รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แสงเมล์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายภาณุพงศ์  พันสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงธัญชนก  ลิ้มบุญดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจิดาภา  กุลฤดีกัมปนาท โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปวริศา  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชมพูนุช  ชุมภูบาง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพรชนก  วิเศษสา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ใหญ่ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายวิชญะ  ทองนวล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญาภร  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤตภาส  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติพัทธ์  ผ่องโอ่ย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายสัณห์  สังขพงศ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายพิชญะ  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายศุภกฤษ์  นาคน้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายณัทณภัทร  บุตรพลอย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายศุภกฤต  วงค์เวียน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายปุณณภพ  สุขพร้อม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายทศวุธ  สนมวัฒนะวงค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกนกลักษณ์  เฟื่องวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจุฑามาส  อินชัน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพีรดา  เติมมี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจิรัชญา  ทศวารจันทรา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธนพร  เสตพรรณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนชาติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐพัชร์  ศรีภูสิตโต โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายธีรวัฒน์  เลาหพิบูลรัตนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายยศพนธ์  ลายทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงดลวาการ  พลอาจ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐรวี  เพชรวารี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธีร์  คำบรรลือ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายนนท์ปวิช  พรมเทพ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเนติกานต์  เจริญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณภัทรา  อุดมวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงศลิษา  จิตศรันยูกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงศรัณยน์ภัทร์  บริสุทธิ์บงกช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายสุพศิน  สุวรรณวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายธาวิน  ถ้วนถี่ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายอธิปพล  พรมมาตร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายสิรวิชญ์  กาญจนาพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐภัทร  ด่านปาน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายปิยวัฒน์  ขุนค้ำ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายศุภกฤษฎิ์  บุญปรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวรัญญากร  ธรรมสอน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงมนัสวรรณ  เงินฉลาด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงฐิฎา  บางแค โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนิรัญญา  สุวรรณศร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพลอยปภัส  แก้วศรีงาม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงเขมจิรา  คำไวย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายยศวริศ  ได้ลาภ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายเกศฎา  อ่องเลื่อม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายธีวสุ  ใหญ่โสมนัง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรรณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงจิราพร  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายศุภณัฐ  พิมพา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปุณยรีย์  งามพิชิตชัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายชัยภัทร  อ่วมมี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงทักษอร  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อมรวณิชสาร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัฐนพิน  นันฑิพัฒน์นนท์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงภิมฬฏา  ตั้งเจริญการค้า โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณิชานันท์  กาวิใจ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายรณกฤต  ศศิกุลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายจิรกฤต  ทองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชนิดาภา  ครุธฑามาศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนพนุช  จันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธิรดา  สุดไทย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงตั้งปณิธาน  รัตนศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายกันติธีร์  นิ่มเนติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายออมสิน  ชัยบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายวัชรพงศ์  ธรรมเชียง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายธนวัฒน์  ศักดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายณภัทร  ศิวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงอุรัสยา  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวรรณพร  สุขพร้อม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงบุตรศรัณย์  พงษ์เสือ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงคาลิสต้า  ตันศลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายเอกพล  มั่นธนะกิจ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณัจฉรียา  แสงสร้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงนนนภา  ทิมคล้าย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายอนุทัต  โฆษิตพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายกฤตธี  อิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงมัลลิกา  สระทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ม่วงทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายธนธรณ์  ขวัญจิตร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงอติกานต์  ผ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายธนกร  แถลงดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายพชร  กฤษณีมพก โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายวันชัย  หน่ออุตม์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกมลวัชร  นุชชะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกรวีร์  กิจจา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายเตชินท์  ตันอร่าม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายสุรพัศ  อันยงค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายชนภัทร  วีระศัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายพีรกานต์  ประเจิดสกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายอรรถพล  ฉายแสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายวีรวัฒน์  จันทร์ยิ้ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายอติศักดิ์  น้อยรูปเรา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายธนาดุล  เผือกผ่อง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพันธ์วิรา  ธรรมกรณ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงทักษพร  ธาราช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพรปรีญา  เกิดน้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสุธีมา  วรารัฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงทิฆัมพร  จันทร์ซ้อน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงศิรดา  สถานทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณิชาพัชร์  อินทฉิม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณภัทร  คำภู โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอินทุร์อร  ไม้หอม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวนัฐจรา  ชาญเชี่ยว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงจันทิมา  โตแย้ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงไอลดา  ราชบุรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพรพิรุณ  รัตนเวฬุ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  มิ่งสอน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัชชา  สามงามยา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอโรชา  วงษ์มณี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายคณพต  เจียรนันทนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายชวภณ  ตั้งปัญญพนต์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายศุภกิจ  กลิ่นนิ่ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายชลสิทธิ์  เมืองเงิน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธนันท์รัฐ  บัวสด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพิชชาพร  เฮงตระกูลเวนิช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณิชกานต์  วงษ์ประทีปศิริ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงศรีอรุณ  แซ่เอี๊ยะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปัณฑิกา  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงเพชรดา  อยู่ยอด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพัชชา  จันทร์ประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพรธีรา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เทพศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปภาวรินท์  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงปุณยวีร์  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฐชา  ปาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณิชาณีย์  ตันติสันติสม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชญาภา  วงษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายอธิษฐ์  หลักกอ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกัญจณ์ปิติ  มาแย้ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายเจริค เจซซี  คอร์เดต้า โมราเลส โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายศุภวิชญ์  โพธิ์น้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อึ้งธีรกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายอัครชัย  นาคนาม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปะละนัชสุข โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายนฤดม  รุกขชาติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถาวร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนันทัชพร  อุทยาน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายสรธัช  รอไธสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายจิรัฎฐ์  ตนเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฎฐนิฐ  มงคลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงประภัสสิริ  อินหาญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปณิตา  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสุพิชญา  นุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายชัชพิมุข  มุ่งต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธนภร  ยิ้มสนิท โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงโยฐิตา  สุดสอาด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณิชาภัทร  กระบวนศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณัฐชนนท์  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธีรภัทร  วงษ์วิกย์กรณ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายเหมพงษ์  เกษอุดมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายพชรดนัย  เกิดมีโภชน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายณิชนน  มุกดามาศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อุุทัยจตุรงค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงคณัสนันท์  เจียรนันทนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพาขวัญ  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกัญญาศร  คุปตระกูล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธนัสถ์อร  นุนาค โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุสดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายมนัสวิน  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายภีม  ภัทรรัตยาภา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายวรเมศ  รัตนเวฬุ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธนกฤต  สุริย์ฉาย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปุณชรัศมิ  ปรีชาสิทธิคุณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงภัทรนันท์  มีชัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายปฐมภพ  สดแก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายพัชรพล  พุ่มอิ่ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปิยาภัสร์  กุลมาลา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายกรวิชญ์  ลีลาธรรมสาโรช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายคุณภัทร  เมฆเรืองแสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธัญนรา  พุ่มดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงเมธาพร  วันแจ้ง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอภิชญา  ยืนยงพานิช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายชัยศิษฎ์  พิทักษ์เดชะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายดลวัฒน์  เลิศวิไลสถาพร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  ไกรสรศิวเวท โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายกรดนัย  กุลกิจวโรภาส โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกันตพงษ์  ขำโต โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกฤตพจน์  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปัทวรัชญ์  ธนสิริพงศ์ภัค โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายอนัสฟีห์  ทองสุกดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกฤตยา  นาโตนด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายฐิติพงศ์  จงสมบูรณ์โภคา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงยุพารัตน์  พุฒทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงภัทรีดา  สอนไว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงณัฐิดา  ขามเกาะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายภวัศวร์  อุ่นบาง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธัญวรัตน์  คำมี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอาภา  จงมีความสุข โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธัญลักษณ์  จิณะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวินิชพร  สุริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงศิรประภา  พรมสาร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงฉมาพร  นนทะคถุณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงวชรพร  มาประสม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายนฐวิช  พิศอ่อน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงรุจีรัตน์  เพ็งยิ้ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเพชรลดา  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงรวิสรา  ครุฑติง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงดารินทร์  พิลึก โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกาญจนา  หะขุนทด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกลิ่นผกา  หะขุนทด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายศิวกร  พรมมี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายณัฐกิตติ์  อู่อรุณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวริศรา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ทองสด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปิยพัทธ์  เกษวิทย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอภิรดา  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธีรพงศ์  เมฆเรืองแสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายเจมส์รัก  รักษาเขตร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายภัคพล  ประชาสิริกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงจริญญา  ผายะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายอิฐศวภูมิ  ฉ่ำหลวง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวีรภัทรา  เขียวดิษ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกมลวรรณ  กระสุนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงธัญมน  บุญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงจิตรวรรณ์  คงคา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสุพรรณษา  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายปิยวัฒน์  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปัณฑิตา  สาคร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายสหรัฐ  พานแก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกุลชญา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงดลณนันท์  รังคะภูติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายพอเพียง  บุญปั้น โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพัชรพล  จีนเมือง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสิริสิชณ์  ทองหาญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกวิสรา  สุริยาส่องแสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายปัณณธร  นารอด โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายธนากร  เจนเกษตรกร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายธนภัทร  ปัจฉิม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายรังสิมันต์  ลีหนองบัว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายวุฒิพร  ศรีวิชัย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายสุรชัย  เพ็งนวม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงณภาส์ณัฐ  มานะกิจ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงศศินา  มะโนตัน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายกฤชณัท  นิระคม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายนรภัทร  พันธ์สุข โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายพชร  วังคำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายธีรเดช  ดอนม่วง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายพรหมพิริยะ  โขงสูงเนิน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายภูธเนศ  ปีแว่น โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายยุทธิพงศ์  นครจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงสุพัชญา  สุวรรณจันทร์สมี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงพัชรพร  ทองนุช โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงกชกร  ไกรสังข์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงรุจิภา  ชัยรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงสุกัญญา  ขอนทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายอังกูร  สวัสดิ์สุข โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงธนภร  สาหร่าย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายยิ่งคุณ  ฉิมแป้น โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีวิไล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายสุรวิชญ์  แสงเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายอารักษ์  สุมนทา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายปิยวัช  ม่วงลาย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายกิตติกรณ์  รอดนิล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายพีรณัฐ  พลับผล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายดนุพร  หาสนนท์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายอาทิตย์  พันธุ์ปี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายอภิรักษ์  แซ่เอี๊ยะ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพลอยมรกต  เพ็งคล้าย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงวริศรา  มีฐานะ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงสุพณะ  เอกกระ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงพิมพ์รวิณฑ์  วงค์หมอ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงนันทิชา  แตงไทย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงเมษยา  อินจุ้มสาย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงธนพร  สว่างเต็ม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงณัฐณิชา  มีมุข โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงนภสร  โตพุ่ม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เพ็งลำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงนฤมล  ทับทิม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงอทิตยา  โตเพ็ชร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงศิริญญา  ชูชื่น โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงไอริณ  มหาปาน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงดวงพร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงนาตลดา  สกุลงาม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงธนภรณ์  โชหนู โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงชฏาพร  ชิตสุระ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงศุภกานต์  บุญเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงมัณฑนา  ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายวรชาติ  พุ่มใย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงจารุวรรณ  แจ่มทุ่ง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงจันทิมา  เหง่าพรหมมินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายวิษณุพงศ์  เพ็ชรกล่ำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงกุลวรินทร์  เตชรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายชิณณวรรธน์  พิลึก โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายบุญญวัฒน์  บดีรัฐ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงศุภรัศมี  ปาสาโท โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  แป้นสุวรรณ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายณภัทร  บัวเผื่อน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายธิติ  สุวรรณ์พร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายนฤพันธ์  บูรณจารุกร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายพีรภัทร  สระแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายอภิเชษฐ์  พิกุลทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงณัตฐกาญศ์  สาแช โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ประเสริฐ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงณัฐชยา  มากใย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงกัญญพัชร  แก้วเมือง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงปุณยวีร์  ญาณรังษี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายธีรวัฒน์  นุ่มศรีวัง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายธิติพันธฺิ์  ธรรมฐิติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายปุณยวีร์  พะโยม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายอชิรวัฒน์  สายวงษ์นาค โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายพชร  กันยะมูล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายณฐพงศ์  สารุปา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายอัศวิน  สุรินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายวรพงษ์  ดวงจิต โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายศรัณย์วุฒิ  พุทธเผือก โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายวรภพ  วงค์มาก โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายพุทธกฤต  โยมเรือง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายสิรวิชญ์  สะสม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายสิรวิชญ์  ไอศริยสมบัติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงฉัตรกมล  เงินทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงนริศราภรณ์  ศรีธนราช โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงจรรยาพร  มั่นศิลป์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงเปรมลตา  ชูขุนทด โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงภัทรมน  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายศุภกร  ชาญเชาว์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายชันภัทธ์  พันธ์ุพุ่ม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายธนัตนันท์  บุญเกิด โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายธนัตพงศ์  ไชยศิลป์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงณัฐวดี  รอดหิรัญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายพชรพล  เทียนชัย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงจีรณพัส  พงษ์อุบล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายพัฒนพงศ์  พินิจเกสร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายสุวรรณารัตน์  โคสอน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ช่อชั้น โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายอุกฤษฎ์  เกตุสันเทียะ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงศุภัคศิริ  เกิดสนอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายชวนินทร์  ปานคำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงรัตนภา  พรมสอน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงภูษณิศา  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงกนกนาถ  บุญบำรุง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โชหนู โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงศิริกร  ขวัญวงค์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงณัฐธิดา  มารอด โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงณัฐชยา  ขำคำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายณัฐพัชร์  ทิศลา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงวรนันท์  สุขสำราญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงกรรณิการ์  มหาเทพ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายณัฐวุมิ  เนียมอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายสรศักดิ์  จันทราช โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายธนกฤติ  อุ้ยเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายภัทรนันท์  สอนใจ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายกิตติกวิน  ทองอำไพ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนคำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายกรวิชญ์  สวัสดีสุข โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายนันทิวัฒน์  จันทิมา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายอนุชิต  สุขอ่วม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายชัชพล  ศรีบัวลา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงเกศินี  เพ็ชรดี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายพงศธร  ดอนพิกุล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงแก้วเก้า  อาศัยนา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายจุฑิศพงษ์  บุญอาจ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงณัฐธพร  รัฐสมุทร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงชารีดา  คงสิบ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายกันต์รพี  รุจินันพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงนวรัตน์  เอมโอชนะ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายธีรภัทร  กายสิทธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายอติกานต์  อำไพวัชรากุล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นิลประยูร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายิปัณณทัต  มะลิฉ่ำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลาพล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายวุฒิชัย  จันทรังษี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีศิลป์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายณัฏฐกรณ์  เขียวอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายธนกฤต  ศรีวรรณา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายสุภนัย  มณเดช โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงปรัชชญานันท์  จิตดี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายสุทธาชาติ  ดวงรัตน์ภากร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศักดิ์สุภาวัฒนกุล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงภัทราวดี  กันจันทร์วงค์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงกฤติยาณี  สอนวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงเกศรินทร์  คำแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงฐิฏิกาญ  สมโภชน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงกนกกร  อินทร์สุพัตรา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงนวพร  ชัยรินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงกัญญาณัฏ  จันทร์พูล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายกสานติ์สุข  ภู่สงค์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายศรานุชิต  แสนสุข โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายโชคทวี  สระทองแพ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายวรวัฒน์  ชมเชย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายณัฐภณ  โสรีย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายศุภชัย  ผสมทรัพย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายสันติสุข  อบเชย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายสิรภัทร  เมฆปั่น โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายอดินันท์  ได้ลาภ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายธีรศานติ์  ใจแสน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายณพัสกรณ์  เกษมญาติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายบัญชา  วงษ์ฟู โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายพีรวัส  คชฤทธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายกฤษกร  อำไพแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงรุจิราพร  วณิชชากรกุล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงณัชชา  มั่นศิลป์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทียมจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงณัฏฐิบี  สุขเขตร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงฐิตารีย์  สูขชู โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงณัฐณิชา  บ่อทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คุ้มวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงปุณยวีร์  บาลุน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงวันฟ้าใหม่  เปรมทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงวรวี  มะลิวัลย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงมาริสา  ฟรุสตาค์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขาวโต โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงจันทนิภา  สีดานุช โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เฉิน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงพิชญธิดา  อ่ำเทศ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงสุนิชชา  พูลสมบัติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงชลธิชา  บูญมา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงพรพนา  จันทร์ครุฑ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงปรางทิพย์  ธรรมภักดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงพลอยมพู  เขียวขาว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงธนพร  ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญอ้อม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงตรัยรัตน์  สีเขียว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงจารุพิชญา  ศรุธทานุชาติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ประชาสุข โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงอรัญญา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงอพิชญา  ชมมะลิ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงวณัชภรณ์  จำปีทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงปิยะมาภรณ์  สีกล่อม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายบุณพจน์  ทนตะคุ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายภานรินทร์  ทรัพย์เพชร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายโชคธันวา  วงษ์ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายภาณุพัฒน์  พลีเพื่อชาติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายนรินทร์  โพเทพ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายณัฐพงศ์  พันสุวรรณกุล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  อินดวง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงวนิชพร  ทองงาม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงกชพร  หนุนครบุรี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงณัฐกานต์  เข็มทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงวิรุฬห์กาน  วงษ์เขียด โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงนลินี  แก่งศิริ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงภัทรภร  เบญจศิวกร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  วัดสุภาพ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงจีราวันย์  อาจอาสา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงไอยเรศ  เภตรา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงภัทรมน  ปรางค์ศรี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงตติยมาส  เค้าโนนคร้อ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายวีระพันธ์  สุพรรณชาติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  แซ่ว่อง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงมนปริยา  หญ้าลาภ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตาลุสา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงอรชพร  หงษ์ยนต์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงสายทอง  ขอนทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงชาลิสา  ลิ่วเวหา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงวารินทร์ปรียา  อ้อยตระกูล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมมี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงขวัญชนก  เสาร์แก้วคำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงณฐมน  โพธิ์มงคล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงประภานิช  อินทา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงพลอยตะวัน  อินทร์ดวง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงธนภรณ์  อาจธัญกรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงพรพรรณ  กระแสร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีบัวคำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงสุพิชชา  พูลสมบัติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงนวพรรษ  อังศุชัยกิจ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงวสิตา  กล่ำสกุล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงมนัสวี  ชุ่มชื่น โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงศุชัญญา  บุญยัง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงชนิสรา  ถาวร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วหิรัญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายอนิวัต  จันทร์สมวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงนันทิชา  วัชรพัฒนกุล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงจิตรลดา  กุรินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงสโรชา  สุทัศน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงวรัญญา  เพ็ชรอิน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายจักษณ์โชติ  ดวงสิรพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายนันทภัสสร์  สุขเขตร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายวีรภัทร  ทองทิน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงพลอยรัตน์  กมลมาลย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายสัณหณัฐ  ลือชาคำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงสุทธิดา  จันทะคุณ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายฌานนท์  สระแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงปาริชาด  นิลคำแหง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงพิชญกาญจน์  กลิ่นชัย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายพีรพงษ์  ยะถา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายปิยังกูร  มีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายรัฐศาสตร์  นิลหิรัญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายธราเทพ  แสงเพ็ชร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายเสกสิริ  วิชัย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายศิรวุฒิ  น้อยยัง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายพลกฤต  ศักดิิ์สูง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายศุภกิตติ์  อินทวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายนพันธกรณ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายนนทวัช  แจ้งเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กชายจิรกร  สุชแซว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายปภังกร  นันทารมย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายพิชชากร  นิลโชติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายณฐนนท์  เกษพ่วง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายจุลจักร  ป้อมมงกุฏ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายวราวุฒ  สีหาตา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายปฏิภาณ  ทองลิ้ม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายกรวัฒน์  จั่นศรี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายธนดล  สนิทมาก โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงกีรติ  ธนูทองสัมพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายธนพงษ์  กองนคร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายสุกฤษฎิ์  คงอรุณ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายเตชภณ  สาระรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายฌานิศ  เฉื่อยฉ่ำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กหญิงเปมิกา  รักษ์ชย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  ทันจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงวรินธร  อ่อนม่วง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงชาลิสา  ปั้นปรือ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เงินเส็ง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงปุญยวีร์  ยั่งยืน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงกัญญาภัค  ตาพรม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลประยูร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บรรจง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงพิมพกานต์  ทองสมัย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อำไพ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายมีนตรา  คำบรรลือ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงสุมิตรา  เกตุแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กชายปฏิภาณ  ฉ่ำน้อย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายจิราภัทร  สง่าชาติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงนิษฐนาถ  เผือกใจแผ้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงพิรัลพัชร  ศรีคำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  ศรีสว่าง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงปาลิตา  แรงสาริกรรม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายวริศ  กองเพชร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงปภัสษร  ฟองสูงเนิน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายวรท  พองธิวงศ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงฐิติมา  พิกุลกาญจน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงกนกอร  โข่งศรี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายคุณากร  จันทรังษี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงเวชกร  พูลศิริ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงวิมลวรรณ  สุขอยู่ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงณัฐชยา  คุ้มแสง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แสนเทียม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายณัฐชนน  ประกอบสุข โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พันธ์ศรี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายอวิรุทธิ์  โทนง่าว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ิอังศิริ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงทัตชญา  ไชยศรีษะ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายบัญวัฒน์  หล้าเมือง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงนาทราย  สุยะใจ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุขชู โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายธนกฤต  อินตา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายกลวัชร  ขำแห้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายนราวิชญ์  สุดไทย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายชราเทพ  มานันท์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายสุภัทร  อัดคังนารัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงชัญกร  พลอยประดับ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงมณัฐษยา  เบ้าทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญเนียม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณัฐณิชา  ติ๊บปะหา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณัฐยาน์  ธูปบูชา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายเดชานันท์  ฝั้นวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงภัทราพร  ผูกโพธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงมณีวรรณ  บันดาลสกุลรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายศุภาฤต  ยิ้มสรวล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงญาณิศา  ลีบาง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายรุ่งภพ  พงษ์ดี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายสวโรจน์  เพชรนิลสมนึก โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายพิชญุตม์  คำตุ้ย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายิชิษณุพงศ์  ศิริพัฒน์พงศ์พร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายณัฐกร  เทียนเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายสรพล  อ่วมอุไร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายทัทรพล  กันโต โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายชลธาร  ไก่แก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กชายธนบดี  สุขสำราญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายณัฐนันท์  ธรรมรักษ์กุล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กชายนพนนท์  บัวทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายพีรภัทร  กล่อมเกลา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายชัยธรณ์  จึงตกูลพานิชย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายสุภวัฒน์  ทองคุ้ม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายศุภกร  คำทุม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายภูมินทร์  ภูมิพนาสัณฑ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายกิตติภูมิ  นิลกำแหง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายพงศพัศ  มิ่งกลิ่น โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กชายเกษมณรงค์  ขจีรัตน์วัฒนา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กชายเมธัส  เจียมเจือจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงนาขวัญ  ศิริกัญหา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กชายวีระภัทร  พิทักษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงชินราภรณ์  สุขเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงณภัทร  พลแย้ม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงลภัสรดา  ลมลอย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงลภัสรดา  แผนนรินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงภวิกา  เสือโต โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงปัญชิกา  อินวงค์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงพชฏ  ดีเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงศรัญญา  อบหอม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกัญญพัชร  ดิลกคุณธรรม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงฉัตรพริตา  ทองจรัส โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงธีมา  อ่วมทิพย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงพลอยขวัญ  วิศาลศักดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงพิชญดา  สุชาติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงปัจณา  ป้องหา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีสมบัติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงพัตรพิมล  พูมทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงชญาภัช  มหบุญพาชัย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายภานุวิทย์  เณรจ่าที โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายสรวิศ  พุ่มใย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายธนวัช  สินสมบัติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายธนกิตติ์  มหาเทพ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายอานุ  เคนทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายชยากร  อยุ่สุภาพ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายณัชพล  เสี่ยงวงศ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายธนวัตร  ใบภักดี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอริสา  จุ้ยวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงพลอยเงิน  รัศมรน้อย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงอริสรา  นูมะหันต์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงนันทิกา  สร้อยยังสุข โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายสุริยาวิชญ์  สุภาพปัญญา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายศุรเชษฐ์  เจริญพรชัย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายภูมิชนก  ฉ่ำนารายณ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายวรุตย์  แก้วเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงชญานุช  วงเวียน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงธัญชนก  เมืองน้ำเที่ยง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงทิพยรัตน์  บุญนุช โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงศศิรัตน์  คงขันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพจนา  ประสิทธิ์เขตกรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายภาณุพงศ์  จี้เพชร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายชนะพล  กันนิกา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายนพดนัย  เดชะผล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายคุณากร  ลาภเวช โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายชนสรณ์  มโนมัย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายนนทลักษณ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายจุฬานนท์  ดีประชา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายปฏิภาณ  สาสุนันต์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายคุณากร  เรืองชัยศิวเวท โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายชยพล  เพชรล้ำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายกิตติพงษ์  วิบูลวัชริยกุล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายกฤตภาส  ชัยหา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายณัฐวัฒณ์  วงศ์สามี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายกฤษณะ  วินัยธรรม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายณัฐดนัย  ขำเส็ง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายกฤติน  สกุณนี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงพิมพ์นภา  เหล่ากะปิกิจ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไทยประไพสาร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงพิริยากร  วัฒนธรรม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พวงทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงปานวาด  บุญเกษม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุพศิริ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงปัทมาพร  สหะชาติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ปรางค์ศรี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงนิเปิ้ล  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงปวริศา  เชื้อปรางค์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงนภสร  ฤทธิ์เดช โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงอินทิรา  ผัดชี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงสิริวิมล  เย็นนที โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงวณิชญา  ไม้สนธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายภานุวัฒน์  เณรจ่าที โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายวงกร  มาต๊ะพาน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายยศกร  สงวนสุข โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายศิวัฒน์  เกตุนาค โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายรชต  เขียวอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กชายปียพงค์  มณีวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายพงศ์พีระ  สุขน้อย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายดลธฤต  ฉิมพิภพ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงยูศนิ  จำปา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงวรันธร  ศักบูรณาเพชร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายศุภกร  แสงเมล์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายบุญฤทธิ์  ขุนเทพ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายณัฐนันท์  เจริญศิลป์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายสุทธิพงษ์  แจ๋มเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ทองงาม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายธนพล  แก้วเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กชายภูวเดช  กลิ่นกระจาย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายธนุสรณ์  พงศ์ภัทรภูมิ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงพัชรพร  โพธิ์งาม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงปวีณา  สุวรรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงจุฑารัตน์  คงอรุณ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงปิยนุช  สุวรรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงกนกรัตน์  อัคนิโรจน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายปรเมษฐ์  มีสำราญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายณัฐนันท์  คันศร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายอาทิตย์  อินคำพร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายกีรติันต์  พริกทุ่ง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายวริศร์  แบ่งเพชร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายกันยากร  ลาวัณบัตร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายมนัสวิน  เกษมจิตร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายณัฐดนย์  เกตุสละ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายพงศกร  แกว่นกสิกรรม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายอัมฤทธินันท์  ปานศิลา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายกภัทร์  กลั่นเรืองแสง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายพงศ์กร  ธรรมขันคำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายธนกฤต  กลิ่นมาลี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายเศรษฐ์ภก  ศรีวิเชียร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายณัฐชัย  พรหมรักษา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายธีธัช  ตันเวหาศิริกุล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงเขมจิรา  วัฒนพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงอภิสรา  หัตถบูรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงชาลิสา  โพธิ์เวียงคำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงธิดาพร  แก้วกลาง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงณัฐธิดา  พุ่มเรียน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงศิริกันยา  กองจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงศิริลัดดา  อินทรักษา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงชนิกานต์  เครือโป้ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองเนตร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงธนพร  มาตเมฆ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงจรรยาพร  คมใสย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงพิชชาภา  รัตนปรีชา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงธัญญาธร  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงพิรานัณท์  พวงกุหลาบ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงณชนก  มาศบำรุง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงกุญช์ณิชา  ดีนุช โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงชามิลลา  เรือศรีจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงพรชวนัฐ  มหาโพธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงชัญญา  สุขขวัญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงวิราศิณี  ชลสายทรัพย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงวณัชภัสร์  จำปีทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงเบญญาภา  มลเลื่อน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กำธรสิริพิพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงวรณัน  สุพรรณชาติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายภัทรพงษ์  แสงสว่าง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายภูรินทรา  สรรพค้า โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายอภิลมย์  สุดประเสริฐ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายปภังกรณ์  สีสุวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายภัทรกฤต  เอื้อใจ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายปาณรวัตร  ปาละวงค์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายณัฐคนินท์  บุญสด โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายปูญญพัฒน์  ตั้งจิตต์ธรรม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายวรเมธ  แก้วสะแสน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายพิชยุตม์  สิงห์แก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายพีรพัฒน์  พุ่มพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายธนดล  เข็มคง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายธนากร  โพธิ์ไกร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายยุทธนา  มูลอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายปิยวัตน์  อินยัง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายณัฐพนธ์  ไอศริยสมบัติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายยศกร  อินตา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงเพชรรัตน์  อุดมเกตุ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงดวงพร  เวชกร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงจิรนันท์  พานพ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงชนม์นิภา  เปี่ยมสิน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงเมษา  วิไลเพ็ง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงกิตตรัตน์  ทองวิชิต โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงชนัฎตา  โอฬารตรีรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงณัฐณิชา  ญาณรังษี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงประภัสสร  ชัยพฤกษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงธัญพิชชา  จวงไธสง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงบุณยนุช  หอมมณฑา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงชไมพร  จานนอก โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายอัษฎาวุธ  เครือแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายชัชพงศ์  เพ็ชรแสนงาม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงวริศรา  หนูโต โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายนัทธวัฒน์  ตันปิง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายวิฑูรย์  อินพหล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงอนัญญา  อิชิโซาวา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงศรุตยา  ทรัพย์พฤทธิกุล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงศรัณพร  บวบจิตร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายอนุภาพ  พูลทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงชนิศา  รุ่งคณาวุฒิ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงอัญญาวีร์  สินทวีเสถียร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พันไชย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงขวัญข้าว  ชูจิ๋ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงอัญการ  ฤกษ์หร่าย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงเบญญาภา  เจริญพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงกัลยภัทร  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงแพรวา  สระทองแพ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายอลงกรณ์  โตพิทักษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายสุธี  ศรีระบุตร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงสุทธดา  อินทรวงศ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงภิญญพัชญ์  เหมภูมิ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงศศิมา  เมฆี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เอี่ยมสารี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายศรัณยู  พุ่มทุเรียน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายกฤตภาส  มากอินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายกิตติศักดิ์  คำยา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายภัทรภณ  ชาญเชี่ยว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายธนกฤต  แสงแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายอธิรักษ์  พันธ์เกษตรการ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายชลรัตน์  สุดโต โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายพัฒนศักดิ์  พุ่มขจร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายภาสกร  สายแก้วราช โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายสิรวิชญ์  บัวบุตร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายธีรภัทร  แย้มเอี่ยม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงภานิชา  เรือนคำปา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงศศิภา  จวนชัยภูมิ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คนดี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วนอก โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงศุภัคจิตรา  แบ่งเพชร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงธนัชพร  สุทธิวิไลรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีเริงหล้า โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงสิริสุข  ดาษดา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงญาณิศา  ปู่นำพา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยามโสภา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงกรพินธุ์  หมอนอินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงบัวชมพู  วิทยาจิตรเกษม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงดวงกมล  ชัยพรอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงปาณิชญาภา  วงศ์สอน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงอัญชรี  ทาชาติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงนิสาชล  อิทรไทยสงค์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงมนิษา  เผือกคล้าย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงธัญณ์ชนก  สมจิตร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงอภิชยา  เชื่อมขุนทด โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงปณัตตา  ทองนุช โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงจิตติมา  ศรีสุข โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงวริศรา  มากกุญชร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงวิชญาดา  ฤทธิศาสตร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์น้อย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วัฒนศิริ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงนีรชา  จินต์สุภาวงค์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงชนัญชิดา  เนตรยิ้ม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  มูลลักษณ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงศศิวิมล  สายสอด โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงสุชามาศ  เตชะวรรณวุฒิ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงเกตุศศิมัณฑนา  แก้วนิลตา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงปนัดดา  โข่งศรี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายเตชิต  เมฆพินธุ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงพัตรชา  ทริตชาติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงวีรปรียา  สว่างแจ้ง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงเปมิกา  กระจ่างพายัพ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายปัญญพนต์  คงอรุณ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงปัญจมาพร  บุญน้อม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายเศรษฐานุกูล  คำจริง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงกษิรา  ปรางค์ศรี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายปารย์  คล้ายทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายชิษณุพล  วังนาค โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายณภัชปกร  เหล่าจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายณัฎฐสิทธิ์  สายสุวรรณ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายสิรวิชญ์  เมืองขวา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงณัฐริกา  อินทพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายพงศวัศ  บูชาบุญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายภาณุพงศ์  พึ่งสูงเนิน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายรัชชานนท์  สังคง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายณัฐวรรธน์  ภัทรวิริยะคุณ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายกฤตยชญ์  สกลทัศน์วรโชติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายนภดล  พันพิพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงชลันธรี  ศิริไพบูลย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงปลายธัญวีร์  เกตุสกุลพิพัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงภูษนิศา  ศรีวิชัยจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงลักษณาภรณ์  ปั้นทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญอากาศ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงชลิตชญาน์  เรือนจรัสศรี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปาลภิบาล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงชนิตา  สาดแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงชวัลกร  ขนเม่น โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงลักษณ์นารา  ย่องยุทธกานนท์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงณภัทร์  วิจารณปัญญา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงทัตพิชา  มาลัย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงวีรกานต์  เกิดสุข โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงอัยวรินทร์  สนธิ์เศรษฐี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงมณฑกานต์  สุขอร่าม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงพรรณทิพา  ประภาจิตสุนทร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงบงกช  รอดโต โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงพลอยชมพู  ไชยชนะ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงกมลรัตน์  โตโทน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายพงศ์ภรณ์  สนธิพงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายปุณตาริก  ศรีสุข โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายเมธัส  เต็มปลื้ม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงฐาปนีย์  ศรียอด โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายปรมัตถ์  กมุทชาติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงสุนิสา  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กชายวรรณลภย์  อนุศาสนนันท์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายณัฐชนนท์  สุขแย้ม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายปารมี  รอดนิล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทร์พรหม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายธนกฤต  พุ่มใย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายนนทพัทธ์  เสนาะจิต โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายก้องภพ  พวงผกา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายกัณตินันท์  มีศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายชิติพัทธ์  นพพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายธัญเทพ  แสงเมล์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายภัทรพงศ์  แผนดี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายพงษ์พิสิฐ  วงษ์นันตา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายธราเทพ  สงวนศรี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายศุภกฤต  อาจกล้า โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  ครุฑตัน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายภูเทพ  อาจอาสา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายภูเทพ  เงินมาก โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายธนกฤติ  อิ่มทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กชายรชต  กันยะมูล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายกษิภัทร  จันเจือ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายธรรมสาคร  แสงแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายนะโม  พันละออง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กชายธนธรณ์  สำราญทิพย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงระพีพรรณ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงธิดารัตน์  วจีสัจจะ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงพรชรี  พลศรีชา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงพิชญา  ิอินทพงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงอานุช  มากสุวรรณ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงพิพรรษพร  โชติรัตนศักดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงวรรณกร  รอดเที่ยง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงศรีรัตน์  กลิ่นผึ้ง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงณัฐนิดา  นุตตะโยธิน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงปราณปรียา  ใจดี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงฉัตรศิรินทร์  รอตศิริ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  เพิ่มพูล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงกรรณิกา  สิงห์วี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงณิชาภา  สารียัง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงนรมน  เลิศไกร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขถาวร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายภูมิเพชร  ขุนเพชร โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
895 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ล่องชูผล โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
896 เด็กหญิงนภาภรณ์  วรรณโชติ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
897 เด็กหญิงเมธาพร  กิตติขจร โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายพบธรรม  ตันอารีย์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงปพิชญา  เอี่ยมเอื้อยุทธ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงพิมพ์พัณณี  อภัยราช โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
901 เด็กหญิงสุวพิชญ์  อินทเสน โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
902 เด็กหญิงอิสรีญาพร  แก้วบัวดี โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
903 เด็กหญิงณัฏฐชา  ศรีดาเดช โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
904 เด็กหญิงศศิมณฑน์  เนียมญานนท์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
905 เด็กหญิงพิมพ์สกุล  พลชีพ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
906 เด็กหญิงพัชรินทร์  ลาภสนาเปรม โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
907 เด็กหญิงแสงรุ้ง  ทิพย์ดวงใจ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
908 เด็กหญิงภัชราวดี  มะลิพวง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
909 เด็กหญิงพิชชากานต์  จงมีความสุข โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
910 เด็กหญิงกฤตษยาภรณ์  จรงรส โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
911 เด็กหญิงกัญญาภัทร  น้ำดอกไม้ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
912 เด็กหญิงศิรดา  พระยาลอ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
913 เด็กหญิงชญานิน  สมชัยมงคล โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
914 เด็กหญิงอิงสลิล  สินอนันต์วณิช โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายสิรวิชญ์  ศิริพงษ์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
916 เด็กชายภูมิริพัฒน์  ศิริรัตน์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
917 เด็กชายจิรบดี  จอนแจ้ง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
918 เด็กชายวชิรวิทย์  ยาแก้ว โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
919 เด็กชายณัฐดนัย  กิ่งวาที โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
920 เด็กชายกรภัทร  ปัญญาเรือง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
921 เด็กชายจักรภัทร  วิบูลสุนทรางกูล โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
922 เด็กชายพงศกร  ปิ่นไชยศ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
923 เด็กชายวีริศ  ทวีผล โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
924 เด็กชายพิชญุตม์  นันทโกมล โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
925 เด็กหญิงกัลยดา  มณีพราย โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
926 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชูชื่น โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
927 เด็กชายศุภวิชญ์  เทพบุตร์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
928 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  ประภัสสร โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
929 เด็กชายศุภกฤษ  ศรีอาวุธ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
930 เด็กหญิงนวภัทร  ฉัตรหลวง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
931 เด็กชายธนบัตร  ถาวรพันธ์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
932 เด็กหญิงจรรญมณฑน์  เนียมญานนท์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
933 เด็กหญิงศศิวิมล  ก้อนทอง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
934 เด็กชายธนวรรธน์  จิรวัฒน์สุนทร โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
935 เด็กหญิงสกลสุภา  ศิริเมือง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 คณิตประถม
936 เด็กหญิงณิรดา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 คณิตประถม
937 เด็กหญิงเบญญทิพย์  คามตะศิลา โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 คณิตประถม
938 เด็กชายธนกฤต  สินอนันต์วณิช โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 คณิตประถม
939 เด็กชายณฐกร  ตาสุสี โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 คณิตประถม
940 เด็กชายพัทธดนย์  บูรกิจภาชัย โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กชายณัฏฐพัชร  วงศ์สินอุดม โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายสิระ  นันทวงษ์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายนันทวุฒิ  บุษชะบา โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงเมธาวี  พุ่มศรี โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงศิริน  นาคพงษ์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงลภัสรดา  ตันติปิธรรม โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงอนันตญา  ดานะ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงบุณยลักษณ์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงพชรลดา  มาสอุดม โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงจิราพัชร  คำหงษา โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงอัญญารัตน์  หลวงเทพนิมิต โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กชายภูริสุขมงคล  ศรีมงคล โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายฉันทัช  พิกุลทอง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายธาวิน  ตรีสุทธาชีพ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายธณธรรม  รินทพล โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายปฏิพัทธ์  อ่ำพุธ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายภูบดินทร์  แก้วเกตุ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายธีทัต  สีสุกสด โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายกฤษณพล  พลขันธ์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายญาณพัฒน์  เฮี้ยนเจริญ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงวรินทร  จันทนา โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฝึกฝน โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงณัฐนพิน  บุญศิริมณีโชค โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงฉันทิกา  พิกุลทอง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงณิชาภัทร  มีศิริ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงปริยาภัทร  วัฒนศิริ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รามบุตร โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองดี โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กสิกรรม โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงปิยธิดา  ทองรักษ์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงมธุรดา  เจริญสุวรรณ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงปวริศา  เกิดพันธุ์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงพรรณวดี  มณีจำรัสรัตน์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงศิรารัตน์  พุ่มชา โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงอมินตรา  สุขพร้อม โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายสุภัทรพงษ์  รู้ทำนอง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กชายพศวีร์  ช่างย้อม โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กชายณฐกร  สีมีดี โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กชายกอบบุญ  ตันอารีย์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กชายฉัตรทอง  ฉิมพลี โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กชายนัธทวัฒน์  ขอนทอง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงปัณฑิตา  ฆ้องชัย โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงอาลิน  รินทพล โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิรวัฒน์สุนทร โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงดลพร  พันธุ์มี โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงเปรมสินี  ทองคำ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงอริสรา  อ่ำเพียร โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงกริม  จูเลิศสกุล โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงพรชนก  เตโชเสนีย์นนท์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กุศลธรรมรัตน์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงณหทัย  จริยคุณ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงกวินตรา  ขุนทอง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงเบญญาภา  สถาพร โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงปวันรัตน์  บุษชะบา โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงสรรกมล  สรรพานิช โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงพิรญาณ์  แก้วนำเจริญ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กชายชัยวิทย์  ศิริสุขไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงพิศา  ก้อนจ้าย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
999 เด็กหญิงพิชญาภา  ไล้ทองคำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กชายชัชพงศ์  คำชมภู โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กชายวิศวะ  วรชินา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงพิชญา  ปะเสนะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงญาดานุช  บุตรโพธิ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กชายธิติพัทธ์  บุตรทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กชายธนสิน  มหาโพธิ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงจีรนันท์  ชุ่มแจ่ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จันทร์เทศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงพรรณวษา  อิ่มสมบัติ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงเบ็ญจรัศม์  ดวงรัตน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กชายพงศธร  กุลอ่อน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงพรรวินท์  ไชยเลิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บ่อถ้ำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงชุติมณฑ์  สุทธิคราม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงชนัญชิดา  มิ่งสกุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงอริษา  สิงห์สายัณห์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงธัญพิชชา  ถิ่นอ่ำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงสุธีกานต์  พุทธรักษา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงชลิตา  สาชู โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กชายพีระพัฒน์  เผ่าโสภา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1020 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กชายศิริศิลป์  สุขช่วง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงพิมพ์นารา  รุ่งวรรธนะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1023 เด็กชายปาณวัฏ  เกิดอุทัย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กชายพรหมพิริยะ  ริ้วกีระกิตติกุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กชายกรภัทร์  สิงห์สร้อย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงภควรรณ  น้ำส้ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงชนัญญา  สิงห์สร้อย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กชายธีรภัทร  ไชยทิพย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงวรัชญา  จั่นวงศ์แก้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงมนปรียา  เริงเขตรการ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงเขมจิรา  ยอดฉิมมา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กชายนนตกานต์  ชั้วนาค โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงจิรัชญา  อินไชย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงกวิตา  ทรงคุณ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1035 เด็กชายธีรพัฒน์  เกราะเพชร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงชญานิศ  ดวงรัตน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กชายกฤษณะกันย์  เปรมอ้น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงจรรยณัฐ  ฉ่ำแสง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1039 เด็กชายวัชรภณ ฉ่ำแสง  ฉ่ำแสง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงณิชาภัทร  ลูกแก้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงมณีรัตน์  หงสาหิน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กชายรุ่งเกียรติ  เพียราช โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงวรวลัญช์  วรอภิญญาภรณ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  จินดาหลวง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยิ้มละมัย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กชายนนท์ปวิธ  มิ่งสกุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1047 เด็กชายนพรุจ  มิ่งสกุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงบุณยาพร  สอนกล่อม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงจินตนา  เมฆสี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กชายกรภัทร์  อ่างทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงณัฐกานต์  ดีแย้ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงธัญยภรณ์  กลิ่นรื่น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงวิภาธาร  สุขสว่าง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กชายธนภัทร  มิ่งสกุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กชายอาชวิน  โยชนะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงอายรดา  หมู่โสภิญ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1057 เด็กชายพงศ์ภีระ  ปิ่นตากุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กชายชนิสร  แตงนิ่ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กชายสิทธิกร  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงนิชานันท์  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1061 เด็กชายพีรณัฐ  บุญปก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงชยุตา  มะลิซ้อน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กาวีอ้าย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงปิยะรัตน์  จันทร์สกุล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงขวัญจิรา  นันทวงษ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  บุตรทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กชายอดิเทพ  ชูเฉลิม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงจรรยพร  โสภณพินิจ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงแพรธารา  ตันตริภาคย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงสุภัสรีญา  ปฐมพรทวีวัฒน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงสุประวีณ์  ศรสุวรรณภักดี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ฉิมสุข โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กชายจิณณวัตร  โพธิ์ม่วง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงภัทรลภา  หม่อมนุศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กชายพงศกรณ์  ภู่โต โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงอารีญาพร  คงทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงอินทิรา  ทะสะวะดี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงชลธิชา  โพธิดา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงสุภาวดี  ขุนชาญนุชิต โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงอริสา  จันทร์ทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กชายธนพล  จันทร์ศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงจักษณา  สำลี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงวิกันดา  เสือเจริญ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงนลินญา  แก้ววิเชียร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กชายณัฐพัชร์  ตั้งสกุลจารุพงศ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงตวงรัตน์  ทันจิตร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กชายณัฐวุฒิ  จุลตะคุ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงอริษา  จาตรัตนะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กชายภัทรเทพ  จันทรศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงธัญชนก  บุญคำเมือง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ผันมา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กชายอภิวัฒน์​  คำเครือคง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กชายวรรณสันต์  ใบพะออม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กชายพงศ์พสิน  กวางแก้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงจิราพร  ใบพะออม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์​  เกราะเพชร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงสุภิสรา  ขุนชาญนุชิต โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กชายพลพัส  ตะติยะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กชายนพรัตน์  แก้วทรัพย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กชายฑีฆาวุฒิ  สุจารี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงรุจิรา  หินแก้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงทัศนียา  บุญพร้อม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กชายฐิติกร  โสระ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงช่อผกา  กล้วยสูงเนิน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กชายศุภกิตติ์  มนูญ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กชายธนวัฒน์​  เอี่ยมครอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กชายสัณหณัฐ  ภัทรบุญยพงษ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงศรีไพร  ศรีนาค โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กชายนพกร  รองรัตน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทร์หอม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงนภัสสร  แสงพายุ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงภคนันท์  ขุนชาญนุชิต โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงภาวิณี  วงษ์เจริญ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงวิภารัตน์  เที่ยงทัศน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1115 เด็กชายวงศกร  ม่วงทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงพรรัตดา  อุ่นเป็นนิจ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงทาณิชา  ช่างทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนน้อม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงปาริชาต  สมพงษ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายอภิวุฒิ  พลสิงห์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายธนภัทร  แสนศรีเลิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายธนภัทร  ยั่งยืน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงกุลจิรา  คำใส โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงนภัสสร  สีมีงาม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายกิติพล  กิ่งจำปา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงณัฐกานต์  ยมนา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงอธิติยา  อุทวัง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงฐิติมา  ศิริ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อุบลชาติ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงณัฐลดา พันธุ์โต  พันธุ์โต โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงสิริกร  ใจงาม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายธีรวัฒน์  หมู่คำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายธนพงศ์พันธ์  เทียนเงิน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงราวดี  พุ่มผึ้ง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงสุภาวดี  สุคะโต โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงรังสิกานต์  ธรรมจันทร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายธีรกานต์  บุญวงค์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงกรชนก  คำเปิ้น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงศุทธิณี  ศรีพุฒตาล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ดีเหมือน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายธนกฤต  แย้มกสิกิจ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  โฆษะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงกีรติกร  เพ็งเวียง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายธันยธร  ชีวัตร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายพงศกร  รักชาติ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายธนากรณ์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงสาธิตา  รุ่งวรรธนะ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายยสินทร  ใภพรม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงณัฏฐา  เภาศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงณัฎฐกมล  เอี่ยมดารา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงขวัญฤดี  ด้วงเหม็น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงพิชชาภา  พิลึก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงปรียาภรณ์  อธิคาร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงภูริษา  คำโพย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายณัฐชานนท์  เชิญขวัญ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงสิรินภา  คำอินทร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงพันธิตรา  น้อยใหม่ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงจันทกานต์  เชยกลิ่น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายอรรณพ  หุ่นสุวรรณ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  ชวัลธนฉัฐ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงสุภาพร  พรมจีน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายธีรพล  อินแดง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงสุชาวดี  เหล่าจันทร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงสุขกัลญา  ระงับพิษ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายระพีพัฒน์  ต่ายอินทร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายณัฐภัทร  พุกกล่ำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงชนม์ชนก  เสือวัน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายธเนศ  สินเสถียรสุข โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ลอพันธ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงจรรย์ธร  ชาติบุตร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงภาวิตา  ชายทวีป โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายวรินทร  พันธ์ศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สุขร้าย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงมณี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงเกวริน  มากทรัพย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายภูมิ  วงษ์สกุลพิน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศิริกาญจนไพบูลย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายกิตติภพ  แก้วเพชร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงณัฐพร  ศรีมังกร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงกฤติยาณี  ใจวงษ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายณัฐวัลญช์  เทียมทัน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงชฎารัตน์  พรมพิมพ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงเจนจิรา  หงษ์ทับทิม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงประภาสิริ  วรนาถจินดา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงวรางคนิภา  ตันตริภาคย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญญา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงพิชญา  สินอิ่ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงธนสร  สุขใส โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงธิดารัตน์  ฟักเงิน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงวิจิตรา  ญาติตะคุ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายรัชชานนท์  - โรงเรียนเทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงศลิษา  วงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กชายนพดล  ผาทอง โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กชายสหนันต์  สหุนิล โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงนิลาวัลย์  จุ้ยหงษ์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงปาลิตา  แสงอ่วม โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงมฤคมาศ  ท้วมนิ่ม โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กชายฆนัท  คำธานี โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  เอมโอด โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มหึมา โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 นางสาวสุธาวัลย์  สุจริต โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงรัชฎา  ปั้นสุข โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 นางสาวพรหมพร  ขาวนวล โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 นางสาวรุ่งตะวัน  อรรถเสนา โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 นายณัฐวุติ  คำพานุช โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงสุนิสา  พันธ์มนตรี โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงอริสา  บัวผึ้ง โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงอุษา  สระแก้ว โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงนราวดี  ประชาสุข โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 นางสาวพรรทิวา  เอนกอนันต์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงจารุภา  บุญเรือน โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองอุ่น โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงวิระดา  จารุจินดา โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มากบุญ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงชนาภา  ชนะศิล โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงณัชชารี  วงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงสุชาวดี  วิฉัยกุล โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงน้ำฝน  แจ่มบุญ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงขวัญจิรา  สมบัติพูนผล โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1 ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กชายปภังกร  สุริยนต์ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1 ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กชายสิรวิชญ์  ทัพพะกุล ณ อยุธยา โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายอนุสรณ์  อนุสนธิ์ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขผล โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายภัทรวิชญ์  สุวรรณ์รัตน์ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายบัญญพนต์  คันศร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงจิตตรา  ทวนธง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงณัฐนรี  ทองสมัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  อ่วมศรีกร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงเสาวนีย์  สังคง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงวรรณณิศา  ภู่งาม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงสมฤดี  ฉันจร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงกนกพร  เลิศชนะวงษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  ยิ่งสุขมงคล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงกชพรรณ  พรมเสน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงสุวิชาดา  แสนเฮ้อ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ศรีละบุตร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายวิชัยยุทธ  ฉัตรชัยสุริยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงพรทิพย์  ต้อยเรียง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงปาริชาต  มากสาคร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอี่ยมจุฬา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงกันธิชา  คุ้มเณร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กชายกฤษณพล  ประเสริฐอุดมศักดิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงอัญชลี  อาจหาญ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงสาวิตรี  แสนเมือง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายกฤษฎา  แร่ดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงวริศรา  เนรมิตร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงนฤภร  ขุนแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์อามาส โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  ดุรงค์ภูวนันท์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรเภรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงณันฐิชา  พวงทอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงลลนา  ฮ้อธิวงศ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงสุดาพร  โคตะมะ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงฐิติมา  ใบมาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายอนุสรณ์  ทาวัง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงสุจิตรา  อินประยูร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงกัญญพัชร  นุ่มขึง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงกัญญาภัค  การภักดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงรัตนภรณ์  อินทศร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงวิราวรรณ  ภูครองทุ่ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 นายฐิติพล  กาญจนาธนพัฒน์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงอรอนงค์  เจ็ดคำ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงสุภัสสรา  เขม้นเขตรวิทย์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 นางสาวมัทนีย์  จตุรงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงจิราภา  เจริญดี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายพรพิพัฒน์  ศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1267 เด็กชายปายเพชร  พรมมาตร์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1268 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  โยชนะ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงณัฐชญา  โชติชีวเกษม โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1270 เด็กชายก้องนรินทร์  พิเกณ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1271 เด็กชายพศิน  จันทร์คล้อย โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงสิราวรรณ  สุดา โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1273 เด็กชายวีรภัทร  วิเชียรสาร โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1274 เด็กชายวงศกร  คุณชื่น โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1275 เด็กชายณัฐกิตต์  มะณี โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1276 เด็กชายเจตน์สฤษธิ์  บุญส่งวงศ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1277 เด็กชายนครินทร์  สาหร่ายทอง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1278 เด็กชายนัทธพงศ์  เกตุแก้ว โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1279 เด็กหญิงลลิดา  เจริญวงษ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1280 เด็กหญิงจิณัฐตา  แพบัว โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1281 เด็กหญิงทัตพิชา  นาคทอง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1282 เด็กชายพิพัฒน์  มั่นคง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1283 เด็กชายอุฏฐา  โชติพิสุทธ์กุล โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1284 เด็กชายสิริมงคล  เกตุอ้น โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1285 เด็กหญิงวรัญญา  สีมุ้ย โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1286 เด็กชายสุรทิน  โพธิ์ดี โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1287 เด็กชายณัฐวัฒธิชัย  แซ่ก๊วย โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1288 เด็กชายณัฐนนท์  ืชูวงค์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1289 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ชิณวงศ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1290 เด็กชายคเณศ  ประดิษฐ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1291 เด็กหญิงมณีนุช  พรมมา โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1292 เด็กหญิงสุดารัตน์  บริรักษ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงสุทัศษร  โตบางป่า โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงณัฐกรานต์  เกตุเนียม โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงณัฐพร  ช่วงสำโรง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีวรรณคำ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงกานต์สิรี  เมืองหลวง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงนันท์สินี  ยอดเยี่ยม โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงบุณยาพร  กุลพ่วง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงมาริสา  เเม้นพวก โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงฑิติยา  จันทร์เครือ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงณปภา  ไกรเกษ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงสุพรรสา  อุปมัย โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงกรรทิมา  สุขเกิด โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายกีรติ  อินทราเกษม โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงรุ่งนภา  นิลมณี โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงธันยพร  มะโน โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพชรวิจิตร โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงธนัญญา  ทองมอญ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงนาตยา  อาจหาญ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงวณิชยา  สุคำตา โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงจารุวรรณ  สุพรรณ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายศราวุฒิ  จิตน์สนธิ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงนพรัตน์  เรือนทอง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายศราวุฒิ  ปอกกันยะ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายศุพรนุวัฒน์  จ๋าวเสรี โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายธนากร  พงพูน โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายธนวัฒน์  มีขำ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงจิดาภา  โพธิบัลลังค์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงกรรณิการ์  สาทอง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายแสนดี  กันแคล้ว โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงวันวิสา  จูสิงห์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจแสน โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงนงนภัทร  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงสาริศา  มานะพันธ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงพัชริญา  เรืองวงษ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงศิริรัตน์  รอดกสิกรรม โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงกนกพันธ์  สมัครการ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายชิติพัทธ์  กัลปพฤกษ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายสุรศักดิ์  อินกรัด โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงศศิพร  ธรรมวิชยุตม์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงเจียระไน  สุยะระ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายเศรษฐพงษ์  นาดำ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงสุรีมาศ  ฉิมสุข โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงศศินภา  ตั้งจงจิตร โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงจิรภัทธ์  วงษ์เมฆ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กชายจตุรพร  เอี่ยมสงคราม โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายสรวิชญ์  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงนพรัตน์  กวักหิรัญ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงกัลยกร  ก่ำมอญ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายธนกร  มหไพโรจน์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายชิณวิชญ์  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงฝ้ายคำ  เวทีนันท์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงจรินทร  ติดยงค์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงธนกาญจน์  เมืองสังข์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงรินรดา  เพชรรัตน์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายสิรวิชญ์  ก้อนทอง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงชญานิษฐ์  หวานชิต โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายสิทธินันท์  แสงจันทร์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงพิรยา  กรสิงห์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงอชิรญา  ปันเท โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงปุณภัทร์สรา  สุ่มพวง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงวิจิตรตรา  บุญเรือง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายนภัสกร  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายณัฐพงศ์  เนียมเดช โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงธัญรดา  ใจกล้า โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายสันต์ชัย  ตั้งจงจิตร โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายพงศกร  แก้วประดับ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงศิลารัตน์  เอี่ยมอุไร โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายณัฐภัทร  เกตุมี โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงสุธีกานต์  กรวิภาสเรือง โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายกฤตกนก  ปิ่นแก้ว โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม