รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอนัญไช  โคตรแสง โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กชายอัครพนธ์  ต้นกัญญา โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายเดชาธร  สุวรรณแสง โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายรพีภัทร  วงค์แสนสุข โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายคฑาวุธ  ละม่อม โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายธีรัตน์  แสนเมือง โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปารียานันท์  รั่นอรัญ โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายพีระวิชญ์  ภูทองเงิน โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายธีรภัทร  เขียนศรีอ่อน โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธิดาศิริ  เลายี่ โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายสุทัศนัย  สัสดี โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายทีฆายุ  ขาลถม โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ภูพันนา โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีกุตา โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงพรทิวา  รัตนวิเศษ โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงณัฐภัทรา  ภูพลผัน โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงชลดา  อัมรา โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงฉัตรศิริ  จักรเปี้ย โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงประสิตา  บุ้งทอง โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกรกนก  จระคร โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงพิทยารัตน์  ไชยสุข โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงทิพานันท์  พิรักษ์ โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประเศรษโฐ โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงณัฐณชา  เหมกุล โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงธัญยพร  พรนิคม โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายนันธวัฒน์  โคทนา โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายวรฤทธิ์  ทับทิม โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายภาคีไน  คำลือ โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงพัชรีพร  กงภูเวช โรงเรียนจรชนะศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายศิวกร  วงศ์ช่าง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายมาซาฮิโต  ซาวาดะ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายเดชาวัฒ  กมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายติณณภพ  อาษาราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายนฤเบท  ทระคำหาร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายกฤตติกุล  กิจเลิศมงคล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายญาณพัฒน์  หงษ์สาหัส โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสิรพักตรา  เครือพรมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปองขวัญ  บัวน้อย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงเจสมินล์  ไบเลย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกวิลตรา  พรหมสาส์น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสุปรียา  โอฆะพนม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงวรรณรดา  ภูพันนา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายธราเทพ  วงเห็น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงเกศรินทร์  เดชอรัญ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายกฤตานนท์  ภูบรรสุข โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวิลาวัณย์  โคตรแสนเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายพิชิต  ไชยภาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณิชานันท์  รัตนะพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายธนกฤติ  สมนึก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคงเพชร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปิยธิดา  ภูสุจริต โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุทาลำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ภูนาพลอย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธัญพิชชา  สมพาน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายวุฒิพงษ์  โมลี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฏฐกร  จะระคร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายนพรัตน์  พลเสนา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายชยุทธ์พงษ์  ไชยพิมูล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายธนโชติ  พันนารายณ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายอนุชิต  วรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 นายไววิทย์  ยศคำลือ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายณฐกร  โคจรนา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายมังกร  ภูจอมทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 นางสาวอัญญพร  ชานนอก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายกฤษณะ  ประทุมตัง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายปฐพีพุทธ  รัตนพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายทิวากร  ภูสีน้ำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายธนสิน  คำหวาน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายกฤษฎา  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายจิตติพัฒน์  นุพพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายนภัสรพี  หอมดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายจุมพล  ละม่อม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายธาวิน  จรทะผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายคุณภัทร  ศรีคำมี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายศุภกฤต  โนนุช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 นายจิราวัชร  วรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายวชิรพงษ์  วงษ์ทา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 นายวุฒิกร  ศรีกุดตา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายพิพัฒน์  สีใจคำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายวชิรวิชญ์  โคกคาน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายฌานภัทร  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 นายปิยะพงษ์  วิชัยวงค์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธนากร  กองราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายณัฐพล  คำบุตรดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กิ่งพลอยเดิม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายขัตติยะ  ชาวดร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายอรรถพงษ์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายชิรัตน์  สิทธิดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายศุภกิจ  สืบสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 นายพงษ์  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายปวริศร์  ดวงจิตร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายเจษฎา  ภูจัตตุ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายณัฐวัตร  ผันอากาศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายพรชนะ  สีเพียแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายกัณต์ณพัฒน์  ศรีโคตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายปีมงคล  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายวราวุฒิ  ภูพันนา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายสุวัจน์  ภูจอมทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายวรวุฒิ  บัวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายวิษณุกร  เหมกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายณัฐภัทร  อาษาราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายจูลตะวัน  จันทร์สม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายวรจักร  โมลี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 นายธนัฐชัย  คำภาหมี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายเจษฎากร  สีกุด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายวรนันท์  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายณัฐกิตติ์  ดรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายศรัณรักษ์  อุ่นทะยา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายสิรภัทร  นิ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 นายอาทร  ภูชมชื่น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายกิตติพล  ภูผิวขำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายจักรกฤต  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 นายณัฐวุฒิ  คำบุตรดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นายอัครพล  รัตนนท์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายกิตตินันท์  แก้ววรรณา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายมงคล  สิงห์จันทร์ดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายกีรติ  นิทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายปวีร์  มุงคุณคำซาว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายยุทธศาสตร์  คนเพียร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายธันฒวา  ภักดีจุ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายอภิชาติ  คันทะสม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายนภัส  ภูจอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยพิมูล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายมงคล  เหล่าภูทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายรชานนท์  ภูชะหาร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายธนากร  โคตรแสนเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายธีรเมธ  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ภูสมปอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายทศพร  นามธรรม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายณัฐภูมิ  ธาตุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายปรรตถกร  ไชยภักดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงวิลาสินี  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายชัชพงศ์  รัตน์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงเหมือนฝัน  ภูยืด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายนรธีร์  บุญลือ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายอดิศร  ถาจันราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงปริสา  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายรามภูมิ  ดิษฐเนตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายกฤติณ  พรหมสาส์น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงกชกร  โคตรแสง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงปวิชญา  ยศคำลือ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 นายพัชรพล  พุทธิชนย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงธีรธาดา  เที่ยงผดุง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายมินธาดา  เกศสุระ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูจอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงปาณิตา  ปัดชาติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 นายจีระศักดิ์  ภูแช่มโชติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายชัยมงคล  เหล่าเสนา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายชยณัฐ  มููลมาตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงขวัญฤทัย  นาสมวาส โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงสิริกัญญา  ภูเด่นผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายธนดล  จำปาด่อน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงปัณฐิตา  วิชาสี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงคณัสนันท์  ขันทะปิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีคำผาย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 นายปฐมพงศ์  กองวงษา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงภัทร์ศิริ  วารียันต์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงปริตา  มลิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายพลพล  พละคำหาร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงเมธาวี  แสงถลุงเหล็ก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงวรนุช  ขัติยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายสิรสิทธิ์  ศรีเมืองเดช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงพรรณณภรณ์  บรรหาร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายธนากร  ทับสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงสาวิกา  สิมมะลา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงแสงอรุณ  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  อันทะพิละ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงเนตรนภัส  จงปั้น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงสุธาสินี  ขานอัน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงฐิตาพร  ดงพอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ภูคงสด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงภัคจิรา  เหล่าตรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงค์เมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงวรรณภา  หลาบคำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงพิมวิมล  สุขาชื่่น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายธีรภัทร  รัตนพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงพลอยณาลี  วันดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงศิริยุภา  จูมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวประพัชญา  ภูจอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงวิภาดา  สิงห์จันดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงชิษณุชา  บุญลือ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงมนันญา  มิงพรม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายเอกราช  เหล่าโคตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงบุญญิสา  ไวยมาตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงประถมาภรณ์  วิชัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายธีรพัฒน์  สีคาม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงนรินทร์ดา  รีสี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงฑิมพิกา  อำนวยพร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวอลิชา  พิชัยช่วง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงภัทราวดี  อังคะเวย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงธมลวรรณ  มีศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายศศิรินทร์  วงศ์สะอาด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูถูกเงิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงชไมพร  ภูสมตา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงรุจิรา  ฤทธิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ลุนดาพร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงธัญรัตน์  บุญญา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงพิมลรัตน์  พิชัยช่วง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงบัณฑิตา  มูลอัต โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงเปรมสินี  ภูครองแถว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงอารยา  สังโวรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงญาณิศา  จันดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงสุภัสสร  ไชยเวทย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงอริศรา  มหาวงค์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงวนิตรา  อุ่นสิม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงศุภนิดา  ฟ้องเสียง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงณัฐหทัย  อัคพิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงณัฐทิตา  หาญดงน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงกัลยา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวนิภาพรรณ  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สารสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวรัฐธิดา  สีนอนิล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงจุฑามาศ  คำสามารถ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงพิทยารัตน์  จำปาเฮียง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงอรวรรณ  ภุเด่นเเก่ง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงสีวิไล  ไมตรีแพน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงภัทราพร  แตงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวชนกวนัน  สิงห์สนั่น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงปิยธิดา  ภูแช่มโชติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิง์กัญญารัตน์  ภูพลผัน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงณัฐสินี  บุตรกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงภัทรธิดา  อัปปการัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงลลิตา  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงมนัญธิญา  พระครูรัมย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงสุนิษา  ฤทธิ์มนตรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงวริยา  มะราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพิยดา  สุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงปานมณี  ชูบุญ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงทิภานันท์  อันทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 นางสาวอารยา  เทือกศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวจิราพร  สิทธิดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงกำไรหยก  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงพิยดา  สินปักษา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงณัฐกานต์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เหมกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงตามฤทัย  บุญบุตระ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงณกัญญา  สอนชัย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงธนภรณ์  ชิมโพคลัง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 นายมงคล  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นายเกียรติอนันท์  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายพลธนกรณ์  ภูครองตา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายปิยะพงษ์  ภูสีสม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายอาทิติพงศ์  ทะราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นายนัยวุฒิ  นามรักษา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายศราวุฒิ  ภูวงศ์ผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายธนวัฒน์  วังคีรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นายนนท์นภัส  ภูครองนาค โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวสุธาสินี  โนนแดง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงกมลภรณ์  อุดมฉวี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวพิชญา  อรัญมิตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงปรีดาพร  ภาโนมัย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงศิวิไล  ไมตรีแพน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวรัสรวดี  ชาวงษี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงบัณฑิตา  ซุงหล้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นางสาวอริญญา  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 นางสาววิไลลักษณ์  อันทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงอริศรา  ประทุมตัง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นางสาววรรณกานต์  สินธุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงศิรินันท์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวณิยากรณ์  ภูผาผัน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงเขมรินทร์  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงพิพลพร  เสาว์มุกดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  ภุนำ้ชุ่ม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวศศิวิมล  ฟ้องเสียง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวศุภลักษณ์  บุญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงจิราภรณ์  กั้วมาลา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำธะนี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสรินญา  รอดอ่อน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายปรเมศ  ไชยสีหา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชญาฎา  ไชยคำภา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงศิริกัลยา  รักษาชนม์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกานต์สินี  โตเล็ก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายนันทกานต์  เกตุนอก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปนัดดา  บัวชงัก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ขาวสะอาด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ไชยสีหา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงประกายแก้ว  เมืองศรีมาตย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปรายฝน  สังฆพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพิชชาพร  วรรณกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายเอกชัย  โพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพีรกานต์  สีโนเรศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงวราภา  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพิชนารถ  จรทะผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนิตินัฐดา  สีโทนน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณิชานนท์  ภูครองจิตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสุพิชญา  เสาะพบดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณิภัทรชา  ภูโป่ง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงภัทรธิดา  โคตโสภา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงโศภิตา  วงษ์กลม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายสิทธิพร  น้อยเสนา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชนันท์พร  สะออนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายนัฐกร  เพียแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงจิรัชญา  โสโท โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงชลณิชา  ช่างทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธันยพร  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนันทิชา  พานแดง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวิมลิน  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงมณีบุษย์  ภูอบอุ่น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ภูสีดิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงอมรรัตน์  แสงคุณเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายอติวิชญ์  โคตโสภา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงสุภัสสรา  สีสุขดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายศุกลวัฒน์  สำราญ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพัชริดา  อาจดวงดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงรดากานต์  เปลี่ยนไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชุมนุม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงธัญสุดา  แดนวงล้อม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงฐิติภรณ์๋  สาขำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกีรติกา  ชั่งยืนยง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายสุริยะพงษ์  เสนาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อุดมฉวี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายชัยรัตน์  ภูเต้าทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงชลธิชา  ลุนโสภา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงภัคจิรา  คำปัญโย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงมาริษา  วรรณบุรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายจิราพัชร  ภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เครือภูงา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูกันหา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ภูชะหาร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กองเพชร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอรไพลิน  ภูจอมแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงณัฐนันถกานต์  ดอนกนเจ้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงนภัสรณ์  ภูขามคน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพรรณิภา  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงรุ่งนภา  อันทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงภัทรจาริน  อุดมผล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสวรรยา  อาจดวงดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายมัทยาการ  ศิริ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายอติวิชญ์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอัมพกา  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงวิชญาดา  ภูน้ำชุ่ม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายพิพัตยา  ชาวงษี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายธีรราช  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปรียาภัทร  ทับทิมจีน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงธัชภรณ์  อุ่นทะยา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงเพชรลดา  คงทันดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงขวัญวาริน  พรมกัลป์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีน้อยพรม โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงทิวารัตน์  โชติไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายนนทพัทธ์  ธรรมศิริ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายกิตติธรรม  แก้วจันดา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงอรดี  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอุทุมพร  ขาวภา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายพีร์นิธิ  อิสสระ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพรภิวา  สอนชา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายวัฒนภูมิ  สุริยะมาตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธีรวัต  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธนบดินทร์  ภูชมศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธนพงษ์  ทองมา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายเจษฎา  พลตื้อ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โตเล็ก โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายกิตติคุณ  ฉายาภักดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายกิตติเดช  อาจดวงดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายภัทรพล  จงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายพรหมมินทร์  กันกำแหง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอรญา  นาแก่น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธีรศักดิ์  เพ็ชรน้อย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงบุษบา  วิเชียรเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงวรรณพร  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ใจขาน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายภัทรสุข  วนินทานนท์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงสโรชา  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงอริสา  ดีรักษา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงชวัลรัตน์  บุญหล้า โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายเกียรติภูมิ  ศิลปศร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงรัชนี  กองทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อัคฮาดศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงจิรภัทร  เนื่องมัจฉา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงศศิภาวรรณ  จันทร์ราช โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงเจนจิรา  อันทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธนากรณ์  แช่แค โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายจารุวัฒน์  ทองนำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงนปภา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายมงคล  ดอนปากเพ็ง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญมาพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายธนภัทร  ผาบจันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงธิชากร  อาจดวงดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธีรเมธ  อุสาห์ดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงปนัดดา  ภูดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงวริศรา  ดอนหอมดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายวิษณุ  วงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพิชชาพร  ไทยทองหลาง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพิมชนก  ปธิรูปัง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ภูเด่นผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายทัศนศักดิ์  อันลูกท้าว โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงศลิษา  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายสุรศักดิ์  สมนัด โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงสิรภัทร  นาคำ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายสิรภัทร  อาจดวงดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายเศรษฐวิทย์  ทวีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงสุชาดา  พิเมย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายสุธินันท์  คำดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายนัฐพล  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงอารยา  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธราทิป  วงเห็น โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธนพัฒน์  ทองมา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายถิระวัฒน์  ศิริเสาร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายกำพล  พิชัยช่วง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายจุลจักร  อาจดวงดี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงชลนิภา  นุพพล โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณัฏฐิชญา  ปลิวไธสง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายกมลเทพ  เฮวชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์  ป้องคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  จาระคร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงมนัสนันท์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายปริญญา  ภูจอมจิตร โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงน้อมเกล้า  รักษาชนม์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอินทนนท์  นามแสงผา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงนฤมล  รสจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกาญน์วิภา  ปัญญจสังข์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธนรัฐ  พินพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงเปรมนิกา  ภูกันดาน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงเกวลิน  วงจันทะบาล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยนาม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงสุธิดา  เหล่าเดช โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงธนพร  ภูน้ำเย็น โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายธนวัฒน์  เยาวรัตน์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายบุรัสกร  คลาดโรค โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายกรวิทย์  ภูเฉลียว โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายกวีชาด  หอมงาม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีคงเพชร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพรเพ็ญ  ภูปัง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุญสินชัย โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงธิดาวรรณ  แก้วลอด โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสุจิตรา  บุตรคำโชติ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพิณพิพัชร  ละม้าย โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายวีรภาพ  พิมพิวาล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงผกาพร  ประมาติกร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอลันตา  หอมงาม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงฐิมาพร  วงจันทะบาล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปิยพัชร  ตีพิพิทย์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงอินนภา  ภูชื่นศรี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสาธิณี  คำคูณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงชนิดา  จำปาอ่อน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงธัญญาพร  สิงห์ดำ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกัญชพร  ภูยิติ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงวริศรา  ลีลา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงเกศราภรณ์  คำสิลา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายวัชรินทร์  ภูหนองโอง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงบุษป์ศิริ  บุญนามน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวริศา  ภูแม่น้ำ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงไอริสษา  เดชโฮม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอุษา  สารอินมูล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงปิยะชาติ  โต้งค้อม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงนิชาดา  ภูยางสิม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพิรญาณ์  ภูบุญคง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงมธุรดา  มาตรา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงนริศรา  ภูมิพัฒน์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกุลนิดา  แพงคำตา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายภัทรนันท์  โคตะวี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณิชารีย์  ประสาร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพรชนิต  พรเรืองวงศ์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงวัชลาวลี  พลเยี่ยม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญครอบ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์หง่อม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงพรนัชชา  ภูบัวเย็น โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงอุมาพร  ชมภูจักร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงลลิตา  ตุมร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายเดชโชติ  จันทเสน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ฉายถวิล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงจิณภัทร  จะดี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงนัยน์ปพร  แสนอุบล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายกันต์กวี  ชารี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงสุกัญญา  ยาวาปี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงสุภณิดา  ศรีราช โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงศิริประภา  ทองสุข โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มารัชชะ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงอัญชิสา  บุญพิมพ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงพัชรีพร  พั่วพันธ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงพิมรภัทร์  หลานวงศ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงพรประภา  ลาสงยาง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงสุภาวิดา  แก้วคร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงพัชรพร  น้อยนิล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงอรพินท์  จันทร์หอม โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงนรีรัตน์  หน่อสุวรรณ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายปองภพ  หลักเพชร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายกังวาล  หินอ่อน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายต้นกล้า  รอดรุ่งเรือง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพลอยจันทร์  กาสุริย์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงวชรวรรณ  เก่งกาจ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงนิชา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงภัทรพร  ตองดิดรัมย์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงภณิพัฒน์  สุภาพัฒน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงทิพย์เกสร  พละศูนย์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงรวิพร  ขันธวิชัย โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงสุชานันท์  ดงแดง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายภาคภูมิ  น้อยนิล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงพรธีรา  ใจอ่อน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยสาร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงอัญภิญญา  อุ่นสงคราม โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงปิยฉัตร  อุนารัตน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงสุพัตรา  ศักดิ์บุญญารัตน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงนิตินันท์  มะโรงศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงปรินทร  การพิสมัย โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายธนกฤต  เหล็กเพชร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายชยพล  เดชโยธา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายอธิการณ์  ลาสงยาง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายอภิชาติ  ดอนแก โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงขวัญสุดา  ตุ้มพระ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงอรวรรณ  ชมภูพื้น โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงอรัญญา  เฉื่อยนอก โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายภานุพัฒน์  อ่อนบัวขาว โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายธิติสรร  ภูบุญทน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริพงษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายรัตนพล  บัวทุม โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงสุพรรษา  ชาติมนตรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงสุปรียา  สุภาพัฒน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายปัจทวี  วงษ์ภูมี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงณัฐธิดา  นามหิงษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายพงศกร  ขัตติยะ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงกัลยาณี  เกรัมย์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายภัทรพล  พรมกช โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายณัฐวุฒิ  เภาศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายต่อศักดิ์  มารัชชะ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายธนกฤต  คันทะวุฒิ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายภูวเนตร  ดอนพลัด โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายพรเพชร  จงแก่นบุญ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายจิรเมธ  รักษ์ทอง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธนภัทร  นรพัฒน์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายทินวัฒน์  ชัยสีดา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายภานุพงษ์  คุณคำเท็ญ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายนิติพงศ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงอมรรัตน์  แช่มชื่น โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงคันธรส  จุมพลขันธ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญไกร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงทิชานนท์  แสงเมือง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีหานาจ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอุมาภรณ์  เจริญดี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายชนินทร์  หมายมั่น โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายณัฐชัย  พินิจมนตรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายพัสกร  ปุริสาร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายอภิวัฒน์  สายศรี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายศุภกิตติ์  เชื้อตราพระ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพงศธร  สีภู่ดี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงวันวิสา  โทบุดดี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงอภิชาดา  ภักดีปัญญา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพิมพิกา  หงษาคำ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพิริสา  นิกรแสน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงวินัดดา  พวงทองหลาง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพลอยชมพู  กันยา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงบัณฑิตา  คันทะวุฒิ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายภานุภาพ  ปัทธุลี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายธนูเพชร  ศรีพุทธา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายชาญณรงค์  หลานวงษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายเจษฎากร  นันทดิลก โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายชัชรินทร์  บุญรอด โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายมังกร  น้อยนิล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพรพิภัทร  คำมูล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายรัฐพล  แก้วสีหา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงสุภาพร  ทิพย์เสถียร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายจารุเดช  ทองหอม โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายธรกฤต  ร่วมพล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงศุชารดา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงวรัญญา  ภูนิลามัย โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายจักรี  มณีจันทร์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงนรีรัตน์  ศรีพอ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายศุภวัฒน์  หลานวงค์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายจักรพงค์  พระภูจำนงค์ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายกมลภพ  รักษาสร้อย โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพรนภา  สาระวัน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศิริโยธา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงกรรณิการ์  ยาวาปี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงวนิดา  สุทธิประภา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผดุงจันทร์ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายธนวัฒน์  ศุภอุดร โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายโชติก  หามวงค์ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงอัฐรัตน์  ภูมีชัย โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายกิตติวัฒน์  ใจบุญ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงจรัญญา  ภูอาจสูง โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงอารีรัตน์  ขาเหล็ก โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงสายใหม  ชัยนา โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายวรากรณ์  ภูสมยา โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายวัชรินทร์  เริ่มสอน โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายศุภกร  ภูเนตร โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงจิรพรรณ  จำปาศรี โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงสุชาวดี  ภูผ่าน โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงนภัสสร  ผดุงภักดิ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายรณชัย  สายเนตร์ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายปิติภัทร  ภูสิมมา โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคันธะรักษ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงพรนภา  ภูทองก้าน โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ยุบลพันธ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงปุณยนุช  ภูบุตตะ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงอรอุมา  ดีจันทร์ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงชามา  ภูคงสด โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงปาลนัดดา  พิงบูรณ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายยศกร  ภูทะวัง โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงสุภาพร  เกิดพงษ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงศิริวราภรณ์  บุญสรณะ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงนฤมล  บุญแสนยศ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงมุขธารา  ขันทะจำนงค์ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงกฤติยา  ปะกาเวสา โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงชนม์ชนก  อุทัยเรือง โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงลักษิยา  วงศ์จินดา โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายเกริกพล  ภูถาดลาย โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายอนวัฒน์  สุวรรณสพ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายศุภชัย  วิบุญมา โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายนพดล  มูลบุตร โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายพงศกร  นาสินพร้อม โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายวุฒิพงษ์  หมื่นพล โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงวิภาวี  ภูอาจสูง โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายวีระพงษ์  ภูนากลม โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงจิตรลดา  ภูขยัน โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงรัชนก  ภูนาเหนือ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายจิรายุ  อุ่นสวิง โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงสุณีรัตน์  มิ่งขวัญ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายกรวิชญ์  ดีรักษา โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายภัทรดนย์  ภูสมศรี โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายเดชาวัสส์  ภู่จำนงค์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงสุธินันท์  ชารีรักษ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงกรณิศา  สีพา โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงพินทุสร  เทพสง โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงจริญญา  กุนชนบท โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงวรรณภา  ภูพันธ์หงษ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงชลธิชา  ทาอามาจ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงมินตรา  ผลอำไพ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงนิพพิชฌน์  ภูกาสอน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงดารุณี  ภูถมศรี โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงศศิวิภา  สงพัฒน์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงจันทรวรรณ  เขียวเยาว์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายกัญจนะ  บุญอยู่ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายสุทธิภัทร์  คุณภู่ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีแก้ว โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงสุพานัน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายอมรเทพ  ภูกาสอน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงหยก  บุญไชยยงค์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงยุพารัตน์  ภูบัวคำ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ประทุมวัน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายอดิศักดิ์  พองพรม โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายจิรายุส  แถวโพธิ์ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงวิจิลดาภรณ์  คงดีรุ่งเจริญ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  อุ่นสวิง โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงธิดารัตน์  อุตรโส โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกรวรรณ  ประทุมวัน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงสุภารัตน์  ช่างอิน โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายรัฐศาสตร์  มาลาวงค์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายบริภัทร  พลดง โรงเรียนหนองแวงม่่วง 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายกัณฑ์อเนก  หินทอง โรงเรียนหนองแวงม่่วง 1 ป.4 คณิตประถม
642 เด็กหญิงศิริวัลย์  ทบซ้าย โรงเรียนหนองแวงม่่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงศรัญทร  เหมกุล โรงเรียนหนองแวงม่่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงชลธิชา  จวงจันทร์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงชุลีพร  สิงห์งาม โรงเรียนหนองแวงม่่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายสุธิวัช  จวงจันทร์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงเกตน์นิภา  แก้วกันยา โรงเรียนหนองแวงม่่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงณิชนันทน์  จวงจันทร์ โรงเรียนหนองแวงม่่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายปัญญา  ภูยาฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายอภิวิชญ์  ภูหารนา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายก้านศักดิ์  เจียมทอง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายณัชนนท์  ภูจอมจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เพลินพร้อม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายจารุพงศ์  เจริญยุทธ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายชาญวุฒิ  สิงหามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายธนกฤต  โพธิ์แสง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายสรธร  สิงหามาตร โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายณรงค์ศักดิื  ราษีสวย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายเขมณัฐ  ภูนาถา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายพรหมมินทร์  พิชัยเชิด โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายเจษฎากร  พิชัยเชิด โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายเรวัต  พลศรี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายธนาธิวัฒน์  พูลสวัสดิื โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายณัฐรพี  ภูยาดาว โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายณัฐรวีญ์  ภูยาดาว โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพิมลรัตน์  ภูยางสิม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงวราพร  ภูยาฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงสมิตา  ทาตะวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงสาธิดา  ศรีวรรณา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงนิพาดา  บุญแสนยศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงรัตนวลี  พิชัยเชิด โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงอมลวัทน์  สิงหามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภูอุภัย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงธนาพร  บุญเกตุ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงศศิประภา  บุญแท้ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงพิมพ์ชุดา  ภูเด่น โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงปิยะวดี  ภูถาดลาย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพัทธ์วริน  ศิรรัศมีธนกุล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพรรณพิไล  ภูถาดลาย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงมนัสพร  นมัสไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงอุมาพร  หารฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงอาภากร  ภูถมนิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายฉัตรมงคล  ภูพาดแร่ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายจิรวัฒน์  ภูซ้ายศรี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายเจตริน  ชัยสอน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายสิรภัค  ภูน้ำเสียง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายธีรเดช  ภูโชคชัย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายปิยะดล  ทนะสังข์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายปภังกร  ทัดรอง โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายอนันต์  กิ่งกูล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายณัฐกร  ภูทองก้าน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายวงศกร  วงวิสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงเพชรญาดา  วรรณอำไพ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงกนกวรรณ  ญาณพิพัฒธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงสุทัญญา  ขันทะจำนงด์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงกานดา  ภูคงสด โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงธิดาพร  คขขันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพลอยณภัทร  แกมนิรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงพจมาลย์  ทุงจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงธนพรรณ  ภูสีเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงสิริธร  เทพชา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงพรนิภา  ภูจำปา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงปนัดดา  ทาตะวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงกฤตสิริ  ขอดประนาม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงกวินรัตน์  มั่นใจ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงจันทมณี  ป้องแก้วปาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงลลิตา  ทับธานี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงดารารัตน์  ภูหัดทำ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายเอกอมร  ภูพันนา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายนันทการ  ภูสีเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายภานุวัฒน์  ภูถมนิล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายทรงพล  มูลอุทก โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายพงศกร  เหล่าต้น โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายกิติภณ  การะเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายศุกลวัฒน์  สิงหนาท โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายอติคุณ  ร่วมใจ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายอธิชา  ภูพาดแร่ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายธนสิทธิ์  ภูสีเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงปวีณา  อุบลบาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทุดม โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงเปรมริดา  ราชพลแสน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงปวีณา  บุญแสนยศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงกรชนก  ภูยาฟ้า โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงศศินา  บุญแท้ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายนพกฤษฏิ์  คารวะ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงจุฐานันท์  คงสันติวงศ์กุล โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
727 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สุขเลี้ยง โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงวรัชวิญา  นามะสงค์ โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงปะริดสอน  โฆษา โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายชนะโชค  พุ้ยน้อย โรงเรียนโคกเครือวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม