รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปิติพัฒน์  โสภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายรชต  เข็มขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายพจน์ชวิทย์  จ้อยฉิม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายวัฒน์ชานนท์  กิตติศุภรพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายพชรพล  ศรีสง่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายภัทรพงษ์  ปิดตาทานัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายภานุวัฒน์  กงทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทร์ชูวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงวนัชพร  ชุมแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุภาวีร์  การฟุ้ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณิชานันท์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิทำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกนกพร  พืชผักหวาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายปวีณ  ปวีณาภรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายปัญจพล  สอลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสิริกัญญา  ปะลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสิริบุญญากร  มาลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  นาคตะคุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภัทรธิตา  เจริญศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวรัญชรีย์  มั่นคงดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายกิตติศักดิ์  ชาวโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายภูมิกานต์  แก้วศรีหา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายพรพิพัฒน์  บรรเทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายคมกริช  สัมผัสเย็น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายอำพล  พรมภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายวชิรพล  ยกบัตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธนัญธาดา  เสมอหน้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธีรภัทร  หล่มช่างคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายเนติภูมิ  นาขาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายพลวรรธน์  กิตติโพวานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายรุ่งรดิศ  ไร่ขาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายสืบสาน  กันทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายปรวีร์  ชัยดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสุพัฒชญา  พันทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงภทรพรรณ  ราชมะโรง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชนิสรา  ศิริโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอตินุช  โพธิ์นอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพราวพิมล  โชควรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  เจริญสว่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายจารุพัฒน์  แดงกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายรชฎ  เฮ้าประมงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายวชิรวัชร  ใจกระจ่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกานดาวดี  กองขวัญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายธีรวัจน์  บรรจงพิพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายศุภสิน  เลิศดิเรกรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายอัสนี  พิทักษ์วงศ์โรจน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายวีระศักดิ์  ดาบุตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงรติอร  โพธิ์อุดม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายธีรภัทร เบเนท  วงค์คำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายสิทธิพล  ชาปัด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายกิตติภูมิ  แสงเปี่ยง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายชนธิป  ร่วมพัฒนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายปพนธนัย  ศิริคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกัญจน์นิกข์  ธนชิตชัยกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายกรินทร์  บัวดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายชนวีร์  ยุพิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายวชิรภัทร  รักษาพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์เจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายกิตตินันท์  พร้อมพรั่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายธนชัย  ชะฏาทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายศราวิช  มุระดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายธนพจน์  สินทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายชยธร  อูปแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายภัทรพล  สีดามล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายทฤษฎี  สุวรรณชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายนพนนท์  ปิตตาระโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายกฤษณะ  วรรังสฤษฎิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายกรกวรรษ  นานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายปฏิภาณ  ประมังคะตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายจิรพงษ์  จันทรสมบัติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายอรรถนนท์  ผาสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนันท์นภัส  กิตติศุภรพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงศิริวรรณ  ชาจุหวัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชวิเศษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงญาดาพรรดิ์  รัตนทิพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงทัสนาพร  คูณโน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงนันท์นภัส  เมืองโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณัฎฐิณี  ขุนบาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงยุพารัตน์  แสนพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงอักษราภัค  หงษ์ทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงปุณยาพร  ศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงขจีพรรณ  สุดชาดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงภัทรวดี  เอ่นลุน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงศิริพร  เลนคำมี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปิดตาทานัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศรีแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอรรินทร์  รักสงฆ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพิรุฬห์ธาร  จิตรไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภะวะพินิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงอาริสา  สุดรอด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงลภัสรดา  พละสาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงทักษพร  ผางสง่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวาณิชา  ทับหัวหนอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสุภานัน  ทองสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายคุณานนต์  ไขเหลาคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ประจันตะเสน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงจีระนันท์  ปริสุทธิ์สุนทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงวิยะดา  เชยชะนันท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ภูมิพาณิชย์ชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกิตติญาลักษณ์  มีระหงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  โยธการี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายจิรเมธ  ประพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงวิชิตา  ชาจุหวัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพิชญา  กุศลวัตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปิยฉัตร  คุณสมบัติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกชพรรณ  พลสิม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสุภัทรา  ประพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีจุ้ยซ้าย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงปวันรัตน์  วันวิเศษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวรุณพร  นุชิต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฐธิดา  โสดาจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธัญพิชชา  ลาดมะโรง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณัฐริกา  หาวอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณัฐณิชา  เงาะดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงหนึ่งกัญลยา  สละ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โนนเค้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอรวรา  จินารักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพลอยสุวรรณ์  หงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายนราวิชญ์  พิริยะกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายคชินทร์ชัย  โสภาที โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายโชคชัย  กุลสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีสง่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายฐนยศปกร  โพธิไชยแสน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายเอกกวิน  บาลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายณัฐวัชต์  ตั้งวัฒนสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายวีรพัฒน์  แฉล้มรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวนัสนันท์  บุยกวาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพิรดาร์  เขตคาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนลินี  พงษ์ศิริรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงฉัตรพลอย  ปัญญารัตนวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงฉัตรเพชร  ปัญญารัตนวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนิชนันท์  กัลยาบาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงศิริกมล  วิทยกิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัชชา  สินโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  คำมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุภัสสรา  กัลยาบาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกมลชนก  จันทราเทพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงวรินยุพา  สุนทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงวริยา  วงศ์สีหา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงขวัญข้าว  ทะดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอริสา  ขุนรายา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัชชา  อาร์กาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงภิญญาพัชณ์  ราศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงษ์ชาญศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงขวัญข้าว  เกตุสุด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวิลาสิณี  เค้าแคน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงวรรณธิดา  ศรีหัวแฮ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพรธีรา  สามัคคี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงเบญญาภา  ดงพระจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกฤติยาณี  ชลธี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายวริศ  เลิศมหาลาภ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายภูวรินทร์  เหมรังษี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายวิรภัทร  โชควิริยะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพีรวิชญ์  ศิริเฮือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายคณาธิป  แซ่ซื้อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธีรรัฐ  บดไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายปกรณ์  ศรีลุนช่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายอธิภัทร  ค้อนดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายติณพัฒน์  พันธ์พิทักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายณัฐถานิด  แสนพันนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายศรัณยพงศ์  สินโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายกันตภณ  อัคฮาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายศุภกร  แก้วปีลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปณิธิตา  สีตาเนน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงเกวลิน  รัตน์รองใต้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงมิเชล พัชรสิริ  คะสีทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ผาสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงเกตุแก้วศิริมา  วงษ์คงคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงดารินทร์  สาเสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวนิศรา  ไชยพาฤทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพิชชาวลี  ปริสุทธิ์สุนทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกนกพร  ชาวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนิธิพร  ภูพันนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงมัณฑิรา  ปะนิทาณะโต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธมลวรรณ  เขียวแป้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงสิรินาถ  วรรนิชาชีวะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายชิโรดล  พิชนะชน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธมนธ์รัตน์  สว่างอารมณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายภูสิษฐ์  เทต้อม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายปภังกร  เจริญโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ขวาลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายสิรภพ  นาคประเวศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธีระพงษ์  พั่วศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกันต์ระพี  สุพรมพันธุ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายภูริภัทร  แก่นวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายพีรพัฒน์  วิไลพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายคมเพชร  มีภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายภัทรดนันท์  โคตรหลักเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายวิศวะ  แก้วมาลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายศุภสิทธิ์  มิตรอุดม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปรัชญา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายศุภกิจ  พูลเพิ่ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายญาณาธร  ธนชิตชัยกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ลี้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนันท์ฐิชา  พลชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงจิณณพัต  โม้วงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสิริอาภา  ศิริพรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จันชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทิพย์อาจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัชษ์ชิชาฆ์  นันท์ประทุมตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนาริวัฒน์  บุญภัทรดอนซุยแป โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอนันธิตา  หล้าแก่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงมนิชนัญญ์  จันทรา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปิยะเตชินี  พิมพ์ผุย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงมิเชลเล่  ซังแกร์ล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงญารินดา  ปัตตะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายกิตติพัฒน์  โพธิ์อุดม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายอัษฎาวุธ  พร้อมจิตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายภูริภัทร  เหล่าคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายจิรวัฒน์  ป้องนนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายศักรนันทน์  มาสุพลพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงเกวรีย์  พละสุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิมพ์เพียงเพ็ญ  ภูสอดเงิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงรัชฎาพร  ทะวงใจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฐวดี  ศิริโชคชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงศศิร์กร  ทาร่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวรันธร  นามเข็ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงวรัญฐิญา  ทองขันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสโรชา  ศรีดารา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอรชัญญา  สะดู่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายณภัสนนท์  รือหาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายก้องกฤตพงศ์  พิลามาศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายชยางกูร  โนนพะยอม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสุภาวดี  ทรัพย์เจริญศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงลภัสรดา  จักรศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สุขแสน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงภัทรวดี  อักษร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายจักรินทร์  สมีพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายกฤษณะ  อนุตรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายฑีฑายุ  สมบูรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายศรัณย์ปกรณ์  ศิริโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายชยกฤษ  อุณชาติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายสิรภพ  เทียมสยาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธนพร  จันทะนันท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิณเสวก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกัณฐ์ณาพร  สีน้อยขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงภัทราพร  อัครวงศ์ปรีชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงนาตาลี  เอี่ยมสอาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงสุพัชชานันท์  สันเพราะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกัญญาภัทร  มาป้อม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสุพิชญา  สีตลพฤกษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายคณิศร  จำเนียรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายชนุตร์  นามบุญเรือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนวัฒน์  แซ่เอี๊ยว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายภัทรภูมิ  ปัญจนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงนภัสสรณ์  จันทวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปราชญ์ธิดา  สอนสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพราวรวี  สระพรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงภูมิวรินทร์  ลี้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงวรรชนก  สุเสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพรลภัส  เรืองชัยจตุพร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงศิริจรรย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงทิพามณี  เตโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงธนพรรณ  สว่างปัญญา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงธัญชนก  กันพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงธารรินดา  ไชยศิวามงคล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงลลิต  หยาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายบูรพา  บูรณะบัญญัติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายภูมินทร์  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายพศวีร์  ทองดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีสุนทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงธนภรณ์  หล่มช่างคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงวรางค์ศิริ  สุพรมพันธุ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงภัสราวดี  หอมดวง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงชัญญานุช  บุดดีคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกิตติญา  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงแสนเสน่ห์  ดำรงชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสุชานันท์  นิ่มมงคล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายกิตติภูมิ  โพธิ์ศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายธรรมรัตน์  แถวเพีย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายธนวัฒน์  ทองโคตร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงฐิติพร  ศรีนาง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงภิรดา  คำขาว โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายนันทวัฒน์  อาจกล้า โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายอรรถกวี  กระต่ายจันทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายณชพล  เล่ห์กล โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงมนัญชนก  หาญนำชัย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงวิลาวัณย์  นามสม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงกัญญภัส  ช่วยหาญ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายธนวิทย์  พรประไพ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงสิริยากร  ภาวะโคตร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงภูริชญา  ยุพิน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สีหะบัณฑิต โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายธนบดี  มาศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายอิงคยุทธ  โสภา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายเทวินทร์  ไตรแก้ว โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายเจษฎาภรณ์  คุณพันธ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายณัฐวุฒิ  สังขาศักดิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงบุณยวีร์  หวานเนื้อ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงชนัญชิดา  งามวิลัย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงพรรษชล  โดขุนทด โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงเขมลดารินทร์  อันทอง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงยุวพร  วรรณสิทธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงชนัญธิดา  สีเกิ้ง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายศิรชัช  ราชบุญเรือง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงกมลชนก  สีดอนซ้าย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายอาทิเทพ  ประจันตะเสน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายจิรายุ  อันสนธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายนฤปนาถ  แก้วเมือง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชาย.อนาคิน  ราชาธรรมกุล โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงปุณยวีร์  สมอนา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ราศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงชนินยา  แก้วพรม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงแพรวพรรณ  พร้อมพรั่ง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงณิชาญา  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงปริชญา  รักวินัย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายกาญจเกล้า  มนต์กิ่ง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายกฤตยชญ์  สันทา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงเวธนี  เชิญชัย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงสิริกร  เค้าเเคน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายนนท์ณภัทร  พระเทศ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงปรียนันท์  ภูถมเมฆ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ชาปัด โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงอรจิรา  ใสยะลาม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงฐานิกา  หงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงนภัสสร  สมณะ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายกิตติพงษ์  คําสะอาด โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายวรวุฒิ  จันทร์แก้ว โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงพลอยเนื้อแท้  ทองแท่ง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายธนภัทร  วรรณดี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงบุณยานุช  สุดทีป โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  คมขำ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายธนภัทร์  ทองเจริญ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายกรวุฒิ  อินทวัฒน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายจัตุรงค์  วงศ์มังกร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายจิรพัฒน์  ขุริรัง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายอินทัช  วรสวัสดิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายผดุงเกียรติ  ราศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อันโยธา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงธิปอักษร  สันที โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายฐิตินันท์  อินอุ่นโชติ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายธนวินท์  นามสนธ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายธนพัต  สมศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมีแจ้ง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงจันทร์ส่อง  วิจิตรจริยา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงสิริวิมล  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงชญาดา  ภูวงษา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงณชนก  รูปต่ำ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายธนากร  ขามคำ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายพงศกร  ทะสังขา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายกิตติเมธี  หวานแท้ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัสสะ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายอิทธิกร  โสภาจิตร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายชุติพนธ์  คำฟู โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงสุพะชา  ภูแล่นกี่ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยโคตร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวรณัน  ถิระธรรมกิจ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพัชราภา  ขาวสร้อย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธรรพ์ณธร  อ่อนสมบูรณ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงใบข้าว  จันทร์ปาน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงฐปนีย์  อาดี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงอิศวรา  ปัดทุม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงชลิตา  ภูแม่นเขียน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายสิทธิกร  แสนคำพา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงอรปรีญา  ไทยเจริญ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายวรัญญู  ครุฑไชย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกฤติกา  วงชารี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงสุภัสสรา  พรมจิตร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกวินธิดา  ช่อผูก โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายดนัยณัฐ  อุ่มจิตตร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงภัทรภร  พรมโคตร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงณฐพร  วงษ์วิจิตร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงลักษณารีย์  ขุ่มด้วง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายปณกานณ์  ศรีวงษ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายภูรินทร์  วงษ์ภูงา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธวัชชัย  สมีดี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงเสารลักษณ์  พืชผักหวาน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กิดเกียน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายศิวะ  เทียนจันทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกมลพร  สุ่ยหล้า โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปนัดดา  มหันต์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงธนัญชนก  ซ้ายขวา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงไอยริษา  สริมา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชัยปัญหา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทมุด โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงนุสบา  เกียงขวา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายศรัณย์  แกมนิรัตน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกัญญนัช  ช่วยหาญ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงจิรัฐิพร  สันเสนาะ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายปุระเชษฐ์  เงาะเศษ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ธรรมโรจน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายธิเบต  โสมา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพัชริดา  ปุนเข็ม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายธนากร  จำปาดวง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงศุภิสรา  พยัฆชาญศิลป์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงรัตนวดี  เล่ห์กล โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสุชามาศ  แสงใศ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงศิริขวัญ  มุ่งเกิด โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงดารฺินทร์  มุ่งเรืองกลาง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงชลธิชา  เถื่อนจํ้า โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพัชรา  ธาตุวิสัย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายรพีพร  พาลา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายกฤชณัท  สุทธิ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายปุญญพัฒน์  ประเสริฐ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายอนุภัทร  แสงพุทธา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงธิษณา  ค้าเจริญ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงปาริชาติ  ขันตี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายวัชรพล  บรรเทา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สมีน้อย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงเขมิกา  ม่วงน้อย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทะวาลย์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายเศรษฐพงศ์  สมปัญญา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายจักรพงศ์  โพธิ์หล้า โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายก้องภพ   สิงห์สำราญ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายเจษฎา  เงาะเศษ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายอมรเทพ  พระนา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายธิตินันท์  นิลสมบูรณ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงทักษพร  วงษ์พระจันทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพรรณิดา  ไวมาตร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงศิริดาวัลย์  ชาตยานนท์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายปริพัฒน์  ประพันธ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงดวงหฤทัย  หล้าบ้านแท่น โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงชญาน์นันท์  สิงห์มี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายจักร์รัญ  อันทองวัจน์กร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายชวกร  วงคุย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงอัญชเกศจ์  ตรีธรรมโรจน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงรินรดา  ปฏิกานัง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสัณห์สินี  รุดชาติ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายศุภกิตต์  คำสา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายวิศิษฎ์  สมอหมอบ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายธันวา  โพธิ์งาม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายวีรภาพ  ปาณะศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายยศพัฒน์  ยศสูงเนิน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายอันดา  โพธิ์งาม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายจิรพัฒน์  พรหมรับ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายศิวกร  ถิ่นโสภา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายกฤตภาค  ศรีสารคาม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายภูมิพัฒน์  วัฒนศักดิ์ศิริ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงปวริศา  จำปาโพธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอลิศรา  เปือยศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงชลดา  สิงห์ธานี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงรัตนา  พรหมดี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายอรรถพล  เนตรสงคาม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงทวินันญา  แทนลึง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงนภารัตน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายอิทธิกร  เรียนไธสง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายอิสระ  พลนามอินทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงศศิปภา  สุดแท้ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายจิรกร  กรอดมรกต โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายกฤตชวิน  แสงบัวท้าว โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายกันณพงศ์  วัฒนศักดิ์ศิริ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวริษฐา  กิจเลิศพรไพโรจน์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงปณิตา  เเก้วดี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพิณสวรรค์  พิลาดเจริญชัย โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายพีรชา  หราบสีดา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ภูถมเมฆ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายวรปปรัชญ์  สวัสดิ์สิงห์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายกวินปรัตถ์  ชัยนิคม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงจันทิมา  แก้วกันยา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพรชนก  โทษาดิลก โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายปิติพงศ์  ศิริสม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สมบัติคำ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงไพรวรินทร์  สมศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายภูวดล  กวินพิทยาธร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายกรกฎ  อุทัยพล โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงกิตติมา  ห้วยศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงพลอยชมพู  เค้ายา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงเมธาวี  อุบลโพธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายยศพัทธ์  อาแพงพันธ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงเมธปิยา  อุบลโพธฺ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายมนัสชนก  ตุ่นคำ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงณัฏฐพร  โพธิกมล โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงวิมุตติยา  หล้าหาญ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงปภาดา  ภูผา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายศุภกร  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายนวกร  พรมมาลา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายพัฒนพงษ์  พัฒนาศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายไพโรจน์  ไชยดีเลิศ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายปรีชาพล  อิฐจันทร์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายนภพล  แดนสมปัดสา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายโพริพัฒน์  หาญสุโพธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายทีฆายุ  เตยโพธิ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายเกียรติยศ  ภู่พุกก์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายนฤพล  บุณยภัทรากุล โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายยสินทร  บัวละไว โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชัยพิมพ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายพสิษฐ์  ไปบน โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงไอญากาจน์  ยุระศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงศิรประภา  พรประไพ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงจิดาภา  ชัยนิคม โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายธราเทพ  อ่อนมี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงภัทราพัฒน์  ถึงงามคุณทรัพย์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทร์แปลง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายธนพจน์  มหันต์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงจรัสรวี  ขุ่มด้วง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงอาริยา  มาซูด โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงรมย์รวี  บุตรดีวงษ์ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงสุพิชชา  หล้าพรหมศิริกุล โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายอนุพนธ์  ชาดง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายอนุภัทร  ชาดง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงนภัสนันท์  หมั่นเพียร โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายสิรวิชญ์  พิเชฐพงศ์วิมุติ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายโชติณพณฐ์  เคนวิเศษ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายกฤษดดล  ไชยบัง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ดวงเวียง โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายปิยะราช  ศรเสนา โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงวริศรา  วิชาคำ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงกวิสรา  วรนาศรี โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธนชาติ  ทิพประมวล โรงเรียนกรุณาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงจิดาภา  มูลกัน โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายธนพล  สมภูงา โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัฒนธัญญา โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงพิมาดา  สุดหอม โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายธนาวัฒน์  เสรีไชยวงศ์ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายธนพัต  ธนะคุ้มชีพ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายเดชดนัย  สังกะเพศ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงอภิญญา  อามาตยบัณฑิต โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงชญาณี  สมทรัพย์ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงชนกนาถ  เกลียวกลาง โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงมนฑกานต์  วงษ์สุดตา โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงกัญญภรณ์  พิงพิน โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายมุนินทร  บุญช่วย โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงปพิชญา  สิงห์น้อย โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงกมลวรรณ  เทียบเฮียง โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ป่าเกลือ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงไอลดา  อรัญ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงเกวรินทร์  ไร่ขาม โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  รัตนวงศ์บุญมี โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงวรรณภา  ถิ่นโสภา โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงศุจีนันท์  วรแสน โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงวรัญญา  ตรีศูนย์ โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงสุกษมา  ไร่ขาม โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายวรพรต  อินทิชัย โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงมนัญชยา  พุทธโค โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายกิตติภัทร  อรรถาเวช โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงนันท์นภัส  ประจันตะเสน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงอัญมณี  ราชสีห์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายปุณพริตฐ์  มาตุกุล โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงสุภัสสรา  ประมวล โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงพัชรียา  นาโพนงาม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงชยุตรา  บุตรศรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงจินดาภรณ์  เผือกพิบูลย์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายพงศธร  ยุทธภัณฑ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงชมพูนุท  อุทัยแสน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายพีรพัฒน์  ภูฆัง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายกตกร  จันทะดี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงณัฐนันท์  อ่อนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายวิชานนท์  สังข์ทอง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงธันพิชาพร  จันทร์ฟอง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายศุกุลวัฒน์  สุนทรพินิจ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายละอองดาว  น้อยตำแย โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงเยาวภา  เหล่ามะโฮง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
545 เด็กหญิงพฤษชาติ  เนื่องภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายภูสิทธิ์  ประจันตะเสน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กหญิงอารยา  บุดดาคำ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายปัญญาพนต์  บุตรศรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กชายกฤษณะ  ชื่นชม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงณฤดี  อ่อนศรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงณัฐชา  คงโนนนอก โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงวรัญญา  จูยอด โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงฤทัยชนก  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงดาริกา  วะเกิดเป้ม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายพุฒิพร  โกมุท โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงดวงกมล  เพียแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงบุษรัสกร  ผาทอง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงกนกรจ  คำสุโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงชุติมันต์  คำชา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงรัตนวดี  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  ดอนพระหม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันทะวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงศิริวิมล  คุณสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงภัทรวดี  พยุงดี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงศุภรัตชยา  คำมะนาง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงสุกัญญา  แซสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงศุภพิชญา  จิตรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  สมแสง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายณัฐพงศ์  กระแสร์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงนภัทร  เภาพานต์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงภัคจีรา  แสนเสริม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงธิติมาวดี  นิระ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงวริศรา  งามประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายชินภัทร  งามดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงปริฉัตร  ชุปวา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายปองเดช  วุฒิจีรเดช โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงจิดาภา  ซาเหลา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายรัฐนันท์  หินเธาว์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายญาณาธิป  เจริญวิภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงวชิรภรณ์  บุญยินดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายนิธิกร  ลี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายวรภัทร  หงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายเสกสรร  พงษ์สีมา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายวชิรวิทย์  สุนทรพินิจ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทองคำเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทองทำมา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงณัชยากานต์  ไชยโชค โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงสุภัทรศร  สวนนอก โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายศรัณยพงศ์  ศรีเชียงขวาง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายฐปนวัฒน์  จันทร์ชมภู โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกมลชนก  สาระภูมิ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายธาราธีร์  มาศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายธนัทเทพ  ยุทธชัย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายธนาดุล  พิทักษ์ราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงปาริชาติ  สุวรดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายนัทพงศ์  อุปศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงปณิตา  สิทธิบุ่น โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายนันทพงศ์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ศศิวรินทร์กุล โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงจิรานันท์  ลำพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุดรัก โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงเบญญาพร  ยุทธา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายธนกร  ศิริมา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงอนัญญา  สมองาม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายภูริพัฒน์  ชาน้อย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายสุนิธิ  กันยาคำ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายภิภัทร  เทศพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายภูมิธาดา  จิระอนันต์กุล โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โมรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงธีรดา  มาศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายพิชญางกูร  นาดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายวินเลียม  บาวเวอร์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายนพเกล้า  ครุธบุญ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงธัญญรัตน์  โตโส โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายธนาธิป  จันทร์ฟอง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายนนท์ปวิธ  บุตรทา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายสถาพร  แก้วอุดม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงธนัชชา  กระพี้สัตย์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายจักรภพ  สวามิตร โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพชิรา  สุวรรณลี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายยศวิช  ตั้งใจดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สะบก โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายธนกร  กางการ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงชลธิชา  ลวงงาม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายกีรติ  ดีหลีกุล โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงจุรีรัตน์  เวียงสาม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายจิรภัทร  เทวรักษพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายคุณากร  บรรณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงกฤศรา  แจนพิมาย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงชาร์ลอตต์  โฮการ์ท โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงพรนภา  ทันมัง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  บุตรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันชา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงพรจิรา  กันยาคำ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายชยวัศ  ลือกำลัง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดอนเส โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงนำสุข  แก้วสมบัติ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงพัชรี  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายวัธนพล  ดีนิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายณัฐ  ยอดศิริ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงนันท์นภัส  หล้ามาชน โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายพชรพล  ภูหาญ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อุดม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงรติกานต์  นัยจิตร โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธนกฤษ  เสรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายเจตริน  บุตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายคฑากร  รุกคำ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายสุภัควี  มูลตา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงธัญชนก  แคนชัย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงณัฏฐชา  แย้มกลาง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายสืบพงศ์  อนุชน โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงอิสริยา  ค่าเจริญ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
654 เด็กหญิงขวัญจิรา  วงศ์ศรีชา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงมลัยทิพย์  ผุโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กหญิงฐิติพร  เนตรพล โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงทักษวดี  รสดี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
658 เด็กชายกฤต  เนื่องพระแก้ว โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายภูวดล  โกมาร โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงชลิตา  ไกยมัง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงอริสา  สีหวัง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
662 เด็กชายรัชพล  ใช่กระโทก โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายณพัฐกรณ์  ภูครองหิน โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายภาณุวัชร์  ด้วงแพง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กชายวิญญ์ธนะ  ขันทะ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
666 เด็กชายจิรชยันต์  วงษ์ภักดี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
667 เด็กชายรัฐกิจ  สังฆมณี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายศักรนันท์  แก่นพรม โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
669 เด็กชายก้องกิตตากรณ์  รัตนบุญทา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงชริดา  ไสวดี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กหญิงจันทร์จิรา  เพชรทอง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงภูษณิศา  ทองกาสี โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงปาณปวีณ์  สุยโพธิ์ใหญ่ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงกวินธิดา  ชาแท่น โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงธนัญญา  หันน้ำเที่ยง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงเอมวิกา  สีหวัง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายปรเมธ  เหมี่ยงสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายภิษัช  โมทอง โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงศศินันท์  บุญญรักษ์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เค้าแคน โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงศิรประภา  แนวกันยา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงธันย์ชนก  ยาตรา โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงจิรัชญา  เหล่าสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายอัตธชัย  พรมนิล โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงกนกกาญจน์  พื้นผักหวาน โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงพิชชาภา  ทองหล่อ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงกนกพร  เนตรสุริยะ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงพชรมน  เขียวกลม โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงทิพย์เกษร  ปุริโส โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายพิสิษฐ์  วิริโยฬาร โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงธนันณัฐ  เถาหมอ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงโอเซอัน ใบข้าว ลอรองซ์  โรเซ็นส์ โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงสุจิตรา  นนธิจันทร์ โรงเรียนบ้านกุดเชือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ฤทธิ์หาญ โรงเรียนบ้านกุดเชือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงคีตภัทร  ชื่นชม โรงเรียนบ้านกุดเชือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงปิย์วรา  สุกาศ โรงเรียนบ้านกุดเชือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงจุฬามณี  ชุมปัญญา โรงเรียนบ้านกุดเชือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงวรวดี  ศรีแสง โรงเรียนบ้านกุดเชือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายธนารักษ์  ขวาทิพย์ โรงเรียนบ้านกุดเชือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายธนโชติ  หาญศึก โรงเรียนบ้านกุดเชือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงชมพู่  ชลชี โรงเรียนบ้านกุดเชือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงศศิกานต์  จ่าบาล โรงเรียนบ้านกุดเชือก 1 ป.5 วิทย์ประถม