รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพิชญากร  เหลาธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายพสธร  วงคำซาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงไปรยา  เริ่มรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสมิตา  ตั้งวาริธร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายคุณากร  แซงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายปฏิญญา  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายนวพล  โล่วณิชเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายนาบุญ  รักษาเคน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอารีญา  สมบัติธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายปรัตถกร  พิมพสุต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสรัสวลี  ใจอ่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวรณัน  ตรงเมธีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุวิชญา  บุญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายศตพิชญากันต์  ดอนสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายธัชธรรม  ศรีหะมงคล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายธนัทเทพ  พินนอก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงศตกมล  ปิยพิทยานันต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกรกนก  ยี่ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายพลวรรธน์  ลักษิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายวรินทร  วงศ์วรินทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงสุธาสินี  อินทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายภัทรวิศน์  พงษ์ภรณ์พัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายกฤติเดช  อ่อนกาสิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฐิตารีย์  วีรโชติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายธนันณัฏฐ์  วัฒนชัยยงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายบุญรักษา  เสรีพงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปานปวีณ์  ตรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายพระพาย  พัวพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายจิตรเทพย์  ศิริคะเณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายรพีภัทร  ทรัพย์ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกันติชา  หลาบหนองแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายธนันดร  สมบัติธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายธนวินท์  วงศ์เพชรอนันต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายภูวิศ  วิจิตรเฉลิมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายพชร  พัฒนปรีดากุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายเนติพัฒน์  ประวัตินภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอภิชญา  โสมาบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายอรรถนนท์  คามดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงภฤศมน  ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงศุภิดา  แสงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายมารุต  มัคคะน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายธนกฤต  จริยะโยธิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายเทพทัต  อนันต์สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายอรรถพล  คำพิทูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณชภัทร  เจียมศิริกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายศุภกร  ศรีอาจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เพ็งงาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายวชิรวิทย์  เบ็ญจพรเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายอธิชาติ  ตุ้มวารี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายปริชญา  ศรีพุทธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายศิระ  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภคพร  เกิดบุญมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกัญญาภัค  เอกถิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  แก้วกุลชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เบี้ยวโกฏิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำวิลัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนันท์นภัส  กิตติเจริญเกียรติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปารณีย์  แก้วบ่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายพีรพล  จิตตภานันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายศุภวิชญ์  วงษ์สิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายพงศกร  ธรรมแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายกีรติกร  แก้วหานาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายปานเทพ  เถกิงโชติมนต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายพศิน  เหล่าชุมพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนันท์นภัส  เตากล่ำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปณิชา  อ้วนพรมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปภาดา  จุติธนกรกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอธิษฐาน  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงชญาดา  เพชรประกายพร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงผกาแก้ว  แดงมณี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉัตรถี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัชชา  สฤษฎีชัยกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณัฏฐ์โชษิตา  ศิวารามาคริชนันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายนวิน  นนทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายพสธร  ศุภมาตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายณภัทร  แสงคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงชนัญชิดา  เหลาธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงกุลชญารัชย์  อนุประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปัณพร  จิรวรรณกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงจิดาภา  อาภรณ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณิชกมล  เสียงไพรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายคณพศ  คำสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงฐปนัท  ศรีจันทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายนรเสฎฐ์  สุวรรณปักษี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปานิตา  ศรีอรุณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปนัดดา  โคตรพจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายภานุพงศ์  ชื่นคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายธัญยวิชย์  ศรีคัฐมาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายจักรภัทร  หาปู่ทน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายกันตพัฒน์  สร้อยพิมาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายอภิวิชญ์  สิงข์อยุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายปฎิพล  มีพูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปนัดดา  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงธนิดา  ศิริมาก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายจิระภัทร  จริยมานะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายณัฏฐพล  โคตรพจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายกรวิชช์  ปิยสาธิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายธนกฤต  เกียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายศุภกฤต  หาญห้าว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายอติกันต์  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงกนกธร  กุลด้วง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงชนันท์ภัสส์  กองจันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงภัคจิรา  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงโสวชิรญา  ศรัทธามหาดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนิชชาภัทร  นัดทะยาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายรักภูมิ  ท้าวสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายอภิศลระวี  อ่อนเฉวียง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายพิชญตม์  เถาว์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายคุณานนต์  บุญประสพ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงชวิศา  สุภาพินิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายธนวัฒน์  สีทาดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงวรินยุพา  สอดเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีมูลมาตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงเมริสา  กลมเกลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายพิรยกร  ป้องเศษ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายพสิษฐ์  บุษบงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายสุวีรวิช  รัตนสินทวีสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายพงศ์จักร  จันทร์ลาศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงณิชนันทร์  สละ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงรักษ์ญดา  บัวระภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายนราวิชญ์  ทับน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายปรัชญา  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายกิตตน์จากร  สมัปปิโต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายวรพล  เพียทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงมนต์นภา  ท้าวเมือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงพรนัชชา  วัฒน์วรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงวงศ์วรัญรัศมิ์  บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายเฉลิมชัย  อุดมชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายเปรม  เทพศิริอำนวย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายพรหมมินทร์  อินทร์หอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายจักกาย  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายภูวสิษฎ์  นูเร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายชนธัญ  แหวะสอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงทิพย์วัชร์  พิมพ์กมลวัต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายศุภฤกษ์  โสระพาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงนรินธร  คำสอนทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงญดาภา  นาเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงฐิตารีย์  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพิชญาภา  ดาทุมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงพิชชาภา  พันธ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  ทองถวิล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงเอกธิดา  สุขเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงธมลวรรณ  สินธุเทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงมาลินี  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสุชาพิชญ์  พหลทัพ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ชินภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายกัษณ  ศรีฐานสุขะกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุภาวิณี  ไชยหงษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงชนากานต์  อุทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายธีรพล  เขียวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงขวัญชนก  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายณัฐพัชร์  คณาดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ตีอกทำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายกฤติภัทร  พิรุณสุนทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงกฤตพร  รุจาคม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงแพรวา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายพรรณวัชร  ฤกษะสุต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายณัฐณกร  ค่าเสียง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายนรวิชญ์  บุญกล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงณัฐกมล  บุสดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายธนภูมิ  โหมขุนทด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายปาวณีย์  กิจใบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายณัฐพัชร  สมดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  จันทร์แจ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงณิชานันท์  พุ่มบางป่า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงชญานิศ  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงวริศรา  ริมปิรังษี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงทรงขวัญ  ถิ่นกมุท โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปวริศา  สุขภูวงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงวรัญญา  ปิยะพิทักษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายธนโชติ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงไอยวริญท์  อัคสินธวังกูร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายอภิชา  ปิยะพินุท โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายปรวิชญ์  สฤษชสมบัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายชัชนันท์  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายพิชญะ  เรืองแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายคุณากร  ไกยวินิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายอัครวัฒน์  ทักษิณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงปุณณดา  ปานสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายอภิภู  ตังวานิชกพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายพีรวัสส์  พุ่มพูน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายศรัณย์ชัย  ดูนนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายนนฑาวัฒน์  ฝ่ายหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายธนกร  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายวรัญญู  พานพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายภากร  วิบูลย์วัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายอชิตพนธ์  แทบมะลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายกฤษฎ์  บุญโคกสี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงบุญญาพร  ชัยรัตนศิริกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงชณารัศมิ์  หลวงพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพัชรพร  พรมแพง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงกานต์นิชานัน  รัตนไพโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงทัศนนันท์  พิสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ธนาคุณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงณัฐภัชศร  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงนลิน  ธรรมวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงนันทกานต์  อุทัยกัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงกานต์กวินท์  ย่านกลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แท่านมณเฑียร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงชนิดาภา  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงพิชชาภา  เรืองแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายธราเทพ  ยาสิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิงห์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายภูมิสิทธิ  ภูโอบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงไอยวรินทร์  เนินกระโทก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายภูวริช  ชัยชนะอุดมกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายชยางกูร  รำพึง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายพาทิศ  บุตรมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายปราชญกฤษณ์  คลังเกตุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงจิดาภา  เจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายวริทธิ์ธร  ชาตรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายพีชร  ชินจอหอ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายภูฟ้า  ศิรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายรัชชานนท์  เกี้ยมชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายปริพัฒน์  ม่วงมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายพาคินทร์  เมยเค้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายธงทัพ  ท้าวสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายพุฒิพงศ์  พรมเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกวินธิดา  ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงกุลจิรา  จูมศรีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายธนดล  ตะสอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายรัชชานนท์  โยทคบุรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายณัฐพงษ์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายรัฐภูมิ  ศิริภูมิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายภูริทัต  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายภัทรพล  ศรีวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงธันยชนก  ราชมุณีสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  นุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงภัคธีมา  ไชยโย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงสิริยลดา  กิตติลาภ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายภัทรพล  เวียงพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงศศิปภาดา  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงกฤติธีรา  โล่ห์ชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงเกตน์ปภา  สุวิชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงรติมา  อินทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงณธิดา  มุลตะกร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงพิชชภา  แสนจันทร์วิจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายธาวิน  หอมอ้ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายธีทัต  อนันต์สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายปุลวัชร  หัดขุนทด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงวสุภารัตน์  ทองโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงพรรณปพร  พหลทัพ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงจิรภัทร  ช่วยวงศ์ญาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงพรนภา  บูชาจันทรกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงสุพรรษา  ชื่นบาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงชุติมา  โฮมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงเสาวภา  กนกกาญจน์กุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงทัฬห์พิชชา  บัวระภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ภูผิวโคก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายพุเตย  แสงรอด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงปวริศา  ขันธะหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายพิพัฒนพงษ์  สีละบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายภัทรพล  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงปิยณัฐ  โสมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายกิตติเดช  โพธิ์ตาดทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพัฒนันท์  การุญบุญญานันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายเนติพงศ์  บุษบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายชนาธิป  สร้อยพิมาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายธนบดี  เติมไกรศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายคุณธรรม  เทือกเถาว์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงชนิกเนต์  แมนเมือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงจิรัชญา  มหามูลตรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายกมลทัศน์  รัศมี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายณัฐพล  ใสจูง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายธนพัฒน์  เวียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายปัญญพัฒน์  นิวาสวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายพิตตินันท์  ดำรงสุขนิรัดร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงอัมพร  ปทุมชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุดมมิตรรัก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงอรกัญญา  พุ่มคง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงกิ่งโพธิ์เงิน  นามพรมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงมณิสรา  บุญสอาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายธฤต  พร้อมจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายธีรศักดิ์  เหล็กกล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายกฤษณพงศ์  พนัสนอก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายชัยวัฒน์  ฝ้ายขาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายตรัยคุณ  ลาคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายต้นน้ำ  จันแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงปัญญารัตน์  เรียงสีทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงบุษยมาศ  แก้วจันดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงณิชมน  หัตถะปนิตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงภัทรธิดา  พันธ์จรุง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงปัณฑิตา  บุตรดีกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงพัชรินธร  ศรีวรกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วสีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงวิชญาพร  สอนภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงอนัญญา  อินบุญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงนิรมล  ศรศักดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงธนาพัชร์  นามบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงสโรชา  ดงลุน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงวัชราภรณ์  โหว่สงคราม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายพิตรพิชัย  ทองเพชร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายไกรวิชญ์  เสมเหลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายธนัช  เสนานิมิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายณปกรณ์  ภูมิคอนสาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายณัฐ  สาลีวัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงแพรวณดา  จันทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงณลิตญดา  มาเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงติณณา  ขานทะราชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงนัจกร  อินกกผึ้ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงกรภัทร์  พรถาวรพ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงวิภาวีร์  สวศรัณยู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงพีรยา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงญาณธิชา  บัวทิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายปราบ  จีนทองหลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายกรวิชษ์  รุ่งกิจธนโชติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายพชร  พชรศิริชัยกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายวิทวัส  โถทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงอภิชญา  โคตรชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงพิมพิศุทธ์  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายกัญจน์  มณีรอด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายปุณณวิช  สว่างวงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายสฤษดิ์  เฉยโสม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายอติวิชณ์  ศรีบุญนาค โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สำราญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายนพกวี  สมานวโรโชติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายณัฐดนย์  อินกกผึ้ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายธนากร  พุทธโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชารีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายณัฐวรรธน์  ควรเคียงเพชร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายขจรเกียรติ  ศรีโพธิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายชนาธิพัฒน์  อุ่นมหาวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายจักรภัทร  มีใหม่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายนราวิชญ์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายพัสกรณ์  พิมพกรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายคณพศ  วีระนนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงสุธิดา  อ่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายพัสกรณ์  พิมพกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายชยพล  อุดมชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายภูภูมิ  พุ่มไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายรัฐนนท์  กลิ่นเกลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายสิริวัชฌ์  รุจิรดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายนรภัทร  นิติพจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายชิติสรรค์  ชะอินทร์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายณภัทรพงศ์  พงษ์สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายศิวัช  อินพินิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายอัศวิน  ขาวไชยมาหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงศุภิสรา  โชติสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายพฤกษ์  ธรานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายปุญญพัฒน์  นิวาสวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงเพชราภรณ์  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  งอสอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายพัชรพล  อรรถมาศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายศวัสกร  เย็นวัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงธรรมพร  วงศ์ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงรินรดา  ทับน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายทวีสิน  อัคสินธวังกูร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายวริทธินันท์  ดรหมั่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงเอมปวีร์  ภัทรกัมพลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงธันยพัฒน์  ศงสนันทน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงปวริศา  จุลจันทนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงแทนขวัญ  อุปปิง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธิตยา  วศินปิยมงคล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงชยุดา  ศรีสองคอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  เขียวหวาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวรินรำไพ  กุลจิตติพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายณัฐศาสตร์  พลวิฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายศาศวัต  วะลัยใจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงบุญมีมา  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงพัชญาภา  แถวเพีย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงสาริศา  แท่นวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงมุกวิรุฬห์  งามชัด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายพิพัฒนพร  ศรีภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงบุณณดา  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงวันวิสาข์  ปัญญารุจิกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพิชชาภา  มุ่งแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงสุภญา  วงษ์ราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงชาลิสา  เหมะธุลินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงจิรัชญา  ลิขนานนทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงบุญญิสา  มหิทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงอภิษฎา  ยศวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายภูริภัทร  ขันธสะอาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงนาราภัทร  ไมตรีแพน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชญาณิดา  คำมี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงนันทิพร  อุตตะพุทธ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงวิรมณ  ตรงเมธีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายชิติพัทธ์  ครูรัตนานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายกัณติณันณ์  วุตติวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายรฐนน  พฤฒิสาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายสรวิชญ์  หลาวมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายสิรภพ  พันธ์โม้ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ยงศรีชูชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายแทนคุณ  วงศ์เกย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีวังพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพชรธิดา  ตุกชูแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณกมลกานต์  มุมอ่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายวสิษฐ  รัตนวิชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายจารุกิตติ์  เจริญจารุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายยิ่งยศ  ศรีเเสนยง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายวรโชติ  ทองเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายดลธรรม  โฮมคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายฐปนวัฒน์  ประดับชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธนากร  ใจแน่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายอภิเดช  มะละปะทิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวรินทร  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงทอฝัน  มองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายณัฐวัฒน์  สีนะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายอัฑฒ์  เวโรจนสรรค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอารยา  ลาภชูทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายพชรคุณ  แก้ววิไล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงณัฏฐวดี  ศรีชัยปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงจุฑาทิพ  คลังชำนาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงนุชนาฎ  ภูบุญอบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกนกพร  ใสบาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกมลชนก  ขันธ์วิจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายกิติศักดิ์ดานนท์  ภารตุ้มเหลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงชนากานต์  สอนหาจักร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายวรัญญู  แคว้นเขาเม็ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายตฤณ  ชนะวีรวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายเขมณัฏฐ์  โชติมโนธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายศุภณัฐ  ภูผาลาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายณตะวัน  ทานากะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงภาสินี  จ่ามีเคน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกิตติยาพร  สุนทรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงปุณณาภัสว์  จันทชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงวิมลพรรณ  ขอบ่มกลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงศศินภา  ขวาลำธาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงปาณิสรา  นันทสุทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สิมสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงทักษวร  ใหญ่เย็น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงปุญ  เอื้ออังคณากุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอัญชลี  ชูศร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงอาภาศิริ  บูรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงจิรภิญญา  นิมิตรคุณากร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายปรัชญ์  จีนทองหลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายปุณณทัศ  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายศุภกร  สันติศราวุฒิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายพีรกานต์  ดาหนองมาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายฤชุภัทร  ฤชุวรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายเคนโซ  บูเตต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายศีละส์  เบ็พพ์เลอร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายภวิชา  ตระกูลไพศาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกุลิสรา  ถาดวิจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงเภาลีณา  ศรีคำฝั้น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพัทธนันท์  นิตย์คำหาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกชกร  สุริวงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงนภัสนันท์  ไพบูลย์กฤตธนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงณัฏฐ์สินี  แพงแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณวรรณ  ภักดีไทย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวรันธร  กรมวังก้อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงธนัชชา  เหล่าพิเดช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตรีสุวรรณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายภาคิน  เนตรสว่าง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายศุภัครสวัส  โพธิปัสสา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายรชต  สินพิทักษ์เขต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายณัฐลักษณ์  ชาตา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายภูริพัฒน์  เกียรติปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายปณต  พูลนิติพร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายภคชัย  หงส์วิลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายณฐกร  หินเธาว์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธนกฤต  พิมพสุต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายปุญญพัฒน์  จินตภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายกานต์  สดศิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงชนัญชิดา  เมทนีโสธร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงเบญญาภา  ปั้นพินิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงวิชญาพร  แซ่อั้ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงสโรชา  ถนอมกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวรรณพิชชา  ประดับชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชังคะนารถ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงชลิดา  กรมวังก้อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงชญาณิศา  ทรัพย์ศิลาทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอรกัญญา  คมปรัชญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงปัญญ์ปณิดา  วัชระศิริบรรลือ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงปภาวรา  วิมลชัยฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โมรีย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธนกฤต  หาญจริง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีพนัสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายรชต  บุตรบ้านเขวา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงจอมขวัญ  สิทธิเวช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายปัณณวิชญ์  พรพยมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายณฐวัฒน์  การุณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกัญญภัค  ชรากาหมุด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงทิฆัมพร  กุหล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงบุษยภรณ์  ศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงสุพัตรา  โสดาลี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายปวเรศ  ข้อยุ่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายวุฒธินันท์  สุวรรณเรือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงภิริยากรณ์  แก่นเชียงสา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายภัทรพล  บูรณสรรค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายปิยภัทร  พอจิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีท้าวปากดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงอรุโนทัย  ไชยเลี้ยว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายธีรเวช  หมื่นมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มาตรแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายธนกฤต  อ่อนมีกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายวิชิตชล  ศรีวิรมย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญจวง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงอภิชญา  แสนววังสี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปานกมล  จันทร์ประทัก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายปัญญาธรรม  สายสมบัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงอินทิรา  สีลาดหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายวีรภัทร  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายปัณณทัต  อุ่นศิวิไลย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงศจิษก์ฐา  คำภิบาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายอธิรา  แสงสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายธัญญา  อาบโคกสูง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปณิชา  สังธนากุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พรรณโส โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสิริกร  เกตุดาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายวชิรวิทย์  พระสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายกิตติศักดิ์  วีระนาคินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงอารียา  จรุงนันทกาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายบุรุัสกร  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงหทัยรัตน์  อุ่นสิม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายภูวิพัฒน์  เอื่ยงตระกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายภัทรศักดิ์  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปุณยาภา  วารีพิณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงภัชฌาธันย์  วรชีนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงมนัสศิกานต์  ปานแย้ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงวริศรา  บูรณะกรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายภาคิน  สร้อยสมุทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กุลด้วง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงธนัญญลักษณ์  เชาว์พลกรัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายศุภณัช  นามโสม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงวสิพร  สิทธิวุฒิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงเกตน์สิรี  สุวิชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงสุพัตราพร  ป่าโพธิ์ชัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงปราญชลี  จิกแหล่ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายภาณุวิชญ์  ลมมูลตรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายธนกฤต  นามสว่าง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายธนกฤษ  ผงทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายชนพล  ทองพั้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายพงศวิทย์  อุทธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายภวรัญชน์  ธีรปรเมศวร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายจิรยุ  บุปผาชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธนธัส  นาชัยรอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธนิน  ช่างเกรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายภาคิน  พันธุระ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายอัครพัชร์  เหมือนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพงศภัค  โคตรโสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายพลัฏฐ์  แพงมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายธนภัทร  ศิริดล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายปุณนะสิษฐ์  ช่างทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายธารณ  คุณะแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายปกรณ์  ศรีทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายรตนชัยกรณ์  นาโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายณัฐวัฒน์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณัฐนรี  ไม้ดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงนภัคมน  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงชวิลลิกา  อัครดสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงภษณิศา  หล้าสุด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงวริศนันท์  ประเสริฐนู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงสิริสุข  ผ่านสกิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ราษโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงชาลิสา  หล้าปุย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงปุญธีรา  ไชโยแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณัฐธิชา  บุตรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงดาราวดี  ภูฆาลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงวิสสุตา  นาชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายศิรดา  ไชยดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงปุณภิษณัฎฐ์  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงสุพัชรพร  เพชรชารี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงกมลวรรณ  หมู่บ้านม่วง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงจิรัชญา  พันทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงนัตธิยา  เชื่องดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงกมลนันท์  วรหาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงขวัญนรินทร์  ชมสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงปัณณรัตน์  อระดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงสิริยา  สีหนาท โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกัญญาภัค  ฟักนาค โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายจิรายุ  บุปผาชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงอชิรญา  กุลโรจนวรากร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงศิคีราพัชร  ศีระเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงราวินันต์  กากแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายชัยภัทร  คำดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงวรพรรณ  สารแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายกิตติบดี  บุราณชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงแทมมารินทร์  นามตะคุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงภิญญารัตน์  ชิตทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายศักรินทร์  แก้วโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงฟ้าประทานพร  ปิยะพงศ์พิสูทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสมิตา  จุลสะนันทน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงปิยะธิดา  มะโนชมภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงมนปรียา  ทะยะราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงพธัญญา  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายภู่ศิริ  เกษศิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายธนวินทิ  เลขกาญจน์โรจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คุณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงวรินทร์ธรา  กำบุญมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงชวัลลิกา  อัครโสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงรมิตา  จุลละนันทน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายธนวินท์  เลขกาญจน์โรจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงศีคีราพัชร  ศีระเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ชารินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายกฤต  กฤตสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายภัทรดล  ทองเดช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงชนากานต์  ภูมิไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายภ่คภูมิ  ทองดวง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายพชร  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เย็นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงณัฐชานันท์  จำปามูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายอชิรวุช  สีพาเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายณัฐวรรธน์กร  เอสุขจินต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายธนดล  แซงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงจิรัชญา  จังพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอนันตยา  อะภัยลุน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงเขมจิรา  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายอัศศิวะเศรณี  ศักดาอัศวิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงปวริศา  จังพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายนันทวัฒน์  นาคนชม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายธนนัทร  มูลละคร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกัณฐมณี  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงปัทมภรณ์  จุลมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงกัลยกร  สามารถเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงพิมชนก  แสนสีแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สอนหาจักร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงสุนันทา  ชัยรัตนวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงจุติภา  กินุชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ปลดเปลื้อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงกวิสรา  แสนเกษม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายจุลจักร  เนื่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงสิรดา  วัฒนกิติกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงเมธาพร  วงศ์ภูธร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพุฒิดา  พรบุษผา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายรัชพล  แหยมคง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายพิสิษฐ์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงรุจจิรา  คำภิบาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงณัฐชยา  ภูโสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงสุภาวิณี  สิหามาตย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงชนัญชิดา  แก้ววิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงภิรดา  เรืองพรหม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงธิตยา  ศรีสมการ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงพรรณพรรษ  ติยวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงอิสรา  เอกอุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายอาคิราวิน  กลางคาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงแพรวา  โตนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายภัทธวัต  พลประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงบุณยารัตน์  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงอัยยา  พันธ์ไชย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายพุทธโชค  ทองรุ่ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายณภัทร  กัณหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายวายุ  มุลตะกร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายอติวิชญ์  ธิเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงศวิตา  สวัสดินิมิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายจิตรภณ  ทองพั้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายณภัทร  โตริต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ปลดเปลื้อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายอัครณัฎฐ์  สีตลพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงเกตุมณี  ชื่นคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายเตชวินทร์  แนบสนิท โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายกันตภณ  ภูถอดใจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงกวิสรา  นาคผิว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงธัญลักษณ์  รุ่งศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงปาณิศา  เชษฐ์โชติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงมนัสญาพร  ขุนน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงวนัสยากร  น้อยมี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงรินรดา  วิชัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายอาชวินย์  สายขุน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงชนัญชนก  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายภูมิรพี  เลิกชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงอริญชยา  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายรัชชานนท์  แสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายกษิดิศ  สุขชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงปุณชยา  บัวระภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายณัฐ  ทองหอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายชัยพจน์  สาลีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงเปรมกมล  นิมากร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงนิชาภา  นาไสยา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายชนนน  มณ๊นารถ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายกฤตานนท์  มณีนารถ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายภาคิน  หลานวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายชณภงม์  ผาคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงพิชญาภา  หิรัญนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงภาณุมาส  ข้อยุ่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงเหมือนฝัน  พันธ์กิ่ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายปรัชญากร  สีหาราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายชยานันต์  ภูแล่นกล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายณัฐภูมิ  พลราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภูศรีโสม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงปุณยาพร  ชนะชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงปราณปรีญา  แก้วพัตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงศศิกานต์  เฉื่อยกลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงณิชามล  วิจิตรศุภการ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพิพลอยพรรณ  เพ็งพักตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงพอเพียง  เพ็งพักตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงกฤตพร  สิทธิขวา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงพชรพรรณ  เชี่ยวชาญวัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงฐาปณี  อินทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายชิษณุพงษ์  เศรษฐนิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงวรินทร  คำใบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายรชต  วิสูงเร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายณัฐดนัย  อันทปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายปวริศ  เดชอุดมพร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายกิตติ  แก้วพิทูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายจิรเมธ  เป็นบุญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายเจตนัสฤษฎิ์  เชื้อถาวะถี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายเตชินท์  สมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายณวรรธน์  โพธิ์ศรีอุ่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงผกามาศ  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงรวินท์นิภา  นุศรีอัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงวรณันฐ์  สร้อยปุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายกวิสรา  ชินแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อักษร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงกัญญาภัค  ใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายชยรพ  คำอ้อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเหมาะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงกมลพรรณ  สุริยา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงศุภพิชญา  โพธิดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายญาณกฤต  แดงวิชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงสุธีธิดา  โทโคกสูง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายกัญญภัก  กฤษณา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายเอื้ออังกูร  โชติสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงปิยะฉัตร์  กองเพชร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงณีรนุช  นามอาษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายณัฐกฤต  เทพแพง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายพีรวัชร  สีละบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายชณภงม์  กองศูนย์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กชายภูผา  วรรณราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กชายจักรภัทร  แสนวัตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กชายกิตติกานต์  ชัยวิเชียร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงลลิตา  จุลถาวร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงกัลย์นิษฐา  วงษ์ทรงยศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กชายอริยะธัช  พรพิชิตโยธิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีกลชาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายภนนเรศ  คำพิทุย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงกนกรฎา  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายธรรมโชติ  สะตะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงจิรัชญา  ยอดศิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงกชพร  อริยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีมัญจาบุรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงภาสุข  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงนัญชนก  มาสุ่ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายศิวกร  สามารถเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กชายณภัทร  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงกฤติยา  เพ็งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายวิภุษิต  อัตถโกวิทย์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายพชรดล  พรนิคม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงกันยกร  สวนสะอาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายพงศกร  เดิมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายฐาปนเดช  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายฐิตา  กลิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงสุพิชญา  เทพแพง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายภูมิพัฒน์  พลเขตต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายภูวนัย  ธีระตะโกกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงฟ้าใส  นิยมทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายนฤเบศร  โพธิ์ใต้ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงศิวรรจน์  อักษรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายสุวพิชญ์  นิ่มบริบูรณ์พร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายชนพล  งามเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายณัฐพิชญ์  เหมนนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงณธัญญา  เบ้าเอือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงธัญพร  จินดาจำนง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงกวิสรา  ทองดีเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงวรกัญญา  เลขวรรณวิเศษ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ศรีพุทธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงปุณญาดา  จันทะลุน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงทักษพร  ภูติจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายจักรภัทร  ุนุชศิลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงพิชญาพร  พลดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงทิพปภา  ผิวมะลิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงชนิสรา  เคนบู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงอัญชลิกา  แทบมะลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายนพเก้า  ปัดสี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงขวัญข้าว  ไขแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กชายธนกฤต  นิลทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แพ่งศรีสาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงกัญญาภัค  พิมพา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายธนวัฒน์  คอบค้อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงชนาภา  วิภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงอรนลิน  วงษ์กันยา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงกชพร  หล้ากอ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงชไมชนิษฐา  วิชัยพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายวรภัทร  หิรัญพรหม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงธนพร  วงศ์สละ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายธาราเขต  เสาร์วงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายณัฐวุฒิ  สร้อยโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายกลวัชร  กองผาพา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายชินพัฒน์  ศรีเหลืองนอก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กชายนิตินันต์  อุทัยกาญจนกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงจิรชยา  ยะรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงกานต์รวี  สำราญภูมิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงศุจินธรา  ถิ่นวิมล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงอรนลิล  คนสูง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงศศิกร  รักงาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายนพรุจ  เทียมเรืองวัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงคันธารัตน์  จันทเขตต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงพิมลรัตน์  อึ๊งภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงภัคจิรา  จินาวัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงอลิสา  พนาวัลย์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงภูริชญา  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงรวิสรา  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงฐิตาภา  แก้วหล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงณัชชา  นาชัยเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วบ่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงอรณิชา  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายธีร์ธวัชร  เนื่องภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายภูวิศะ  นารอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายวชิรวิทย์  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายสิปปภาส  วงชัยเพ็ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงนันทิกานต์  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงมนัสธิดา  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เลี้ยว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงมาลินี  ภูมิการีย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กชายรวิภาส  เรียงสีทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายวีระพัฒน์  ชาสังข์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงณิชาภัทร  จุลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายนิติธร  วงศ์คำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายปุญญพัฒน์  เกตดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงปัณณพร  แสงศาลาศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงณัฐวลัญธ์  แสนเสนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงเบญญาภา  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงชนินพร  เกี้ยงกรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายกฤษณธร  หันจขางสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายพัชรดา  ประทุมพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงเกื้อกูล  ขำสุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายสิทธิพล  ใจครุฑ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมมาหล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายธีระ  มากทิพย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนภูผา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงพรรวินท์  มาซา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงปวริศา  จุลจันทนโพธิ์. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิลารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
823 เด็กหญิงกิตติ์นภัส  ตลับทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
824 เด็กหญิงอภิญญา  นนเลาพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
825 เด็กหญิงรัตนพร  ธนจาตุรนต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
826 เด็กหญิงนันทภา  บัวศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
827 เด็กหญิงพลอยชมพู  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายพิชาญะ  โยมสีดำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
829 เด็กชายณัฐนนท์  สุทธิประภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
830 เด็กชายภคพล  ติลาโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
831 เด็กชายณัฐพงษ์  จะแรบรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
832 เด็กชายภูมิใจ  เพียยุระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงจิตตานันท์  วรบัณฑิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
834 เด็กหญิงมนพร  บ่อคุ้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายนทีธร  น้อยเมล์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กชายภูวิศ  คำแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กชายมหรรณพ  จันทรมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายสรวิชญ์  ดาวดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กชายชยพล  ราชภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายธนสร  สุจริตประกอบค้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กหญิงอันนา  ตันวาณิชกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายภาคิน  คำแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายภูริปัญญ์  จันทรมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
844 เด็กหญิงกุลปริยา  ชีวาจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
845 เด็กหญิงศิริ์กาญจน์  ไทเมืองพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายนนพัทธ์  นิลบรรพต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
847 เด็กหญิงณิชารัศม์  มงคลสิริพัชร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จันทร์ขาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงพชรกาญจน์  ยืนยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายอโนมทัส  บุตรลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กชายนฏัคกวินฐ์  สมชาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายพงศ์ศิริ  ศรีโพธา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายณัชพล  ศรีหงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายศิริวัฒน์  ภูครองเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงชนิสรา  จงเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงปุณยวีร์  มัชมณฑล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงเพียงดาว  ศรีทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงขวัญข้าว  พงศ์พิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายณฐกฤษ  ผาสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงอรณี  พรหมโคตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายวชิรวิชญ์  บุษราคัม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงจิดาภา  สัจจพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงธีรดา  มามุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงภัคจิรา  เรืองวงศ์วิทยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงสุดากาญจน์  อัครหิรัญสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงสุภัสสร  เสนาสุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงสิปโปทัย  บุตรลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงณพร  วัฒเนสก์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงภวรัญชน์  ยิ่งยืน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงวริศรา  ภูสิทธิ์ธนากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายวงศกร  กองสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงจุฑามาศ  เสาทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงดวงกมล  ภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงนภัสกร  ยุวนะศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงวิศัลยา  ใครอุบล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงชญาดา  สุวรรณทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กชายฉันทวัฒน์  เนสุสินธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
879 เด็กหญิงจารุพร  บุญเกษมสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
880 เด็กหญิงภูมิกมล  โชคภูเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
881 เด็กชายวุฒิภัทร  โคตรประทุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
882 เด็กชายปธานิน  จำปาทิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตรีศิริรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
884 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อังคณาวรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายณฐกร  ทิพโยภาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กชายวรกฤต  นามแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กหญิงธนภร  ทิพวัลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงปทิตตา  อาภรณ์แก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
889 เด็กชายภากร  ศรีรัตนประพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
890 เด็กชายณัฐวิโรจน์  พวกเมืองพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
891 เด็กหญิงศุภชัญญา  วงษ์อินทร์จันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
892 เด็กชายชินาธิป  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
893 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตริอริยสัจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
894 เด็กชายปราญชล  สันติวรากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
895 เด็กชายณฐนนท์  วรหาญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
896 เด็กชายศิวัช  จารุรัชตพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
897 เด็กหญิงวีรดา  เบ้าสาทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
898 เด็กหญิงจณิสตา  ตระกูลสันติรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
899 เด็กหญิงชนัญญารัตน์  ธงภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
900 เด็กชายภาดา  จักรเมธากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
901 เด็กชายพศิน  จันทน์แดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
902 เด็กชายภวิศ  ปริวัฒนศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
903 เด็กชายธีระธรรม์  หอประเสริฐวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
904 เด็กหญิงพีรญา  ภัทรกิจกำจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
905 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
906 เด็กชายวชิรวิทย์  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
907 เด็กหญิงวริศรา  สิทธิจิรพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
908 เด็กชายรชต  วงษ์วิจารณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
909 เด็กหญิงครองขวัญ  สมดีวีรเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
910 เด็กชายจักรภัทร  มณีโคตม์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
911 เด็กชายพิสิษฐ์กรณ์  บุญเกษมสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
912 เด็กชายกวินทร์วิชญ์  สัชฌุกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
913 เด็กชายชยพล  เนียมกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
914 เด็กชายภพประภัทธ์  มั่งคั่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงปาณิสรา  รักไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงภัทรวดี  สนิทเชื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงนภสร  จันทรประทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงสรวีย์  อำนวยวิเศษโชค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงเกล้ากมล  กุลดิลก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงกวินธิตา  อนามบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงภคมน  แสนชัยธร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายภูวเนศวร์  ขาวกุญชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงวรวลัญช์  ซื่อศิริสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงพิชชาภา  ตริยางกูรศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายวีรากร  ระวีกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทวีรุ่งศรีทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายวีรภัทร  เบ้าสาทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายวรภวัต  อ้วนไตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงประณยา  มาโนฮาราน สืบสีสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายปุณณัตถ์  ศิลาเกษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงสุรดา  ศุภดล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงณณภัทร  ศิวะศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงณัฐรวี  ภิรมย์ไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เศรษฐวรเมธากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  จันทร์เจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงธนพร  เลิศมงคลพัชร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงจิดาภา  พื้นแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายพลกฤต  จัตุชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายณภัทร  นิลผาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงฐิตารีย์  จันทร์เทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงปุณณภา  ลิ้มธนาคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงธีมานันท์  แก่นศักดิ์ศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายธรรชนนท์  โพธิตะปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงนริฌามน  ฉัตรเวทิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กชายไรวินทร์  รุจิเกียรติกำจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงปาณิดา  พิมพจักร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กชายกรพรหม  ชนะบำรุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงภัคจิรา  เลาลัคนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงฐานิตกานต์  อนันต์รักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงฟ้านำพร  รุขพันธ์เมธี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กชายธัญธรณ์  จิรชัยศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงธนัญญา  เตรียมเเวชวุฒิไกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สฤษฎีชัยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายพิรชัช  อังคณาวรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายปรีชานันท์  ลีพัฒนวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายนนทกร  แนววิลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายธนเสฐฐ์  กิตติวรรธโนทัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายภคิน  ขุมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงยอดขวัญ  พงศ์พิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงชัญญา  พินิจการุณเนตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายวรัท  ลิปิพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงธนพร  หงส์วิลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายวัชรวิศว์  น้อยเมล์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายพศวีร์  นานอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงธัญรดี  หอประเสริฐวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลมสอาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายธนวรรธน์  คทาเหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายภัครินทร์  ลีไตรรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 นางสาวพรชีวิน  ปัจจะวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 นางสาวพิมพ์มาดา  แดงวิบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 นางสาววรินทร  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 นางสาวรัญชณัฐ  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงประภาพร  แดงมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงณชนก  เซียวศิริกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายขวัญเกล้า  รัตนเหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงภัคภร  สีตลพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายกฤตภาส  หินเธาว์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายศุภณัฐ  เรืองชัยจตุพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายณภัทร  จารุรัชตพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงณัฐวรา  จันทร์วรชัยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายศิวณัฐ  เวียงดินดำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงปลายฟ้า  ทองเครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงศุภกานต์  เกียรติเฉลิมคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 นายธีรเดช  นิลแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายพีรวิชญ์  อุทัยธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายนภ  ภัทรรุ่งนิรันดร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายธนกฤต  อาภรณ์แก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงณิชาภา  สัจจพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทินตะนัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงอรณิชา  โสภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงจิรภิญญา  ปักกาเวสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์วัฒนาเสถียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขเกษม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 นางสาวพิมพ์ชนก  ทองแจ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงศิรดา  ศิริเหล่าไพศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายพงศ์ปณต  ธรรมวาริน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงกฤษฤดี  อัศวจิตต์ภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายปฏิพน  โนนใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายณัฐวัฒน์  วิชญชีวินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายภูริพัฒนกุล  ภูริศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายภูมิพัฒน์  วิชญชีวินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 นายธรณ์  เอกทัตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายพิชญุตม์  โอภาโส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงประสิตา  จันทร์ฉาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายจิรวิชญ์  สุขสงวน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  จันทะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วชิรศิริกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงวลัยพรรณ  สร้อยแก้ว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงกัลญาญ์รัชต์  เหมะธุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงรชยา  ฉายวิชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทะนันต์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กชายกันตธี  เสรีมานะกิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กชายศุภกฤต  แก้วจันดา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กชายฐิติภัทร  ธงยศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กชายเกียรติภูมิ  บุริสตระกูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงภัณฑิรา  เวทศิลป์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงวรัมพร  สมรส โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กชายณปกป้อง  นะวะมวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สารกูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กชายประกฤษณ  ริมไธสง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงธัญชนก  ภูสดสูง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงฐิติพร  โคตรศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงจณิสตา  บุญอนันต์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กชายยศวริศ  สีวันดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กชายปิยวัฒน์  แสนโคตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กชายสิระ  พุทธารัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กชายปิโยรส  ปิยะนันท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงพิยดา  นามจูม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดรละคร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิศิลป์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญทิพย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กชายจิรทีปต์  สกุลเผือก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กชายอธิบดี  ยานะนันท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงอธิชา  ชมพุทธกนก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงญาดา  พัฒนานนท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงนันท์นภัส  ต้นสีนนท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
1038 เด็กชายรเณศ  วภักดิ์เพชร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงพิมรภัทร  แฮนเซ่น โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กชายณฐกร  วัฒนกิติกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1041 เด็กชายธีรเมธ  สุวรรณสม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กชายโชควิวัฒน์  ทัศนนพนันท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1043 เด็กชายภูเบศวร์  กอบเกื้อรวยชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1044 เด็กชายอชิระ  นามมนตรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กชายแทนคุณ  โพธิ์ดา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงบุญยาพร  โชติกวี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1047 เด็กชายเมธาสิทธ์  พันเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงสุภารัตน์  ขุมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงปารัช  จรูญเวชธรรม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงจอมขวัญ  งามยิ่ง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กชายธนวัต  สีตะสุต โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กชายภาคภูมิ  จูมเกษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงณัฐนิชา  ซุยทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงธันย์ชนก  หนูบุญ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กชายสุรพัศ  ศรีจินดา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กชายชิษณุพงษ์  สอนสุภาพ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงณัชชา  พาลี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงปรีญาวัสส์  ขนิษฐวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงพิชชาภา  โชติจิตร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ยุดกลาง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1061 เด็กชายธนากร  ป้องซ้าย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1062 เด็กชายปัณณวิชญ์  ฤทธิตา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1063 เด็กชายทยากร  พัดสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กชายภาคิน  วิชิตวรกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กชายอิทธิพล  เจี้ยมเด้ง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กชายกิติทัศ  สุรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กชายสุรวัศ  นะวะมวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กชายวัชรพงศ์  วิโนทก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงณปภา  อริยานันทพงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงกนกพร  คับพวง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงทักษพร  พลเมือง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงรัตนนารี  ซ้ายขวา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงกวิสรา  พันเดช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงดลชนก  เพียงงาม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงณัฐจิราภา  สายธนู โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงชนิดาภา  สุนทรสนิท โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงเพชรชมพู  ช้อยชด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กชายกฤษฎา  วิชัยคำมาตย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กชายสรวิศ  บุญสุภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กชายสันฐิติ  สมนาแซง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กชายกิตติพัศ  วงษ์ศิริ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงปุญญิศา  พึงประภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงศศิธร  แก้วดอนหัน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กชายธนพนธ์  ทองวงษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1085 เด็กชายจิรกิตต์  หนักคำผง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กชายวชิรวิชญ์  ทุริวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กชายภาคิน  นาคทองอินทร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1088 เด็กชายธนพัฒน์  แก่นเชียงสา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กชายนวคุณ  ภูมาสี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กชายกิตติพศ  ตรงต่อการ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กชายนราวิชญ์  ผางจันทร์ดา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กชายวัชรพงศ์  จันทโกสิน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กชายภิรมย์ภักดี  อภิรมยานน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กชายสรยุทธ  อินนันชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กชายปัณณวัฒน์  คำยา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กชายศวัสกร  แซ่จึง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงกาญจนพร  พันธุมา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงจันทธิรา  หลุ่มไส โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงชญานิศ  มุกพิมาย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงรัตติกาล  วิสูงเร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  วงศ์ศรีธาตุ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงเบญญา  อรุณไพศาล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงพัชรินทร์  ขุมนาค โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงสุวิชญา  ธรรมนิยม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงสุธาศิณี  คฤหัสถ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1106 เด็กชายสุวิจักขณ์  เขียวเพชร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1107 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วสีนวล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1108 เด็กชายศุภชัย  ชาวระ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1109 เด็กชายนันทวัฒน์  วรรณสันต์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงบุศรินทร์  กองพีระ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงสุรภา  เงินทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงสริตา  โพธิกมล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงยลดา  ฆามานันท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กชายชิษนุพงศ์  ปิยะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กชายศุภสินธุ์  แก้วอมร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กชายธนากร  มูลคำกาเจริญ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1117 เด็กชายมหัทธโน  เลิศเสถียร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กชายธีร์นโชติ  ช่วยหาญ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1119 เด็กชายติณณพัฒน์  เสนาวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1120 เด็กชายรัฐศาสตร์  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1121 เด็กชายภูปกรณ์  นนพิจิตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงพูลทรัพย์  ดาทุมมา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
1123 เด็กชายอิทธิพัทธ์  หาญสุริย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กชายกิตติศักดิ์  อังศุเกษตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กชายวรวุฒิ  บุญจันเชย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงภัทรธิดา  ดอนบรรเทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กชายเขมทัต  วัฒยุ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กชายกันตภณ  สุขดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
1129 เด็กชายพัทธนันท์  สถิรวงศ์วรรณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
1130 เด็กชายเกียรติพงศ์  โคตรโย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงสุรดา  นันต๊ะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงพรธิรา  วงษืลาษี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงปภาวรินท์  หยาง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงรินทร์ปภัส  สัมฤทธิ์ยากรณ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
1135 เด็กชายภัทรจาริน  จรทะผา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ด่านซ้าย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
1137 เด็กชายบุรินทร์พศ  สีวันดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายพงศกร  ขำตา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายวีรชิต  แก้วบุญเรือง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายปฏิภาณ  ชาญสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายบุญฤทธิ์  คงกล้า โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุรานนท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายวารุจน์  พรมทองมี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายมิ่งกมล  เพียรทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายพีรดนย์  เทพกิจอารีกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงคเณพร  วรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงธนพร  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พฤทธิพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงวรรณรดา  วิรักษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงชญาณี  โสดาวัน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงฐิติภา  ประจันตเสน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงปาณิสรา  อิทธิกุลทวี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงธัญชนก  ราชภัณฑ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงวนัชพร  ฤทธิ์ชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงอัยยา  กัญจนานภานิช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายโชคสิทธินนท์  พลสามารถ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงมนัสพร  ละท่าแก้ว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงธัญชนก  ปริวัตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงภาสินี  ทัตตานนท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงยศวรรณ  เพิ่มวิไล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงจิรัชยา  ไชยตะมาตร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงปนิตา  มูลเหล็ก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงกชพรรณ  วรวงค์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  แก้วโนนตุ่น โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงจูเลียนน่า  มารี พิลาวัน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บรรลือ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงวัสสิกา  สุขดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงนิติพันธ์  สายโยธา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายวีรวิชญ์  พลสงคราม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายณัฏฐ์  หีดขุนทด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงปวันพัสตร์  วงษ์จันทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีวิชา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงสุตาภัทร  นะตะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงปัญญณัฐ  จอมแปง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยงกำลัง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงพรชีรา  ทองครไทย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงณัฐรัมภา  บุตรศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงธนพร  หลวงวิเศษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงคนัสนันท์  ศิลากุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงภัสสร  ภัทรวดีลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายเมธาพัฒน์  มาชา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายธีทัต  สมานุหัตถ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายญาณวรุตม์  สำราญพิศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายลภัส  โยวทิตย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงดวงกมล  ยอดสะอึ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายธีรภัทร์  โนนทนวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงณัฐณิชา  จรทะผา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายณัฐกร  ประจวบมอญ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงกนกพร  ท่าจอหอ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงณิชนันทน์  จรทะผา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงสุภามาศ  ราชแสงพิรุน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงศิริญากร  กองหาโคตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายธนวัฒน์  บัณฑจิต โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายกฤตภัค  ไตรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายธีรโชติ  บุญชู โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายอาทิตย์  พิผ่วนนอก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายรัฐวินทร์  พัดเพ็ง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายฐิติพงษ์  ล้อมทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายเจษฎา  โนนศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายชนาธิป  รัตนประกรณ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายธนากร  เบญจธารากุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายวัชรินทร์  เทวา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงปัณฑิตา  แสนนาม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงพิชญธิดา  ธรรมมาน้อย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงนัทธมน  ภิญญสนธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงนภัสกร  ใจสมคม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงเปมิกา  สามงามยา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงเปรมฤดี  ฤทธิ์ชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงพิชชาภา  แซ่ก๊วย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงศรีสุดา  อาจวาที โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงญาณินท์สุพกา  สินครบุรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงภรติพร  ขันทะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายจตุรภัทร  บุตตะโคตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายก่อกุศล  บรรลือ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายพงศกร  สุวรรณคาม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงณัฐวิภา  นามมูลน้อย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายก้องกิดาวิชญ์  ศรีประวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงประภัทรสร  สุวรรณสม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงเมธาพร  ชมภูสว่าง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงศุภกัลยา  ตังตระกูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงสิรารมย์  ซ้ายบุรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายศิววงศ์  สิทธิศิริสาร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายบุญชนก  ซื่อตรง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงรุจิราพร  โคหนองใฮ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงกวินธิดา  สุระชาติ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายคณิศร  แพทย์กิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายศุภกร  ดวงพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายปฏิพัทธิ์  ใจธรรม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายอธิวัฒน์  โยธาสมบัติ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายธีรดนย์  ฉิมหลวง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายกบิลพัสดุ์  แสงไสย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายธนโชค  ศิริกาล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายพนธกร  ภูหนองโอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายเตชินท์  หีบสันเทียะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายปกป้อง  หล้าสุด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายวทัญญู  พุทธา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายสมิทธิ์  มากทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงปิ่นประภา  สุวอ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงปฐมาวดี  สุดแสง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงภควดี  เสรีรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงญานิศา  รังคะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงณธิดา  รัชโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงณัฐรินีย์  วรกิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แสนประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงพีรญา  แฝงฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายจิรวัฒน์  ชัชวาลรัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายปีติกร  นันตะเคน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายวีระวุฒิ  เสนาสุ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายคิรากร  แสนสุภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายกิตติพัฒน์  ด่านซ้าย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายดวงกมล  ชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายธนากร  ชัยพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายธนโชติ  ขยันจิตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายคณพศ  มูลกัน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายเทวราช  แก้ววันทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงวิภาวี  พุทธสอน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงชญานิศ  ขุนอนุกูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงกนกทิพย์  ไชโย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงพัทธนันท์  ภาคถ้อย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงภัทรธิดา  โคตรสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงวิศิษฎ์ศิริ  กมลสินธุ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงกชพรรณส์  บุญยธนศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงกวินตรา  กินรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงณปภัช  สีตะโคตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายปรีดาพร  ภูมิเพ็ง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงศุภิศรา  คำญา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงอิศราภรณ์  อินทจักร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงพิชชากานต์  คณากุลพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงพุฒิตราพร  สิมลา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงกรกช  อุตมูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงสมฤดี  ลมสมบุตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงฌัญฌา  หัศจำนงค์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีดาธรรม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงอริสรา  มาสมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงกุลกิติกร  รสหอม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงคริษฐา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ราชบรรเทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายกิตติภณ  คงศิลา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายธนศาสตร์  พวงผกา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายประดิษฐภูมิ  ชนไฮ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายวชิรวิทย์  อ่างยาน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายสุวิชาญ  วชิรสุนทรพจน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายปฏิภาณ  หลีสกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายอดิศักดิ์  อัครฮาต โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายกฤติพงศ์  เพิ่มวงษ์มาก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายปิยกรณ์  แก้วขาว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายจิรภัทร  ขึ้นนกคุ้ม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายธัชธรรม์  ภักดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายภูวนัย  ปานวิเศษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงจิรธิดา  คำชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงชณิสรา  พันละนัน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงปิยาพัชร  แสนพิมพ์พา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงพรปวีณ์  กัณหา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงพัชราพร  เงาพระฉาย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงพาขวัญ  วอแพง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงวณัชญา  สามสี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงวิลัยรัตน์  ภูลายขาว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงเขมจิรา  ลิขิตวงศ์ขจร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงแทนขวัญ  คิดรอบ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงปมิตา  จันทดวง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงปัทมนันท์  ศิริสุภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศรีพุทธา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงกัญจน์อมล  แพงคำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงปิ่นนภา  หงสกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงมณฑิรา  ไพรพา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงฉัตรณิชา  เสนากิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงรุ่งทิวา  วิชาชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงธนัชชา  ขาดรัมย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงภัณฑิรา  ตาเมือง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ผลินยศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงศิรภัสสร  ใจชื่น โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ภาโสม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  จันทะบุรม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ห่มขวา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงบุณยานุช  ลุนบง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงปรียากร  ลินทมาตย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงอารียา  ฝ่ายดำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงกัลยาพร  เหง้ามูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายกิตติภูมิ  สืบปาละ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายเอกสิทธิ์  เหล่าสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายธนกร  ขยันจิตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงวัชรดนัย  ดอนมะยา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายธนกฤต  ฉลูทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายธนวัฒน์  แกะเฮ้า โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายแสงสุรีย์  สุดดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายธนกฤต  ดั้งดอนบม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายศุกร์สัน  ไชยา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายปุญญาพัฒน์  แพงงา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายชวกร  บุพิ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายศักดา  บุตรโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายสุภวัตร  ชาสิงห์แก้ว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายไกรวิทย์  ศรีทาโส โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายธนบดินทร์  อนุศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายณรงค์พล  สาป้อง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายศิลาดล  สุมาลี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายสัณหวัชร  อินทรเทศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายเตชินท์  กองโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงสุภานันท์  จิตระบอบ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  จันทะโยธี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงนลินนิภา  จันทร์โสภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายสุดเขตต์  สอนประเทศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดอนมะยา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงพรพิมล  ปฐมสกุลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จตุรัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงศุภิศรา  นนพิภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงธิดา  ชมพุทธกนก โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายธนกฤต  แสงมณี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายศุกลวัฒ  วรชาติชยางกูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายภาณุวิชญ์  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายกรธนา  รินทะไชย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายภัทรพล  ศรีเมืองเฮ้า โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายไกรวิชญ์  แก้วสีนวล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายณรงค์ชัย  จอมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายยศพร  อนะคร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงปวิศราภรณ์  ประจันตะเสน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงรุจิรางค์  ชูศรีโฉม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงธนพร  พุฒซ้าย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงภัทรวี  ศรีณรงค์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงชญานุช  ทัพซ้าย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายรัฐปการ  คชสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายพยัต  ทนทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายณภัทร  พลทรักษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายศุภากร  จันทะบุตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายฐากูล  แสงอรุณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายจารุพัฒน์  ปรื้มใจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายพชร  พิมพ์ตา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายจีรเดช  รัตนวรรณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผ่านจันทร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายธฤตวัน  พุทธเสน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายภูบดินทร์  สินธร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  ปลายกลาง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ประดับกิจ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงณิชชาภัทร  มนัส โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงวรณิชา  อ่อนประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงเอมพิกา  ราชตราชู โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายพีระพัสตร์  บุตรศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายศฤงคาร  รังคะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายศรา  ปัญญา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายณัธกานต์  สุภานันท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายวิทวัส  จาริชานนท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายสุวัฒน  สวามิ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายอนุศร  คำภักดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายธนเดช  ศาตร์พงษ์พันธ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายยุทธิชัย  ทิพย์เนตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายฉัตรนิมิตร  นามแดง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายธนิสสร  คำราช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายประสิทธิ์  ผงเผ่า โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายปราชญ์  จันทร์เหนือ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายสรวิชญ์  ดรรักษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายกฤษณะ  สะตะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายขุนพล  ปักสังคเน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายเดชดนัย  ศรีอุดม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายนันทภพ  แสงตามี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายนิติธร  พิลา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็งค่ำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายศิริพงษ์  สุจริต โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงธมนวรรณ  วงษ์สีหา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงธฤษวรรณ  นุราช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงนฤมล  วิลัยพิศ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงปกิตตา  บูรณะคาม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงวรางคณา  ลาม่วง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงศิริลดา  สาหร่ายพงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงปานฤดี  ด้านคำมี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงวัชภรณ์  พิสุทธิเลิศมานะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงดวงเนตร  คำภูเวียง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงวันพรรษา  กรมน้อย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  วิจารวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงณัฐนันต์  เมืองเก่า โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงเบญญาภา  กุลจันทร์ศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงพัณณิตา  ดวงบรรเทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงเพชรรัตน์  จ่อยพันนา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงภัทราวดี  แสนแป้ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  สุวัฒน์ศรีสกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงณิชนันทน์  เหง้ามูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายกวินท์  หนูเวียง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงวงศ์วรัณ  สุริวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงชณิกาญจน์  บุตรภู โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงปานฤทัย  ใจตาง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงนวพร  ศรีรักษาพล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงนลินนิภา  สมบัติ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงภูริชญา  ดวงทองมา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายวุฒิชัย  แสนนามวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายกวินวงศ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงณัฐณิชา  เม็งดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงกัญญาณ์ริญ  รุ่งแสง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงนิลญา  เวียงวัง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงมะลิวัลย์  วิชาชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงธีรนาฎ  ฉายาพิทักษ์กุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงพรธิรา  แสนซิน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงอินทิราพร  อุตสาหะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงพิณภัคธิณี  คุณทะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายสรภพ  ไผ่ล้อม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายพิชาญเมธ  กัณหา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายธนภัทร  เหลาเกลี้ยงดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงธัญญารัตน์  หีดขุนทด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อานจำปา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงทักษอร  คนคง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงสรินทร์กานต์  เหมะธุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงกัลยกร  รักษาราช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงพิชชานันท์  อ่อนดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายภาสกร  ขมวดทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายญาณวุฒิ  พระคุณ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1444 เด็กหญิงสิริณิชา  ผลวัฒนา สุวรรณโค โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1445 เด็กหญิงไอริสา  ยศธิพานา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1446 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  เทพรังสฤษฎิ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธีรเกียรติศิริ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1448 เด็กหญิงอัจฉราพร  นาคชู โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1449 เด็กชายจักรภัทร  สีหาบัว โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงณิชนันท์  โพธิรุกษ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1451 เด็กชายธีรภัทร  โตกลาง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1452 เด็กชายรัชกฤช  นาคมะณี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงวนิดา  ผาจันทา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1454 เด็กชายชัชภณ  แก้วศิริขัณฑิต โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1455 เด็กหญิงกตัญญุตา  โชติพินิจ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงสามินี  จำปาม่วง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1457 เด็กหญิงณัฐิรา  นามปาน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1458 เด็กชายจิรภัทร  ศิริสำราญ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1459 เด็กหญิงอัญวีณ์  ธรรมรุจิราพงศ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1460 เด็กชายสรกฤช  จอมคำศรี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1461 เด็กหญิงวรัชนันท์  บดินทร์ชัยสิริ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1462 เด็กหญิงเบญญาดา  ทัพโยธา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1463 เด็กชายกฤตยชญ์  สิทธิวัง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1464 เด็กชายธนภณ  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1465 เด็กชายบุณยกร  ขันทอง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงอธิชา  พรพิรุณโรจน์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงธิตยา  สมณะ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  กองศิริ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงอมรภสุ  ไชยรัตน์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงบุณยานุช  มะลิซ้อน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1471 เด็กหญิงพรพิมล  ฤทธิ์สยาม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงกวินธิดา  บุตรโพธิ์ศรี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงขวีวรรณ  วงศ์จะมาศ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1474 เด็กชายรัฐพล  เลียงชัยศิริ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1475 เด็กชายจักรพรรดิ์นิยม  ขันตี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงพิชญาดา  ไพคำนาม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1477 เด็กชายธรณ์ณพล  ธนธัญญ์กนก โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงปวรินทร์  พวกพระลับ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1479 เด็กชายปฏิพล  ถามุลตรี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงปัญฑิตา  ทัพพิลา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1481 เด็กชายปรเมศวร์  อันภักดี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1482 เด็กหญิงนพเก้า  ปรินทร์ทอง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1483 เด็กชายวิชยรัตน์  เลาหรุ่งชัยฤทธิ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1484 เด็กชายณฐพัฒน์  อุตตมัชวานิช โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กชายอัครนิล  ทุมมา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1486 เด็กชายธนพนธ์  ศรศักดา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กชายวยัสย์  หอมหวล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1488 เด็กชายสิงศิษย์  พรหมศรี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงปิญณัฐ  บงแก้ว โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงญานิกา  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1492 เด็กชายณฐกร  ด่านซ้าย โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1493 เด็กชายปุญญพัฒน์  ไชยพร โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1494 เด็กชายศุกลณภักษ์  วงศ์จะมาศ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
1495 เด็กชายธนวินท์  รุ่งสาย โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงขนบพร  นวลดอกรัก โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กชายวิชยุตม์  บุระคำ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1498 เด็กชายกฤษฎา  พลวิเศษ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กชายภูวกร  มูลเหลา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงสุภณิชย์  ทนก่ำ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงนภัสกร  ศรีบุระ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายพัทธ์นันท์  รัตโนภาส โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงกวินธิดา  อุทายาท โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1504 เด็กชายอนิก  นิยมบุญ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายวชิรศรณ์  ภูกัน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงชนาภา  ถมหนวด โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายเลิศวรรธน์  บุญหล่อ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงพรนัชชา  ผงสา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายสิรวิชญ์  ขานทะราชา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงปวริศา  สุพรรณ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงสุพิชญา  ผาจันทา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงธยาดา  จันทร์โฮง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงสุชญาดา  แสนไชย โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ผกากอง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายชลกันต์  เสียงล้ำ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เหล่าพิเดช โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายอครา  สาพูนคำ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายเชาว์วรรธน์  ภูครองเงิน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงพรธีรา  งามศรี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายธนกฤต  แสงผลส่ง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายปวริศร์  ชัยชมภู โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงวรินทร  อินหาดกรวด โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายพัชรณัฏฐ์  สำนักวงศ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายพสุมนต์  ไชยพิเดช โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายณัฐกิตต์  เครือมา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายอิทธินพ  รุ่งวิชญาเกษม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงสุพัทธ์ธีรา  ดาวศรี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงณัชชารีย์  โครตศรีวงค์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงจิรัจฌา  พุ่มมี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายนพดล  ทาแก้วน้อย โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงบุญนิสา  เจริญศิริ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายปุญญพัฒน์  โพธิ์หล้า โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายนิธิกร  ไชยราษฎร์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายพีรพล  บัวแดง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายกันณพงศ์  นนทะชัย โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงพิชามญช์  มาตราช โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วเขียว โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงสิริกาญจน์  คำพิทูล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายอนาวิล  ไชยแสน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายคัมภีร์  พันธุ์บุตร โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงปุณยวีร์  ไสวดี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายพชร  พรมมี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายภัทรพล  อยู่สุข โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายเกรียงไกร  ประทุมมา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงวรรณวณัช  สีดาภูด โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงปริชญา  โคตพันธ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายภัทรพงศ์  ปุตุลง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยหงษา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายธีรศักดิ์  สมประสงค์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายกิตติพัศ  สิงห์เหลือ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญจวง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงธัญญาพร  หงษ์ทอง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายณัฐพล  โชติตชัย โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายพุทธศวรรษ  แถนสีแสง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายวีรภัทร  เวียงนนท์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายนรบดี  ดวงตา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายกิตติพิชย์  เสนาธง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงวรภัทร  อนุกูลประเสริฐ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายจิรวัฒน์  ข้อยุ่น โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงจุฑามาส  สาลุด โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายพีรวิชญ์  มะยุรลักษณื โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายณัฐชานนท์  สุโพธิ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ปุ่ม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงสิตานัน  คะศรีทอง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงทิพมณฑา  ค้าขาย โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงกัญญณัช  วิทยาวุฒิอนันต์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายจิรวัฒน์  บึงล้อม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายแกงเขียวหวาน  ขวาลำธาาร โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงพิชญธิดา  พันธุ์ศิริ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายจิรฐา  จันทนสาร โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงทัศณีย์  คำมุงคุณ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายปรมัตถ์  ทรายสะท้อน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงลลิดา  สียาไง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงรสสุคนธ์  สายบุญ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงนริศราพรรณ  นามสุวัน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายวราวุธ  โพธิรุกข์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายสุภิวัฒน์  ลุนสา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายกันต์กวี  โชติกวี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายชนกันต์  การุณ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายภูดิศ  สุนประสพ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงสีวิกากาญจน์  พันธ์ชูจิตร โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายภคพล  ขวัญปาก โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงขวัญดาว  จ่าเมืองฮาม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงมารวย  พรศรีระ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายณฐมงคล  วิรักษา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายกูลคูณโชคจ์  ศิริเต็มกุล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงธนิษฐา  ขลังวิเชียร โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กชายเนติชาติ  เมษะมาน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงศุภธิดา  ดอนพันพล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงสุชานันท์  เหลาภา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายคีตกวี  โผทองยศ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงพลอยภัสสร  รัตนสุธีระกุล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายบุณยกร  ชุมแวงวาปี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายนิติกุล  เมษะมาน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงณภัทร  โพนสิงห์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายพชร  พืชผักหวาน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงพงษ์ธิดา  สาระบูรณ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงจินห์จุฑา  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงสุพิชชา  หานนท์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงโสภิตสุดา  มีศรี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงชัญญณภร  จูมพลภักดี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงพิชญาภัค  สุดวิเศษ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายอิสรพันธ์  พิลาจันทร์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายพัชรพล  โป๊ะประนม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงปรียาดา  ถิรกุลสิริ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายจิรพงศ์  บึงล้อม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงจิรภิญญา  จันลา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงลภัสรดา  หงส์กาญจนกุล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงพัชฏาภรณ์  ไกรษรศรี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงศิรประภา  แสงประกาย โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงสุธัญญา  ถิ่นวงษ์เกอร์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายชวัลกฤติ  หุมสิน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงปภาวรินท์  กองจันทร์ดี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายศิกษก  ดวงขุนลา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงณฐมน  โคกสันเทียะ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงอัญชลี  แดงน้อย โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงนรมน  สายัณห์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงธัญกร  หอมหวล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กชายกฤษฏ์  แสนราชบุตร โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายศุภณัฐ  เมืองสุข โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กชายเลิศวรรษณ์  มาสพันธ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายเสกสรร  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายธนพล  ทองหวาง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายเฉลิมวงศ์  ภูพรม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายก้องภพ  หงษ์คะ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายฐิติกร  มูลศรีละ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1627 เด็กชายพงษ์ปภัสร์  สิมลี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1628 เด็กชายอภิรักษ์  สิมมาทัน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายศิวพงษ์  แก้วไตรรัตน์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงสุภจิต  สทรรัมย์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงกรินรัช  วงศ์นิคม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงอรัญญา  ทองคำมา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีมูลตรี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงจิรัชญา  ดุลลาพันธ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงกานต์ติมา  รัตนพลที โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงญาณิศา  โพนสิงห์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงศศิมาพร  จันทร์พุธ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  จามเกษม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงวรรณวร  อาจน้อย โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงสิริธาร  หนูพรหม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงพาทินธิดา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงประภาภัทร  ขวาลำธาร โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ขาวอ่อน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงธิดาวรรณ  กล่อมจอหอ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงบุษกร  ไหวพริบ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงปิยะนุช  ไสบาล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงญาณปภา  เผ่าภูรี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงภัคธีมา  นาเทเวช โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงชลดา  สีสม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงรุ่งระวี  วงศ์สว่าง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายชยานันต์  จาระศรี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงประภาดา  แซ่หว่อง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายชุติเทพ  วสวานนท์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงญานิศา  ศรีสุนนท์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กชายปุณณภพ  ทองโป้ย โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงสุภัสสรา  พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายพรหมบดินทร์  สมปัญญา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายชนาธิป  มาตมูล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายพิริยกร  กล้าหาญ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงณัฐิตา  พันธุชา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงเทพธิดา  ศรีกันหา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงพิชชาภา  คำประชม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงวริศรา  ฤทธิ์รุ่ง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1664 เด็กชายชัชพิสิฐ  อัตภูมิ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กชายทองประทาน  มงคลรัตน์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงรุ่งนภา  วรรณภาส โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กชายทักษิณ  ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กชายภานุกูล  พลนิกร โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายอาสาฬห์  ปฏิเวทย์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายอริยกรณ์  นันททรัพย์วสุ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายบุณยภู  ขันทอง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงวรัญญา  บุญมี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงนิภารัตน์  ไชยเดช โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1674 เด็กชายปภังกร  ศิริธรรมจักร โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงขวัญจิรา  โสภา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  เพ็งแสน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายกิตติพิชญ์  บัวเขียว โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1678 เด็กชายณัฐนันท์  ศรีโยจารย์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1679 เด็กชายปรวัฒน์  แสนมาตร โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงพลอยแพรวา  พลศรี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงธมลวรรณ  โคตรชุม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงชนิดา  จันทร์เพี้ยฟาน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงกวิตา  มณีโชติสกุล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงกัญจน์พิชชา  ศรีโนนม่วง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงกฤตากานต์  แสนแสง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงศตพร  ขีดขั้น โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงโชติกา  นันทา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงวรันลักษณ์  ใจเที่ยง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กชายจิรภัทร  สุนาทัย โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงรัชฏพร  ขวัญปาก โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงอชิรญาณ์  โคตรนรินทร์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายกิตติภพ  จันมะโฮง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายทวิชา  แสนเมือง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายกฤษฎ์  วิทยเวทย์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายศิรสิทธิ์  จันทร์สุพรม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กชายคชาธาร  ชำกรม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กหญิงปวริศา  สมทอง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงโมรียา  หาญธนะสุกิจ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงสุธีมนต์  กองดิน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กล่ำโพชน์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงวัสสิกา  นาคำมูล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงพรพระจันทร์  ชวเดชารัตน์กุล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงสุภัสรา  อินทร์หอม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายเหมรัศมิ์  เคหะฐาน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายพงศกร  ดลรัตน์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงชยาภา  นำใจสวรรค์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1707 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณธาร โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงศิรดา  โชคศิรกาญจน์กุล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงกิติยา  จันมะโฮง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1710 เด็กชายคณิศร  แสงแก้ว โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงวีรภัทรา  โกษาแสง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายพงศภัค  ผิวคำ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงฉัตรธีรา  คงประเสริฐผล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายสิทธิโชค  โทแก้ว โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายศุภโชค  วงศ์ทองเจริญ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายเฉลิมชัย  มินญานนท์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายภัทรพล  ชนชนะชัย โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงณิชารีย์  เปรินทร์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงรวีชญาพ์  ธุระกิจ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายวงศ์กร  กุสันเทียะ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงปาณิศา  แก้วพิลา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงพรวิภา  วันไชย์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงภัทรานิฐ์  ดรปัญญา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กชายอัษฎาวุธ  ผิวผ่อง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายณรัฐกรณ์  วัชรินทร์รัตน์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงประติมา  ตรีศาสตร์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงประกายขวัญ  ศิริคำพันธ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  สุธิตานนท์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงภคินี  แป้นพะเนา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กชายธีร์จุตา  ไวโสภา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กชายกิตติพงศ์  เล่ห์ศิริกุล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงสิริวิมล  อุดมดี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กชายภูชิฐ  สังหาวิทย์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงกรชกร  ม่วงน้อย โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กชายพีฒทัศน์  สีชาแอน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  กันพิพิธ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงไอริสา  ชาติศักดิ์ยุทธ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายธนากร  พูลเงิน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงฐิติกานต์  วงอินจันทร์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายปิยะวัฒน์  ไชยดี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงริษฎากร  คนอาจ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงจรรยพร  นามโยธา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงอารดา  อาปาหัง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงชลธิดา  ภูละยาว โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงนลินรัตน์  แพทย์ประดิษฐ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงธันย์ชนก  อันอามาตย์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงสุรัตดา  ติ่งหมาย โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงฟาริดา  นครแก้ว โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงศุภานิช  สีนาจ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายอินทัช  จันทวงค์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1751 เด็กชายณัฐพงศ์  เมืองจันทร์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงสุริย์วิภา  สาทิพจันทร์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายณฐวัฒน์  นิคง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงณัทพอเพียง  สุนทรพิทักษ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงณขวัญ  อารีเอื้อ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงสุธาริน  อักฌราศิวะโรจน์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายธนภูมิ  ศรีรัตน์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายภูผา  มาสิงห์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1759 เด็กชายรวิวัฒน์  ศรีเคน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงจิราภรณ์  มูลนานัด โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงญาณิศา  อุ่นใจชน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริอาวัลวงษ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1763 เด็กชายอรยวัฒน์  เสาทอง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กชายศุภเสฏฐ์  ปรินทร์ทอง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงวาศิฐ  มหาพฤกษ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงปัณณพร  สูงนารถ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1767 เด็กชายเตชินท์  ธรานนท์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงสุชาวลี  บุญยานันต์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงภัทราภา  มหานิล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1770 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  ไชยะอินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1771 เด็กหญิงพัชรพร  มหาวัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1772 เด็กหญิงกัญญาภัทร  จันทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1773 เด็กหญิงธรรมธิดา  วัฑฒกานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1774 เด็กหญิงปรมินทร์ตรา  จันทร์ขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1775 เด็กหญิงข้าวทิพย์  ทบถ้วน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1776 เด็กหญิงณัฐวรา  ไชยชนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1777 เด็กหญิงมนัสนันท์  โรจน์เพียรธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1778 เด็กหญิงพิมพ์พจี  บุษบา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1779 เด็กหญิงสรณ์สิริ  พรเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1780 เด็กหญิงชิษณุชา  ครูโคกกรวด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1781 เด็กหญิงณัชริญา  เปรมบัญชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1782 เด็กหญิงณภัทร  ต้นติธีระธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1783 เด็กหญิงศศิประภา  โพธิ์มา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1784 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ดียา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1785 เด็กหญิงปณิดา  ชัยเชาวรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1786 เด็กหญิงปริยากร  ตะโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1787 เด็กหญิงทินารมภ์  ปะระคะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1788 เด็กหญิงนภัสวรรณ  รัตนปรารมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1789 เด็กหญิงอริสรา  บุตรกสก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1790 เด็กหญิงธารกมล  จันทร์คำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1791 เด็กหญิงชยลิตา  ศรีจูม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1792 เด็กหญิงปวริศา  ดอนชารี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1793 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สาบุตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1794 เด็กหญิงสิรินดา  พิมพลชาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1795 เด็กหญิงวิภาวี  ชูเชิด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1796 เด็กหญิงขวัญมนัสวรรณ  ศรีบุญไทย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1797 เด็กหญิงปรียาภัทร์  อนันตรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1798 เด็กหญิงพิชญดา  เจิมมงคล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1799 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุทโท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1800 เด็กหญิงปวริศา  ทิพโพธิ์เมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1801 เด็กหญิงปิญาวดี  คงพิมพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1802 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สร้อยอั้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1803 เด็กหญิงอภิชญา  ศรีชำนิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1804 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  วานรอย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1805 เด็กหญิงพรกนก  สมมุติรัมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1806 เด็กหญิงอารยา โซเฟีย  ดอเฮอร์ตี้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1807 เด็กหญิงพิชญาภัค  ตรีคันธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1808 เด็กหญิงอรปรียา  โทรักษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1809 เด็กหญิงกาญจน์ณัฏฐา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1810 เด็กหญิงสายสุดา  สายสุด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1811 เด็กหญิงธมลวรรณ  กล้าหาญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1812 เด็กหญิงพรญาณี  มหาชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1813 เด็กหญิงโชสิกานต์  ศิริโรจน์กิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1814 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุษบา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1815 เด็กหญิงฌานิฐพัณ  ธนัณท์ตระการกูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1816 เด็กหญิงวรรณวิสา  ต้นกันยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1817 เด็กหญิงสรณ์สิริ  เพ็ชอ้อม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1818 เด็กหญิงปภัสสร  คำสีโห โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1819 เด็กหญิงณิชาภา  อิ่มทั่ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1820 เด็กหญิงอริสรา  เล็กดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1821 เด็กหญิงนลินี  ดีชัยชนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1822 เด็กหญิงปณิตา  ปภาภัทรเศรษฐา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1823 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เกตุพัด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1824 เด็กหญิงปริม  สุทธิประภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1825 เด็กหญิงแคทลียา ซารา  เพียร์ซ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1826 เด็กหญิงวันทกานต์  พุทธคุณรักษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1827 เด็กหญิงซีย่า  ถัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1828 เด็กหญิงสุภัสสร  แสงสว่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1829 เด็กหญิงธนพร  ภาระพงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1830 เด็กหญิงณิชาภัทร  ตรีคันธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1831 เด็กหญิงพัฒน์นรี  พิลาดิษฐ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1832 เด็กหญิงปัณณ์พัฒน์  ใจเงิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1833 เด็กหญิงวิภาษณีย์  เลิศชุติพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1834 เด็กหญิงพรไพลิน  สุวรรณโสฬัส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1835 เด็กหญิงณมน  เพ็งทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1836 เด็กหญิงอภิปรียา  คำภาหล้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1837 เด็กหญิงกชนิภา  อิ่มเสมอ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1838 เด็กหญิงกนกพัชร  บุดดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1839 เด็กหญิงพริบพันดาว  โสตธิมัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1840 เด็กหญิงปภาวรินท์  แสงมีคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1841 เด็กหญิงกุสสรา  วรจริยาสกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1842 เด็กหญิงรติรัน์  ศรีอุบล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1843 เด็กหญิงสุพิชนาถ  กันพิพิธ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1844 เด็กหญิงอติกานต์  ทาละมล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1845 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ค้อชากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1846 เด็กหญิงเบญชภา  แก้วบุญศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1847 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีชัยชนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1848 เด็กหญิงกัลยรัตน์  นพคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1849 เด็กหญิงสุภัสสรา  ประทุมชาติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1850 เด็กหญิงชุดาภัทร์  ชินกร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1851 เด็กหญิงจิดาภา  เกียรตินิรันดร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1852 เด็กหญิงธีมาพร  สุวรรณปิยะกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1853 เด็กหญิงฐานิตร์กาญน์  อุทโท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงเลิศลักษณ์  ศรีสุพรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงรุ่งรัศมี  เสาว์เฉลิม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงศุภสุตา  ภูทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงปภาวดี  ศรีบัวเทพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงฮันน่า  ริต้า แฮมลิง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงปรานปรียา  จันทลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงปริณดา  สอิงทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงเปี่ยมฤทัย  คำมูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  โอฬารวัตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กหญิงพิชญาพร  ชัยคำเพ็ญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กหญิงพัชราภา  รุ่งเรือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีตลารมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กหญิงกีรติกา  เจริญลาภ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กหญิงรุจิกร  สรรพเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กหญิงชนิกานต์  พิมพิสัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงวริยาภรณ์  พลอาสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงกัญจน์ญาณัช  สืบสายอ่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงขวัญรัตน์  สำนวน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1872 เด็กหญิงญาณิศา  สีเห็มทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1873 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปุ่นนิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1874 เด็กหญิงสีน้ำ  แซ่ภู่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อ้วนล้ำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงกุลพัชร  แก่นบุดดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงกัญจนพร  หลานวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงพชรภร  ไชยมีสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงสวรรณฐกรณ์  ฤกษ์เมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีพุทธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงกรกนก  ผ่องมนัส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1882 เด็กหญิงศรัณย์ธร  ภูมิเนาว์นิล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงเบญญาภา  เลิศไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1885 เด็กหญิงฐิดาพร  เนาวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงสุภาพัทธ์  ทัศนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงธยศวรรณ  ถูไกรวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงทิฆัมพร  ชูเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิษย์โรจนฤทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงพลอยประภัส  จันทร์หอม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงธันวรัตน์  ไชยบัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงปรียาพร  บุญกล้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงสุวพิชญ์  แสนกอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงบุญยานุช  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงรมิตา  โต๊ะพันธุ์อนันต์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงรินรดี  คำเสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงศิริปานวาด  ธรรมศิรินิเวศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงปัญญกัญจน์  ขามช่วง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงศศิพิมล  บุตดาชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงนวินดา  พันจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1901 เด็กหญิงพิชญา  ผุยมาตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงวิมลสิริ  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงจิดาภา  พจนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงธัญพิชชา  จันทร์สุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1905 เด็กหญิงพิชญนาถ  พุทธิพรโอภาส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1906 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ศิริโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1907 เด็กหญิงลลนา  เถาว์ชาลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1908 เด็กหญิงณัฐณิชา  จูนก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1909 เด็กหญิงนภัทสภร  เคนจันทึก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1910 เด็กหญิงพชรอร  ธันยากรวรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1911 เด็กหญิงปิยธิดา  สีดาทัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1912 เด็กหญิงกรัณฏรัตน์  อมรเกียรติไพศาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1913 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  วิศิษฏ์เสรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1914 เด็กหญิงลักษิกา  นิติวัฒนวิจารณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1915 เด็กหญิงศิริญาพร  อึ่งชื่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูสมตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงจิรภิญญา  กงวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1918 เด็กหญิงทัศพร  ชดช้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1919 เด็กหญิงเขมจิรา  ตรีนาคพันธุ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1920 เด็กหญิงบุญญาพร  ลาดซ้าย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1921 เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริพัฒน์เจริญกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงขวัญชนก  อยู่หัตถ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงปภาขวัญ  แสนภัทชนัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงนาขวัญ  วีระกุลเกษตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงวนัสนันท์  สุขโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1927 เด็กหญิงนัชชา  ยอดสกุลยิ่งยง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1928 เด็กหญิงปรียากร  อัตตะลัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงพิชญาภา  อึ้งพงศ์เพ็ชร์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
1930 เด็กชายประพัฒน์วงศ์  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
1931 เด็กหญิงนิชาภา  ศรีศรานนท์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
1932 เด็กหญิงเนตรนัดดา  ทองโสภิต โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
1933 เด็กชายบนมงคล  จันท่าจีน โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
1934 เด็กชายแดเนียล  โอมาฮอนี่ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1935 เด็กหญิงยายย่า  เกิดนาค โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
1936 เด็กชายอภิรักษ์  วรรณประสาท โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1937 เด็กชายธีรปรัชญ์  สัจจพงษ์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
1938 เด็กหญิงชนัญชิดา  สวัสดินา โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
1939 เด็กชายรชานนท์  เอี่ยมศรีอุไร โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
1940 เด็กหญิงรินรดา  ต้นโลห์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1941 เด็กหญิงเบญญาภา  ธนบริคณห์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1942 เด็กหญิงพิชชาภา  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1943 เด็กหญิงฐิดายุ  สาริกะภูติ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1944 เด็กหญิงศุภานัน  ลังการิน โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1945 เด็กชายสุวพิชญ์  ศุภมาตร โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1946 เด็กชายโชค  เหล่าอรรคะ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1947 เด็กชายยูโตะ  ฟุคะยะ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1948 เด็กชายประพัฒน์พงษ์  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1949 เด็กชายจิรภัทร  เหล่าวีระโยธิน โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1950 เด็กชายณฐพงศ์  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1951 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พิพัฒน์ไชยศิริ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1952 เด็กหญิงอภิญญา  แคทเธอรีน เซมารจ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1953 เด็กชายรัชกฤช  ชาติชัยทัศ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1954 เด็กชายสิรวิชญ์  ตามประวัติ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1955 เด็กหญิงปวีณรัตน์  เพียสังกะ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1956 เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์ธง โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1957 เด็กชายนิติพงศ์  เช้าวงศ์พาณิชย์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1958 เด็กชายนทีบดี  ยืนคงสุจริต โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงณัฐรดี  จิรชัยศรี โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1960 เด็กชายณฐกร  ธุระพันธุ์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1961 เด็กชายปัณณทัต  สมตา โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1962 เด็กชายปิยวัฒน์  ไชยยงค์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อิ่มพูล โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1964 เด็กชายธนบดี  สุรศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงปทิตตา  เพียรพานิช โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงกนกพร  ตราชู โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงพรรณพัชร  วิเศษรินทอง โรงเรียนเพ็ญบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1968 เด็กหญิงอรรัมภา  หลิง โรงเรียนเพ็ญบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1969 เด็กหญิงเพชรพลอย โลซิน  ภัณฑะประทีป โรงเรียนเพ็ญบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1970 เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ  กุรัตน์ โรงเรียนเพ็ญบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1971 เด็กชายเกียรติพงศ์  นันทสินธุ์ โรงเรียนเพ็ญบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1972 เด็กหญิงนลพรรณ์  ทองแท่งไทย โรงเรียนเพ็ญบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1973 เด็กชายธันฐกรณ์  จิรเจริญพัฒน์ โรงเรียนเพ็ญบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1974 เด็กชายวชิรหัตถ์  นันตา โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1975 เด็กชายธนาบัตร  บวรธรรมมา โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1976 เด็กหญิงสุทัตตา  จันทะนุกูล โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1977 เด็กชายรัชชานนท์  จารุจันทร์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1978 เด็กหญิงศุภนิชา  วัฒนภูมิ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1979 เด็กชายศิรายุ  สุริยวนากุล โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1980 เด็กชายชัยภูมิ  จันทรสุรีย์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1981 เด็กหญิงบุวรลักษณ์  เตชะศิริโชคมงคล โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1982 เด็กหญิงสิรยากร  เฉลยจิต โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1983 เด็กชายจิระพงษ์  วังแสง โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1984 เด็กชายพชร  รู้ปัญญา โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กชายสิรภพ  ราชบุตร โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1986 เด็กชายสุภัควี  คำดี โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1987 เด็กชายพันธุ์ธัช  ศิริคะเณรัตน์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1988 เด็กชายวรภพ  อ่อนภูเวียง โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1989 เด็กชายพีรพัฒน์  ภูรัตนพันธ์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1990 เด็กหญิงณัชชา  อุตสาหะ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงอุษณิษา  ชินโสภา โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1992 เด็กหญิงชยาภัสร์  ปุณโยทัย โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1993 เด็กหญิงรตนวลี  นิมิตเธียรธรรม โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1994 เด็กหญิงรุ้งนภา  นาทอง โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1995 เด็กชายปัณณทัต  วัชโรดม โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1996 เด็กชายอิทธิพัทธิ์  ศิริมหศักดิ์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1997 เด็กชายโรสซาน  มาตะวัน โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1998 เด็กชายปพนพัชร์  ทองโคตร โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1999 เด็กชายปรศุราม  ดวงปาโคตร โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2000 เด็กชายจิรกร  นาคประเสริฐ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2001 เด็กชายอัครนิรุทธ  ชื่นดวง โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2002 เด็กหญิงโจฮานนา  บาสซี่ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
2003 เด็กชายรัฐศาสตร์  ชวลิตฑีฆเธียร โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2004 เด็กชายณภัทร  สุพร โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2005 เด็กชายเกียรตินันท์  กุยสิงห์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2006 เด็กชายณัฐสิทธิ  ซุยมาเมือง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2007 เด็กหญิงอารยา  ชาริดี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2008 เด็กหญิงปาริชาติ  เลพล โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2009 เด็กหญิงปุณณาธิษณ์  ยิงหาญ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2010 เด็กหญิงเยาวดี  พงษ์สะคำ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2011 เด็กหญิงสุภางพัช  ศรีมันตะ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2012 เด็กหญิงสุมิตา  สุวรรณเมฆ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2013 เด็กหญิงอรัญญา  วงษ์กิจ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2014 เด็กหญิงจิรภาภรณ์  สุขศาลา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2015 เด็กชายกฤตพล  ชุนบุญมา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2016 เด็กชายกรวิชญ์  เมืองเเก้ว โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2017 เด็กชายศุภวิชญ์  วรรณการ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2018 เด็กชายธนภัทร  ศุวีระกุล โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2019 เด็กชายภูฟ้า  ยะมุลณี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2020 เด็กชายวชิรหัตถ์  จันทะรัตน์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2021 เด็กชายณัฐวัฒน์  วีรธนาพงษ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2022 เด็กชายปุญญพัฒน์  อุทัยเรือง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2023 เด็กชายวทัญญู  ปุระเสทะยัง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2024 เด็กหญิงวริศรา  ทันจันทึก โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2025 เด็กหญิงบัณฑิตา  หมอยา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2026 เด็กหญิงเพชราภรณ์  นามมูลน้อย โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2027 เด็กหญิงณัฐนรี  โพธิรัชต์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2028 เด็กหญิงวริศรา  สอนสิทธิ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2029 เด็กหญิงตวิศรา  กันพุดชา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2030 เด็กหญิงกชมน  อินสา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2031 เด็กหญิงเพียงพอ  เเสงนาค โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2032 เด็กหญิงพรรัมภา  อุ่นคำ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2033 เด็กหญิงธิติลดา  ศิริสุจริตกุล โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2034 เด็กหญิงวรณัน  สิงห์ตุ้ย โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2035 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพียโคตร โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2036 เด็กหญิงศิริวรรณ  เเสงคำ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2037 เด็กหญิงนราพร  ญาติพรหม โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2038 เด็กหญิงปุณห์ญาวดี  วรพิมลพงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2039 เด็กหญิงสุพรรณนิภา  เจริญสุข โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2040 เด็กหญิงณัฐชนก  สิงภา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2041 เด็กชายกฤตภาส  ขันอาษา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2042 เด็กหญิงกชกร  สีดาน้อย โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2043 เด็กหญิงพิชญาภา  อินบุญญา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2044 เด็กชายจิรายุ  ริคเตอร์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
2045 เด็กหญิงกชพรรณ  วงศ์ดี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
2046 เด็กหญิงนิชาภา  ศรีมูลผา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
2047 เด็กชายธาวิน  หมวดทอง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
2048 เด็กชายธนเดช  อุ่นใจ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
2049 เด็กชายปุญญพัฒน์  วิจิตรเอกฉันท์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
2050 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงประเสริฐผล โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
2051 เด็กหญิงภูริชญา  วจีสุจริต โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2052 เด็กชายปัณณวิชญ์  วีระพลศิลป์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
2053 เด็กชายภัทรกร  ศุภฤกษณ์นำชัย โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2054 เด็กชายดิสธร  โพธิ์มั่น โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
2055 เด็กชายดนัยณัฐ  แซ่ตั้ง โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
2056 เด็กชายจีรัฐติกุล  พัฒน์ดำรงจิตร โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
2057 เด็กชายเปรมปรีดี  จันทวงษ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กชายธนพล  เเสนโยธา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กหญิงศศิปรียา  ดอนซุย โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กหญิงกชกร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กหญิงสิริรัตน์  โหว่ภักดี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กหญิงณัฐฑิตา  เทนสิทธิ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กหญิงศุภัคจิรา  ศิลสมิต โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กหญิงช่อบุญญา  ไชยเวช โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กหญิงศิรินธรณ์  โคตรถูมิ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กหญิงณิชากร  วารีศรศักดิ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2067 นายกิตติพัฒน์  ถวัลย์เสรีวัฒนา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2068 นางสาวสถิิรวลิญน์  เเสนทวีสุข โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2069 นางสาวกนกวรรณ  จันทะสี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กหญิงวัชราภรณ์  กองสี โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2071 นางสาวนิภาพรรณ  พวงเงิน โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2072 นางสาวอภิภา  ศรีพุทธา โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น