รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศิวะ  พรโสภณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายชนาธิป  ปีขาล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายศตวรรษ  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพิรดา  เพชรเภรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชิดชนก  เอี่ยมละออ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจันทร์นภา  วงค์เมืองคำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายธีรภัทร  กุลจักร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายคณิศร  ไชยนาง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายวรินทร  ตาดสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายภูวนัย  แตงนิ่ม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายรัฐภูมิ  รุ่งเรืองชัยทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณนำปน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอันญพร  เครือปัน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงศรัณญา  สานเมทา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสุรีรัตน์  วุฒิยาสาร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายจุมพล  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายปิยชาติ  วังทู่ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอภิชญา  ผาบวงค์สาย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอนัญญา  ไชยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายพลาพล  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายศุภชัย  ใจคำวัง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  สายอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายวรวุฒิ  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายพชรพล  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายก้องนรินทร์  วงษา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายธนันชัย  ใจทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายพีรภัทร  จำปัน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายสีหราช  สายวงค์เปียง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพิชญ์สีนี  ดารินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายโชคชัย  เหล็กสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายภูริณัฐ  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายรุ่งรดิศ  แปะวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธนวรรธน์  ปานเงิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายภควัตน์  สายเครือฝั้น โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายนนทนันต์  ทาจี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายฐานิตย์  ถิ่นทับไทย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายธนพล  ปลื้มชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายเอกลักษณ์  ไชยวงค์สาย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายศักดิ์ชาย  เครือปัน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายกิตติภณ  วงษ์บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายคุณากร  กีดคำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายนนทพัทธ์  เพ็ญพิมูล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงหว่านถิง  โซ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายอภิวิชญ์  สายคำน้อย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายพีระวิทย์  ชัยศุภกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายยศพัทธ์  กากะทิง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายจิรภัทร  มูลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายพงศธร  แดงไชย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายศิลาเพชร  มัทยาท โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายธเนศ  สายวงค์ใย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายณัฐนันท์  ศรียางนอก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายธรรมรัตน์  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายรัฐภูมิ  มูลไคศรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายณุกรณ์  กองเครือวัน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายธีรวัฒน์  ลัดดา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายอชิระ  ทองคำวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายวสันต์  สุทา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายนันทการ  ภูมิแสน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายรัชพล  ประภัษษร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำเทียน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงเพชราภรณ์  สายวงค์ใย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันต๊ะคำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงมุทิตา  พินิจมนตรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฐพร  กันอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงอุษามณี  แลวงค์นิล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงงอนัญพร  ปลื้มชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงจิรภัทร์  ติระสา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงโชติกา  พ่อนชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายธนโชติ  สมนำปน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายณฐกร  โลหะการก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธนศักดิ์  เดินเมือง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกิตติภณ  สิทธิโชค โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงธัญสุดา  เเสงเนตร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงฐิติกาญ  พรมเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงรวิวรรณ  ธิยานันท์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงภัณฑิรา  สิงห์สร้อย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงดลยา  บาลเปียง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงอัญชลีพร  อินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงสุธิมา  กอสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงศิริวรรณ  อินธิมา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกันติชา  ต้องกระโทก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงเพชรรดา  ทรายศรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงดุสิตา  ตะถาวร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชญานันท์  ด้วงละม้าย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงเมวิตา  ทาจี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายฐานพัฒน์  บัวสด โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายภัทร์รินทร์  ผื้อยศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายปริวัฒน์  ปาวงค์สร้อย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายชิณณวรรธน์  พลกล้า โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายบุณยสิทธิ์  ศรีแปงวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายพิชญุตม์  แย้มโกเมน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายปัญญาพล  วงศ์เมืองคำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายภัทรดนัย  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายภัทรกร  กันอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกอพร  แสงสร้อย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภคพร  แจ้งไพร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัฐธิชา  มหาชน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณัฐาภรณ์  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงฟาดิลลาห์  พรศรีสิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กุลจักร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพิริยากร  เถาตะมะ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  เครือคำลาง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงอรนิภา  ตุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงบุญธิดา  สมนำปน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสุธาสินี  รอดทองดี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงสุจาริณี  สิงห์มณี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพรรณวรา  พาคำป้อง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงทรายแก้ว  อธิคาร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายอรรถนิติ  จันทร์โสม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายตวัน  พิมพ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายนพวิทย์  ลี้พวงทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายชนากร  ทองข่าย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธีรัชชัย  มโนมัย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายสัญชัย  นาตรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายวัชรศักดิ์  หาอย่าทุกข์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายณัฐภาส  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายภูมิพัฒน์  กุลหอม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายณัฐชนน  กระจ่างแสง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ปันชัย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงศิริรัตน์  สอนเจตา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงจรัสวรรณ  จินาสา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงวรรณวิสา  โปธิคำปา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอภัสนันท์  พิลาวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชลธิชา  นาน้อง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอรพินท์  อุตโม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงนริสรา  พยาวงค์สัย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงภัททิยา  สมสาย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธิดารัตน์  ติระสา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงน้ำเพชร  มหาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายอภิวิชญ์  คำเงิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธนโชติ  สิงห์มณี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายชินราช  สอนเตจา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายอัคนนท์  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุภลาภ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายรณกร  เครือจันตา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณัฐพล  บุญมา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายภาณุพงษ์  วงค์คำนวน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายนครินทร์  ปาวงค์สร้อย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายบุญฤทธิ์  ศรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกมลวรรณ  สายอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพุทธรักษา  วงค์วี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงเขมมิกา  เพชรสังฆาต โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชลธิชา  ตรีประวัติ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงจิรัญญา  ลัดดา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปิยมาศ  ไชยทองเครือ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝั้นยาวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนันทรัตน์  มาเรียน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสาธินี  พิศกุล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกนกวรรณ  สิทธิเขต โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ไชยราช โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐนิชา  พานสอน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงภัทรวดี  คำตื้อ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงจิรัญญา  อินแก้วน่าน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอณิมา  มะริด โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกัญภัทร  จีนะ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอภิษฎา  แจ้ป้อม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอมฤต  เตชะ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงภัคจิรา  เจิดอัศวสิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงขวัญข้าว  เหลาเจริญทวี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  วัฒโล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คล้ายสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายพาฝัน  อธิคาร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงจิดาภา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายพลภัทร  สังข์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายศุภเดช  ธรรมนันท์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายป้องเกียรติ  กุลหอม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรเภรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายณัฐวุฒิ  ต๊ะเปี้ย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายอัคคพล  อิอิตสึกะ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวิมลสิริ  ธิยานันท์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสุกัญญา  อุปชัย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกนกวรรณ  นาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงการต์พิชชา  ศรีภุมมา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพิจิตตรา  เพียรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธาวิณี  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงศิริพร  ปัญไชย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนันท์นภัส  วันสูง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนันธิดา  จันทร์เดช โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงภัทรวดี  สมวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงจินดาหรา  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวาสิตา  ศรีไสย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฐวดี  กองเคลือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสโรชา  จูงวงค์สุข โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  กันอิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนวรัตน์  กุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธัญพิชชา  เกตุแถ้ว โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ลาดเงิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนภัสสร  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกัณณิกา  นิเกษ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุภนิดา  ชมภูหล้า โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีจรูญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงศิริกัญญา  กันภัย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายณัฐพล  ร่วมจิต โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายอนันตชัย  วงค์ปินคำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกุลวัฒน์  สุทธิสาคร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายนครินทร์  ทองโชติ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายบรรณสรณ์  หลวงชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายอรินทราช  ธรามานิตย์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายตะวัน  กิเจตนี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายไรวัฒน์  สุวัฒน์ศุภกุล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายภาณุวิชญ์  ปาละปิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายวิชชากร  เสนาหมื่น โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายพัฒนพล  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธนกร  ใจทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายสุวิจักขณ์  สิงห์มณี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายณัฐนนท์  บุญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอรนลิน  โยธานันท์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงรุจินดา  ดะระศิริ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงธัญญาเรศ  นิลมี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แจ้งไพร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชัญญานุช  แดงไชย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงศิรินทรา  วงค์หมอก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงจิรัชญา  สายวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงมณินทร  นาคอร่าม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกชพิชญ์  พรมมาบุญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสิรีธร  แก้วคำลือ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงภวิษย์พร  แปงชุมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงบุษกร  สุขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปิยดา  แจ้งไพร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอริสา  สียะราช โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธนากร  จันทร์แย้ม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายภูมิพัฒน์  เพิ่มหิรัญ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายจิรวัช  กลางสา โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายคมกฤต  ชาติไทย โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายสิทธินนท์  กาบุญยม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายกฤตศิลป์  พรหมอินทร์ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายธีรพัฒน์  มะยมทอง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายคมสันต์  หล่อพันธ์ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายปัญญา  ทองหล่อ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงอมรรัตน์  พลบุตร โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 นายภัทรศัย  ศรีเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายภูมิพัฒน์  ขำพวง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงศศิธร  เลิกนอก โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงศรุตา  นาคโสมกุล โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปานฤดี  ทองคำ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายชรินทร  ชิตตะคุ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ยังขจรเกียรติ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงเพชรวลี  แก่นยิ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายธนวัฒน์  กิจวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงธนัชชา  เพ็ชรเนียม โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงนันทิชา  ฤทธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงจินตนา  แป้นสุกใส โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงรวีวรรณ  วงษ์หมอ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐพร  แสนยาเจริญกุล โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงชฎารัตน์  แซ่ซ้ง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงลดาวรรณ  วงษ์หมอ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงธราวัลย์  คชรินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงจอมขวัญ  แอสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอุรัสยา  จิตชัยเจริญกุล โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายวราทัศ  จารุเมธีชน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนุชวรา  มโนมัย โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงมณีนพรัตน์  กองสิน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธนนันท์  แซ่จ๋าว โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงธันยพร  เชื้อชาติตระกูลดี โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายรชฏ  ขันตี โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชื่นกมล  พุทธรักษา โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกิตติกา  สมหวัง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปุณยาพร  โชติรดาภาณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงนวพร  กอสัมพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสริตา  แซ่กือ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงรพีพร  ชัยมงคล โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกีรติกา  รักสุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณธิดา  ศักดิ์รุ่งเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสุวิมล  ศรียางนอก โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  วิทยานุกรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปณิตา  กมขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงรสจนา  สมหวัง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงจิราภา  เกริ่นสระน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  แซ่ย้า โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขถนอม โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนรินทร์พร  แก้วลือ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอภิญญา  เต้าไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงวริษา  พิพัฒสัตยานนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงวิริศิริ  ตวงโชติชวาลกุล โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายณภัทร  ปานกรด โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายชูติวงศ์  เกษการณ์ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายชนาธิป  พินตะคุ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงชุติมา  แพงพันธ์ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายต่อตระกูล  ใจโพธา โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนภศร  มิสา โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายจารุภัทร  ภักสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายธนโชติ  คงผ่อง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายธนธรณ์  เชียงอินทร์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายอธิราช  แก้วทองดี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายกฤษณะ  ละอองศรี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายรัตนากรณ์  สุณาอาจ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายธีรพงษ์  มีโพธิ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายทัตเทพ  ลัดลอย โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ฤกษ์หร่าย โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงกิติยา  ชุมภูพวง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายวรพรต  ทันโคกกรวด โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีบรรเทา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายวรภพ  ภู่สอน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายศิรชัย  วงสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายดุษฎี  คงสวน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายถิรวุฒิ  ใจโพธา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายพันธ์กร  ครรธมาลา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงรุ่งนภา  เล่าแก่น โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงศศิพร  ผิวเหลือง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงนภัสกร  สีแสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงนัยนันทน์  ไชยหาร โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงศุภิสรา  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงเพ็ญพโยม  ชาตาคม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงโสมนภา  ชาตาคม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายธนวัฒน์  สุหงษา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายศักดิ์ดา  วงศ์ทองใบใหญ่ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายธนาโชค  โตอิ้ม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายชัยวิชิต  คงผ่อง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายจักรภพ  คุ้มประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายวีรภัทร  ภักสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงบัณฑิตา  สาเรียน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กาฬโอก โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงจันทิมา  บอนไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงวรรณพร  ปัญญา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงอริสา  กัณห์หา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กาญจนา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายกรรชัย  สุทธิวรรณา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายไกรภพ  เวรุวณารักษ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายจิรทีปต์  แซ่เติน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภูริพัฒน์  เอียะรัมย์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายสุชานันท์  ฝอยทอง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายศุภวัชญ์  คงผ่อง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฎฐิดา  ชาวแขก โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงดารารัตน์  กาฬโอก โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงธีรยา  ท่ายอดรัก โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขอเอน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพิทยารัตน์  แท่งธรรม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ฟุ้งรุ่งนิรัติศัย โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสุพิชชา  คงผ่อง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงอุมาพร  จันทร์เรือง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชรัลญา  กาญจนา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายอนุพงษ์  อาจศัตรู โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกฤษฎา  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ประสงค์สุข โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงสุพรรษา  สีแสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรศรีชื่น โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกัญธิญา  ทองปัญญา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วทองดี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสุชาดา  ป่องผดุง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพัชรพร  เอี่ยมศรี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายมงคลชัย  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายอนุพงษ์  ตานไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายณัฐกานต์  ทองดี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธนกฤต  สระแก้ว โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายชาญณรงค์  คงประสพ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงรินรดา  สิงแก้ว โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพิริษา  พันธ์พรม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงธิติมา  ปางไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงนฤมล  โสนาพูน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงวิภาดา  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณัชชา  รักศิลป์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอรวรรณ  ชาตาคม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงทิพานัน  พรมมา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงฟ้าใส  สุจริต โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์ณรินทร์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชัยพฤกษ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชนารัตน์  ผาบผา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงณัฐนิชา  กลัดกระยาง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายสงกรานต์  นาฬิกา โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายวุฒิชัย  อินสุข โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายโชคชัย  ทองเชื้อ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายรัฐภูมิ  อ่อนคำ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงปันทิตา  ม่วงพิน โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงกัญญา  พุ่มประเสริฐ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ใจเพชร โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงสุชานาถ  แสงเจริญ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุสดี โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงเพียงพอ  สิงห์โค โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายวงศกร  สุขดี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงปิยะดา  วรรณจักร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  พลเทพา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายพีรพันธุ์  กันทะวงค์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายวันรัก  นวมนาค โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงธัญกร  มุงขุนทด โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสุภมาศ  โคสุวรรณ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายณัฐดนัย  แก้วเวียงชัย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายธาวิน  ทารเพชร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายอติกานต์  อาจมิตร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงอภิณห์พร  คำอินสม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงจิราพัชร  สุวรรณทอง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายธนเดช  ประดิษฐ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกาญญารัตน์  สว่างศรี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงชนัญชิดา  สภาลึก โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายพีรพัฒน์  เมืองกระจ่าง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงเยาวกาญจน์  หงษ์โต โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงจิรภิญญา  แสนแก้ว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงสุทธิวัฒน์  ธิยานันท์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายหัสนัย  แก้วรูปเรา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงวริษา  วงษ์ลา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพีรวัส  บุญพวง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธนกร  บุญอาชารักษ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายตนุภัทร  ทาจิ๋ว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงนันท์นภัส  แจ้ป้อม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงภควดี  สีสา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายยติภัทร  วิสาสะ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายวินภัทร  วาระดี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงญาณิน  จูจันทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงฐิติวรดา  ฟักทรัพย์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกตวรรณ  กุลปริญา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงศิริินภา  มาลาศรี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปุณยานุช  จงเจริญยานนท์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปัญญาสิริ  หัฐบูรณ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธนาภัทร  กล้าหาญ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายสุรสิทธิ์  ศิริสุวรรณ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพิมลรัตน์  แก้วสม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายณปฐม  ถึงสุข โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายภูริภัช  โพธิ์แนม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงภัชภิชา  วุฒิพันธุ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธนาธิป  ชุมเสน โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงนิธิวดี  ทองดอนน้อย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายวีรภาพ  รัตนจันทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธนกฤต  จงจอหอ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายสิทธิโชค  มากมั่งมี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายลัทธพล  พินชะนะ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงนวรัตน์  วงศา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายธนกฤต  แก้วเรือง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกรวรรณ  ธงพรรษา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายวรพล  พิลาจันทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายปฏิพัทธ์  ครองดี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายธนภัทร  ทุ่งสินธ์ุ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสิริสกุล  เกษเวชสุริยา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม