รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภูมิรพี  บุญเฮ้า โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจิรานันท์  หมื่นศรี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงยลดา  รุ่งฉวี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงคธิชา  คชภูทร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธมนวรรณ  แก้วพิมบุตร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายบัญญวัต  ขันติวงศ์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงเอษราวดี  สีเทือง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงปิยาพัชร  บุญยืน โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงเอมฤดี  เรืองกระโทก โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชมภูรัตน์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายปวรวงศ์  สุขขี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายธีรศักดิ์  พรหมคำบุตร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงจิราวรรณ  สาระเขตต์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงชนัญชิดา  เพชรภูหลวง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงศรวณีย์  ค้าผล โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กชายคณาธิป  ร่วมจิตร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายจักรินทร์  แววสุวรรณ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงณภัสสิริณ  บุญเลิศล้น โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงมัญฑิตา  จันดี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายวริศรา  อินทร์แพง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายจิรัฏฐ์  สุธาธรรม โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงภาวิดา  งามการ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายธนกร  จุติ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงวันวิสา  ยาประดิษฐ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายชญานนท์  เจริญสุข โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายเมธัส  ระวิวรรณ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญส่ง โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงมาลิสา  จำรัส โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายพีรวิชญ์  ปราบไพริน โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายชลัช  ทองทิพย์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกัลยา  นพพรพิทักษ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงธารวิมล  อภัยศรี โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงปาริญานุช  บุญจันทร์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณิชกานต์  เรี่ยมเจริญ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์เกษม โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงศศิภา  เชาว์รัตน์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปภาวดี  เพิ่มพูล โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงพรเพียว  พล โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพิชญานิน  อุตมะ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายธนชาติ  กะวันทา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายอภิเชษฐ์  สุขสิริ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายชัยมงคล  พ่อพันดร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงศิราภา  ขันแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ชลสาคร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายพีรพัฒน์  สายสุวรรรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายอนุสรณ์  ไพรดี โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงชนนิดา  สุขสนิด โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิราภรณ์  พุทธอุทัย โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงอวัศยา  พะนา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพิมพร  แก้วพิจิตร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอนัญญา  หันทิพย์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายพัชรพล  ดาดพารัมย์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายชนนณัช  เจริญพรรค โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสุดารัตน์  ผิวงาม โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปภัสราภรณ์  นุกูลภักดิ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงหญิง  ลอง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสรชา  รอดเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวิกาวี  พลเพียร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายสมรักษ์  หอมเพียร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายจักรกฤต  ชัยภา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายชัยนรงค์  โพธิสาร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงธารทิพย์  เขียวเวียง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายวงศธร  พัสดุ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงแคทลียา  พลอยพานิชเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงทิพย์นภา  ทาอ้น โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายธนกร  วงษ์สนิท โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงนฤมล  แน่นอุดร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงขวัญพิชชา  เสภา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายพิสิทธิ์  เทง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสิริวิมล  มุกเย็น โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงศศิชา  กิ่งพิลา โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  อุนายา โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายอีริค ยูฮง  ลิว โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายธีรภัทร  สุขพูล โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายนนทพัทธ์  จองมุ้ง โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายระพีพัฒน์  ทองพา โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายจิรกร  สีึคุ้ม โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายณัฐพัชร์  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสรัลรัตน์  จันทฑีโร โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายกิตติพงศ์  ชมมิ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายจักรภัทร  ศรีอ่อน โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงอัจจิมาพร  สรรพกิจ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงอธิฐาน  ฤทธิบันลือ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงนภัสสร  ประชุมสาร โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงเขมจิรา  ชัยยะ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงปรารถนา  อยู่สถิตย์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชนันธร  สมศรี โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยืนยงเจริญดี โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงจณิสตา  บุญนาศักดิ์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ภูกำเหนิด โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงศศินิภา  รอดแก้ว โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอัมพรพรรณ  พานทอง โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงนัฎธญาย์  แก้วมนู โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกมลชนก  พรมดี โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกรรณิกา  เมืองคุ้ม โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงฟ้าใส  พุทธศรี โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพรรณิภา  หาญจันทร์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงรวินันท์  นาคน้อย โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายณัฐวัตร  จันทร์พึ่งพลาย โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธนัญญา  เก่งนอก โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชาญเขตการณ์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายทิวากร  ขาวไกล โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกานต์สินี  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ก้อนมะณี โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงยุพารัตน์  อินทโชติ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัฐสุดา  สิงห์เพชร โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงขวัญข้าว  เพาะปลูก โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายนนท์นริฐ  ดำรงเลิศพิริยกุล โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายจิรภัทร  ผลบำรุง โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพรพิพัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอโรชา  แซ่เหลา โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปทิตตา  ลายประโคน โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายทัฬหชนม์  อรุณโชติวณิชย์ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงศวิตา  โตวงศ์ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงภัสสร์อร  วิเศษ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงมนัสนันท์  ผาสุข โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกมลรัตน์  ดาวลอย โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพิทยารัตน์  เคหะ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงปรัญญาฤดีพ์  สินสายออ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวริษา  พระสว่าง โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงจิราพัชร  พยุงหอม โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงธิดาวัลย์  หัสดี โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายคุณากร  เล้ารุ่งเรืองผล โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงนิภาธร  นางแก้ว โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอรวรรยา  ควรอักษร โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุชาวดี  สุวรรณกูฏ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวริศรา  งามเจริญ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงจุฑามาศ  มีแสงเงิน โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจรรยพร  อิ่มบุญ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงวิรัลยุพา  จันทดี โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  จันทเลิศ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายภาณุมาศ  แจ่มใส โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายภานุวัฒน์  เวียงสมุทร โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปาณิสรา  เวชสรรเสริญ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายศักดิเดชน์  พวงมาลัย โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงสุพิชญา  อัมพร โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงชัญญา  พานารถ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงรัชนีกร  นามวงษ์ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายภัทรกร  รักวงษ์ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสิริยากร  ประดับ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายจิณณวัตร  รักวงษ์ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม