รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงคณิตา  มุทาพร โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุพิชญา  ขันทอง โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปองกานณ์  นิ่มสุวรรณ์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญพิชชา  ชนะพาห์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นกน้อย โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายพัทธดนย์  ฆนาพรวรกาญจน์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปิยธิดา  จิตต์ภักดี โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายชิษณุพงศ์  พารา โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายรักคุณ  สยามไชย โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงรญา  เปรมอิสระกูล โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจันทัปปภา  โพธิ์ผลิ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายขอบฟ้า  ทิพย์กองราษฎร์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายปกร  ปราบพาลา โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงวริศรา  ทรัพย์ยิ่งอนันต์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชญาพิมพ์  วงศ์ดำรงพันธุ์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพนิตตา  เข็มสอน โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเพียรพริมา  เวียงศิริ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายจักรพงศ์  ไตรกิศยากุล โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายพีรพัทธ์  วิริยะโยธิน โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงสุภัสสรา  โกมรัตน์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงญาณาภรณ์  ขอค้า โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายธิปรมี  สิงห์ทอง โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงอาทิตยา  บำรุงพิทักษ์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายณฐพงศ์  ทองคง โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงรตนพร  พูลสิน โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงณัฐิภา  โกมลฤทธิ์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายชลันธร  เกรียงไทยสงค์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอินทัชฌา  โปร่งพรมมา โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงศิรภัสสร  พุ่มประเสริฐ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงจุฑามณี  สิงห์ชา โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฐวัสส์  นันทอุฬารกุล โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายธัชธรรม์  เตชะราชันย์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวรินทร  บำรุงธรรม โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพิชญาภา  เชื่อมสมพงษ์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพิญญ์สินี  เปลี้องเจริญ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐค์ภัทรสุดา  บุตรโท โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงวิรารักษ์  เศรษฐสิโรตม์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายศุภกร  สายธนู โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายนิลพัทธ์  เลี่ยงความชั่ว โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธนาคาร  ชื่นอร่าม โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายกษิดิศ  คำเสนาะ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายรพีภัทร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายกรณภัทร  จันทร์พร้อมศรี โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงญาณาธิป  โปร่งพรมมา โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงวรรณกร  แถมสุข โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงแทนขวัญ  รักเงิน โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายศุภกร  สุโรพันธ์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายกฤตเมธ  บุญปลอด โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายชัยยศ  ประภานฤชัย โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฐธิดา  เหมาะสมัย โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายภัทรกร  ต้นน้อง โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายธีรวัตร  ศรีบุรี โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปานขวัญ  ปอแก้ว โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงกมลวรรณ  ผสมทรัพย์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงชนกนาถ  ผลไธสง โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงนฤมล  ไปนาน โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงขวัญสุภา  วันทอง โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงภูริชญา  ธรรมรักษา โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงอัญลีกร  อนุตรเวสารัช โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงสาริศา  ระดาวงค์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายอิทธิเดช  โฉมกลาง โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายภัทรพล  ชมบุญเรือง โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงภูเพชรผกา  พิทักษ์กรณ์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงพิชชาภา  หาบุญมี โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายธนพนธ์  สายบูรณ์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงลลิตภัทร  เจริญเดชาสิน โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณัฐวรา  จุดมี โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ฉลอมพงษ์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงพสชนัน  ศรีธรรมมา โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายนพดณ  ขอศรีกลาง โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพาขวัญ  ศรสุริยา โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงมุธิตา  แม่นมั่น โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองคำ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพรปวีณ์  ยงยุทธ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพีรยา  ทิวาสถาพร โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงศิรินภา  ก้องสมุทร โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายสิรภพ  บุตรสาร โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายณัฐนันท์  สุวิปาลวัฒน์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงรินรดา  ผลบุญ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายปรีติรัตน์  นามบุตร โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกัญญาภัค  สอนโพนงาม โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงเนตรนภา  ทองเขียว โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอัจฉรินธร  ปุณโณฑก โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงมนฤดี  ขำหาญ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฐฐิญา  ดำพะธิก โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงธิดารัตน์  เชิดชิด โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงภัทราภา  คำศรีไพร โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายศุภกร  กฐินใหม่ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายปุณญพัฒน์  สุวิปาลวัฒน์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงจิรฐารัตน์  กันหนู โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายคชานนท์  พวงกลิ่น โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงสรัลรัตน์  สุวรรณเรือง โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงศุภิสรา  มูลขำ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงศุยาศิณี  เกตุชลารัตน์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงทัศพร  สุขสานต์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกัญจน์ณัฎฐ์  ทรงศรี โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกุลรัตน์ชนม์  ทรงศรี โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงษิรภัทรษร  สีเขียว โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงเพ็ญณัฐศร  คุ้มภัยเพื่อน โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกานต์รวี  จันทกุล โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกีรติคุณ  ปาปะไพ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายพชร  ศรีนาค โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายปุณณวิทย์  พันธ์เลิศ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงนภัสสร  วัชรพงศ์ชัย โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสุดารัตน์  พลแสน โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พ้นภัย โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงลภัสรดา  เอมลับ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงสุพนิตา  สุกใส โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงศิริพิไลพรรณ  สัยอีเม้ง โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  สุวรรณณิน โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายพลรัตน์  ไพรอนันต์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายพลาพิพัฒน์  รัตนวิจิตร โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงคีตารัตน์  มณีภาค โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชนาภัทร  อุ่นผง โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงภารดี  พิลึกเรืองเดช โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปภาวรินท์  สาระรัตน์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพิชญาภา  หนุนภักดี โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายชีวานนท์  หอยสังข์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปัญภัทรา  รักสนิท โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงชนัญชิดา  น้อยสุพรรณ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงนันทภัค  โนรินทร์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วภูทอง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายพงศกรณ์  โสภารัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายกันต์พจน์  สิริมังคลกิตติ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงกันต์ธนัท  ปริยวัฒน์กูล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณฤดี  โมกขะเวส โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปวิชญา  คำศรี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายณภัทร  เมมาลี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงเอญารัตน์  โพธิ์นิล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายภาณุพงศ์  โสภารัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายศรณ์ฐวุฒิ  จิตต์อำพร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายจิรนัฐร์  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายภูริพัฒน์  บุญประเวช โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายณัฐกิตติ์  ยามาชิตะ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายศุภากร  ซื่อภักดี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณัฎฐ์ฏาพร  รื่นเริงใจ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงกนกพิชชา  กันทะอิน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยศิริ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายภณพงศ์  ทองสอน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงธนัญญาพร  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายปรัชญณัฐ  รักสนิท โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายณัฐวีร์  โพธิ์ศรี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายชิษณุพงศ์  อิทธิพรศิริ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายกันตพัชร  กลิ่นหอม โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงต้นน้ำ  ตรีปัญจศิล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วราเมธาชัยกุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายภัทรพล  ปันตุ่น โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตดีวงศ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงสุภานัน  กุลละวณิชย์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายธนกฤต  เกียรตินิยม โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงสวรินทร์  จินตนา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายภาคิน  สราวุธวัฒนากร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงพิชชา  เชื้อสิงห์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตันเสวตวงษ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงนรัตน์วรรณ  สกุลนิรันดร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงชนันธร  รวมเจริญ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงณัฐนิชา  หาศรี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงเบญญาภา  สุจริตกุลธร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงอนรรญภรณ์  กันนุลา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฐนิชา  เภตรา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกนกลักษณ์  โกวิทวิฑูร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพิชญาดา  บางเขียว โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปนัดดา  ปานเจริญ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงรุจิรัตน์  สุกแก้ว โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภูเดช โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐนันท์  เปียงเถิน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพุทธิมา  นวลนาค โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายณภัทร  กาลจักร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายศรัณยพงศ์  อิศรานุกูล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนิมมานนรดี  กรี่ทอง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายพชรพล  พัฒโนทัย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายคุณานนท์  ยืนยัง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปภาดา  ลาภเจริญสิน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายกฤตภัทร  เนวิลัย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายพชร  สุมะนา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณภศิริ  ทองสอน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายสรวิศ  บุญมา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสุรภา  มัชฌิมา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายเธียรวิชญ์  เอื้อจิรกาล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสิริกมล  เพชรสมนึก โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายปเมธินทร์  เกิดโมลี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายปภินวิช  ทองเสริมสุข โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองเสน่ห์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสิฏางค์  ลิ้มวาณิชชัยกิจ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปวีณธิดา  วงศ์เด่นวงค์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงศ์เด่นวงค์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธนัทสุดา  นิ่มสุวรรณ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนันทวรรณ  ตันนานนท์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพันพัสสา  ริยาพันธ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายเขมณัฏฐ์  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพิชญาภัค  ปัญจลักษณ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายนวศรณ์  ลับภู โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสิริวิมล  แก้วสม โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอชิรญา  จันทราช โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายตฤณ  กันยะธง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายปรวรรธ  เชาวน์ชะตา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกันต์พจน์  กฤตเรืองฤทธิ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายอริยะวัฒน์  วิรัชชัย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายสิรภพ  เจริญทรัพย์พานิช โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธัญพิมล  เสือตาด โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายอนุศิษฎ์  จินตนา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอทินา  บรมัตถ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐชนก  อินทร์มะดัน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายชวินกิตติ์  ศรีแช่มช้อย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธีรนัย  กังอี้ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปาณิสรา  ปธานินธนตุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสุชานันท์  หล้าสา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายภูวริช  บุตดีวงศ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  เพชรสังคูณ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงศวิตา  แพงศรี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายนรภัทร  บูรพาศิริวัฒน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวีรินท์ภัค  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพัฒน์นรี  วิเศษกุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายภาคิน  นันท์ธนยากุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงเลิศล้ำ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปาณิศา  คงแนวดี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณัฐชนน  พุทธา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายณัฐพัชร์  ประชานารถ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายนิติพัทธ์  ศิริอัครลาภ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายศิวกร  ตุ้มมี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปริยาภร  ขุมทอง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงลลิตา  กมลวิเชียร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปุณณิตา  นวชินกุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงทัตพิชา  ราชแสง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงโสภา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายกันตพัฒน์  สุขอารีลักษณ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณิชชา  แก้วพิพักษ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงแพรวา  เบญจวรางกูล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายวชิรวิจน์  สุวรรณราช โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายจิณณะ  เกียรติสุดาเกื้อกูล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงอสมาภรณ์  สุจริต โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงภัทรภร  ธีระจินดาชล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงวิชิตา  อภิรักษ์นิยม โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงนฤภร  ชูทอง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รอดมา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายชิน  ธนชัยวิวัฒน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปริยากร  หวินกำปัง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณิชกมล  ธีรชัย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงดี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอริญชยา  ราโรจน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชญานิศ  ไชยอาดูล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงญาณิศา  ก้อนคำ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงโสวราพรรณ  สุขใส โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไผ่สีสุก โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพลอยชมพู  อุตรพาท โรงเรียนวัดบ้านนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายกันติณัณท์  พิเชียรเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายธนากร  อ่วมแย้ม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายกตัญญู  มาสุข โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายชนม์พิทักษ์  ฉลวยศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายอัคราวัตร  ชาเคน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายปองคุณ  นวชินกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายธงไชย  พรมีไชย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายกวิน  แซ่คู โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายวรธน  โกเมนจรัสวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายรัฐศรัณย์  สมหวัง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงฟาตินโมฮาเหม็ด  ออนดาวูด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายศิวกร  สวัสดี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงธัญจิรา  ยิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายเภฑาย  รัชรากร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายธีรภัทร  เดชสุภา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายกันตพัฒน์  สวัสดี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปรีชาไว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายภาคริษฐ์  เอี่ยมโชติชวลิต โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงณิจิรสิริ  สถานทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายณัฐชานนท์  โทนทรนง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงบุญญวีร์  เลิศสุวรรณกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายณฐพงศ์  ผจญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายภูวิศ  พัฒนผล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายธีรดนย์  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายธนกร  อิริยาภิชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงกัญณัชชา  ประสงค์ปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงสิริกานต์  พวงกุหลาบ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายพิรพัฒน์  จิตรประทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายศรัณย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายเดชชาติ  ทาศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นายฉัฐกนก  กนกหงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นายปราชญ์  วิเชียรเครือ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายพัณณกร  ชาวกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นายกิตติโชติ  กิจโชติธำรง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นายพงศ์พณิช  ทาเคอิ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นายศิวกร  สอนสะอาด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นายนนฑิวัฒ  ธไนสวรรค์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นายรังสิมันตุ์  สัตยารมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นายพลกฤต  กิตติกุลนารา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นายอัครเดช  โคเรซาวา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายชลภัญญ์  กิจกุลพิเชฐ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายพีรดนย์  จึงศิรกุลวิทย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวฐานิดา  คงศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงจินห์จุฑา  วงศ์สายเชื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายศักดิโชติ  ศรีขำ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวจันทร์จรัส  ตั้งเจริญศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายชยพล  ตุลาผล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายวชรธร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นายวัชรวุฒิ  วุฒิศิริวิโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 นายญาณสิทธิ์  ฮุนศิริกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายวรธร  คชรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายพันธุ์ธัช  โชติรัตน์สิริกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายกฤติน  นาคขุนทด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายเสกข์  กางกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายณฐวัฒน์  วิวรรธนพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายจื่อ ซิง  นิ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นายนิพิฐพนธ์  สัจจเดว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายศุภณัฐ  ปัญจมาสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายณภัทร  กงพาน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายธนสิทธิ์  ธนะนพรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายปวรวิช  บุญวรรณโณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายเมธาสิทธิ์  หยาง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายภูผา  ฐิติสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายบุริศร์  กงพาน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายพงศภัค  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายกิตติคณิศร  ศรีสิงห์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายธนธัส  ทวีนุช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายภากร  ทองมีหลาก โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายชยุต  แปลกประพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายอดิเทพ  ม่วงงาม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายเดชานนท์  ศรีสด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงภัควลัญช์  ใจใส โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายคุณัชญ์  อาบสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายพันธุ์ธัช  ห่าว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายพูนสุข  นาคากาวา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายพชรคุณ  วจนานวัช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธนวันต์  พัฒนะกูล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธนกฤต  กลางพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายนรภัทร  ศรีเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายพลภัทร  รัตนพล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายชนม์ธนัช  กอบชวาล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายวรดร  รัตนรจนานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายชีวอน  ชอย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายตฤณ  ศิริเนตร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายจิณณะ  ทิพยศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกฤญลัย  ตันฮะเส็ง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงมุกตะวัน  ยะราช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายทีฆโชติ  เกิดดี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายโชติศุภกานต์  อำไพ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายรชต  พาภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอชิรญา  ตันติเสรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปริยากร  อนุตรพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายสัณห์  กางกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายปรมโสภณ  ประวันจะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายพชรวัฒน์  ทับพุ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายกรพัฒน์  โสมมาก โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายณัฐชนน  มรรคไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายณัทกฤต  พนมมรรค โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปวิตราพร  สุรพิพิธ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายรัฐนันท์  บัณฑิตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายพฤทธิ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกรีติกา  ซิงค์ ชาวสวน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายภูผา  อุตเสนา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายกวีวัธน์  เงินอำนวยผล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงอิศริยา  ธาดาจิรันดร์กุล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงณัจฉรียา  วรรณปิยะรัตน์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  รัตนวิมลพงศ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงกันยาวีร์  เกล็ดจีน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพลอยกานต์  ทองมีหลาก โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงปัณฑาวีย์  ศรีหะวรรณ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงธนญา  น้อยคำภา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงบุริมนาถ  เกียรติขจรฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงนรีรัตน์  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงณัชญาวัลภ์  ไพลดำ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงศศิธร  เตชะพงศ์ประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงเบญญาภา  คิม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงนันท์นภัส  กุศล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงรัญชิดา  บุญเหลือ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงโชติวรรณ์  อำไพ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงอัญญนันท์  รชตนภัทร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพิชญ์พิรชา  สุพัฒนวาณิชกุล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงนพัตพร  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงฐนัทธญาณ์  นิกรมวโณลักษณ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  ศรีหะวรรณ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงศรัณย์พร  เกียรติกุลขจร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกรวรรณ  อินทรทัต โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสิริมนต์  จำเริญสุขสม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณัฐนันท์  จำเริญสุขสม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงกุลจิรา  วรรธนาภา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปนิตา  รัตนวราหะ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงฟ้าใส  ไม่ปรากฏนามสกุล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพัชรวลัย  กุลบุตร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงศิรดา  สาหล้า โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงภัทรจิต  สุทธิโอภาส โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงเขมิกา  พรภิกานนท์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณัฐกมล  จักรจันทร์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงภัทรจาริน  สุทธิโอภาส โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงทรรศอร  อุดมพรพนารักษ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกันธิชา  ปั้นสง่า โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงธัญชนก  คำภักดี โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงสุพิชญา  กระจ่างมล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงวิรุฬห์รักษ์  ราษฎรศักดิ์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงอุรชา  พนมเชิง โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายคฑาวุธ  สมบูรณ์นาวิน โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงมัณยาภา  แจ่มเจริญ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวน้ำฟ้า  เฉวียงหงษ์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงภัคจิรา  แป้นมา โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 นายปิยนาวี  แสวงหาทรัพย์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงสลักฤทัย  ยังวรรณ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายนิธิภัทธ์  โรจน์รุ่งศศิธร โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายขัตติยะ  นาสิงบุตร โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายพรพล  สุขธงไชยกูล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 นางสาวชมพูนุช  นันทนิน โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 นางสาวสิริยากร  เทพคำดี โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายสิรดนัย  มะลิหอม โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพัชญ์อนัญญา  วงศ์เดชสกุล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายกุมุท  ตาเรือนสอน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์วาลย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงปิยะธิดา  พิมดา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายชัชวาล  ไข่มุกข์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายชัยพัทธ์  ทุ่งระเหิน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายณัฐวัฒน์  สังข์คุ้ม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายธนากร  ทวีคูณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายภานุสรณ์  ผาดำ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายชาลี จอห์น  แม็คเกรย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายธันวา  สารี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายปองคุณ  คำสา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายประเสริฐศิลป์  อุดม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายพงศ์ภรณ์  เอมอุทัย โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายอนุวิท  สมรักษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชุมหิรัญ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายพริษฐ์  จันทอุตสา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายนัธทฒน์  ยวงไธสง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายอดิเทพ  ชุมทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายคฤหัสถ์  สอรักษา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายปิยะวัชร์  โคตรประทุม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายกริชศิวะ  หล้าภูเขียว โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายร่มเกล้า  จุลถาวร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายณัฐพล  จันทร์เกษร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายภูริวัฒน์  สุทธิ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายจิรภัทร  เขียวศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายกิตติเดช  มูลตรีปฐม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสว่าง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายวิกรม  วงค์ดินดำ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงชลนิภา  ศรีทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงปิยดา  ตีสถิตย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงพรกนก  พุ่มรักษา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงภัณฑิรา  พินันพร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  เฟอร์กูสัน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงนาตาชา  ฮิลล์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงสายธาร  เกตุแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงสุทัศนี  จ้อยมณี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงชลดา  นิลสาวรรณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เสามั่น โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงณัฐฐินันนท์  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงฐิติพร  สิงห์งอย โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายกษม  เรืองเที่ยง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายก้องภพ  เกิดศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายกุลธร  แสนเสนา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ลาภมาก โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์มาก โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายตุลยวัต  มงคล โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายปฐิญญา  จันทา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายยศกร  เจริญวัฒนวิญญู โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายรัชชานนท์  ปัฐวี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายวิศิษฏ์  นิลทัย โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายศุภชัย  มูลต้น โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายสุรศักดิ์  ปันเขียว โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายอัศวิน  แก่นจันทร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายนฤสรณ์  พริ้งเพราะ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายณัฏฐวี  ฮามพันเมือง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายณัฐพงษ์  อุดม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงฐิตาพร  เทพมา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงจารุวรรณ  โยแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำสัตย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงฟ้าใส  ภายศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญชาติ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงรัชนีกร  บุตรรอด โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงรุจิรา  หูประโคน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงุวัญทิญา  เจริญรัมย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงวิชญาดา  เทพเสน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงศศวิมล  รอยประดิษฐ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงอธิชา  อานีกู โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงอโนชา  มิลานนท์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทาบัณดิษฐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงพฤทธิพร  อินทนิล โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงวรัชยาภรณ์  ยะภักดี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชุมพรศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงนันฑิญา  ลาเบ้า โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงอารดา  จันโท โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เอื้อไทสง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงณัฐนิชา  กราบเรียบ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงสุพัตชา  คินธร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงสุจิตรา  คินธร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายธีรเดช  มีสูงเนิน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายนพดล  แช่มช้อย โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  พันธ์ุโศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายกันต์ธีร์  เวียงทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายฐากร  จันสมุด โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายณัฐฐานันท์  ช้างสาร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายธรรมธร  มานะบุตร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายพิชัย  สังข์ทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายปุณณภพ  เอี่ยมเวียง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายอภิวัฒน์  ไตรรงค์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายอนุศักดิ์  ภูมิสิทธิ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายธนากร  มากรัมย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงชาลิตา  บุญทิม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงมณฑิตา  เจริญภาส โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงศรันยา  นุชถนอม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงศิราพร  คงสุวรรณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงอภิสรา  สถิตถาวรศักดิ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงมาเรีย  อ่อนศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงณัฐณิชา  จานุสังข์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงนันทิกานต์  อาษามั่น โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงปุณญาพร  จีระสุข โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงพรประภา  แกล้วกล้า โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงพิชชาพร  เนียมกล่ำ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงศรัญกร  ก้นแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงศรัญกร  กันแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงสุชัญญา  นพพงษากิจ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงจินดาหรา  สมวาจา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงชนัดดา  ศรีตระเวน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงจิรัชญา  ผลน้ำผึ้ง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงยศกร  ชาญสำโรง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงศิริลักษณ์  งามสมบัติ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงศศิกานต์  ประสพลาภ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงจิรภัทร์  นนท์ชาลี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงปิยวรรณ  พังขันธ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงณัฐนพิน  สกุลคู โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงธนโชติ  สิริเลิศปัญญา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ธนวัฒน์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายชานน  มัครมย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายจักรากร  รักษาทรัพย์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายธิติวุฒิ  ละออเอี่ยม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายวิทกร  แป้นเชื้อ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายอนันตชัย  บุตรอินทร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายภูธเนศ  เอนกคณา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายวิศวกร  สังข์ทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายกิตติพัฒ  นางาม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายธีรวัฒน์  พีงาม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายปัญญา  ไกรเพชร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายปรัชญา  ไกรเพชร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายศาสตร์ตราศิลป์  ดิษประศาสตร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์คำ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายเกียรติภูมิ  พิมพ์นนท์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายเกียรติวิสุทธิ์  วันพุธ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายคธาภัทร์  แก้วเนตร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายชิณณวรรษณ์  บุญสังข์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายสุทธินัย  กะทิศาสตร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายไอศูรณ์  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงกรกมล  เจริญเอกลาภ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงญาณภัทร์  เวียงลอ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ห่อยไธสง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงสุชานันท์  ชินโฮง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงอริยา  ห้วยใหญ่ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงณัชชิตา  จำนิล โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงนริศรา  แสงสว่าง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงพรทิพา  แก้วไพศาล โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงวรนุช  คงเกิด โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วคำ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงอภิฤดี  ท้าวพา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงมีณา  คงมณี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงบุญวดี  การุญบริรักษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงธิติมา  ศิริวงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงภูธรินทร์  ภูวงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายเทพพิทัก  มูลอามี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
554 นายอภิมุข  นุ้ยห้วยแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นายนิรันดร์  พูนศรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นายธัญชนิต  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายอัครพล  อินทร์รอด โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นายพิธิวัฒน์  สุพัฒทา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายฉัตรมงคล  กาฬสุวรรณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นายวรวุฒิ  หลีกทุกข์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นายสายฟ้า  งามสมชาติ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงวรรณขวัญ  จันทร์หล้า โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นายณัฐนันท์  พรมสุ่น โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นายปรมัตต์  คำแสง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวชวัลลักษณ์  นามประโคน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นางสาวณัฐริกา  แก่นทน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นางสาววรัญญา  อาคเทา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวสาวินี  ศรีอุดม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นางสาววัลยา  สุขคง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นางสาวปิยะธิดา  แนงแหยม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวลลิตา  เสนานุช โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวกัลยากร  มูลน้อย โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวอาทิตยา  สายโสภา โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวชไมพร  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงณัช่ลิฏา  ศรีโนนยาง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวปิยะรัตน์  สัตตะนาโค โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวชนกนาถ  เสือรักษ์วงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวขัติยาภรณ์  ผมศักดิ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นางสาวอธิตญา  ทิมกระจ่าง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  จันทราช โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นางสาวธิดารัตน์  อำพันเสน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงปณิดา  ในโนน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 นางสาวชลธิชา  ดอกมะลิ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวมินตรา  พรมสิทธิ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวปิยะณัฐ  แซ่โซว โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวพรรณนิภา  สมสาย โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวสุดารัตน์  สร้อยดอก โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงจิรัญญา  หาประโคน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงอนันตาพร  นาคพงษ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นางสาวกสิณา  ผ่านด่าน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 นางสาวนฤพร  ทบอาจ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 นายณภัทร  ทานะวัตร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 นายณัฐนิช  โพธิราช โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงนิชานันท์  กลึงกลางดอน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวศิริขวัญ  จันทร์หล้า โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 นางสาวณัชชา  คำพรม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 นางสาวรัตติกาล  สินนอก โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 นายธุวานนท์  เนาวรัตน์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 นายสิรภพ  แช่มชอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายสายชล  แช่มช้อย โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายรังสรรค์  สุขทวี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 นางสาวณัฐณิชา  หอมจันทร์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 นางสาวพัตรพิมล  เบอร์ไธสง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงกฤติยาณี  สัมผัสสิน โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายปีติพัฒน์  อภิชนกิจ โรงเรียนนานาชาติรักบี้ 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายปีติคุน  อภิชนกิจ โรงเรียนนานาชาติรักบี้ 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กชายเอลีชา  ตลึงจิตร โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายวิสุทธิ์  ชู โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายณัฐพงศ์  ขำคง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงธีรกานต์  ไชยรัตน์ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายธนินท์รัฐ  อภัยสันติกุล โรงเรียนอักษรพัทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายสุทธิพงศ์  สุทธวัจน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงณัฐพัชญ์  กุลโชติชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงเพชรศิลา  สมทิวงศ์ โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม