รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แสงเมล์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายภาณุพงศ์  พันสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงธัญชนก  ลิ้มบุญดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจิดาภา  กุลฤดีกัมปนาท โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปวริศา  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชมพูนุช  ชุมภูบาง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพรชนก  วิเศษสา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ใหญ่ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายวิชญะ  ทองนวล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญาภร  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤตภาส  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติพัทธ์  ผ่องโอ่ย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายสัณห์  สังขพงศ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายพิชญะ  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายศุภกฤษ์  นาคน้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายณัทณภัทร  บุตรพลอย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายศุภกฤต  วงค์เวียน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายปุณณภพ  สุขพร้อม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายทศวุธ  สนมวัฒนะวงค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกนกลักษณ์  เฟื่องวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจุฑามาส  อินชัน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพีรดา  เติมมี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจิรัชญา  ทศวารจันทรา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธนพร  เสตพรรณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนชาติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐพัชร์  ศรีภูสิตโต โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายธีรวัฒน์  เลาหพิบูลรัตนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายยศพนธ์  ลายทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงดลวาการ  พลอาจ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐรวี  เพชรวารี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธีร์  คำบรรลือ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายนนท์ปวิช  พรมเทพ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเนติกานต์  เจริญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณภัทรา  อุดมวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงศลิษา  จิตศรันยูกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงศรัณยน์ภัทร์  บริสุทธิ์บงกช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายสุพศิน  สุวรรวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายธาวิน  ถ้วนถี่ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายอธิปพล  พรมมาตร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายสิรวิชญ์  กาญจนาพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐภัทร  ด่านปาน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายปิยวัฒน์  ขุนค้ำ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายศุภกฤษฎิ์  บุญปรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวรัญญากร  ธรรมสอน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงมนัสวรรณ  เงินฉลาด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงฐิฎา  บางแค โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนิรัญญา  สุวรรณศร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพลอยปภัส  แก้วศรีงาม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงเขมจิรา  คำไวย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายวันชัย  หน่ออุตม์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายกมลวัชร  นุชชะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายกรวีร์  กิจจา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายเตชินท์  ตันอร่าม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายสุรพัศ  อันยงค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายชนภัทร  วีระศัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายพีรกานต์  ประเจิดสกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายอรรถพล  ฉายแสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายวีรวัฒน์  จันทร์ยิ้ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายอติศักดิ์  น้อยรูปเรา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายธนาดุล  เผือกผ่อง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงพันธ์วิรา  ธรรมกรณ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงทักษพร  ธาราช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพรปรีญา  เกิดน้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงสุธีมา  วรารัฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงทิฆัมพร  จันทร์ซ้อน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงศิรดา  สถานทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณิชาพัชร์  อินทฉิม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงณภัทร  คำภู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงอินทุร์อร  ไม้หอม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงวนัฐจรา  ชาญเชี่ยว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจันทิมา  โตแย้ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงไอลดา  ราชบุรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพรพิรุณ  รัตนเวฬุ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  มิ่งสอน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัชชา  สามงามยา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอโรชา  วงษ์มณี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายคณพต  เจียรนันทนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายชวภณ  ตั้งปัญญพนต์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายศุภกิจ  กลิ่นนิ่ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายชลสิทธิ์  เมืองเงิน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายธนันท์รัฐ  บัวสด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพิชชาพร  เฮงตระกูลเวนิช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณิชกานต์  วงษ์ประทีปศิริ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงศรีอรุณ  แซ่เอี๊ยะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปัณฑิกา  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงเพชรดา  อยู่ยอด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพัชชา  จันทร์ประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพรธีรา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เทพศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปภาวรินท์  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปุณยวีร์  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณัฐชา  ปาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณิชาณีย์  ตันติสันติสม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชญาภา  วงษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายอธิษฐ์  หลักกอ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกัญจณ์ปิติ  มาแย้ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายเจริค  เจซซี่ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายเจริค เจซซี  คอร์เดต้า โมราเลส โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายศุภวิชญ์  โพธิ์น้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ์อึ้งธีรกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายอัครชัย  นาคนาม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปะละนัชสุข โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายนฤดม  รุกขชาติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถาวร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงนันทัชพร  อุทยาน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายสรธัช  รอไธสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายจิรัฎฐ์  ตนเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณัฎฐนิฐ  มงคลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงประภัสสิริ  อินหาญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปณิตา  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุพิชญา  นุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายชัชพิมุข  มุ่งต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงธนภร  ยิ้มสนิท โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงโยฐิตา  สุดสอาด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณิชาภัทร  กระบวนศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายณัฐชนนท์  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธีรภัทร  วงษ์วิกย์กรณ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายเหมพงษ์  เกษอุดมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายพชรดนัย  เกิดมีโภชน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายณิชนน  มุกดามาศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อุุทัยจตุรงค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงคณัสนันท์  เจียรนันทนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพาขวัญ  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกัญญาศร  คุปตระกูล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธนัสถ์อร  นุนาค โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุสดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายปัณณธร  นารอด โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายธนากร  เจนเกษตรกร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายธนภัทร  ปัจฉิม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายรังสิมันต์  ลีหนองบัว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายวุฒิพร  ศรีวิชัย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายสุรชัย  เพ็งนวย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณภาส์ณัฐ  มานะกิจ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายวราเทพ  มานันท์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายสุภัทร  อัดคังนารัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงศศินา  มะโนตัน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายกรชนัท  นิระคม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายนรภัทร  พันธ์สุข โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายพชร  วังคำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงชัญกร  พลอยประดับ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายธีรเดช  ดอนม่วง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายพรหมพิริยะ  โยงสูงเนิน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายภูธเนศ  ปีแว่น โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายยุทธิพงศ์  นครจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสุพัชญา  สุวรรณจันทร์สมี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพัชรพร  ทองนุช โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงกชกร  ไกรสิงข์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงมณัฐษยา  เบ้าทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญเนียม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงณัฐณิชา  ติ๊บปะหา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงรุจิภา  ชัยรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงสุกัญญา  ขอนทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงรัฐยาน์  ธูปบูชา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายเดชานันท์  ฝั้นวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงภัทราพร  ผูกโพธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงมณีวรรณ  บันดาลสกุลรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายอังกูร  สวัสดิ์สุข โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายศุภากฤต  ยิ้มสรวล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงญาณิศา  ลีบาง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงธนภร  สาหร่าย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายิชิษณุพงศ์  ศิริพัฒน์พงศ์พร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายชลธาร  ไก่แก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายเกษมณรงค์  ขจีรัตน์วัฒนา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายวีระ  พิทักษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงชินราภรณ์  สุขเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงลภัสรดา  ลมลอย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงศรัญญา  อบหอม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพิชญดา  สุชาติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงชญาภัช  มหบุญพาชัย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายยิ่งคุณ  ฉิมแป้น โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีวิไล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายสุรวิชญ์  แสงเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายอารักษ์  สุมนทา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายปิยวัช  ม่วงลาย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายกิตติกรณ์  รอดนิล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายพีรณัฐ  พลับผล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายดนุพร  หาสนนท์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายอาทิตย์  พันธุ์ปี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายอภิรักษ์  แซ่เอี๊ยะ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพลอยมรกต  เพ็งคล้าย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงวริศรา  มีฐานะ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงสุพณะ  เอกกระ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงพิมพ์รวิณฑ์  วงค์หมอ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงนันทิชา  แตงไทย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงเมษยา  อินจุ้มสาย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงธนพร  สว่างเต็ม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงณัฐณิชา  มีมุข โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงนภสร  โตพุ่ม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เพ็งลำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงนฤมล  ทับทิม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงอทิตยา  โตเพ็ชร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงศิริญญา  ชูชื่น โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงไอริณ  มหาปาน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงดวงพร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงนาตลดา  สกุลงาม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงธนภรณ์  โชหนู โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงชฏาพร  ชิตสุระ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงศุภกานต์  บุญเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงมัณฑนา  ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายรุ่งภพ  พงษ์ดี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายสวโรจน์  เพชรนิลสมนึก โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายพิชญุตม์  คำตุ้ย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายณัฐกร  เทียนเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายสรพล  อ่วมอุไร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายทัทรพล  กันโต โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธนบดี  สุขสำราญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายณัฐนันท์  ธรรมรักษ์กุล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายนพนนท์  บัวทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพีรภัทร  กล่อมเกลา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายชัยธรณ์  จึงตกูลพานิชย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายสุภาวัฒน์  ทองคุ้ม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายศุภกร  คำทุม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายภูมินทร์  ภูมิพนาสัณฑ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายกิตติภูมิ  นิลกำแหง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพงศพัศ  มิ่งกลิ่น โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายเมธร  เจียมเจือจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงนาขวัญ  ศิริกัญหา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณภัทร  พลแย้ม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงลภัสรดา  แผนนรินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงภวิกา  เสือโต โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปัญชิกา  อินวงค์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพชฏ  ดีเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดิลกคุณธรรม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงฉัตรพริตา  ทองจรัส โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงธีมา  อ่วมทิพย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพลอยขวัญ  วิศาลศักดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปัจณา  ป้องทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีสมบัติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพัตรพิมล  พูมทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภานุวิทย์  เณรจ่าที โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายสรวิศ  พุ่มใย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธนวัช  สินสมบัติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธนกิตติ์  มหาเทพ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายอานุ  เคนทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายชยากร  อยุ่สุภาพ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายณัชพล  เสี่ยงวงศ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธนวัตร  ใบภักดี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอริสา  จุ้ยวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพลอยเงิน  รัศมรน้อย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอริสรา  นูมะหันต์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงนันทิกา  สร้อยยังสุข โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายสุริยาวิชญ์  สุภาพปัญญา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายภูมิเพชร  ขุนเพชร โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ล่องชูผล โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงนภาภรณ์  วรรณโชติ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงเมธาพร  กิตติขจร โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายพบธรรม  ตันอารีย์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงปพิชญา  เอี่ยมเอื้อยุทธ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงพิมพ์พัณณี  อภัยราช โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงสุวพิชญ์  อินทเสน โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงอิสรีญาพร  แก้วบัวดี โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงณัฏฐชา  ศรีดาเดช โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงศศิมณฑน์  เนียมญานนท์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงพิมพ์สกุล  พลชีพ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงพัชรินทร์  ลาภสนาเปรม โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงแสงรุ้ง  ทิพย์ดวงใจ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงภัชราวดี  มะลิพวง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงพิชชากานต์  จงมีความสุข โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงกฤตษยาภรณ์  จรงรส โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงกัญญาภัทร  น้ำดอกไม้ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงศิรดา  พระยาลอ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงชญานิน  สมชัยมงคล โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงอิงสลิล  สินอนันต์วณิช โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายสิรวิชญ์  ศิริพงษ์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายภูมิริพัฒน์  ศิริรัตน์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายจิรบดี  จอนแจ้ง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายวชิรวิทย์  ยาแก้ว โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายณัฐดนัย  กิ่งวาที โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายกรภัทร  ปัญญาเรือง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายจักรภัทร  วิบูลสุนทรางกูล โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายพงศกร  ปิ่นไชยศ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายวีริศ  ทวีผล โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายพิชญุตม์  นันทโกมล โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงกัลยดา  มณีพราย โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชูชื่น โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายศุภวิชญ์  เทพบุตร์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  ประภัสสร โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายศุภกฤษ  ศรีอาวุธ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงนวภัทร  ฉัตรหลวง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายธนบัตร  ถาวรพันธ์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงจรรญมณฑน์  เนียมญานนท์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงศศิวิมล  ก้อนทอง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายธนวรรธน์  จิรวัฒน์สุนทร โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงสกลสุภา  ศิริเมือง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงณิรดา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงเบญญทิพย์  คามตะศิลา โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายธนกฤต  สินอนันต์วณิช โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายณฐกร  ตาสุสี โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายพัทธดนย์  บูรกิจภาชัย โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายณัฏฐพัชร  วงศ์สินอุดม โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายสิระ  นันทวงษ์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายนันทวุฒิ  บุษชะบา โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงเมธาวี  พุ่มศรี โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงศิริน  นาคพงษ์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงลภัสรดา  ตันติปิธรรม โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอนันตญา  ดานะ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงบุณยลักษณ์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพชรลดา  มาสอุดม โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงจิราพัชร  คำหงษา โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงอัญญารัตน์  หลวงเทพนิมิต โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายภูริสุขมงคล  ศรีมงคล โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายฉันทัช  พิกุลทอง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธาวิน  ตรีสุทธาชีพ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธณธรรม  รินทพล โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายปฏิพัทธ์  อ่ำพุธ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายภูบดินทร์  แก้วเกตุ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธีทัต  สีสุกสด โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายกฤษณพล  พลขันธ์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายญาณพัฒน์  เฮี้ยนเจริญ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงวรินทร  จันทนา โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฝึกฝน โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณัฐนพิน  บุญศิริมณีโชค โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงฉันทิกา  พิกุลทอง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณิชาภัทร  มีศิริ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปริยาภัทร  วัฒนศิริ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รามบุตร โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองดี โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กสิกรรม โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปิยธิดา  ทองรักษ์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงมธุรดา  เจริญสุวรรณ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปวริศา  เกิดพันธุ์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพรรณวดี  มณีจำรัสรัตน์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงศิรารัตน์  พุ่มชา โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอมินตรา  สุขพร้อม โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายสุภัทรพงษ์  รู้ทำนอง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายพศวีร์  ช่างย้อม โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายณฐกร  สีมีดี โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายกอบบุญ  ตันอารีย์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายฉัตรทอง  ฉิมพลี โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายนัธทวัฒน์  ขอนทอง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปัณฑิตา  ฆ้องชัย โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอาลิน  รินทพล โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิรวัฒน์สุนทร โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงดลพร  พันธุ์มี โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงเปรมสินี  ทองคำ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอริสรา  อ่ำเพียร โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกริม  จูเลิศสกุล โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพรชนก  เตโชเสนีย์นนท์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กุศลธรรมรัตน์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณหทัย  จริยคุณ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกวินตรา  ขุนทอง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงเบญญาภา  สถาพร โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปวันรัตน์  บุษชะบา โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสรรกมล  สรรพานิช โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพิรญาณ์  แก้วนำเจริญ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายชัยวิทย์  ศิริสุขไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพิศา  ก้อนจ้าย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงพิชญาภา  ไล้ทองคำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายชัชพงศ์  คำชมภู โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายวิศวะ  วรชินา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงพิชญา  ปะเสนะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงญาดานุช  บุตรโพธิ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายธิติพัทธ์  บุตรทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายธนสิน  มหาโพธิ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงจีรนันท์  ชุ่มแจ่ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จันทร์เทศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงพรรณวษา  อิ่มสมบัติ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงเบ็ญจรัศม์  ดวงรัตน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายพงศธร  กุลอ่อน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงพรรวินท์  ไชยเลิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บ่อถ้ำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงชุติมณฑ์  สุทธิคราม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงชนัญชิดา  มิ่งสกุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงอริษา  สิงห์สายัณห์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายวงศกร  ม่วงทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพรรัตดา  อุ่นเป็นนิจ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงทาณิชา  ช่างทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนน้อม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปาริชาต  สมพงษ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายอภิวุฒิ  พลสิงห์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธนภัทร  แสนศรีเลิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายธนภัทร  ยั่งยืน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกุลจิรา  คำใส โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงนภัสสร  สีมีงาม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพรพิพัฒน์  ศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงสุดารัตน์  บริรักษ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายปายเพชร  พรมมาตร์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  โยชนะ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงณัฐชญา  โชติชีวเกษม โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายก้องนรินทร์  พิเกณ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงนพรัตน์  กวักหิรัญ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงกัลยกร  ก่ำมอญ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายธนกร  มหไพโรจน์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายชิณวิชญ์  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงฝ้ายคำ  เวทีนันท์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม