รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชลฑิฌา  กุลมาตร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายสิรวิชญ์  ธูปแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายจิรัฏฐ์  แสงทองคำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายศิษฎิภัคฐ์  ทองดง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายพุทธ  ชมพูนุตร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายฐิราชัย  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิตชฎามญฑ์  อ่วมเดช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอารยา  อุ๊ดหมอ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผ่อนตาม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอภิชญา  พิพัฒจิตตระกูล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายพสธร  ยอดดำเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติ์ธนศักดิ์  ทรัพย์รวงทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายกิตติภณ  ปาดอนไพร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณภัทร  พูลเหลือ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฐธิดา  ตัณฑวรา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายภูริพัฒน์  คำฝอย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายจิรพัส  ศรีธูป โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายภราดา  ทองไชย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจีรนันท์  ธรรมรัตนตันติ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพุฒิตา  อ่อนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกนกนาฎ  หาญปราบ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงบุญสิตา  โพธิวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสุธิมา  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายนักรบ  ร้อยแว่น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายภูมิณภัท  พฤทธิ์ธนัตพร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงญาณิศา  โอเว็น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงศุภนา  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายสุวิจักขณ์  จันทร์เรือง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงศรัณยพร  เอกศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายนรวร  วุฒิเดชกำจร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายภานรินทร์  เริงขวัญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายฑณธรรม  อินอิ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงศรัณย์พร  ชัยดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพรปวีณ์  มาแจ้ง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงมณีรัตน์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายฐานภัทร  ทรงความเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายปฏิภาณ  ร้อยแว่น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายณฐกร  บำรุงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกฤติมา  บุญโญอุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายกฤติพงศ์  กลิ่นเกษร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงศรันย์พร  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายรพีภัทร  แป้นคุ้มญาติ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงจรรยพร  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เกิดศรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายสิรดนัย  จันทร์กลิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายณดณ  บินกาซานี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกมลชนก  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอนุสรา  หนูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายทีฆายุ  มูลมาก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  แก้วชะโน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงรัมภ์รดา  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปริยากร  ปักษาศร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายปรัตถกร  อินทร์วัน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายฐิติพันธ์  สายสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงพลอยปภัส  วงศ์ธรรมจักร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายจิรครินทร์  กระจ่างพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายณัฐกฤษณ์  กาญจนาศักดิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงผ่องบุญ  วิมลอนุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงลภัสรดา  เกิดศรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงพิชชาภา  ธาตุเปลวทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงชลมาศ  ด้วงช้าง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงปิยวรา  ตุ้มจิบ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายศุภณัฎฐ์  สันต์สิริตระกูล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงช่อชมพู  อุ่ยเจริญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพิชชาภา  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงรักษิณา  สุนทรเกส โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงนันทัชพร  มีมาก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายเดชศิริ  ทับเปีย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายสิทธิกร  นิลสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายปัณณวิชญ์  ร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายณัฐนันท์  อ่อนสะระ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายอภิเดช  เตียนขุนทด โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงปีชฎา  พรมหล่อ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไวยมุกข์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงฐิวรรณภรณ์  สาตจีนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงสุพิชญา  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงอนวัชชา  เรืองเทศ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงเตชินี  มีมอญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงฟ้าลดา  ม่วงสวน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงชนิตา  แพรดำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงจุฑานาถ  โพชนะกิจ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสุพรรษา  อินทรพรม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แสงสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงรัชนิกา  ตาดำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอนัญญา  โมลิษวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายศิวัชฒ์  อินอิ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายภานุพงศ์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายธีระ  สูรโรคา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายชินรัตน์  ขำเปรม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายภีมพล  แก่นดำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายยศกร  เดชฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงรดา  เจียวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงธัญธร  กลิ่นประชุม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพิชญ์พรรณ  พัชราภิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงเขมรุจิ  ดำรงกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงจิดาภา  เจียวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกวินธิดา  ตาสุติน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายเจ้าพระยา  ปืนกระโทก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปภัสสร  มีชัย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธัญพัชกร  พ่วงสำเภา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงธนัญญา  วังชากร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายวชิรวิทย์  ด้วงเหม็น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงอักษรินทร์  ปานนิล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอภิชญา  เฉลิมนนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายพงศพัศ  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณิชชยา  แดงศรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายกฤติเมธา  วอเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงคิรากร  ประสงค์ศรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงวรินทิรา  เก่งสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธนิสรา  มีทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงมนสิชา  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอธิภิญญา  ไกรครุธ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงภูริชญา  หนูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสุชญา  อ่อนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ผิวเณร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงศุภัสรา  ใจแสน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายพุฒิพงศ์  อินทรไทยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงทิยากร  เชื้อน้อย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชนารัญช์  อินมณี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันมั่น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกษิดิ์ภัทร  กาแสงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกัญญาภัค  พัสสุข โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกิตติกานต์  ภิญโญยิ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายศิวัฒน์  แสงสิมมา โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงนวนันท์  บัวตูม โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายพชรพล  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายพีรธัช  นาคแจ้ง โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุนทรวิภาค โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายธนา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีวันนา โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงศํชัยประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงภัทรพร  ทุเรียน โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีนาค โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายนัทวุติ  วราเอกศิริ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงวานิสสา  อุบลเกิด โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงญาดา  จันกลิ่น โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อ่อนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายมนัสวิน  กงเพชร โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพริมรตา  ทาเอื้อ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณฐพบ  ธรรมสมพร โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงอินทิรา  โตบัว โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายจักริน  เผือกเพ็ง โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายรดาธร  ปานกิตติเมธี โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงชญาภา  จุฬาเลิศ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายตนุภัทร  พูลทอง โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายพลสิทธิ์  อยู่วิมานโต โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงอริศรา  องอาจ โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงสุพิชญา  มีมาก โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ฉุมฉิม โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงชนิกานต์  นิลฉ่ำ โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงชนิกานต์  เครือใย โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงกนกวรรณ  วัสธูป โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงบุญธิดา  บุ้งทิม โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงอนัญญา  มีมาก โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวปณิดา  ทองสาย โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงจาฏุพัจน์  รุ่งเรื่อง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงจิราวรรณ  โพธิ์ขำ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงรัชนันท์  สวนบ่อแร่ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสโรชา  ยิ้มศรี โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงกนกรดา  สกุลงาม โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายต้องชนะ  บุญทวี โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงเบ็ญญาภา  ตรีจรูญ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายศิริชัย  ศิริปภาพัศ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงชุตินันท์  ทองโชติ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อ่อนจริง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงกันติชา  บุญช่วย โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายภูรดล  ฤทธิมาลี โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายกิตติพงษ์  มีรักษ์ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงรัตมณี  มณีธรรม โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงรัตราวดี  นุ่มหอม โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงไพลิน  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงรัญชิดา  จารุจิตร์ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงนรินทร์ดา  หอมประเสริฐ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงสาวิตรี  กำจาย โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงกัลยา  นิสัยกล้า โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงวีรวรรณ  สุขเลี้ยง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงสุชาดา  สาตราวุธ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงอลินรดา  ศรีคร้ามครัน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงอรปรียา  บุญช่วย โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงปณิดา  ปรีดิลก โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิชชานันท์  เพชรรุกขา โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชนัชพร  นุ่มดี โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐฐาพร  เทียนเถื่อน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอรนิชา  มีรักษ์ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพรรณนารา  ดวงจินดา โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชนนิกานต์  นิ่มทอง โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงเรวา  จุลละวร โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธาวิน  แย้มคล้าย โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงจิรประภา  พุ่มมูล โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธนันธร  อินลี โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายณัฐวุฒิ  แจ้งเนตร โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายศิลา  ศิริมาศเกษม โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายธุวานนท์  อ่อนคำ โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายธนกร  น้ำแก้ว โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายทิวากร  น้ำจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายนครินทร์  ริมวรลักษณ์ โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกานต์พัชชา  นักผูก โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงจันทร์ทิมา  เผือกเพ็ง โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงธีราพร  กองคูณ โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงศรัญญา  หลำเทียน โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงปัณฑาวีร์  เล็กสวน โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณธิดา  อ่อนคำ โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงปภาดา  จันทร์ชื่น โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงจันทกานต์  นาคช่วย โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงเกวลิน  หมวกทอง โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงปุญญิศา  พิจิตร โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายพัชรพล  พุทฒิพล โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธีรภัทร  อ่อนนุ่ม โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงทิพย์สุดา  อ่ำพึ่ง โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงชนิตา  เต็งมิ่ง โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงรัตติยากร  มาลัยศรี โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงเมธาพร  แขกใจเย็น โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงเขมจิรา  จีนอ่ำ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายนภัสรพี  แจ้งเปลี่ยน โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายชัยชนะ  ภู่ระย้า โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายสุรพัศ  พุกสุข โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพิมลพัชร  เกยพยา โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงธมลวรรณ  กนิษฐจินดา โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกนกพร  เสือพุก โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัชชา  บัวพันธ์ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงบุตรนภา  นิลณะรัตน์ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายศรัณรัชต์  เงินแจ้ง โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกัลยกร  มีแก้ว โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปวันรัตน์  แจ้งมณี โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงธัญยวรรณ  อัมราบุตร โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายชิษณุพงศ์  พริกบุญจันทร์ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฐภัสสร  อิ่มพรหม โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ขำเดช โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธนวิชญ์  บุตรเมือง โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายณัฐภัทร  ขวัญบุญ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงอรณิชา  ศิริทองคูณ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงฟ้าประทานพร  อังศิริ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุดมแก้ว โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงบุณยาพร  ชูกลิ่น โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายอัคคพล  ริยะจันทร์ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายวสุวัตน์  จิรวัชระวงศ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายนิปุณ  พงศ์เมตต์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงกชกร  เทศนา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงสาธนี  ขันตี โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงสิสิระ  ใจแจ้ง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงปุณยภัทร  ฮวดสกุล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงนิภาธร  จึงสมเจตไพศาล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายสุวิจักขณ์  มัดสุรีย์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงบุณยานุช  ปานขวัญ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายชลกร  พิศภา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายณชนก  ลีวะพงษ์เพียร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายกรวิชญ์  จิระวงศ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงอิสรีย์  พึ่งประยูร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงวรวรรณ์  รอดพุ่ม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงกชพร  จันทร์พิลา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงอริสรา  อยู่รอด โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายพิททา  กุลวงษ์วาณิชย์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายพชรวิชญ์  วุฒิวิวัฒน์พงศ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกิดปานทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงเล็ทซี  กลั่นขจร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายธนภูมิ  กิตติยานีกุล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เป็นเพ็ชร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงธนศนันท์  ขวัญชัย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงมณฑิรา  มณฑา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายพิริยะ  จิตรมั่น โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายกฤตภาส  จบสุบิน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองปั้น โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายปองคุณ  ศรีจรัส โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายศวัสกร  ไล้ทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงชาลิสา  ช่างทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธนัชญา  ถิตย์สถาน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายนราวิชญ์  ใยสำลี โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายรชต  ภู่ระย้า โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนันท์ลินี  วอเพชร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงศศิวิมล  เพชรหาญ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายทักษพงศ์  แพ่งนคร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายกิตติ  ศุภปัญญาพงศ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอธิชา  หาญปราบ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงจารวี  สุหงษา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายภูรินทร์  ปานนิล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายกฤษช์ทิพงศ์  แจ่มไทย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงเขมิกา  ภัทรสกุลานันท์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณฐพร  ลิ้มเจริญ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายสุภกิณห์  มะโน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงธมลวรรณ  แต่ศิวิลัย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายพรรษพล  ยอดศิรจินดา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทางทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอรวรรยา  ธรรมชัย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายภูษิต  ลิมไธสง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายณภัทร  มั่นปาน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทร์น้อย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานเกิด โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชนาภัทร  แจ่มวิจิตรโต โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงบัญฑิตา  ไชยเพชร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายณปก  มีเสมา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณัฐศรัญญา  พงษ์ทรัพย์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณัฐศุภเสฏฐ์  จันทร์จิตร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกีรติญา  ธัชกัญญพัชร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายบวรวิทย์  ศุภปัญญาพงศ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกชพร  ตติยก้องเกียรติ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธิชนันทร  บาลี โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายสรวิชญ์  สุขะโต โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพลอยพิชชา  จีนจันทร์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายสุพิชฌาย์  เชตุวรรณ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายเจตนิพนธ์  ขำดำ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงศรัญญา  ศรชัย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายแผ่นดิน  มั่นอยู่คง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงทัตพิชา  เดชมา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงภิรัญญา  ศรทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปวริศา  กิ่งกัน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพลอยไพลิน  โห้ฉ่ำ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายพชร  โห้ฉ่ำ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์เทพ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงวรรณกร  ศรีตูมแก้ว โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายพีระพันธุ์  พุกกะเจียม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สืบสายอ่อน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณัฐนันท์  จีนจันทร์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงณหทัย  แสงอรุณ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธีธัช  ศรีน้อย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงสุธีรวีร์  จูสิงห์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายบุญณพัฒน์  บุญลี้ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายพชรกร  กำมา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานดำ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายจารุพิชญ์  สนธิพรรค โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายกฤติเดช  ปานสะอาด โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายวชิรวิทย์  ยอดดำเนิน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เพิ่มผล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงอนันตญา  เสมา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอภิสรา  สุวรรณประทีป โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายชยุตม์  กาญจนะ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายณิชชา  ลิ้มตระกูล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม