รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอนัญไช  โคตรแสง โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กชายอัครพนธ์  ต้นกัญญา โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายเดชาธร  สุวรรณแสง โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายรพีภัทร์  วงค์แสนสุข โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายคฑาวุธ  ละม่อม โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายธีรัตน์  แสนเมือง โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปารียานันท์  รั่นอรัญ โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายพีระวิชญ์  ภูทองเงิน โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายธีรภัทร  เขียนศรีอ่อน โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธิดาศิริ  เลายี่ โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายสุทัศนัย  สัสดี โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายทีฆายุ  ขาลถม โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ภูพันนา โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีกุตา โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงพรทิวา  รัตนวิเศษ โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงณัฐภัทรา  ภูพลผัน โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงชลดา  อัมรา โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงฉัตรศิริ  จักรเปี้ย โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงประสิตา  บุ้งทอง โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกรกนก  จระคร โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงพิทยารัตน์  ไชยสุข โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงทิพานันท์  พิรักษ์ โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประเศรษโฐ โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงณัฐณชา  เหมกุล โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงธัญยพร  พรนิคม โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายนันธวัฒน์  โคทนา โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายวรฤทธิ์  ทับทิม โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายภาคีไน  คำลือ โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงพัชรีพร  กงภูเวช โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายศิวกร  วงศ์ช่าง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายมาซาฮิโต  ซาวาดะ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายเดชาวัฒ  กมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายติณณภพ  อาษาราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายนฤเบท  ทระคำหาร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายกฤตติกุล  กิจเลิศมงคล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายญาณพัฒน์  หงษ์สาหัส โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสิรพักตรา  เครือพรมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปองขวัญ  บัวน้อย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงเจสมินล์  ไบเลย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกวิลตรา  พรหมสาส์น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสุปรียา  โอฆะพนม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงวรรณรดา  ภูพันนา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายธราเทพ  วงเห็น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงเกศรินทร์  เดชอรัญ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายกฤตานนท์  ภูบรรสุข โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวิลาวัณย์  โคตรแสนเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายพิชิต  ไชยภาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณิชานันท์  รัตนะพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายธนกฤติ  สมนึก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคงเพชร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปิยธิดา  ภูสุจริต โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุทาลำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ภูนาพลอย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธัญพิชชา  สมพาน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายวุฒิพงษ์  โมลี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฏฐกร  จะระคร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำธะนี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสรินญา  รอดอ่อน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายปรเมศ  ไชยสีหา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงชญาฎา  ไชยคำภา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงศิริกัลยา  รักษาชนม์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกานต์สินี  โตเล็ก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายนันทกานต์  เกตุนอก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงปนัดดา  บัวชงัก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ขาวสะอาด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ไชยสีหา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงเปรมนิกา  ภูกันดาน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงเกวลิน  วงจันทะบาล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยนาม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสุธิดา  เหล่าเดช โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธนพร  ภูน้ำเย็น โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายธนวัฒน์  เยาวรัตน์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายบุรัสกร  คลาดโรค โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายกรวิทย์  ภูเฉลียว โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายกวีชาด  หอมงาม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีคงเพชร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพรเพ็ญ  ภูปัง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญสินชัย โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงธิดาวรรณ  แก้วลอด โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงสุจิตรา  บุตรคำโชติ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงพิณพิพัชร  ละม้าย โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายวีรภาพ  พิมพิวาล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงผกาพร  ประมาติกร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอลันตา  หอมงาม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงฐิมาพร  วงจันทะบาล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงปิยพัชร  ตีพิพิทย์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอินนภา  ภูชื่นศรี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงสาธิณี  คำคูณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงชนิดา  จำปาอ่อน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงธัญญาพร  สิงห์ดำ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกัญชพร  ภูยิติ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวริศรา  ลีลา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงเกศราภรณ์  คำสิลา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายวัชรินทร์  ภูหนองโอง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงบุษป์ศิริ  บุญนามน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวริศา  ภูแม่น้ำ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงไอริสษา  เดชโฮม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงอุษา  สารอินมูล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปิยะชาติ  โต้งค้อม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงนิชาดา  ภูยางสิม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพิรญาณ์  ภูบุญคง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงมธุรดา  มาตรา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนริศรา  ภูมิพัฒน์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกุลนิดา  แพงคำตา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงภัทรนันท์  โคตะวี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณิชารีย์  ประสาร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพรชนิต  พรเรืองวงศ์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงวัชลาวลี  พลเยี่ยม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญครอบ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์หง่อม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพรนัชชา  ภูบัวเย็น โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอุมาพร  ชมภูจักร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงลลิตา  ตุมร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายเดชโชติ  จันทเสน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ฉายถวิล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงจิณภัทร  จะดี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนัยน์ปพร  แสนอุบล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายจิรายุ  อุ่นสวิง โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงสุณีรัตน์  มิ่งขวัญ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายกรวิชญ์  ดีรักษา โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายภัทรดนย์  ภูสมศรี โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายเดชาวัสส์  ภู่จำนงค์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงสุธินันท์  ชารีรักษ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกรณิศา  สีพา โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพินทุสร  เทพสง โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจริญญา  กุนชนบท โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวรรณภา  ภูพันธ์หงษ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชลธิชา  ทาอามาจ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงมินตรา  ผลอำไพ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนิพพิชฌน์  ภูกาสอน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงดารุณี  ภูถมศรี โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงศศิวิภา  สงพัฒน์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจันทรวรรณ  เขียวเยาว์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกัญจนะ  บุญอยู่ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายสุทธิภัทร์  คุณภู่ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีแก้ว โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุพานัน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายอมรเทพ  ภูกาสอน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงหยก  บุญไชยยงค์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงยุพารัตน์  ภูบัวคำ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ประทุมวัน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายอดิศักดิ์  พองพรม โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายจิรายุส  แถวโพธิ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวิจิลดาภรณ์  คงดีรุ่งเจริญ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  อุ่นสวิง โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธิดารัตน์  อุตรโส โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกรวรรณ  ประทุมวัน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสุภารัตน์  ช่างอิน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายปัญญา  ภูยาฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายอภิวิชญ์  ภูหารนา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายก้านศักดิ์  เจียมทอง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณัชนนท์  ภูจอมจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณรงศักดิ์  เพลินพร้อม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายจารุพงศ์  เจริญยุทธ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายชาญวุฒิ  สิงหามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธนกฤต  โพธิ์แสง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายสรธร  สิงหามาตร โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายณรงศักดิื  ราษีสวย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายเขมณัฐ  ภูนาถา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายพรหมมินทร์  พิชัยเชิด โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายเจษฎากร  พิชัยเชิด โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายเรวัต  พลศรี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนาธิวัฒน์  พูลสวัสดิื โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายณัฐรพี  ภูยาดาว โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายณัฐรวีญ์  ภูยาดาว โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพิมลรัตน์  ภูยางสิม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงวราพร  ภูยาฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสมิตา  ทาตะวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสาธิดา  ศรีวรรณา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนิพาดา  บุญแสนยศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงรัตนวลี  พิชัยเชิด โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงอมลวัทน์  สิงหามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภูอุภัย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธนาพร  บุญเกตุ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงศศิประภา  บุญแท้ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพิมพ์ชุดา  ภูเด่น โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปิยะวดี  ภูถาดลาย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพัทธ์วริน  ศิรรัศมีธนกุล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพรรณพิไล  ภูถาดลาย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงมนัสพร  นมัสไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอุมาพร  หารฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอาภากร  ภูถมนิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายฉัตรมงคล  ภูพาดแร่ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายจิรวัฒน์  ภูซ้ายศรี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายเจตริน  ชัยสอน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายสิรภัค  ภุน้ำเสียง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธีรเดช  ภูโชคชัย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายปิยะดล  ทนะสังข์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายปภังกร  ทัดรอง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายอนันต์  กิ่งกูล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณัฐกร  ภูทองก้าน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายวงศกร  วงวิสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงเพชรญายา  วัณนอำไพ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกนกวรรณ  ญาณพิพัฒธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสุทัญญา  ขันทะจำนงด์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกานดา  ภูคงสด โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธิดาพร  คขขันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพลอยณภัทร  แกมนิรันน์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพจมาลย์  ทุงจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธนาพรรณ  ภูสีเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสิริธร  เทพชา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพรนิภา  ภูจำปา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปนัดดา  ทาตะวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกฤตสิริ  ขอดประนาม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกวินรัตน์  มั่นใจ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงจันทมณี  ป้องแก้วปาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงลลิตา  ทับทานี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงดารารัตน์  ภูหัดทำ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายเอกอมร  ภูพันนา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายนพกฤษฏิ์  คารวะ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงจุฐานันท์  คงสันติวงศ์กุล โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สุขเลี้ยง โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวรัชวิญา  นามะสงค์ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปะริดสอน  โฆษา โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายชนะโชค  พุ้ยน้อย โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม