รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชลนิภา  อุ่นสุด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนริศรา  ญาณสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายนรภัทร  น้อยพระยา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤติวิณ  ปรีการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจอมขวัญ  ระวีวัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกมลพร  พลวิจิตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงภีรดา  มิตรภานนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพัชรวรรณ  วัฒโน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายภาคิน  วงษ์วิลาศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายจันทรานนท์  นิธิพรเดชะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายพฤทธา  วิเชียรชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายภัทรพล  มิตรสัมพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญถาวร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสิริภากร  เหล่าศรีรักษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  วรสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายณชพล  ทองอ่อน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายชยุตพงษ์  บอนคำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายอธิชาติ  ศรีมงคล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายณภัทร  มิตรภานนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกุลปรียา  พันทะชุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายธนอรรถ  ผโลปกรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายชนาธิป  วงศ์สวาสดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายภูริวัจน์  เชื้อลิ้นฟ้าธนัต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกัญญาณัศ  วิเชียรเพริศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกมลชนก  ผโลปกรณ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชาแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายธนวัฒน์  น้อยสารบัญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนิตยา  ปัททุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพิมพ์อร  พิมตะวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงฐิติพร  ทองบุ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายอโนทัย  ชินตู้ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงฉัตรชนก  หมื่นจินะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงประดับดาว  ภูสมปอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐชลิดาธร  มาตสะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปัญญารัตน์  รุ่งรังสรรค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  โพธิกมล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสิริจิต  สวัสดิชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธีร์วรา  ถิตย์พงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงษุภากร  เมืองแวง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอรอุมา  ผิวเวียง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายพงศ์ภิชญ์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพิชชาภา  ภูไชยแสง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายพสิษฐ์  บุตรวัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายภูริวัฒน์  แสนสกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายฐปนรรฆ์  ชมนาวัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายปองภพ  ขัติยนนท์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายเนติลักษณ์  สุนทรรส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายกันต์พงษ์  ศรีแสนยงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายปฐวี  เยาวพฤกษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายเตชินท์  ภูตรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงอธิภีรติ  อัมพรัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภู่อุปถัมภ์เมธา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงธีรหทัย  กลิ่นหอม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงฐิติภัทรา  จำปาสิม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงกรุณา  บูชาทิพย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทัศนพงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงเณศรา  เหลืองลออ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสุพนิดา  ศรีสร้อย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปภาวี  วัฒนเนติกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงฝากขวัญ  มีนารัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกรวรรณ  อิ่มรักษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงวิชญาภา  วรรณทอง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณัฐธิดา  ต้นตระกูลทรัพย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงฐิชฎา  กั้วพรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภารบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงขวัญจิรา  พันทะชุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงรรรรรร  ทรัพย์นาถ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงศิรัญรัตน์  ภูงามเงิน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายอธิภัทร  วัฒนพฤกษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายเตชพณ  อุ่นบุญมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ภารจินดา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณฐกรณ์  สมเพียร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายภูมใจ  ฆารไสว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกมลชนก  เทศนา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายชัยยศ  ยศมงคล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายชนกันต์  ไชยปัญญา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธนภัทร  เหลืองลออ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายศุภเศรษฐ์  ภูมาตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายพุทธิพงษ์  อัคลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายกฤษดา  พาณิชย์พงษ์มงคล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายบุณยกร  ธนะทองพิทักษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีจำนงค์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงศิริวรรณ  หาระมี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงธัญชนก  แสไพศาล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เจียนมะเริง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฏฐ์นภัส  วิเชียรชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพรปรียา  วิเชียรซอย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงเกวลิน  จันทรึก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธัญสร  คิดขยัน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอัจฉราพร  บุญภามา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงเบญญาภา  สมเพียร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กระแสวัชร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกฤษฎา  เสรีสนิทวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธิดาสวรรค์  ทองโคตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณษมา  อ้อจันทึก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงธนพร  จรดล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงรมิดา  วีระนาคินทร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงสิรินดา  บุญมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายคชเอก  บุญเพลิง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงลัทธพร  ไชยนัด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทันพรม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงญาณาภรณ์  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพชรมน  วิเชียรแสน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงธิชารัตน์  โคตมี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงชญานิศ  กฤษณะสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณัฐกมล  นันทะเพชร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงศุภิสรา  ภูสมนึก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอนัญญา  มีอุเทน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายปฏิพัทธ์  อัฐนาค โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายธนเดช  เฉลิมแสน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงบุญฐิสา  ทิพวงค์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงจารุวรรณ  แผลงศร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงปิยกมล  อิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายพชรพล  สุธาธรรม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายคมเดช  สารฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จำปาลี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายจักรพรรดิ์  เขตสงคราม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงภาสิณี  การสวน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงรติกานต์  ถิตย์ผาด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายภาสกร  ภูยางดี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชลทิภา  ไชยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปภาวดี  สมคำศรี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกฤติยาณี  นาถเหนือ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงปพิชญา  ขนันแข็ง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงธัญพร  บรรพสาร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุพิชญา  พระเมือง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชาลิตา  พิสมเกิด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวิสาขา  ไชยคำมิ่ง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกมลชนก  กมลนัด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกุลยา  หาระมี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธรรมเก่ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงจีรนันท์  โกฎิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายพชรพล  ฉายมงคล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงรัตนาภา  ภูษาจารย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปรางทิพย์  ศรีประโชติ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงสุชาดา  สาขะยัง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกรชนก  สาระดี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายนิติรัฐ  นาไชยเงิน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงสิริโสภา  บุญสมร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายชามติ  ภวภูตานนท์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงญาดา  ไชยกาล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวราลักษณ์  ดลเจือ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปัณณพร  โพธิืแท่น โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงอรนลิน  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพิชชาภา  ปัดวิชัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชนกนันท์  สำราญรื่น โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงลักษมีกานต์  ภารสงัด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธนาธร  ลาภบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวริศรา  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงคนดี  นันทะก๋า โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพรรนิตา  แส่กระโทก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงมัชฌิมา  ประชุมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธิญาดา  ุบุญนาท โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภาคิณ  แสนยะบุตร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายไชยพล  พลเจริญ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายพศธร  สุวรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายอัศวิน  จันทะคาม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายวรรณกร  เรืองแสน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายทินภัทร  เฉิดดิลก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงภวรัญชน์  ศรีวรสาร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ตาลประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงอาภากร  บุญประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงุกุลนิษฐ์  ภารประดับ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายทรงกลด  ฆารไสว โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ปรีดี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายปารวิช  ศรีมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกฤษฎา  นนทะแสน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงเปรมยุดา  วิชญธีรากุล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงจุฬาลักษมณ  ยุบลไสย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายรพีพัฒน์  ไวแสน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายรณกร  ถมภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายภูมินทร์  สำราญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปุณยวีร์  ขาววิเศษ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกัญญาภัทร  นาแถมทอง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายกฤตานนท์  ฆารประเดิม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปุณยนุช  คำสำแดง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพิมพ์บุญ  เจียเจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปริญญ์ภรณ์  เจริญธวัชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายคุณภัทร  วิลาศรี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงจิรัฐกาล  สุภี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายศิรภัทร  รักษ์คำมี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพิชญาพร  ธารสวิง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายจักริน  ภูมิยิ่ง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายเกิดเพชร  สารฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอรนิชา  ภูชมศรี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงก้องกฤติญา  เงินสง่า โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพัชรนันท์  วารี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายสุบุญชัย  ยานสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายนรวิชญ์  ศิริพรรณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายสุภเวช  ราทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธัญมนทร์  เหล่าพงศ์พิชญ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปิยธาริน  งอกศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชญาณิศา  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวรวลัญช์  ช่ำชอง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณพิชญา  อุดรศรี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกัญญาณัท  บัวระบัตรทอง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นิลนิตย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จั่นทับ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปภาวี  คำขนะ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญโสดา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอรัชพร  สระประทุม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณัฐธเนศ  ดอนเส โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปภาวริทร์  ภูมาตย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายวชิรวิชญ์  ชาภูมี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงสุขพิชย์ฎา  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงแพรวแพรวา  ร้อยพวง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายสุวิจักขณ์  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพลอย  พรพนม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอรกัญญา  ตรันเจริญ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพรกนก  แก้วอุดม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงชนิสรา  ทิพย์อุทัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงรชพร  มหิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธัชพรรณ  แสนสุด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงภัทราวดี  ภูจ่าพล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายปกฉัตร  พิมโคตร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายสัจจพงศ์  เฉิดจินดา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสุวภัทร  ศรีบานชื่น โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพุทธรัตน์  แสงนิกุล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงวริศรา  ทองนาคะ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายปัณณพัฒน์  ปรีถวิล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชลนรี  จำเริญ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงนันท์นลิน  อินทชัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสิริวิมล  เทวะเส โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ฉายสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงโชติกาญจน์  ศิริโสม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกันต์รวี  นิติพจน์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูมีแหลม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชนารินท์  ทรงเดชกล้า โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพลอยชมพู  ภูชมชื่น โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงภูริชญา  ภูแย้มไสย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวรัชญา  อัฐนาค โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปภัสสร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงญาณิศา  ไผ่โคกสูง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีประมาณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายสรธร  ศักดิ์ศศิธร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายปริตตรต์  รังหอม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายยศพล  ช่ำชอง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายรณกร  อนันตะบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายประวีร์ คูมาร์  ยาโดว์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายอนาวิน  ต่วนชะเอม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายธนสิทธิ์  เนมินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายรัชชานนท์  สนามพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายภูรินทร์  สอนคำเฟือย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายศิริชัย  ภูโทสุด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายเกียรติรัตน์  ใสสีดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายภูมิพัฒน์  อิศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายพชร  คำมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายธนากร  ภิญโญศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงปุณยนุช  ภูมิเหล่าม่วง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงดารินทร์  ฆารสมภพ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จรจันทึก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายอธิภัทร  ลี้ตระกูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายลักษณชัย  เค้าแคน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายกรพณ  ป้องหาญชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายวรโชติ  ยิ่งแสวงดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงกวินตรา  อาจหาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายธนธรณ์  วานิชสุจิต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายพงศกร  สำราญมล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายสรวิชญ์  ลาภพิเศษพันธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายพีรณัฐ  ฤทธิลัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายทักษดนย์  เบ้าจังหาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงเนตรนภา  นาชัยเริ่ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงอภิชญา  มาตรา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายจักริน  ขาวอ่อน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายนฤสรณ์  โม้หอชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงธนัชพร  ปรีบุญครอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงสวรส  ภูคงน้ำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงสุชาวดี  ภูอุ้ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายชานน  ดอนโอฬาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงผลิตา  บัวพวงชน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงสุริวิภา  พลศรีดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงกิตญาดา  สาเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงกมลธร  ศรีเกิด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงอรปรีญา  ธรรมโลเวส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงหนึ่งฤดี  ภูช่างทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงนินลดา  เจริญศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงมนทญา  พันธุ์จรุง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงธีราพร  มาตประสงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงสิรินภา  ผาดงยาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงกรรณิการ์  ทางชอบ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายสหภิวัฒน์  จินดารัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายณฐพัชร์  จันทชุม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงชญาภา  คล้ายแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงสุพิชา  จิตจักร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรมศรีชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายนนทกร  จตุพิธพรจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วพริ้ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายกิตติพันธ์ชัย  ประครองสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายสรวิชญ์  คำภักดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายชนาธิป  ทรัพย์พงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงจณิสตา  ฤทธิ์เดช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงกมลพัชร  เกื้อกูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เมฆฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงนุชนรา  ศรีวิเชียร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายนวภัทรจ์  สำราญภูมิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายศรัญยพงศ์  อินธุโสภณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงพีรณัฐ  มงคล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายประกาศิต  ภูแสงศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายอภิพัทธ์  ทองคำห่อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายปรัชญา  ลิ้มภูสินธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายณัฐพล  พลไพร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายธีรเมธ  ชูสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายบารมี  กำเนิดขอนแก่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายจีระศักดิ์  ศรีอนันต์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงธนพร  อุดมพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายจิรชาญชัย  คำจัตุรัส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายจิรกิตต์  ภูแสนศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายนายก  ฆารเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายธนากร  ชัยชนะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายจักรรินทร์  ภูถูกหมอก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายธนธร  ภูเหิร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายปริญญา  ไกรโสดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายคุณานนต์  เกียววงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายภรภัทร  พุ่มริ้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงญาดา  ปรีเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จองหนาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงรฐา  แพงจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงชญานิน  เลี้ยงชื่นใจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงธนธรณ์  กรรณรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงธนัชชา  ทองอด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงพิมพ์ชาดา  ผลชารี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงปทุมพร  ลายทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงนพขวัญ  นาอุ่นเรือน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงกิตติยา  อรัญชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นันทเสนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงฌิธีร์วรา  ยลถวิล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายก้องกิดากร  พนมเริงไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายปภพ  มะลิผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายณัฐกรณ์  บุญเสนาะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายภาณุพงศ์  ภูจอมหิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายธนพล  ภูจอมแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายปริยากร  พิชิตมาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายกฤษกร  ศรีโภดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีใจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายธนบัตร  อรรคเศรษฐัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายณัติปรัชญา  ภูผาจง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงรัตนภัทร  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงธีริศรา  จงปลูกกลาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงวิชุลดา  อัศวะภูมิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงสวามินี  ไชยคำมิ่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงสุภาวณี  ศรีจรัญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงจิราพร  ภูนนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงกาญณัฐฐา  ภูล้นแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายภาคภูมิ  ภูครองแถว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายยศกร  บุญรอด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายทีปกร  ธูปน้ำคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายวรเชษฐ์  แดงศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายอนุกูล  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายวัชรินทร์  ศิริรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายวันเฉลิม  การสว่าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายจิมมี่  ภูตาคม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายธรรมรัตน์  แซ่กัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายณภัทร  ประสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายสุพิชา  แสงโรชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายวโรดม  ภูแช่มโชติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายพงศกร  คำประเทือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายปฏิมากรณ์  ภูจอมแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงฐิตาภา  หอมบุญมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงธนัชชากร  วิเท่ห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงวรรณวิษา  พรมมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงอทิตติยา  ประวันเทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงปาลิตา  บัววัด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงอริศรา  ลาดเลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายพลภัทร  นามวิเศษ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายสุภนัย  พลสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายวิศรุต  โพธิแท่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายปรมินทร์  สะแพทย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายพิชญ  จันทรสูรย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายพชรศักดิ์  ใจกว้าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายบุณยกาล  กายาผาด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายภูมิรพี  ตติยะรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายนันทนิพิฐ  ศรีวรนันท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายสันติวัฒน์  ใสสีดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายสดายุ  ไชยคำมิ่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงศิรินภา  อินธิสร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปรียาภัทร  โคตะหา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงอริศรา  ญาณผาด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงสิรัชชา  เรียบชารี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงอภิญญา  โนนอาพัด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงอภิสรา  ยอดไธสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงกรวรรณ  เขตปัญญา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพุดพิชญา  อุ่นดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงจิราภา  ฮางลี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กุญชนะรงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปวริศา  จันมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงรัตติกาล  ชนะวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงมนันญา  เสือกงลาด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคทัศน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายชญานนท์  วินาเสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายดิศษนันท์  สนอุทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงทักษิณาวดี  ทองเจือ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงอธิชา  อินทรพยุง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงณิชาภา  ขัณฑ์ชลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพัชราภา  ปรีพูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณัชชา  ชรินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงปภาดา  ทองจรัส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงศลิษา  บุญยบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกนกพร  อุ่มไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธิติเมศร์  ขจรปัญญาไพศาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายกฤติน  วุฒิสิริบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายภานุวัฒน์  เกียรติธีรรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายสิรวิชญ์  โคตะนนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายนรบดี  วรวิวัฒนวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายวิชัยนนท์  ยอดวิชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายภพธนินทร์  ใจยสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายอภิวิชญ์  เฉิดจินดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายกรภัทร  สิมลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายโสธร  มากมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายวริทธิ์ธร  นรากรสิริพัชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายกิตติภพ  บุญเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายปุญญพัฒน์  อำพนพนารัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายสุเมธัส  เทือกภูเขียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัฏฐ์ภิญญา  พลเวียง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ภาวะบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงจิรัชญา  ปาปิม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  วัลลานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงชลรชพร  รัชพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายพรพันธุ์  โฆษิตพุทธินันท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกานต์สิริ  ภูสีเขียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงชลลดา  บุญมาพบ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงศุภัสชยา  เรืองชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกุลจิรา  กุคำอู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงศศิกานต์  คารภูมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพิมพ์ยาดา  เห็มวิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงเนติญา  คำโพธิ์จันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงณัฐชยา  ลีโคกกลาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงรวีวรรณ  บุหงาเกษมสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพิมชนก  หล่อสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงชณิสรา  สุวรรณชมภู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายพิทยุตฆ์  โสภิพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายวิษณุพงศ์  เกษนาค โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายจิรัฐติภัทร  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายมาวิน  ถิ่นแสนดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายณัฐวิโรจน์  ภูโน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายชลกร  ภูเสงี่ยม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายชยางกูร  สินธุโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ศรีแสนยงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสุชาดา  ชินคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชาคำฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัฐณิชา  นรภาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูนิทาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณิชาพัชร์  อัคติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงปิ่นเกล้า  จันทะคัต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงเปรมพิชญา  ภูผาวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณฐมน  ถิ่นสำอางค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปะกิคา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงทิพย์ประยูร  คุณสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณิชชา  ศรีจำนงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปฑิตตา  พลช่วย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงอาภาภรณ์  มลิวรรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงศรุดา  ศิริบุณยโชค โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายณภัทร  อัครพันธ์พินิจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศิริกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกวิณฏา  ศรีพละธรรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายธนชาต  ตั้งเจริญทวีกิจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายก่อเกียรติ  ภูครองหิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธนัชวิชญ์  ภูยาดาว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายกฤษฎากร  พระภูจำนงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายรพีภัทร  วีระนาคินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายประกาศิต  มังแดะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายกรวีร์  ภูทะระ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายวงศกร  วงชารี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายสรจักรสรจักร  บุตรสมบัติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายปัญจวิชญ์  ภูวเศรษฐ์นนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ภูสอดเงิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เวียรชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกชเกล้า  มหาแสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกันย์สินี  โชติเตชากิตติ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงณัฐฐาพร  จันทพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพิรดา  อิ่มรัตนกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูชนะศรีชัยกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงปุณฑริกา  วิชาเถิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงปราณปรียา  เกษี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงกุลปริยา  กุคำอู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  เทือกภูเขียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงแพรวา  ศรีสุวอ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงซินเทีย มาลิสา  บียูเรย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงภูษิตา  ชาวกงจักร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงสุธีรา  สำราญพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงปวริศา  คำมะฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงโชติกา  ตารัตแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุโพธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงชุติกานต์  ชื่นชม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงกุลกัญญา  ภูสุจริต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไชยรา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงจอมขวัญ  ศรีสุวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกนกพิชญ์  วุฒิสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงปวีณอร  ศรีชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายกฤษณพงษ์  สิมลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายธนวัฒน์  ปรีบุญครอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายณัฐกรณ์  ปินตาคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายอดิเทพ  คำยุธา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายวีระศักดิ์  บุญริ้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายวรภัทร  คงสมมาตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายกรกฤษณ์  ลาภบุญเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายศิวานนท์  สีลาพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายชัยวัฒน์  ภูโปร่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายอภิวิชญ์  เหมันต์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายปรัตถกร  ภูเขียวขำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายปริพัฒน์  สามแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายฉัตรมงคล  ปราบพาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายกฤษณะ  สุมังเกษตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงอัญชิสา  ประสารพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงกวินธิดา  ภูทองกลม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอภิชญา  วรรณศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงธีรกานต์  โนนศรีชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสุภาสิตา  ภูคงน้ำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จักษุธรรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงอภิญญา  คำภิรมย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงศศิประภา  ดวงอุปมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงอภิญญา  โปสาวาท โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภูอาภรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ภูธรรมะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  อ่อนประสงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงตรีชฏา  สุขโพธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  จำเริญควร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงโชติกา  สาแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงบุศรินทร์  ปิ่นละออ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอิงครัตน์  วัฒนทวีไพศาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงปวรรัตน์  คล่องการ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงพิมลพรรณ  จันโดน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงเปมิกา  รัฐถากร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายณัฐดนัย  ตันสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายวชิรภัทร  หันจรัส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายปิยภัทร์  อินธิศร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายณรธิป  ไชยากรกิจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายพัสกร  พินิจโชติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายพัชรพงค์  ปัญจิต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายรวิชญ์  วิชาชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายณัฐพัฒน์  ศรีแพงมล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายตะวัน  ลีปเปอร์มาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายกวินทัต  ฆารละออง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายภควรรต  พรมโชติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายอรรครัตน์  เจนไธสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายธนาอนันต์  สุริสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายกรกฎ  สุขศีล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายพิชิตชัย  บุญดวง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงสิริวิมล  สุวรรณโมรา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงฐิติวรดา  กรรณรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงวรัทยา  โคตรแปร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงญาภัณณิตาษ์  ภูทองกรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงชลลัดดา  โยธาศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพิชชาภา  ปัญญา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงอินทุอร  สนอุทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุริฉาย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงธีรัชชาภา  ล้ำจุมจัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพิชญาพร  จันทรสูรย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงจิดาภา  มณีขัติย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงสุพัตรา  สาระบัว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงอัยรินทร์  กองณรงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงทัศนนันท์  นามจุมจัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดอนโอฬาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกฤติกา  ดงทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายพีรภัทร  แก้วสารภู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายกฤษณพล  เกษนาค โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายกิตตินันท์  อัครนันทวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายอัจฉริยะยศ  ธรรมวงศา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายศุภมิตร  มาประจวบ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายพิชิตชัย  แก้วโยธา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายธีรพัฒน์  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายภาคภูมิ  เอี่ยมจำลอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายกฤษกร  ชัญถาวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสำราญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายธนวัฒน์  ภูแลศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายจิตติพัฒน์  บัวคำภู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายจักรพรรดิ์  เถื่อนมูลแสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายรัชพล  ภูละมุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายพงศธร  ฉายละออ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายจุลจักร  ภูถาวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายเขมพิมุก  ภูไกรลาศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายเทพพิทักษ์  บุญไสว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายอธิภัทร  สุภาษี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายบุรินทร์  ภารสมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงนภัสสร  ดุลดียิ่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพิชชาภา  พลยุทธ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงกนกนาถ  การรักษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงอรนรินทร์  ภูชำนิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงกนกรัชต์  เนียนไทสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เค้าแคน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงวิรัลรัตน์  รัตนธารทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงอักษราภัค  ศรีอุปรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงณัฐนรี  ศิริโชคสกุลวงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงธิญาดา  ศรีสร้อย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงณัฐนรี  ปรางทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงวรนุช  ใจงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงสุรินญา  ปานเปี่ยม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงอินทิมา  เจริญสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงจิดาภา  ดงเรืองลาด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงเพียงดาว  จำเริญพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงอรสุดา  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงรัตติกาล  ชูวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงภัทรวี  ผลเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงอภิชญา  พลทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงปภัสรา  โสมมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ผิวผัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงสุภาวิตา  ผลเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงพรธีรา  จันทร์เหลือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายชุนากร  ลาภบุญเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ฤทธิ์ศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายไชยวัฒน์  กาสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายอนิรุจ  แสนบุญครอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายอนัญลักษณ์  วรรณชิโนรส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายจักรพงษ์  จงสมชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายปรัชญาสกุล  ภูถาดงา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายศิวากร  ไกรเพชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายธีระภัทร  ทรัพย์กุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายสิริวัฒน์  ภูดวงดอก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายกิรติกุล  ผิวผัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายธนกร  ปัญญา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายปวเรศ  คงหอม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงอินทิรา  ชาภูมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงณัชชา  อิ่มแมน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงภัทราพร  ภูผานี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สีจันทร์ปลิว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายจิระพงษ์  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายจักรภัทร  ประสารพันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายอิศวรา  ขืนเขียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายปุณยธร  คูณนิล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายศุภเศรษฐ  คาดีวี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายวชิรวิทย์  ยุบลชู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายสกุลวัฒน์  ลามุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงโพธิ์แก้ว  ชูแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  นาถมทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงอรธิชา  ฆารวิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงศรันรัตน์  ศิลปะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงสิรีธร  เวียงปฏิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงปัญจสิริ  ภูโอบ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงไข่มุก  บุญแสนชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงฐาปนี  ฉายประดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงบุญญาภัส  ภูต้องลม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงสุพิชญา  จรูญลัดดากุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงปภาพินท์  วินมูล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงณัฐริกา  เวินสุวรรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ไร่สงวน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายฐิติศักดิ์  จวนไทสงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายพรพิพัฒน์  คำมุงคุณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายปภังกร  สาระขันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายกรกฤต  เบ้าคันที โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายตรีสุริยา  สิงกันยา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายแดเนียล เจย์  โจนส์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายวงศกร  วงษ์ศิลป์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายศุภกานต์  โคตรพรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายภูริทัติ  น้อยคุณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายวีรภาพ  ทรัพย์สมบัติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายธัตเทพ  ทิพย์บุญผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร  ไชยหอม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ภูพิสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงกมลชนก  พลเยี่ยม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงพราวนภา  จำปาศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงวรัทยา  จิตรเจือ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงวิภาดา  ภูสีน้ำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงนันฑกานต์  คำสีลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงพลอยประภัสร  ดีอุ่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงวนัสนันท์  แสงสุริยินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงสุชานาถ  หีบแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงปรัสรา  ภูเด่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงเขมคุณานุช  ไกรก่อกิจ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงเขมานิจ  ภูกองชนะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงดารินทรา  ศรีกุตา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงพิพรรษพร  แสนสีหา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงธนาวดี  แย้มชม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายปัณณฑัต  ผิวงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายพงศกร  ผลถวิล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงภัทราวดี  สมบัวรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำหงษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงจีรันดา  เจริญสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงญาณิศา  ประทุมรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงญาณิดา  ประทุมรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงณัฐกฤษตา  แสนยศบุญเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงณัฐชา  พลตรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงศิริภัสสร  คงสมของ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายสุริยวิทย์  วิพรมหา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายชัยธรา  นาถมทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายปิ่นเกล้า  ไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายอรรถนิตย์  ภูคงน้ำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายปรุฬห์  ปัญญา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงกมลภัทร  กันยานุช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงวรกัญญา  สร้างคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงปุณณดา  สกุลซ้ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงนันท์นภัส  กั้วศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงชนากานต์  ดอนภิรมย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงภคพร  ลุสำเร็จ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงรัศมิ์ลภัส  พนมเริงไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงศุภิสรา  ถาวรโภคทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ภูกิ่งดาว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงเกียรติกัญญา  นามปัญญา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงทิดาพร  คำสงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีปัตถา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงช่อขวัญ  ลับภู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีนารถนาวา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงพิชญธิดา  กลางนอก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงปิ่นปิลันด์  ไชยปัญญา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงจริยาพร  อิ่มจิตต์ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงบุษราคัม  เลิศไธสง โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงพัชรา  มิมะลา โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงอาทิตยา  ภูอืด โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงสุกัญญา  วิระพันธุ์ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงรัตติกา  ถนอมสงวน โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายสุรธัช  จ้อยนุแสง โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายเขมวัฒน์  ญาณแผ้ว โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายธนพร  อิ่มเสถียร โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายชินาธป  ภูกันหา โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายวุฒิพงษ์  อินทร์พวง โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงศิริณภา  กำไรรวย โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายธีรเมธ  จันมาลา โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
708 เด็กชายคมกฤช  สรรพโชติ โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงสาวิกา  กาพบุดศรี โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายกิตติ์ธวัช  เวฬุบรรพ์ โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงบุษปรัชต์  แจ่มใส โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงประภัสสร  ลัดสวนจิก โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สัพโส โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงกัญญาภัค  โยชัย โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายนันทภพ  นาสมตรอง โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  นาทันเริ่ม โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงวริศรา  ตรีศูนย์ โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงชัญญานุช  ธนะศรีรังกูล โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันศิลา โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงวันวิสา  คำสียา โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงกัลยาพร  กินนะรี โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
722 เด็กชายภูริเดช  ศรีแสน โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงดรัลพร  ชมเชย โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กหญิงภัทธิรา  ยศจังหรีด โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงจนิสตา  จิตรประสงค์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายณัชนนท์  จารพันธ์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายสุดปรีดา  ม่วงจันทร์ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงพัชริดา  คาดีวี โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงชลธิชา  หงษ์ชูตา โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายศิขริณ  สุนาพร โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายพิพัฒน์  สุไผ่โพธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายภาวิชญ์  วัชโสก โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ 1 ป.5 คณิตประถม
733 เด็กหญิงชมดาว  อนุสิม โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ 1 ป.5 คณิตประถม
734 เด็กหญิงเนรัญญา  ดีมั่งมี โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายแทนคุณ  จิตราช โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงชมเดือน  อนุสิม โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ 1 ป.5 วิทย์ประถม