รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปิยธิดา  จิตต์ภักดี โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายชิษณุพงศ์  พารา โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายรักคุณ  สยามไชย โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงรญา  เปรมอิสระกูล โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจันทัปปภา  โพธิ์ผลิ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายขอบฟ้า  ทิพย์กองราษฎร์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายปกร  ปราบพาลา โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงญาณาภรณ์  ขอค้า โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายธิปรมี  สิงห์ทอง โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงอาทิตยา  บำรุงพิทักษ์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายณฐพงศ์  ทองคง โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงณัฐิภา  โกมลฤทธิ์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายชลันธร  เกรียงไทยสงค์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอินทัชฌา  โปร่งพรมมา โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงศิรภัสสร  พุ่มประเสริฐ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจุฑามณี  สิงห์ชา โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐวัสส์  นันทอุฬารกุล โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายธัชธรรม์  เตชะราชันย์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวรินทร  บำรุงธรรม โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพิชญาภา  เชื่อมสมพงษ์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพิญญ์สินี  เปลี้องเจริญ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฐค์ภัทรสุดา  บุตรโท โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวิรารักษ์  เศรษฐสิโรตม์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายศุภกร  สายธนู โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายนิลพัทธ์  เลี่ยงความชั่ว โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายธนาคาร  ชื่นอร่าม โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายกษิดิศ  คำเสนาะ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายธีรวัตร  ศรีบุรี โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปานขวัญ  ปอแก้ว โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงกมลวรรณ  ผสมทรัพย์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงชนกนาถ  ผลไธสง โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงนฤมล  ไปนาน โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงขวัญสุภา  วันทอง โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงภูริชญา  ธรรมรักษา โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงอัญลีกร  อนุตรเวสารัช โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงสาริศา  ระดาวงค์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายอิทธิเดช  โฉมกลาง โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายภัทรพล  ชมบุญเรือง โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงภูเพชรผกา  พิทักษ์กรณ์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงพิชชาภา  หาบุญมี โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายธนพนธ์  สายบูรณ์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงลลิตภัทร  เจริญเดชาสิน โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณัฐวรา  จุดมี โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ฉลอมพงษ์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงพสชนัน  ศรีธรรมมา โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงมุธิตา  แม่นมั่น โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองคำ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพรปวีณ์  ยงยุทธ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพีรยา  ทิวาสถาพร โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงศิรินภา  ก้องสมุทร โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายสิรภพ  บุตรสาร โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายณัฐนันท์  สุวิปาลวัฒน์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงรินรดา  ผลบุญ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายปรีติรัตน์  นามบุตร โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกัญญาภัค  สอนโพนงาม โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงเนตรนภา  ทองเขียว โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอัจฉรินธร  ปุณโณฑก โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงมนฤดี  ขำหาญ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงณัฐฐิญา  ดำพะธิก โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงธิดารัตน์  เชิดชิด โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงภัทราภา  คำศรีไพร โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายศุภกร  กฐินใหม่ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายปุณญพัฒน์  สุวิปาลวัฒน์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจิรฐารัตน์  กันหนู โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายชีวานนท์  หอยสังข์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปัญภัทรา  รักสนิท โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงชนัญชิดา  น้อยสุพรรณ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนันทภัค  โนรินทร์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วภูทอง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายพงศกรณ์  โสภารัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายกันต์พจน์  สิริมังคลกิตติ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกันต์ธนัท  ปริยวัฒน์กูล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณฤดี  โมกขะเวส โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปวิชญา  คำศรี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายณภัทร  เมมาลี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงเอญารัตน์  โพธิ์นิล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายภาณุพงศ์  โสภารัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายศรณ์ฐวุฒิ  จิตต์อำพร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายจิรนัฐร์  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายภูริพัฒน์  บุญประเวช โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายณัฐกิตติ์  ยามาชิตะ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายศุภากร  ซื่อภักดี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัฎฐ์ฏาพร  รื่นเริงใจ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงกนกพิชชา  กันทะอิน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยศิริ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายภณพงศ์  ทองสอน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงอนรรญภรณ์  กันนุลา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณัฐนิชา  เภตรา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกนกลักษณ์  โกวิทวิฑูร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพิชญาดา  บางเขียว โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปนัดดา  ปานเจริญ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงรุจิรัตน์  สุกแก้ว โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภูเดช โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณัฐนันท์  เปียงเถิน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพุทธิมา  นวลนาค โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายณภัทร  กาลจักร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายศรัณยพงศ์  อิศรานุกูล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนิมมานนรดี  กรี่ทอง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายพชรพล  พัฒโนทัย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายคุณานนท์  ยืนยัง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปภาดา  ลาภเจริญสิน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกฤตภัทร  เนวิลัย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายพชร  สุมะนา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณภศิริ  ทองสอน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายสรวิศ  บุญมา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสุรภา  มัชฌิมา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายเธียรวิชญ์  เอื้อจิรกาล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงสิริกมล  เพชรสมนึก โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายปเมธินทร์  เกิดโมลี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายปภินวิช  ทองเสริมสุข โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองเสน่ห์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสิฏางค์  ลิ้มวาณิชชัยกิจ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปวีณธิดา  วงศ์เด่นวงค์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงศ์เด่นวงค์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงธนัทสุดา  นิ่มสุวรรณ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนันทวรรณ  ตันนานนท์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพันพัสสา  ริยาพันธ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายเขมณัฏฐ์  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพิชญาภัค  ปัญจลักษณ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายนวศรณ์  ลับภู โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสิริวิมล  แก้วสม โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอชิรญา  จันทราช โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายตฤณ  กันยะธง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายปรวรรธ  เชาวน์ชะตา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายกันต์พจน์  กฤตเรืองฤทธิ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายอริยะวัฒน์  วิรัชชัย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายสิรภพ  เจริญทรัพย์พานิช โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงธัญพิมล  เสือตาด โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายอนุศิษฎ์  จินตนา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอทินา  บรมัตถ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฐชนก  อินทร์มะดัน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายชวินกิตติ์  ศรีแช่มช้อย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธีรนัย  กังอี้ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปาณิสรา  ปธานินธนตุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงสุชานันท์  หล้าสา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายภูวริช  บุตดีวงศ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  เพชรสังคูณ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงศวิตา  แพงศรี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายนรภัทร  บูรพาศิริวัฒน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวีรินท์ภัค  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพัฒน์นรี  วิเศษกุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายภาคิน  นันท์ธนยากุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงเลิศล้ำ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปาณิศา  คงแนวดี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณัฐชนน  พุทธา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณัฐพัชร  ประชานารถ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายนิติพัทธ์  ศิริอัครลาภ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายศิวกร  ตุ้มมี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปริยาภร  ขุมทอง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงลลิตา  กมลวิเชียร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปุณณิตา  นวชินกุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงทัตพิชา  ราชแสง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงโสภา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายกันตพัฒน์  สุขอารีลักษณ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณิชชา  แก้วพิพักษ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงแพรวา  เบญจวรางกูล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายวชิรวิจน์  สุวรรณราช โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายจิณณะ  เกียรติสุดาเกื้อกูล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอสมาภรณ์  สุจริต โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงภัทรภร  ธีระจินดาชล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงวิชิตา  อภิรักษ์นิยม โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนฤภร  ชูทอง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รอดมา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายชิน  ธนชัยวิวัฒน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงโสวราพรรณ  สุขใส โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไผ่สีสุก โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงพลอยชมพู  อุตรพาท โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายเดชชาติ  ทาศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นายฉัฐกนก  กนกหงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นายปราชญ์  วิเชียรเครือ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายพัณณกร  ชาวกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นายกิตติโชติ  กิจโชติธำรง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นายพงศ์พณิช  ทาเคอิ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นายศิวกร  สอนสะอาด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นายนนฑิวัฒ  ธไนสวรรค์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นายรังสิมันตุ์  สัตยารมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นายพลกฤต  กิตติกุลนารา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นายอัครเดช  โคเรซาวา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายชลภัญญ์  กิจกุลพิเชฐ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายพีรดนย์  จึงศิรกุลวิทย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวฐานิดา  คงศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงจินห์จุฑา  วงศ์สายเชื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายศักดิโชติ  ศรีขำ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวจันทร์จรัส  ตั้งเจริญศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายชยพล  ตุลาผล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายวชรธร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นายวัชรวุฒิ  วุฒิศิริวิโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นายญาณสิทธิ์  ฮุนศิริกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายวรธร  คชรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายพันธุ์ธัช  โชติรัตน์สิริกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายกฤติน  นาคขุนทด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายเสกข์  กางกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายธนธัส  ทวีนุช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายภากร  ทองมีหลาก โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายชยุต  แปลกประพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายอดิเทพ  ม่วงงาม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายเดชานนท์  ศรีสด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงภัควลัญช์  ใจใส โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายคุณัชญ์  อาบสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายพันธุ์ธัช  ห่าว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายพูนสุข  นาคากาวา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอิศริยา  ธาดาจิรันดร์กุล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณัจฉรียา  วรรณปิยะรัตน์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  รัตนวิมลพงศ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงกันยาวีร์  เกล็ดจีน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงพลอยกานต์  ทองมีหลาก โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงปัณฑาวีย์  ศรีหะวรรณ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงธนญา  น้อยคำภา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงโชติวรรณ์  อำไพ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอัญญนันท์  รชตนภัทร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิชญ์พิรชา  สุพัฒนวาณิชกุล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงนพัตพร  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงฐนัทธญาณ์  นิกรมวโณลักษณ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  ศรีหะวรรณ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงศรัณย์พร  เกียรติกุลขจร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกรวรรณ  อินทรทัต โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสิริมนต์  จำเริญสุขสม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฐนันท์  จำเริญสุขสม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกุลจิรา  วรรธนาภา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปนิตา  รัตนวราหะ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงฟ้าใส  ไม่ปรากฏนามสกุล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพัชรวลัย  กุลบุตร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงศิรดา  สาหล้า โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภัทรจิต  สุทธิโอภาส โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงเขมิกา  พรภิกานนท์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัฐกมล  จักรจันทร์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงธัญชนก  คำภักดี โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงสุพิชญา  กระจ่างมล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงวิรุฬห์รักษ์  ราษฎรศักดิ์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงมัณยาภา  แจ่มเจริญ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 นางสาวน้ำฟ้า  เฉวียงหงษ์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงภัคจิรา  แป้นมา โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 นายปิยนาวี  แสวงหาทรัพย์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายสิรดนัย  มะลิหอม โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพัชญ์อนัญญา  วงศ์เดชสกุล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายปีติพัฒน์  อภิชนกิจ โรงเรียนนานาชาติรักบี้ 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายปีติคุน  อภิชนกิจ โรงเรียนนานาชาติรักบี้ 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายเอลีชา  ตลึงจิตร โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายณัฐพงศ์  ขำคง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม