รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนภัทร  เตรียมเวชวุฒิไกร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายชวลิต  พืชนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายเจษฎา  มหาราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายณปัญญา  ศิริปัญญา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายพีรดนย์  นนทะศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายนัทธวัฒน์  อาจปาสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนภัสนันท์  นาโม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปกฉัตร  เเสนงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเกศินี  นามวงษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายณัฐพัชร์  เพ็ชรตะกั่ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายมาซาฮิโตะ  ซูซูกิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปัญญารัตน์  โจซิ้ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญญาวีย์  เเก้วดวง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอินทิรา  สะราคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองทัศนีย์พร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธนาธรณ์  ทิวกระโทก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายรชต  พรมสีดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายพีรพัฒน์  เทาใหม่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายกิตตินันท์  มูลเทพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายณัชพล  ไปดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายเพรช  โพธิ์น้ำเที่ยง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐพัฒน์  ฦาชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเปรมมนัชญา  เปรมศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายคณาธิป  มะธิปะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายวรวรรณณ์  ลู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายภัทรดล  เทียบอุ่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชนากานต์  จรุงเกียรติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายกิจติพงษ์  สะตะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปวีณ์กร  รุจิเกียรติกำจร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายภูรินท์  เเพร่ศรีสกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปัญญาบุญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายกิตติธร  ทองเเม้น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนันทิชา  กองศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพัทธนันท์  ชมพูพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสุนิตา  ธีรปรีชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนลินทิพย์  กิตติเมธิยกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฏฐชัย  คำอู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปณิตา  อุทัยรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงธนภรณ์  เตรียมเวชวุฒิไกร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายศิรสิทธิ์  ศรีน้ำย้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายปลวัชร  ศรีกุดเรือ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายคะนอง  คนทันทส์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายธฤษณุ  ไสยกิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายพิชญางกูร  หล้าคำคง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายมหินทรา  นาจวง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายณัฐวิภา  ซอเลาะมาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงบุณยพร  ศรีอ่อนหล้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงขัตติยาพรรณ  วรุณศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงขัตติยาพร  วรุณศีร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกวินธิดา  แต้มวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงณัชชา  มูลไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงยลรดา  หงษ์คำดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายกันณพงศ์  บัวสาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายธนพนธ์  ภู่มะณี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายวรากร  ช่างเกวียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายสิรวิชชา  แสนคำภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  นันแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงจิราวรรณ  เเสนสิงห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงชิดชนก  สุขกำเนิด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงอนันตญา  ทวยเทียง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณัฐสุฎา  สิมวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกัลยาณัฐ  หอมขจร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงพิมนภา  สรสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกัญชพร  สินเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายพงษ์พันธ์  จันทรเสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายปัณณวัฒน์  เเสงงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายณัฐพัฒน์  ศรีเตชะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายปริญญา  ชมภูโพชน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุระปัญญา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงธาเซียบุหงา  ณภัทรจิรา วิโยโน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงภัทรภร  เเพทย์กุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงธิระดา  โวหาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิธวัช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพิชญาพร  วงศ์บา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงอาริตา  ไพคำนาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายธนกฤต  พวงธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายบุณยวีร์  ปัสสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายศุกลวัฒน์  พาพลงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงรุ่งนิชารัตน์  พลงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนันทิยา  ช่วยนุ่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณัฐพร  พัฒน์มณี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธัญชนิต  อูปเเก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงศิรประภา  สุวิชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายพีราวัฒน์  นาเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกฤตนัย  เรือนก้อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงปาณิสรา  สิงทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงสุวพัชร  อินทะขีณี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายนริศ  ศรีมุกดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพรนพัช  สายอินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอชิรญา  ชิดทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนภสร  พลดงนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงฐิติวรฏา  เมืองขวา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงจิดาภา  สุบิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสิรินทรา  เชื่อนิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายญาณวัฒน์  ภัทรบัวพุฒ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายศิรวิทย์  จับตะเฆ้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงชวลีย์  อภิรักชิตบุญญา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงมิวรา  ทนนวน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงลลิดา  เค้าทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงเพ็ญวิจิตร  วิจิตโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสุนิษา  นามมูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปภาดา  เพิ่มพูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปณัฐฎา  สมหวัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงบุณณดา  มีศิลป์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายภูริวัฒน์  มีหอม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายอภิภู  ศีลาโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธนกฤต  จันทร์ปัญญา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายปีตินนท์  มณีทัพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สาระมณี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายชนม์ณภัทร  วัฒนดิลกวิทย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายญาณธร  ตุ้ยสมบัติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปัณณพัฒน์  เติมทิพย์ทวีกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธนัชชา  เเสนศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปารมิตา  เเสนงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงภูริชญา  ประสิทธิสาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนิชาภา  เบญจวัฒนานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณัฐญาดา  ทองดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงฉัตรติญาพัชร์  พระสุรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายภาวัต  กองจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายภรันยู  ดีล้วน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายฐิติพันธ์  ชยากรรุ่งเรื่อง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายภูมิธนพัฒ  พาพลงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายญาณภัทร  ภัทรบัวพุฒ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฐพร  ม่วงขี่เหล็ก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปณิดา  สว่างตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุภาวดี  สุขมหาหลวง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงรักษณารีย์  หอมอินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงรวัณธรณ์  หอมอินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพชิรารัชร์  ธีรศิริพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายนพณัฐ  ทองคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธีรภัทร  เจือจารย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายศุภมงคล  วรดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงชยาภา  ลีทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธัญณนันท์  ศรีวัฒนาปิติกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวริยา  หาญพิชิตวิทยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธนนันต์  อภิชัยกิจดำรง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกฤตภูรี  กัมปนานุรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายดิษย์วรินทร์  รุจิเกียรติกำจร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายสุทธิภัทร  ตั้งกุลมงคล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายกันตวิชญ์  ศรีเเก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายรณกร  มาตย์เลิม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสุพิชญา  สุวิชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชนกนันท์  หงษ์คำดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายปิยวัฒน์  โกฎกลางดอน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงเอกนรี  เสาวรส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวาสนา  บำรุงนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงจิรัชยา  สอยโฮ้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณฐกร  เเสนสุด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงเกศกนก  ภูเวียงแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพัชรพร  วัฒนบุตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปารย์พิชญาพร  ทุ่งลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐณิชา  วรรณศิลป์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัชชา  รักษาพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงอภิชญา  ประกอบกิจ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงกชกร  พันโนน โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงญดาพร  มาลัยโรจน์ศิริ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายธิติวัฒน์  เฉลิมสิริวรสาร โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงนัดชา  ยิ้มชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พับพิมพ์สัย โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายอนุพงษ์  หมั่นกิจ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงธิติสุดา  รีพัฒนาวิจิตรกุล โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายธนัท  ยิ่งเจนจบ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  พานนนท์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายศุภณัฐ  เทินเทา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงเอกธนิดา  ดำดุลย์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสุคนธรัตน์  เเสนเวียง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงณฐวดี  หนูเเสง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงชนาภัทร  โคตรวงษา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงฉัตรวิไล  ม่วงงาม โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงสุมณฑา  ทองเจริญ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายณัชฐวัชร  หนูแสง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายกิตติกร  พิสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายสมิทธ์  ขันตีกุล โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงทักษพร  โกพล โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายกฤติพงศ์  กุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงนัยนา  เภทสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายณัฐชนนท์  คูณมี โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปลงใจ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายภัทรพล  สิริสุขสง่าพงศ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงนิศารัตน์  ธาดา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงนภัสสร  สุกทน โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายกัณฑ์เอนก  นนทะบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายสิทธิเดช  พันโนน โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงอรวรรษา  นาราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายณัฐพล  นาฉลอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงปานิจตา  แก่นเเก้ว โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงกัญญาพรรณ  เดชโม โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงจิรัชยา  หลักโคตร โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายอนุชิต  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายศุภฤกษ์  ทางดี โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายกฤติพงศ์  เดชพละ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงชนัญชิตา  จันนามอม โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธนดล  เข่งพิมล โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายเอสรา  เถาพิลาศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายณัฐนิธิ  พลรักษา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายจตุรวิชณ์  แก้วชนะ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพิจิตตรา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไม้หวัน โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายอังกูร  พิมเสน โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงภัทรนันท์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสุภธิดา  รอดดีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนวพร  ภักดีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธีริศรา  ครองโชค โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงจิรัชยา  สวัสดิ์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงฐิติวรดา  พรมโสดา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงแก้วกัลญา  ลุนบง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปริยาภัทร  ช้างต่อ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวิภวานี  แก้วรักษา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงประกายกวี  เขตวิจารย์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอนันตญา  เมืองมีศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธนิสร  สิริสุขสง่าพงศ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกฤติยาพร  สีเทา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายณภัทร  เนตร์ฝาง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายศิวัช  เพ็ชรศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงทอไหม  สุตะนนท์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  พับพิมพ์สัย โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกรองเเก้ว  จันทร์สม โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกวิสรา  กรวยทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายก้องภพ  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพัณณิตา  ยุพิน โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงไอดิน  โม้ทองศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอภิชญา  สีเคน โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสุรีย์ประภา  แป๊ะอุ้ย โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงประภาสิริ  บัวกลาง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงศิริญาภา  กาบุญค้ำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ตรัยรัตนยนต์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพัชราภา  ใจอุ่น โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายนภสินธุ์  ดาโสม โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนัทธมน  วันสา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวรรณิกา  ยี่จอหอ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชนิกานต์  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนันท์ชนก  จ่าทา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกัญจนพร  บุญโค้ว โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงขันติยากร  วงศ์ก้อม โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ธรรมมา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสิรินทรา  กาบไก่แก้ว โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพุทธรัชญา  พิศุทธิสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงสุญาดา  เพ็ชรน้อย โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพัชรีญา  จันมา โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงทวีพร  บุญชู โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกาญจนสุดา   พลสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงมุฑิตา  คำศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพนิดา  แก้วเสน่ห์ใน โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกัญชพร  พูลติกุล โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงจตุรพิธพร  ประจงบัว โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงวิลาสินี  กุลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงภัทรลาภา  จบมะรุม โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงนภัสชล  สมีพวง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนันทิกานต์  คลังทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายกรวิชญ์  สิทธิเดช โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายธนชัย  อ้อมชมภู โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายนพรุจ  วัฒนาชัยผล โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายฉันทพล  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายเทพพิทักษ์  โคบาล โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายเมธาวิน  บุญเพลิง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายปัญจพล  กันยาสุด โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงปจิตราภรณ์  เพิ่มทวี โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกวินทิพย์  ตระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงสาริศา  เนตินาค โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพชรพร  ประดับคำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพิชชาภา  รักษาบุญ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงจิราภรณ์  พ้นภัย โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายศักดิ์มงคล  ชาญศรี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายนิคม  อาษานอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายธนาเทพ  รุกไธสงค์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายณัฐพนธ์  สีหามาตย์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายผดุงเกียรติ  มาตย์วังแสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายธรากร  ถินถาวร โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงวิราวรรณ  โพธิวงค์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายอนุวัฒน์  วิริยะพันธ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายสิทธินนท์  ทองใบ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงแพรวพราว  ทองหล่อ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงสุพัชรภรณ์  ประมูลจ่าใส โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงกาณต์พิชชา  บรรยง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  นามา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายจิรภัทร  สร้างนานอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายญาณภัทร  แสงพรม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายอินทัช  ภรณ์รวี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายกฤษฎา  ปริโต โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายสิทธิชัย  พลดงนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงสุภาพร  นามไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายภัทรชัย  พันธ์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีสุวอ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายพงศกร  บรรยง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงอนงค์นาถ  พรศักดิ์หาร โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายศุภณัฐ  สาสร้อย โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายณัฏฐกร  นาโม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายก้องเกียรติ  ทองธรรมชาติ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายศุภวัฒน์  พลศิริ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายรัฐพล  บรรยงค์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงข้าวหอม  เนื้อดี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงอาจรียาพร  มณีจันทร๋ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงรัตนาวดี  เลิศอุทัย โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงวิลาภรณ์  สอนนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงปาริตา  ทองดวง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายก้องภพ  บุญเพชร โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีพลนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงฉัตรพร  เจริญ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงชลธิชา  จำปาบุญ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายกิติคุณ  ชัยมงคล โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายธนะสิทธิ์  บริสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงพิชญาพร  ปลั่งกลาง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายพีระพงษ์  ปาละสาร โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายอัครวินท์  อินนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายรัฐภูมิ  หาญสมบัติ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายศุภกร  หาญสมบัติ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงภัทรภร  มัครมย์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงจิราพัชร  มาตย์นอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสุชานรี  สร้างนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงนลินพร  แว่นแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงรุจิรา  สุขยิ่ง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มอไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพรกนก  บรรยงค์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายนภนัฐ  มาลาศรี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายพิสิฐพงษ์  เทวะหา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงรัญชิดา  โคตรทุุม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายพีรภัทร  แพนไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญเกิด โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปิณฑิรา  ดารักษ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงสุพิชญา  วงษาศักดิ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายกัมปนาท  เทียบแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงนภัสสร  ทองอ่อน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกัญญวรา  แสงแพง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปฏิพร  เฮงจินดา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายชลสิทธิ์  สุทธิอาคาร โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอารียา  หาญคำ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีหานู โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายนราทร  แว่นแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายธนากร  พลเจริญ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธนวัฒน์  หมู่วิเศษ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายยุทธศาสตร์  บอนไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงศศิประภา  จอดนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายธนกฤต  สถิตย์นา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปภัสสรา  คุนาคม โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ผาจ้ำ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอารยา  แผ่วไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงนัดถะนิชา  เดือนจันทร์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายเตชินท์  พรดอนก่อ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายชัชพงษ์  มอไธสง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายสหรัถ  ทอดอาจ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายพานุวัตร  นาซอน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายศุภกิตติ์  มลาวรรณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายนฤพล  ทุ่มอนันต์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอริสา  จอดนอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกัญญาณัฐ์  เหล่าคนค้า โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงบัณฑิตา  ขนันไทย โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงอภัสรา  วงค์ตันฮวด โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงวนัสนันท์  สร้างนานอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายชนาธิป  สมบูรณ์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงขวัญชนก  วันแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายพีรวิขญ์  พลตรี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพัทธนันท์  ปัญญาดี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณัฐชา  ไทธานี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายปฏิภาน  ทองปัญญา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายภูวนันท์  ดีแพง โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายเจษฎา  สิงห์สา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงนภัสวรรณ  มาตย์นอก โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายศุภสิทธิ์  ประนิทา โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพิชานันท์  สุวรรณศรี โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายเทพนรินทร์  บุราณรมย์ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงวัชราภรณ์  สินโพธฺ์ โรงเรียนบ้านกุดรู 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงวรรณิดา  เชียงทอง โรงเรียนบ้านกุดรู 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงสิริยา  ศรีอุ่น โรงเรียนบ้านกุดรู 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงสุริสา  สวงโท โรงเรียนบ้านกุดรู 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขแป โรงเรียนบ้านกุดรู 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงต้องกมล  แสนไชย โรงเรียนบ้านกุดรู 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพิชญา  นาแพง โรงเรียนบ้านกุดรู 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงธารารัตน์  มาคร โรงเรียนบ้านกุดรู 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงภัทราพร  พลไธสงค์ โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงธัญชยณัฐ  รองกลั่น โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงพรนภา  ย่องใย โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงทิฆัมพร  พนัสนอก โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงรุ่งศิรินธร  จินเม็ง โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพรณิกา  ตุ่มภา โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายกฤตภาส  ไปปะ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายชนาธิป  ช่อหนองแสน โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายอมรินทร์  ม่วงกลิ้ง โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงเพชรลดา  จันทร์ส่งเสริม โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงภัทรภรณ์  มาตย์สร้อย โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงแก้วกิติกา  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงณัฐิตาภรณ์  ยมมูล โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงพรชิตา  เถาเกลือ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงรุจรดา  ดวงกระโทก โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายธนากร  เงางาม โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายธนภัทร  ภูภิรมย์ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายภูมิธนภัทร  ภูมี โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายอภินันท์  ธรรมจันทร์ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงมัณฑณา  ดาสม โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงกวินตรา  ศรีระแสน โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงวริศรา  ขำทอง โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงธิติมา  เกาะกลาง โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กหญิงชุติมันต์  โนนทะเสน โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายกิตติทัต  บางปา โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายธีระเทพ  พลธิรักษา โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายศุภกฤต  สาระมาลย์ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพลอยไพลิน  จันทร์ส่งเสริม โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอารียา  ดงการุณ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพรทิพย์  นิสัยหมั่น โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงรัตนา  คำมูล โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอรพินท์  สุดดี โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงชลธิชา  สุดโต โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงวรรณพร  ถนอม โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายชาคริต  นาพะยับ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนิรดา  การิกาญ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงสุชานันท์  ไชยรถ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  บุญเรืองศรี โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายจักกฤษ  ปาระมัดโส โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายศิวกร  ใจจันทร์ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายวิทวัส  มัครมย์ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายธนพล  คงชาติ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายวุฒิพงษ์  ขาวพา โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายธนพงษ์  คำภูษา โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงสุชีรา  เฉิดไธสง โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงประกายดาว  ศรีษะ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีสิงห์ โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงณัฐสินี  วัฒนโยธิน โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม