รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอิทธิพัทธ์  วรพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายปวีร์วิชญ์  ฤทธิ์ขจร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณรพล  เจริญพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายณัฐกุล  ภาโสดา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายยศพัทธ์  ขันธสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายชินรัตน์  พงษ์เผือก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทานเจือ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอาวีย์อร  วาจิตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายพงพิสิษฐ์  อินพา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวัลลภา  ไวยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนัฏชนิกา  คูณรัตนศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพรธีรา  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฟ้าใส  อุตมะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจังคนิภา  โสภกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายบัณกวี  เกียรติก้องชูชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายปิยวัฒน์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายจีรากร  มนต์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกฤตยา  ศรีปลาด โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายอมรินทร  ธีระสุต โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายภัทรดนัย  ยันบัวบาน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายพันบุญ  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายอินทัช  ตั้งพร้อมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกนกนุช  สินธุวงศานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชญาภา  วัชรวรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพิชญา  ญาติสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายภคิน  กุลเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายกันต์ดนย์  ประสานพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายพรนภัทร  วิชัยดิษฐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพริมา  สิมาชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธนกฤต  จัตุนวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงญาดา  กู่ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายกล้าตะวัน  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  คุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายจักรภัทรณ์  พิมสิม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปัญญารัตน์  นราพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กล้าจริง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงณิชกานต์  ทานเจือ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงชุตินานันต์  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายเสฏฐพงษ์  ตรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายแม็กซิม  อักตาอิ ดูเชล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงเบญญาภา  ลำนามน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายภัทรศักฎิ์  ภัทรวลี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายพงศภัค  ตระกูลดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงภัคชนัญ  ภักตร์ธนภัทร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายณัฏฐพงษ์  เสาจันทึก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายธีรภัทร  ทิพมาศนานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงธนัชชนก  เกิดนุช โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายศุภวิชญ์  คำนึงผล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงธณัทอร  ชัยกิตติภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายกรวิชญ์  เค็งชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงบุณยอร  สุนทรเพราะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงศรัณพร  สุราราช โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายณภัทร  พรโสภณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงนันทท์รวี  จุลละนันทน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายราชภูมิ  จัตุรัสตระกูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นาสาทร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงญาณิศา  อุบาลี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงวณิชยา  สุดจันโท โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายฌอน  แอธตัน ไม้ดัด โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายวิธวินท์  ชัยอมฤต โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงอมลรดา  อัจฉริยะภากร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายปองคุณ  กู่ชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายณัฐพากย์  เลาวัณย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายธัญ  เตียวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายธีระดนย์  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายภาคิน  เคนเหลื่อม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดัชนีย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงจิรภัทร  ภควณิชย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงธีรวีร์  กฤษดาวิเศกศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงรวิสุดา  สลิดกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายชนวีร์  ชาลีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพิมมาดา  พาร์แนล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกนกรดา  ญาณะเครื่อง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกรกนก  คุรุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงธัญชนก  ภิรมย์เนตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกชพร  รักษ์ฤทัย ชัยวิรัตนะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายภูดิท  นิ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงภัทชา  นิ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสุริวัสสา  อุระวัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายจิรสิน  พุทธพิทักษ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายภูมิแผ่นดิน  เพิ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณาโอมิ  ปารีส นเรกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายฐิติพงศ์  มโนธรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายนภัสดล  จรัสศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงฐิติวรกานต์  คีรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงศิริธิดา  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกวินธิดา  ค่ายสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายรังสิพล  คนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายอัศศนัย  เอื้อฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงธีริศรา  วอนเก่าน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ตั้งเทวนนท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพลอยอันดา  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายศัพธนา  เจริญสกุลดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนรินทร์  พรรษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายชลพัชร  แอมนนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายธีรดนย์  เทียมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวรกัญญา  วัฒนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงฐิติวรดา  หมั่นหาโชค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงอภิญญา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงวิชชานันท์  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงบุญญารินทร์  นิพิมาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงฐิตาพร  เทียนใช้ดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพิชญาภา  หมั่นหาโชค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงศรัณย์พร  ธรรมมุลตรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอมรรัตน์  คล้ายตั้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายเมธรวิสร์  แคล่วไพรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายศิวกรณ์  เตชากูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายพัทธดนย์  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายณฐวัฒน์  บัวภา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายภูวดล  พื้นดอนเค็ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงขวัญสุดา  ชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงวันวิสา  ทองแท่งไทย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงนาบุญภัทร  บุญเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงสิริกัญญา  จูกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพิชญา  ฐิติศักดิ์สกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงภัทรวดี  นิยมชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ประสานศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงมณิกุล  เปสาโก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายพัฒนพงศ์  ดิเรกโภค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายนนณภัทร  ไชยพร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายอนาวิน  บรรเจิดตระกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายพีรพัฒน์  สมัถชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายคติธรรม  ตั้งพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายสุวิทย์  ดงขาว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธนะเทพ  หนองยาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกิตติธร  วิญญาสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายเพิ่มพูน  พลูเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายปัญญาวัฒน์  เนตรเรืองสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายภูมิชัย  เพ็งชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพิสิษฐ์  พงษ์จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายภาคภูมิ  สุขผัด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณัฐพล  สะอาดโฉม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายศตวรรษ  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายกิติทัต  สมณะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายพิสิษฐ์  โควาดิสัยบูรณะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายวงศกร  จิตพิไล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายภคพล  นาคราช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกิตติพิชญ์  เขตอริยกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายภูริวัฒน์  ประทุ่มถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกษิดิศ  บุญแจ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายอภิวัฒน์  วิสัชนาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายศุภกานต์  อินทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายภูรินท์  ศัลย์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายปิติพงษ์  แต่งแดน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายธรรมรัฐ  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายชยกฤช  เจริญเขตร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายนนทพัทธ์  หัดจุมพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  คุ้มคง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายกันตินันท์  ดัชญาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภูผา  สาริยา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายวุฒิภัทร  แสนงาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายนฤภัทร  นาคะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธนวัฒน์  เพียรวิชา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายสัณหณัฐ  นิตย์ใหม่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายวชิรวิชญ์  ภูหัตถการ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายภูมิภัทร  วีระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายปุณณสิน  ภิรมย์กิจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายนฤดม  โยทองยศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกันณพงศ์  น้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายพัทธดนย์  มาเจริญพร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายสถานนทร์  พรหมนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชาญเขว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คณะสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธัญรดา  อบรมชอบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายญาณาธิป  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงรดากานต์  การเรียน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายชีพชนก  ผามะนาว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกานต์ณิชา  คลาดโรค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายคุณาณัฏฐ์  เพียภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชั่งหนอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปภาพินท์  อุตมะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนันท์นภัส  นุ้ยทิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธนพร  ชำกรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมน้อย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปวีณ์นุช  บำรุงถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกวิตา  ตันเบ็ต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกุลนัดดา  แพหิรัญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกมลทิพย์  สิงหาราโท โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวิภาวดี  บุญบรรลุ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงญาณิศา  สำราญพิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปัญฑารีย์  สุรำไพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงชาณิสา  เตียวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกชพรรณ  กัณฑะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตะวัน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวิริญจ์ทิรา  วิชัยแสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงเหมหงส์  จุนเขว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฐานะพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพรปวีณ์ธิดา  โสภาค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมเสนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสุประวีณ์  โพธิ์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธนันทิกานต์  ทะสุนทร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพิชญ  เกษมธรรมแสวง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงภวิษย์พร  ธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงวนารีภรณ์  เวชทองคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชูติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปุณยนุช  วัฒนากลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพัทธนันท์  เตียรถ์วัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ภูหัตถการ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงจารุพิชญา  ธนะสุนทร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงเปรมา  คชมิตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงมิลันทิรา  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายภัทรพล  ธงอาจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายกฤตยชญ์  เสาะสาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายฐปน  ฉลองภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปัณณทัต  สังข์รอด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายชยกฤต  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายกสิณธร  คุณชื่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายกฤตเมฒช์  ตู้จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายณัฐพงษ์  แสงสีดา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายญาณพัฒน์  รวิสานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธนภูมิ  ภิรมย์ศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกรรณกฤษ  ตั้งศิริเสถียร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายศตคุณ  ไตรจักรปราณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนภัสสร  กนิษฐสุต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวิภาพรรณ  พันธุ์ชัยโย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงขวัญจิรา  จดชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสิริพิชชา  สุดจริง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิมพิศา  ช่วยคุณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงบุญญิสา  ขวัญพรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงยิ่งรวี  ผามะนาว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงลักษิกา  สมานญาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงวิมลศิริ  ธรรมประโชติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพรรณภรณ์  ทบหลง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสมัชญา  บุญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกัญญ์ภรณ์  ต่อพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนรินทร์ภัค  สุทธิบุญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอรัชพร  เหล่าโนนคร้อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายฑีมาพัฒณ์  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายอนิรุทร์  ศรีพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสุชานาถ  ครองถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงธีรญาพร  ขันติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฐณิชา  โมงขุนทด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายปณวัฒน์  แม่นยำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพริมรตา  นามราชา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายสุธินันท์  พ่วงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายธีรภัทร  รูปชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชัชพิมุข  อนาชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายพีรพัฒน์  สาระคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายณัฐกรณ์  วรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายอัฐพล  สมานพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธีระพันธุ์  วิสัยพรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายเจษฎา  ศิลป์สาคร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายธีระภัทร์  สุขขี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายณัฐภัทร  วิลาศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงวารตี  เลิศสุนทร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงอรอุรินทร์  แฝงสระ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงสุภาพร  กุดวงศ์แก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายประชา  วรรณพงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงษนิษฐา  ปลื้มชาติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงณัฐจิกานต์  พันธ์ุกุ่ม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายอภิวัฒน์  กงชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงอรจิรา  ศรีมะณี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายอภิรักษ์  สุขขี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายเจตษฎา  ไพศาลพงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายอชิรภัทร  มะณีรุ่ง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายสัจจากาจ  สุทธิจักร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงเตชินี  เจริญภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายภีรภัทร  อักษรนู โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายธนวัฒน์  ทองล้ำเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพีรณัฐ  ศรีอรรคพรหม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ภูมิสิทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงวรินทร  เจริญจิต โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงพัชชาภา  เจนชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงธัญรตี  พันทึก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงวรันยา  สังเกตุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงอภิญญา  คลังกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงฐานิกา  กาศสนุก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงวรัทญา  จูหว้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพิชญภัค  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงภทร์ศยา  แสงพราว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายณัฐธิดา  ทองสมบูญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงณิชกมล  จันทะคู่ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิริยะตระกูล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงเปมิกา  โยธานันท์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงจุทามณี  สบายจิตต์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายชิษณุพงศ์  เหล่าพร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงอุมารินทร์  ภูมี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพรรณธิภา  ศรีวิชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงณฐกานต์  เชื้อนุ่น โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายธีระพงษ์  พรมกระโทก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงใบหม่อน  โพธิ์หนองคูณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายธีระพัฒน์  สุขทั่วญาติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายวรากร  หวดสันเทียะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายราเชนทร์  รักษายศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายปัญจรัตน์  วรรณกิจ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายจตุพร  ลาวิน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายจักรี  สร้อยชมพู โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประสพทอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงภีรดา  ศรีหาพล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายอนุวัฒน์  ไพศาลธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายโกสินทร์  ฤทธิ์จรูญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายพงศกร  สิริโสภณวรกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายจักกรวิวัฒน์  ทวีสัตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงศิรัญญา  อ่อนสกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงกนกขวัญ  ตอฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายพีรภัทร  กาฬปักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญแสน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงเกวลิน  แก้วเกตุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงชาลิสา  ชัยโยบัว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นาคคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงปิยดา  บุญช่วย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายคณิศร  เนตรโกศล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  สุขเกษม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงภูวนิตา  หวังกล่อมกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงเกศราภรณ์  มุ่งแฝงกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงณัชชา  วงศ์กำแหง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่างปลูก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงประพิชญา  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงอาริษา  บุญรัตน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงวรินทร์  ปานพรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงปฏิมากร  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงอภิชญา  บรรจบพุดซา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงน้ำเพรช  ดงขาว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงจาลิสา  สมบุตร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงปภัสรา  งานยางหวาย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายกฤตภาส  สกุลไพศาลศิริ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงกนกพร  ใจอ่อน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายภัทรพงศ์  อู่ทอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายพงศกร  แสนโคตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายกรวิทย์  เถื่อนศรีจันทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายอรรถพิพัฒน์  ศุภไพบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายพัทธณดนย์  คลังแก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงกุสุมา  เพ็ชรแท้ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงนราธิป  ไปไหน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายภูบดินทร์  วิญญายงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สังเกตุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายเด่นภูมิ  ใสแสง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายทินรัตน์  ชาญครไทย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายธนพล  ชาวปทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายภูมิวัจน์  ศุภกิจธนทรัพย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายจิรภัทร  มัจฉวานิช โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายภาคภูมิ  ดวงสีทา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายธาวิน  น้อยจัตรัส โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายชนกนันท์  นอกจาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายเดชธนินธิ์  บุญคง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงมินตรา  มาตรไตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงคณิฐา  ดวงนิล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงจิราพร  โคตหนองปิง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพิชชาพร  ดังชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปลายฝัน  ทองจำรูญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงภัทรพร  สมองดี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยอดรักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  สิงห์แก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงสุธาสินี  พุทธวงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงอรปรียา  มิตรชอบ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงศิริกัลยา  เสียงใส โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงอาริตา  แพงไทสง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงอารดา  มั่นคง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสุพัตตรา  รอดชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงชรินท์นภา  จันทะเสน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชาวน์ประเสริฐ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงจุฑามาศ  สิมาชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงญดาวรรณ  ถนอมสัตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพิชชานันท์  ซาเนตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสุชัญญา  อาจอาสา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงธิดาศิริ  แว่นทิพย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงสุพิชชา  แผงตัน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงภณิด  ทองเดื่อ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงรดาทิพย์  คิดนอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงขนิษฐา  โคตรคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกัญญาณัจฐ์  พิณนอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพัชราพร  ศรีกรินทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายอธิป  ขยันการ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายปรัตถกร  พิชัยธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายอนุชา  ขาวขำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงชลิญญา  โจระสา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปลายฟ้า  โสพัฒน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายกฤตรัตน์  จำเริญธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายชิชนุพงศ์  นนทะนำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายศาสวัฒน์  โชคเฉลิม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายศิรศักดิ์  พิรารัก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายณัฏฐากร  ชวาฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงไพลิน  ทนโนนแดง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายโสภณวิชญ์  ตาปราบ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงสลิลทิพย์  กอสาลี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงดวงพร  สิทธิเวช โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงอรปรียา  ประดิษฐ์วรกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เหลาประเสริฐ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปุณณกานต์  เขียวอ่อน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายณัฐกฤต  จิตราคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายพิยดา  โพโส โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงธมนวรรณ  ขิงขุนทด โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายรัตนากร  เมี้ยนกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายณภดล  แก้วตาทิพย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายอัสนี  สงคราม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายณัฐภูมิ  หิรัญมูล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงฐา  หาญธีระพิทักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกรเกศ  พงษา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกฤติมา  พันธ์เพ็ชร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงชญานิศ  สุริยะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์  ล้อมจันทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายกิตติพัฒน์  บุญเคหา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายทักษ์ดนัย  แผนวิชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงธัญญาพร  วานนท์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณัฐชญาภรณ์  จรแก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายกวีกานต์  ฐานอุดม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงตรีเพรช  ชาลี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายปฏิภาณ  พงษืราศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายภคพล  โคตรศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายปิติภัทร  วงศ์ณรัตน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกัญญานุช  คลังชำนาญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงธัญรดา  ธงภักดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงภัคศินี  มูกขุนทด โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายวศิน  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายณัฐภูมิ  คูณรัตนไพศาล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายกฤษณะ  มยุฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายณัฐพนธ์  ป้องขันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสายฝน  ศรีพล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพรธิตา  พิมูลชาติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงนาราภัทร  ศรีจันทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายพัทธดนย์  ปราบนอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงนันทพร  อุทิศจันทร์เพ็ญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีกุดตุ้ม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายพิสุทธิ์  โฮมแพน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายพงศกร  คำพอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายพีระพัฒร  ภูมิฐาน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายธนกฤต  พันธุ์จำรัส โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายอนุสิทธิ์  บุตรคำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพีรดา  กาฬปักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายอติเทพ  นาที โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพรพรรณ์  เขียนเขว้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงภภรภัญ  สุนคร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงชญาภา  ส่งเสริม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงศศิวรรณ  มาตย์นอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายก้องภพ  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายธนพล  พื้นดงเค็ง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายปริญญากรณ์  ห้าด่านจาก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายเพรชแท้  จินเจา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพนิดา  บุญเสริม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวิมลศิริ  บุญพามา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงรัชดา  สุภาพงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายนภัทร  สุ่มมาตย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายนรวร  อยู่สบาย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายณัฐวุฒิ  ป้องขันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธนวัตน์  กองแก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายครองธรรม  สอนปากพิง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายวีรภาพ  รัปภา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายประกาศิต  ล้ำชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพรชนก  วังศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายธนวัฒน์  จันทะมูลตรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  เพ็ญบุญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุญนาค โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงเกสรา  ผิวเหลือง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงณัฐฐาศิริ  แบบชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธนากร  พวงทอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายวีรภพ  เขียงชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายธราเทพ  โชติประทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายธนพน  แย้มสำพันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายสมประสงค์  ธงภักดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายกฤษดา  ศิริพันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายเรืองราช  วันนา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงขวัญปุลิน  ไทยสังข์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญปลื้ม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มาประดิษฐ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายรายแอน  มาคิเนน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายภาณุพงษ์  มะกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายติณณภพ  หินชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงมีนา  วงศ์วิชา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงนันทิชา  เนียนพุทซา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธนดณ  แสงทับทิม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงวิไลพร  เยี่ยมชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงฐิติมา  เชิดชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงภัทรธิยา  กันชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายปิยวัฒน์  นำสูงเนิน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงภัคจิรา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงกชพร  มโนธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงพัณนิดา  สถิตชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงมนัสนันท์  ยศอักษร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายวชิรญาณ์  กันชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงทัศนาพร  พลรัตน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงชลดา  คำนาแซง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงพรสุดา  มนต์ชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงเกศริน  สุดสะอาด โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงอินทุอร  มโนธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงมัชฌิมา  มณีวงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงอนุสรา  ไชยสมบัติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงพิชามญชุ์  โสภาพิมลพักตร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงสราลี  เตียงชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงญาณิศา  ศิลาแยง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายจารุพัฒน์  ทิพวรรณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงธนทัต  ไพศาลธรรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงสุกัญญา  โคตะลี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายกฤษณะ  ชื้นถาวร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายธีรสินธ์  พรมแดง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงณัฐณิชา  สายชำนิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงพิยดา  หาญจิตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายวรปรัชญ์  น้อยยะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายก่อพงศกร  สวงโท โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายณัชภณ  ภักดิ์จรุง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายณฐกฤษ  ศรีสำราญ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงยวิษฐา  วงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายพงศกร  กาลาม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รูปพรม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงนงค์ณภัทร  คลังเงิน โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงเกศรา  ภูงามดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงฐานรัก  หาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงศศินันท์  แสนชั่ง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายศรัณยพงศ์  ธรรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงณหทัย  ธรรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายอินทัช  สิงห์ชัย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายกรรวี  ทราบพรมราช โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายก้องภพ  ศรีชัยภูมิ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายจิรายุ  เอกกุล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายไชยวัฒน์  ไพศาลรัตนานุกูล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายฐิติพันธ์  พารา โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายฐาปกร  จอกนาค โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายณัฐพงค์  โภคา โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายธนกฤต  กฤษดาวิเศกศักดิ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายธนภัทร  มิ่งคำมี โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายธีราทัต  ธนอนันตกูล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายนิธินันท์  พึ่งสกุล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายปวีรินทร์  ฤทธิ์ขจร โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายปฏิรูป  คุณธรรม โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายพงศกร  จันทร์ชฎา โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายพงศวุฒิ  เกียรติก้องชูชัย โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายพิชิตพงษ์  คำงาม โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายอชิรวัชณ์  เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายศุภากร  ศิริสรณ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายเฮง  ตั้งสุริยานนท์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยสงคราม โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงชนิกานต์  บัวบาน โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงณิชาภัทร  หาชัยภูมิ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แน่นอุดม โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หิรัญวรรณ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงณภัทรา  ตั้งรัตคณะ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงแทนรัก  อัฐทอง โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงปภาวดี  ทาภักดี โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงพิชชา  อริยะสุข โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงพีรดา  ศรีจำปา โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงศศิรดา  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงศลิษา  วิเชียรพันธ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายภูริณัฐ  แจ้งเขว้า โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายสิรภัทร  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายกฤษฏิ์ติณห์  บุบผา โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายณัฐภัทร  อาชีวกุลมาศ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายนทีกร  ปรมะ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายหิรัญนนท์  มิลินคณาพัฒน์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายวัชรากร  อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายณัฐนนท์  อาชีวกุลมาศ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายถาวร  ปลิวแสง โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายกนกพงศ์  เสริมสิริสุข โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายสุธาธิวัฒน์  ตั้งใจ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายศิรภัทร  ทองสกุล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายไชยวัฒน์  สังข์เจริญวัฒน์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายพุฒิพร  ทองสุกนอก โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายกฤติพงศ์  พ่วงสวาด โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงอาริยาพัชร  เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงอันธิยาภัทร  เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงศิริพิชญ์  ชัยบุตร โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงฟาริดาย์  สีวาที โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงกฤติยา  หล่อเรืองศิลป์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงพชรรัตน์  หนูคาบแก้ว โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงณัฐพร  ดิษฐจร โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงพลอยชมพู  คูณรัตนศิริ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เค็งชัยภูมิ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงชลิดาพร  สมหา โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงชนัญญา  สุนทรเพราะ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายนนทพัทร์  ภักดีสาร โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายพชรวิทย์  พรหมวิชัย โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายพัสกร  สิงห์ทอง โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายอุดมโชค  ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายติณณภพ  ดิเรกโภค โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายเจตนิพัทธ์  วานิชย์สกุล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายชัยภัทร  วรรณพงศ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายภานรินทร์  นิยมถิ่น โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายธนวิชญ์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายภูมิรพี  มีแสง โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายธนพล  รุจิกาญจนรัตน์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายธนาธิป  อินทรสินธุ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายธีรวัฒน์  มโนธรรม โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายจักรภัทร  วงศ์วรนันท์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองจำรูญ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงอริสา  พุทธพิทักษ์วงษ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปรศุพัฒนา โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงปัณณวิชญ์  ตั้งรัตคณะ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายรชต  โง้วศิลปศาสตร์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายโชฏิการ  สุรสิทธิ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายวรพล  เดชอุดมพร โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายกฤตโยดม  กุลแดง โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายจักรภพ  ตระกูลด่าน โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายพงศพัฒน์  สรณะสมบูรณ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายประมวล  หงษ์พิมพ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงพรชิตา  เหล่าพิพัฒน์ตระกูล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เอกกุล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงกิรณา  ธรรมะ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงปราณฑิญาน์  ชำนาญพล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงอริยา  สุขนาแซง โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงนันท์ธิชา  จอกนาค โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงจุฑารัตน์  โพธิ์นาฝาย โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงเขมินทรา  มณีเนตร โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงศศิวิมล  ม่นจะบก โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงสุธาสินี  ตั้งใจ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายภูธนิก  ดวงชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชาติชนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายธนพงษ์  คำชัย โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายเปรมนัด  ดัชนีย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายปรวีร์  ศิลปพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เสลานอก โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงนรินทร์  พรมสุคนธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงวิชญาดา  คุ้มโพธิ์น้อย โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กชายณัฐพล  ทันรังกา โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงชลธิชา  ทองใบ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงภควดี  ภูมิสถาน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ลือเพียร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กชายชนกันต์  นันทศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายศุภกร  คะณาเขว้า โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายณัฐนนท์  สุขจิตธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงพัชรดา  สาดมุณี โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงสายธาร  เฉลิมกลาง โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงเขมจิรา  แสนสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงวรรณิศา  จันทะวัน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงณัฎฐวาณี  โยวะบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงธนัญญา  ดวงเงิน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ระดาบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงมินตรา  ดาบถ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงณัฐภัสสร  นาคผิว โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงกนกวรรณ  ยามชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงนภัสสร  บั้นคำ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงปนัดดา  พรมเสน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงศิวาภรณ์  เพ็งชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายทัตเทพ  กัณดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงกวินตรา  การละออ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงกาญกนก  บุตรสาทร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันที โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ราาษฎร์ใจดี โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงรัตนภรณ์  มินโด โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงอัยยา  มณืเนตร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายปรเมศร์  แสนเหลา โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงอลิส  นาคาแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงเวนิชา  ศรีวิจารย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงอริสา  สามารถ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงสุพรรษา  สุจริตยั่งยืน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงชนัญญา  หาญประทุม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงอารยา  แก้วดอนคู่ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงอทิตยา  ดีโนนอด โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงอริศรา  ศุภลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายสุทะิกานต์  กุศลครอง โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงสิรินดา  สร่างแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงอัจฉริยานันท์  นานอก โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงณัฐริการ์  ตาปราบ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม