รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชลฑิฌา  กุลมาตร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายสิรวิชญ์  ธูปแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายจิรัฏฐ์  แสงทองคำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายศิษฎิภัคฐ์  ทองดง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายพุทธ  ชมพูนุตร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายฐิราชัย  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิตชฎามญฑ์  อ่วมเดช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอารยา  อุ๊ดหมอ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผ่อนตาม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอภิชญา  พิพัฒจิตตระกูล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายพสธร  ยอดดำเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติ์ธนศักดิ์  ทรัพย์รวงทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปริยากร  ปักษาศร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กชายปรัตถกร  อินทร์วัน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายฐิติพันธ์  สายสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงพลอยปภัส  วงศ์ธรรมจักร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายจิรครินทร์  กระจ่างพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายณัฐกฤษณ์  กาญจนาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงผ่องบุญ  วิมลอนุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงลภัสรดา  เกิดศรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงพิชชาภา  ธาตุเปลวทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงชลมาศ  ด้วงช้าง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงปิยวรา  ตุ้มจิบ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายศุภณัฎฐ์  สันต์สิริตระกูล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงช่อชมพู  อุ่ยเจริญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกิตติกานต์  ภิญโญยิ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายศิวัฒน์  แสงสิมมา โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนวนันท์  บัวตูม โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงวานิสสา  อุบลเกิด โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงญาดา  จันกลิ่น โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อ่อนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายมนัสวิน  กงเพชร โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงพริมรตา  ทาเอื้อ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายณฐพบ  ธรรมสมพร โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงอินทิรา  โตบัว โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายพลสิทธิ์  อยู่วิมานโต โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอริศรา  องอาจ โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุพิชญา  มีมาก โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ฉุมฉิม โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชนิกานต์  นิลฉ่ำ โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชนิกานต์  เครือใย โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงกนกวรรณ  วัสธูป โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงบุญธิดา  บุ้งทิม โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงอนัญญา  มีมาก โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวปณิดา  ทองสาย โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงจาฏุพัจน์  รุ่งเรื่อง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงจิราวรรณ  โพธิ์ขำ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงรัชนันท์  สวนบ่อแร่ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสโรชา  ยิ้มศรี โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกนกรดา  สกุลงาม โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายต้องชนะ  บุญทวี โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงเบ็ญญาภา  ตรีจรูญ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายศิริชัย  ศิริปภาพัศ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงชุตินันท์  ทองโชติ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อ่อนจริง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกันติชา  บุญช่วย โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายภูรดล  ฤทธิมาลี โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายกิตติพงษ์  มีรักษ์ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงรัตมณี  มณีธรรม โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงรัตราวดี  นุ่มหอม โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงไพลิน  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงรัญชิดา  จารุจิตร์ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงนรินทร์ดา  หอมประเสริฐ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงสาวิตรี  กำจาย โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงกัลยา  นิสัยกล้า โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงวีรวรรณ  สุขเลี้ยง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงสุชาดา  สาตราวุธ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงอลินรดา  ศรีคร้ามครัน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงอรปรียา  บุญช่วย โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงปณิดา  ปรีดิลก โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพิชชานันท์  เพชรรุกขา โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชนัชพร  นุ่มดี โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณัฐฐาพร  เทียนเถื่อน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงอรนิชา  มีรักษ์ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพรรณนารา  ดวงจินดา โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงชนนิกานต์  นิ่มทอง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงเรวา  จุลละวร โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธาวิน  แย้มคล้าย โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงจิรประภา  พุ่มมูล โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธนันธร  อินลี โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายณัฐวุฒิ  แจ้งเนตร โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายศิลา  ศิริมาศเกษม โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงเขมจิรา  จีนอ่ำ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายนภัสรพี  แจ้งเปลี่ยน โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายชัยชนะ  ภู่ระย้า โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายสุรพัศ  พุกสุข โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพิมลพัชร  เกยพยา โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธมลวรรณ  กนิษฐจินดา โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกนกพร  เสือพุก โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม