รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายจิรพัส  ชำนาญ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายพีรพล  หงษ์คง โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชญาดา  หลักเพชร โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายพีระพงษ์  แบ่งวัน โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายเกียรติกูล  วิลัยหล้า โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนุภาพร  ไชยศรีสุข โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ประเสริฐศรี โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายพิสนธ์วนาศาสตร์  เมืองผุย โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพรจากฟ้า  อ่วมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์เทาว์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงธัญชนก  เจือสกุล โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงศุภรดา  ดาระภา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายจารุภูมิ  อินภูวงษ์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กชายธงชัย  คำยศ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กชายวุฒิกร  พลเยี่ยม โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กชายปฏิพันธ์  ละน้อย โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายธวัชชัย  เทียนทอง โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายไอย์ดิน  สุภาพ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายชวิศา  โยชัย โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงศศิวิมล  ละม่อม โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงพัทธนันท์  นระทัด โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กชายวรเมธ  ภิรมย์ไทย โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กชายชินาธิป  แก้วอินทร์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กชายภัทรพล  พิรักษา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กชายศุภฤกษ์  อานทอง โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กชายรัฐพงษ์  สงฆ์พัด โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงเสาวภา  วงษา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กชายพายุพัฒน์  โคตรหลักคำ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงปัณฑรีย์  ยิ้มเจริญ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงศรัณยา  คามะเชียงพิณ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์เหล่อ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงฐิดารัตน์  โยสิคุณ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงวรรวรัช  จอมคำสิงห์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงจริยา  วังคาม โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงอภิชญา  หมีแสง โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายอมฤตกร  ธรรมประโชติ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงสุนิษา  ภูเลือดลม โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายณัฐวิทย์  พันโยศรี โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพนัชศกร  หล้าคำ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพาณิภัค  ยุตัน โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพรนภา  ชาพิมพ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกมลวรรณ  พุทธศร โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงศิรินันท์  ประจันตะเสน โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายสัทธาพล  มาตรา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงฐิติพร  ปะมังคะสัง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชิษณุพร  สุครีพ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สามขำนิล โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายธีรภัทร  โฆษเกรียงไกร โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงชนิดาภา  อัครพรเดชาพงษ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายวรรณรัฐ  แอบทอง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปัญญาพร  แหลมทอง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายธนกฤต  สิทธิหา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายชนิตว์นันธ์  เฉิดละออ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายวสุพล  กฤติกานารา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนันท์นภัส  ลิ่มสกุลชูโรจน์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณบาง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จุฑาเวฬุ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายธนโชติ  บุญทรนง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงทักษพร  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อุทัยทอง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพัชรพร  ห้าวหาญ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงชนมล  เข็มขาว โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงอัธยา  อินทร์สนิท โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพิริญญา โสภา  โสภา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงจิณัฐตา  บรรยงค์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงชนัญญา  ปกป้อง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงนิศารัตน์  บำรุงภักดี โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายสมเจต  โสภารัตน์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายกณวรรธน์  วงษาจัน โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงนนสิการ  มหามาตร โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายปารินทร์ธรณ์  จีนพงษ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพิทยารัตน์  เทศจำปา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายเอกรัฐ  ศรีมาโนช โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงนิชานันท์  สองปราบ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงญาดา  ทองโคตร โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงปาริชาติ  ประตูเงิน โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายนัทธพงศ์  บุตนุ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงธนภัทร  ทองแสง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปีญากร  ศรีจำปา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายวสันต์  มหามาตร โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายจิรดิชย์  พันเพลิงพฤกษ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายจิรกร  เศรษฐา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายธีรภัทร  โมคะรัตน์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายศุภณัฐ  แสงลา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายพลาธิป  ฉิมมา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงสุปรีญา  ทองโคตร โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กุลขัว โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มูลฉวี โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณิชชา  สุขเกษม โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนิภาธร  ทัพธานี โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพลอยใส  คันธภูมิ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงภัทราพร  อินทสมบัติ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายสิทธิพงษ์  กล่ำมาก โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงบุษยมาศ  บุรีสูงเนิน โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนงนภัส  ป่าโพธิ์ชัย โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพัชรียา  ศรีหานารถ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทับละคร โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณัฐธิญา  รุ่งเรือง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีกำพล โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายธนกร  แก้วสีนวล โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงขวัญจิรา  รักน้ำเที่ยง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายธนภัทร  นาหนองตูม โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายชนินทร  ศิริมนตรี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายปฏิภาณ  อามาตรสมบัติ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงนิรชา  แดนพรม โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วอาจ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนันทิยา  ภูมิรนทร์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปัฏมาภรณ์  ผันพิมาย โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงชลิดา  ชัยพิมูล โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงภัทรดา  มูลสาระ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายรัฐภัทร  นวลไธสง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายธนากร  โหมบางลี้ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงปรีดาพร  ชุ่มอภัย โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงสุพิชญา  เศษท้าว โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีเชียงสา โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงจิดาภา  ตัวสระเกษ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เกียกสูงเนิน โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธันย์ธนภู  ชาญประเสริฐ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายพงศธร  หล้าสีดา โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงโชคดี  นารถน้ำพอง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนวงษ์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชวัลนุช  พุฒซ้าย โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายดิศานุวัตร  สเตศรี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงประภากร  ทรัพย์สำราญ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายจักริน  แก้วเบ้า โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายณภัทร  นิลแก้ว โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายจิรเมธ  อรรคฮาด โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายนรภัทร  ไชยคำ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายศุภฤกษ์  สมภาร โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธนาธิธร  มุงคุณคำชาว โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงดวงพร  จำปี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฐาวีรนุช  นาวงค์กัน โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงฉันทพิชญา  วงศ์แสน โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงเจตชรินทรณ์  บัวมาตย์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชรินรัตน์  เนื่องลี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงอาภรณ์  มีศิลป์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงราชาวดี  หงษ์สาหัส โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายปรเมศวร์  คำภูธร โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายอภิเดช  พัฒนศรี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายเดชมนตรี  ธูปเทียนทอง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงภูริชญา  พงษ์พูล โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธนพร  อินทรปัญญา โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปรานปรียา  เศษรักษา โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม