รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพิชญากร  เหลาธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายพสธร  วงคำซาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงไปรยา  เริ่มรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสมิตา  ตั้งวาริธร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายคุณากร  แซงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายปฏิญญา  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายนวพล  โล่วณิชเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายนาบุญ  รักษาเคน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอารีญา  สมบัติธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายปรัตถกร  พิมพสุต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสรัสวลี  ใจอ่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวรณัน  ตรงเมธีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุวิชญา  บุญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายศตพิชญากันต์  ดอนสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายธัชธรรม  ศรีหะมงคล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายธนัทเทพ  พินนอก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงศตกมล  ปิยพิทยานันต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกรกนก  ยี่ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายพลวรรธน์  ลักษิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายวรินทร  วงศ์วรินทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงสุธาสินี  อินทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายภัทรวิศน์  พงษ์ภรณ์พัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายกฤติเดช  อ่อนกาสิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฐิตารีย์  วีรโชติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายธนันณัฏฐ์  วัฒนชัยยงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายบุญรักษา  เสรีพงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปานปวีณ์  ตรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายพระพาย  พัวพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายจิตรเทพย์  ศิริคะเณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายรพีภัทร  ทรัพย์ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกันติชา  หลาบหนองแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายธนันดร  สมบัติธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายธนวินท์  วงศ์เพชรอนันต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายภูวิศ  วิจิตรเฉลิมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายพชร  พัฒนปรีดากุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายเนติพัฒน์  ประวัตินภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอภิชญา  โสมาบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายอรรถนนท์  คามดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงภฤศมน  ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงศุภิดา  แสงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายมารุต  มัคคะน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายธนกฤต  จริยะโยธิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายเทพทัต  อนันต์สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายอรรถพล  คำพิทูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณชภัทร  เจียมศิริกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายศุภกร  ศรีอาจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เพ็งงาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายวชิรวิทย์  เบ็ญจพรเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายอธิชาติ  ตุ้มวารี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายปริชญา  ศรีพุทธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายศิระ  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภคพร  เกิดบุญมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกัญญาภัค  เอกถิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  แก้วกุลชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เบี้ยวโกฏิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คำวิลัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนันท์นภัส  กิตติเจริญเกียรติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปารณีย์  แก้วบ่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายพีรพล  จิตตภานันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายศุภวิชญ์  วงษ์สิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายพงศกร  ธรรมแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายกีรติกร  แก้วหานาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายปานเทพ  เถกิงโชติมนต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายพศิน  เหล่าชุมพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนันท์นภัส  เตากล่ำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปณิชา  อ้วนพรมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปภาดา  จุติธนกรกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอธิษฐาน  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงชญาดา  เพชรประกายพร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงผกาแก้ว  แดงมณี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉัตรถี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัชชา  สฤษฎีชัยกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณัฏฐ์โชษิตา  ศิวารามาคริชนันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายนวิน  นนทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายพสธร  ศุภมาตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายณภัทร  แสงคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงชนัญชิดา  เหลาธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงกุลชญารัชย์  อนุประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปัณพร  จิรวรรณกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงจิดาภา  อาภรณ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณิชกมล  เสียงไพรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายคณพศ  คำสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงฐปนัท  ศรีจันทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายนรเสฎฐ์  สุวรรณปักษี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปานิตา  ศรีอรุณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปนัดดา  โคตรพจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายภานุพงศ์  ชื่นคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายธัญยวิชย์  ศรีคัฐมาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายจักรภัทร  หาปู่ทน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายกันตพัฒน์  สร้อยพิมาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายอภิวิชญ์  สิงข์อยุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายปฎิพล  มีพูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปนัดดา  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงธนิดา  ศิริมาก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายจิระภัทร  จริยมานะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายณัฏฐพล  โคตรพจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายกรวิชช์  ปิยสาธิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายธนกฤษ  เกี่ยงแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายศุภกฤต  หาญห้าว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายอติกันต์  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงกนกธร  กุลด้วง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงชนันท์ภัสส์  กองจันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงภัคจิรา  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงโสวชิรญา  ศรัทธามหาดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนิชชาภัทร  นัดทะยาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายรักภูมิ  ท้าวสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายอภิศลระวี  อ่อนเฉวียง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายพิชญตม์  เถาว์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายคุณานนต์  บุญประสพ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงชวิศา  สุภาพินิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายธนวัฒน์  สีทาดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงวรินยุพา  สอดเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีมูลมาตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงเมริสา  กลมเกลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายพิรยกร  ป้องเศษ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายพสิษฐ์  บุษบงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายสุวีรวิช  รัตนสินทวีสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายพงศ์จักร  จันทร์ลาศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงณิชนันทร์  สละ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงรักษ์ญดา  บัวระภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายนราวิชญ์  ทับน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายปรัชญา  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายกิตตน์จากร  สมัปปิโต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายวรพล  เพียทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงมนต์นภา  ท้าวเมือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงพรนัชชา  วัฒน์วรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงวงศ์วรัญรัศมิ์  บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายเฉลิมชัย  อุดมชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายเปรม  เทพศิริอำนวย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายพรหมมินทร์  อินทร์หอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายจักกาย  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายภูวสิษฎ์  นูเร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายชนธัญ  แหจะสอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงทิพย์วัชร์  พิมพ์กมลวัต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายศุภฤกษ์  โสระพาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงนรินธร  คำสอนทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงญดาภา  นาเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงฐิตารีย์  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพิชญาภา  ดาทุมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงพิชชาภา  พันธ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  ทองถวิล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงเอกธิดา  สุขเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงธมลวรรณ  สินธุเทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงมาลินี  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสุชาพิชญ์  พหลทัพ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ชินภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายกัษณ  ศรีฐานสุขะกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงสุภาวิณี  ไชยหงษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงชนากานต์  อุทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายธีรพล  เขียวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงขวัญชนก  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ตีอกทำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายกฤติภัทร  พิรุณสุนทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงกฤตพร  รุจาคม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงแพรวา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายพรรณวัชร  ฤกษะสุต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายณัฐณกร  ค่าเสียง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายนรวิชญ์  บุญกล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงณัฐกมล  บุสดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายธนภูมิ  โหมขุนทด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายปาวณีย์  กิจใบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายณัฐพัชร  สมดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  จันทร์แจ่มมงคล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณิชานันท์  พุ่มบางป่า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงชญานิศ  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงวริศรา  ริมปิรังษี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงทรงขวัญ  ถิ่นกมุท โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงปวริศา  สุขภูวงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายเตชวินทร์  แนบสนิท โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงวรัญญา  ปิยะพิทักษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายธนโชติ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงไอยวริญท์  อัคสินธวังกูร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายอภิชา  ปิยะพินุท โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายปรวิชญ์  สฤษชสมบัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายชัชนันท์  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายพิชญะ  เรืองแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายคุณากร  ไกยวินิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายอัครวัฒน์  ทักษิณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงปุณณดา  ปานสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายอภิภู  ตังวานิชกพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายพีรวัสส์  พุ่มพูน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายศรัณย์ชัย  ดูนนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายนนฑาวัฒน์  ฝ่ายหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายธนกร  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายวรัญญู  พานพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายภากร  วิบูลย์วัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายอชิตพนธ์  แทบมะลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายกฤษฎ์  บุญโคกสี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงบุญญาพร  ชัยรัตนศิริกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงชณารัศมิ์  หลวงพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพัชรพร  พรมแพง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงกานต์นิชานัน  รัตนไพโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงทัศนนันท์  พิสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ธนาคุณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงณัฐภัชศร  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงนลิน  ธรรมวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงนันทกานต์  อุทัยกัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงกานต์กวินท์  ย่านกลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แท่านมณเฑียร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงชนิดาภา  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงพิชชาภา  เรืองแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายธราเทพ  ยาสิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิงห์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายภูมิสิทธิ  ภูโอบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงเอมปวีร์  ภัทรกัมพลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงธันยพัฒน์  ศงสนันทน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงแทนขวัญ  อุปปิง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงธิตยา  วศินปิยมงคล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงชยุดา  ศรีสองคอน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  เขียวหวาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวรินรำไพ  กุลจิตติพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายณัฐศาสตร์  พลวิฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายศาศวัต  วะลัยใจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงบุญมีมา  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพัชญาภา  แถวเพีย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสาริศา  แท่นวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงมุกวิรุฬห์  งามชัด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพิพัฒนพร  ศรีภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงบุณณดา  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงวันวิสาข์  ปัญญารุจิกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิชชาภา  มุ่งแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสุภญา  วงษ์ราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงชาลิสา  เหมะธุลินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงจิรัชญา  ลิขนานนทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงบุญญิสา  มหิทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอภิษฎา  ยศวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภูริภัทร  ขันธสะอาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนาราภัทร  ไมตรีแพน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงชญาณิดา  คำมี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนันทิพร  อุตตะพุทธ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงวิรมณ  ตรงเมธีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายชิติพัทธ์  ครูรัตนานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายกัณติณันณ์  วุตติวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายรฐนน  พฤฒิสาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายสรวิชญ์  หลาวมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายสิรภพ  พันธ์โม้ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ยงศรีชูชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายแทนคุณ  วงศ์เกย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีวังพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพชรธิดา  ตุกชูแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณกมลกานต์  มุมอ่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายวสิษฐ  รัตนวิชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายจารุกิตติ์  เจริญจารุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายยิ่งยศ  ศรีเเสนยง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายวรโชติ  ทองเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายดลธรรม  โฮมคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายฐปนวัฒน์  ประดับชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายธนากร  ใจแน่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายอภิเดช  มะละปะทิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวรินทร  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงทอฝัน  มองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายณัฐวัฒน์  สีนะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายอัฑฒ์  เวโรจนสรรค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอารยา  ลาภชูทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายพชรคุณ  แก้ววิไล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัฏฐวดี  ศรีชัยปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงจุฑาทิพ  คลังชำนาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนุชนาฎ  ภูบุญอบ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกนกพร  ใสบาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกมลชนก  ขันธ์วิจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายกิติศักดิ์ดานนท์  ภารตุ้มเหลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงชนากานต์  สอนหาจักร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายวรัญญู  แคว้นเขาเม็ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายตฤณ  ชนะวีรวรรณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายเขมณัฏฐ์  โชติมโนธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายศุภณัฐ  ภูผาลาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายณตะวัน  ทานากะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงภาสินี  จ่ามีเคน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกิตติยาพร  สุนทรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปุณณาภัสว์  จันทชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวิมลพรรณ  ขอบ่มกลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงศศินภา  ขวาลำธาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปาณิสรา  นันทสุทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สิมสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงทักษวร  ใหญ่เย็น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปุญ  เอื้ออังคณากุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอัญชลี  ชูศร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอาภาศิริ  บูรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงจิรภิญญา  นิมิตรคุณากร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายปรัชญ์  จีนทองหลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายปุณณทัศ  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายศุภกร  สันติศราวุฒิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายพีรกานต์  ดาหนองมาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายฤชุภัทร  ฤชุวรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายเคนโซ  บูเตต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายศีละส์  เบ็พพ์เลอร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายภวิชา  ตระกูลไพศาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกุลิสรา  ถาดวิจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงเภาลีณา  ศรีคำฝั้น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพัทธนันท์  นิตย์คำหาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกชกร  สุริวงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงนภัสนันท์  ไพบูลย์กฤตธนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณัฏฐ์สินี  แพงแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณวรรณ  ภักดีไทย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวรันธร  กรมวังก้อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงธนัชชา  เหล่าพิเดช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตรีสุวรรณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายภาคิน  เนตรสว่าง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายศุภัครสวัส  โพธิปัสสา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายรชต  สินพิทักษ์เขต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายณัฐลักษณ์  ชาตา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายภูริพัฒน์  เกียรติปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายปณต  พูลนิติพร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายภคชัย  หงส์วิลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายณฐกร  หินเธาว์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายธนกฤต  พิมพสุต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายปุญญพัฒน์  จินตภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายกานต์  สดศิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงชนัญชิดา  เมทนีโสธร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงเบญญาภา  ปั้นพินิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงวิชญาพร  แซ่อั้ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงสโรชา  ถนอมกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงวรรณพิชชา  ประดับชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชังคะนารถ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงชลิดา  กรมวังก้อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงชญาณิศา  ทรัพย์ศิลาทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอรกัญญา  คมปรัชญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปัญญ์ปณิดา  วัชระศิริบรรลือ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปภาวรา  วิมลชัยฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โมรีย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธนกฤต  หาญจริง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีพนัสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายรชต  บุตรบ้านเขวา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงจอมขวัญ  สิทธิเวช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายปัณณวิชญ์  พรพยมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายณฐวัฒน์  การุณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกัญญภัค  ชรากาหมุด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงทอฆัมพร  กุหล้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงบุายภรณ์  ศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสุพัตรา  โสดาลี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายปวเรศ  ข้อยุ่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายวุฒธินันท์  สุวรรณเรือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงภิริยากรณ์  แก่นเชียงสา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายภัทรพล  บูรณสรรค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายปิยภัทร  พอจิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีท้าวปากดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงอรุโนทัย  ไชยเลี้ยว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายธีรเวช  หมื่นมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มาตรแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายธนกฤต  อ่อนมีกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายวิชิตชล  ศรีวิรมย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญจวง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงอภิชญา  แสนววังสี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปานกมล  จันทร์ประทัก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายปัญญาธรรม  สายสมบัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอินทิรา  สีลาดหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายวีรภัทร  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายปัณณทัต  อุ่นศิวิไลย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงศจิษก์ฐา  คำภิบาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายอธิรา  แสงสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธัญญา  อาบโคกสูง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปณิชา  สังธนากุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พรรณโส โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสิริกร  เกตุดาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายวชิรวิทย์  พระสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายกิตติศักดิ์  วีระนาคินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอารียา  จรุงนันทกาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายบุรุัสกร  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงหทัยรัตน์  อุ่นสิม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายภูวิพัฒน์  เอื่ยงตระกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายภัทรศักดิ์  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปุณยาภา  วารีพิณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงภัชฌาธันย์  วรชีนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงมนัสศิกานต์  ปานแย้ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงวริศรา  บูรณะกรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายภาคิน  สร้อยสมุทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  กุลด้วง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงธนัญญลักษณ์  เชาว์พลกรัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายศุภณัช  นามโสม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงวสิพร  สิทธิวุฒิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงเกตน์สิรี  สุวิชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงสุพัตราพร  ป่าโพธิ์ชัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปราญชลี  จิกแหล่ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายภาณุวิชญ์  ลมมูลตรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายธนกฤต  นามสว่าง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธนกฤษ  ผงทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายชนพล  ทองพั้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายพงศวิทย์  อุทธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายภวรัญชน์  ธีรปรเมศวร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายจิรยุ  บุปผาชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายธนธัส  นาชัยรอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายธนิน  ช่างเกรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายภาคิน  พันธุระ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายอัครพัชร์  เหมือนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพงศภัค  โคตรโสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายพลัฏฐ์  แพงมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายธนภัทร  ศิริดล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายปุณนะสิษฐ์  ช่างทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายธารณ  คุณะแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายปกรณ์  ศรีทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายรตนชัยกรณ์  นาโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายณัฐวัฒน์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณัฐนรี  ไม้ดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงนภัคมน  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงชวิลลิกา  อัครดสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงภษณิศา  หล้าสุด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวริศนันท์  ประเสริฐนู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสิริสุข  ผ่านสกิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ราษโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงชาลิสา  หล้าปุย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงปุญธีรา  ไชโยแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณัฐธิชา  บุตรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงดาราวดี  ภูฆาลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวิสสุตา  นาชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายศิรดา  ไชยดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงปุณภิษณัฎฐ์  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสุพัชรพร  เพชรชารี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกมลวรรณ  หมู่บ้านม่วง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงจิรัชญา  พันทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงนัตธิยา  เชื่องดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกมลนันท์  วรหาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงขวัญนรินทร์  ชมสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงปัณณรัตน์  อระดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงสิริยา  สีหนาท โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกัญญาภัค  ฟักนาค โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายจิรายุ  บุปผาชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอชิรญา  กุลโรจนวรากร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงศิคีราพัชร  ศีระเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงราวินันต์  กากแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายชัยภัทร  คำดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงวรพรรณ  สารแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายกิตติบดี  บุราณชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงแทมมารินทร์  นามตะคุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงภิญญารัตน์  ชิตทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายศักรินทร์  แก้วโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงฟ้าประทานพร  ปิยะพงศ์พิสูทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสมิตา  จุลสะนันทน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงปิยะธิดา  มะโนชมภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงมนปรียา  ทะยะราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพธัญญา  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายภู่ศิริ  เกษศิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายธนวินทิ  เลขกาญจน์โรจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คุณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงวรินทร์ธรา  กำบุญมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงชวัลลิกา  อัครโสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงรมิตา  จุลละนันทน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธนวินท์  เลขกาญจน์โรจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงศีคีราพัชร  ศีระเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ชารินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายกฤต  กฤตสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายภัทรดล  ทองเดช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงชนากานต์  ภูมิไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายภ่คภูมิ  ทองดวง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายพชร  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เย็นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณัฐชานันท์  จำปามูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายอชิรวุช  สีพาเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายณัฐวรรธน์กร  เอสุขจินต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายธนดล  แซงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงจิรัชญา  จังพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงอนันตยา  อะภัยลุน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงเขมจิรา  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายอัศศิวะเศรณี  ศักดาอัศวิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงปวริศา  จังพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายนันทวัฒน์  นาคนชม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายธนนัทร  มูลละคร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงกัณฐมณี  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปัทมภรณ์  จุลมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงกัลยกร  สามารถเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพิมชนก  แสนสีแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สอนหาจักร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงสุนันทา  ชัยรัตนวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงจุติภา  กินุชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ปลดเปลื้อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกวิสรา  แสนเกษม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายจุลจักร  เนื่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสิรดา  วัฒนกิติกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงเมธาพร  วงศ์ภูธร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพุฒิดา  พรบุษผา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายรัชพล  แหยมคง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายพิสิษฐ์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงรุจจิรา  คำภิบาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงณัฐชยา  ภูโสภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงสุภาวิณี  สิหามาตย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงชนัญชิดา  แก้ววิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงภิรดา  เรืองพรหม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงธิตยา  ศรีสมการ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงพรรณพรรษ  ติยวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงอิสรา  เอกอุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายอาคิราวิน  กลางคาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงแพรวา  โตนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายภัทธวัต  พลประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงบุณยารัตน์  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงอัยยา  พันธ์ไชย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายพุทธโชค  ทองรุ่ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายณภัทร  กัณหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายวายุ  มุลตะกร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายอติวิชญ์  ธิเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงศวิตา  สวัสดินิมิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายจิตรภณ  ทองพั้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายณภัทร  โตริต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ปลดเปลื้อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายอัครณัฎฐ์  สีตลพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงเกตุมณี  ชื่นคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายกันตภณ  ภูถอดใจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกวิสรา  นาคผิว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงธัญลักษณ์  รุ่งศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงปาณิศา  เชษฐ์โชติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงมนัสญาพร  ขุนน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงวนัสยากร  น้อยมี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงรินรดา  วิชัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายอาชวินย์  สายขุน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงกัญญาภัค  ใจชื่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงชนัญชนก  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายภูมิรพี  เลิกชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงอริญชยา  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายรัชชานนท์  แสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายกษิดิศ  สุขชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงปุณชยา  บัวระภา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายณัฐ  ทองหอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายชัยพจน์  สาลีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงเปรมกมล  นิมากร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงนิชาภา  นาไสยา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายชนนน  มณ๊นารถ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายกฤตานนท์  มณีนารถ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายภาคิน  หลานวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายชณภงม์  มาคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพิชญาภา  หิรัญนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายภพประภัทธ์  มั่งคั่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงปาณิสรา  รักไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายฉันทวัฒน์  เนสุสินธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงจารุพร  บุญเกษมสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงภูมิกมล  โชคภูเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายวุฒิภัทร  โคตรประทุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายปธานิน  จำปาทิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตรีศิริรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อังคณาวรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงภัทรวดี  สนิทเชื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงนภสร  จันทรประทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายณฐกร  ทิพโยภาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายวรกฤต  นามแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงธนภร  ทิพวัลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายสยาม  เขียวสมอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงอรไพลิน  เกื้อวงศ์ตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงพิชญาภา  อึ้งพงศ์เพ็ชร์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายประพัฒน์วงศ์  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงนิชาภา  ศรีศรานนท์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงเนตรนัดดา  ทองโสภิต โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายบนมงคล  จันท่าจีน โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายแดเนียล  โอมาฮอนี่ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงเบญญาภา  ธนบริคณห์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพิชชาภา  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงฐิดายุ  สาริกะภูติ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงศุภานัน  ลังการิน โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายสุวพิชญ์  ศุภมาตร โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายโชค  เหล่าอรรคะ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายยูโตะ  ฟุคะยะ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายประพัฒน์พงษ์  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายจิรภัทร  เหล่าวีระโยธิน โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายณฐพงศ์  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พิพัฒน์ไชยศิริ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงอภิญญา  แคทเธอรีน เซมารจ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายรัชกฤช  ชาติชัยทัศ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายสิรวิชญ์  ตามประวัติ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงปวีณรัตน์  เพียสังกะ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์ธง โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงพรรณพัชร  วิเศษรินทอง โรงเรียนเพ็ญบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงอรรัมภา  หลิง โรงเรียนเพ็ญบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงเพชรพลอย โลซิน  ภัณฑะประทีป โรงเรียนเพ็ญบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ  กุรัตน์ โรงเรียนเพ็ญบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายเกียรติพงศ์  นันทสินธุ์ โรงเรียนเพ็ญบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงนลพรรณ์  ทองแท่งไทย โรงเรียนเพ็ญบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายธันฐกรณ์  จิรเจริญพัฒน์ โรงเรียนเพ็ญบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายวชิรหัตถ์  นันตา โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายธนาบัตร  บวรธรรมมา โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงสุทัตตา  จันทะนุกุล โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายรัชชานนท์  จารุจันทร์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงศุภนิชา  วัฒนภูมิ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายศิรายุ  สุริยวนากุล โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายชัยภูมิ  จันทรสุรีย์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงบุวรลักษณ์  เตชะศิริโชคมงคล โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงสิรยากร  เฉลยจิต โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายจิระพงษ์  วังแสง โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายพชร  รุ้ปัญญา โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายสิรภพ  ราชบุตร โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายสุภัควี  คำดี โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายพันธุ์ธัช  ศิริคะเณรัตน์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายวรภพ  อ่อนภูเวียง โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายพีรพัฒน์  ภูรัตนพันธ์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงณัชชา  อุตสาหะ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงอุษณิษา  ชินโสภา โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงชยาภัสร์  ปุณโยทัย โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงรตนวลี  นิมิตรเธียรธรรม โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงรุ้งนภา  นาทอง โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายปัณณทัต  วัชโรดม โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายอิทธิพัทธิ์  ศิริมหศักดิ์ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายโรสซาน  มาตะวัน โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายปพนพัชร์  ทองโคตร โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายปรศุราม  ดวงปาโคตร โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายจิรกร  นาคประเสริฐ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายอัครนิรุทธ  ชื่นดวง โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงโจฮานนา  บาสซี่ โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม