รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอัครวินท์  อินทะขันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายธันวา  ลามุล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายสรายุทธ  ยุระตา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายรัชพล  ยุรชัย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงภิญญดา  ปานขุนรักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชนาภา  สุพร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตธัชพงศ์  ดอนปรีชา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธีรเมธ  มุลทา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายคนาชัย  ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายญาณพัฒน์  ภูละมุล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกัมปนาท  พงศ์ชินฤทธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงภัฏฐริชา  อุดมรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงภัฏฐริภา  อุดมรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายคณพัฒน์  จิรัฐพิกาลพงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปรีชญาภรณ์  ศรีสุมาตย์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอริสรา  สายสินธุ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกนกรดา  อ่อนทอง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายธนวัฒณ์  เหมทานนท์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายภาณุวิชญ์  ภูขยัน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายกุลวัชร  ฆารไสว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติช่วงนิรันดร์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  จิตจักร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายธนกร  มันปาฏิ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอภัสรา  ภูนี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสนโสม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพุทธิมา  ทิพย์จริยาอุดม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธัญชนก  พิมพิศาล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายศิวกร  เศรษฐานาม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชนันชิดา  จิรัฐพิกาลพงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายวชิรกร  กุดแถลง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายกิตติธิษณ์  หนาดคำ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายชวกร  เพชรรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายภัทรพล  ภัทรจิตติกุล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปุณณดา  หิรัญรุ่ง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายแทนคุณ  เจนวิริยะกุล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายธนโชติ  โคตรโสภา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายจิราภัทร  รุ่งนามา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายนนทพัทธ์  นามนาเมือง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  ญาณกาย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงศุภัชญา  วงศรีเทพ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  อิงเอนุ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพัชราภา  ศิริวรรณ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงรุ่งนภาพร  ดรประทุม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายกิตติณัฎฐ์  หนาดคำ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายนิชคุณ  วรแสง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงศิวนาถ  วิเศษไชย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกวินทิพย์  เหลี่ยมสิงขร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายกันตินันท์  กองนาดู โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายภวัต  รุ่งเรืองวรณา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายเอกรินทร์  การสอาด โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสิมิลัน  ริดพันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายปรวิทย์  โฆษาจารย์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายเมธี  พิทักวงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายกฤตภาส  พันธินา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงจิรภิญญา  ไชยเดช โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายก้องพิภพ  จันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายกิตติพศ  กมลเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายณธายุ  ศรีแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายกฤตเมธ  ชูมี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายณัฐรัตน์  จอมทรักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายจิราธัช  สารหงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายเดชพงษ์  การศักดิ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายธรรมรัฐ  ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายวุฒิชัย  พานแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงจุฑามาศ  นันสถิตย์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงบุญฐิสา  อุทานิตย์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงอภิชาดา  ญาวิลาศ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงจิรณัญญา  ศิริคุณ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธนศักดิ์  ธรรมเกษร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายณัฐรัตน์  แสนแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายรชต  สังฆมณี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิระศรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงเกศรินทร์  เทนสึเอะ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงมนัสนนท์  วงศ์ศรีมี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงกานต์เกล้า  วรรณชัยมงคล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงขวัญเมือง  พรมปิก โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงพรปวีณ์  ฉลาดแย้ม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายศรุจ  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงเปรมปรีด์  เฉยไสย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ตังคณิตานนท์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายตันติกร  เจริญผิว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายรดิศ  ขันศรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงชญานินทร์  ถนัดค้า โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงชนัญธิดา  แท่นจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 นายไชยวัฒน์  พายุพล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวลิลลี่ เจมส์  ทาวเซนต์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงชนัชสร  โคตะวินนท์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายคณพศ  อุ่นโสธร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวอภิรดา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นายก้องเกียรติ  บุดดีหงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายจักรพรรดิ  คอนตี้ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงนัชชา  เทวิญญา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงศิริอำพร  แสนวงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงลักษณพร  โฉมห่วง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงฐิตาพร  มูลแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวพรนิภา  หันธิรัง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  วงษ์ชารี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวอนัญญา  ไชยภา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงอภิชญา  มาตเจริญ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวอพิญญา  อัญชัยศรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ราชเพียแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงอินทิราณี  เดชโฮม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวพัชรี  สีบุลำ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวอาทิตยา  กั้วพิศมัย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นายตระการ  อัญชัยศรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นายกิตติธัช  วรชิน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นายชนสิษฎ์  โชคกาญจนวัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นายครรชิต  ย่อดี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นางสาวจริญา  พุทธคม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายปุณณวัช  จันทร์สะอาด โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นายภัทรพล  แจ่มแจ้ง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายอภิสิทธ์  จำนงจิตร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นายพุฒิชัย  คล่องดี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุวรรณพล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายศาศวัต  บุษบารัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงนภัสร  บัวกลม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายจิณณวัทย์  นิสังกาศ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายไกรวิชญ์  แสนโบราณ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายมานพ  ตาทิพย์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายธนัท  โคตมุงคุณ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปนัดดา  เครือเนตร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกิตติธัช  นันทะจำรอง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายนวพล  บุญเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายญาณกวี  คำจำปา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงเชิญณิชา  ไทยแท้ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายก้องภพ  เรืองซ้อน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายณัฐวัฒน์  รังภูรีย์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปิยะพร  ปุราโส โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายสุริยา  ใจเอิื้อ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอริสรา  ถิตย์กุล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายชนินทร์  สารพานิช โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายอนุวัฒน์  เย็นวัฒนา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอริสชาพร  คอนตี้ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวิรัลยุพา  ฉิมเกิด โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ประทุมวัตร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชนิกานต์  เพชรรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายสิทธิโชค  พานไสว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงแพรวตา  ทิพย์จริยาอุดม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณฐมน  จันบุตรราช โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพันธิตรา  ถิตย์รัศมี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วรักษา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปุณยาพร  ผลสว่าง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงจิรัชยา  วริวรรณ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณิชากานต์  ศิลา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชญานิศ  การพิศมัย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณภัทร  เดชพงศ์พรหม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายพีรภาส  ไพศาล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปวารนิตยา  เที่ยงสงค์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปริญชญา  จันทร์หอม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงศรุดา  วรรณทอง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธัญชนก  สีวาดมา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงธิษณามณี  ทองตัน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายวรชิต  พยุงเกษม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงศรัณรัชต์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณัฐชนน  วงษ์จรัส โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงศิรภัสสร  นังกะทา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายภาณุ  กั้วนามน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชนัญญาภรณ์  จันทร์ศิลป์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุภัสสรา  ราชติกา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภูมิพัฒน์  เทพรังษี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายนนทพัทรธ์  บัวเทศ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชินคำ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายณฐพงศ์  ยอดกล้า โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายเอกภวิษย์  วงศ์วนิชโยธิน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนภาวรรณ  ขันศรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฐรียา  คำตา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนันทัชพร  การถัก โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสุธาสินี  สายโน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกรผกา  กั้วพิสมัย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงทีน่า ณัฏฐธิดา  ฮิกกิ้น โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงอรุณพร  อิ่มสง่า โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายศาสตร์ศิลป์  วิโทจิตร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปภาดา  จันทร์ศิริ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงรสิตา  สุวรรณศรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกานต์เกล้า  ภูโทสุทธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงศรัญญา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงภวรัญชน์  กำทองดี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกวินทิพย์  สังข์ทอง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชนาพร  พรดอนก่อ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำสุวรรณ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายสุเมธ  พานิชย์ดี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายกฤษฎา  โชคดี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายภานุพล  ยะวร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายปราบดา  พาณิชย์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายแทนคุณ  ศิริกาญจนรักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายคณิศร  ตาสาโรจน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายกิตติพิชญ์  สุระพันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายภากร  ถนัดค้า โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายสิทธิชัย  มูลคำศรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธราเทพ  แสนนาเรียง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายภากร  วรรณประชา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายอดิศักดิ์  ลาโรจน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกรกมล  กลัดสำเนียง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงบุณยกร  พวงมาลา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพัทธนันท์  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณิชาดา  ทิพย์วงค์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอรปรียา  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงมนัสดา  จุทาผาด โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนิภาวรรณ  ศรีดามาตร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกาญจนธร  เสนามนตรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสุพัสตรา  แสนยะมุล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอัยริสา  ประสมศรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฐวดี  บางละมาต โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงภัทริดา  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณภัทร  แก้วบ้านเหล่า โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงมิรินทรา  อาดี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนริศา  ทอดโอภาส โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงรัตติยา  ทาบรรหาญ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพัชรินทร์  กุลมงกฎ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอภัทชา  พูลผล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวิชญาพร  สาโทรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงเฌนิศา  คำพิพจน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงริษฎา  หีบแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภูขยัน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพลอยปภัส  สีสอนเหม่น โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายภัสภูมิ  กาญจนะสอน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพิชญธิดา  วันชูเสริม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณิชชา  คำพิพจน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศศิวิมล  สุระเสน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปาณิศรา  ปรีจำรัส โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงรัตนาวลี  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชมพูนุช  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศิริกาญจน์  สินชัย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงชญานุช  ชโลธร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายประการพัฒน์  จันทร์ส่องสุข โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายระพีภัทร  ไสยกุล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัฐชยา  นนลือชา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงฐปนีย์  ศรีดาว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายธนกฤต  มันปาฏิ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายอธิศนนท์  รื่นรมย์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายกันติชา  กรรณิการ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนารีรัตน์  ตั้งเติมศักด์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกฤษกร  จันทะหงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายนายพระนาย  สนอุทา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสาริสา  กาญจน์วรกฤต โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปิยธิดา  คาดีวี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ศรีค้อ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกัญญาวีฐ์  นำเจริญกุล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงรินลดา  สุกวาท โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายพัฒนพงษ์  หมั่นเรียน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพัชจิตา  ทองศิริ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายปิยังกูร  วิเชียรพันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงนิลเพชร  แพงคำ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกัลยา  ศรีแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายอิริค  ภูงามดาว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายอณาคิณ  ทองหล่อ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  ตาสาโรจน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอันดามัน  ริดพันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปวีณา  ยลถวิล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงจิณณะณัฏฐ์  พานิชศิริ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงเพ็ญณภา  สระบุตร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงจิดาภา  ศุภพิตร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายบดินทร์ธรรม  กมลตรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงญาณิศา  สายจิตร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายภูริวัฒน์  เกื้อปัญญา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายเอื้ออังกูร  ภูเต้าสูง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพลอยลดา  พาณิชย์พงศภัค โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายพสิษฐ์  โพธิ์แท่น โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายณัฐชนนท์  น้อยชื่น โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  พงศ์ธนารักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปภาดา  ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายสุรศักดิ์  มิลละวงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ดลรักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณิชาภา  ศรีสิริ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพิมนภัทร  มาตชะลา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธัญธรรัตน์  รัตนแสนสี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงเกศกานดา  พลพุทธา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายสุชาติ  พานิชย์ดี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายภูวเดช  ฤทธิ์ชัย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกัญญากานต์  คำตานิตย์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพัชรรินทร์  กิตชัย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชนาภัทร  ชูพันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกันติชา  ตาสาโรจน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายณัฐนิช  เชื้อสุข โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายนำชัย  เรืองจรัส โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายวชิรวิทย์  ชินพร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงธัญภรณ์  ก้อนกายา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกุลธรา  ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงประสิตา  ลากุล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายนิติธร  ภารจรัส โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพัชรดา  ลากุล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายพลวัต  ภูดอกไม้ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปราญษลี  คุณสีขาว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายอุรุชาติ  ไทยแท้ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงธารธารา  ก้องเวหา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายเมธา  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงลิซ่า  แรเกิน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายวรกร  ทัพพิมล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายกชัชฏพิสิธ  การรักษา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายภัทรพล  ยุรชัย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายชัยวิวัฒน์  นัทยาย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชญาดา  ไชยเกรินทร์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายณัฐภัทร  ทะนงศักดิ์ศรีกุล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงนภัสศิรินทร์  ฝายนายาง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชนัฏนิภา  กล้าขยัน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทฤษฎี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริศักดิ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณัฐกมล  บุญเรือง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงชลธิชา  อาดี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนภัสกร  นามวงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงรตนกมล  บัวขวา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงรัชนิดา  เสริฐวาสนา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงอนุสรา  สระทอง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงประวีณา  สระทอง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายรชต  ศรีเรือง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เงาะสนาม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณิษาภัทร  แสนยะมุล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายชาญวิทย์  ใจศิริ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายทิวาพร  จันทะหงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงฮาวาน่า  ฮิกกิ้น โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายอัศดินทร์  ทุมผล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายเทวฤทธิ์  ศึกนอก โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายรัฐภาค  บุตรพรม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีพอ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอรวรินทร์  รังคะราช โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายอภิมงคล  ผิวงาม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายอนุวัต  ประหยัด โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายชิตษณุพงศ์  ฉัตรการ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงศศิกาญจน์  สระทอง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายเมธัส  พรหมลังกา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณัฐณิชา  หาระทา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงธัญญ์วาริน  ธนาสุขพัฒนศิริ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายพลวรรธน์  ศรีดาแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายอติวิชญ์  คำภูษา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกนกวรรณ  วันนิจ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงภิรมย์รักษ์  ภูสมศรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงจิราภรณ์  วิฑูรย์ศิลป์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายภากร  คัสเกต โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายอนันตชัย  ชมภูพื้น โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงชญาภา  วิเศษสอน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีสองเมือง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  โอนนอกณฐากุล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายวชิรวิทย์  ปันทะนนท์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงพรเพชร  มหาโคตร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายพัชรพล  เขื่อนวิเศษ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายสก๊อต  กิลลีส์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายวงศกร  วิจารณ์จิต โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงแพรวา  เจียมทอง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงจุฑามาศ  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงเบญญาศิริ  พรมรัตน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จำเริญควร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงณัฐวิภา  ไตรพิษ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงจิตติมาพร  ศรีบ้านโพน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นามปัญหา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงคเณย์พร  อุเทศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงสุพัชญา  พันจุมพิง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงกชกร  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงศศิประภา  ภายศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงปิยธิดา  ทิพมาตร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงปานทิพย์  ผดุงภักดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายพีระพล  ลี้พล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงรุ่งนภา  วงศ์จันทา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงสุพนิดา  พัสดร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงกิตติยา  วงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายณัฐภูมินทร์  บุญพิศาล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงสายธาร  โกฐาคาน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายสืบสกุล  สานุจิตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงศิริญพิชญ์  แสนปากดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงเกวลิน  ชินคีรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนิชานันท์  ปาแก้ว โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอมรรัตน์  คำชนะ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสุรีย์พร  ยุบลพริ้ง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงสุพัฒตา  ฐานโอภาศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปิยภัทร  วังทองชุก โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายพีรภัทร  จับอันชอบ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงยุวพา  พิมมะโส โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงบุศรินทร์  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  บัวดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ไสยวรรณ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายยศกร  นาเสถียร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงนิชาดา  ธนฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปภาวรินทร์.  มิกขุนทด โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงยลลดา  โยธาวงษ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสุธิมา  ดรประทุม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงวิชชญาพร  บัวสอน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกรกนก  สังข์วิเศษ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพรรณวริน  พรรณภักดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงฐิตาภา.  พรมพละ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายธีรวัฒน์  ขวัญคุ้ม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงคีตพันธุ์  บุตกุล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสิริกานดา  มีศา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายตะวัน  พันนาดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ขาวโต โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงเพชรนารี  เฉยฉิว โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงจันทรวิมล  วิระศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงไพลิน  พงศ์ธนารักษ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงผกาวรรณ  ศรศิริ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพรกนก  พิมพ์แจ้ง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายยุทธภรณ์  บัวสอน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายวัฒนา  ฆารละออง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายสุวภัทร  จันทรบุตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพิชชาภา  เหลี่ยมสิงขร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพรรณปพร  ทองเงิน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายธนภัทร  ประวันนวล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสิริยากร  สีอ่อนดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงธนพร  ผายตากแดด โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงสิริกร  ทรายทอง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงไอริสา  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงวริศรา  เฉิดละออ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณทิพรดา  หมั่นประกอบ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงเอมฤทัย  ดวงบุบผา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายพิภัช  สมพพิตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงเขมจิรา  ไพศาล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงจุทาธิบดิ์  คิดทำ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายพรภิรมย์  สะอาดซื่อ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัฐพร  กุละนาม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงศรัญรัศณ์  อาจทุมมา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกมลรัตน์  กิ่งจันมล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วสุทัศน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายกวีวัฒน์  จิตไชย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายกฤตธีร์  จิตไชย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงนิตยา  เขตรบุญพร้อม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายธนพล  คำบอน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สภา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณัจฉรา  ภาคอินทรีย์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงอัจฉราลักษณ์  อรรคเศรษฐัง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพรพรรณ  เพชรสมัย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงณัชช์ภิรมน  คณินนันธนัฐ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกมลชนก  รักษาสงฆ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอนันตญา  ศิริบุรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงบุญขวัญ  ชัยช่วย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงวรินทร  ลีลาวัฒนานนท์กุล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายดลภัทร  ศรีแสนสุข โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงปกฉัตร  กั้วพิจิตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงปัณณภัสร์  โรจน์เธียรธนา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายวิภาวัส  โคตะวินนท์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายอนุพันธ์  ทองยัง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธิติ  แก้วคำ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงกัลยากร  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอุมาภรณ์  เกลือสีโท โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสุภัชชา  ตู้ทรัพย์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงจิรายุ  เกื้อกูล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายปพนพัทธ์  นพคุณ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายธนภัทร  โคตรพัฒน์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายทัตพล  อุทรักษ์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงวรัญญา  ครกล้า โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงเจตปรียา  ศรีดาพันธุ์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงเบญจมาศ  ชาญชัย โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงภัคจิรา  ฉลองภาค โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายเจษฎา  มิภาทัศน์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงณัฐวิภา  สุระเสียง โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงอรพลิน  ระรื่นรมย์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายธีรเทพ  ชาญชัย โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายปภาวิษญ์  อายุวัฒน์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายพีรวิชญ์  จิตจำเริญ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายณฐดล  หิรัตพรม โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายพัชรพล  ตั้งชัยภูมิ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายณัฐกร  เนตรคุณ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธนภัทร  อุดมทวี โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงชลิตา  จิตจักร โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกนกกร  สุระเสียง โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงขวัญธิตา  ภูศรีฐาน โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสุภัสสรา  วรรณพาด โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  อุทโท โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีพอ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงอุมาพร  มิ่งมูล โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงอรพิมล  พลอยวิเลิศ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงศิรินภา  อุทโท โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงพิณชญา  อาจะ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายธนพล  ภูศรีฐาน โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงจิราพัทร์  ศรีทะรัง โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายภูริวัชร  จิตจำเริญ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายทินภัทร  นามบุรี โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพิชชาภา  คำผุย โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายปฎิภาณ  ศรีพอ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงอรวรรณ  วาณิสุจิต โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายณัฐพล  ไชยเอนก โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายชินภัทร  ผาวงษ์ศา โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายรัชภูมิ  ทิพประเสริฐ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายณวัฒน์  นิลโสม โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายประสพสุข  สุระเสียง โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงปุญชิดา  กรกิจทิพยดล โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงสุชานรี  อุทโท โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงฐิติพร  ไชยสุข โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชนะบุตร โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงศุภารดา  แสงรัตน์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายวิศรุต  คำคง โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายศิวพัฒน์  อันทรบุตร โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
481 นายสมพร  จับอันชอบ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายบูรพา  กุลากุล โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายโมไนย์  ประชานันท์ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายวุฒิชัย  ศรีแพงมนต์ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายธีรพัฒน์  บอนคำ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายอาคม  ฤทธิสนธิ์ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายวุฒิพร  แสงวรบุตร โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายจรินทร์  ธินะธง โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายคมสัน  เขตรสมัคร โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายอภินันท์  เชียงเครือ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายภูริช  สุดหลักทอง โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายพลากร  วรรณขาม โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงศิริวิภา  ชินาวิสาร โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงบัณฑิตา  คุณชัยวงศ์ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงภิญญดา  กั้วมาลา โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงณีน่า  แยร์วีเนน โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงวิภาภรณ์  ภูบัวดวง โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงสุรดา  ทรงศรี โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงฑิมพิกา  มั่นคั่ง โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงฐณสิตรา  ภาระนารถ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงปิยาพร  ศรีมหาวัตร โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงจริญญา  ไชยคุณ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงเบญจพร  อาษาศรี โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายนราธิป  พลตื้อ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีมงคล โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายนรเศรษฐ์  กัณหา โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงประวีณา  กั้วมาลา โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายอัครเดช  นัดทะยาย โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์ศรี โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงพัชราภรณ์  กั้วพิศมัย โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงพรพิมล  ทรัพย์วิจิตร โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายวุฒิศักดิ์  หาญศรี โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายเหมราช  บางวิเศษ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงรัชธิดา  คำมะตะศิลา โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธรรศพงค์  สีหลิ่ง โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิญาณ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงธิดารัตน์  ขอผลกลาง โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงนันทิชา  แสงมหาไชย โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงอนัญญา  ธรรมปัญญา โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงอภิชญา  โมระกรานต์ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงกิติยา  อนุพัฒน์ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงพรรทิภา  ก้อนกั้น โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายนิติธร  รังภูรีย์ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายคุณากร  ภูจอมขำ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กชายณัฐพงศ์  โสภาพร โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงศิริวิมล  อรรถประจง โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงพัชรินทร์  พุทธลา โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงอทิวรา  อังคะรุด โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงพัชรา  พุทธลา โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงวิระดา  คาดีวี โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายกลธวัน  แสงมหาไชย โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงณัฐธิดา  ประสูติสิงห์ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายสุเมธ  เรืองแสน โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงวนิดา  พรมสอน โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงปภานัน  จันทโสด โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 นายศุภวิชญ์  สาระวัน โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงมณีรัตน์  แสนสุภา โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นายรัชนาท  หงษาชุม โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายอนันทศักดิ์  เจริญพร โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวน้ำฝน  สาชะรุง โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงจิรัชญา  ถิ่นวรแสง โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพัดชา  จรศรชัย โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงโญฑิตา  ยี่รัมย์ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณัฐธิดา  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงนงลักษณ์  นามนิตย์ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทานาสี โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายนราวิชญ์  หงษาราช โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายสหรัฐ  ขัดเสริม โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงกิตติญา  ศรีเครือดง โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายเดชดนัย  ชะสันติ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายอคนันท์  จันทวิสา โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายเตชินท์  หงษ์สร้อย โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายทศกร  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกัลยา  เสนาเลิศ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายพงษกร  พรมศรี โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงอรไพลิน  สิงหา โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงสุธีรา  จันซ้าย โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ภูหนองโอง โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงอารยา  บุญมาก โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพร้อมสิริ  ศรีงามเมือง โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงไอรดา  นัสดา โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงวราภรณ์  คำออน โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงจิดาภา  ภูแลนคู่ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายสิทธิพล  แสนแก้ว โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงนฤมล  โกษาผล โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงปนัดดา  สุรันนา โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพรพิมล  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงวิยะดา  ขีระนา โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงนริศรา  ชมจันทร์ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงจิรัชยา  พรมศรี โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงภนิดา  คาดีวี โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพิริยกร  การเมือง โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงศศิธร  มันปาติ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายธีระภัทร  บุญเต็ม โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายพงศกร  ศรีบุรัมย์ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงจิรภิญญา  ไชยเทพา โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงชลิตา  นีระโคตร โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงวรินทร  เทศารินทร์ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงอัญชนา  ดีประวี โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงคมไผ่  หงส์ชูตา โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพัชริดา  ปิ่นมณี โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงอภิสรา  อันชม โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไชยพรมมา โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายอานนท์  ภูติโส โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายขวัญชัย  บุญหาร โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีประไหม โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายพัทธดล  คำจันทร์ดี โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายณัฐพร  กงทา โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายธันวา  เงินดอน โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันแข็ง โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงไอริษา  ทุมพระรักษ์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายธนภัทร  สังรวมใจ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงปนัดดา  ต้นงอ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงอินทิรา  บุษมงคล โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายชยานันท์  ทองดี โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายณัฐพล  ภูหงษ์สูง โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงชมพู่  คำไชยโย โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายมินธดา  กุลจักร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงวราภรณ์  สุริโย โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงพัชรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายอภิวิชญ์  สิทธิศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายพิรชัช  สบายใจ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม