รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายยศกร  บรรยง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงญาดา  เสิกภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีชัย โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐฐชา  เจียจินดา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพชรอร  พรมลี โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุตรเมืองปักษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายพีรพล  โพธิ์สีตา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกนกวรรณ  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายฐิติวัฒน์  ลีเวียง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายนิติภูมิ  โครตภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายธนพงษ์  บุญธรรม โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายแทนคุณ  เหมือนแซง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายอัศรา  แดงสีดา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายกิตติภูมิ  ชาติพหล โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายพิสิษฐ์  ดำเลิศวงค์สกุล โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายภัทรพล  ภูมิคอนสาร โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายขุนพล  โพธิ์หล้า โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกิติลักษณ์  ปลัดจ่า โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงศศิรัญญา  บู่คำ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงนันทยา  ล่ามสมบัติ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงกรชนก  ชาสังข์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงประภัสรา  สีมาชัย โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงชลธิชา  ตันวัน โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงอาภัสรา  น้อยสมวงศ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายธนภัทร  ลานขามป้อม โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงพีรพัฒน์  มาลากอง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายภัทรพล  เจียงภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงณัฐฐนันท์  ปลื้มสุด โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายพีรภทร  ดวงตาไท้ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายชินวุฒ  ทาขุลี โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายธิติพงษ์  เดชครอบ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายเฉลิมชัย  มูลอาจ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายธีรภัทร์  เจียงภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงภัทรสุดา  แก้วโสภา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกิดบำรุง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงเมษา  อุ่นสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกวินตรา  ศรีธร โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงภักดี  ไชยดวงศรี โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงศศิวิมล  ไพศาลธรรม โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงอรอุมา  เทิ้งสันเทียะ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงณัฐธิดา  จุลนันท์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพีรดา  สงพัฒน์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงจิดาภา  เพียาวรรณ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงสิริยากรณ์  เวียงสงค์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงชลธิชา  ดอกไม้งาม โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงอทิติยา  กันหาเรียง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายปิติพัทธ์  คำภา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงพชรมน  พรมลี โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายธีระเทพ  หมื่นเทศ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงวรรณิภา  ซามมากลม โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกนกพร  หนองสิมมา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงปุณยนุช  แสงชาตรี โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงสิริพิพรรธน์  ก้านภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงอัญชริกา  บูระพิน โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงนันทิยา  ชนะหมอก โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายพันทัพ  บุญก้อน โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายอภิวัฒน์  เสิกภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์สนั่น โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงบุษราคัม  พลชัยมาตร์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายธีรวัฒน์  พุ่มฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงวรรณิดา  บุญซ้อน โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายจิราวุฒิ  ดีสาทร โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใจงามกุล โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์โหน่ง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เทสีรัตน์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพิมลพรรณ  จิตรสว่าง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงรสทร  ศรีมหาพรม โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงอนุธิดา  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงนิภารัตน์  เดชรักษา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงไอลดา  มีเทพ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพรรณิภา  ไกรอ่ำ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกัลญาณี  วิเชียร โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงประภัสศร  มูลสาร โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงจรรยพร  ศักดาราช โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงศลิษา  นิลพิมาย โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงสุชานรี  หอมดวง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอังคณา  เพียวงษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกุลนัดดา  เวียงอินทร์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพรชนก  เคนแคน โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายภูธเนตร  สุวรรณ์ทา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายอภิสิทธิ์  ขุนศรีเจริญ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายฐิติศักดิ์  ลีเวียง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายธีรยุทธ  เจ๊กมา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอทิตยา  อำมะ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายวีรวัฒน์  เกตุภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงขวัญข้าว  มีเทพ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอวิษา  อินทร์ขอ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงเบญญาภา  ฝ่ายจะโป๊ะ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอรัญญา  บุญธรรม โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงจิตลดา  ทินนิกร โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายศุภโชค  ทาขุลี โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงญาดา  กัญญวงศ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายบริบูรณ์  เดชรักษา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายจิรายุ  พรสุวรรณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงจิณัฐตา  ชัยปลื้ม โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงวิลัยพร  หลอดอาสา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงสุชาตา  สิงห์ชา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจันทิมา  ทองธรรมชาติ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงญานิกา  สารคำ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณชัย โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกมลวัฒน์  ทุมแก้ว โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายรติวรรธน์  แสนจันทร์ฮาม โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ปะกังลำภู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายวรภพ  ช่างทองที โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงระพีวรรณ  เรืองศรี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงทัตพิชา  แป้นสันเทียะ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงสิริมาดา  ราชาวงษ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงกนกนุช  เจริญคุณ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายธนกร  แก้วเวียง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สารเหล่าโพธิ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายสุรพร  จันทะแจ่ม โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงญาสุดาภรณ์  เขียนจูม โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงพันธ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายกรรณชรณกร  พาเบ้า โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายนราวิชญ์  การอรุณ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกานติ์นภัสส์  ทาบุญ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายปวริศ  บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายพฤนท์  ถาวรยุติธรรม โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายธนพร  หล้าเพชร โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอลิเซีย  กรีน โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงนฤพร  วรวัตร โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงรุจิดา  กาสา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพรรณรัตน์  คิดถูก โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนาขวัญ  เครือสุคนธ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอรรัมภา  สุระวนิชกุล โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอธิติยา  ศิริบุญมี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายพิชยุตม์  สอนโส โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชนม์นิภา  นามลา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพรรษา  น้อยเอาะ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงปารณีย์  ชาโท โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  กรองแก้ว โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงทักษพร  ลิพลทา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายชัยวัฒน์  พิลาไชย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชัญญานุช  มีนอก โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายปิติภัทร  สาระพันธ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงฐิดาพัชร์  ภาษี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงธัญชนก  ทัพซ้าย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงจรรยาพร  ปัญญาพัฒนานนท์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวิภาสินี  ศรีภา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวบรรเทา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกนกวรรณ  เหล็กทุม โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงภัทรธิดา  แซงโคตร โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนันท์นภัส  โพธิดา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงภัทรธิดา  หมั่นมี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพรปวีณ์  แข้นา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงศศินันท์  ปริเตนัง โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธันยพร  เหลาท้าว โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดาวาด โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสุภัสสร  มานิตย์นารถ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายภิพัฒน์  กัณหาพิมพ์ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายอนุชา  สิมมาคำ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณปภา  ทองสุข โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธิดาวัลย์  บุญกุศล โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปทิตตา  ศรีสงคราม โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายอนุชา  แวงวัน โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกัญญา  กันหาพิมพ์ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุมิตรา  สอนโพธิ์ โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำแหงพล โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายอลงกรณ์  ทิ้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายกิตติภพ  รุ่งภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายรชฏ  ศรีอารยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงเชิญขวัญ  ลาสอน โรงเรียนอนุบาลชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงธันยพร  บุนรอด โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อินทรวิชา โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายพลศิษฐ์  อินทรวิชา โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 นายเชี่ยวชาญ  แก้วเกิน โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงกฤติกานต์  หล้าบ้านโพน โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายทรงวิทย์  ขวัญพรม โรงเรียนบ้านโนนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายกรวิชญ์  บู่แก้ว โรงเรียนบ้านโนนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายกลวัชร  ผาวงษ์หา โรงเรียนบ้านสงเปือย 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายสิงหา  เหลืองดี โรงเรียนบ้านสงเปือย 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงพันทิวา  เครือไกรวรรณ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงสุนันทวดี  วงกลัด โรงเรียนบ้านสงเปือย 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายกฤษฐา  พิริยะกุล โรงเรียนบ้านสงเปือย 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายดนัย  เกื้อหนองขุ่น โรงเรียนบ้านสงเปือย 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายนราธิป  แสงปลาด โรงเรียนบ้านสงเปือย 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสุดารัตน์  นะคำศรี โรงเรียนบ้านสงเปือย 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงธาริชา  ชอบแก้ว โรงเรียนบ้านสงเปือย 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงยุภาวดี  สิงห์จันทร์ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงเกษสุพัช  สงบุดดี โรงเรียนบ้านสงเปือย 1 ป.4 วิทย์ประถม