รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายฐิติพงษ์  คำภาพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายวชิรวิชญ์  แสงสุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญทา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายเมธาวินท์  นาคแก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายจิตติพัฒน์  วิลัยวาศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายศิวกร  กิ่งมณี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายบวรธรรม  บุญเรือง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายวชิรวิชญ์  ขยัน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกมลวิช  นวลศรี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายธีภพ  สอดสี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสาริศา  พันธษา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาภัค  ระวิเวช โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายโชคชัย  วัฒนนามกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายสหัสวัต  เจียมภิรมย์สุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอลิสสา  แมรี่ ล็อค โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเบญญาภา  ผลพุฒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์  ผิวโพนม่วง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสิรีธร  มาเทพ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสุภัชชานันท์  วงสกด โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจิรัชญา  เวชานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายภัคศรัณย์  ธนัทอนันตกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายเตชวัตร  เจริญสถาพร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุ้มบุญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายแทนคุณ  บุตรจันทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสิริกร  แสนทอน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงภูริชญา  พงษ์เจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงศุฑิกาญจน์  วิสุทธิสิงห์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายปวินทร์  คงขวัญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐชนน  ลิ้มตระกูล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายชินนรงค์  สุธาโร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายกฤชณัท  สรธัญภูรัชชานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายธนพล  รัตนสัจธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายชิษณุพงศ์  ไกรนิวรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธนัทภัทร  เจริญพร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพาขวัญ  อุทัยเสวก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายก้องภพ  บุญอภัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายศุภชัย  ฮวบจู โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายกันตพัฒน์  ศรีวิจารณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายจิตรฤทธิ์  สายดำ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายอัฑฒ์  มงคลสินธุ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายจิรวัฒน์  คนซื่อ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายสนคติ  มากสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายภูมิรพี  มงคลการ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงสุทธิดา  วัชราสิน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงวรัชย์สินี  ประกอบผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีราชา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนฤชล  ศรีรักษา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงศนัจฐ์ชลล์  คลังสิน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสุธาสินี  วรมิตร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธัญชนก  แทนนิกร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐรดา  สีพญา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายกันตภณ  บัวประกอบ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายอิทธิณ์ณัฎฐ์  ฉายแสง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายพชรพล  อินเหยี่ยว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายธนบดี  ระกำทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายภูดิท  พรหมนาค โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สรรพคุณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงคัทลียา  บุญเหลือ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัฐกมล  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสิริกร  กล่อมดี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชนาภา  ตะเพียนทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายพชรพล  แสงสว่าง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายสุธาพัฒน์  ขันสงฆ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายตติกานต์  บัวหลวง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์ครุธ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพิมพ์ชณัฐ  กิจศุภไพศาล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายณภัทร  สกุลสิทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายอภิวิชญ์  พลอาจ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายชญานิน  ดวงสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายสัณหณัฐ  โคบาล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายภวัต  เวชานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายเหวิน ฟู่  ล็อค โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉัยยากูล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณิชนันท์  ชาวไชย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกรพัชร  เจริญพวก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณภัทร  พิมเสน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปราณิศา  สว่างไสว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงญาณิศา  สารเกตุ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตรสีนวล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงฐิติมนรัตน์  สนองผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงชุติปภา  จันทร์ธนไพบูลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายพีรวิชญ์  จรูญไชย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพัณณิตา  เหลืองอ่อน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายเพชรบูรพา  วงศ์บุญหนัก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปอแก้ว  นิสาลักษณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายจิรเดช  รัตนาคะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายเทวกุล  สุนทร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายณัฐดนัย  สุโชควรรณพงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงศรัณย์พร  ช่วยอินทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายสิปปกร  อุทัยรัศมี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยิ่งเจริญลาภดิผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายอินทัช  ตระกูลดิษฐ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายสิรภพ  วงเวียน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลอยรัมย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกันยากร  แสงขาว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทังตระกูล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกวิตา  มงคลจิตต์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายปกรณ์  ตรงต่อกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ชุมสาย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงธัญย์ชนก  ปานไธสง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายวันชนะ  ชำนาญสวน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สวนแก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายศุภวิชญ์  อยู่สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงอนัญญา  เจริญนาวี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงฟองขวัญ  สรรพคุณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงจิดาภา  วสุวัตรศรสกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายธนเดช  อยู่เจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายกฤติเดช  สุวรรณโชติ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายคุณัชญ์  โชติประดา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายรักษา  เรืองจรูญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพรลภัส  เกียรติหิรัญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงนันทัชพร  เชิงสมอ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงเขมจีรัศย์  วิสุทธาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชำนาญชล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงดวงหทัย  เตโช โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอาทิตสมา  กิจจานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงวีร์สุดา  ประกอบกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงลักขิณา  เจริญพร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายกิตติพัฒน์  พลเยี่ยม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชีวิโรจน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายอาจอง  แทนนิกร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายณัฐชนน  เขมะกำ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายนิบุณ  เจริญยศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสตรีรัตน์  สูงเพีย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายสิตาภพ  แสงศิริ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายธกฤต  วนิชย์ถนอม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงปวรรัตน์  หัตถแพทย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายกันตพัฒน์  สานพภา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายขวัญชัย  ภารวงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายภูรีพรรค์  บรรจง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายอริย์ธัช  สุขอำไพจิตร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายปัณณวิฒน์  กุญแจกล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายธีร์ธวัช  มะเทศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงโปรดปราน  คชาบาล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงวรินทร  สาสะเน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปุณณภา  เถาธรรมพิทักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงกวิสรา  ตรีผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายภูวดิท  นุกูลกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายคณพศ  ธนบุญรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงนนทกร  แก้วสอนดี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกัญญนัท  ล้อรุ้งทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงสุพิชญา  พิจารย์กุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงภัทรภร  สำโรงลุน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายวิชยานนท์  วรรณธราดล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายวสันต์พรรษ  รัตนพลาไชย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายจิรทีปต์  รัศมีอัมพร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายนิธิณัฏฐ์  ขอจุลซ้วน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายวชิรวิชญ์  พลยางนอก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายคณิศร  แก้วค้ำ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงวารารี  สุขสำราญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงพีรญา  เพชลีฬหะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงนภินทร์พิชญ์  พันธ์คำเกิด โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงวริศรา  กิติทัศน์เศรณี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงปวีณ์กร  ธานินทร์ปฐมรัฐ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจียรนัยวงษ์กุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงสาริศา  เทียมเงิน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายภาคิน  ประสิทธิ์นราพันธุ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายสุรธัช  บรรเทาวงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายกายสิทธิ์  สายสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายอชิระ  สนั่นวงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายพิชญุตม์  โชคมิ่งขวัญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายกิตติมศักดิ์  ทองดี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายณฐภัทร  พุ่มผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายสรรเสริญ  ศรีหาตา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายอัมรินทร์  สร้อยเงิน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายธนาณัติ  คนอยู่ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายแทนคุณ  ชุมพล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายอภิภู  บุปผเวส โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายทรงภูมิ  กองแก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายศุภกฤต  นิยมวานิช โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปุณิกา  โพธิ์เกิด โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงปราณปรียา  บำรุงศิลป์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงกัญญณัช  สวัสดิภาพ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงพรรณรมณ  ตั้งสัจจะกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงปพิชญา  แจ่งแจ้ง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงกัญญานัฐ  งาเจือ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วละมุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงญาธิดา  มณีรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพิชญาภา  ขอบเขต โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงณิชกานต์  สุติยาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มาอินทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงณชสร  คลองคต โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โภชาดม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงรักษณีย์  ทรัพย์จันทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายเอื้ออังกรู  ภัยผ่องแผ้ว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงชนินาถ  แสงแก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายณัฐวุฒิ  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายภัทรพล  เขียวผึ้ง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายบัญญวัต  สุขาชีวะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงกุลิสราพัชร์  พุ่มไฉยา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงมัลลิกา  มาลาทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงเมธิศา  สอดสี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายศุภกร  สันติสุขโพธา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงจณิสตา  จิรวรนันท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายอักขะกุณ  วสุพิพัฒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายดนย์  สุติยาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เจริญเกตุ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายดิฐภัทร  ภู่เงิน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายภัทรกร  จันทราธรรมชาติ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูเล็ก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงนภารัตน์  ผลพฤกษา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงรมิดา  แซ่ตั๋น โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวมธุรดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายนภัสรพี  อภัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายเปรมากร  อนันต์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 นายชิษณุพงศ์  เขตอนันต์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงดลธาดา  พินิจนอกภดา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ศรีประสม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นายปรินทร์  เมฆไพบูลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวณัฐณิชา  เจริญผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงวรวลัญช์  ทวีวัฒนปรีชา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายพลวัฒน์  ธีราทรง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงมลณพรรศ  ญาติปรีชาวงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
215 นายวรชิต  สิงห์ทน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์  สิงสกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงกัลยา  ชำนาญศิลป์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายธรรมนูญ  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวตรีทิพย์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นายฐิติกร  คำคนซื่อ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายบุลธัช  สีสมงามตระกูล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สด โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายพชร  มงคลสุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายณฐกร  ตระกูลคำพานิช โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงพรพิมนต์  ชาญอนุวัตร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงปรวัน  พรชัยจันทร์เพ็ญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงพิมพ์อร  เอี่ยมเอกสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงมัณฑนา  เหมือนกลัด โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงโชติกา  ผ่องสุวรรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงนิชาภา  วัฒนอังกูร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายภัทร์พิวุฒิ  ตั้งใจซื่อ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายกฤติพัฒน์  อสุนีย์ ณ อยุธยา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายจิรโชติ  แสนสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายอธิพัฒน์  โพธิโชติ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงตระการตา  พัชรจุฑานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสิรภัทร  วงเวียน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอมลรดา  มงคลพาณิชย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสิญานันทน์  ผจงเสาวภาคย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายฐนศรรญย์  รัตนสัจธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายฐนกรรญฐ์  รัตนสัจธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายณัฐฐนันท์  สุขพัฒน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายพลวุฒิ  อมัจวะตะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายชยานันต์  แทนบุญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายปรมะ  อารีสกุลกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธนกฤต  พรจิรกิตติพงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายนเรศ  โรจนมณเฑียร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายกษิดิ์เดช  จารุกาญจน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายวชิระ  เจริญสุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายภูมิเมธ  พัทธเสมา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายรักษิต  จงโชติชัชวาลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงศศิกานต์  พิมเสน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจขำ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงชญาภา  รุ่งสุทธิกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนิภาภัทร  กิจวิชา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนันท์นภัส  กีรติโภฌานันท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงจิตติลาภา  จิตต์เสาวลักษณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงศศิร์รัช  คงขวัญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปุริเกษม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ใจกล้า โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  สีเผือก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงสู่ขวัญ  ทับลา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชุติมา  สิงห์น้อย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงทัศนาวลัย  เวชโอสถ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอัณณ์ชญาน์  อุดมธนภาคย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฏฐ์รียา  คำมิทัน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงใบบุญ  วินิจฉัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงภภรกัญ  กระต่ายทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงวินนตา  อนันต์มหพงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธุวานนท์  สิทธิคุณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายไอยคุปป์  ฉิมวิเศษ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายภูดินันท์  ลือวิฑูรเวชกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกริษฐ์บุญ  โภคจรัสสุนทร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธีร์ธวัช  ทิพรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธนชัย  กิจธนานันท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณภัทร  บุษประทุม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณฐมน  พวงผกา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงโชติกา  สุขาชีวะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คงเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงภาณิชา  พานิชผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงเขมจิรา  อรุณพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงโจอัน  เลอเฟวร์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกานต์สิรี  เนื่องแสง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณิชกานต์  ธรรมเกษร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงลภัสรดา  หาญเหี้ยม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนวพร  สัตยาภูมิ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงภิรมณ์นารถ  วีระธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสุรัมภา  อนามพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงวริมน  วนสิริสกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พลคิด โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพัทธนันท์  สง่าแสง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายธนภัทร  พืมพ์โพนทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกวินธิดา  บุญการี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายอรรถพงษ์  เรืองเศษ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายวัชระพงษ์  คำผัน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงวริศรา  ภูคำ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงนงนภัส  ลิ้นทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายแทนคุญ  จันทบูรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เชี่ยวนาวิน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพรรวินท์  เฉิดฉิ้ม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายอินทร์ทัช  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายกฤชณัฏฐ์  ผลสมบัติ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธารา  ผู้มีธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงปัญฑ์ชนิต  อ่อนนาน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงณีัฐกานต์  กิตติเรืองทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงญาณิศา  คำเพ็ชร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณิชาภา  อักษรศรี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายภูรินทร์  กัลยา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายเดชาธร  ไทยทักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงชัญญา  ถิระพัฒน์กุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงอิสรีย์  รุ่งสาย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดาวไสว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทะชารี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายวิริทธิ์พล  อภิธรรมภูษิต โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายธนภูมิ  เอกปัจชา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายศุภณัฐณ์  ทองปัญญา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายโกศล  โกศลพิเนต โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายกฤษณชาญ  เริ่มรักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายณกฤศ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงธรรศกร  สีเผือก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสิรินยา  กิจจานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปรัชญวีร์  พลชาลี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปุณริศา  รอดพ้น โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกัลยกร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงดนิตา  ประชุมแพทย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงจันท์สุภากานต์  สร้อยศรี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายปริญญา  ปริวัฒน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายสุทธินันท์  เขมะสุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายปภังกร  อุดมผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายปพนศักดิ์  ตั้งตนดี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงชลดา  สังคีรี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายรชต  บุตรดี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อุทัยรัศมี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปุณญวีร์  พงษ์สาลี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกมลวรรณ  คำภา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปัณฑิตา  พงษ์สุพรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงชาลิณี  เหลี้ยมแหลม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายสรยุทธ  ทองนาค โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงณภัทร  ภัทรธรนันท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายจิรภัทร  ดีมีชาติ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายพงศกร  ยืนยง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกตตน์  กล่อมสุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายภูเมธ  วัฒนปัญญาขจร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพิจิกานต์  คาดพันโน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงคุณณิชา่  พูนชัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพิชากร  หนูช่วย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงนุชวรา  สุขปรีดา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงธัญจิรา  วิสุทธาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงศุภรดา  โป่ยขุนทด โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายนิติธร  พิลาเรียน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายภูมิพิชญ์  สินทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เทียนหลง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกมลทิพย์  นวชิระ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพิชญูตม์  สุขิโต โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธีร์ธวัช  แก้วโสนด โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงรุจิรดา  เจริญผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงวรรณกร  สุขาจิตต์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สหัสโชติ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกชกร  พรมนา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงลักขณา  สารทรัพย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายวสุธา  วารนิช โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายอดุลวิทย์  เสียงประเสริฐ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายกันต์กัสกร  สินสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายจิรภัทร  แซ่จง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายปาณัสม์  ประจำกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงธมลวรรณ  เถื่อนวงษ์จ้ำ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงเปรมฤดี  แสนก๋า โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงศศิธิดา  ยะวาวงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายชลธี  วุฒิ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายณัฐสิทธิ์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงเพ็ญนรินทร์  งามมี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงพิชชาภา  เกษสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปาณิสรา  พลอยฉัตร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงธันยมนย์  สุภาเส โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงญาดา  วรรณสุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงนันท์บรรณญพร  มหาวงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงนลินนิภา  ศรีท่าไฮ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  ฟูคณะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงเกสรา  ชัยสมบูรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงเมธาพร  ปัดทุม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงอังค์วรา  บุญเกตุ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายทักษิพงศ์  วิสุทธาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายพลกฤต  บุญส่ง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปาณรวินท์  วิทยวินิต โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกัญญาภัค  นครชัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงสุพิชฌาน์  ประถม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายณัฐภาสน์  พุ่มทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายวิชญ์  สนั่นเกียรติเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายธนอรรถ  นนทกนก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายชนะภัสร์  อภัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงวรัญรดา  โพธิกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายรัชกฤช  สาธุกิจชัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายบุณยกร  สุขาชีวะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เปรมกมล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายกนกพล  มีพืชน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายกฤษฎิ์  พินธุกนก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธีรธัช  วรบำรุงกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงจิตรมนัส  ข้องเกี่ยวพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วบริสุทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพิมพ์นารา  อิทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธนสิษฐ์  ภุมรากูล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายจิตติกวิณ  สุขเหลือ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายณฐนน  คล้ายขาว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงจิดาภา  เรือนแสน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปณาลี  พฤษภานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวาวี  พุ่มวิเศษ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายวชีรวิชญ์  นุกูลกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายปัณฑา  สุขแสนสำราญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงปุณณภา  วรัญญูรัตนะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงปุณิกา  ยอดอานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายดิรินทรธรณ์  บัวเกิด โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วฉุย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงเตชินี  ติรขันติกร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงภัทรศยา  ภัทรศยา สุนากร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงจิดาภา  จีนสุขแสง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงวรารัศมิ์  ตันติยานุภาพร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงภควดี  เถาวันนี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงนพรัตน์  สุขโชคกุศล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกนกวรรณ  คุมพวก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายปุริมปรัชญ์  ศีลสังวรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายอิศเรศ  รัตนสร้อย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายรุจิภาส  ประสพสิน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายพลวัฒน์  ธนทัตธาดา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายสรศักดิ์  เรืองเวชติวงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายภัทรกร  บุญล้อม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายณัฐพนธ์  แก้วสีม่วง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายนวิน  วงศ์ภูมี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายพูนพิพัฒน์  ประกอบความดี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายชินทัน  ภักดีชาติ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายอัครณคร  พูลศรี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายธัชพล  ประกอบกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายพสธร  ชื่นบาน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงชิชญา  เทียนประชา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกัญพัชญ์  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพิชชาภา  ชีพสมุทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณัฐชยา  อินทร์คำ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงฐิดาภา  ภุมรินทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงปุณยาพร  โพธา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงนพัชนันต์  เดิมสมบูรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงชุติมา  ใจเที่ยง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณิชกมล  เห็มกัณฑ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอัญชิษา  สายทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายศุภัช  กุลดำรงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายสรวิชญ์  นกสว่าง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธนณัฐ  ยืนยง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงปนัดดา  ชูจิตต์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณพิชญา  เจี่ยสกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  หาญเทศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงฐิตารีย์  ปริวัฒน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงมนสิชา  กิจดำรงกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายปฏิภาณ  โชติธรรมจักร์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายธัญกิตติ์  แสงสว่าง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายเลิศวรรธน์  สิทธิเศษ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายปิยะพัทธ์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายภานุรุจ  เชาวรานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณัฐพร  จิตรถวิล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงภัทธิรา  หอมสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงฐิติภัทร  ประหยัดจิตร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงภัควลัญช์  อิชยาวณิชย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงเปรมหทัยชนก  สายยศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงศศิภา  ภูมิพื้นผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงนิรัชชานันท์  สิงห์ทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงธัญญธรณ์  วิทยศักดิ์พันธุ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายชลรพี  รอดมณี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายกฤติเดช  วงษ์สุภา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายอนาวิน  แสงหา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายอัครกร  พลมหาลาภ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธรรวา  สิงห์คุ้ม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายพงศ์พัฒน์  ศรีเมือง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงทอรุ้ง  จันทวิสูตร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายภูริศ  งามขจรกุลกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายภูเบศ  คงกะพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงสุมัจฉา  จุ้ยทองคำ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงรมิตา  เจริญสุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกชพรรณ  เกษสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสุดารัตน์  ดวงนภา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงนภสร  สว่างรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายณัฐพงษ์  สิทธิมาลัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายพีรวิชญ์  จารุไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงพอเพียง  พืชพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายต้นน้ำ  ศิริคำ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายภิภพ  หมื่นแสน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายภูวฎณ  สุขนาคกิจ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายชีวธันย์  ดิษฐภิญโญ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายวราพันธ์  รัตนเชิดชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายฐิติกร  รัตนมณฑ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายธีรภัทร  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายปัณณธร  ศรีจันทรอารี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายพุฒิธร  พุทพอย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายภูมินฑร์  สิงห์ครุธ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงเพ็ญทิพภัทร  ชวนะ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงพริมา  ลือชาชาญวิทย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงธรรมิกา  พยัคฆสังข์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายฆนวันต์  โกยทา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายกันตพัฒน์  ดำศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายเอเชอร์  เซียง ยี วอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายภคดล  ภักคีรี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายพลภัทร  บำรุงธรรม โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายธิติภัทท  จิรทวีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงชุติรดา  ซึงถาวร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายชนาธิป  ฟรานส แฟบบรี่ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงสัตตบุษย์  เอี่ยมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายธีรวัฒน์  ธารพุฒ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงพิชญาภา  แพงาม โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงเขมจิรา  คล่องขยัน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงภัทราพร  แสงอุไร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายมาร์คัส  แอนทูนี ชาร์บพารา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายณัฐเดชน์  ชลสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายณัฐนันท์  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายสมชาติ  กลิ่นสุนทร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายณชพล  เดชกำแหง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กชายกริน  ศุภกังวาน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายพีรวิชญ์  เจตน์มงคล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายปวริศร์  พึ่งแพง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายอธิป  ศรีพญา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงภาวิศา  ชุ่มวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีจันทรอารี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายชิเนรัช  ศรีศรทอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายน่านสมุทร  เกี้ยวมาศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายอาร์วิน  จาวาเฮเรี่ยน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายจักรภัทร  เครือทอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายกวิน  ชัยวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายสถาปัตย์  บุญประสาน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายไชญเชษฐ์  จันทร์ไพศาลสิน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายกอปรกฤษ  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายวชิรวิทย์  สิทธิศร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายธันยวัต  โพธิกิจ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายฟีนิกซ์  แชร์ฟ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงวรวัลคุ์  สิมะบวรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงธนิษฐา  กัดมั่น โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงลสิชญา  สิงห์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงนงนภัส  รังษิรุจิ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงจันทกานติ์  อิชยาวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงพอเพียง  อินทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงนภสวรรณ  ศักดิ์คำ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณปภัส  สาหร่ายทอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โชคดี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพีรยา  พีซ ศรัทธาบุญ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงตลับไหม  เจริญพานิช โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายศิวพงศ์  จวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงแพรวา  อนันตสุข โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพิภัทรา  แสงอุไร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณิชนันทน์  อภิญญากุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงเกสรา  ลิลิตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงภวพร  สมนึก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายเตชินท์  ฉายาชวลิต โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายศักดิ์พล  เซี่ยงโหล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พลายลำทวน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายเตชัส  พิมพา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายปัญญาพล  สุขจิตต์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายสุมิตร  จันทร์ชัย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงวรินทิรา  เเก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงสุกฤตา  บำรุงสวน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงธันยรัตน์  เตือนจันทร์ทึก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายพัสกวิน  เสาวนา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายชวัลวิทย์  โพธิจักร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายกล้าตะวัน  อุเทน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายธรรมปพน  สุดแสวง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายธชธร  ใบโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายวิชญะ  อยู่พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายอาบรูบากัร  เดียคีเต้ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายชนาเมธ  จัตุกุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพันธ์ประภา  โพธิเกษม โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงอชิรญา  วชิรหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงฉัตรปวีร์  สุขสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพัณณิตา  ไชยเผือก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงทักษอร  สรณะ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายพศิน  ธีรชัยธัญญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายณัฐรัฐ  นามบุรี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายพสิษฐ์  คติทองเอก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายธีรพัชร์  สิทธิโชติฐิติคุณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายยงกฤต  โภคัยจิรพัส โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงสวรส  พงษ์พูล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ม่วงหวาน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกฤษดาวรรณ  ฉวีวรรณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพนิตสิรี  จิโรจน์วงค์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงปวีณ์ริศา  ชินอุดมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงวริศรา  พูลเงิน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงภคพร  แจ้งอรุณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงชยาภา  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายสายฟ้า  ทันทะบุตร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงฐิติวรยา  ฐิติพัฒนาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองบาง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงปภิณทิพย์  กิจพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงบุรัสกร  คำนันท์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพัชราภา  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงมนพัทธ์  บุพโต โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายธนดล  สุขนาคกิจ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายชนกันต์  สีสด โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายธนัญภัทร์  เต็มศิริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายนิลล์ณภัทร  เธียรวรโชค โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายนัสเตชินท์  คำมิทัน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงธมลวรรณ  โธวริส โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงสิระกา  กอร์ปไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายทัตภูมิ  ตาตะคุ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงวรฤทัย  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายพสุสิทธิ์  วรรณชมภู โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายยุทธวีร์  นาคทิพย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายธนกฤต  ชลธารกัมปนาท โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายภัทรดนัย  อุดมเลิศวนสิน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปภาวี  ถึงสุข โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงชนาภา  นามประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงสกุลตลา  เกษสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงลภัสรดา  มะลิลา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายกิตติภูมิ  หวลคนึง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายเอื้อการย์  ธรรมสุวรรณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงกนกลักษณ์  พุ่มโพธิ์ทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงกัลยกร  วนวาที โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายภูมิพัฒน์  เข็มทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงศดานันท์  นรินทร์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายนันท์ณิทัศน์  วิชัยสุนทร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายกรวินท์  ขันติกูล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงอริสรา  ศิริเกษ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายพงศ์พสิน  แก้วแกมกาญจน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายพสุธร  วนจารี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงจิรัชญาศ์  พิสุทธิ์เสรีวงศ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงอภิชญา  รักร่วม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายนภัทร  พนัสพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายเสฏฐพงศ์  แสงอุ่น โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายวรากร  เมธาวรากุล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงพิชชาพร  ทองขจร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  โอสถโอฬาร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายกุลธวัช  ระวีวัฒน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายพิมุกต์  ประมาณพล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงอิสรัญญา  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายอิสระชัย  บุญโกย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายตะวันฤทธิ์  วงศ์คลองเขื่อน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงกานต์ธิดา  มะณีย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงนฤมล  สมบูรณ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงวิรมณ  วุฒิเกตุ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงนิศาชล  วิสารัตน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงณัฐวิลัย  ชนะชัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงนภัสสร  ผิวขาว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายกันตพงศ์  พงศ์ครรชิต โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายมะห์มุด  ทัวเร่ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงปาริชาติ  รักษ์พงษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงวรานุรักษ์  วงษ์จั่นแก้ว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายธราเทพ  เมฆจันทร์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงมุกวดี โปเล็ต  ดูพุย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงอันนา  ฉัตรภูติ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กชายณภสุ  กาญจนนิมมาน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงพีรดา  จำนงค์สุทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายปริกร  นัทธกรณ์ธัญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
649 เด็กชายกรกฤต  ท่าเรือ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงศรัญญ์ภัทร  บุญนาคฉัตรทิพย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
651 เด็กหญิงไปรยา  มณีโชติ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงปภาดา  จรัญฤทธิกุล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงกชกร  หมูหล้า โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
654 เด็กหญิงชนันท์กานต์  เชื้อพรมมา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กชายศุภธัช  เจนการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กชายเพิ่มพูล  พันธ์อมตะ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กชายนภนต์  ชินวิสุทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
658 เด็กชายณัฐชานนท์  กระทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
659 เด็กชายสิทธิเดช  อังคะหิรัญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
660 เด็กชายธนจร  ท่าม่วง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กชายเพชรถิรวัฒน์  รักซ้อน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงณิชากร  เขาจารี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กชายภาณุวัฒน์  โต้วฮวดใช้ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงเม็ดทราย  บุญเปรี่ยม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กหญิงพิมพ์รรรญา  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงน้ำเพชร  สาหร่ายรักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงศิรภัสสร  สุรัสวดี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กหญิงอิสรีย์  โฆสิตไพศาล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงสาริศา  กราบทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายวีรภัทร  เจนทนา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงปรียากร  มหเศรษฐพงษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
672 เด็กหญิงพัณณิตา  ผาชลา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
673 เด็กหญิงอนรรฆวี  จันทประสิทธิ์สุข โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
674 เด็กชายแม๊กส์  สเปนเซอร์ แนช โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
675 เด็กหญิงไอศิมา  แจ่มแจ้ง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
677 เด็กหญิงภารดี  พลารักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
678 เด็กชายวูดโรว์  นอร์แมน กิจจานนท์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
679 เด็กหญิงพลอยธีรา  จันทศิริ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
680 เด็กหญิงภควดี  ฉิมพลี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
681 เด็กหญิงจิรัชยา  วรอรรถ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
682 เด็กชายณัฐภีม์  ไข่แก้ว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
683 เด็กชายจิรเดช  เจริญผล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
684 เด็กหญิงณัชชา  ศิลปมั่นคง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
685 เด็กชายจิรัฏชวิน  เหลืองปัญญาภรณ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงพัชราภา  มโนธรรม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงปุญณิศา  งามระเบียบ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
688 เด็กชายณัฐกิตติ์  ทัพฤทธิ์พรศิริ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
689 เด็กหญิงณัชธนาพักตร์  ปิ่นอนุกูล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
690 เด็กชายปัณณวัฒน์  ทับมี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงสมบัติ  ซุม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงปัณณรัตน์  วิริยะสิทธารถ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
693 เด็กชายธีรพงษ์  ดรประทุม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
694 เด็กชายวชิรวิชญ์  เมืองวงค์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
695 เด็กหญิงพิชญาพร  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
696 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สมพร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงชมพูนุช  บุญพิทักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
698 เด็กหญิงกรรณ  บุราสิทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
699 เด็กหญิงพรนภัส  เจียมโฆสิต โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายกรึงธากร  นาเครือ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมสุดใจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายฐิติพันธ์  เหล่าอารีย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงศศิรัตน์  จงรัตนมงคล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายณัฐพงศ์  ทรงรัตนานนท์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์สูงเนิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายอัครัช  วรรณสุข โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงอภิชญา  สร้อยศรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงจันทรัตน์  นพชัยอำนวยโชค โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงสิปปนันท์  ราชพลี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงกัญสพัฒน์  เต๋นเต้ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงวรรณพร  บุญทรง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงกชพร  ชีพชอบธรรม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงพาณิภัค  ศิลภมร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 นายธนภัทร  จันทกิจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 นางสาวภิชญาภา  สนธิโสภณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายณภัทร์  บุญชุ่ม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 นายรัชชานนท์  พลอาจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 นายรัฐธีร์  ทองปัญญา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายบรรณสรณ์  อิ่มเอิบ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงชุติกาญจณ์  วิบูลย์ธรรมกิจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงเบญญาดา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงธันยพร  ทิพจินดา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงบุญฐิสา  นัมคณิสรณ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงอารยา  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงอชิรญา  พลอาจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายจีรภัทร์  ลิ้มบุญยประเสริฐ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงสุพิชชา  อัตถาหาญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงสุทธดา  ชนาภัทรโภคิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายพีรวิชญ์  บรรเลงศัพท์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ขวัญมา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายบุณยธร  อินทไชย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายณภัทร  วิเศษพันธ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายภูริบุตร  บัวทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายเทอดศักดิ์  คำเพ็ชร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายภูริภัทร  โภคผดุง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายพิชญางกูร  ขอดเตชะ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงเพชรรดา  เลียวกสิกร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงดวงดาว  วิเศษการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงกุลนันท์  เอียวซู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงพิจิตรา  ชัยสุข โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงธิดารัตน์  งามล้วน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงปานชีวา  สมหมาย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงวิลาสินี  สันประเสริฐ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงดนิตา  นันทพานิช โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงอุรชา  สุวรรณโชติ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  มงคลวิเชียร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงศรัณย์ญาพร  สวัสดิการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายนคร  วัฒนาวารินทร์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายณัฐธนนท์  ธนารัญญ์โรจน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายปัณณทัต  อัตกลับ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายพงษภัทร  วิเสโส โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายอัครวินท์  ชัยชารี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงนัทชา  ผสมทรัพย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายเอกณัฐ  ทองวิเวก โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายธันย์วริศ  เหลืองอุดมชัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายกฤตานนท์  นิตรมะณี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายชาติชาย  พฤทธิไพฑูรย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายณฐาภพ  โพธิภักดิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายชวนนท์  รุ่งศิริยืนยง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายพัชยุทธ  แสงสว่าง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายกฤษกร  เพ็งประโคน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายปารเมศ  เทพปิยะวงศ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงธนพร  พรชัยสิงห์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิทธิชาญชัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงพลอยกมล  พลอยวิจิตร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงอมรา  อยู่ป้อม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงอารดา  นนทรัตน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงชญานันท์  จรรยา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายอชิรภัทร  แพน้อย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงปิยาอร  ศิวิไล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายพศิน  เจริญภูมิ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายภูวริส  ผาดผ่อง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายภูมิพิสิฐ  ลี้ศิริวัฒนกุล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงภัทรวดี  ชมโฉม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงนันทกานต์  พลสิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายกานต์  บุราสิทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายพิพิชชัย  พลอยชาติตระกูล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายณัฐกิตติ์  ผาชลา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายกฤตภาส  จงส่งเสริม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงอัยยาดา  อยู่รอต โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงวรกมล  งามมี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงจิรวดี  เทียนสุวรรณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงดากานดา  ปานทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงอชิราญาณ์  ขุนจันทร์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายอนุภัทร  เกียรติภัทรชัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงชนัญชิดา  กุลรุ่งเรือง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงดาริกา  รุ่งเรือง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงบุปผา  พนาเจริญไพบูลย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงนีรชา  อิ่มรัตน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายนนท์ตระการ  พลสิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายกฤตัชญ์  จันทิวาริน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายกลวัชร  นอยเม็ง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายทวีวัฒน์  ชัยเด่น โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายพรหมมินทร์  ชัยอภิเจริญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงกุลิสรา  สบายเย็น โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายพชร  บัวตูม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายอัษดิน  สร้อยเงิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายพิชญะ  พรหมศิริ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายภูปกรณ์  อนัญญพร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงสิรีธร  คงถ้อย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กชายสุทธินันท์  สงวนสิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายอัครพัชร์  เชาว์อารีย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม