รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภากร  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทิมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณิชารีย์  อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายสรกล  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายรพีพงศ์  อนิวรรตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายฮาจิเมะ  ตันคงคารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณชา  ตันคงคารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกชพร  วงศ์จินดา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐกา  เทพวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายภควัฒน์  ปริเวทกานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกันตภูมิ  ม่วงพา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายยศสรัล  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายปภังกร  ชาญพัฒนนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายสุธีร์ภัทร  เฉลิมวุฒิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายญัฐพัชร์  พิทักษ์ผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายพรภวิษย์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงภัคนันท์  ศีลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสุพิชฌา  ตั้งประสิทธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธนพร  ช่วยสงคราม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวรัชยา  สาสวด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปารณ  จำรัสธนสาร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงฆรวัณณ์  สุทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายอัครวัสส์  ไผทจินดาโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนันภ์นภัส  โกมลเสนาะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงศลิษา  พิสิษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายปัณณวิชญ์  พรบวรเสถียร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายพิเศษ  ถึงแสง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ครูเกษตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงจิรภิญญา  ยิ้มวิไล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายเอกกร  ท้วมละมูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงรถิรา  สงวนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธัญญ์นภัส  อิทธิอริยกานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายปัณณวิชญ์  เที่ยงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายอัครวินท์  ศรีศิริโชคชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายนนธนัท  ศรบัวศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายอนุยุต  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ศรีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายณฐพัชร์  จันวะโร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายภควัต  ม่วงยัง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ผลเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงภคมณ  แสงอังศุมาลี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายคณพศ  ชินะโยธิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปริชญาภัทร  วงษ์หอย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายภัครวรรธน์  พิศิฎฐะศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายภคพงศ์  ช่อผกา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงอมรทิพย์  ถึงแสง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายสุกฤต  ประเสริฐโชค โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายธนาพิพัฒน์  อิทธโยภาสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายวชิรวัชร์  จำฟู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพีร์ชญา  สอนเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธนัญชนก  ระวิชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายฤชวี  ชัยสายัณห์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสุธารัตน์  แสงเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปุณยนุช  สิทธิสุธี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายฐิรวัฒณ์  เปลี่ยนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายภูมิพัฒน์  เอี่ยมนิยม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษ์บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงจุฑาทิตย์  อนุกูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณิชนันท์  ภูจีระ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพรรณิสา  ชุมเกษียร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายทวีรักษ์  เกิดมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายกัญจน์  เมืองไกล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายยศวีร์  เวชสกล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายสิมะทัช  เจริญบุญญาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายธนพัฒน์  ศรีคชา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายสรวิชญ์  ท้าวธิ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายณภัทร  คำขำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายอภิชา  เปลี่ยนเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงญาณิศา  เสมอเหมือน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงศาริศา  กุลนภาดล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงชวัลรัตน์  นิมโรธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงเปมิกา  มะณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธนัญญา  พรเพิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายวรภัทร  แซ่ตั๊น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายธนวัต  ศรีเหรัญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายยศกร  สิงหราช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายเมธาวิน  เทพสาตรา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงนิลุบล  เดชอนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงกมลพร  ละออตา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายปัณณทัต  อินทรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายคุณาสิน  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกัญญาวดี  ท้วมเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายธรณ์ธันย์  นิลจันทร์ทึก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายณฐกฤษฏ์  กี่ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอภัสสิริญ  ไผทจินดาโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายพงศ์พศิษฐ์  ส่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายภัทรพล  จันทร์ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงจีระนันท์  ภูจีระ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายธนภัทร  อุยโต โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงดวงกมล  พุ่มม่วง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอริสา  วีระโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพรพรรณ  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอรปรียา  อุปมา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปทิตตา  ตันตะราวงศา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงตะวัน  ปานเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายพีรวิชญ์  จักษ์ตรีมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชนัญญา  ธิลาวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงธัญชนก  มาตเจือ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกีรติกา  เกษตรพิทยา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายภรัณยู  ลักษณะวิมล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายธนภัทร  จริยธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายปรีชา  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงนิษฐ์ณัชชา  พิศิฎฐะศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพรพัสนันท์  รุ่งเรืองนาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอธิชา  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายชุตินันท์  บุบผารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายชยุต  จีนภักดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชุติมา  ลาภดิลกกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสุจิรา  ฟักผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายณทรงกลด  รักพวก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธัญธร  เข้มคำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายสิรภพ  มงคล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายชยานันต์  สิขัณฑกนาค โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายศุภกฤต  เกษมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายปฐวีธร  พงศ์สันติชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายศิรพันธ์  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายศิรพัชร  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายวรุต  วนาพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณีรนุช  อภิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอัจจิมา  โชควิริยะสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอรปรีญา  ยันตะสี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพิชชาอร  ขุขันธิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจิราภา  อุ่ยคำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงนิชาภา  ศรีกฤษดารมณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกวิสรา  สุเมธาธิกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกฤตยา  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงศรัณย์พร  นิมโรธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายพิชญุตม์  ทองวิจิตต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนันท์มนัส  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายเอกณัฐฐ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายปริพัฒน์  แก้วนำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพุทธิชา  แก้วสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงภัทราพร  เพ็ชรงาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงธนญา  ทวีวชิรา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงศศิกัญญา  ตันสุวรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณฐอร  หลวงจอก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายทศพล  ถี่ป้อม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฐชยา  รามประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เนตรอำพร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายพุทธาวัฒน์  อธิราช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนงนภัส  สว่างโสภา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงเมธาพร  จ้อยเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายศราวิน  นาดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายวรรณศักดิ์  วัชรีนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธีรภัทร  คณาสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงชนกม์นัญฑ์  เทพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกมลพร  เอียจะบก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณิรัชญา  กัลยานุกูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายบุณยทรัพย์  ฮวยตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายญาณกวี  ทองดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพาขวัญ  บัวน่วม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชญาณ์นันท์  ลียะวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณิชมน  น้องรัก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายกชเมธ  หล้าดวงดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพัชรสิรินทร์  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณิชาพัชร์  นามนุชสกุลกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายเวทิตา  จุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงจิตรานุช  กันฮก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนภารัตน์  รักพวก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพีรภาว์  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายกันตพัฒน์  หอณรงค์ศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณหฤทัย  คำภาบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธนกร  คงเสงี่ยมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธนพร  สามารถ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกวิสรา  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายพีรวิชญ์  วัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชญานี  มิตะมา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายปภัสชล  คำศรีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายสุขพล  พรมกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายปรัชญา  ประเสริฐผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายพีรภัทร์  แก่นพะวา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายเจตนิพัทธ์  นิยุตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพชรดนัย  พิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายณภัทร  พันเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายสนชัย  ตัวตั้ง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงวิธวินท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โห้ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงดลพร  อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธนกร  สำเนียงเสนาะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายดารัณ  เล็กชะอุ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายอธิบดี  สันสินธุ์งาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงฑิมพิกา  จรพินิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ตันศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนารดา  ลีระสันทัดกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชนิดา  อินลมัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชาคริยา  เก่งการพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณัฐพัชร์  มหิทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศรัญญา  ธรรมศร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสุชานุช  สระอุบล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฏฐนิช  นาคสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอัยรัสยา  ถิรพัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวรวลัญช์  ตอรบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอรจิรา  บำรุงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงมณีกานต์  ชาตะพา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกนกชล  กำแหงฤทธิรงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงฬิญ  พวกน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพัชรพล  ไชยกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายรชต  คดีธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายกันตพัฒน์  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธนโชติ  ทำเลดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปรายฟ้า  ทองอิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงเปรมพิชา  พวงมณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพิชชาพร  รอดสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปลื้มกมล  เอี่ยมละออ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอริสา  ศรีกฤษดารมณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฐชนก  พุทธศัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัชชา  เกียรติปรีชา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพัชชานันท์  ลียะวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนพสร  แก้วแจ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายศรวัส  ดวงมณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธีราพร  เย็นอยู่ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงผกามาส  มากมี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงธนารีย์  ธเนศธนสาร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงวิรมณ  พิสิษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายปวริศ  วงศ์เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนภิสรา  วุฒธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงภัทราพร  เกตุมะยูร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฐธิดา  แคล้วคลาด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายแทนบุญ  โฉมยา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายชัชนันท์  ศรีชุนสิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงฐิตินันท์  โสธรกุลโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปุณยานุช  ไตรสุนทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประกอบการ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายจิรันธณิน  สิงห์น้อย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายสิทธินันท์  พันแพง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายวรพล  ใจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธนดล  โชคอนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธงชาติ  ศรีมารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายชิติพัทร์  ยัณรังษี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เจริญรัตนโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายชานนท์  มณฑาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายนนทกร  แย้มทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายถิรวัฒน์  อู่วิเชียร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงธนิดา  โชคอนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชนิดาภา  สุขเสียงศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงครองขวัญ  หล่อเรืองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณภิตา  ทวีวชิรา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกรกนก  พุทธนิมนต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายปิยังกูร  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงทัชชญา  ภูริชญาธนากุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายชินวุฒิ  วุฒิชิรากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกีรติ  นนทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปุณณมา  เกษรบัว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แกล้วทนงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฐชนา  แย้มสอิ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกฤติยาณี  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฐนันท์พร  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงภัทรวดี  สุรัตตัน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพูษรี  พูลทวี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงแพรวา  แก้วอุไร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงเกศรา  ผลอาหาร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายวัฒน์ชัย  สมพร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายเดชาธร  อินทโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวิภาดา  วนาพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงขวัญจีรา  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายวีรภัทร  วงษ์ศรีรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงปัญญาพร  ศิริงาน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงณฐพัชร  คงจีน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงสัณห์สินี  บัวเกิด โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงณัฐธนัน  มนูญธรรมพร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงอริสา  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงธนาภา  เกตานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายจิรเมธ  บุตรเพชร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงพิชญธิดา  เสนาวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงธนภรณ์  ทวีสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายชยพล  สุขกระโทก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายนนทกร  สุขล้น โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายรพี  จันทร์มณี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายฐปนวัฒน์  วัฒนจึงโรจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายปาณัช  โชติวิทยารัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายทัชชณัฏฐ์  ตุ่นทิม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงธนัชพร  แน่นหนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงปราณิสา  ปัดถาวะโร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงเณศรา  แย้มคล้าย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงกาญจนณัฐ  จันทร์แป้น โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงณัชริญา  จันทร์ดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงชาลีรัตน์  นุชนงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงเบญญาภา  วงศรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายกันต์พงษ์  โรจน์บวรวิทยา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายณัฐชานนท์  บุญทรง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายศิรวิชญ์  ชมชื่น โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายอินทปัญญ์  ป้องเขต โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงชญานุตน์  สว่างสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีคล้าย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพีรญา  โรจนตัณฑ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายพัชรพล  สมเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายฐิติภัทร์  อานุภาเวนะวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายพิชญุตม์  จิตตาณิชย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายพีรดนย์  กิจไพบูลย์วัฒนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายทีฆทัศน์  ทัศนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายนันทพัฒน์  สุกแก้วณรงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงโษภิตา  อินอร่าม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายเมธวิน  จันทร์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงจุฑาดา  ดำรงค์ชีพ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายสิริศักดิ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายรชต  ศรีโกตะเพชร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายพชร  ราษฎร์นิยม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไชยราช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายกรณัฐ  ดวงบุญประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายพิชญพงษ์  กฤตเวทิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายลาติน  ตุ่นทิม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงฐาปนี  ฉันทถาวรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงมธุรดา  พลีวัฒนกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายปฐมบท  เหลืองเกษมนิตย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายชยวัส  ญาณพาณิชย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายศุภิสร  พานทวีป โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายภัทรดนัย  สีไส โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายธนกร  สัจจาธรรม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายรัชกฤต  เกตุมะยูร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายรตนภูมิ  สุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายอาทิตย์  พงศ์แสนพัน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงอัญชิษฐา  มั่นคง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงนันทิกร  เขตรใหญ่ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงณัฐนันท์  ยศปัญญา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงณัฐนรี  ศิริเวช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงจิดาภา  เหลืองอ่อน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงชนากาณต์  เติมวรรธนภัทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงกัลยภรณ์  อ้นถาวร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงฐิติญา  สิงหนนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงนันท์ชญาน์  พัชรอธิวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงณัฐจิรา  บริบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายนฤเบศ  ดิษยานันท์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงมาติกา  ชิวพิมาย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงฟ้าประทาน  กำธรพิพัฒนกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงญาณิศา  บุญเกษม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายตะวัน  พันธุ์วงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายพลภัทร  ผลพอตน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายภวินสิฐ  รอดจินดา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงศรัณยภัทร  แก้วตา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงลักษิกา  โสมเมา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายอดิศร  นันทพานิช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงปาณิศา  ปรีเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงณัฐฑิณีย์  รัตนศฤงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงสุทธิดา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายณัฏฐเศรษฐ์  อริยกุลนิมิต โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงสิรินดา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงสุมิตตรา  ไตรทิพย์สมบัติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงญาณิศา  คงภักดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงพิชญ์ณัชชา  ธนกิตติ์กรณ์แก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายชาญณรงค์  ถนอมสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายธนเดช  เชื้อฉ่ำหลวง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธิวรรณลักษณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงพรพิมล  คงยืน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไพบูลย์ภาณุพงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายจิรพัฒน์  แซ่เต็ง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายธนปิติพล  จรณายุธ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายศุภณัฐ  มณีวงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายเอกณัฏฐ์  อนิวรรตพงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายจิรภัทร  ยศโชติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายอนันชาติ  ทองสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายสมิทธิ  สุวรรณชาติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายจารุพัฒน์  ทัศนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายศักดิภัทร  ศักดิ์ศรีวัฒนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงมธุรวันต์  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายปิยะวัฒน์  คันโธ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงปฏิญญา  ไม้งาม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายสุวิชาญ  จั่นเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายจักรกฤษณ์  รอคนคอย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงพลอยชมพู  ไพเราะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายพิพัฒน์  อู่พิทักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงวารินทร์  เปลี่ยนประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายนัฐชยานันท์  ลิ้มหลาย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงนวพร  เลิศวิลัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงพิชญาภา  อินสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูมิสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงวรัญญา  วิจิตรจินดา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงชลดา  ทูลไธสง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายวัยวัฒน์  สุขบำรุง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายสุทิวัส  บับภาวัน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายกิตต์ชวินทร์  พระพรหม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายพิชชากร  สุขสำราญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายอดุลยวิทย์  ภิญโญยิ่ง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายภัทรธนกฤต  พลีวัฒนกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายโยธิน  ศรีสุพรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายสุปวีณ์  แสนธาตุ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายอติวัชช์  โสธรอุดมทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายอรรณวินทร์  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุดสวาท โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายธีร์มนธร  แฝงวัด โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายพูลสวัสดิ์  แก้วเข้ม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายกันตพัฒน์  เจริญลิ้มประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายเดชาธร  ศิริศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายอธิบดี  ขุมทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายกันต์ดนัย  นวชาติวงศ์กร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายราเชนทร์  ชุ่มน้ำค้าง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงญาณิศา  รามสันเทียะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอัยดา  หลายประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพีระญาณ์  โอ่งตั้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงปริชญา  ปัญจมาตย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พลีวัฒนกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงศศิพัทธ์  ศิริอำพันธ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพิมลพัทธ์  ศิรินภารัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงธัญพร  ทองดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงฉันท์สินี  เชื้อภักดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงนิรัชพร  มณีประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอภิสรา  ยังให้ผล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกุลฑีรา  โกยรัมย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงเบญจพร  จริยพิเชษฐพงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วบันดาลพร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงชวลิตา  ด้วงไผ่ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จำปาเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงธนพร  สุระถา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายนิธิศ  ด้วงประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกรรณิกา  พรมมาอินทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสมิตานันท์  จันทะศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงณิชาภา  แสงสว่าง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงปุญญดา  ศรีอ่อน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงธัลญาลักษณ์  ท้าวตื้อ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปริยากร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ลานอก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ลิมปวัฒนะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายรัชชานนท์  พวงศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายพงศ์พล  ศิริตาหนึง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายพนธกร  สัตตบุศย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายจารุพร  ใยชื่น โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายภควัต  มัญชุไพบูลย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายศิวกร  ลี้หยง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายปัณณธร  ธนะสารสมบัติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายรัชชานนท์  งามพิง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายวรเมธ  ศรีสุนทร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายกฤชณัท  เดชะองอาจ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายวรเมธ  ทองจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายภัทรคุณ  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายเจตนิพิฐ  อวยชัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายพิวรรณ  แจ่มจรูญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสุพิชญา  นวลสง่า โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พิมพ์อ่ำ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงธีร์จุฑา  สูญทุกข์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงอาทิตยา  พฤกษา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกีรติกุล  ดวงฉ่ำ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอรชพร  จันทร์ภักดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงศรันยาพัชร  อรุณกางตา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณแม่ง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอภิชญา  ทับทิมสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงฐิตาพร  พิทักษ์ผล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงธัญพร  แก้วนพกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เพ็งเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพิชชาภา  บุบผาหอม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงศศิกาญจน์  โชตนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงณัฐภัสสร  บรรจงปรุ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงชัญญา  พานิชยิ่ง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงจิรภิญญา  สุวรรณโชติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายธนภัทร  โฉมศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายปฏิภาณ  แซ่ตั้น โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายภานุวัฒน์  ศิริวงค์นาค โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายกนธี  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายกฤติน  อธิปัตตานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายจตุรเทพ  สุนทรวิภาต โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายจีรพัฒน์  วิริยะไกรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายเดชาภัค  ศิรินู โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงกานต์พิสุทธิ์  อยู่เล็ก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงกณิกาญ  ศิวรานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงจารุพัฒน์  ชนะนิมิตร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงพรรษปรียา  จันทวงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงลภัสรดา  สมศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงรุจิกานต์  บอยรี่ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงฐานิดา  บูรณโกศล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองตัน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงยอดลดา  โคตรุฉิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงญาณิศา  ออระเอี่ยม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงรวินิภา  ทองนาค โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงสมัชญา  สุวรรณบุตร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงณพินประภา  อังคณาวิศัลย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายพาทิศ  วนฤทธิเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายธนกร  วงค์กำภู โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายภัทรบดินทร์  จินดา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธนภัทร  มั่นน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายสรวิชญ์  ป้อมประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายพัชรพล  กิจจะอรพิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายปิยทัศน์  เฉยเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายศรุต  เลาะซำซู โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายปิฏฐวัฒน์  หงษาชาติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายพิสิษฐ์  กกหอม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายสิรวิชญ์  คุณรักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายนฤเศรษฐ์  ปรีชา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงธัญญพร  ด่านนอก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงฐิติยา  โชคธะราวุฒิ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงอภิชญา  พุทธา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เฉยไสย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงชนัญชิดา  เทศเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกรุณา  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงศรัณย์พัชร  อัครพรเดชธนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงวรัฎษ์ธยา  เสริญสุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปัญฑิกา  สุขพงษ์ไทย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คำศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงธิดาเทพ  สำราญชื่น โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงวัลลภา  จันทรประสพ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงภคพร  แสนธิวัง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงดวงขวัญ  บุญช่วย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงอรชพร  ปรีดานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงศศิธร  เตชอัครภิญโญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายกิตติภูมิ  ศิริพรมพิศาล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายเขมนัส  เอกนก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายเนติกร  กันยารัตน์เจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายกลวัชร  มาสเสมอ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายเมธาวี  คุณเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายณภัทร  พุ่มพวง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายอวิลชัย  พรมจุ้ยพะเนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายศักดิพัฒน์  กสิผล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายเมธาสิทธิ์  พิจิตรนพรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายเจตนิพัทธ์  วรศรีวิศาล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายศุภกร  อุไรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายอัครินทร์  สุดตาธัญรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายพีรพัฒน์  แซ่โก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายวัชรพงศ์  สุระถา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายกรณ์ดนัย  กิจนุกูล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายศุภกร  สิริสตวัสสา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายณัฐภัทร  เสวตคัน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายปภาวิน  หอมลำดวน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายอิทธิณั,ฐ  กล่อมดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณัฐธิดา  นวกิจบำรุง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายวุฒิกร  รักษาถ้อย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงกิตติกานต์  ศิริพรมพิศาล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เปลี่ยนเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงสุประวีณ์  นุกูลกิจ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงชลิสา  น้อยลี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงธนพร  โฉมศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงจิรัชญา  ชุณหมณี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนิภัสวรรณ  สุดสวาท โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพีรชญาภา  เรืองศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงปวรวรรณ  ปิยภัทรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงณัฐภัสสร  คำศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงหทัยชนก  สุนทรชัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงปาริชาติ  ปัญญาชีวะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงกานต์สินี  กีรติธนรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงเบญญาพร  ธีระวงศ์ไพศาล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงอิสรีย์  ศักดิ์ชัยชาญชล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงพิชามญธ์ุ  สุขกิจภากรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงปาลิตา  ห่านคำวงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณัฐณิชา  การทนารักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงกนกรต  บรรจงศิลป์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงปรียดา  ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงกฤตธีรา  เจษฎาวงษ์เลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงกวิสรา  นพเกตุ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงจิรภิญญา  แสงทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณปภา  โชคชัยอำนวยพร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงมินตรา  วาสะศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงฐิติพัธร  เจริญพร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงปิยดา  พรมโยธา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงกัญจณพร  จั่นเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายนนธวัช  กุศลสงเคราะห์กุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายชัยรัตน์  เณรศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายนันทพงศ์  แสงทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายชนิตพล  รอดสมหวัง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายจิรวัฒน์  เนตรศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายณัฐภาส  สุริฉาย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายณฐกร  คำเหลือ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายศุภกร  สิวะทรัพย์ทวี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายปิยะวัฒน์  พัดทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายภูมิพัฒน์  อึ้งเสือ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายธราดล  สมวิจิตร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายชิษณุชา  สืบทิม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงจิดาภา  ขันแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกีรติกานต์  ภวังคะนันท์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงภรภัทร  สมประสงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  ดวงฉ่ำ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงวรินรำไพ  ศักดิ์ศรีวัฒนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงกมลทิพย์  อินมะเหงี่ยม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คูรณารักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ผูกโอสถ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงวรีรัตน์  สงวนทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงฐิติพร  โท้เป๋า โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงวรรณรดา  ทองจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพรรษมน  พันธ์แก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงภูษณิศา  พวงสุวรรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงนุชศรา  คงรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพรรณภษา  สีน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงทัศนีวรรณ  ใสแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงสุกัญญาวี  เรืองสมบัติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายจักรภพ  ไมตรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายวีรณัฐ  อธินุวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายอานนท์  แจ่มใส โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายอภิเดช  พุ่มพวง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายศรัณยพงศ์  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายเจษฎากร  ธรรมศร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายจุฑากร  ประทุมทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายวชิรวิทญ์  ตุ้มสังข์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายรชานนท์  สุวรรณเกตุ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายพงศ์วิชญ์  สาธุ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายกำปั่น  พูนกำลัง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงพัชรนันท์  จิราวัฒน์ธนพร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงพัชรวี  สีรัฐบาล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงกมลชนก  คล้ายศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงณภัทร  ตาบองครักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธานะเวช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงวริศรา  คงกระพันธ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงธันยพร  ศรีสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  พรมหู โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงณัฐชยา  พยัคเกษมโสภณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงเมธาพร  จันทโชติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงชนากานต์  ขำเหม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงวรรณษา  หมื่นศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงปราณิสา  ปานทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงไอริสา  ป้องเขต โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงภัทรธิดา  ฉลาดสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายจักริน  จินดารักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายณัฐพัชร์  จวงอินทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทียนดำ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปนัดดา  สุระถา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงภัทราพร  ดาทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงภัทรียา  ดาทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขันตรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงศศินิภา  เห็มภูมิ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายพีรภาส  เรื่องฉาย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายกรกวรรษ  สุดาเทพ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายจิรพัส  มาระโภชน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายรัชตะ  รวยธนพานิช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายบัลลพ  บัวลพ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายดุลยพัฒน์  รักษ์กวีวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายปูรณ์  แมลงภู่ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อุทยาพงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงจิรัชญา  สีต๊ะบุตร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงจรรยพร  สุระ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปุณยนุช  คำรังษี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงณัฏฐนิช  วิบูลย์ศักดิ์สกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงนรมน  คำตา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงภัทรภร  แซ่เต็ง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงลลิตา  ทองคำสุก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงนันทิชา  โตศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงพิรัลพัชร  สมรู้ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงมัลลิกา  ตันสดสง่า โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายธนพงศ์  อู่สำเภา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายธนกร  เอี๊ยบเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงอรพรรณ  วิสาขะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงชญาดา  กรัตพงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายกรกฤช  สุขพานิช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงศุภิสรา  ศิริวงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายเขมาทัศน์  กระจ่างวัฒนากร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงฉัตรฐริกา  ยังเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายครรชนะ  มั่นคง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายณัฐวุฒิ  สีรือแสง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายวรเมธ  หุตะเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงศศิกร  บุตรดาวงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธีปกรณ์  สุดเสน่หา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายปกป้อง  เจริญผล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คงยืน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพิชญาภา  ดาน้ำคำ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายกรวิชญ์  เกรงกลัด โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงฐิติกานต์  ใหลทูล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงฐิติมา  สุดนุช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงวรัทยา  กุคำใส โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายภาณุพงศ์  ช้างแก้วมณี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายธนพัชร์  จุลแดง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงอภิสรา  มีสุนทร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มีพงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงชนัญชิดา  เขียนวงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงจิดาภา  จูเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายปรวิทย์  เกิดทรวงดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงภัทรอร  ภูมิสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายพลาวัฒน์  คนรู้ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงบงกช  ป้อมมาก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงปุณยาภา  โสรินทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายทองสุข  ณรงค์หนู โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงนวพรรษ  สุขโขใจ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงชุติญา  หยัดน้ำ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายกรวีร์  เกรงกลัด โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายพลภัทร  ไชโย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายณัฐภูมิ  ชุมเกษียร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงจารุณี  เหรียญทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงอชิรญา  จรกิตติกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงลักษณารีย์  น้อมหนู โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงนันทิชา  ภาษิตตานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงกรทิพย์  โชคชัยมงคล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายสุรเกียรติ์  โสวรรณะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายศาสวัติ  วิสารยศกร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ภัสราเยี่ยงยงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายธนภัทร  ทองคำกิจเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายพุทธรักษา  เสถียรวุฒิไกร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงจิรชยา  อยู่ถาวร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพรรณิศา  ปันตะระษี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายกฤษณพงศ์  ตั้งตัว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงกมลพรรณ  พุ่มภักดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายธนพนธ์  โรจนพร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงเกตสิรีย์  ศิริประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงปาณิสรา  จามกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เสาวกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศักดิ์ชัยชาญชล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงกุลจิรา  เกรงกลัด โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงพิชชาภา  ชุ่มกมล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงกันยาวีร์  ประสพโชค โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงมณิวรา  เพียรพิพิธจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงเบญญาภา  จิตต์รุ่งเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงปทิตตา  อ่อนนวล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายกันตณัฐ  ปัญญาประเสริฐยิ่ง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายอภินันท์  นิลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงนทภัชณัช  กุณคำ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงพรนิชา  จันทร์แแจ้ง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงจุฑามาศ  ผาลา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงธิชานันท์  นาดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงธนภรณ์  ธนาไชยสิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายนวพรรษ  ศรีสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงพลอยพระจันทร์  สมพงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายสงกรานต์  ดาบจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงสุริวิภา  ทองเชียง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงทิอาภา  ลิ้มเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงสุพิชชา  มะลิรักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มะลิพันธ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายปภาวิน  จิตตะกาญจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายวรกฤศ  ศิริไทย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายธนภัทร  โรจนภานุกร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 คณิตประถม
710 เด็กหญิงภาลิสรา  จันทร์หอม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 คณิตประถม
711 เด็กหญิงชาคริยา  เมตตาจิตสกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 คณิตประถม
712 เด็กชายธนภัทร  แซ่เอี้ยว โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 คณิตประถม
713 เด็กชายวงศ์พัทธ์  วงศ์ศิริรังษี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงภคพร  วิไลประภากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 คณิตประถม
715 เด็กชายธนดล  รัตโนภาส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กหญิงชนาภา  เถื่อนอาราม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กชายชุติพนธ์  สินสมใจ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 คณิตประถม
718 เด็กหญิงมนัสวี  มโนอิ่ม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงจันทรัสม์  ศิริประเสริฐ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงศศิกาญจน์  องค์อักษรศิลป์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายธนบดี  ทองอร่าม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงพรนภัส  บูรณะปรีชากุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงภวิษย์พร  โพธิ์โต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงศิขฎาญค์  ไวกัณสุรส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายประกาศิต  แก้วตระกูลชัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายศราวิน  คุณอนันทวณิช โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงพรปวีณ์  สายัณห์ศิริ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงธีร์วรา  ตรีศรี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงณัฐกัณฐภรณ์  ศิริวรรณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กุโลทัยพิภพ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงเขมิกา  เจรีรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงสาริศา  ฉิมพาลี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายนันทภพ  เอี่ยมนพคุณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายพงศ์วิทย์  กี่ตันเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายเปรื่องปรัชญ์  สุทธิวารี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายพัชรพล  เงินกอง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายวิชญ์พล  ก๊กเฮง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายวุฒิชัย  กิลารักษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายปิโยรส  ลิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงภัคจิรา  เทศกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงญาณิศา  ชอบดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงสิริกัณญา  เมืองเล็น โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงบาจรีย์  วิศาลเลิศศิริ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายนฤนาท  เจริญบูลย์วิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุวิมล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นายบริพัตร  อรัญยกานนท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นายอัศม์กรณ์  จิรเลิศวิทยาพร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายณัฐธพงษ์  พิทักษ์ศิลป์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายธีธัช  ไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายกันตินันท์  เมตตาจิตสกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงณิชา  จิรพันธ์โชติกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 นางสาวศิริณะภา  สุรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สกุลเรืองศรี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงณัฏฐนิชญ์  พลาชีวิน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 นางสาวอนัญญา  ภักดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายรัตนธรรม์  ธรรมชูเชาวรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงปิยภัทร  เสริญสุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจริญสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงสุทธพิมพ์พร  สุวัฒนากุลกิจ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายรพิงพัฒนช์  ชาญประเทศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายธีรัช  ความมานะ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายศุภกรณ์  ไร่คลองครุ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายภัคพล  มีกุศล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายชวิศภัฒณ์  พิมสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายอังศุธร  งามประสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายชวัลวิทย์  ปัญญาดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายคณิศร  ตันสุวรรณรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายชัยอนันท์  สุขศิริ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายธนฉัตร  เจ็งกุหลาบ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายธไนศวรรย์  จันทร์เทศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายธนยศ  เถาว์เพ็ง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กชายชิติภัทธ์  หงษ์ประดับ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงนัทธมน  ศรีบุญเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงจุฑาบดี  วิชัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงภัทรภร  พิพรพงษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงกุลธิรัตน์  สว่างแสงวัฒนา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงณิชากร  คนดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงสิริยากร  ตั้วมาก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงฟองส้ม  แก้วรอด โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงพัชราภา  คุณาวุฒิ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงณฐพร  ถนอมนาค โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงณภัทรจิรา  นิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงปวริศา  อุปการะกิจ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงธัญพิชชา  คงเมือง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงสรีณา  เช็พเพอร์ส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จรัลพงษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงอภิชญา  พินิจค้า โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงณัฐนันท์  อาจสาริกรณ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายกฤษดา  วรสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายธีรวัฒน์  กุลโชติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายวรกันต์  วิจิตรไพบูลย์สุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายธนากร  คงเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงจีรนันท์  วัลลานนท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงสิริกร  เถื่อนอาราม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสาลีกุลรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายสิร  นิ่มเรือง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายปภาวิชญ์  กมลรักษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงพนิตพิชา  ซื่อตรง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงพิชชาพร  วิจิตรไพบูลย์สุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สงวนศักดิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงบุญญาภา  จิตตะวิกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายธีรภัทร  ชลารักษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายอภิกฤษฎิ์  ตันสุดเจริญยิ่ง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายกันตพัฒน์  มานะวะ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายปิยวัฒน์  หลายพิทักษ์สิน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายสิรวิชญ์  เวทย์ศุรกฤต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายศุภณัฐ  รุจิขจรเดช โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงยุศินานันท  คำศรีสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงปารณีย์  เพ็ชรพันธ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนพิบูลย์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงพชรพรรณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงณัฐวดี  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงวลิษชญา  ม่วงศรี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายกัมปนาท  เทียนงาม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญแย้ม โรงเรียนมารดานฤมล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญแย้ม โรงเรียนมารดานฤมล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงนริศรา  บัวเขียว โรงเรียนมารดานฤมล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงสิรินญา  ธูปเกิด โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงกานต์ชลี  จินตนาพรวงศ์ โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงมนทกานติ  ธูปเกิด โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงนภัสรพี  จากหนู โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงธนัชพร  สมบัติภูธร โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายภรภัทร  ทัพมงคล โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายจิรายุ  นพโสภณ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 1 ป.4 คณิตประถม
826 เด็กชายธนกฤต  เวชปรีชา โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 1 ป.4 คณิตประถม
827 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เจียรวงศ์สกุล โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงภรณ์พรรณ  ผาคำ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 1 ป.4 คณิตประถม
829 เด็กชายชยพัทธ์  ผาคำ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  พูนสุขวัฒนา โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 1 ป.4 คณิตประถม
831 เด็กชายธนัทเดช  สื่อประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 1 ป.4 คณิตประถม
832 เด็กหญิงกัญชนก  เคว้ก โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายพรเทพ  พัฒนยินดี โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายวรพันธุ์  ทองสกุล โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กชายภาณุเมศ  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายณัฐพัชร์  ศิริรัตน์ โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล 1 ป.4 วิทย์ประถม