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปภาพินท์  อุตมะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงนันท์นภัส  นุ้ยทิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงธนพร  ชำกรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมน้อย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปวีณ์นุช  บำรุงถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกวิตา  ตันเบ็ต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกุลนัดดา  แพหิรัญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกมลทิพย์  สิงหาราโท โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงวิภาวดี  บุญบรรลุ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงญาณิศา  สำราญพิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปัญฑารีย์  สุรำไพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชาณิสา  เตียวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกชพรรณ  กัณฑะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตะวัน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงวิริญจ์ทิรา  วิชัยแสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงเหมหงส์  จุนเขว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฐานะพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพรปวีณ์ธิดา  โสภาค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมเสนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสุประวีณ์  โพธิ์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงธนันทิกานต์  ทะสุนทร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงพิชญ  เกษมธรรมแสวง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงภวิษย์พร  ธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวนารีภรณ์  เวชทองคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงปุณยนุช  วัฒนากลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพัทธนันท์  เตียรถ์วัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ภูหัตถการ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงจารุพิชญา  ธนะสุนทร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงเปรมา  คชมิตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงมิลันทิรา  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายภัทรพล  ธงอาจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายกฤตยชญ์  เสาะสาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายฐปน  ฉลองภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายปัณณทัต  สังข์รอด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายชยกฤต  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกสิณธร  คุณชื่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายกฤตเมฒช์  ตู้จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายณัฐพงษ์  แสงสีดา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายญาณพัฒน์  รวิสานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธนภูมิ  ภิรมย์ศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายกรรณกฤษ  ตั้งศิริเสถียร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายศตคุณ  ไตรจักรปราณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงนภัสสร  กนิษฐสุต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงวิภาพรรณ  พันธุ์ชัยโย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงขวัญจิรา  จดชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสิริพิชชา  สุดจริง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพิมพิศา  ช่วยคุณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงบุญญิสา  ขวัญพรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงยิ่งรวี  ผามะนาว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงลักษิกา  สมานญาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงวิมลศิริ  ธรรมประโชติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงพรรณภรณ์  ทบหลง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงสมัชญา  บุญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกัญญ์ภรณ์  ต่อพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนรินทร์ภัค  สุทธิบุญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงอรัชพร  เหล่าโนนคร้อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายฑีมาพัฒณ์  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายอนิรุทร์  ศรีพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงสุชานาถ  ครองถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงธีรญาพร  ขันติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณัฐณิชา  โมงขุนทด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายปณวัฒน์  แม่นยำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพริมรตา  นามราชา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายสุธินันท์  พ่วงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธีรภัทร  รูปชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายชัชพิมุข  อนาชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายพีรพัฒน์  สาระคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายณัฐกรณ์  วรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายอัฐพล  สมานพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายอัยการ  เหล่าปิ่นเพชร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายภูธนบดี  แต่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายสุระโยธิน  พงษ์จะโปะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวิสาขา  ชวาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงวันวิสา  ตอสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปริยากร  ผมเพชร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงวรรณธิดาลักษณ์  จงรักกลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงดีน่าห์  วาโรเย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงอภัสรา  อำมะรา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกันต์กมล  นาสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงลลนา  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงจารวี  คำบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพิชญธิดา  สงวนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงบัณฑิตา  นามคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงปริยากร  บำรุงชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณัชชา  นพพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงจีรนันท์  อินทรตะโนด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงธันยพร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพิศมัย  ภูวญาณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงศรีประไพ  ภูวญาณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงจิราวรรณ  ภัทรทรงโสภณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงสาธิตา  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายปุณณภพ  ฝ่ายสัจจา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงจุฑานวรัตน์  แก้วเก่า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงธิติมา  หาญชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวรรณิษา  ลาสอน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงธีร์จุฑา  อุ่นหล้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงปัทมวรรณ  แก้วกา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงปิยนันท์  เครือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวริศรา  หัตถประนิตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงกรชนก  เกิดศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงน้ำฝน  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  สนั่นนารี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงธัญญารัตน์  รักษ์มณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงภาณุมาศ  ศรีโสภณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุทไธวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชาลีวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายฑีฆาพัฒน์  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธนพงษ์  เต็งผักแว่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงจัสมิน  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายคณิศร  พันธุ์เกิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายศิรวุฒิ  ฤทธิญาณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายเตชินท์  เตชากูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายจิรสิน  เสนชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายโชติวัษฐ์  ชัชชวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายดามย์  มีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายคมชาญ  ตั้งไพโรจน์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายชนาธิป  หาญมงคล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายณัฐชนน  วงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายชญานิน  กัณหะสุต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายกนกภูมิ  สรภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงเกตน์นิภา  กองโฮม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปัณณวีร์  หมวดเมืองกลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงฐาปนี  เวชสัสถ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวณิชย์ชญา  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายธนกฤต  เสือจุ้ย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายประกฤษฏิ์  ประยูรพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายศุภฤกษ์  มีพูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงศิโรรัตน์  พลทะยาน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธนกฤต  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงเมธปรียา  แสงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายโสภณวิชญ์  พรโสภิณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงวริยา  พึ่งกุศล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงเกล้าลฎา  หรมกุดตุ้ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงธันญ์ชนก  นาสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพิชญธิดา  อินทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงอริสา  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธนพุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงเขมิสรา  ลาภมาก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงปราธิตตา  แหง่วกระโทก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงรวิสุดา  สิมาชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณิศศา  จำนงธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงชนันธิดา  วิชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงแดน  หงษ์สูง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงฐิติชญา  ชมภูศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงปทิตตา  ทองแท่งไทย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงภัทรวดี  ใจชื้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วสอน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองเทศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสุพัฒกัลญา  สุวรรณทา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงสุภาสินี  ฮะเติ้ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงลักษมี  กันภัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปุณยาวีร์  โคตรภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สามา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายปพิชญา  ปราบพรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงจิรัญญา  ชัยภัทรบุญญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงโชติกา  ยศม้าว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงภัทราวดี  ถำชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงญาสุมินทร์  ครองถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงวรัญญา  พวงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  แก้วขวาน้อย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงชญาภา  นามเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงภูริตา  บุตรชาลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพัญพิชชา  แก้วตำแย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกวิสรา  หนูทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงนิรามิสา  นุตาดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงหทัยภัทร  แก้วเมืองน้อย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงเบญญาภา  มูลสาร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงพิมพ์ธนารัตน์  วีระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกมลพรรณ  กล้วยน้ำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายณภคดล  จันณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวิชาดา  จบสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายรวีภัทร์  เครือธนาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายวรวรรธน์  คุ้มหมู่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงอัจจิมา  บำรุงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงนันทิชา  บำรุงราชษฎร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายปัณณธร  ชาวคูเวียง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงศิริธีรดา  ทาท่าหว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายกุญช์  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงจิรสุดา  เสมา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงเกศินี  สมบบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงฐิติมา  ต่อติด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงภูวเดช  ศิลาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงอัญรินทร์  คุ้มกุดขมิ้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายกิตติกานต์  หิรัญเกิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงกชกร  บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายเจริญสุข  อังคณาวรรณวิภา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สนั่นนารี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายภกร  อิทธิวรานุกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงมณัญชยา  บุญปรากาาร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วสอน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงรัตนปภา  อำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายสุรโชค  ตันวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธีณพัต  ญาติสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายอรุชา  ถึงปัญชา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ศรีบัวพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงกานต์ปภัสร์  ชัยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายธีรพงศ์  เปรี่ยงภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปุญณิศา  โชคเหมาะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงนรกมล  สมอนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงปิ่นนภา  น่าบัญฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายนริชภูมิ  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายพิตรพิบูล  อึ้งปรียวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายบุญฤทธิ  ไกรสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธีรวัชร  กุดนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงญาดานันท์  ประดับวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงปฎิมากร  ประดับวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงสุธาสินี  เนาว์นนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายณภัทร  ภูมิพัทธนสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายณรงค์พัฒน์  เพิกขุนทด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายภาคิน  มือชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  ปุมพิมาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายชิติพัทธ์  หาญพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงรินลดา  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายปิยวัฒน์  จูมนาฝาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายวรกิตติ์  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงปาณิสรา  พึ่งกุศล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เยี่ยมศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายภทรธร  ไวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายปชินวิทย์  สะอาดโฉม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายกฤษฎิ์ชนม์  ุคุณสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายทักษ์ดนัย  เอ็มโอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงเปรมปรีดา  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงปาณิศา  ชาอุไร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ต้นประเสริญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงกัลยา  เลิศขามป้อม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงภัคนันท์  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงปัญจพัชร์  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ปรางค์ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงกนกพร  โชคบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงศิริประภา  เสพธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงปภาวี  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  โชควิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงปุณยนุช  อิ่มอารม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงอนุตรีย์  ต่อโชติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงพิชญาภา  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงทิติยา  ภูผาพลอย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงกัญญาภัค  กรดเต็ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงการัณธนัตถ์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงสพิชญา  วงค์จันทึก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงจิราพร  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงปนัดดา  นานอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายธีรกานต์  บุญเกิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายกิตติกรณ์  คุ้มกุดขมิ้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายศุภวัฒน์  วงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธนัญกร  ไพศาลธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงอัจฉริยา  นิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงศุภารัตน์  นวนละโหง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงศิรินาถ  ชุมนาเสียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงวราภัสร์  คัมภิรา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายหฤษฏ์  ไชยลาภ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายธีรภัทร  ยะสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายคาเวียร์  วิเซีย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายศุภพัตร  นาคจู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงศศิกานต์  ไพศาลพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงภัทรธิดา  พงษ์บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงกชนันท์  ตาปราบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงกัญณิกา  จันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงจิรัชยา  อิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงชลินญา  หลาบกลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงจิตรทิวา  คำสุภีร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงธนัชพร  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงณัฐวศา  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายอัครวินท์  ศรีปัญญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายภูบดี  ใจอดทน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงภควดี  เลิกนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายกิตติศักดิ์  จิตรประสงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงธนภรณ์  ป้อมแดง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายพงศพัสศ์  จำชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายโชคชัย  พบชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงปิยนุช  มาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายธนากร  ผลงาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงวรรณวิษา  เพ็ชร์มล โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงเกษฎาพร  อ้อชัยภูมิ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงสุขพรรษา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงชมพูนุท  ทองมหา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงชฎาธาร  ไทยภักดี โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงวรรณิษา  บุญคำ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงอานิสา  อาจอารัญ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายศิษฏกานต์  แก้วหาญ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงอรปีญา  จันบัวลา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงปานตะวัน  พิพิธกุล โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายเมฆา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงนิชาดา  วิลาวรรณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงชัญญาดา  หอมเหล็ก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงลภัสรดา  คะระมะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงวริสรา  เห็มมะชาต โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายปริณยวิทย์  พลขันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายนิติธร  ถิ่นหนองแวง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายธนพล  ชื่นเมือง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายณัฐนันท์  งอกคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงฟิลิปดา  นิลสดใส โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงชนาภา  คุ้มกุดขมิ้น โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงณทิพรดา  แนวประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงนฐมน  เดชจารุมาศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายเกียรธนภัทร  หงษ์วิเศษ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายณัฐชนน  แม่นชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายณัฐวัฒน์  แนวโนนทัน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายเตวิชญ์  อุดนอกชุมสุข โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงวรัชยา  เขียวเขว้า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กชายพิชญวัฒน์  รักษ์มณี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายฐปนวัฒน์  มณีพล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็งทา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายปรพล  กองทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายปณพนธ์  วิระรังษิยากรณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กหญิงอดิศรากร  ด้นประดิษฐ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
621 เด็กชายธนภูมิ  ตาปราบ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงปสุตา  เกรียงเกษม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงจิรัชยา  รัตนอาภรณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงศิรินทร์ฑิพา  สงวนศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงมนัสนันท์  ตั้งพงษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงภาพิมล  นามวิจิตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงต้นกัลยา  คละสกุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงนนทพร  บุญชูรัตนภาพ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายภัทรพล  แคนเภาว์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงณัฐธิตา  ศรีคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงพัทธ์ธิรา  หาชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายธนเสฏฐ์  รุ่งทองศิลป์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงเอมิกา  ชัยยา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงพรรษชล  นนทะดี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายธนภัทร  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงธีระสุดา  วิระรังษิยากรณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงศรุตยา  นาคคูณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายธนกร  วันเมืองเก่า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงสุธีรา  แต่งภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงคริมา  คงเหมือนเพชร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงธนพร  มะคะที โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงณฐมน  เสนามาตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงมุธิตา  คู่แก้ว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงอินกรแก้ว  คูณฉนวน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิริ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงธมนวรรณ  วงศ์ไชย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ไสยาสน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงณิชนันทน์  จ้ายหนองบัว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงศศิกาญจน์  บุตรชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายกฤตศรัณย์  พุทธแสน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายปัชกฤษ  ชื่นหัวนา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายประธานิน  เติมสมบัติ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงศิริประภาพร  ศรีสายคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วกำเนิด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงสุพิชชา  สุดจิตต์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายคชาชาติ  คงชาติ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายณัฐนันท์  ตาปราบ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงจินต์จุฑา  คนตรง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงพิชามญช์  พรหมพา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงวรัญญา  คำนึงผล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายยศวัตร  โสระขจร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายอภิโชค  จานมาตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงนัฐชา  เริงอาจ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงอรษา  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงจริยา  วงษ์รัตน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงเทวิกา  ผดุงพล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงปลายฝน  คนอุตส่าห์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงชวัญรัตน์  ปัดทุม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงธัญวรัตม์  แสนบัว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงนฤภร  แขวงตาดโตน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงเวฑิตา  เมวงษา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงปกเกศเกล้า  ไชยโย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงอาฒยา  พลวิชิต โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงอินทร์ธิตา  เจริญพร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงชญานันท์  ทับพรม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงรัญธิดา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงจิดาภา  ปรียานนท์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จงกล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงสโรชา  กวีกิจบารมี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงพิชชญาพร  ดำรงพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงพลอยประดับ  เลิศประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงพิชญาภา  โฮมสูงเนิน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายธีระพันธุ์  วิสัยพรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายเจษฎา  ศิลป์สาคร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายธีระภัทร์  สุขขี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายณัฐภัทร  วิลาศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงวารตี  เลิศสุนทร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงอรอุรินทร์  แฝงสระ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงสุภาพร  กุดวงศ์แก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายประชา  วรรณพงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงษนิษฐา  ปลื้มชาติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงณัฐจิกานต์  พันธ์ุกุ่ม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายอภิวัฒน์  กงชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงอรจิรา  ศรีมะณี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายอภิรักษ์  สุขขี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายเจตษฎา  ไพศาลพงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายอชิรภัทร  มะณีรุ่ง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายสัจจากาจ  สุทธิจักร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงเตชินี  เจริญภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
700 เด็กชายภีรภัทร  อักษรนู โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายธนวัฒน์  ทองล้ำเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงพีรณัฐ  ศรีอรรคพรหม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ภูมิสิทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงวรินทร  เจริญจิต โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงพัชชาภา  เจนชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงธัญรตี  พันทึก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงวรันยา  สังเกตุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงอภิญญา  คลังกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงฐานิกา  กาศสนุก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงวรัทญา  จูหว้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงพิชญภัค  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงภัทร์ศยา  แสงพราว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายณัฐธิดา  ทองสมบูญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงณิชกมล  จันทะคู่ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิริยะตระกูล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กหญิงเปมิกา  โยธานันท์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงจุทามณี  สบายจิตต์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
718 เด็กชายชิษณุพงศ์  เหล่าพร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
719 เด็กหญิงอุมารินทร์  ภูมี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
720 เด็กหญิงพรรณธิภา  ศรีวิชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
721 เด็กหญิงณฐกานต์  เชื้อนุ่น โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
722 เด็กชายธีระพงษ์  พรมกระโทก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
723 เด็กหญิงใบหม่อน  โพธิ์หนองคูณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
724 เด็กชายธีรพัฒน์  สุขทั่วญาติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายวรากร  หวดสันเทียะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
726 เด็กชายราเชนทร์  รักษายศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
727 เด็กชายปัญจรัตน์  วรรณกิจ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
728 เด็กชายจตุพร  ลาวิน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
729 เด็กชายจักรี  สร้อยชมพู โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
730 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประสพทอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงภีรดา  ศรีหาพล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายอนุวัฒน์  ไพศาลธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายโกสินทร์  ฤทธิ์จรูญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายพงศกร  สิริโสภณวรกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายจักกรวิวัฒน์  ทวีสัตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงศิรัญญา  อ่อนสกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กหญิงกนกขวัญ  ตอฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายพีรภัทร  กาฬปักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญแสน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
740 เด็กหญิงเกวลิน  แก้วเกตุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงชาลิสา  ชัยโยบัว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
742 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นาคคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
743 เด็กหญิงปิยดา  บุญช่วย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
744 เด็กชายคณิศร  เนตรโกศล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  สุขเกษม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
746 เด็กหญิงภูวนิตา  หวังกล่อมกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงเกศราภรณ์  มุ่งแฝงกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
748 เด็กหญิงณัชชา  วงศ์กำแหง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่างปลูก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงประพิชญา  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงอาริษา  บุญรัตน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงวรินทร์  ปานพรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
753 เด็กหญิงปฏิมากร  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงอภิชญา  บรรจบพุดซา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กหญิงน้ำเพรช  ดงขาว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงจาลิสา  สมบุตร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงปภัสรา  งานยางหวาย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายกฤตภาส  สกุลไพศาลศิริ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กหญิงกนกพร  ใจอ่อน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายภัทรพงศ์  อู่ทอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายพงศกร  แสนโคตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายกรวิทย์  เถื่อนศรีจันทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายอรรถพิพัฒน์  ศุภไพบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายพัทธณดนย์  คลังแก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กหญิงกุสุมา  เพ็ชรแท้ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงนราธิป  ไปไหน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายภูบดินทร์  วิญญายงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สังเกตุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กชายเด่นภูมิ  ใสแสง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กชายทินรัตน์  ชาญครไทย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงปทิตตา  ลิขิตบรรจง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายพุธิดา  ระหันสิม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงภาศิริณธร์  พิชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายปรวีร์  คงเทียมศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สิงหนาท โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กชายวิรภัทร  นามโคตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงกิตติกัลยา  นาคสู่สุข โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กชายโสรกิตติ์  ศรีโฉม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงศิรประภา  มูลฉลู โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
780 เด็กหญิงปพิชญา  สิทธิคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงกัลญาวรรณ  โชควิเศษ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
782 เด็กหญิงอาริสา  แดงสุวรรณ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
783 เด็กชายภคนันท์  สมพงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
784 เด็กหญิงปรียานุช  ปิสันเทียะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
785 เด็กชายธรณัส  สังฆพงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
786 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูอ่าง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงทสมา  คุ้มเขว้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
788 เด็กหญิงจิรัชญา  ใจปลื้ม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
789 เด็กหญิงวรรณภา  มีครไทย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
790 เด็กชายอาทิวราห์  อุขุนทด โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
791 เด็กชายสุปรียา  นิสัยพราหมณ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายอนิวัตติ์  อุปรัส โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายนิติกร  อเนกคุณวุฒิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงณัฐลิกา  มีเสน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
795 เด็กหญิงบุญดา  รำเพยพัด โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
796 เด็กหญิงกรรวี  เจริญจิต โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
797 เด็กหญิงนงนภัทร  นามวัฒน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
798 เด็กหญิงชนิดาภา  ปีชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
799 เด็กชายปรัชญา  เส็งนา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
800 เด็กหญิงกมลพร  ใจทาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
801 เด็กหญิงจามิกร  สุมทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
802 เด็กชายธนพล  ชาวปทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายภูริวัจน์  ศุภกิจธนทรัพย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายจิรภัทร  มัจฉวานิช โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายภาคภูมิ  ดวงสีทา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายธาวิน  น้อยจัตรัส โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายชนกนันท์  นอกจาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายเดชธนินธิ์  บุญคง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงมินตรา  มาตรไตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงคณิฐา  ดวงนิล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงจิราพร  โคตหนองปิง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงพิชชาพร  ดังชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงปลายฝัน  ทองจำรูญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงภัทรพร  สมองดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยอดรักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  สิงห์แก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงสุธาสินี  พุทธวงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงอรปรียา  มิตรชอบ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงศิริกัลยา  เสียงใส โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงอาริตา  แพงไทสง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงอารดา  มั่นคง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงสุพัตตรา  รอดชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงชรินท์นภา  จันทะเสน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชาวน์ประเสริฐ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงจุฑามาศ  สิมาชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงญดาวรรณ  ถนอมสัตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพิชชานันท์  ซาเนตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงสุชัญญา  อาจอาสา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงธิดาศิริ  แว่นทิพย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงสุพิชชา  แผงตัน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงภณิด  ทองเดื่อ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงรดาทิพย์  คิดนอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงขนิษฐา  โคตรคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงกัญญาณัจฐ์  พิณนอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงพัชราพร  ศรีกรินทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายอธิป  ขยันการ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายปรัตถกร  พิชัยธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายอนุชา  ขาวขำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงชลิญญา  โจระสา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงปลายฟ้า  โสพัฒน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายกฤตรัตน์  จำเริญธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายชิชนุพงศ์  นนทะนำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายศาสวัฒน์  โชคเฉลิม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายศิรศักดิ์  พิรารัก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายณัฏฐากร  ชวาฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงไพลิน  ทนโนนแดง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายโสภณวิชญ์  ตาปราบ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงสลิลทิพย์  กอสาลี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงดวงพร  สิทธิเวช โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงอรปรียา  ประดิษฐ์วรกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เหลาประเสริฐ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงปุณณกานต์  เขียวอ่อน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายณัฐกฤต  จิตราคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายพิยดา  โพโส โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงธมนวรรณ  ขิงขุนทด โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายรัตนากร  เมี้ยนกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายณภดล  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายอัสนี  สงคราม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายณัฐภูมิ  หิรัญมูล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงฐา  หาญธีระพิทักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงกรเกศ  พงษา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงกฤติมา  พันธ์เพ็ชร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงชญานิศ  สุริยะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์  ล้อมจันทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายกิตติพัฒน์  บุญเคหา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายทักษ์ดนัย  แผนวิชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงธัญญาพร  วานนท์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  จรแก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายกวีกานต์  ฐานอุดม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงตรีเพรช  ชาลี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายปฏิภาณ  พงษืราศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายภคพล  โคตรศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายปิติภัทร  วงศ์ณรัตน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงกัญญานุช  คลังชำนาญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงธัญรดา  ธงภักดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงภัคศินี  มูกขุนทด โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายวศิน  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายณัฐภูมิ  คูณรัตนไพศาล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายกฤษณะ  มยุฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายณัฐพนธ์  ป้องขันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงสายฝน  ศรีพล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงพรชิตา  พิมูลชาติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงนาราภัทร  ศรีจันทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายพัทธดนย์  ปราบนอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงนันทพร  อุทิศจันทร์เพ็ญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีกุดตุ้ม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายพิสุทธิ์  โฮมแพน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายพงศกร  คำพอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายพีระพัฒร  ภูมิฐาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายธนกฤต  พันธุ์จำรัส โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายอนุสิทธิ์  บุตรคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงพีรดา  กาฬปักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายอติเทพ  นาที โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงพรพรรณ์  เขียนเขว้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงภภรภัญ  สุนคร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงชญาภา  ส่งเสริม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงศศิวรรณ  มาตย์นอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายก้องภพ  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายธนพล  พื้นดงเค็ง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายปริญญากรณ์  ห้าด่านจาก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายเพรชแท้  จินเจา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงพนิดา  บุญเสริม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงวิมลศิริ  บุญพามา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงรัชดา  สุภาพงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายนภัทร  สุ่มมาตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายนรวร  อยู่สบาย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายณัฐวุฒิ  ป้องขันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายธนวัตน์  กองแก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายครองธรรม  สอนปากพิง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายวีรภาพ  รัปภา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายประกาศิต  ล้ำชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงพรชนก  วังศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายธนวัฒน์  จันทะมูลตรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  เพ็ญบุญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุญนาค โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงเกสรา  ผิวเหลือง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงณัฐฐาศิริ  แบบชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายธนากร  พวงทอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายวีรภพ  เขียงชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายธราเทพ  โชติประทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายธนพน  แย้มสำพันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายสมประสงค์  ธงภักดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายกฤษดา  ศิริพันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายเรืองราช  วันนา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงขวัญปุลิน  ไทยสังข์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญปลื้ม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มาประดิษฐ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายรายแอน  มาคิเนน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายภาณุพงษ์  มะกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายติณณภพ  หินชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงมีนา  วงศ์วิชา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงนันทิชา  เนียนพุทซา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายธนดณ  แสงทับทิม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงวิไลพร  เยี่ยมชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงฐิติมา  เชิดชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงภัทรธิยา  กันชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายปิยวัฒน์  นำสูงเนิน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงภัคจิรา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงกชพร  มโนธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงพัณนิตา  สถิตชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงมนัสนันท์  ยศอักษร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายวชิรญาณ์  กันชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงทัศนาพร  พลรัตน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงชลดา  คำนาแซง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงพรสุดา  มนต์ชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงเกศริน  สุดสะอาด โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงอินทุอร  มโนธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงมัชฌิมา  มณีวงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงอนุสรา  ไชยสมบัติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงพิชามญชุ์  โสภาพิมลพักตร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงสราลี  เตียงชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงญาณิศา  ศิลาแยง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายจารุพัฒน์  ทิพวรรณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงธนทัต  ไพศาลธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงสุกัญญา  โคตะลี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายกฤษณะ  ชื้นถาวร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายธีรสินธ์  พรมแดง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงณัฐณิชา  สายชำนิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงพิยดา  หาญจิตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชายวรปรัชญ์  น้อยยะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายก่อพงศกร  สวงโท โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายธีรเดช  สาวิชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  เสนามาตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายชนวรรณ  สุวรรณสาร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายอิสรีย์  หอมวงศ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงปาริฉัตร  โภชนุกูล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงกุลนัฐ  อัตตะริยะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงอัจจิมา  ยืนยั่ง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงกัญฐ์ณิชา  จำเริญพล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิเศษแสง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงสุภนิจ  งาคม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กชายจักรกฤษณ์  หาญณรงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พงษ์ธีระดุลย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กชายณัฐพร  ใจบุญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ง้าวบุ่งคล้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงศศิธารา  นิยมพันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงสิริยากร  พิเศษฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงปณตพร  บุดสี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงปิยะพร  วงคุยร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงเพรชดา  อาสาศึก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงมนฤดี  นารีรักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงศุภมาส  ว่องไว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กชายภูริวัฒน์  โสวาที โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงพิชาดา  ประโพทานัง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงกมลชนก  คล่องดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงฤทัยชนก  วงษ์รัตน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงสุฐิตา  มีเค้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กชายพีระภัทร  แลดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงนริศรา  บัวผาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงกมลชนก  โชคเหมาะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงขนิษฐา  สิมมะระ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงอรรถพิมุก  ศุภไพบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงปาลิดา  เติมผล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงศิริรัตน์  รวดเร็ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงชิดชนก  ม่วงจีน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กชายธนวินท์  มวลชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายนภัสกร  พรธรรมคุณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายอัคคี  ปัญญางาม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายชลธี  จงถือกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายรวีกิตติ์  ฤกษ์สกุลวงศ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงเบญญาภรณ์  ธิถา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงธนัชพร  แต่งเมือง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงจารุวรรณ  หงษ์หลง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงวรัญญา  หมู่หัวนา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงพิชญาภา  แสงใส โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงณัฐภัทร  พันธ์ไชย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายอาทิตย์  เลิศนอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงณัฐวดี  ดังชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงอาภัสรา  กอบเงิน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงลดาวัลย์  มนต์วิเศษ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงศิรดา  ดำรงเชื้อ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงกานต์รวี  รุ่งเจริญพัฒนกิจ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงฉันทพิชญา  เจือหนองแวง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงธินันท์ชา  ตาปราบ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงทิพย์ธาดา  สามารถกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายจิรเดช  แสงจันทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายอนุศิษฎ์  อ่อนสกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายวงศ์วรัณ  มณีกรรณ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงวรรณรท  ชัยเพ็ชร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายสกรร  อาจอารัญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายเจษฎากร  ชัยเกตุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายภูเมธัศ  สร้อยมาลุน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงบุพชาต  ภูสถาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายวนศักดิ์  โชคสวัสดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายภูฐิษ  แต่งแดน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายชลณธารณ์  เทพขุนทด โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายธีรโชติ  ลบบำรุง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายจิรวัฒน์  ตรีภักดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายสิริเชษฐ์  เติมผล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงกรพินท์  ยินดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงชลีรัตน์  หลงแก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงธิดาพร  ปัญหา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงนภัสสร  ชัยบุตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายคณิศร  ปุ้งคำข้าว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายสมศักดิ์  ผิวคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายปวริศ  เทศทอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงปุณยาพร  สีหาสร้อย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายจักรพรรดิ์  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงวีระกาล  แก้วยก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายณพปวร  โพธิ์ศรีมา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงสุฑาทิพย์  การปลูก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงวิลาสินี  ขจรชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ประสงค์ธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  ประสงค์ธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายณัชภณ  ภักดิ์จรุง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กชายณฐกฤษ  ศรีสำราญ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงยวิษฐา  วงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กชายพงศกร  กาลาม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รูปพรม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงนงค์ณภัทร  คลังเงิน โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงเกศรา  ภูงามดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงฐานรัก  หาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงศศินันท์  แสนชั่ง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กชายศรัณยพงศ์  ธรรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงณหทัย  ธรรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายอินทัช  สิงห์ชัย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงไอรัดดา  จันทะเสน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงวริศรา  ไพนะริน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงณิชากร  บุญเสมเสน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1062 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศิลาพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1063 เด็กชายพลกฤต  จันทร์ทร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงมาริษา  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงณัฐวิภา  ใจชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กชายสหพงษ์พันธ์  วิชาพลู โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กชายธณาวีร์  ลือไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กชายวรากรณ์  สอางชัย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กชายแดน  ทาสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กชายกิตติภูมิ  ผลงาม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลือแรง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กชายณัฐพล  ยิ้มสงบ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กชายวรภพ  ลุนลา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงสุวิภาดา  บุญคำภาว์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงปนัดดา  จั้นชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กชายจิราธิวัฒน์  ผิวงาม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กชายปภังกร  ศรีใส โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อคีรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  หอมตา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงกฤตธีรา  แซ่เฮ้ง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงปราณนิชา  คุ้มคง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงวรัชญา  วรวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงศศิลักษณ์  มีแค โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงภัทรานิต  พานิชนอก โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงภัทรนันท์  โคตรทา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1086 เด็กชายพงษ์ศกร  เจริญพร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงวรรณพร  พงษ์โสภณ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงพลอยแหวน  คูนา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงฉัตรพร  ศรีรัตนาม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงอริษา  เล้าการนา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงภัทรธิดา  ซาทัน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงกนกวรรณ  กังสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงวรกานต์  วงศ์ภู่ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงธัญชนก  ดีสวน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงอุษามณี  มิลสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงสุทธิดา  วุฒิฤทัยปรีดา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงณัฐนันท์  พรมคำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงนงนภัส  คิรีเขียว โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงณัฐรินทร์  บินขุนทด โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงนวันณา  แก้วจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงอรวรรณ  พงษ์สุภาพ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงเนตรภษร  แจ้งเขว้า โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงปารฉัตร  ทิสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงสุชานันท์  ยอดชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงชนิดาภา  อ่อนทองหลาง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงชลณิสา  จำนงบุญ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายกำเนิดคุณ  แจ้งเขว้า โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายนพคุณ  งอกสิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายยุทธพงษ์  ผิวผ่อง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายประสิทธิ์  ค่อยชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงปิยฉัตร  กอบทองสุข โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงพิชญดา  กำมา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงรัชนก  กาชัย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงธณัญชนก  ติดชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงพิชชา  สีนาค โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงมนต์ทิวา  ฤาชา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงวันวิสา  จำชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงสุพรรษา  ไพศาลธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงกมลทิพย์  ผลงาม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงฐิติรัฐน์  ปราชญ์ศรีภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงวรรณฌา  โชคเฉลิม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายธนาวัฒน์  หุ้มไธสง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายวิรุณ  วิสัยดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายพีรพัฒน์  วิสัยกล้า โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายกฤษณ์  สมเพชร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายคณาธิป  ศรีอ่อน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายนพคุณ  ปุชินกร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายอัครเดช  คำลำปาง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายธนวรรธก์  เชื้อชีลอง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายนวพล  ขุนเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายอัตถากร  โสภาสิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายสิทธิศักดิื  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายภีรเดช  ใจหวัง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายณัฐพงค์  คำสำแดง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายภรดร  พันธ์หล้า โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายวิษณุชิน  วังราช โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงสุวิษา  ถนอมจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์กระโจม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงสุภัสสร  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงลักษิกา  ญาติวังกุ่ม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงปานชนก  ตั้งใจ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงอริศรา  กุ๊กสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงกัลยา  กลิ่นอภัย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมานมิตร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงชญาดา  บุญแจ่ม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงพัชรพร  กิ่งพวง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงศิรประภา  ราชประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายธีรยุทธ์  สาวห้วยไพร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงแอมมี่  บุญเฮียง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมรส โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายธนภูมิ  ตอสกุล โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายธนภัทร  อ้นชาลี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายกฤติพงศ์  เสมสฤษดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายวีระภัทร  หมื่นระวัง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายณัฐวรรธน์  จันทรคาต โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงพัฒน์นรี  บัวระภา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายวริชญ์สรณ์  ผจญจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงพัชชิตา  สิทธิศรชัย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายกรรวี  ทราบพรมราช โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายก้องภพ  ศรีชัยภูมิ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายจิรายุ  เอกกุล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายไชยวัฒน์  ไพศาลรัตนานุกูล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กชายฐิติพันธ์  พารา โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายฐาปกร  จอกนาค โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายณัฐพงค์  โภคา โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายธนกฤต  กฤษดาวิเศกศักดิ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายธนภัทร  มิ่งคำมี โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายธีราทัต  ธนอนันตกูล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายนิธินันท์  พึ่งสกุล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายปวีรินทร์  ฤทธิ์ขจร โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายปฏิรูป  คุณธรรม โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายพงศกร  จันทร์ชฎา โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายพงศวุฒิ  เกียรติก้องชูชัย โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายพิชิตพงษ์  คำงาม โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายอชิรวัชณ์  เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายศุภากร  ศิริสรณ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายเฮง  ตั้งสุริยานนท์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยสงคราม โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงชนิกานต์  บัวบาน โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงณิชาภัทร  หาชัยภูมิ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แน่นอุดม โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หิรัญวรรณ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงณภัทรา  ตั้งรัตคณะ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงแทนรัก  อัฐทอง โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงปภาวดี  ทาภักดี โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงพิชชา  อริยะสุข โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงพีรดา  ศรีจำปา โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงศศิรดา  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงศลิษา  วิเชียรพันธ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายภูริณัฐ  แจ้งเขว้า โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายสิรภัทร  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายกฤษฏิ์ติณห์  บุบผา โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายณัฐภัทร  อาชีวกุลมาศ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายนทีกร  ปรมะ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายหิรัญนนท์  มิลินคณาพัฒน์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายวัชรากร  อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กชายณัฐนนท์  อาชีวกุลมาศ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายถาวร  ปลิวแสง โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายกนกพงศ์  เสริมสิริสุข โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายสุธาธิวัฒน์  ตั้งใจ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายศิรภัทร  ทองสกุล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายไชยวัฒน์  สังข์เจริญวัฒน์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายพุฒิพร  ทองสุกนอก โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายกฤติพงศ์  พ่วงสวาด โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงอาริยาพัชร  เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงอันธิยาภัทร  เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงศิริพิชญ์  ชัยบุตร โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงฟาริดาย์  สีวาที โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงกฤติยา  หล่อเรืองศิลป์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงพชรรัตน์  หนูคาบแก้ว โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงณัฐพร  ดิษฐจร โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงพลอยชมพู  คูณรัตนศิริ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เค็งชัยภูมิ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงชลิดาพร  สมหา โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงชนัญญา  สุนทรเพราะ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายนนทพัทร์  ภักดีสาร โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายพชรวิทย์  พรหมวิชัย โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายพัสกร  สิงห์ทอง โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายอุดมโชค  ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายติณณภพ  ดิเรกโภค โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายเจตนิพัทธ์  วานิชย์สกุล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายชัยภัทร  วรรณพงศ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายภานรินทร์  นิยมถิ่น โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายธนวิชญ์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายภูมิรพี  มีแสง โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายธนพล  รุจิกาญจนรัตน์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายธนาธิป  อินทรสินธุ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายธีรวัฒน์  มโนธรรม โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายจักรภัทร  วงศ์วรนันท์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองจำรูญ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงอริสา  พุทธพิทักษ์วงษ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปรศุพัฒนา โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงปัณณวิชญ์  ตั้งรัตคณะ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายรชต  โง้วศิลปศาสตร์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายโชฏิการ  สุรสิทธิ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายวรพล  เดชอุดมพร โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายกฤตโยดม  กุลแดง โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายจักรภพ  ตระกูลด่าน โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายพงศพัฒน์  สรณะสมบูรณ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายประมวล  หงษ์พิมพ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงพรชิตา  เหล่าพิพัฒน์ตระกูล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เอกกุล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงกิรณา  ธรรมะ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงปราณฑิญาน์  ชำนาญพล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงอริยา  สุขนาแซง โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงนันท์ธิชา  จอกนาค โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงจุฑารัตน์  โพธิ์นาฝาย โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงเขมินทรา  มณีเนตร โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงศศิวิมล  ม่นจะบก โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงสุธาสินี  ตั้งใจ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กชายภูธนิก  ดวงชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชาติชนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1253 เด็กชายธนพงษ์  คำชัย โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
1254 เด็กชายเปรมนัด  ดัชนีย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
1255 เด็กชายปรวีร์  ศิลปพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เสลานอก โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงนรินทร์  พรมสุคนธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงวิชญาดา  คุ้มโพธิ์น้อย โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
1259 เด็กชายณัฐพล  ทันรังกา โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงชลธิชา  ทองใบ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงภควดี  ภูมิสถาน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ลือเพียร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
1263 เด็กชายชนกันต์  นันทศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1264 เด็กชายศุภกร  คะณาเขว้า โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1265 เด็กชายณัฐนนท์  สุขจิตธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงพัชรดา  สาดมุณี โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงสายธาร  เฉลิมกลาง โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงเขมจิรา  แสนสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงวรรณิศา  จันทะวัน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงณัฎฐวาณี  โยวะบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงธนัญญา  ดวงเงิน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ระดาบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงมินตรา  ดาบถ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงณัฐภัสสร  นาคผิว โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงกนกวรรณ  ยามชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงนภัสสร  บั้นคำ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงปนัดดา  พรมเสน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงศิวาภรณ์  เพ็งชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายทัตเทพ  กัณดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงกวินตรา  การละออ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงกาญกนก  บุตรสาทร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันที โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ราาษฎร์ใจดี โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงรัตนภรณ์  มินโด โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงอัยยา  มณืเนตร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายปรเมศร์  แสนเหลา โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงอลิส  นาคาแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงเวนิชา  ศรีวิจารย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงอริสา  สามารถ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงสุพรรษา  สุจริตยั่งยืน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงชนัญญา  หาญประทุม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงอารยา  แก้วดอนคู่ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงอทิตยา  ดีโนนอด โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงอริศรา  ศุภลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายสุทธิกานต์  กุศลครอง โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงสิรินดา  สร่างแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงอัจฉริยานันท์  นานอก โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงณัฐริการ์  ตาปราบ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม