รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพิญชา  โครตรักษา โรงเรียนซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุพรรณษา  รุ่งเรือง โรงเรียนซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณิชา  เหลาสุพะ โรงเรียนซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงศุภกานต์  กุมภะ โรงเรียนซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิระนันท์  แซ่อั้ง โรงเรียนซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายภูมิรพี  บุญเฮ้า โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิรานันท์  หมื่นศรี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงยลดา  รุ่งฉวี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงคธิชา  คชภูทร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธมนวรรณ  แก้วพิมบุตร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายบัญญวัต  ขันติวงศ์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงเอษราวดี  สีเทือง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงปิยาพัชร  บุญยืน โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงเอมฤดี  เรืองกระโทก โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชมภูรัตน์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กชายปวรวงศ์  สุขขี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายธีรศักดิ์  พรหมคำบุตร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงจิราวรรณ  สาระเขตต์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงชนัญชิดา  เพชรภูหลวง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงศรวณีย์  ค้าผล โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายคณาธิป  ร่วมจิตร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายจักรินทร์  แววสุวรรณ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณภัสสิริณ  บุญเลิศล้น โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงมัญฑิตา  จันดี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายวริศรา  อินทร์แพง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายจิรัฏฐ์  สุธาธรรม โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงวรัญญา  สุนทวงษ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธนภรณ์  ธรรมเกษร โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายบริพัฒน์  นิคม โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายนาวิณ  อาจหาญ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอรดา  เขียวมรกต โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายสิทธิกร  อยู่รักษ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายชุมพล  สุทธิแก้ว โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายภานุภัทร  โรจน์พวง โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงประภาพร  ภักดี โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวารินดา  ปล้องเงิน โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสิริกัญญา  แอกประโคน โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงภาวิดา  งามการ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายธนกร  จุติ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงวันวิสา  ยาประดิษฐ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายชญานนท์  เจริญสุข โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายเมธัส  ระวิวรรณ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญส่ง โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงมาลิสา  จำรัส โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายพีรวิชญ์  ปราบไพริน โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายชลัช  ทองทิพย์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกัลยา  นพพรพิทักษ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงธารวิมล  อภัยศรี โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงปาริญานุช  บุญจันทร์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงณิชกานต์  เรี่ยมเจริญ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์เกษม โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงศศิภา  เชาว์รัตน์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปภาวดี  เพิ่มพูล โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพรเพียว  พล โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงพิชญานิน  อุตมะ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายธัญญวิทย์  บุญจันทร์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายวริทธิ์ธร  หลอดทอง โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายปรัตถกร  คำสัตย์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายธนวัฒน์  บุญเรือง โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายอัฑฒกร  รักษาพล โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีงาม โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงแพรวา  พิมเขียว โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายสุพศิน  ชั้นเชิง โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายเตชภัทร  สุขเสงี่ยม โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงสวน โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงสุธาทิพย์  รุนกระโทก โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงนภสร  ตะบองเพ็ชร โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงวริสา  ผดุงชาติ โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายกันทรากร  ปฏิการสุนทร โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายสรวิศ  เหล็กงาม โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีบุรี โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงฉัตรพร  แซ่เหลา โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฐธิดา  จรบุรมย์ โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงสิรามล  เพ็งศรี โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายวิธวิทย์  ผดุงศิลป์ โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนฤมล  รุนกระโทก โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายพีรภัทร  กกหนุน โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพัชรินทร์  โคตสงคราม โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายนิรวิทธ์  ตระกูลมีเมตตา โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายทวีพงศ์  นาคสกุล โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายสินชัย  สุรินทรา โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงศุภิสรา  รัตนะ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปณิตา  เตบุญมี โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอภิญญา  สีหะสุทธิ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายนนทกร  บุญเหลือ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายชัชวาลย์  สร้อยศรี โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายปฏิวัติ  สุขสำราญ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายวันเฉลิม  สร้างผล โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนงนภัส  วรบุตร โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญมี โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายสิทธิชัย  เสวานนท์ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายวุฒิ  กิตตา โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปุญญิศา  ธรรมเจริญ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงธีรนันท์  ทวีผล โรงเรียนบ้านเขาหอม 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงศิริวรรณ  หะชะชู โรงเรียนบ้านเขาหอม 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสุภัทรตา  นาท้าว โรงเรียนบ้านเขาหอม 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายรชต  สอดสี โรงเรียนบ้านเขาหอม 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านเขาหอม 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพรธิดา  ยศศิริ โรงเรียนบ้านเขาหอม 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศศิชา  ไกรนุกูล โรงเรียนบ้านเขาหอม 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทวีผล โรงเรียนบ้านเขาหอม 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกาญจนา  เจริญชีพ โรงเรียนบ้านเขาหอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงคริษฐา  แพงพรม โรงเรียนบ้านเขาหอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงเสาวรส  จิตรโสม โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายธนกฤต  สำราญพันธ์ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายศิรสิทธิ์  บัวเขียว โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงรพินท์นิภาพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปาริชาติ  นุกูลภักดิ์ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงวิลาวัณย์  แซ่คู โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิชญาภา  ผาแก้ว โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายจักรภัทร  อุปเวช โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายพรพิภัทรน์  จิตรโสม โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายอุดม  การะเกตุ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงตะวัน  ดี โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพลอยบูรพา  พัสดุ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกมลพรรณ  ศรีบุรี โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธนชาติ  กะวันทา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายอภิเชษฐ์  สุขสิริ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายชัยมงคล  พ่อพันดร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงศิราภา  ขันแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ชลสาคร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายพีรพัฒน์  สายสุวรรรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายอนุสรณ์  ไพรดี โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงชนนิดา  สุขสนิด โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพิราภรณ์  พุทธอุทัย โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอวัศยา  พะนา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงพิมพร  แก้วพิจิตร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงอนัญญา  หันทิพย์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายพัชรพล  ดาดพารัมย์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายชนนณัช  เจริญพรรค โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงสุดารัตน์  ผิวงาม โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงปภัสราภรณ์  นุกูลภักดิ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงหญิง  ลอง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสรชา  รอดเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงวิกาวี  พลเพียร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายสมรักษ์  หอมเพียร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายจักรกฤต  ชัยภา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายชัยนรงค์  โพธิสาร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงธารทิพย์  เขียวเวียง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายวงศธร  พัสดุ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงแคทลียา  พลอยพานิชเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงทิพย์นภา  ทาอ้น โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธนกร  วงษ์สนิท โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนฤมล  แน่นอุดร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงขวัญพิชชา  เสภา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายพิสิทธิ์  เทง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวริษา  นุกูลภักดิ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายจิรเดช  มารศรี โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายธนภูมิ  สุตะภพ โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพรนภัส  สิงห์ผา โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายเอกภพ  ทองนวล โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงไอยวริญท์  งามบุญปลอด โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายรัฐภูมิ  ประทุมนาค โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐชา  โกทัน โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงญาณิศา  เขตร์คีรี โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  งามบุญปลอด โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสิริวิมล  มุกเย็น โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงศศิชา  กิ่งพิลา โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  อุนายา โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายอีริค ยูฮง  ลิว โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายธีรภัทร  สุขพูล โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายนนทพัทธ์  จองมุ้ง โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายระพีพัฒน์  ทองพา โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายจิรกร  สีึคุ้ม โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายณัฐพัชร์  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงสรัลรัตน์  จันทฑีโร โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายกิตติพงศ์  ชมมิ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายจักรภัทร  ศรีอ่อน โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงอัจจิมาพร  สรรพกิจ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงอธิฐาน  ฤทธิบันลือ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนภัสสร  ประชุมสาร โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงเขมจิรา  ชัยยะ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปรารถนา  อยู่สถิตย์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชนันธร  สมศรี โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยืนยงเจริญดี โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงจณิสตา  บุญนาศักดิ์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ภูกำเหนิด โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงศศินิภา  รอดแก้ว โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอัมพรพรรณ  พานทอง โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนัฎธญาย์  แก้วมนู โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกมลชนก  พรมดี โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกรรณิกา  เมืองคุ้ม โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงฟ้าใส  พุทธศรี โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพรรณิภา  หาญจันทร์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงรวินันท์  นาคน้อย โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายณัฐวัตร  จันทร์พึ่งพลาย โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธนัญญา  เก่งนอก โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชาญเขตการณ์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายทิวากร  ขาวไกล โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกานต์สินี  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ก้อนมะณี โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงยุพารัตน์  อินทโชติ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัฐสุดา  สิงห์เพชร โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงขวัญข้าว  เพาะปลูก โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายนนท์นริฐ  ดำรงเลิศพิริยกุล โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายจิรภัทร  ผลบำรุง โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายพรพิพัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอโรชา  แซ่เหลา โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปทิตตา  ลายประโคน โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายทัฬหชนม์  อรุณโชติวณิชย์ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงศวิตา  โตวงศ์ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงภัสสร์อร  วิเศษ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงมนัสนันท์  ผาสุข โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงกมลรัตน์  ดาวลอย โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงพิทยารัตน์  เคหะ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงปรัญญาฤดีพ์  สินสายออ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงวริษา  พระสว่าง โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงธิดาวัลย์  หัสดี โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายคุณากร  เล้ารุ่งเรืองผล โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนิภาธร  นางแก้ว โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอรวรรยา  ควรอักษร โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสุชาวดี  สุวรรณกูฏ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวริศรา  งามเจริญ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงจุฑามาศ  มีแสงเงิน โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงจรรยพร  อิ่มบุญ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวิรัลยุพา  จันทดี โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  จันทเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปาณิสรา  เวชสรรเสริญ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงฐิติยาพร  ปาละพันธ์ุ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายสฤษดิ์  เหลืองอร่าม โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสุพิชญา  อัมพร โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงชัญญา  พานารถ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงรัชนีกร  นามวงษ์ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายภัทรกร  รักวงษ์ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงสิริยากร  ประดับ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายจิณณวัตร  รักวงษ์ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม