รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงญาณาภรณ์  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายจักรพรรดิ์  เขตสงคราม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงภาสิณี  การสวน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงรติกานต์  ถิตย์ผาด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายภาสกร  ภูยางดี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงชลทิภา  ไชยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงปภาวดี  สมคำศรี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงกฤติยาณี  นาถเหนือ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงปพิชญา  ขนันแข็ง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงธัญพร  บรรพสาร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงสุพิชญา  พระเมือง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงชาลิตา  พิสมเกิด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงวิสาขา  ไชยคำมิ่ง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงกมลชนก  กมลนัด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงกุลยา  หาระมี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธรรมเก่ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงจีรนันท์  โกฎิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายพชรพล  ฉายมงคล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงรัตนาภา  ภูษาจารย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงปรางทิพย์  ศรีประโชติ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงสุชาดา  สาขะยัง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกรชนก  สาระดี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายนิติรัฐ  นาไชยเงิน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงสิริโสภา  บุญสมร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายชามติ  ภวภูตานนท์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงญาดา  ไชยกาล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงวราลักษณ์  ดลเจือ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปัณณพร  โพธิืแท่น โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงอรนลิน  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพิชชาภา  ปัดวิชัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงชนกนันท์  สำราญรื่น โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงลักษมีกานต์  ภารสงัด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายธนาธร  ลาภบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงวริศรา  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงคนดี  นันทะก๋า โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงพรรนิตา  แส่กระโทก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงมัชฌิมา  ประชุมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงธิญาดา  ุบุญนาท โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงศิริณภา  กำไรรวย โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายธีรเมธ  จันมาลา โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายคมกฤช  สรรพโชติ โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงสาวิกา  กาพบุดศรี โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายกิตติ์ธวัช  เวฬุบรรพ์ โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงบุษปรัชต์  แจ่มใส โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงประภัสสร  ลัดสวนจิก โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สัพโส โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกัญญาภัค  โยชัย โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายนันทภพ  นาสมตรอง โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  นาทันเริ่ม โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม