รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกมลวัฒน์  ทุมแก้ว โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายรติวรรธน์  แสนจันทร์ฮาม โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ปะกังลำภู โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายวรภพ  ช่างทองที โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงระพีวรรณ  เรืองศรี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงทัตพิชา  แป้นสันเทียะ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงสิริมาดา  ราชาวงษ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกนกนุช  เจริญคุณ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายธนกร  แก้วเวียง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สารเหล่าโพธิ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายสุรพร  จันทะแจ่ม โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงญาสุดาภรณ์  เขียนจูม โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงพันธ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกรรณชรณกร  พาเบ้า โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายพฤนท์  ถาวรยุติธรรม โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายธนพร  หล้าเพชร โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงอลิเซีย  กรีน โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงนฤพร  วรวัตร โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงรุจิดา  กาสา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงพรรณรัตน์  คิดถูก โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงนาขวัญ  เครือสุคนธ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงอรรัมภา  สุระวนิชกุล โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงอธิติยา  ศิริบุญมี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายพิชยุตม์  สอนโส โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงชนม์นิภา  นามลา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงพรรษา  น้อยเอาะ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงปารณีย์  ชาโท โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  กรองแก้ว โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงทักษพร  ลิพลทา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายชัยวัฒน์  พิลาไชย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงชัญญานุช  มีนอก โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายปิติภัทร  สาระพันธ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงฐิดาพัชร์  ภาษี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงธัญชนก  ทัพซ้าย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงจรรยาพร  ปัญญาพัฒนานนท์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงวิภาสินี  ศรีภา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวบรรเทา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงกนกวรรณ  เหล็กทุม โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงภัทรธิดา  แซงโคตร โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนันท์นภัส  โพธิดา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงภัทรธิดา  หมั่นมี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงศศินันท์  ปริเตนัง โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงธันยพร  เหลาท้าว โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดาวาด โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงสุภัสสร  มานิตย์นารถ โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายภิพัฒน์  กัณหาพิมพ์ โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายอนุชา  สิมมาคำ โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณปภา  ทองสุข โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงธิดาวัลย์  บุญกุศล โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงปทิตตา  ศรีสงคราม โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายอนุชา  แวงวัน โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกัญญา  กันหาพิมพ์ โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงสุมิตรา  สอนโพธิ์ โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำแหงพล โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายอลงกรณ์  ทิ้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายกิตติภพ  รุ่งภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายรชฏ  ศรีอารยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงเชิญขวัญ  ลาสอน โรงเรียนอนุบาลชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงกฤติกานต์  หล้าบ้านโนน โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม