รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายฐิติพงษ์  คำภาพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายวชิรวิชญ์  แสงสุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญทา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายเมธาวินท์  นาคแก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายจิตติพัฒน์  วิลัยวาศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายศิวกร  กิ่งมณี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายบวรธรรม  บุญเรือง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายวชิรวิชญ์  ขยัน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกมลวิช  นวลศรี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายธีภพ  สอดสี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสาริศา  พันธษา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาภัค  ระวิเวช โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายโชคชัย  วัฒนนามกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายสหัสวัต  เจียมภิรมย์สุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอลิสสา  แมรี่ ล็อค โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเบญญาภา  ผลพุฒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์  ผิวโพนม่วง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสิรีธร  มาเทพ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสุภัชชานันท์  วงสกด โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจิรัชญา  เวชานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายภัคศรัณย์  ธนัทอนันตกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายเตชวัตร  เจริญสถาพร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุ้มบุญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายแทนคุณ  บุตรจันทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสิริกร  แสนทอน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงภูริชญา  พงษ์เจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงศุฑิกาญจน์  วิสุทธิสิงห์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายปวินทร์  คงขวัญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐชนน  ลิ้มตระกูล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายชินนรงค์  สุธาโร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายกฤชณัท  สรธัญภูรัชชานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายธนพล  รัตนสัจธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายชิษณุพงศ์  ไกรนิวรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธนัทภัทร  เจริญพร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพาขวัญ  อุทัยเสวก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายก้องภพ  บุญอภัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายศุภชัย  ฮวบจู โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายกันตพัฒน์  ศรีวิจารณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายจิตรฤทธิ์  สายดำ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายอัฑฒ์  มงคลสินธุ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายจิรวัฒน์  คนซื่อ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายสนคติ  มากสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายภูมิรพี  มงคลการ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงสุทธิดา  วัชราสิน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงวรัชย์สินี  ประกอบผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีราชา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนฤชล  ศรีรักษา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงศนัจฐ์ชลล์  คลังสิน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสุธาสินี  วรมิตร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธัญชนก  แทนนิกร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐรดา  สีพญา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายกันตภณ  บัวประกอบ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายอิทธิณ์ณัฎฐ์  ฉายแสง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายพชรพล  อินเหยี่ยว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายธนบดี  ระกำทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายภูดิท  พรหมนาค โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สรรพคุณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงคัทลียา  บุญเหลือ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัฐกมล  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสิริกร  กล่อมดี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชนาภา  ตะเพียนทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายพชรพล  แสงสว่าง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายสุธาพัฒน์  ขันสงฆ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายตติกานต์  บัวหลวง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์ครุธ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพิมพ์ชณัฐ  กิจศุภไพศาล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายณภัทร  สกุลสิทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายอภิวิชญ์  พลอาจ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายชญานิน  ดวงสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายสัณหณัฐ  โคบาล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายภวัต  เวชานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายเหวิน ฟู่  ล็อค โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉัยยากูล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณิชนันท์  ชาวไชย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกรพัชร  เจริญพวก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณภัทร  พิมเสน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปราณิศา  สว่างไสว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงญาณิศา  สารเกตุ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตรสีนวล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงฐิติมนรัตน์  สนองผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงชุติปภา  จันทร์ธนไพบูลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายพีรวิชญ์  จรูญไชย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพัณณิตา  เหลืองอ่อน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายเพชรบูรพา  วงศ์บุญหนัก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปอแก้ว  นิสาลักษณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายจิรเดช  รัตนาคะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายเทวกุล  สุนทร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายณัฐดนัย  สุโชควรรณพงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงศรัณย์พร  ช่วยอินทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายสิปปกร  อุทัยรัศมี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยิ่งเจริญลาภดิผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายอินทัช  ตระกูลดิษฐ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายสิรภพ  วงเวียน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลอยรัมย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกันยากร  แสงขาว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทังตระกูล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกวิตา  มงคลจิตต์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายปกรณ์  ตรงต่อกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ชุมสาย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงธัญย์ชนก  ปานไธสง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายวันชนะ  ชำนาญสวน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สวนแก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายศุภวิชญ์  อยู่สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงอนัญญา  เจริญนาวี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงฟองขวัญ  สรรพคุณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงจิดาภา  วสุวัตรศรสกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายธนเดช  อยู่เจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายกฤติเดช  สุวรรณโชติ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายคุณัชญ์  โชติประดา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายรักษา  เรืองจรูญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพรลภัส  เกียรติหิรัญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงนันทัชพร  เชิงสมอ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงเขมจีรัศย์  วิสุทธาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชำนาญชล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงดวงหทัย  เตโช โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอาทิตสมา  กิจจานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงวีร์สุดา  ประกอบกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงลักขิณา  เจริญพร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายกิตติพัฒน์  พลเยี่ยม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชีวิโรจน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายอาจอง  แทนนิกร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายณัฐชนน  เขมะกำ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายนิบุณ  เจริญยศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสตรีรัตน์  สูงเพีย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายสิตาภพ  แสงศิริ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายธกฤต  วนิชย์ถนอม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงปวรรัตน์  หัตถแพทย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายกันตพัฒน์  สานพภา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายขวัญชัย  ภารวงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายภูรีพรรค์  บรรจง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายอริย์ธัช  สุขอำไพจิตร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายปัณณวิฒน์  กุญแจกล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายธีร์ธวัช  มะเทศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงโปรดปราน  คชาบาล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงวรินทร  สาสะเน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปุณณภา  เถาธรรมพิทักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงกวิสรา  ตรีผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายภูวดิท  นุกูลกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายบัญญวัต  สุขาชีวะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงกุลิสราพัชร์  พุ่มไฉยา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงมัลลิกา  มาลาทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงเมธิศา  สอดสี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายศุภกร  สันติสุขโพธา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงจณิสตา  จิรวรนันท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายอักขะกุณ  วสุพิพัฒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายดนย์  สุติยาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เจริญเกตุ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายดิฐภัทร  ภู่เงิน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายภัทรกร  จันทราธรรมชาติ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูเล็ก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงนภารัตน์  ผลพฤกษา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงรมิดา  แซ่ตั๋น โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวมธุรดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายนภัสรพี  อภัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายเปรมากร  อนันต์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 นายชิษณุพงศ์  เขตอนันต์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงดลธาดา  พินิจนอกภดา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ศรีประสม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นายปรินทร์  เมฆไพบูลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวณัฐณิชา  เจริญผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงวรวลัญช์  ทวีวัฒนปรีชา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายพลวัฒน์  ธีราทรง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงมลณพรรศ  ญาติปรีชาวงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
165 นายวรชิต  สิงห์ทน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์  สิงสกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงกัลยา  ชำนาญศิลป์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายธรรมนูญ  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวตรีทิพย์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นายฐิติกร  คำคนซื่อ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายบุลธัช  สีสมงามตระกูล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สด โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายพชร  มงคลสุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายณฐกร  ตระกูลคำพานิช โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงพรพิมนต์  ชาญอนุวัตร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงปรวัน  พรชัยจันทร์เพ็ญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงพิมพ์อร  เอี่ยมเอกสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงมัณฑนา  เหมือนกลัด โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงโชติกา  ผ่องสุวรรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงนิชาภา  วัฒนอังกูร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายภัทร์พิวุฒิ  ตั้งใจซื่อ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายกฤติพัฒน์  อสุนีย์ ณ อยุธยา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายจิรโชติ  แสนสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายอธิพัฒน์  โพธิโชติ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงตระการตา  พัชรจุฑานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสิรภัทร  วงเวียน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอมลรดา  มงคลพาณิชย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสิญานันทน์  ผจงเสาวภาคย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายฐนศรรญย์  รัตนสัจธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายฐนกรรญฐ์  รัตนสัจธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณัฐฐนันท์  สุขพัฒน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายพลวุฒิ  อมัจวะตะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายชยานันต์  แทนบุญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายปรมะ  อารีสกุลกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธนกฤต  พรจิรกิตติพงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายนเรศ  โรจนมณเฑียร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายกษิดิ์เดช  จารุกาญจน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายวชิระ  เจริญสุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายภูมิเมธ  พัทธเสมา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายรักษิต  จงโชติชัชวาลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงศศิกานต์  พิมเสน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจขำ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงชญาภา  รุ่งสุทธิกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนิภาภัทร  กิจวิชา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนันท์นภัส  กีรติโภฌานันท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงจิตติลาภา  จิตต์เสาวลักษณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงศศิร์รัช  คงขวัญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปุริเกษม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ใจกล้า โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  สีเผือก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสู่ขวัญ  ทับลา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงชุติมา  สิงห์น้อย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงทัศนาวลัย  เวชโอสถ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอัณณ์ชญาน์  อุดมธนภาคย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณัฏฐ์รียา  คำมิทัน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงใบบุญ  วินิจฉัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงภภรกัญ  กระต่ายทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงวินนตา  อนันต์มหพงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธุวานนท์  สิทธิคุณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายไอยคุปป์  ฉิมวิเศษ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายภูดินันท์  ลือวิฑูรเวชกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกริษฐ์บุญ  โภคจรัสสุนทร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธีร์ธวัช  ทิพรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธนชัย  กิจธนานันท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณภัทร  บุษประทุม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณฐมน  พวงผกา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงโชติกา  สุขาชีวะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คงเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงภาณิชา  พานิชผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงเขมจิรา  อรุณพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงโจอัน  เลอเฟวร์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกานต์สิรี  เนื่องแสง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณิชกานต์  ธรรมเกษร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงลภัสรดา  หาญเหี้ยม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงนวพร  สัตยาภูมิ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงภิรมณ์นารถ  วีระธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสุรัมภา  อนามพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงวริมน  วนสิริสกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พลคิด โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพัทธนันท์  สง่าแสง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายธนภัทร  พืมพ์โพนทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกวินธิดา  บุญการี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายอรรถพงษ์  เรืองเศษ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายวัชระพงษ์  คำผัน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวริศรา  ภูคำ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงนงนภัส  ลิ้นทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายแทนคุญ  จันทบูรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เชี่ยวนาวิน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพรรวินท์  เฉิดฉิ้ม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายอินทร์ทัช  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายกฤชณัฏฐ์  ผลสมบัติ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธารา  ผู้มีธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงปัญฑ์ชนิต  อ่อนนาน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณีัฐกานต์  กิตติเรืองทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงญาณิศา  คำเพ็ชร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณิชาภา  อักษรศรี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายภูรินทร์  กัลยา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายเดชาธร  ไทยทักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงชัญญา  ถิระพัฒน์กุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอิสรีย์  รุ่งสาย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดาวไสว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทะชารี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายวิริทธิ์พล  อภิธรรมภูษิต โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธนภูมิ  เอกปัจชา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายศุภณัฐณ์  ทองปัญญา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายโกศล  โกศลพิเนต โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายกฤษณชาญ  เริ่มรักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณกฤศ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงธรรศกร  สีเผือก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายสิรินยา  กิจจานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปรัชญวีร์  พลชาลี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปุณริศา  รอดพ้น โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกัลยกร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงดนิตา  ประชุมแพทย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงจันท์สุภากานต์  สร้อยศรี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายปริญญา  ปริวัฒน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายสุทธินันท์  เขมะสุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายปภังกร  อุดมผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายปพนศักดิ์  ตั้งตนดี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงชลดา  สังคีรี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายรชต  บุตรดี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อุทัยรัศมี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปุณญวีร์  พงษ์สาลี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกมลวรรณ  คำภา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปัณฑิตา  พงษ์สุพรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชาลิณี  เหลี้ยมแหลม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายสรยุทธ  ทองนาค โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณภัทร  ภัทรธรนันท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายจิรภัทร  ดีมีชาติ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายพงศกร  ยืนยง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายกตตน์  กล่อมสุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายภูเมธ  วัฒนปัญญาขจร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพิจิกานต์  คาดพันโน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงคุณณิชา่  พูนชัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพิชากร  หนูช่วย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงนุชวรา  สุขปรีดา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธัญจิรา  วิสุทธาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงศุภรดา  โป่ยขุนทด โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายนิติธร  พิลาเรียน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายภูมิพิชญ์  สินทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เทียนหลง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกมลทิพย์  นวชิระ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายพิชญูตม์  สุขิโต โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธีร์ธวัช  แก้วโสนด โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงรุจิรดา  เจริญผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงวรรณกร  สุขาจิตต์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สหัสโชติ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกชกร  พรมนา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงลักขณา  สารทรัพย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายวสุธา  วารนิช โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายอดุลวิทย์  เสียงประเสริฐ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายกันต์กัสกร  สินสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายจิรภัทร  แซ่จง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายปาณัสม์  ประจำกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงธมลวรรณ  เถื่อนวงษ์จ้ำ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงเปรมฤดี  แสนก๋า โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงศศิธิดา  ยะวาวงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายชลธี  วุฒิ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายณัฐสิทธิ์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงเพ็ญนรินทร์  งามมี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพิชชาภา  เกษสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปาณิสรา  พลอยฉัตร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงธันยมนย์  สุภาเส โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงญาดา  วรรณสุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงนันท์บรรณญพร  มหาวงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงนลินนิภา  ศรีท่าไฮ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ฟูคณะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงเกสรา  ชัยสมบูรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงเมธาพร  ปัดทุม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอังค์วรา  บุญเกตุ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายทักษิพงศ์  วิสุทธาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายพลกฤต  บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปาณรวินท์  วิทยวินิต โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกัญญาภัค  นครชัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสุพิชฌาน์  ประถม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายณัฐภาสน์  พุ่มทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายวิชญ์  สนั่นเกียรติเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายธนอรรถ  นนทกนก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายชนะภัสร์  อภัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงวรัญรดา  โพธิกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายรัชกฤช  สาธุกิจชัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายบุณยกร  สุขาชีวะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เปรมกมล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายกนกพล  มีพืชน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายกฤษฎิ์  พินธุกนก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธีรธัช  วรบำรุงกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงจิตรมนัส  ข้องเกี่ยวพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วบริสุทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพิมพ์นารา  อิทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธนสิษฐ์  ภุมรากูล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายจิตติกวิณ  สุขเหลือ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายณฐนน  คล้ายขาว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงจิดาภา  เรือนแสน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปณาลี  พฤษภานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงวาวี  พุ่มวิเศษ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายวชีรวิชญ์  นุกูลกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายปัณฑา  สุขแสนสำราญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปุณณภา  วรัญญูรัตนะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปุณิกา  ยอดอานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายดิรินทรธรณ์  บัวเกิด โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วฉุย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงเตชินี  ติรขันติกร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงภัทรศยา  ภัทรศยา สุนากร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณัฐพงษ์  สิทธิมาลัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายพีรวิชญ์  จารุไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงพอเพียง  พืชพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายต้นน้ำ  ศิริคำ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายภิภพ  หมื่นแสน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายภูวฎณ  สุขนาคกิจ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายชีวธันย์  ดิษฐภิญโญ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายวราพันธ์  รัตนเชิดชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายฐิติกร  รัตนมณฑ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายธีรภัทร  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายปัณณธร  ศรีจันทรอารี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายพุฒิธร  พุทพอย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายภูมินฑร์  สิงห์ครุธ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงเพ็ญทิพภัทร  ชวนะ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงพริมา  ลือชาชาญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงธรรมิกา  พยัคฆสังข์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายฆนวันต์  โกยทา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายกันตพัฒน์  ดำศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายเอเชอร์  เซียง ยี วอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายภคดล  ภักคีรี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายพลภัทร  บำรุงธรรม โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายธิติภัทท  จิรทวีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงชุติรดา  ซึงถาวร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายชนาธิป  ฟรานส แฟบบรี่ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงสัตตบุษย์  เอี่ยมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายธีรวัฒน์  ธารพุฒ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงพิชญาภา  แพงาม โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงเขมจิรา  คล่องขยัน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงภัทราพร  แสงอุไร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายมาร์คัส  แอนทูนี ชาร์บพารา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายณัฐเดชน์  ชลสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายณัฐนันท์  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายสมชาติ  กลิ่นสุนทร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายณชพล  เดชกำแหง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายกริน  ศุภกังวาน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายพีรวิชญ์  เจตน์มงคล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายปวริศร์  พึ่งแพง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายชิเนรัช  ศรีศรทอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายน่านสมุทร  เกี้ยวมาศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายอาร์วิน  จาวาเฮเรี่ยน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายจักรภัทร  เครือทอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายกวิน  ชัยวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายสถาปัตย์  บุญประสาน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายไชญเชษฐ์  จันทร์ไพศาลสิน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายกอปรกฤษ  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายวชิรวิทย์  สิทธิศร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายธันยวัต  โพธิกิจ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายฟีนิกซ์  แชร์ฟ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงวรวัลคุ์  สิมะบวรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงธนิษฐา  กัดมั่น โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงลสิชญา  สิงห์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงนงนภัส  รังษิรุจิ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงจันทกานติ์  อิชยาวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงพอเพียง  อินทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงนภสวรรณ  ศักดิ์คำ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงณปภัส  สาหร่ายทอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โชคดี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพีรยา  พีซ ศรัทธาบุญ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงตลับไหม  เจริญพานิช โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายศิวพงศ์  จวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงแพรวา  อนันตสุข โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพิภัทรา  แสงอุไร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณิชนันทน์  อภิญญากุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงเกสรา  ลิลิตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงภวพร  สมนึก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายเตชินท์  ฉายาชวลิต โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายศักดิ์พล  เซี่ยงโหล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พลายลำทวน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายเตชัส  พิมพา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายปัญญาพล  สุขจิตต์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายสุมิตร  จันทร์ชัย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวรินทิรา  เเก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงสุกฤตา  บำรุงสวน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงธันยรัตน์  เตือนจันทร์ทึก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายพัสกวิน  เสาวนา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายชวัลวิทย์  โพธิจักร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายกล้าตะวัน  อุเทน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายธรรมปพน  สุดแสวง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธชธร  ใบโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายวิชญะ  อยู่พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายอาบรูบากัร  เดียคีเต้ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายชนาเมธ  จัตุกุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพันธ์ประภา  โพธิเกษม โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงอชิรญา  วชิรหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงฉัตรปวีร์  สุขสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพัณณิตา  ไชยเผือก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงทักษอร  สรณะ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายพศิน  ธีรชัยธัญญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายณัฐรัฐ  นามบุรี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายพสิษฐ์  คติทองเอก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธีรพัชร์  สิทธิโชติฐิติคุณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายยงกฤต  โภคัยจิรพัส โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสวรส  พงษ์พูล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ม่วงหวาน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงกฤษดาวรรณ  ฉวีวรรณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพนิตสิรี  จิโรจน์วงค์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงปวีณ์ริศา  ชินอุดมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงวริศรา  พูลเงิน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงภคพร  แจ้งอรุณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงชยาภา  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายสายฟ้า  ทันทะบุตร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงฐิติวรยา  ฐิติพัฒนาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองบาง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงปภิณทิพย์  กิจพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงบุรัสกร  คำนันท์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพัชราภา  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงมนพัทธ์  บุพโต โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายธนดล  สุขนาคกิจ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายชนกันต์  สีสด โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายธนัญภัทร์  เต็มศิริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายนิลล์ณภัทร  เธียรวรโชค โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายนัสเตชินท์  คำมิทัน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงธมลวรรณ  โธวริส โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงสิระกา  กอร์ปไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายทัตภูมิ  ตาตะคุ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวรฤทัย  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงลภัสรดา  มะลิลา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายกิตติภูมิ  หวลคนึง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายเอื้อการย์  ธรรมสุวรรณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงกนกลักษณ์  พุ่มโพธิ์ทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงกัลยกร  วนวาที โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายภูมิพัฒน์  เข็มทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงศดานันท์  นรินทร์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายนันท์ณิทัศน์  วิชัยสุนทร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายกรวินท์  ขันติกูล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงอริสรา  ศิริเกษ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายพงศ์พสิน  แก้วแกมกาญจน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายพสุธร  วนจารี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงจิรัชญาศ์  พิสุทธิ์เสรีวงศ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงอภิชญา  รักร่วม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายนภัทร  พนัสพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายเสฏฐพงศ์  แสงอุ่น โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายวรากร  เมธาวรากุล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงพิชชาพร  ทองขจร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  โอสถโอฬาร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายกุลธวัช  ระวีวัฒน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายพิมุกต์  ประมาณพล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงอิสรัญญา  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายอิสระชัย  บุญโกย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายตะวันฤทธิ์  วงศ์คลองเขื่อน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงกานต์ธิดา  มะณีย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงนฤมล  สมบูรณ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงวิรมณ  วุฒิเกตุ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงนิศาชล  วิสารัตน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงณัฐวิลัย  ชนะชัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงนภัสสร  ผิวขาว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายกันตพงศ์  พงศ์ครรชิต โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายมะห์มุด  ทัวเร่ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงปาริชาติ  รักษ์พงษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงวรานุรักษ์  วงษ์จั่นแก้ว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายธราเทพ  เมฆจันทร์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงมุกวดี โปเล็ต  ดูพุย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงอันนา  ฉัตรภูติ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายณภสุ  กาญจนนิมมาน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงพีรดา  จำนงค์สุทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายปริกร  นัทธกรณ์ธัญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายกรกฤต  ท่าเรือ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงศรัญญ์ภัทร  บุญนาคฉัตรทิพย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงไปรยา  มณีโชติ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงปภาดา  จรัญฤทธิกุล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงกชกร  หมูหล้า โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงชนันท์กานต์  เชื้อพรมมา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายศุภธัช  เจนการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายเพิ่มพูล  พันธ์อมตะ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายนภนต์  ชินวิสุทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายณัฐชานนท์  กระทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายสิทธิเดช  อังคะหิรัญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายธนจร  ท่าม่วง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายเพชรถิรวัฒน์  รักซ้อน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงณิชากร  เขาจารี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กชายภาณุวัฒน์  โต้วฮวดใช้ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงพรนภัส  เจียมโฆสิต โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายกรึงธากร  นาเครือ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมสุดใจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายฐิติพันธ์  เหล่าอารีย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงศศิรัตน์  จงรัตนมงคล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายณัฐพงศ์  ทรงรัตนานนท์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์สูงเนิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายอัครัช  วรรณสุข โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงอภิชญา  สร้อยศรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงจันทรัตน์  นพชัยอำนวยโชค โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงสิปปนันท์  ราชพลี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงกัญสพัฒน์  เต๋นเต้ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงวรรณพร  บุญทรง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงกชพร  ชีพชอบธรรม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงพาณิภัค  ศิลภมร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นายธนภัทร  จันทกิจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวภิชญาภา  สนธิโสภณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายณภัทร์  บุญชุ่ม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 นายรัชชานนท์  พลอาจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 นายรัฐธีร์  ทองปัญญา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายบรรณสรณ์  อิ่มเอิบ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงชุติกาญจณ์  วิบูลย์ธรรมกิจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงเบญญาดา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงธันยพร  ทิพจินดา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงบุญฐิสา  นัมคณิสรณ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงอารยา  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงอชิรญา  พลอาจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายจีรภัทร์  ลิ้มบุญยประเสริฐ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงสุพิชชา  อัตถาหาญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงสุทธดา  ชนาภัทรโภคิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายพีรวิชญ์  บรรเลงศัพท์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ขวัญมา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายบุณยธร  อินทไชย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายณภัทร  วิเศษพันธ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายภูริบุตร  บัวทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายเทอดศักดิ์  คำเพ็ชร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายภูริภัทร  โภคผดุง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายพิชญางกูร  ขอดเตชะ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงเพชรรดา  เลียวกสิกร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงดวงดาว  วิเศษการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงกุลนันท์  เอียวซู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงพิจิตรา  ชัยสุข โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงธิดารัตน์  งามล้วน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงปานชีวา  สมหมาย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงวิลาสินี  สันประเสริฐ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงดนิตา  นันทพานิช โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงอุรชา  สุวรรณโชติ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  มงคลวิเชียร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงศรัณย์ญาพร  สวัสดิการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายนคร  วัฒนาวารินทร์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายณัฐธนนท์  ธนารัญญ์โรจน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายปัณณทัต  อัตกลับ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายพงษภัทร  วิเสโส โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายอัครวินท์  ชัยชารี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงนัทชา  ผสมทรัพย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายเอกณัฐ  ทองวิเวก โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายธันย์วริศ  เหลืองอุดมชัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายกฤตานนท์  นิตรมะณี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายชาติชาย  พฤทธิไพฑูรย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายณฐาภพ  โพธิภักดิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายชวนนท์  รุ่งศิริยืนยง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายพัชยุทธ  แสงสว่าง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายกฤษกร  เพ็งประโคน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายปารเมศ  เทพปิยะวงศ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงธนพร  พรชัยสิงห์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิทธิชาญชัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงพลอยกมล  พลอยวิจิตร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงอมรา  อยู่ป้อม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอารดา  นนทรัตน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงชญานันท์  จรรยา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายอชิรภัทร  แพน้อย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงปิยาอร  ศิวิไล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายพศิน  เจริญภูมิ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายภูวริส  ผาดผ่อง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายภูมิพิสิฐ  ลี้ศิริวัฒนกุล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงภัทรวดี  ชมโฉม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงนันทกานต์  พลสิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายกานต์  บุราสิทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายพิพิชชัย  พลอยชาติตระกูล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายณัฐกิตติ์  ผาชลา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายกฤตภาส  จงส่งเสริม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงอัยยาดา  อยู่รอต โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงวรกมล  งามมี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงจิรวดี  เทียนสุวรรณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงดากานดา  ปานทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงอชิราญาณ์  ขุนจันทร์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายอนุภัทร  เกียรติภัทรชัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงชนัญชิดา  กุลรุ่งเรือง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงดาริกา  รุ่งเรือง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงบุปผา  พนาเจริญไพบูลย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงนีรชา  อิ่มรัตน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายนนท์ตระการ  พลสิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายกฤตัชญ์  จันทิวาริน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายกลวัชร  นอยเม็ง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายทวีวัฒน์  ชัยเด่น โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายพรหมมินทร์  ชัยอภิเจริญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงกุลิสรา  สบายเย็น โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายพชร  บัวตูม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายอัษดิน  สร้อยเงิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม