รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสุพิชญา  พิมพิลา โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงไอยรญา  แสงแก้ว โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงรดา  อ้อช่วย โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงมุทิตา  สีคำดี โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงศศิพร  ชาติสง่า โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กชายเขมนันท์  โมกข์ทอง โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กชายชิตวัน  โอชา โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงกุลพัชร  สินพรหม โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงวิลาวัลย์  โอชา โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กชายนิรวิทธ์  ตั้งสติ โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายรัชพล  ฝั้นเฝือ โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงวิภาดา  สายสุภา โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงแววดาว  เตจ๊ะสุภา โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงกมลรัตน์  สว่าง โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงสุทธิดา  ต๊ะวัน โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายเตชินท์  มณีศรี โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงณัฐจรีย์  ชิดรัมย์ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายธนกฤต  นุมนัส โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายอภิวิดญ์  พลสนิท โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงประภาสิริ  พานสอน โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายศุภวัทน์  เนตรชัยภูมิ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงภูษณิศา  อินทะไชย์ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายธนกฤต  จันพิมพา โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงณัฐนิช  สวยไธสงค์ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงอรปรียา  พานสอน โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กชายนพนันท์  พันธ์อินป้อ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายนครินทร์  เกียงมี โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายศิวะ  พรโสภณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายชนาธิป  ปีขาล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายศตวรรษ  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพิรดา  เพชรเภรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชิดชนก  เอี่ยมละออ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจันทร์นภา  วงค์เมืองคำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธีรภัทร  กุลจักร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายคณิศร  ไชยนาง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายวรินทร  ตาดสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายภูวนัย  แตงนิ่ม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายรัฐภูมิ  รุ่งเรืองชัยทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณนำปน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงอันญพร  เครือปัน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงศรัณญา  สานเมทา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงสุรีรัตน์  วุฒิยาสาร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายจุมพล  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายปิยชาติ  วังทู่ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอภิชญา  ผาบวงค์สาย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงอนัญญา  ไชยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายพลาพล  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายศุภชัย  ใจคำวัง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  สายอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายวรวุฒิ  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายพชรพล  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายก้องนรินทร์  วงษา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายธนันชัย  ใจทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายพีรภัทร  จำปัน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายสีหราช  สายวงค์เปียง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพิชญ์สีนี  ดารินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายโชคชัย  เหล็กสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายภูริณัฐ  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายรุ่งรดิศ  แปะวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายธนวรรธน์  ปานเงิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายภควัตน์  สายเครือฝั้น โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายนนทนันต์  ทาจี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายฐานิตย์  ถิ่นทับไทย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายธนพล  ปลื้มชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายเอกลักษณ์  ไชยวงค์สาย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายศักดิ์ชาย  เครือปัน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายกิตติภณ  วงษ์บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายคุณากร  กีดคำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายนนทพัทธ์  เพ็ญพิมูล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงหว่านถิง  โซ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายอภิวิชญ์  สายคำน้อย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายพีระวิทย์  ชัยศุภกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายยศพัทธ์  กากะทิง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายจิรภัทร  มูลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายพงศธร  แดงไชย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายศิลาเพชร  มัทยาท โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธเนศ  สายวงค์ใย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายณัฐนันท์  ศรียางนอก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธรรมรัตน์  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายรัฐภูมิ  มูลไคศรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายณุกรณ์  กองเครือวัน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายธีรวัฒน์  ลัดดา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายอชิระ  ทองคำวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายวสันต์  สุทา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายนันทการ  ภูมิแสน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายรัชพล  ประภัษษร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำเทียน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงเพชราภรณ์  สายวงค์ใย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันต๊ะคำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงมุทิตา  พินิจมนตรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณัฐพร  กันอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอุษามณี  แลวงค์นิล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงงอนัญพร  ปลื้มชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงจิรภัทร์  ติระสา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงโชติกา  พ่อนชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายธนโชติ  สมนำปน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายณฐกร  โลหะการก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายธนศักดิ์  เดินเมือง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกิตติภณ  สิทธิโชค โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงธัญสุดา  เเสงเนตร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงฐิติกาญ  พรมเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงรวิวรรณ  ธิยานันท์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงภัณฑิรา  สิงห์สร้อย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงดลยา  บาลเปียง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอัญชลีพร  อินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสุธิมา  กอสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงศิริวรรณ  อินธิมา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกันติชา  ต้องกระโทก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงเพชรรดา  ทรายศรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงดุสิตา  ตะถาวร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชญานันท์  ด้วงละม้าย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงเมวิตา  ทาจี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายฐานพัฒน์  บัวสด โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายภัทร์รินทร์  ผื้อยศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายปริวัฒน์  ปาวงค์สร้อย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายชิณณวรรธน์  พลกล้า โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายบุณยสิทธิ์  ศรีแปงวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายพิชญุตม์  แย้มโกเมน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปัญญาพล  วงศ์เมืองคำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายภัทรดนัย  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายภัทรกร  กันอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกอพร  แสงสร้อย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงภคพร  แจ้งไพร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฐธิชา  มหาชน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัฐาภรณ์  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงฟาดิลลาห์  พรศรีสิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กุลจักร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพิริยากร  เถาตะมะ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  เครือคำลาง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอรนิภา  ตุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงบุญธิดา  สมนำปน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสุธาสินี  รอดทองดี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงสุจาริณี  สิงห์มณี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพรรณวรา  พาคำป้อง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงทรายแก้ว  อธิคาร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายอรรถนิติ  จันทร์โสม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายตวัน  พิมพ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายนพวิทย์  ลี้พวงทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายชนากร  ทองข่าย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธีรัชชัย  มโนมัย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายสัญชัย  นาตรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายวัชรศักดิ์  หาอย่าทุกข์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณัฐภาส  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายภูมิพัฒน์  กุลหอม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณัฐชนน  กระจ่างแสง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ปันชัย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงศิริรัตน์  สอนเจตา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจรัสวรรณ  จินาสา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงวรรณวิสา  โปธิคำปา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอภัสนันท์  พิลาวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงชลธิชา  นาน้อง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอรพินท์  อุตโม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนริสรา  พยาวงค์สัย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงภัททิยา  สมสาย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธิดารัตน์  ติระสา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงน้ำเพชร  มหาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายอภิวิชญ์  คำเงิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนโชติ  สิงห์มณี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายชินราช  สอนเตจา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายอัคนนท์  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุภลาภ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายรณกร  เครือจันตา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายณัฐพล  บุญมา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายภาณุพงษ์  วงค์คำนวน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายนครินทร์  ปาวงค์สร้อย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายบุญฤทธิ์  ศรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกมลวรรณ  สายอินทร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพุทธรักษา  วงค์วี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงเขมมิกา  เพชรสังฆาต โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชลธิชา  ตรีประวัติ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงจิรัญญา  ลัดดา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปิยมาศ  ไชยทองเครือ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝั้นยาวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนันทรัตน์  มาเรียน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสาธินี  พิศกุล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกนกวรรณ  สิทธิเขต โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ไชยราช โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐนิชา  พานสอน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงภัทรวดี  คำตื้อ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงจิรัญญา  อินแก้วน่าน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอณิมา  มะริด โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกัญภัทร  จีนะ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอภิษฎา  แจ้ป้อม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอมฤต  เตชะ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงภัคจิรา  เจิดอัศวสิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงขวัญข้าว  เหลาเจริญทวี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  วัฒโล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คล้ายสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายพาฝัน  อธิคาร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงจิดาภา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายพลภัทร  สังข์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายศุภเดช  ธรรมนันท์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายป้องเกียรติ  กุลหอม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรเภรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายณัฐวุฒิ  ต๊ะเปี้ย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายอัคคพล  อิอิตสึกะ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงวิมลสิริ  ธิยานันท์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสุกัญญา  อุปชัย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกนกวรรณ  นาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงการต์พิชชา  ศรีภุมมา โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพิจิตตรา  เพียรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงธาวิณี  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศิริพร  ปัญไชย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนันท์นภัส  วันสูง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนันธิดา  จันทร์เดช โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงภัทรวดี  สมวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงจินดาหรา  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวาสิตา  ศรีไสย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฐวดี  กองเคลือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสโรชา  วงค์พรม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  กันอิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนวรัตน์  กุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธัญพิชชา  เกตุแถ้ว โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ลาดเงิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงนภัสสร  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกัณณิกา  นิเกษ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสุภนิดา  ชมภูหล้า โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีจรูญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศิริกัญญา  กันภัย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายณัฐพล  ร่วมจิต โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายอนันตชัย  วงค์ปินคำ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายกุลวัฒน์  สุทธิสาคร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายนครินทร์  ทองโชติ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายบรรณสรณ์  หลวงชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายอรินทราช  ธรามานิตย์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายตะวัน  กิเจตนี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายไรวัฒน์  สุวัฒน์ศุภกุล โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภาณุวิชญ์  ปาละปิน โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายวิชชากร  เสนาหมื่น โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายพัฒนพล  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธนกร  ใจทอง โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายสุวิจักขณ์  สิงห์มณี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายณัฐนนท์  บุญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอรนลิน  โยธานันท์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงรุจินดา  ดะระศิริ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงธัญญาเรศ  นิลมี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แจ้งไพร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชัญญานุช  แดงไชย โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงศิรินทรา  วงค์หมอก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงจิรัชญา  สายวงค์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงมณินทร  นาคอร่าม โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกชพิชญ์  พรมมาบุญ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสิรีธร  แก้วคำลือ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงภวิษย์พร  แปงชุมภู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงบุษกร  สุขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงปิยดา  แจ้งไพร โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงอริสา  สียะราช โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายธนากร  จันทร์แย้ม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายภูมิพัฒน์  เพิ่มหิรัญ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายจิรวัช  กลางสา โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายคมกฤต  ชาติไทย โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายสิทธินนท์  กาบุญยม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายกฤตศิลป์  พรหมอินทร์ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายธีรพัฒน์  มะยมทอง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายคมสันต์  หล่อพันธ์ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายปัญญา  ทองหล่อ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงอมรรัตน์  พลบุตร โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 นายภัทรศัย  ศรีเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายภูมิพัฒน์  ขำพวง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงศศิธร  เลิกนอก โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงศรุตา  นาคโสมกุล โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปานฤดี  ทองคำ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายชรินทร  ชิตตะคุ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ยังขจรเกียรติ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงเพชรวลี  แก่นยิ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายธนวัฒน์  กิจวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงธนัชชา  เพ็ชรเนียม โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงนันทิชา  ฤทธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงจินตนา  แป้นสุกใส โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กชายวราเทพ  อินทรวิเชียร โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงวาสิตา  คามภูผา โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายปุญญพัฒน์  แหวนจีน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงรัชลิกา  สีมี่ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายวีรวัฒน์  เจริญเยาว์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงรวี  สอนขำ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงรวีวรรณ  วงษ์หมอ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฐพร  แสนยาเจริญกุล โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชฎารัตน์  แซ่ซ้ง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงลดาวรรณ  วงษ์หมอ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธราวัลย์  คชรินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงจอมขวัญ  แอสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอุรัสยา  จิตชัยเจริญกุล โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายวราทัศ  จารุเมธีชน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนุชวรา  มโนมัย โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงมณีนพรัตน์  กองสิน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธนนันท์  แซ่จ๋าว โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงธันยพร  เชื้อชาติตระกูลดี โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายรชฏ  ขันตี โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชื่นกมล  พุทธรักษา โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกิตติกา  สมหวัง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปุณยาพร  โชติรดาภาณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนวพร  กอสัมพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสริตา  แซ่กือ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงรพีพร  ชัยมงคล โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกีรติกา  รักสุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณธิดา  ศักดิ์รุ่งเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุวิมล  ศรียางนอก โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  วิทยานุกรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปณิตา  กมขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงรสจนา  สมหวัง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงจิราภา  เกริ่นสระน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  แซ่ย้า โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขถนอม โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงนรินทร์พร  แก้วลือ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงอภิญญา  เต้าไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงวริษา  พิพัฒสัตยานนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงวิริศิริ  ตวงโชติชวาลกุล โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงศิริจรรยา  สิริจังเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงรสสุคนธ์  บุบผาสาท โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำสัตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ฤทธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายศุภัช  ใจแสน โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายภควัต  ศาลางาม โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายอุดมโชค  กะกะคนธ์ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายชนวีร์  เหลื่อมล้ำ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายรัฐภูมิ  ใจแสน โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายทิชานนท์  ใสสด โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายพิชญางกูร  โพธิ์อรุณ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายโภควินท์  แสนเสาร์ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงกัลยกร  จีนแดง โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงอนัญพร  เรียนพืช โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงอรปรียา  รอดปุ๋ย โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายชลกรณ์  อภัยนุช โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายสิริวุฒิ  เขาไม้ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงชาลิสา  เกิดนาแซง โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายอนุวัฒน์  ทวยจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงสุพิชฌา  หวันลา โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  อินทร์โพธิ์ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงพัชรวลัย  ศรีพุมมา โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายพณิชพล  สว่างจิตร โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงอารดา  กุมภาพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายกฤตเมธ  มัธยา โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายนรทิตย์  วรมหาโพธิ์ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงบวรลักษณ์  เดชคต โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงชลนิชา  โชติ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายธนโชติ  คุ้มภัยเพื่อน โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายสืบสกุล  แผ่นทอง โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ขันคำ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายปัณณวัฒน์  ภู่ศิลป์ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงนันฐิกา  สุขสบาย โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายณัฐวุติ  เดชคต โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายบุญนิวัฒน์  แสรโสภาค โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายนาธาร  เปลี่ยนดิษฐ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงชนัญญา  มณีสุข โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายบุญนิวัฒน์  แสนโสภาค โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงสุภานิชา  จันทร์พลงาม โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายดุลยวัต  เขตวิทย์ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายณภัทร  ปานกรด โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายชูติวงศ์  เกษการณ์ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายชนาธิป  พินตะคุ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงชุติมา  แพงพันธ์ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายต่อตระกูล  ใจโพธา โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงนภศร  มิสา โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงฐิติพรรณ  ธนหิรัญกัญจน์ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายสรศักดิ์  ศรีมาก โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายชิศณุ  ม่วงเรือง โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงชุติกาญน์  ม่วงเรือง โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงวรรณภรณ์  ปั้นนาค โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงพัชรา  แว่นแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงพรรณนิภา  น้อยผล โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงอรกมล  อินทสร้อย โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายอัครภูมิ  โลมรินทร์ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายธนพล  โพธิ์กลัด โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายจารุภัทร  ภักสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายธนโชติ  คงผ่อง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายธนธรณ์  เชียงอินทร์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายอธิราช  แก้วทองดี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายกฤษณะ  ละอองศรี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายรัตนากรณ์  สุณาอาจ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายธีรพงษ์  มีโพธิ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายทัตเทพ  ลัดลอย โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ฤกษ์หร่าย โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงกิติยา  ชุมภูพวง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายวรพรต  ทันโคกกรวด โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีบรรเทา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายวรภพ  ภู่สอน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายศิรชัย  วงสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายดุษฎี  คงสวน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายถิรวุฒิ  ใจโพธา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายพันธ์กร  ครรธมาลา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงรุ่งนภา  เล่าแก่น โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงศศิพร  ผิวเหลือง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงนภัสกร  สีแสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงนัยนันทน์  ไชยหาร โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงศุภิสรา  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงเพ็ญพโยม  ชาตาคม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงโสมนภา  ชาตาคม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายธนวัฒน์  สุหงษา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายศักดิ์ดา  วงศ์ทองใบใหญ่ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายธนาโชค  โตอิ้ม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายชัยวิชิต  คงผ่อง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายจักรภพ  คุ้มประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายวีรภัทร  ภักสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงบัณฑิตา  สาเรียน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กาฬโอก โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงจันทิมา  บอนไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงวรรณพร  ปัญญา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงอริสา  กัณห์หา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กาญจนา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายกรรชัย  สุทธิวรรณา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายไกรภพ  เวรุวณารักษ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายจิรทีปต์  แซ่เติน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายภูริพัฒน์  เอียะรัมย์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายสุชานันท์  ฝอยทอง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายศุภวัชญ์  คงผ่อง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณัฎฐิดา  ชาวแขก โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงดารารัตน์  กาฬโอก โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงธีรยา  ท่ายอดรัก โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขอเอน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพิทยารัตน์  แท่งธรรม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ฟุ้งรุ่งนิรัติศัย โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสุพิชชา  คงผ่อง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงอุมาพร  จันทร์เรือง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงชรัลญา  กาญจนา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายอนุพงษ์  อาจศัตรู โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายกฤษฎา  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ประสงค์สุข โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสุพรรษา  สีแสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรศรีชื่น โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกัญธิญา  ทองปัญญา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วทองดี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสุชาดา  ป่องผดุง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพัชรพร  เอี่ยมศรี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายมงคลชัย  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายอนุพงษ์  ตานไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายณัฐกานต์  ทองดี โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายธนกฤต  สระแก้ว โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายชาญณรงค์  คงประสพ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงรินรดา  สิงแก้ว โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพิริษา  พันธ์พรม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงธิติมา  ปางไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงนฤมล  โสนาพูน โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวิภาดา  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัชชา  รักศิลป์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอรวรรณ  ชาตาคม โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงทิพานัน  พรมมา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงฟ้าใส  สุจริต โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์ณรินทร์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชัยพฤกษ์ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงชนารัตน์  ผาบผา โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงณัฐนิชา  กลัดกระยาง โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายนพเก้า  มะไฟ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายชลกร  แจ๋วแว๋ว โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงนพมาส  คุณประโยชน์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงพัชนัน  อุปสุ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายวีรภัทร  รักษาสัตย์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายณัฐพงษ์  ไกยสวน โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองดอยง้าว โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายชานน  สืบเทพ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงกาญจนา  ทองเชื้อ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงอภิญญา  ดำดิน โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงกนกพร  บุญทการ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงนันทกานต์  แก้วนิล โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายภาณุวัฒน์  มาน้อย โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายพีรพงษ์  ชาญธัญกรรม โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายวิษณุ  นิลขำ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายวงศกร  โตยิ่ง โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงสุชัญญา  เชื้อจีน โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงปัณณ์ณัช  กอมะณี โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายสงกรานต์  นาฬิกา โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายวุฒิชัย  อินสุข โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายโชคชัย  ทองเชื้อ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายรัฐภูมิ  อ่อนคำ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงปันทิตา  ม่วงพิน โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงกัญญา  พุ่มประเสริฐ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ใจเพชร โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงสุชานาถ  แสงเจริญ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุสดี โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายวายุ  อินทราศรี โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายดุลยวัต  อินทราศรี โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายณัฐพงษ์  เขียวปลอด โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายนิพิฐ  ศรีเดช โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงณิชวดี  พิมขัน โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงอรินทร์  พงษ์ดี โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงชลธิชา  แจ๋วแว๋ว โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงศิรินทร์ธา  วิเชียรเพริด โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงสาริกา  บุญด้วง โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงณัฐณิชา  เลิกนอก โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงกฤษณา  สาดจุ้ย โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงกมลวรรณ  พันจู โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงรัชนก  ประดิษฐพงษ์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงอรอุมา  ตองอ่อน โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงอริษา  เจริญวงษ์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายรัชชานนท์  เขตกัน โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายสาธิต  น้อยแก้ว โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายวชิรากรณ์  ขานไข โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายธนากร  เวียงจันทร์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายเอกภพ  เพ็งแสน โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายภูรินทร์  สุกร โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายธีรภัทร  พวงแก้ว โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วบัวดี โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศักดิ์ขุนทด โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงมณีรัตน์  อินทร์เดช โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงศิรภัสสร  นามรักษ์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงปนัดดา  บุญเพ็ง โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายเกษมศักดิ์  ฉิมโยง โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายภาณุเดช  มาน้อย โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายปุณณกันต์  ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายภัทร  ปานบน โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงนันท์สินี  กิ่งพาน โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายเพชรรัตน์  กะพงหงษ์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายภูวนารถ  ดำดิน โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายพัชรพล  สุขกร โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายสรายุทธ  ประดิษฐพงษ์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายณัฐกานต์  เพ็ชรแบน โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปรียาภัทร  สอนพวง โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงอินทิรา  คะเรรัมย์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงอรวรรณ  ดอกคำ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงสุภัทรสร  พุกสาย โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายพุฒิพงษ์  กาเรียน โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายคณิน  ใจเพชร โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธนวัฒน์  ฉวีทอง โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายภานุวัฒน์  ตรีฑา โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายภัครพล  บุญทการ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงณัฐกมล  กอแก้ว โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงสริดา  ชัยประมาตร์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงธัญชนก  บุญโส โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงอรวรรณ  อินทราศรี โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงสุมิตรา  โก๊ะรัมย์ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายนพเก้า  มาพึ่ง โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายนฤนาท  สีมาก โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงณัชชา  สายเครือเปี้ย โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงธัญชนก  สายเครือสาน โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
532 เด็กหญิงประภาศรี  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงนลิญา  คำโปธิ โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงอรปรียา  วงค์เมืองคำ โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายณัฐพนธ์  เนธิบุตร โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายภานุวิชญ์  พุทธฤทธิ์ โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายธนภัทร  หนิ้วกา โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงวรพิชชา  วงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงพิชญา  พงษ์โสภณ โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงสุชานุช  กำเลิศ โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงพิชญาภา  สีมาก โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายคมสันต์  วงค์ษา โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงสุชัญญา  พึ่งธรรม โรงเรียนบ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงเพียงพอ  สิงห์โค โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1 ป.4 คณิตประถม
545 เด็กชายเมธี  สวัสดิ์นะที โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายวรวัฒน์  วรบูรณ์ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายวรกริช  วรบูรณ์ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายอภิวัฒน์  ชุ่มขุนทด โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายวงศกร  สุขดี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงปิยะดา  วรรณจักร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  พลเทพา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายพีรพันธุ์  กันทะวงค์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายวันรัก  นวมนาค โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงภคพร  ทาจิ๋ว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงศศิวิมล  พุ่มไสว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงณัฎฐ์ภัทร์  ทุ่งสินธุ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงธนภร  ทองคลี่ธนากุล โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
558 เด็กหญิงกานต์ชิดา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงพัชราภรณ์  แจ้งศรี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงทิพยรัตน์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงประภัสสร  คำค้ลอย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายชวกร  ย้อมสี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงธันยพร  กองแก้ว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงเรืองรัศมี  จันทร์นวล โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงธนิตา  เจริญสุข โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงรัชชาฎรณ์  วงสุโท โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงชิติกาญจน์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กชายภัทรชัย  ศรีบุตร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงณัฏฐนิพา  ทิพยาน โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงขวัญเนตร  กันจาด โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงโสรยา  นีระพัน โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายธนกฤติ  พุ่มพวง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงธัญกร  มุงขุนทด โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงสุภมาศ  โคสุวรรณ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายณัฐดนัย  แก้วเวียงชัย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายธาวิน  ทารเพชร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายอติกานต์  อาจมิตร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงอภิณห์พร  คำอินสม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงจิราพัชร  สุวรรณทอง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายธนเดช  ประดิษฐ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงกาญญารัตน์  สว่างศรี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงชนัญชิดา  สภาลึก โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายพีรพัฒน์  เมืองกระจ่าง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงเยาวกาญจน์  หงษ์โต โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงจิรภิญญา  แสนแก้ว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงสุทธิวัฒน์  ธิยานันท์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายหัสนัย  แก้วรูปเรา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงวริษา  วงษ์ลา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายพีรวัส  บุญพวง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายธนกร  บุญอาชารักษ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายตนุภัทร  ทาจิ๋ว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงนันท์นภัส  แจ้ป้อม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงภควดี  สีสา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายยติภัทร  วิสาสะ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายวินภัทร  วาระดี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงญาณิน  จูจันทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงฐิติวรดา  ฟักทรัพย์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงกตวรรณ  กุลปริญา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงศิริินภา  มาลาศรี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงปุณยานุช  จงเจริญยานนท์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงปัญญาสิริ  หัฐบูรณ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายธนาภัทร  กล้าหาญ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายสุรสิทธิ์  ศิริสุวรรณ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงพิมลรัตน์  แก้วสม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายณปฐม  ถึงสุข โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายภูริภัช  โพธิ์แนม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงภัชภิชา  วุฒิพันธุ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายธนาธิป  ชุมเสน โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงนิธิวดี  ทองดอนน้อย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายวีรภาพ  รัตนจันทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายธนกฤต  จงจอหอ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายสิทธิโชค  มากมั่งมี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายลัทธพล  พินชะนะ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงนวรัตน์  วงศา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายธนกฤต  แก้วเรือง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงกรวรรณ  ธงพรรษา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายวรพล  พิลาจันทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายปฏิพัทธ์  ครองดี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายธนภัทร  ทุ่งสินธ์ุ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงสิริสกุล  เกษเวชสุริยา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายชญานนท์  จันทร์สา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงฐิตินันท์  แก้วสูงเนิน โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงเบญญาภา  นีระวงค์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงฐิติวรดา  อินทร์สำราญ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงพิมพ์ฉัตร  สมพงษ์พันธ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงชรินทร์ญา  ยุนสูงเนิน โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงนรมน  พุทรคุณโญ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงธัญพิชชา  รัตนวงษ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายนภัสรพี  นีระวงศ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงยุพิน  สุวรรณรินทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สมบุญนาค โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สิงห์ลอ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายนารูโตะ  ทากิกาว่า โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงนาถสินี  ควรขุนทด โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เขียวจันทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงวัลภา  ยาไทย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์ดวง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายฉัตรจิรันตน์  เนตรพรมราช โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงอริสา  สุขทวี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงธมลวรรณ  จิรวัจนกุล โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงวรรธนพร  พิมพา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝอยทองตะคุ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายปัณณธร  ประสมบุญ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงศุภานันท์  พุ่มใย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายภิรเดช  ฤทธิ์ล้ำเลิศ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงดลพร  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงภัทรกันย์  กองศรี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม