รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนากร  ทองนุช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายจักรพันธุ์  นาคะพันธุ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายธีรภัธร  อังคะนาวิน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายฐปนรรฆ์  บัวพินธุ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายแทนคุณ  กำลังดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายพิชญากร  ลาพิงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายสรวิชญ์  ทะวะวัง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายศุภกร  สมมา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายวิสุธิพงษ์  สุภาวงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายจิติณรงค์  ยะคะเสม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายพัชรพงษ์  เกียรติปนันท์กุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายภูริวัฒน์  ทูลนอก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายนันท์มนัส  ชุมเทพ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายถิรเดช  ช่วยหาญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปุณยนุช  วรรณทนะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอริสรา  วนกิตติวัฒนา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชณาภัส  แก้วปัญญา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฮวดสุวรรณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนพรดา  เอกวงศ์ษา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพลอยณิศา  ธนะพงศ์ธำรงกูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงรสสุคนธ์  สุพรมอินทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพรปวีณ์  เบ้าประเสริฐกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายภัสกร  วงศ์นิธิกาญจน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายเดชาวัต  ทองคันชั่ง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายสิรภัทร  ศรีเกษม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายกตัญญู  อัครเสถียรพงศ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายธนพนธ์  อุ่นจิตร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สายสงวน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงศิรภัสสร  เทพมงคล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปาณิสา  คชสีห์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอริสรา  แซงรัมย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกรกช  ประภาศิริสุลี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงศศิกานต์  วาสิกศิริ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงระฟ้า  ศิริถาวรทรัพย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีภักดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เหมตาล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนภัสสร  วรวิสัน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายณัฐนันท์  ธัญญาวุฒิ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐกิตติ์  วงษ์ฉิม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐพล  เถื่อนไตรสาร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐติศักดิ์  วงษ์คำจันทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายธีระศักดิ์  วิรุณราช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายชยาวิชญ์  จอกแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงรวิสรา  เจริญกิจวนารักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอาทิตยา  พันธุ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายสุชลมาศ  อรอ่อน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายณภัทร  พลแสน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงจารุวรรณ  นิลปัทมานนท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงธนภรณ์  ภควรรณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์เจ็ก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกิตติวรา  อุษาอำไพ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณิชาพัทร์  กาวิโล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงลักษมน  ภุมมาลักษณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชนมน  วงค์ใหญ่ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงเบญญาภา  จั่วจันทึก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วประภัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวรณัน  พวงผกา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกิตติยาพร  พงษ์เจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทรัพย์อุดม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงลลิตภัทร  สมศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายกฤติน  นันทสินธ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายณัฐวีร์  คงแสงพรหม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสุพิชญา  สุขสุเดช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงศศิกัญญา  โอสถานนท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงจีรนันท์  เตียวเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสุวิชญา  เสวิสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงจิรภัทร  วงค์กำภู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายภัทรพงศ์  เหลืองอร่ามจิตร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนงนภัส  เรืองวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวริศรา  คชวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงมาลิณี  ตรีรัตนนุกูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายวิศรุต  เลื่อมศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปณิดา  มโนรมณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวรรษมล  ทิพประเสริฐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายนราวิชญ์  นาคเกตุ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายธนากร  อินทรกำแหง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสุจิวรรณ  ประภาศิริสุลี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงแพรวรรณ  พานแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายกฤตภาส  ลิมป์ชยานันท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายศิรวิชญ์  โคมเดือน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายศิวกร  อุทิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายปัณณวิชญ์  นนทวิชิต โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงภรภัทร  ยี่เฮง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพิณฑ์พิชชา  เวียงแสง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงจิรชยา  วงศ์กลม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอาทิมา  โกสินทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงชญาภา  วิลานันท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงบุษบาวิลิศ  คงภักดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงญาณิศา  บุตรดีวงศ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายพนมกร  บุญยะวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายนฤเบศ  ธรรมปะรา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายนพรุจ  เอกวงศ์ษา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกิตตินันท์  เต็มจิตร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธนัชญา  สงวนทรัพย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสุดาภัทร  นันทวัฒน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปัณณรัตน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพรลภัส  พุดเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงสุธินี  บุญรอด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภัททิยา  กิ่งงาม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงฐานัดดา  เพ็ชรประไพ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกัญญาภัค  วชิรวิทยากร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกัณฑ์ธิดา  จุฬากูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชนกานต์  เทียนปัญจะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณัฐนรี  ชุมทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอรรัมภา  ทิพยานนท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญมี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพิชญาพร  มะลิสิงห์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงเบญญาภา  ชัยพันธ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธรรมสร  ประภาศิริสุลี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วนุ่ม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวริศรา  ทำนานอก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายณภัทร  สนนำพา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายณภัทร  ศรีรุ่งกาญจน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายปิติพัฒน์  ศักดาเยี่ยงยงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายปวรปรัชญ์  ชิณศิริ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายเดโชพล  วิเศษกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายศุภวิชญ์  มะลิสิงห์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกฤตเมธ  ใสกระจ่าง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณัฏฐารัฏฐ์  สวัสดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชนิดา  สุทธิคุณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพรหมพร  แย้มโคกสูง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงเปมิกา  พึ่งเกษม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงวรรณวิภา  ยะรังษี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพรนภัส  วะบังลับ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนันทนัช  สนธยางกูร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงแพรวา  เกตุมา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนริศรา  พดุงยาม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงนลินธารา  ปิ่นทะกูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอัมพิกา  นพพวง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนันท์นภัส  นันทวิสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงญาณิศา  วงศกำภู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชลวารี  ชลานุเคราะห์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงวรกานต์  ทิพเวช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงลลิตา  ชัยพันธ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนาขวัญ  นามเคน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงวัศสยวร  เหลาอำนาจ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงอภิชญา  นัคเรต โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสวภัทร  ทองคำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงเปรมภัสสร  จอกแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปวริศา  เจริญกิจวนารักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายพุทธิวัฒน์  นพเกตุ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายถิรศักดิ์  นิ่มนวล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายภาคิน  สวัสดิ์พรชัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธยาน์  กรัตพงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงมนรดา  นาคเกิด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนิชดา  โสริบุตร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภัทรศิริพงษ์ชัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนิชาภา  ล้ำเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงมนัสนันท์  ิอนุลาวันธุ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวรรณวนัช  เกษมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปวริศา  เหนืออำนาจ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงฐิติมา  มาปลีดา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณัฐดนัย  หวลกำเนิด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนาวัฒน์  บุญหนุน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  ชุณหพันธ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายณัฐพนธ์  บุญศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายทวิวัฒน์  สังวรดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธนภัทร  วิลาศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายณัฐภัทร  คำแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายพนมกร  ดีศรีสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายอินทัช  เตียงกูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายนันทภพ  รักอิสสระ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายชยณัฐ  รัชนีภรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายกิตติกวิน  แช่มเอี่ยม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายปภังกร  รัตนไพบูลย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายสุเมธ  บุญเอก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายอธิกิตติ์  ศิลปกิจโกศล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธีรภัทร  อ่วมฉิม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายณัฐกรณ์  ประอ้าย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณภัทร  คู่ไพร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เพียรพิทักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไม้งาม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พรมพิทักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองเลื่อน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจารุพิชญา  ปั้นบำรุงสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอรนุช  สิขัณฑกนาค โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชลิตา  ศรีเกษม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณัฐธิดา  คณะทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปวริศา  พิมพาทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกวินธิดา  สวัสดีสุขุม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกุลปรียา  ศรีพุทธา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงภูษณิศา  นะมามะกะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนฤมล  ทองวิสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บัวแย้ม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงทิพปภา  ผุลละศิริ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชนินาถ  ดวงจิตร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทาทุม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายณัฐกิตต์  นพชัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชนิศา  สนเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อาวรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณภัทร  คงกำเหนิด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงบัณฑิตา  ยะหัตตะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงเพชรพลอย  คำชมภู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปนัดดา  เพียรงาน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายอดิสรณ์  วงค์หิรัญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธนะรัฐ  เจริญเชาว์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายฤทธิพร  ทองใบ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงจิรนันท์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพิชญานิน  บุญลือ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัชชนันท์  ภู่ทิม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายกษิดิ์เดช  ศรีสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวารุณี  ศรีมงคล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงราเชล  เอรูเร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปิยะธิดา  จีนพงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพรรณนภา  จรัสโชติอมร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปุณยวีร์  บุตรดีวงค์ โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายพรพรหม  นุชวิจิตร โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงจิรนันท์  หวังสุข โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงคณัสวรรณ  ศรีเกษม โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงรัชนีพร  พุ่มพวง โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงพีรัชยา  คุ้มสา โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงเปมิกา  คำพันน้อย โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงกุลชา  ศรีระชัย โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงปาณิสรา  สาธุชาติ โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายติณพัฒน์  พลาหาร โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายพีระภัทร  การะเกต โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายสิทธารถะ  ส่องแสงจันทร์ โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงปภัสรา  ดุลยสิทธิ์ โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงพิชชาอร  มีพงค์ โรงเรียนวัดธารพูด 1 ป.6 คณิตประถม