รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอัครวินท์  อินทะขันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายธันวา  ลามุล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายสรายุทธ  ยุระตา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายรัชพล  ยุรชัย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงภิญญดา  ปานขุนรักษ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชนาภา  สุพร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤตธัชพงศ์  ดอนปรีชา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธีรเมธ  มุลทา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายคนาชัย  ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายญาณพัฒน์  ภูละมุล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกัมปนาท  พงศ์ชินฤทธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงภัฏฐริชา  อุดมรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงภัฏฐริภา  อุดมรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายคณพัฒน์  จิรัฐพิกาลพงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปรีชญาภรณ์  ศรีสุมาตย์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอริสรา  สายสินธุ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกนกรดา  อ่อนทอง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายธนวัฒณ์  เหมทานนท์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายภาณุวิชญ์  ภูขยัน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายกุลวัชร  ฆารไสว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติช่วงนิรันดร์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  จิตจักร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายธนกร  มันปาฏิ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอภัสรา  ภูนี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสนโสม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพุทธิมา  ทิพย์จริยาอุดม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธัญชนก  พิมพิศาล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายศิวกร  เศรษฐานาม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชนันชิดา  จิรัฐพิกาลพงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงจุฑามาศ  นันสถิตย์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงบุญฐิสา  อุทานิตย์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงอภิชาดา  ญาวิลาศ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงจิรณัญญา  ศิริคุณ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายธนศักดิ์  ธรรมเกษร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณัฐรัตน์  แสนแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายรชต  สังฆมณี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิระศรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงเกศรินทร์  เทนสึเอะ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงมนัสนนท์  วงศ์ศรีมี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงกานต์เกล้า  วรรณชัยมงคล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงขวัญเมือง  พรมปิก โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงพรปวีณ์  ฉลาดแย้ม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายศรุจ  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงเปรมปรีด์  เฉยไสย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ตังคณิตานนท์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายตันติกร  เจริญผล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายรดิศ  ขันศรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงชญานินทร์  ถนัดค้า โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงชนัญธิดา  แท่นจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 นายไชยวัฒน์  พายุพล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวลิลลี่ เจมส์  ทาวเซนต์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงชนัชสร  โคตะวินนท์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายคณพศ  อุ่นโสธร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวอภิรดา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นายก้องเกียรติ  บุดดีหงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายจักรพรรดิ  คอนตี้ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงนัชชา  เทวิญญา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงศิริอำพร  แสนวงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงลักษณพร  โฉมห่วง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงฐิตาพร  มูลแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวพรนิภา  หันธิรัง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงนภัสร  บัวกลม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายจิณณวัทย์  นิสังกาศ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายไกรวิชญ์  แสนโบราณ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายมานพ  ตาทิพย์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายธนัท  โคตมุงคุณ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปนัดดา  เครือเนตร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายกิตติธัช  นันทะจำรอง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายนวพล  บุญเลิศ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายญาณกวี  คำจำปา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงเชิญณิชา  ไทยแท้ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายก้องภพ  เรืองซ้อน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายณัฐวัฒน์  รังภูรีย์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงปิยะพร  ปุราโส โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายสุริยา  ใจเอิื้อ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอริสรา  ถิตย์กุล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายชนินทร์  สารพานิช โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายอนุวัฒน์  เย็นวัฒนา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงอริสชาพร  คอนตี้ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงวิรัลยุพา  ฉิมเกิด โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ประทุมวัตร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงชนิกานต์  เพชรรัตน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายสิทธิโชค  พานไสว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงแพรวตา  ทิพย์จริยาอุดม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณฐมน  จันบุตรราช โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงพันธิตรา  ถิตย์รัศมี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วรักษา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปุณยาพร  ผลสว่าง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงจิรัชยา  วริวรรณ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณิชากานต์  ศิลา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชญานิศ  การพิศมัย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายณภัทร  เดชพงศ์พรหม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายพีรภาส  ไพศาล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปวารนิตยา  เที่ยงสงค์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปริญชญา  จันทร์หอม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงศรุดา  วรรณทอง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงธัญชนก  สีวาดมา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงธิษณามณี  ทองตัน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายวรชิต  พยุงเกษม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศรัณรัชต์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายณัฐชนน  วงษ์จรัส โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงศิรภัสสร  นังกะทา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายภาณุ  กั้วนามน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงชนัญญาภรณ์  จันทร์ศิลป์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสุภัสสรา  ราชติกา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายภูมิพัฒน์  เทพรังษี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายนนทพัทรธ์  บัวเทศ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชินคำ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายณฐพงศ์  ยอดกล้า โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายเอกภวิษย์  วงศ์วนิชโยธิน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงนภาวรรณ  ขันศรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัฐรียา  คำตา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนันทัชพร  การถัก โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสุธาสินี  สายโน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกรผกา  กั้วพิสมัย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงทีน่า ณัฏฐธิดา  ฮิกกิ้น โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอรุณพร  อิ่มสง่า โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายศาสตร์ศิลป์  วิโทจิตร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปภาดา  จันทร์ศิริ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงรสิตา  สุวรรณศรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกานต์เกล้า  ภูโทสุทธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงศรัญญา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงภวรัญชน์  กำทองดี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกวินทิพย์  สังข์ทอง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายวงศกร  วิจารณ์จิต โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงแพรวา  เจียมทอง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงจุฑามาศ  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงเบญญาศิริ  พรมรัตน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จำเริญควร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงณัฐวิภา  ไตรพิษ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงจิตติมาพร  ศรีบ้านโพน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นามปัญหา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงคเณย์พร  อุเทศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสุพัชญา  พันจุมพิง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกชกร  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงศศิประภา  ภายศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปิยธิดา  ทิพมาตร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงปานทิพย์  ผดุงภักดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายณัฐภูมินทร์  บุญพิศาล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงสายธาร  โกฐาคาน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายสืบสกุล  สานุจิตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงศิริญพิชญ์  แสนปากดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงเกวลิน  ชินคีรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนิชานันท์  ปาแก้ว โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอมรรัตน์  คำชนะ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงสุรีย์พร  ยุบลพริ้ง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสุพัฒตา  ฐานโอภาศ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปิยภัทร  วังทองชุก โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายพีรภัทร  จับอันชอบ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงยุวพา  พิมมะโส โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงบุศรินทร์  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  บัวดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ไสยวรรณ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายยศกร  นาเสถียร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนิชาดา  ธนฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปภาวรินทร์.  มิกขุนทด โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงยลลดา  โยธาวงษ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุธิมา  ดรประทุม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงวิชชญาพร  บัวสอน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกรกนก  สังข์วิเศษ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพรรณวริน  พรรณภักดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงฐิตาภา.  พรมพละ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธีรวัฒน์  ขวัญคุ้ม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงคีตพันธุ์  บุตกุล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสิริกานดา  มีศา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายตะวัน  พันนาดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ขาวโต โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงเพชรนารี  เฉยฉิว โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงจันทรวิมล  วิระศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงไพลิน  พงศ์ธนารักษ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงผกาวรรณ  ศรศิริ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพรกนก  พิมพ์แจ้ง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายยุทธภรณ์  บัวสอน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายวัฒนา  ฆารละออง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายสุวภัทร  จันทรบุตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพิชชาภา  เหลี่ยมสิงขร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพรรณปพร  ทองเงิน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธนภัทร  ประวันนวล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสิริยากร  สีอ่อนดี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงธนพร  ผายตากแดด โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสิริกร  ทรายทอง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงไอริสา  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวริศรา  เฉิดละออ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณทิพรดา  หมั่นประกอบ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงเอมฤทัย  ดวงบุบผา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพิภัช  สมพพิตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงเขมจิรา  ไพศาล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงจุทาธิบดิ์  คิดทำ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพรภิรมย์  สะอาดซื่อ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐพร  กุละนาม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงศรัญรัศณ์  อาจทุมมา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกมลรัตน์  กิ่งจันมล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วสุทัศน์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายกวีวัฒน์  จิตไชย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายกฤตธีร์  จิตไชย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนิตยา  เขตรบุญพร้อม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธนพล  คำบอน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สภา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัจฉรา  ภาคอินทรีย์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอัจฉราลักษณ์  อรรคเศรษฐัง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพรพรรณ  เพชรสมัย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัชช์ภิรมน  คณินนันธนัฐ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกมลชนก  รักษาสงฆ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงอนันตญา  ศิริบุรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงบุญขวัญ  ชัยช่วย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวรินทร  ลีลาวัฒนานนท์กุล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายดลภัทร  ศรีแสนสุข โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปกฉัตร  กั้วพิจิตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปัณณภัสร์  โรจน์เธียรธนา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายวิภาวัส  โคตะวินนท์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายอนุพันธ์  ทองยัง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธิติ  แก้วคำ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกัลยากร  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอุมาภรณ์  เกลือสีโท โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายปพนพัทธ์  นพคุณ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายธนภัทร  โคตรพัฒน์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายทัตพล  อุทรักษ์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงวรัญญา  ครกล้า โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงเจตปรียา  ศรีดาพันธุ์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงเบญจมาศ  ชาญชัย โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงภัคจิรา  ฉลองภาค โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายเจษฎา  มิภาทัศน์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายธีรเทพ  ชาญชัย โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายปภาวิษญ์  อายุวัฒน์ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายพีรวิชญ์  จิตจำเริญ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายณฐดล  หิรัตพรม โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายพัชรพล  ตั้งชัยภูมิ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายณัฐกร  เนตรคุณ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายธนภัทร  อุดมทวี โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงชลิตา  จิตจักร โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกนกกร  สุระเสียง โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงขวัญธิตา  ภูศรีฐาน โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสุภัสสรา  วรรณพาด โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  อุทโท โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีพอ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอุมาพร  มิ่งมูล โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอรพิมล  พลอยวิเลิศ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงศิรินภา  อุทโท โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพิณชญา  อาจะ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธนพล  ภูศรีฐาน โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงจิราพัทร์  ศรีทะรัง โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายภูริวัชร  จิตจำเริญ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายทินภัทร  นามบุรี โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพิชชาภา  คำผุย โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายปฎิภาณ  ศรีพอ โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอรวรรณ  วาณิสุจิต โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณัฐพล  ไชยเอนก โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายวิศรุต  คำคง โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายศิวพัฒน์  อันทรบุตร โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
252 นายสมพร  จับอันชอบ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายบูรพา  กุลากุล โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายโมไนย์  ประชานันท์ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายวุฒิชัย  ศรีแพงมนต์ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายธีรพัฒน์  บอนคำ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายอาคม  ฤทธิสนธิ์ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายวุฒิพร  แสงวรบุตร โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายจรินทร์  ธินะธง โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายคมสัน  เขตรสมัคร โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายอภินันท์  เชียงเครือ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายภูริช  สุดหลักทอง โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายพลากร  วรรณขาม โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงศิริวิภา  ชินาวิสาร โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงบัณฑิตา  คุณชัยวงศ์ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงภิญญดา  กั้วมาลา โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงณีน่า  แยร์วีเนน โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงวิภาภรณ์  ภูบัวดวง โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงสุรดา  ทรงศรี โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงฑิมพิกา  มั่นคั่ง โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงฐณสิตรา  ภาระนารถ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงปิยาพร  ศรีมหาวัตร โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงจริญญา  ไชยคุณ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงเบญจพร  อาษาศรี โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายนราธิป  พลตื้อ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีมงคล โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายนรเศรษฐ์  กัณหา โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงประวีณา  กั้วมาลา โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายอัครเดช  นัดทะยาย โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์ศรี โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพัชราภรณ์  กั้วพิศมัย โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพรพิมล  ทรัพย์วิจิตร โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายวุฒิศักดิ์  หาญศรี โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายเหมราช  บางวิเศษ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงรัชธิดา  คำมะตะศิลา โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธรรศพงค์  สีหลิ่ง โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิญาณ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงธิดารัตน์  ขอผลกลาง โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงนันทิชา  แสงมหาไชย โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงอนัญญา  ธรรมปัญญา โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงอภิชญา  โมระกรานต์ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงกิติยา  อนุพัฒน์ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงพรรทิภา  ก้อนกั้น โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายนิติธร  รังภูรีย์ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายคุณากร  ภูจอมขำ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายณัฐพงศ์  โสภาพร โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงศิริวิมล  อรรถประจง โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงพัชรินทร์  พุทธลา โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงอทิวรา  อังคะรุด โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงพัชรา  พุทธลา โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงวิระดา  คาดีวี โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายกลธวัน  แสงมหาไชย โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงณัฐธิดา  ประสูติสิงห์ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายสุเมธ  เรืองแสน โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงวนิดา  พรมสอน โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงปภานัน  จันทโสด โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 นายศุภวิชญ์  สาระวัน โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงมณีรัตน์  แสนสุภา โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 นายรัชนาท  หงษาชุม โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายอนันทศักดิ์  เจริญพร โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวน้ำฝน  สาชะรุง โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงจิรัชญา  ถิ่นวรแสง โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพัดชา  จรศรชัย โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงโญฑิตา  ยี่รัมย์ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงณัฐธิดา  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนงลักษณ์  นามนิตย์ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทานาสี โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายนราวิชญ์  หงษาราช โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายสหรัฐ  ขัดเสริม โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกิตติญา  ศรีเครือดง โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายเดชดนัย  ชะสันติ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายอคนันท์  จันทวิสา โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายเตชินท์  หงษ์สร้อย โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายทศกร  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกัลยา  เสนาเลิศ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายพงษกร  พรมศรี โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงอรไพลิน  สิงหา โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสุธีรา  จันซ้าย โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ภูหนองโอง โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอารยา  บุญมาก โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพร้อมสิริ  ศรีงามเมือง โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงไอรดา  นัสดา โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงวราภรณ์  คำออน โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงจิดาภา  ภูแลนคู่ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายสิทธิพล  แสนแก้ว โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงนฤมล  โกษาผล โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงปนัดดา  สุรันนา โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพรพิมล  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงวิยะดา  ขีระนา โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนริศรา  ชมจันทร์ โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงจิรัชยา  พรมศรี โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงภนิดา  คาดีวี โรงเรียนบ้านนาบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพิริยกร  การเมือง โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงศศิธร  มันปาติ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายธีระภัทร  บุญเต็ม โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายพงศกร  ศรีบุรัมย์ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงจิรภิญญา  ไชยเทพา โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงชลิตา  นีระโคตร โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวรินทร  เทศารินทร์ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอัญชนา  ดีประวี โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงคมไผ่  หงส์ชูตา โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพัชริดา  ปิ่นมณี โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงอภิสรา  อันชม โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายอานนท์  ภูติโส โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายขวัญชัย  บุญหาร โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีประไหม โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายพัทธดล  คำจันทร์ดี โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายณัฐพร  กงทา โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธันวา  เงินดอน โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันแข็ง โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงไอริษา  ทุมพระรักษ์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายธนภัทร  สังรวมใจ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปนัดดา  ต้นงอ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอินทิรา  บุษมงคล โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายชยานันท์  ทองดี โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายณัฐพล  ภูหงษ์สูง โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงชมพู่  คำไชยโย โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายมินธดา  กุลจักร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวราภรณ์  สุริโย โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพัชรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม