รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายจิรภัทร  พันธ์พงษ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายมุนินทร  แป้นทิม โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงศรณ์จิรา  นิยมพลอย โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงฐิตาพร  วรสุนทร โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงภัทรธิดา  อุปรกรินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงพิมพากานต์  หาญนอก โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงพาทินธิดา  มหาธนานุสรณ์ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กชายพีรยุทธ์  เย็นเจริญ โรงเรียนบ้านสระนา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเจนจิราณ์  ผลผลา โรงเรียนบ้านสระนา 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงศศิประภา  พุทธรา โรงเรียนบ้านสระนา 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวิรันดา  พุทธรา โรงเรียนบ้านสระนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงชนาภรณ์  เถระขนันต์ โรงเรียนบ้านสระนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงพิมลพรรณ์  ปานาวงค์ โรงเรียนบ้านสระนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กชายพลกฤต  เกษตรสีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกันตพิชญ์  แก้วชนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายรชต  นกประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วันดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายพรชัย  จงมีสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายศุภวัตร  ศิริจันทร์พร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายดลฐพัฒน์  อัครวิศาลศุภกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายบุณยกร  มัตตนาวี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายเจนภพ  ขาวแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายธีร์จุฑา  หิ้งทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงไปรยา  สุขเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพัชรี  พจนวิจัยกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปริยากร  วัฒนะชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงสุชานัน  ตรีเนตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปัญชิกา  ชัยศักดิ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกมลพร  เดือดขุนทด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงวนัสนันท์  วาณิชย์โชติการ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธนัสถา  จารุศักดิ์สกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวรรณพัทธ์  สุขรดาฉัตรศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจันทัปปภา  ยางเอน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนีรา  นทีบุร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธนสร  เพชรคอน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายวุฒิชัย  ชาญวราห์กุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายอนุวัฒน์  รุ่งฟ้า โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุพิชชา  บรรเทิง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนพภัสสร  จิตนุกูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายกฤตนน  ธรรมจร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายสิรวิชญ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายฤทธิกร  ป้อมบัว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวาริชา  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธนภรณ์  ดำสนิท โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงประภาศิริ  บุญมะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงภาวิณี  พจนวิชัยกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกาณฑ์  กังวานพณิชย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายจิรภัทร  ชลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายณฐกร  วรกลีบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายชัยวัฒน์  ทองบุตร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายชัยพิพัฒน์  เบ็ญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายณัฐชัยธัช  เจริญธนกิจกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายพีระพัฒน์  ภาสวัฒน์โฆษิต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงศิโรรัตน์  วีระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงภูริดา  คำบุบผา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพิชฎา  โพธิเข็ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงสุกฤตา  ล้วนไพรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสุณภา  นทีบูร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายธนกฤต  ดอกไม้คลี่ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปริภัทร  ซอคลองตัน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงภัทรินทร์  มนตรีวิจิตร์กุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายพีรภัทร  อินทสาย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายณัฐภัทร  โอ๋อาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงกุณนัดดา  ขุนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายจิรเมธ  ทีแพง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายธันวา  นิลวดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนลพรรณ  ประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพิมพกานต์  ฉลอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายนัทธพงศ์  พรมหาร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณิศวรา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หลินเปราะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายปิยะวัฒน์  รังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิชชารัศมิ์  ิมิตรจตุรงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงจิราภา  เชี่ยวชาญกิจการ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายณัฐวุฒิ  วิภาตผลิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวรารักษ์  ทองบาง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายนวภู  ศิริโชคปรีชา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายชวิน  เวศพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายณัฐวัฒน์  ธารวิทยากุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สินธุ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงอิสรีย์  ศักดิ์ทวีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายชัยภัทร  ไชยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายปริยากร  เตียงกูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ชินวสุ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอภิญญา  หอมละออ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทร์วิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปทิตตา  บุญญผลานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงสวิตตา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายศิริพงษ์  วงศ์ชนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายธนากร  อนุวัฒนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายพีรพัฒน์  นันกลาง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายวัชร์ศิรัส  หอมปลื้ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงจิรัชญา  จุฬารัชศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงรุจิรา  วิเชียรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ปิยัง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปิยะตระกูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายภาคิน  ยางเอน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายพัทธดนย์  อิทธิกุสุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายคณาวุฒิ  กาญจนบัตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงอรปรียา  ฉายชูผล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงอภิชญา  แสนบัวโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายเขมทัต  พรหมมามั่น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายรัชพล  สิทธิพรวรกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายจุลจักร  ทรงพระ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงรุจิรดา  หิรัญโรจน์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายปัณณธร  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายณัฐภัทร  วราพงษ์ลิขิต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายวริศ  โปร่งสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายชัชนันท์  พนัสอนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายฐิติพัฒน์  ติ่งแตง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายศิวกร  พรมตัน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายธนพัฒน์  เกษเกษร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายธีรดนย์  ณะงัว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายสิรวิชญ์  สมคิด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายธนภัทร  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายพีระพัฒ  ทองดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายภัษกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายวิรชัช  หอมระรื่น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงชนัญชิดา  สนิทใจรัก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงณัฐรดา  ขุนเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสุธาสินี  วารเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณปภา  ยาวิชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงภัททิรา  ชัยยะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงประภัสสร  สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองนพเก้า โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงอชิรญา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงน้ำฝน  บุญตาคม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์อนุสาสน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปภาวรินท์  กลีบลำดวน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงนัจ  กาญจนบัตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นากถาวรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายกันต์กวี  จงมีสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายณัฐวัฒน์  มงคลวันโสภา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงศุภนุช  พุ่มพันธ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายณรงค์ชัย  เหลืองสุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงรัชวินท์  อินคง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงชลนิภา  อยู่ดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงฐิติพร  สุนทราวิฑูร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภู่แช่มโชติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายนนทกร  มัติโก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงณีรนุช  ทองดารา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงธีราพร  กลิ่นโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงณิชารีย์  ทองดารา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงนรีรัตน์  บัวส่อง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสุพิชชา  พุทโธ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายธนโชติ  จุกสีดา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายภูริภัทร  แพงไพรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายโสภช  นาที โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงนรารัตน์  หงษาชาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงธารารัตน์  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สมัครกสิกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายวงศกร  ลี้เจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพรพิมล  สุพจนารถ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณิชชยา  เปลี่ยนผดุง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนันทิพัฒน์  อินทรวิเชียร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเพชรลดา  แสงเจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ธะช่วย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงมณีมัญชุ์  คำบุปผา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายรชต  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายนัธทวัฒน์  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายวงศ์วริศ  อินทร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีประศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายปวีร์  กุลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายภูมิระพีภัทร  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายก้องพสุธ  แก้วมาเรือน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายสัณหณัฐ  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายเจนณรงค์  เหรียญเจริญศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายเสริมทรัพย์  กล่ำแสงใส โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายอชิระ  โอษฐวิไล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปวีณอร  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงฐิติวรดา  เจริญเศรษฐกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชนกานต์  แน่่นหนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปัทมาสน์  ศรีดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  คู่นา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกุลธิดา  ญาณลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นฤมลสิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงจิภาณัน  จึงเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงจตุรพร  พัฒนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสิณีณัฐ  วรสายัณห์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนันทิกานต์  น้อยใส โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอภิญญา  แย้มเยื้อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปวริศา  เปรมปรีดา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปิณฑิรา  ภักดีแขก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงศรุตา  อินทรวิเชียร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  พิมพ์เบ้าธรรม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณธยา  ธนเจริญโกมล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงมนัญชยา  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณชพล  เกตุจรุง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายเตชินท์  ลอออรรถพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอรณิชชา  ทาทราย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุภาวดี  พวงพุ่ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงมนณิชา  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฐรดา  ศรีมาลา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปาณิสรา  ธีรธนันกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธัญรดา  เชนสกี้ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัฐณิชา  ก้อนพรหม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงภคภัทร  เงินทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฐวดี  อินล่ำ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายชาคริต  จันสมปอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพนัส  เจริญเศรษฐกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายสิรภพ  ปาเหนือ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายอภิวุฒิ  กีรติปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายณัฐพนธ์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายกิตติศักดิ์  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายศุภสันต์  กรีวัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายสุภัควัน  สะตะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพลากร  การินทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธนวัฒน์  เนตรคุณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายอัครินทร์  วรารัฐพรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายปัณณวิชญ์  พนัสพิทักษ์ชล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายปัญจพล  พานิช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายกันตพงศ์  อัมรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายนัตชานนท์  ละมูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธรรมมธัช  เมืองเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอธิชา  เอนก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวิรัลพัชร  พิมสกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพุทธธิดา  นิมิตลายทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสุพักตร์ษร  วัฒนประกอบกิจ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พงศ์ทะจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงขวัญจิรา  ผสมทรัพยื โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปุญญ์ปภัส  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วิบูลย์ศิริชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกานต์มณี  อนันตชาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอรนุช  อุดมศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพลอยนิชา  มงคลเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวรินทิพย์  ปิยัง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  พรมจีน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวิมลรัตน์  สุพรมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอภิชญา  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายวิชญกุล  คลังสินธ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงวณิชพร  แสนเจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงนัชชา  หงษา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงิจิราพร  มงคลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปราณปรียา  แก้วปินใจ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงธนพร  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอริสา  โกหา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกุลิสรา  กรุณา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชัญญา  กองนอก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงศมลทรา  รุกขพันธ์ ณ หนองคาย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกัญจน์กมล  ตีรานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงทีอาร์นี  ฮอลล์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายภูริพัฒน์  พุ่มบัว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธนพล  จารแก่น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายจิรันธนิน  ขันเงิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธนะกฤษฎิ์  วรวัฒน์เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายสิรภพ  วรมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายวชิรวิทย์  อัครมหานิติกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายธนชัย  สมศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายพงศภัค  สายญาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายสิริณัฎฐ์  สายสืบสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายภูมิพัฒน์  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญผ่อง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายปัณณวิชญ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงธัญญรัตน  ชมศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพิชชภา  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอิสรีย์  หนูยงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงลักษิกาวาสน์  ต้นเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนภัทร  สุจริต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงมุฑิตา  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุดมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสุภาวดี  วงศ์วัชราดิเรก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงอภิมุข  จุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนิชาภรณ์  พรหมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสุจานันท์  พึ่งพา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงศุภิสรา  กาญจนบัตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงฐิติชญา  จันทกูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพัชรพร  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธนาธิป  บุพชาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกิตติคุณ  พิทักษ์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายกิตติธัช  หอมงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกันตินันท์  นานอก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพัทธนันท์  สาธิตวงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปิ่นราชินี  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัชชา  กาญธนะบัตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณัฐภัสสร  รุนสาเดชา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกิดปราง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนภษร  สิทธิ์ปลื้ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงภคมน  บูรณเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกุลปริยา  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงจุฑามณี  แป้นนวล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอมลภา  อินเต้ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ไชยรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงผนิดา  ช่วยเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพิชชาภา  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายพัสกร  แย้มขจร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายกฤษชัย  ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายชยางกูร  ผาเจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธันต์ปวรปรัชญ์  ไกรวิจิต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายณัฐษิฎฒ์  ทาต๊ะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธัชพล  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายณัฐกฤต  ์จันทร์หนู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอลิน  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสิรีรัศน์  อังคะนาวิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กลิ่นสุด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสิมิลัน  วิวัฒน์ชนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวิราธิภรณ์  ตาดเดิม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชัชฎาปิยเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงชญานันท์  เพิ่มบุตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายยิ่งคุณ  พุฒจีบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายจิรัชญา  จันทราวงษ์เดชา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายณัฐนันท์  สูงเนินเขต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายนันทวัฒน์  พงศ์กิจจาเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายกฤตานนท์  โทนทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายธัตธน  วงศเจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายรวิโรจน์  มาศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายนนทวัชร์  วรรณเทศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายธนโชติ  นามสงคราม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายปุญญพัฒน์  โพธะเลศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงวราภรณ์  วงษ์แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงอณิษฐา  วงษ์วาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ฤทธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงชยิสรา  มินตา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงนิชานันท์  เหล่าฤทธิไกร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงเบญญาภา  เลขาวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพิชญ์ฐานินน์  ์เจริญผล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงมิณนิญาณ์  เลารุจิราลัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกวินตา  คำยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงณัฐญาดา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงณฐชยา  ศรีสม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายศุภกฤต  ภูกุฏิน้ำ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายวัชรพนธ์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายธนยศ  จ้อยลี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายณฐดล  เสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายกนกพล  จำปาสี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายณัฐดนัย  มนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายภวินท์  เจริญเศรษฐกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายนวราช  ดวงตรีมูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายณภัทรพงศ์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายเดชาธร  ศุภพิชน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายณิชปุญญ์  เจริญขจรชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายจารุกิตติ์  แก่นนาค โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายพัชรพล  รุ่งโรจน์วิทยากุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายนฤปนาถ  บุญชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงแพรวา  ปัญญาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงธนิกาญจน์  ตันตราธิปไตย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เสียงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงลภัสรดา  โมกขวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงมัชฌิมา  บุญเทียม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงมาธวี  ศรีสมัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปิยธิดา  สนธิองค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงญาดากุล  ตรุเจตนารมณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงอรนลินทร์  อินทรำพรรณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายวีรภัทร  รักโคตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธนกร  จันทนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายณัฐวัตร  พาพวย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณัฏฐปัถย์  ธูปทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพรนัชชา  พรพิฒเนส โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายสิริภิญโญ  คิสาลัง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงวรวลัญช์  เฉลยพจน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายฑิมพิกา  วัฒนเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สุนทรวิภาต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงชลธิชา  อาภรณ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิง์ชญานันท์  วุฒิปัญญารัตนกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงวรัชยา  กลัดประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายสิทธา  ศิริไทยเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายฐิติพงศ์  แจ่มอ้น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายสุพิจักษณ์  เฮงธารากูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายสุวิจักษณ์  เฮงธารากูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายพีรภาส  ปุณวัชระพิศาล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายกานต์สุภัค  สวัสดิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายภาสกร  อุทัยสา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายเตชิต  พัฒนาโภครัตนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายอชิระ  สารภรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงจิรนันท์  เกษร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงพลอยรัตน์  เรืองคล้าย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงพรพิชญ์ชา  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพัชรนันท์  พูลประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงจิรวรรณ  พรงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงกนกกร  แดงโสภา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายสุกนต์ธี  จิรัฐติกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายภัทิยบุรุษ  แนมผักแว่น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายทนุธรรม  เหลื่อมสีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายภูมิพัฒน์  ขมสวาท โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายเนวิน  จินโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายณัฐรัฐ  จันมา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงบุญญรัตน์  น้อยทุม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงภัทรภร  พุ่มบัว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงเปมิกา  วรสายัณห์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงยลนิล  รัตนารถ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงบุญนิสา  น้อยทุม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงญาณิชา  สิงห์ครุ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงรมย์ธีรา  หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงชนันธร  เทพวิวัน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงจิตติพร  เพ็งโหง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสุพิชชา  ปานแสงทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชยาภา  แย้มเยื้อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายฉัตรมงคล  ตาดเดิม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายวุฒิภัทร  สาธิตวงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายธนกฤต  ทวีวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงปรองดอง  อ่อนประไพ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงฐนิตนันท์  แสงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงนิธิศา  ศิวะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายเตชินท์  ยามานากะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงธนพร  ทามิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธิสามี โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายจักรกฤษ  ศรีทอง โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายพงศกร  ผาบจันทร์สิงห์ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงสุจิตรา  สีหาพล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายณภัทร  ปริพิทักษ์ชู โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายกฤษบดินทร์  ปะตังเวสา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายธนกฤต  ธนะนพรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิริยะประกอบ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายศิวัช  เสรีศุภโภคานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงธริศรา  คีรีมา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงธาราทิพย์  นฤมิตร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงวรญาภร  สายสืบสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คมกล้า โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงพิชญาภา  ทนงใจ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงพัชร์ธรนันท์  รุ่งสันเทียะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายดิษยภัทร  พันธ์สนิท โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายชวินทร์  บ้งชมโพธิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงปราณปรียา  ธนูทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายญาณวุฒิ  ใหม่เมือง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายณัฏฐ์ธเนศ  ปรัชญาสิริสกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายกรวีร์  มีศิลป์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายธนกฤต  วันจงคำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงปวริศา  วุฒิวรศิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายชวนากร  กำจาย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงพัฒน์นรี  มิ่งสันติสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงณัฐนัญช์  พีรบูรณ์วศิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงกวินทิพย์  แซ่เหลี่ยม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายปุณณาวิช  หน่ายคอน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงภัณฑิรา  พิทักษานนท์กุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายวิชญะ  นิธิพัฒน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไพรวัลย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ปานปฐม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงกัญต์กมนต์  เกตุโชติเจริญพงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รอดมา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายภรัณยู  หล้าล้ำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงภัทรญาดา  อังคณาวิศัลย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายมนัสวิน  มั่นใจ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงฐิตากร  วงษาพาน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงนิราพรรณ  วุฒิวรศิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายภวัต  พงศ์พัชราพันธุ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายโชติพัฒน์  ภักดีเกียรติวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายภูธเนศ  สละจิตตาวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงธิาดรัตน์  ชื่นใส โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายธนากร  สังลาย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายวีรพล  พวงพยอม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงจิรารัตน์  นุกอนรัมย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงปัทมาพร  วรขัน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงเพียงขัวญ  ขวัญมุก โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายพิชญุตม์  ภูวาปี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายฉัตรมงคล  สว่างวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายปีติภูมิ  รุจิวงษ์สิริกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายฐิติโชติ  ขจรสินกุลชัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายปรเมษฐ์  ครูส่ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงปาลิตา  แผ้วสูงเนิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงจิรภัทร์  ราชสีห์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายภัทรพล  สุกใส โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายภาคิน  เมฆสุวรรณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงจันทร์จิราภา  รัตนวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายภูริณัฐ  แก้วแสงทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงเฟื่องธัญ  อิฐงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสาธิตา  วิมุตติโกศล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปุณฐ์ญิศา  โตปัญจทรัพย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายอาชวิน  อัตกะวรพันธ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงกษมา  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงญาณิศา  ตระกูลไตรพฤกษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงจินต์จุฑา  สนิทกูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพรภัทรา  หัวใจ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงภคพร  กฤตย์ชื่นบาน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพาขวัญ  ทรงโสภา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงปิยธิดา  ขมเล็ก โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงเกียรติญาภา  โพธิ์เงิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายพงศ์จักร  พิชชาพรพรรณา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงชนินทร์พร  สิงห์ธิรินนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณัฐจิตรา  พิจารณา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายภัทรชนน  จารุการ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายกวิน  เอนกบุญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายสุรชัย  ศรีสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงธนพร  สุขสอน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายณัฐกิตติ์  ดีแดง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วาปีเน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายธีรโชติ  ภัทโวาสน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงจิรัชญา  พอกพูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายปาณัสม์  ธนเชวงวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงนันทิชา  สมจิตรนา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายนันทพงศ์  ไชยรัมย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายภัทรดนัย  แสงทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงภูษณิศา  อำไพ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงเพียงฟ้า  อานุภาพพาณิชย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสุภาวดี  ตะโกภู่ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงนุชสรา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงจักรีรดา  บุญถนอม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายภีมเดช  มนต์วิเศษ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายปุริม  เอี่ยมวสันต์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายนันทชัยย์  กิติมหาศักดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ปฐมพีรกานต์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงชนาภา  รัตนวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายณัฏฐกร  สวัสดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงกชพร  เปรมกสานติ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปานไพลิน  ปานสอาดโชค โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงเติมเต็ม  ประวัติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปัณฑาวีร์  ธรรมนิติเวทย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงนภาพร  เขียวหวาน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงขวัญจีรา  ยิ่งยง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ผสมทรัพย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงอภิชญา  จินดาวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงปทิตตา  ดวงคล้าย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงกันต์กนิษฐุ์  แคว้นโอฬาร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายนราธร  มีสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายวรเวช  เกตุวัตถา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงกนธิชา  นฤมิตร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงนลพรรณ  จุงศิริ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธัชพล  ทองดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์  สายพันธ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงกนกวรรณ  กระจ่างทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกสิณา  อินตรา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เจริญสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายณัฏฐ์ธนิน  เจริญวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายสิริวิชญ์  ดีดอกไม้ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงยวยง  วุ้นวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงพีรดา  พงษ์ชวลิต โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายภูริวัฒ  อนุกูลเวช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงยลรดี  อาศัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายศุพกร  นารีรัตนสุนทร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงวรกมล  เฉยสอาด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  ธนะวัฒน์ชานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายสิชฌ์  สหกิจรุ่งเรือง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงลภัสรดา  ปริวรรตสกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงธมน  จึงประเสริฐ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงวรินทรา  จันทาทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงนิพาดา  ตันติจิตจารุ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ดาประดิษฐ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงสุภนิดา  ทิวาวัลย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงเปมิกา  เล่เหลี่ยม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายธนภูมิ  ปานสอาดโชค โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงนปวรรณ  ชัยวัฒนพงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงชัญญานุช  เคนหา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายศุภวิชญ์  อวยพรสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายกฤติเดช  ส่องประทีป โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพัชรนันท์  ทรงเต๊ะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปราย  มุ่งการงาน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงรุ้งกัลญา  แก้วดวงตา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงศิริพร  คนาจันทร์แสง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงจิรานันท์  เที่ยงธรรม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงอภิชญา  โฮนกระโทก โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงชนานารังสิมา  เที่ยงลิ้ม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงเบญญา  แย้มบาล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายจิรัญธร  ยอดสง่า โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงปาณิสรา  จึงประเสริฐ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายภูวิศ  มหัทธนกร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงธนัญชนก  บุญเจือ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธัชนนทร์  สิงห์อ่ำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายเศวตโชติ  วรปรัชญา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายวรโชติ  พันธ์สนิท โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำพา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงสิทธินี  กองวัน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายพาสกุล  ช่วยเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายภูธเนตร  น้อยวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงกัญญรัตน์  ชลวานิช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายปภังกร  นิลวดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัตนวงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายสุพัฒน์พงศ์  ทศชา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายธาดา  เกิดภู่ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายสิริวุฒิ  สุนันท์โทเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายกฤติธี  หล่อทองคำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศิริจันทรานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายภูวิช  ซื่อตรง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายชยางกูร  เชยชม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงรติยาพรรณ  พรจิตต์กันตโชติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงธัญพร  อินทร์ปฐม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประภัทรรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงณัฐรดา  หร่ายเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายอชิตะ  อัตกะวรพันธ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงชนิสรา  สุทธา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงดารารัตน์  จวงจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงศศินิภา  จินตพิทักษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงจุฑาสินี  เสนาจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพัชรีพร  นครจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงฟ้าอรุณ  ฮวดศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ตั๊น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงปัณณ์ณรัคน์  ตระกูลโยธารักษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงภคพร  พิณเสนาะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงมินตรา  สุภาพิชัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายภูริณัฐ  ระงับภัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงอัญพัชร์  อภิวงศ์ธนภรณ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายคณิศร  ระมั่น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายพชรพล  พิพัฒนานุกูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายปธานิน  ทรงโสภา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงญาณิศา  ใจกล้า โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงเทพธิดา  คำแป โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พระชัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเชิญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงวนิชชา  สืบชาติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงสุชาดา  นาดวง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายมโนชา  พันลำพึง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงมุทิตา  พิสิฐธำรงกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงรสิกา  มีสอาด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธีรภัทร  ยุทธการ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายหมิงจู  ทองเหลื่อม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงรัตนภรณ์  กิตติคุณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายภานุพงศ์ เควาน  แซ่ตั๊น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม