รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤตภาส  ไปปะ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายชนาธิป  ช่อหนองแสน โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายอมรินทร์  ม่วงกลิ้ง โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงเพชรลดา  จันทร์ส่งเสริม โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงภัทรภรณ์  มาตย์สร้อย โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงแก้วกิติกา  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐิตาภรณ์  ยมมูล โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพรชิตา  เถาเกลือ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงรุจรดา  ดวงกระโทก โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธนากร  เงางาม โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายธนภัทร  ภูภิรมย์ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายภูมิธนภัทร  ภูมี โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายอภินันท์  ธรรมจันทร์ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงมัณฑณา  ดาสม โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกวินตรา  ศรีระแสน โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวริศรา  ขำทอง โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธิติมา  เกาะกลาง โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชุติมันต์  โนนทะเสน โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายกิตติทัต  บางปา โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายธีระเทพ  พลธิรักษา โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายศุภกฤต  สาระมาลย์ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงพลอยไพลิน  จันทร์ส่งเสริม โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงอารียา  ดงการุณ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงพรทิพย์  นิสัยหมั่น โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงรัตนา  คำมูล โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงอรพินท์  สุดดี โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงชลธิชา  สุดโต โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงวรรณพร  ถนอม โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายชาคริต  นาพะยับ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงสุชานันท์  ไชยรถ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  บุญเรืองศรี โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายจักกฤษ  ปาระมัดโส โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายศิวกร  ใจจันทร์ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายวิทวัส  มัครมย์ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายธนพล  คงชาติ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายวุฒิพงษ์  ขาวพา โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายธนพงษ์  คำภูษา โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงสุชีรา  เฉิดไธสง โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงประกายดาว  ศรีษะ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีสิงห์ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น