รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธีรภัทร  ลำมะศักดิ์ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอรณิชชา  ส่งเสริม โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายดนัย  อาสา โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐปกรณ์  ทองนวด โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงอรัญญา  รั้วสำราญ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายบรรชาการ  มารศรี โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงขวัญชนก  ใช้ฮวดเจริญ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายเทพทัต  ทองมี โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายมนันทสิษฐ์  เซ่งฮะ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายธนากิจ  อ่อนหลำ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายภวิศ  ชัยวัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปัณณรัตน์  โฆษิตไชยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายพีระพัฒน์  มะใบ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจิดาภา  อุดร โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเกล้ามณีรัตน  จึงจรัสทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวรรธนันท์  อุดมเดชภาคินทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายธนะเมศฐ์  วัชรโชติหิรัญ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐนรินทร์  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐพงษ์  ไพรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายอันเดร  บุญจบ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายอภิสิทธิ์  ฝังใจ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายณตะวัน  ลาภเกิด โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฐวุฒิ  จิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายชิติพัทธ์  ชลศิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงกัณจน์อมล  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กชายธนัชวิทย์  ปัญศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงนภัสสร  เจริญนนทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงนันท์นภัส  จตุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงปฐภรณ์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพัชรพร  แสงกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายตฤณ  สังข์กูล โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายพรภวิทย์  ทิพย์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายวริทธิ์  คล้ายพันปี โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงปวันรัตน์  จูงศัดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายณัฐพงษ์  เถาว์โมลา โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายภูสภัทร  ขจรเดชาภิวาท โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงหยิ่ว ซวิน  อดุลย์เบญจกร โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กชายพัชรพล  ศรีใสคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงอรณิฎาศ์  จันทร์เทวาลิขิต โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงชญานิน  ลีลาประภัสสร โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพาขวัญ  อุทยานิก โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงสุชานันท์  ชูจิต โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายกัมปนาท  เจนการวณิช โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงลลิตตา  ตรวจมรคา โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายธรณิศ  มุ่งงาม โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงศศิธร  กันตังกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงวิกาญดา  โคตก่ำ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงชนาพา  นามอ้าย โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงศิริกร  พิทักษ์ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงวีรดา  โชติสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายอนุชา  ศรีดารา โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายวิธวิทย์  ทวีวัฒนานน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายวรพรต  รอดบุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายพนธกร  บุญคง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายสิปปกร  พัฒนาเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายก้องภพ  ตระกูลคู่บุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายวชิรวิชญ์  เหมือนปืน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายธีรภัทร  แป้นงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงเมย์จิรา  เรืองธนสิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปวรนันทน์  ศรีบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงขวัญชนก  ชิดเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงนินธารา  ธีรพัฒนเกียรติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วงษาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฏฐ์อริญ  ธีรเมธาชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกุลธรา  นวลฉวี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายเอกภาวี  ผากำเนิด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกุลปริยา  หวานชื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมความคิด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงธาราทิพย์  สุนทรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณัฐวีณ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชนาภา  บุญวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายอชิรณัชย์  เหมือนใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายแพทริค  วาล์บวร์ก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธัญญ์ธิทัต  ทัศนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงชยุตา  ประทุมพา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงชญานันทน์  อยู่เจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายจิรวิช  วงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงหยกวรรษมน  น้าวิไลเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงมสารัศม์  ภควัตศิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายวรัญญู  เตชะปรีชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณฐกร  เคียนงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายพัฒน  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายกฤตกรณ์  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธัญญ์ดนุภพ  บุญถนอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายปุญญพัฒน์  วัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายอภิวิชญ์  จ่ายเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพรประภา  จิตติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงปิยมาศ  สังข์อยุทธ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวิชญาดา  พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงจิณณพัต  ปะนันโต โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงจิตจุฑา  ทองบุญรอด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงญาณิศา  สอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธีรเนตร  อรรฆยโสภณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายสหพัฒ  ชาติไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายชลนธี  สวนดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญเสถียรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปรัชญา  สุทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอชิรพร  อ่อนปานนิล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายสัณหณัฐ  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงภัฏนวรัตน์  หอมจันทึก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงจิณณะ  สามไชย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงสุญญตา  วงศ์มาก โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายพิสิษฐ์  บุญโสธรวัฒนา โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายภัทรวินิษฐ์  สาระคุณ โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เจนศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ไพรอนันต์ โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงธัญญ์ชยา  โพธิ์รัศมี โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายศรีพสิษฐ์  ประพันธ์ โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงบงกชกร  ชื่นบุญเพิ่ม โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายไตรทศ  อภิชนสุข โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปรียนันท์  โรจน์ฤดากร โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงประดับฟ้า  ธนทวีรัตน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงฐานิกา  ปิยัง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายวิชญ์วิสิฐ  โรจนพงษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายอชิตะ  อึ้งตระกูล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงลีลาลลิล  บำรุงนา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงศิริวิสา  ทองสาย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มหาทรัพย์สิน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพรปวีณ์  รื่นรมย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพัทธ์วริน  ศิริพัฒน์เดชากร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงธนารีย์  ปิ่นทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายวัชรพล  ยูถะสุนทร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายปุณยวีร์  คงนาคา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณวิพา  บุญรอด โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  กิตยารักษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงรพีญา  แจ่มจำรัส โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ปิยะอุดมชัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงดลลชา  ธเรษตรีศวร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายอฐิษ  สร้อยศรี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงวริศรา  ถาวรพันธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงวิรัลพรรดิ์  ฤทธิ์สุทธิเชษฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงศุภรดา  ศรศรี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปพิชญา  สากล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายฐิติวัชร์  ธรรมนิยมกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายภาณุพงศ์  รายา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายปณัฐชนม์  ปิติพันธุ์เกตุเกล้า โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงชนัดดา  วรรณพฤกษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงจิรภิญญา  กรใหม่ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายปัณยวัฒน์  คงนาคา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวนัสสุดา  แซกพุดซา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงฉันท์สินี  เลิศเมฆปรีชา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงพิชชาพรรณ  นาควิสุทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายธันวา  ยอดสะอึ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายสิปปสิชญ์  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายกันติทัต  ปานเกิดผล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงกัญฐณัฐ  แสงอรุณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ภารื่นณัฐรมย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงสรวีย์  วรวุฒิ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายสรวิชญ์  สุริยวงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงธิดากานต์  อ้อคำ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงวรวลัญช์  วงศ์พฤกษารัตน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงลภัสลดา  อบมาลี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงชฎาพรรณ  มันทนะกิจ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายภัทรกฤช  หลงอุย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายวณิชพงศ์  อำไพฤทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายชัยพิริยะศักดิ์  พลายด้วง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายเมธาพงศ์  เลิศเสริมสุข โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายกิตติภณ  แก้วใส โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายฌาน  เชื้อชาวนา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณัฐการย์  ศิริโชติกมลวัฒนา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอริสา  หนูน้ำคำ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายราเชน  คันธะ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธมนวรรณ  ปันแก้ว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนิชาภัทร  สีเหนี่ยง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงโชติกา  สังโยคกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายเดชาธร  โสวรรณะ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวริศรา  ตันสกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายณัฐรัฐ  หิรัญรักษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายอธิษฐ์  ทุ่งสะโร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายไตรทศ  อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายจิรพันธ์  อุดมสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงเมทราพร  สุขดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายนฤเบศร์  ชูศิริพงษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายกฤตภาส  ตั้งจิตตรง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพงศ์ปณต  สุดชาญชัยกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัฐนาถ  ลีลาเจริญกิจ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนิติวิทย์  มรรคไพบูลย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพัทธกานต์  แซ่ซิ้ม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงฐิตารีย์  ไกรกลาง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายนัมดิ ออนเยบูชิ  โอบีซี่ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายชยพล  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชุติปภา  ฉันทวิเศษกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายประวีร์  วิกร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพันธ์ยศ  เจริญผล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตุงคสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนวพร  จินดาทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายอธิคุณ  ถิรวิลาวัลย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายชนนัช  กิจประเสริฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณัฐนันท์  ไพศาลจิตร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงไอยวริญ  โชควิสิฐกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตรีถัน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพิชชานันท์  คุณจันทรโชติ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงจิดาภา  เกษมสรวล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธนภัทร  ศรีสรรค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธรรมสรณ์  อินกุณา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายชัยนันท์  อิงเวโรจน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายปฐวี  โกศลเจริญภัสร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายสุพศิน  เรืองชัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปวันพัสตร์  สินธุ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงฐานิดา  กฤตโยภาส โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสุวพาณิภัค  โลหณุต โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกรวรรณ  วิจิตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายอัครพัชร์  จันทรสุคนธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปาณิศา  กิจกาญจนกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพรภัทรา  สหายา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวรัทยา  ตันวงศ์วาล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงธนัฐศุภา  อุดมมั่นถาวร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายสิรธีร์  มากมูล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงชัญญา  เพียรพินิจสิริ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายภาสกร  พีรภคพงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณชญาดา  พงษ์ชมพร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณัฐญา  ไชยวังราช โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายเปรมอนันต์  ฤทธิชัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงรวินทท์นิภา  ดวงสีแก้ว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกฤติพงศ์  เกษดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฐญาดา  เบ้าเงิน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงเกศกนก  โรจนทิมทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายจิรัสย์  ถาวร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายอัครินทร์  เสารยะวิเศษ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยกิตติภรณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายณัฐวรรธน์  ศรีหาเมฆ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงลินรดา  นนดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายศรัณย์  เชื้อวงษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงเมธาพร  ถิระกิจ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงวนัชพร  โยคาพจร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพิณณ์ประภา  อิ่มจิตร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายกิตติภณ  ธนาจิรวัฒน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายอนันตณัฎฐ์  กิจรังสรรค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสิริพัชร์  ฤกษ์ถวิล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงลลิตา  นะตะพรม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกชพรรณ  ยิ่งสุขผล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงคณัสวรรณ  ซื่อสัตย์วัฒนากุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายณัฐวรรธน์  กุศลปสิทธิกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงบุณณดา  ถิระอัมพรพิชญ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายชญานนท์  องค์อินทร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายภานุมัค  ห่อวิจิตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ลิมป์โกมล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายสิรวิชญ์  จุนเด็น โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายรัชพล  ชมภูแก้ว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงภาสิตา  ห่อวิจิตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายภาสิน  ห่อวิจิตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายณฐกร  แย้มโอษฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกันต์กวี  คนเที่ยง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายศุภณัฏฐ์  เบ้าเงิน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงภรภัทร  ชัยสมบูรณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายชนันธร  พงษ์พานิช โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  โภคประเสริฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสาธิกา  พันอ้น โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวรนิษฐา  พุทธา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปวรณัฐรดี  ศรีชู โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงจิรัชญา  วิรัตน์พันธนันท์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงพณัชกร  เขตรสมัคร โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงวริศรา  วิบุญญผล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงนวภพร  วิเศษประทับ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงอรกัญญา  แม่นสุข โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงพิชญาภา  แก่นวงษ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงณัชชากัญญ์  วรานนท์เดชพงษ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงธีรกานต์  รงค์หริรักษ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงพิชญธิดา  แก่นนาคำ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทวีพงษ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงณฐพร  อิริยะโพธิ์งาม โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพัชริญา  หนุนดี โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายชีวิน  ไหลทา โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพณีรัตน์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงณัฐรดา  จิตต์สุวรรณ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสาริสา  เทพบำรุง โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอาภัสสร  วงษ์โสม โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอรกช  ประมงคล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงภัทรวดี  เอกคุณาปกรณ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพิชญามนช์ุ  ทวนดิลก โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงปัฐมวรนันท์  เพชรสระ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายชัชพงศ์  วงษ์ดาว โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายปุณยวัฒน์  ยอดแก้ว โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายสพลกิตติ์  สันติประเสริฐกุล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายปภังกร  พรหมอินทร์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายณัฏฐพล  สมฝั้น โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายก่อหลวง  เตียวสิทธิโชค โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายจิรกิตติ์  ถิ่นมีผล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฐณิชา  กาพล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงณัชชา  ศกุนตานุรักษ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงภัทราพร  มณีแดง โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพัสชมณท์  มณีกูลโรจน์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงบุญญาณัฐ  วัฒนพานิช โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชยามร  แปน้อย โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงจิณัฐตา  แก้วกอง โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพิมพ์พร  บำเพ็ญขจรศักดิ์ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปริยากร  หันประดิษฐ์ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ทองนาค โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายสุรชา  ก้อนเครือ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงโยษิตา  ดีจันทร์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงกุลปรียา  แซ่ท้าว โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงอนัญญา  ศิริรูป โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายนิธิศ  แก้วพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายณัฐพนธ์  ซีกงูเหลือม โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วัฒนา โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายเสฏฐพงศ์  สุริพล โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายเมธาสิทธิ์  นุเกตุ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงภัทรมน  รัตนภาสกร โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพัชรศรี  สุระรักษ์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายปภังกร  จุติผล โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  จีนโน โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกชกร  คล้ายแดง โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสุดนับพร  แย้มหงษ์ทอง โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายพีรวิชญ์  ดอกกุหลาบ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายสิทธิพล  มัทธวกาญจน์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกวินธิดา  โรจน์ปรัชญารักษ์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงภัสสร์อร  ชัยสิรินิวัฒน์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายตฤณ  กิจถาวรวงศ์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีแก้ว โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายศุทรา  ศิริพรสุข โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายองศา  ธีรนรเศรษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายญาณวรุตม์  ซอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายวีรภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายเธียรวิชญ์  ผโลทัยนภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายอธิวัชร์  กาญจนประภาส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายเตชนิธิ  คุณวัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายจารุกิตติ์  สิงห์โตทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายธนพัฒน์  ฉั่วบันลือ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงกวินธิดา  ปานเพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงฐานิตา  ขจรไชยกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  กุลชาติวิจิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายอัครเดช  อัศวภัทรกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายจิรพนธ์  เกษม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายภัทร์นรินทร์  เอื้ออารีมิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายณัฏฐพัชร  อ่อนจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงวรัชยา  ดิษฐ์ปรีชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายคมพัชญ์  สันติรังสีมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายวัชรากร  สารพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายกฤตเมธ  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายชวกร  หลู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายอัตต์  อัตตสัมมากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงศศิกานต์  บุญศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายศาสตราณัฐ  แสงชาติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงชญานันทน์  ตุลาผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงริรัลพัช  โทตรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงนิชาภา  ละอองศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุดมพรธนสาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายอธิวีร์  พรทวีโภคทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายนภัสรพี  จันทนเสถียร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายกรฤทธิ  ผลทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายภูวดิท  ชอบอาภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ศิริเบญญาภิรมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายนรภัทร  สมจิตรักษากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายชินภัทร  ศรีทะวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายวสุศิวกิจ  แนบบุญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชาญนอก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายธนเสฎฐ์  สุรังษี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายปรีชา  ปรีชาผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงเปียน  เวย เวย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายอภิชา  เดชาวรพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงมนัสนันท์  บัณฑิตมนตรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายศิวัช  กิตติอิทธิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายฑิติชัย  ทองประกอบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายธนกฤต  จูโล่ห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงชาช่า  สุขสุแพทย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายเตชินท์  รักษาศิลป์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายกันตพงศ์  สุขศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายปวริศ  จินดาวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายมัททวัฏ  สวัสดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายจารุกิตติ์  ประกายจินดาวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงดุลยา  บุตรดีวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายภูสิทธิ  เก่งปรีดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงปภาวี  คงเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายกฤตยชญ์  แสงอังคนาวิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงชณพิชชา  ช้างแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายกฤษณะ  แซ่เตียว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายวรัญรัฐ  พิกุลศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายวชิรวิชญ์  ม่วงแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงธนัญญา  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงวรรณพร  บุญเจือ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายมณฑล  ดาราพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายฤทธิ์พิชัย  จิรกรพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายธนชัย  ธัญญเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายพรหมพิริยะ  ศรีมหาพรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายชยธร  บุญฉลวย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายธเนศพล  ศิริราช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายชัยธัช  ผลิตวานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายนาศิรภัทร  มีศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงกัญญาภัค  กวินนิธิกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายปุญญพัฒน์  สะบาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงอังคนาวิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงสรัลชนา  เหล่าโชคชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  วงษ์ทองศิริชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสุชญา  สวัสดิธนสาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงศิรดานันท์  เจริญเวชธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงญานภัทร  ศรีทะวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงภูษณิศา  เฉิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกัญชรัตน์  สุวิสิฐพรกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงวรัญญา  รุ่งอนุรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  คล่องแคล้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงวรนิษฐา  ถวิลวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายสุวพิชญ์  แตงแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงวิรัญชนา  บุญมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายนฤกวิน  ปภาคีรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอริศรา  สุนทรวิภาตภูมิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายยศพัทธ์  ศักดิ์เสมอพรหม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนภัส  ใจสถาพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกันต์ณัฐฐา  อนุทรงศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงศมณรัตน์  กะตากูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายพศวีร์  สุทธิธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายรัฐอภิยุต  กิตติเมธีวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปณาลี  พลอยเพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงลภัสรดา  สอนใย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชัญญอร  ภูลำสัตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายศุภมิตร  ถาวรเจริญทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายกรวิชญ์  พินิจสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายยศวินทร์  อังศุจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายวงศธร  พุทธกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บัวลาดเพ็ชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายปีติภัทร  พุ่มแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณิรดา  สินทะเกิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงณัชชา  จำนงค์ผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงแพรวพิตรา  ตรีรัตนไพบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายณัฐพนธ์  หลวงอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงชิมณี  รัตติกาลสุขะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงณทิพญดา  แก้วสอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพิริยะกานต์  หลักทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงวิภาวี  จูสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงรุจิภัทร์  เลิศวิริยะวณิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายฐาปน  สีมีแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายภีมากร  ม่วงศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายธนัช  กิมตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  หลอดสันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงมนัสพร  พงสุภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงธัญญ์นภัส  ธนิพัฒน์อภิสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายอธิษฐ์  อัตตสัมมากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ลอยศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงอิงฟ้า  ทิพย์เนตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปารียา  เทพลิบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายวิธวิทย์  อมรเลิศวิทย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เพชรแทน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายแทนคุณ  งามเนตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ปักเขมายัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงจิรัชญาภรณ์  โพธิสุนทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ชุมกลม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพิมพ์วิวรรณ  ธรรมวัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  เพชรเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายสิรภพ  รักษาพล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปัตตัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พินิจชวนันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายวชิรวิชญ์  เดชนาคประสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงวรรธน์อร  เพียรประสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทักสี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงกานต์พิชา  กาศเกษม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงชญาภา  เฮียงฮะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายปุญญพัฒน์  อธินุวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพรรณปพร  ผ่องเมืองปัก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายเศรษฐพัฒน์  เจตเขตการณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงอพิชญา  ยอดแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณัฐนพิน  ผดุงเทียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายเวสารัช  สีแสด โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายจิรัฏฐ์  เกตุไพสาลี โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายภริษฏ์  กวินกมลโรจน์ โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายธีร์วสิษฐ์  หอมเสียง โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายณฐ  กวาวหอม โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงสุวรีย์  นิธิโชตินุวัฒน์ โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงพรวัชรา  วงษ์บำรุงจิตร์ โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงชัญญาวีร์  ผลไพบูลย์ โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายพีรณัฐ  จุลนพ โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายคริษฐ์  นพวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายธนกฤต  สุขสวาสดิ์ โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายกชกานต์  รุ่งโยธิน โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายนราธิป  จอนงามเนตร โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายภูรินท์  มณีสาคร โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม