รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงดลพร  นาคหนุน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายปรมะ  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐวรรธน์  ชูติสูตร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายพงศ์นริศย์  สรวมศิริ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชลธิดา  ทัศนะภูมิ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายศฐาวิชญ์  สิริจันทสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงภารดี  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายพีรเดช  เสนาะล้ำ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายคุณานนต์  ศรีประพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกรกนก  หมอยา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนภัสสร  ปุกคำดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายอภิภู  ฤทธิปวรชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายชัยพัทธ์  คร้ามไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฉัตรสุดา  กรีธาธร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงศุภิสรา  แสงคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกัญญาภัค  บัวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายศิฐาพงษ์  สุวรรณเมฆ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายพีรพัฒน์  เจียรวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  ศิวัฒน์ธีรธนา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายภูมิธรรม  เนติวิภัชธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายชาญเมธา  กิจบำรุงลาภ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายปุณณัตถ์  พจนบรรพต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวีรดา  จันทรโรทัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายชาญเมธี  กิจบำรุงลาภ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายธรรม์ธนัช  วัดศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ยูถะสุนทร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสิรินิสา  สถาวร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัชปภา  นิลน้อย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงสุวพิชญ์  มาลารัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายอิทธิกร  ถนอมคุณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายบวรชัย  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายทัพฟ้า  พุ่มแพรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายธนณัฏฐ์  ดีเจริญวงษ์กุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายอดุลย์  วัฒนโกศล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธีรดา  เรืองนามกิจ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายภาณุพงศ์  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกุลภรณ์  ตุลาผล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนภสร  ถนอมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วกลม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายพัทธนันท์  เรืองนก โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายชนกชนม์  โฉมเฉลา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายปัณณวัฒน์  สายดาราสมุทร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายพุทธิกวิน  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงซัมเมอร์  เอ็มมิลี ยง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายชวัลวิทย์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายกรณ์พงศ์  พิเชฐจินดากุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายธัชพงศ์  บุญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายภัทร  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายณัฐดนัย  ธีระพชรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายณรงค์วรรธ  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณธิดา  เฉลิมพานิช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โกสินทรจิตต์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนันทัชพร  แกมไทย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปุณณภา  อ่วมเกษม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายวีรวัฑฒก์  เย็น โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  ภัทรพุทธ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงศภัญรัชต์  เสมอวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายธนกฤต  วิศาลบูลณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายปราณต์  รุจาคม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชนนิกานต์  ชัยชนะกุลธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงลักษณ์นารา  ลิ้มวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายวราวุฒิ  เขียวใจยา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายรังสิมันตุ์  โพอุทัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายธัชทฤต  ฤทธิปวรชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอมลวรรณ  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงเบญญาภา  เลิศนิมิตเทวัญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปุณยนุช  นาแล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายธรณ์ธันย์  กันตอนันตพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงศศิภา  ปักกะมานัง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายสุภกร  สมานคุณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงชาลิสา  วิริยบัณฑร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงณัฐณิชา  พุทธาผา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายธีร์ธวัช  พิสุทธิไพศาล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายพัทธเดชน์  นนตะพันธ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  จงวัฒนาพรชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชลายะนนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนันท์ณภัส  วิริยะประกอบ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายณัฐวัฒน์  ปิยเกตุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายชัยทัศ  วิเศษไชยยะ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายณฐรัช  ทองดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายธนกฤต  เม้ากลาง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพิชญาภา  ไพศาลสุทธิเดช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายกัณภพ  ลิ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายชยุต  พรกิตติสกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายชนวีร์  พิมพ์โปร่ง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายดัยชนะ  ศิลปชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายอรรจพล  ไตรวุฒานนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวิรชา  จันทรโรทัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถาวร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายอินทัช  อุดมสกุลเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายจิตติพัฒน์  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายนิธิโชติ  รัศมาวี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตั้งธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายกิติพัฒน์  ดิลกวงศ์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายปราชญา  ตันฐิตารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงปภัชญา  ตันฐิตารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายปริญญา  วิบูลย์จักร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายณฐภัทร  วงศ์แสง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  สกุลอำพรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  โฆษิตดิษฐวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณิชาพร  วงษ์พิไลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายธีร์  ธีรนาทธนบดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายอาชวิน  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงปุณยาพร  รัตนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายพุฒิสรรห์  มุ่งดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายพีรพงศ์  ตั้งศิริเสถียร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ปั้นนิ่ม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปารมีย์  ชลไชยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงลลดา  ฐานัสธนภัทร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชญานินทร์  ขวัญดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พงษ์ทองเจริญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายดิศรณ์  ศรีโยม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณพิชญา  สุรเดช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายจิรายุ  แก้วขวัญเพชร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพรพิมล  จารุรัตน์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธนพนธ์  วงษ์สว่าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสนแดง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงรวิ  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายพรรษชล  บุญพลอย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายศุภกฤต  อาจยิ่ง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐธิดา  คิดดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงจิดาภา  หิริธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิมพ์พร  ตันติปัญจพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  งามกิตติเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายทองพิสุทธิ์  เลิศสุรัง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายพงษ์พิชญ์  ประดิษฐผลเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชมศิรินทร์  พันธ์พลากรชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายฐิติพันธ์  บุญมาธนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนงนภัส  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสรชา  วิสุทธิชาติ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงบูรญา  กาชู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายหฤษฎ  จันทรสา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพจน์ภัสสรฑ์  พวงลำใย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณิชภัทร  ขุนอ่อน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายปารมี  พงษ์ภุมมา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายบุญญฤทธิ์  เอมโกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงขวัญข้าว  ไกรสรพงศ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงภูริชญา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฐธภัสสร  ผลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายฐปนรร  มงคลเอกเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายอชิระ  มหรรณพนที โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงศตพร  กนกศิขรินทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายวีรภัทร  เพ็ชสภา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณัฐนันท์  เธียรวุฒิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงเหนือน้ำ  ลวสุต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชาลิสา  โจมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธีรทัศน์  ศิริโท โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐิศา  ธำรงสินถาวร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายชวัลวิทย์  วาริชา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายเมธพนธ์  บุญรัตนบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐณิชา  โออภิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงภัทรวดี  คำนึงสิทธิ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสิรินทร์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงสาธกา  อภิชัยธนกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงวรปภา  ชยุตชัยกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายพชรพล  ชอบชน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายอนุพงษ์  นักเคน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปริชญา  รักษาศิล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายชัชพิมุข  สามศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายชยพล  ศรีพลแสน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายอิทธิชัย  สิริภาคยโกศล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชลธิชา  โอเจริญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายณฐ  ขจรวนิชโชติ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายณัฐพัชร์  ฉัตรเงิน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกิรณาพัชญ์  สงคลังธนพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายณธีพัฒน์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายยศพัทธ์  เสรีกิจจา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธีรภัทร  ใบงาม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายนพกร  หินจีน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายพลพัลฐ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสรีวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายจิรพงศ์  สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายจักรภัทธ์  เพชรชนะ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพาทินธิดา  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกชกร  พาดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณภัทรธมนต์  วรรษติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอภิชญา  อัญชลี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกฤตกรรณพร  เล้าอรุณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายปริยากร  เรืองประโคน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายภูริทัต  สุขมาลี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายชโนทัย  ก๋งเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทะรังษี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงชฎาณัฐพร  พรมสอน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์โต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปูริดา  เตคุณาทร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายณัฐพัชร์  ธนโชติเสถียร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายสิรัฏฐ์  สถาวร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเบญญาภา  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพุทธรักษา  ฮ่วมกี่ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายเขมทัต  เขมะสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายเมตไตรย  ขวัญสำราญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายปาณัท  ผลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายปพณ  อรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงบุญราศี  เอี่ยมอารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกุลธิดา  งามกิตติเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สิงหพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ธีรพิบูลย์เดช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายภวัต  จันทรสา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพิมพ์นารา  อรุณงามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายอภิวิชญ์  สงวนสินธุกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปาณิสรา  ถาวรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพิชญาวี  ศิริประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธีรภัทร  ลำมะศักดิ์ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงอรณิชชา  ส่งเสริม โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายดนัย  อาสา โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
208 นางสาวชลมาศ  บรรจงผล โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวสินิทรา  แทนแสง โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวกัญญาวีร์  ประสงค์แก้ว โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวสิริภัทร  ศรีประเสริฐ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวมัลลิกา  มั่นคง โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงกนกพร  เกตุสอน โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงธนาพร  สายกระโทก โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวพัชรินทร์  ขันตรี โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวชนิจกานต์  ลาภมูล โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คูณตุ้ม โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวน้ำลิน  ไร่วิบูลย์ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวฐิติยาภา  วงษ์ทองคำ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวจุฑามาศ  ธนกิจการเกษตร โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายนรวิชญ์  วงศ์สุริยา โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายวชิรวิทย์  ปัดถา โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายวีรวิทย์  ธนัททรงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายณัฐปกรณ์  ทองนวด โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอรัญญา  รั้วสำราญ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายบรรชาการ  มารศรี โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงขวัญชนก  ใช้ฮวดเจริญ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายเทพทัต  ทองมี โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายมนันทสิษฐ์  เซ่งฮะ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายธนากิจ  อ่อนหลำ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายภวิศ  ชัยวัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงปัณณรัตน์  โฆษิตไชยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายพีระพัฒน์  มะใบ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงจิดาภา  อุดร โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงเกล้ามณีรัตน  จึงจรัสทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงวรรธนันท์  อุดมเดชภาคินทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายธนะเมศฐ์  วัชรโชติหิรัญ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายณัฐนรินทร์  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายณัฐพงษ์  ไพรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายอันเดร  บุญจบ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายอภิสิทธิ์  ฝังใจ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายณตะวัน  ลาภเกิด โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายณัฐวุฒิ  จิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายชิติพัทธ์  ชลศิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกัณจน์อมล  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนัชวิทย์  ปัญศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงนภัสสร  เจริญนนทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงนันท์นภัส  จตุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปฐภรณ์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพัชรพร  แสงกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายตฤณ  สังข์กูล โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายพรภวิทย์  ทิพย์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายวริทธิ์  คล้ายพันปี โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปวันรัตน์  จูงศัดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายณัฐพงษ์  เถาว์โมลา โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายภูสภัทร  ขจรเดชาภิวาท โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงหยิ่ว ซวิน  อดุลย์เบญจกร โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพัชรพล  ศรีใสคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอรณิฎาศ์  จันทร์เทวาลิขิต โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงชญานิน  ลีลาประภัสสร โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพาขวัญ  อุทยานิก โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสุชานันท์  ชูจิต โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายกัมปนาท  เจนการวณิช โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงลลิตตา  ตรวจมรคา โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธรณิศ  มุ่งงาม โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศศิธร  กันตังกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงวิกาญดา  โคตก่ำ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายณัฐชนน  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอภิวิชญ์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชนาพา  นามอ้าย โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงศิริกร  พิทักษ์ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวีรดา  โชติสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายอนุชา  ศรีดารา โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วงษาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายศักดินนท์  จูงสาย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายกฤษฎ์  สายสุด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายธนชาติ  วงษ์ธนาภร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงดนสุข  วัชราพลเมฆ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงปทิตญาดา  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงกษมาพร  เกิดกล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์พริ้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายณดล  พันธ์ภูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายพชรณัฏตรัย  แก้วสุดศรีคชนาค โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายภูมิพัฒน์  ระวังวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายเป็นเอก  ไชยคุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายภาสวิชญ์  ตัญญะเสถียรวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงเมวิชญา  บริรักษ์สาทร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงปริยากร  จิตติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายนิธิวิทย์  รัศมิ์กนกศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงปารณีย์  แสงดารา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงสุริสา  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายปรณัฐ  สว่างโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายณัฐนันท์  พงษ์ธานี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายพัชรพล  จันทนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายจักริณทร์  สีชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายปัณณธร  ชื่นชอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายธีรภัทร  สังข์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายธนกฤษ  วราธำรงชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงธนิดา  เล็กสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงกิตญดา  เครือคฑาวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงนภษร  หมอกเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงชมพูนิก  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายสิรวิชญ์  ดำขำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายณัฐพงศ์  หอมกลั่น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายจิรภัทร  พูลหวัง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงพัชริดา  จันทนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายพัทธดนย์  เอี่ยมสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงธีรกานต์  ลมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงสุกัญญณัฐ  คงรักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงสุขชีวา  เวหนะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายจิรเมธาวุฒิ  จันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายพิสิฎฐ์พล  นพรัตนธีระวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายเมธัส  สร้อยคีรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายกวิน  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายสงกรานต์  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปริ่มผล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายจักรกฤษณ์  สีรังกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายชลันธร  ตึ๊นงึ้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายพีรวิชญ์  อินทพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายพีรเชษฐ์  อภิกิตติภัทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายศิรสิทธิ์  สมเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายกฤษณะ  จองถวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายศุภวิชญ์  มาสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงพิชญาภา  รอดเขียว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงสกาวรัตน์  นาคสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายเกริกบุระ  สารมานิตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายฌัณสิทธิ์  มุติโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายปริตถกร  รักถนอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายพงศภัทร์  เจริญพงรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงมธุริน  มุธุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงนันทิชา  ทองวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงญาณิศา  ปุราชะทำมัง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงปาริชาติ  สิโรดม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงมณีรัตน์  สมราษี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงกฤตัญชลี  พงษ์สุริยา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงเขมจิรา  ปุราชะทำมัง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายวิธวิทย์  ทวีวัฒนานน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายวรพรต  รอดบุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายพนธกร  บุญคง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายสิปปกร  พัฒนาเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายก้องภพ  ตระกูลคู่บุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายวชิรวิชญ์  เหมือนปืน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธีรภัทร  แป้นงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงเมย์จิรา  เรืองธนสิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปวรนันทน์  ศรีบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงขวัญชนก  ชิดเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงนินธารา  ธีรพัฒนเกียรติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณัฏฐ์อริญ  ธีรเมธาชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกุลธรา  นวลฉวี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายเอกภาวี  ผากำเนิด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกุลปริยา  หวานชื่น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมความคิด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงธาราทิพย์  สุนทรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัฐวีณ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงชนาภา  บุญวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายอชิรณัชย์  เหมือนใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายแพทริค  วาล์บวร์ก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายธัญญ์ธิทัต  ทัศนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงชยุตา  ประทุมพา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงชญานันทน์  อยู่เจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายจิรวิช  วงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงหยกวรรษมน  น้าวิไลเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงมสารัศม์  ภควัตศิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายวรัญญู  เตชะปรีชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายณฐกร  เคียนงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายพัฒน  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายกฤตกรณ์  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายธัญญ์ดนุภพ  บุญถนอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายปุญญพัฒน์  วัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายอภิวิชญ์  จ่ายเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงพรประภา  จิตติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปิยมาศ  สังข์อยุทธ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงวิชญาดา  พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงจิณณพัต  ปะนันโต โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงจิตจุฑา  ทองบุญรอด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงญาณิศา  สอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายธีรเนตร  อรรฆยโสภณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายสหพัฒ  ชาติไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายชลนธี  สวนดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญเสถียรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปรัชญา  สุทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงอชิรพร  อ่อนปานนิล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายสัณหณัฐ  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงภัฏนวรัตน์  หอมจันทึก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายอัสดง  สมสุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์ช่วย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงอาริยา  อยู่บำรุง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชินศิริวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายพชร  อุตรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงศิชา  สีปัดขน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายสรวิชญ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธนกฤต  สานุสันต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพชิรา  พุทธชาด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงมีนา  ฟุชซ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกัสสชาณ์  แก้ววงศา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายวินทภัทร  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายภัฎฎิ  จ๊ะสา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงวรัมพร  สาธุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายกัณฑ์เอนก  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายตุลธร  จริตพจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายภาธรธฤต  จงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายนนทกร  บรูณะศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกุลกันยา  ศิลาแยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงอิสริยาพร  รูปแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกมลนิตย์  ชำนาญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพัทธิรา  นงนุช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายปัณณ์  สิมมาสม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายอนันทวีป  ศิริเมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงฐิตารีย์  เวียงสมุทร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธรานนท์  เสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สายบุญรอด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงจรรย์จิรามนต์  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธิติพงศ์  ผึ่งผาย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายพระณายล์  ศรีอนันต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงชมพูพิชชยา  ประมาณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงภูริชญา  จิตติวัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายสุวิจักขณ์  วงศ์มีชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพรพิมล  วิมลธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ส่งศิลป์สอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายอดิลักษณ์  วังวล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โคตรเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงนภัทร  รัตนบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายกันตพัฒน์  สีมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงธัญชนก  คล้ายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงคณิฐาพัชร  ปฏิยัตต์โยธิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวรันลักษณ์  ศิริรักษ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงสาธิดา  ประสานตรี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายอากร  เพ็งสุข โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงธันยรัตน์  วงศ์กรรัตน์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงนันท์นภัส  กังวิวรรธน์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายนราธิป  ไมตรีจิต โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงจิณณะ  สามไชย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายปัญญวัฒน์  เชื้อวัชรินทร์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงกัญญ์ณัฏฏ์  วุฒิสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายณชพล  ศุภจิตกุลชัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายวุฒิภัทร  แผ้วพลสง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงอภิสรารินทร์  ติณชาติอารักษ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายพีรกร  สุขเสถียร โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงดาราทรัพย์  จองทรัพย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวรินทร  แต้พานิช โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายกวี  ดีรักษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายเอกวัฒน์  เอกวัฒน์พานิชย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงฐานิสา  จันชูกลิ่น โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงภิรัญญา  เอี่ยมเจริญศักดิ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวรินทร์รตา  พงศ์เรืองรอง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงนภัสสรณ์  เหลืองกมลจินดา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายณกร  ชูเกษมรัตน์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายสาริน  ขาวหนู โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสาริมา  ขาวหนู โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แต้พานิช โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอันนา  ผลวัฒนะ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงวริศรา  กลีบบัว โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงลักษมิกร  ศรีสว่าง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายธนาโชติ  ฉิมประดิษฐ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายกิตติธัช  บุญณรงค์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงพอใจ  รัตนวิสาลนนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายศักดิ์สิริ  ศักดิ์เจริญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงฌัชชา  สุดสัตย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายธนกฤต  งามเมืองแมน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายณัฐดนัย  สังข์ทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงวิลาสินีณ์  ธนากรฐิติคุณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายชยุต  ตันติวรนุกูล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงกัญกนิษฐ์  น้อยถนอม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายรัฐนันท์  สุดสัตย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายพศิน  สังขวาสี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายอดุลย์วิชญ์  ขจิตตานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายพรหมพิริยะ  พลอยประไพ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายจิราพิวัฒน์  ชนะรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงนัยน์ปพร  อุดมวัจนศักดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายพัทธดนย์  นิลทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงโปรดปราน  วรพันธนายุต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงชลิดา  พรพุทธศรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุวัฒนากุลกิจ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายธีรภัทร  ตรีภพสกุลสิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายฐิติกร  มาศสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายณัฐวัฒน์  ยิ่งวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ลลิตเกียรติกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงอริสา  ผลิตวานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายวีรนันท์  อินทรารักษ์สกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายณัฐิวุฒิ  ธิติวิรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงฌิณาพัญช์  ชัยสุริยเทพกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงพอเพียง  นกบิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงชัญญาพัชร์  ชัยสุริยเทพกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงเพียงพอ  นกบิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายวรพล  ประจันพาณิชย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงญาณภัทร  หาญพร้านิล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายภาวัช  ไวทยสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงอัยย์รัญชนา  กานต์นิภากุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญทอง โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงแพรวา  นามไพร โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวภรภัทร  เหมือนมณี โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงธัญชนก  พาณิชย์วศิน โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายอินทรเดช  คำหงษา โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงสุญญตา  วงศ์มาก โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายพิสิษฐ์  บุญโสธรวัฒนา โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายภัทรวินิษฐ์  สาระคุณ โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เจนศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ไพรอนันต์ โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงธัญญ์ชยา  โพธิ์รัศมี โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายศรีพสิษฐ์  ประพันธ์ โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงบงกชกร  ชื่นบุญเพิ่ม โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายไตรทศ  อภิชนสุข โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงปรียนันท์  โรจน์ฤดากร โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงประดับฟ้า  ธนทวีรัตน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงฐานิกา  ปิยัง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายวิชญ์วิสิฐ  โรจนพงษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายอชิตะ  อึ้งตระกูล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงลีลาลลิล  บำรุงนา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงศิริวิสา  ทองสาย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มหาทรัพย์สิน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงพรปวีณ์  รื่นรมย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงพัทธ์วริน  ศิริพัฒน์เดชากร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงธนารีย์  ปิ่นทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายวัชรพล  ยูถะสุนทร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายปุณยวีร์  คงนาคา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงณวิพา  บุญรอด โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  กิตยารักษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงรพีญา  แจ่มจำรัส โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ปิยะอุดมชัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงดลลชา  ธเรษตรีศวร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายอฐิษ  สร้อยศรี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงวริศรา  ถาวรพันธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงวิรัลพรรดิ์  ฤทธิ์สุทธิเชษฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงศุภรดา  ศรศรี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงปพิชญา  สากล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายฐิติวัชร์  ธรรมนิยมกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายภาณุพงศ์  รายา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายปณัฐชนม์  ปิติพันธุ์เกตุเกล้า โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงชนัดดา  วรรณพฤกษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงจิรภิญญา  กรใหม่ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายปัณยวัฒน์  คงนาคา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงวนัสสุดา  แซกพุดซา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงฉันท์สินี  เลิศเมฆปรีชา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงพิชชาพรรณ  นาควิสุทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายธันวา  ยอดสะอึ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายสิปปสิชญ์  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายกันติทัต  ปานเกิดผล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงกัญฐณัฐ  แสงอรุณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ภารื่นณัฐรมย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงสรวีย์  วรวุฒิ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายสรวิชญ์  สุริยวงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงธิดากานต์  อ้อคำ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงวรวลัญช์  วงศ์พฤกษารัตน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงลภัสลดา  อบมาลี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงชฎาพรรณ  มันทนะกิจ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กชายภัทรกฤช  หลงอุย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายวณิชพงศ์  อำไพฤทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
555 เด็กชายชัยพิริยะศักดิ์  พลายด้วง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายเมธาพงศ์  เลิศเสริมสุข โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายกิตติภณ  แก้วใส โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
558 เด็กชายฌาน  เชื้อชาวนา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงณัฐการย์  ศิริโชติกมลวัฒนา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงอริสา  หนูน้ำคำ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายราเชน  คันธะ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธมนวรรณ  ปันแก้ว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงนิชาภัทร  สีเหนี่ยง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงโชติกา  สังโยคกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายเดชาธร  โสวรรณะ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงวริศรา  ตันสกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายณัฐรัฐ  หิรัญรักษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายอธิษฐ์  ทุ่งสะโร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายไตรทศ  อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายจิรพันธ์  อุดมสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงเมทราพร  สุขดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายนฤเบศร์  ชูศิริพงษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายกฤตภาส  ตั้งจิตตรง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายพงศ์ปณต  สุดชาญชัยกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงณัฐนาถ  ลีลาเจริญกิจ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายนิติวิทย์  มรรคไพบูลย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายพัทธกานต์  แซ่ซิ้ม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงฐิตารีย์  ไกรกลาง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายนัมดิ ออนเยบูชิ  โอบีซี่ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายชยพล  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงชุติปภา  ฉันทวิเศษกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายประวีร์  วิกร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายพันธ์ยศ  เจริญผล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตุงคสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงนวพร  จินดาทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายอธิคุณ  ถิรวิลาวัลย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายชนนัช  กิจประเสริฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายณัฐนันท์  ไพศาลจิตร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงไอยวริญ  โชควิสิฐกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตรีถัน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพิชชานันท์  คุณจันทรโชติ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงจิดาภา  เกษมสรวล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายธนภัทร  ศรีสรรค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายธรรมสรณ์  อินกุณา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายชัยนันท์  อิงเวโรจน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายปฐวี  โกศลเจริญภัสร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายสุพศิน  เรืองชัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงปวันพัสตร์  สินธุ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงฐานิดา  กฤตโยภาส โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงสุวพาณิภัค  โลหณุต โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงกรวรรณ  วิจิตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายอัครพัชร์  จันทรสุคนธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงปาณิศา  กิจกาญจนกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงพรภัทรา  สหายา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงวรัทยา  ตันวงศ์วาล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงธนัฐศุภา  อุดมมั่นถาวร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายสิรธีร์  มากมูล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงชัญญา  เพียรพินิจสิริ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายภาสกร  พีรภคพงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงณชญาดา  พงษ์ชมพร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงณัฐญา  ไชยวังราช โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายเปรมอนันต์  ฤทธิชัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงรวินทท์นิภา  ดวงสีแก้ว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายกฤติพงศ์  เกษดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงณัฐญาดา  เบ้าเงิน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงเกศกนก  โรจนทิมทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายจิรัสย์  ถาวร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายอัครินทร์  เสารยะวิเศษ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยกิตติภรณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายณัฐวรรธน์  ศรีหาเมฆ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงลินรดา  นนดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายศรัณย์  เชื้อวงษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงเมธาพร  ถิระกิจ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงวนัชพร  โยคาพจร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงพิณณ์ประภา  อิ่มจิตร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายกิตติภณ  ธนาจิรวัฒน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายอนันตณัฎฐ์  กิจรังสรรค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงสิริพัชร์  ฤกษ์ถวิล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงลลิตา  นะตะพรม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงกชพรรณ  ยิ่งสุขผล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงคณัสวรรณ  ซื่อสัตย์วัฒนากุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายณัฐวรรธน์  กุศลปสิทธิกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงบุณณดา  ถิระอัมพรพิชญ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายชญานนท์  องค์อินทร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายภานุมัค  ห่อวิจิตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ลิมป์โกมล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายสิรวิชญ์  จุนเด็น โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายรัชพล  ชมภูแก้ว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงภาสิตา  ห่อวิจิตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายภาสิน  ห่อวิจิตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายณฐกร  แย้มโอษฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงกันต์กวี  คนเที่ยง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายศุภณัฏฐ์  เบ้าเงิน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงภรภัทร  ชัยสมบูรณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายชนันธร  พงษ์พานิช โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  โภคประเสริฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงสาธิกา  พันอ้น โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงวรนิษฐา  พุทธา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงปวรณัฐรดี  ศรีชู โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กหญิงจิรัชญา  วิรัตน์พันธนันท์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงพณัชกร  เขตรสมัคร โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงวริศรา  วิบุญญผล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
653 เด็กหญิงนวภพร  วิเศษประทับ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงพิชญาภา  แก่นวงษ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงณัชชากัญญ์  วรานนท์เดชพงษ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงธีรกานต์  รงค์หริรักษ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงพิชญธิดา  แก่นนาคำ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทวีพงษ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงณฐพร  อิริยะโพธิ์งาม โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงพัชริญา  หนุนดี โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายชีวิน  ไหลทา โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงพณีรัตน์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงประภัสสร  แซ่กอ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงสุวิชาดา  เจตนา โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กหญิงศิริกัญญาภัทร  ถินมานัด โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงพัชรนันท์  มณีรัตนาภรณ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงพุทธธิดา  พันแสงมาศ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์หนังสือ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงพรนภัส  เพิ่มทวี โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  รุ่งเรืองปิติกุล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงพรพิมล  เกโส โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
672 เด็กชายอธิปดี  อร่ามแสงจันทร์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
673 เด็กหญิงณัฐรดา  จิตต์สุวรรณ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงสาริสา  เทพบำรุง โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงอาภัสสร  วงษ์โสม โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงอรกช  ประมงคล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงภัทรวดี  เอกคุณาปกรณ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพิชญามนชุ์  ทวนดิลก โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงปัฐมวรนันท์  เพชรสระ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายชัชพงศ์  วงษ์ดาว โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายปุณยวัฒน์  ยอดแก้ว โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายสพลกิตติ์  สันติประเสริฐกุล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายปภังกร  พรหมอินทร์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายณัฏฐพล  สมฝั้น โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายก่อหลวง  เตียวสิทธิโชค โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายจิรกิตติ์  ถิ่นมีผล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงณัฐณิชา  กาพล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงณัชชา  ศกุนตานุรักษ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงภัทราพร  มณีแดง โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพัสชมณท์  มณีกูลโรจน์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงบุญญาณัฐ  วัฒนพานิช โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายสิรภพ  จรัสกุล โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงธัญรดา  ตาบุตรวงศ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงภัคจิรา  ช่อนาม โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ  วรานนท์เดชพงษ์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงภัทรภร  สอนศิริ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชาวยามกา โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงศศิกานต์  มีสอาด โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงสุภัชชา  พรหมสุวรรณ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงภคพร  จินตทิพย์วรรณ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงรัตนากร  อินทร์จินดา โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงชยามร  แปน้อย โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงจิณัฐตา  แก้วกอง โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงพิมพ์พร  บำเพ็ญขจรศักดิ์ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงปริยากร  หันประดิษฐ์ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ทองนาค โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายสุรชา  ก้อนเครือ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงโยษิตา  ดีจันทร์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงกุลปรียา  แซ่ท้าว โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงอนัญญา  ศิริรูป โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายนิธิศ  แก้วพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายณัฐพนธ์  ซีกงูเหลือม โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วัฒนา โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายเสฏฐพงศ์  สุริพล โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายเมธาสิทธิ์  นุเกตุ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงภัทรมน  รัตนภาสกร โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงพัชรศรี  สุระรักษ์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายปภังกร  จุติผล โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  จีนโน โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงกชกร  คล้ายแดง โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงสุดนับพร  แย้มหงษ์ทอง โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายพีรวิชญ์  ดอกกุหลาบ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายสิทธิพล  มัทธวกาญจน์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงกวินธิดา  โรจน์ปรัชญารักษ์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงภัสสร์อร  ชัยสิรินิวัฒน์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายตฤณ  กิจถาวรวงศ์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีแก้ว โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายศุทรา  ศิริพรสุข โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายองศา  ธีรนรเศรษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
730 เด็กชายญาณวรุตม์  ซอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กชายวีรภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายเธียรวิชญ์  ผโลทัยนภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายอธิวัชร์  กาญจนประภาส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
734 เด็กชายเตชนิธิ  คุณวัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายจารุกิตติ์  สิงห์โตทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กชายธนพัฒน์  ฉั่วบันลือ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กหญิงกวินธิดา  ปานเพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงฐานิตา  ขจรไชยกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงกัญญานิษฐ์  กุลชาติวิจิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายอัครเดช  อัศวภัทรกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายจิรพนธ์  เกษม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายภัทร์นรินทร์  เอื้ออารีมิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
743 เด็กชายณัฏฐพัชร  อ่อนจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
744 เด็กหญิงวรัชยา  ดิษฐ์ปรีชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายคมพัชญ์  สันติรังสีมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
746 เด็กชายวัชรากร  สารพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
747 เด็กชายกฤตเมธ  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
748 เด็กชายชวกร  หลู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
749 เด็กชายอัตต์  อัตตสัมมากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงศศิกานต์  บุญศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
751 เด็กชายศาสตราณัฐ  แสงชาติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงชญานันทน์  ตุลาผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงริรัลพัช  โทตรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงนิชาภา  ละอองศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุดมพรธนสาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กชายอธิวีร์  พรทวีโภคทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กชายนภัสรพี  จันทนเสถียร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายกรฤทธิ  ผลทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กชายภูวดิท  ชอบอาภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ศิริเบญญาภิรมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายนรภัทร  สมจิตรักษากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายชินภัทร  ศรีทะวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายวสุศิวกิจ  แนบบุญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชาญนอก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายธนเสฎฐ์  สุรังษี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายปรีชา  ปรีชาผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงเปียน  เวย เวย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กชายอภิชา  เดชาวรพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงมนัสนันท์  บัณฑิตมนตรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายศิวัช  กิตติอิทธิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายฑิติชัย  ทองประกอบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กชายธนกฤต  จูโล่ห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงชาช่า  สุขสุแพทย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
775 เด็กชายเตชินท์  รักษาศิลป์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายกันตพงศ์  สุขศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
777 เด็กชายปวริศ  จินดาวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
778 เด็กชายมัททวัฏ  สวัสดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายจารุกิตติ์  ประกายจินดาวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
780 เด็กหญิงดุลยา  บุตรดีวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
781 เด็กชายภูสิทธิ  เก่งปรีดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
782 เด็กหญิงปภาวี  คงเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
783 เด็กชายกฤตยชญ์  แสงอังคนาวิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
784 เด็กหญิงชณพิชชา  ช้างแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายกฤษณะ  แซ่เตียว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายวรัญรัฐ  พิกุลศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายวชิรวิชญ์  ม่วงแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงธนัญญา  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงวรรณพร  บุญเจือ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายมณฑล  ดาราพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายฤทธิ์พิชัย  จิรกรพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายธนชัย  ธัญญเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายพรหมพิริยะ  ศรีมหาพรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายชยธร  บุญฉลวย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายธเนศพล  ศิริราช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายชัยธัช  ผลิตวานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายนาศิรภัทร  มีศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงกัญญาภัค  กวินนิธิกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายปุญญพัฒน์  สะบาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงอังคนาวิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงสรัลชนา  เหล่าโชคชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  วงษ์ทองศิริชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงสุชญา  สวัสดิธนสาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงศิรดานันท์  เจริญเวชธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงญานภัทร  ศรีทะวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงภูษณิศา  เฉิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงกัญชรัตน์  สุวิสิฐพรกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงวรัญญา  รุ่งอนุรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  คล่องแคล้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงวรนิษฐา  ถวิลวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายสุวพิชญ์  แตงแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงวิรัญชนา  บุญมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายนฤกวิน  ปภาคีรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงอริศรา  สุนทรวิภาตภูมิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายยศพัทธ์  ศักดิ์เสมอพรหม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงนภัส  ใจสถาพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงกันต์ณัฐฐา  อนุทรงศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงศมณรัตน์  กะตากูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายพศวีร์  สุทธิธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายรัฐอภิยุต  กิตติเมธีวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงปณาลี  พลอยเพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงลภัสรดา  สอนใย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงชัญญอร  ภูลำสัตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายศุภมิตร  ถาวรเจริญทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายกรวิชญ์  พินิจสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายยศวินทร์  อังศุจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายวงศธร  พุทธกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บัวลาดเพ็ชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายปีติภัทร  พุ่มแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงณิรดา  สินทะเกิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงณัชชา  จำนงค์ผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงแพรวพิตรา  ตรีรัตนไพบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายณัฐพนธ์  หลวงอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงชิมณี  รัตติกาลสุขะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงณทิพญดา  แก้วสอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงพิริยะกานต์  หลักทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงวิภาวี  จูสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงรุจิภัทร์  เลิศวิริยะวณิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายฐาปน  สีมีแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายภีมากร  ม่วงศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายธนัช  กิมตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  หลอดสันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงมนัสพร  พงสุภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงธัญญ์นภัส  ธนิพัฒน์อภิสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายอธิษฐ์  อัตตสัมมากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ลอยศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงอิงฟ้า  ทิพย์เนตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงปารียา  เทพลิบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายวิธวิทย์  อมรเลิศวิทย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เพชรแทน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายแทนคุณ  งามเนตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ปักเขมายัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงจิรัชญาภรณ์  โพธิสุนทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ชุมกลม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงพิมพ์วิวรรณ  ธรรมวัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  เพชรเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายสิรภพ  รักษาพล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปัตตัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พินิจชวนันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายวชิรวิชญ์  เดชนาคประสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงวรรธน์อร  เพียรประสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทักสี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงกานต์พิชา  กาศเกษม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงชญาภา  เฮียงฮะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายปุญญพัฒน์  อธินุวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงพรรณปพร  ผ่องเมืองปัก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายเศรษฐพัฒน์  เจตเขตการณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงอพิชญา  ยอดแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงณัฐนพิน  ผดุงเทียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงปารดา  วัชระชาญชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุรกุลเลิศวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายรชต  มงคลวนิชกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ซีเจ  เรืองเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายปุณพรรณพงศ์  พงษ์ศิริรัชกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายณัฐพงษ์  พุฒิพัฒน์โฆษิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายธนกฤต  ศรีเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายธนธรณ์  ครุฑเกตุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายพิธาน  นรการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงชญาดา  ศิริเพิ่มพูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายภูริณัฐ  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายเวสารัช  สีแสด โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
884 เด็กชายจิรัฏฐ์  เกตุไพสาลี โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
885 เด็กชายภริษฏ์  กวินกมลโรจน์ โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กชายธีร์วสิษฐ์  หอมเสียง โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
887 เด็กชายณฐ  กวาวหอม โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงสุวรีย์  นิธิโชตินุวัฒน์ โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงพรวัชรา  วงษ์บำรุงจิตร์ โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงชัญญาวีร์  ผลไพบูลย์ โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
891 เด็กชายพีรณัฐ  จุลนพ โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
892 เด็กชายคริษฐ์  นพวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
893 เด็กชายธนกฤต  สุขสวาสดิ์ โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายกชกานต์  รุ่งโยธิน โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
895 เด็กชายนราธิป  จอนงามเนตร โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
896 เด็กชายภูรินท์  มณีสาคร โรงเรียนศุทธรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม