รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายนิชฌาน  บัวหลวง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายพุฒิพงศ์  เพ็ชร์ดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายยศนนท์  ยะอื่นแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติคุณ  จันทร์อ่อน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายเกษฎา  พันธุ์ปุระ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์พูน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกีรติกร  บุตรสา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปราง  วารีศรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสุกัลยา  ท้าวลา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุนันทา  บุญเทศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายนาวา  เกิงฝาก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายปกรณ์  สุขประดิษฐ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายพลกฤต  ภิญโญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายพิษณุวัชร์  พ่วงพร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายภูวนนท์  ทองเล็ก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายรัชพล  กฤษนาม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายสิงหเดช  บุญเชิด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายโอฬาร  จำเหล่ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ภัทรภฤศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงทยมน  ศรีเพชรภาภร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธัญยรัตน์  หนูกรุด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ชงกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนิธิศา  สูงปานเขา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ชัยวิเศษ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสุพิชชา  จารุกิจพิทยากุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายกฤตนัย  เชื้อสายสิทธิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฏฐพล  นันทสอางค์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธนกฤษ  ประเสริฐลาภ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายนนทิวรรธน์  อัญชนีย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายพุทธเดช  พิมพิทักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายภัสสร์ญาณ  ม่วงพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายภูวดล  พุทธหอม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกาญจนา  เกิงฝาก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงเกศแก้ว  กระต่าย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธนัชชา  คงทน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพัชรพร  แซ่เล้า โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงศศิกานต์  อ่องศรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายธนาธิป  บุญเปรม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายพรกรัณย์  น้อยนารถ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกชกร  อรชร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายกฤษณะ  บุญไทย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายชัชพงศ์  ท้าวลา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายณภาสกร  สกุลเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายสหบดินทร์  บุญเหลือ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายกิตติมศักดิ์  ภูสันติภาพ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายคณาธิป  คงยืน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายคมกฤษณ์  ฤกษ์ปรีดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายณัฐวัฒน์  หมื่นสกดดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายธนพนธ์  ช้างเย็น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ษาหงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายนวพล  ไทรสังขสินธิติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายพลภูมิ  ขุนคง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายวุฒิศักดิ์  เกิงฝาก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงชัชนันท์  รวยรื่น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณิชกานต์  สืบประสงค์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงสุธิดา  มังกโรทัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงชิชา  กองสุวรรณ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงบุญสิตา  เมืองประดิษฐ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไผ่สะอาด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงกฤชกนก  รื่นนุสาร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงกรกนก  ธรรมรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงกรชนก  สุขสบาย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงกรวรรณ  ใจบุญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ปันชน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงจิตติมา  เริงสมัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วสอาด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนศิลปพงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงณัฐชา  ลิ้นทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวธนัชญา  ร่วมวินัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงประภาสิริ  วงษ์ศรีเสมา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  แหลมกี่ก่ำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงปวันรัตน์  มากงลาด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงปาจรีย์  ศรีอำคา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงภัทราพร  เมืองมนต์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงวาเลนท์  ประทุมรัตน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงศกุนตลา  ฉิมพาลี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงศุทธาอร  สังขานวม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงศุภนุช  วิภารัตน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงสุพิชญา  ฉายรัศมีโชติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงสุวรินทร์  ไทยถานันดร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายกฤษฎา  สุขเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายปริทรรศน์  ดอกรัก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายณธกร  พวงเหม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายคมธณชาติ  ปลาทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายจิรพัฒน์  เซี่ยงจง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายณภัทร  ทองอ่อน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายดุษฎี  พันธ์คำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายทวีวงศ์  รุ่งสว่าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายธนกร  บรรณาการ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายธนวินท์  รามฤทธิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายพลัฏฐ์  วงษ์จันทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายภูริณัฐ  จันติ๊บ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายยุทธพล  นาเวช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายวุฒิภัทร  โสภณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายเอื้ออังกูร  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงกนกพร  ชัยวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงธมลวรรณ  กระต่าย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงศศิกร  สุขีพล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงชลธิชา  อู่เพชร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงชวพร  มีความเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงณัฐการน์  อาคมเวช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงธรรมสรณ์  สุริวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงนฤมล  ทับพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงเบญจพร  ใคร่ครวญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงปรีชญา  เสือทุเรียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงปุณยวีร์  ชูเชิด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ติดต่อ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพิยดา  เดชอุดม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงเพ็ญรดี  นกดำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงภัทรธิดา  เทพทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงภัทรพร  ไทรสังขสินธิติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงภูริชญา  น้อยใจคง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงมนสิชา  ผิวคล้าย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ปทุมสูติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงวิจิตรา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงวิไลวรรณ  วงษ์ธรรม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงศจีมาศ  ถนอมวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงศิริญญา  หวานชิต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงสลินทิพย์  อุ่นเรือน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายธนวิทย์  ศิริไพบูลย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายนวพล  ภู่ให้ผล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายอัครชัย  หนูวรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายกฤติน  สีแดง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายกฤติพงศ์  ลำใยกนก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายกฤษณะ  เชี่ยวพฤก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายจิรวัฒน์  เซี่ยงว่อง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายณัฐวุฒิ  ม่วงเอม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายธนพล  เครือแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายธราดล  ประเสริฐลาภ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายธันวา  กูลโพธิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายธิติพันธ์  พ่วงอำพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายธีระวัฒน์  คงเวียง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายปฏิภาณ  พงค์งาม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายปธานิน  ครคง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เกศูนย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายวุฒิชัย  ขุนทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายอภิวัชร์  ลังกา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงจรรยพร  ฉิมแดง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงปาริฉัตร  สืบสมบัติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงพิมชนก  สุทธิบุตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญเพ็ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงธิดารัตน์  ชุณหสุวรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงกรพิน  เหมือนช้าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงกาญจนพัฒน์  สระทองเทียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงจันทกานต์  พิมพา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงจิลลาภัทร  แจ่มศรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงเจนจิรา  สอบไธสง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงชลกานต์  มีชัยผาภูมิ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงนฤมล  อ่วมบุญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงปนัดดา  เกิดวัน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงพรวิมล  สีปรั่ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  รูปสม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงมาติกา  วิหค โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงมาริษา  คำรางสี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงรัตนธิดา  พูลเงิน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงสนธยา  บุญแดนไพร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงสุวีรยา  กล้าใจ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงอรัญญา  เจาจารึก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายภาคิน  ชาญเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายชุติมันต์  มากดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายกิตติธัช  มานนท์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายเขมทัต  ต่วนยา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายเจตพัฒน์  ม้าแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายณัฐชา  ร่มทองกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายณัฐวัฒน์  อุปนาค โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายณัฐวุฒิ  รีพล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายทอง  จารุพารา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายธนกฤต  สุทธิบุตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายธนวัฒน์  เพชรพิทักโยธิน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายธารพระกร  ญาณประสงค์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายนพรุจ  เกษแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายปภังกร  ทองสด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายศิวัฒน์  จรบำรุง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายสุรพงษ์  ใจมั่น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายอภิพัชร์  ลังกา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงภัทรวดี  ชั่งทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงศิรประภา  กำแหงคุมพล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองผาภูมิประภาส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงกฤติมุข  เกษเกษร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มงคลสมัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงกัญญาภัค  มากอิ่ม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงกิตติมา  ปังสี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงจันทวรรณ  นะวะเย็น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงจิราพร  สายทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงฐิติศิริพรรณ  มีพัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงนนธิยา  ทองประเสร็ฐ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงนภหทัย  อรจันทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงนลินี  เกตุศรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงนาราชา  ทองภักดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงพนิตา  พฤกษาอุดม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงพรสิตา  ฉายจรุง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชูอินทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  จันทร์อ่วม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงอรกชกร  แก้วนาบอน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงอรทัย  อุดมสุขนภา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงอัมพกา  ทองประเสริฐ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 นายดุลยวิทย์  อาภาทิพาภรณ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นายพีรพัฒน์  สารสุวรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นายณัฐวุฒิ  งามขำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นายไทยพูน  โชคดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายธนวิชญ์  ทัพจุมพล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายธีรวัฒน์  สระทองห้อย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายปีติพันธ์ุ  วิเชียรรัตนพงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายภูมิภัทร  บุควัน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายรพีภัส  โพธิ์พรหม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นายศรัณยพงศ์  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายสิรวิชญ์  อัญชนีย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงทัชชญา  พยากร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวมณฑรา  สงพรมทิพย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงวาสนา  สวัสดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวสริตา  สงบจิต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงเกณิตา  สุภาพิน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงกวินทิพย์  นทีพรพนา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวจารุมน  ไทยเฉลิมชาติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวชัญษา  น้อยพิทักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เจดีย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวฑิตฐิตา  อาจยัง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวธิษณามดี  หมื่นสกดดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวธวัลพร  แช่มรัมย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ชิ้นปิ่นเกลียว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวปิยะพร  เจียงผา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงพรพิมล  ใจภักดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงภราดา  ศรีนวล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงรุ่งรวี  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นางสาววรารัตน์  สุภารส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงวริศรา  รอดหงษ์ทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวเวธกา  คำแดง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงสิริลักษณ์  จูเกษม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวสุวพัชร  สุขมาก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นางสาวอมรรัตน์  เซี่ยงเห็น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นายธัชธรรม  ตันประดิษฐ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นายกังวาล  ปั้นยศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นายณัชพล  จิตตะเสโน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นายณัฐศักดิ์  ลาภผลพูนทวี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นายธงชัย  แสนมั่น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายธิตติวุฒิ  สระทองแล้ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นายนรากร  กลิ่นขจร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายบรรณวิชญ์  นาสวนนิวัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นายแผ่นดิน  มังคลสุ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายพงศ์พัฒน์  กวินวาณิช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นายพีรพล  ยิ่งบุรุษ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นายภูวนาท  เกตุจันทึก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นายวีรวัฒน์  นนท์ช้าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นายอดิศร  เจริญโต๊ะ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงกนกพร  จีนสุขแสง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวธนพร  ปลาทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวรัตนา  แซ่ม้า โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงวิรชา  ดอกเทียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงเขมิกา  เชื้อโห้ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงชนกานต์  เชื้อสายสิทธิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวกัญญาณัฐ  โรจนกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงกีรนันท์  สายใจ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวจารุวรรณ  กาสมศักดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวชนิกานต์  หนูขาว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงชลธิชา  นันท์อาณาเขต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงโชติรส  อินทร์ใจเอื้อ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  สืบจากอินทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวณัฐวดี  ไตรสุวรรณคีรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นางสาวทิพยรัตน์  ใจตรง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงนงนภัส  สุทธิปัญญา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวเปรมวลี  พิสูจน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวพัทธนันท์  ชูวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวมินตรา  เดชไธสง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวรัชนก  เกิดนาค โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงวศิกา  ใจสำรวม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงศรุดา  ดาเปรม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นางสาวอุบลวรรณณา  พุฒิเอก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นายปิยเชษฐ์  วิเศษสิงห์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นายจารุวัฒน์  จันทนป โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายณัฐกมล  สกุลเพ็ชร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุรีรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 นายธนภัทร  ดีสมชื่อ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายปรัชญา  นาเครือ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นายพงศพร  พิมพเนตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นายภาณุพงษ์  จิตต์นิยม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นายยุคลเดช  บุญมามาก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายวุฒิโชค  สารพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีนวล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นายเอกพันธ์  สิริวรางกูร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงกมลกาญจน์  การะกิจ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงวรรณภา  บัวทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวศิลาณี  บุญส่ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นางสาววีรดา  ชาติเผือก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 นางสาวกนกาญจน์  ปีติยาพัทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นางสาวกนกวรรณ  ผลงาม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงกิตติยา  สุขเขียว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงจิณณพัฒ  ปาสาเลา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 นางสาวชลธาร  เกิดฤทธิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวซาดา  ไม่ปรากฎนามสกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นางสาวถวาย  กัลยานิษฐ์สกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 นางสาวปอรวี  สุขกรม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงพนซ์สวรรณ  อาจยุทธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวยี  ไม่ปรากฎนามสกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 นางสาววนัสนันท์  ประดิษฐ์ชัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวสุพรรษา  รวมทรัพย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวอมิตา  รักอู่ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นายพิชญุตม์  การุญบริรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นายณวส  กาญจนวิวัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นายจุฑาวัฒน์  ราชไชยา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายธนภูมิ  จิรวัฒน์ธนากุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นายธีรภัทร  มณฑา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นายน็อต  ไม่อรากฎนามสกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นายพัชรพล  มณฑาทัศน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นายภาคิน  สินวิริยะนนท์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นายภูชินาธิป  แก้วนาบอน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นายรพัภัทร  เชื้อรุ่ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงวุฒิภัทร  แสนชา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นายสัณฐิติ  มุสิกวัตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นายเอกราช  ผ่องใส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นางสาวณัฐวรรณ  ศรีจันทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงภัททิยากร  นิธิภาสุรวดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงวันเพ็ญ  เซี่ยงจง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 นางสาวนรีกาญจน์  แซ่ย่าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงกมลวรรณ  ธรรมรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงจริญญา  ทิมแนวรบ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นางสาวเจนจิรา  บุญเชิด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 นางสาวชลธิชา  พรหมทัตย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวญาติกา  สืบพลาย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงณัฐกานต์  คงขวัญเมือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 นางสาวธิดารัตน์  นาคนวล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 นางสาวประกายดาว  กรัดเฟื่อง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 นางสาวประภัสสร  กมลปราณี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 นางสาวพรนภา  ปานเพิ่ม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 นางสาวพินพาดา  ตุมรสุนทร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 นางสาวรัตน์  ชนัญกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงวิมลณัฐ  เหมือนสันเทียะ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวศิรภัสสร  วจีสัตย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นางสาวอรจิรา  โมกงาม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวอัญชลี  บุญมี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายธนกร  อันทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายนราเทพ  เจริญศิรินุกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายนิบุญ  รังสิบรรพต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายพันธวิศ  วรฉัตรโภคิน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายภูริวัจน์  ชัยเสนจิรานนท์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายกฤตภัค  แสงทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายกฤติน  นารินทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายกิตติพันธ์  สระทองยุ้ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายจักรพันธ์  ภุมรินทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายจิรภัทร  สว่างศรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายปิยวัฒน์  บุบผาดาษ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายพสิษฐ์  เลาหะชัยนานนท์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายศุภกฤต  ถาวรจรัญกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายสรายุทธ  เกียรติฤทธิพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายสันติภาพ  กุมภี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายสุรเดช  ศรีอ่ำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายองอาจ  เจริญหงษ์ษา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายอรรณพ  แก้วเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงรดามณี  แซ่ม้า โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงศิริญญา  แสงอุทัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีนวล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงกรองกาญน์  วิไลวรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงกัญญาดา  นาสวนสมภพ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงษาสืบ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงเขมจิรา  อินถา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงชนกนันท์  ทองดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงชนิตา  อาจคำภา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีเมฆ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงชลิตา  นิลเมือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เม่งฮี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงปติมากรณ์  กล้าใจ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงเปรมิกา  จั่นเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงพนิดา  นักจะเฆ่ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงลักษณันท์  มหาพรหม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงวรรณภา  ทองผาภูมิเจริด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงวารุณี  ลำพาย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงศศิวิมล  สรรพการ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงศิรปภา  สารเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงอัญญาณี  แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงเอมมิกา  นาสวนกิตติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายจักรพันธ์  ใจเอื้อคุณากุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายณัฐกรณ์  หนูวรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายกฤษณะ  แซ่ผ่าน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายกลวัตร  นุชสองพี่น้อง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายกวิน  กล่อมจิต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายกันตพัฒน์  มาสูงเนิน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายจักริน  นิลน้ำเพ็ชร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายณัฐพล  วงษ์นุรา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายพฤเดช  ไชยคงทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายภัทรดนัย  สมานทรัพย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายภานุวัฒน์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายวรรธนะ  สุมณฑา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายวายุ  เก็บทรัพย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายวชิรศักดิ์  โยคี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายศิวมน  เลิศศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายสรวิศ  สระทองแพ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายสราวุฒ  คชาชัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายเอกรินทร์  โต้งฟ้า โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญเปรม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงกมลวิช  เพิ่มพูน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงจุดารัตน์  วงค์ศรียา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงชุติมณฑน์  แป้นเขียว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุรีรักษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงณัฐชา  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงณิชาภัทร  ใสกระจ่าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงดลพร  ช่างสาน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงธิดาพร  ชวยกระจ่าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงนภาภรณ์  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงนิพาดา  สังคปรีดา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงนุชจรี  ทองนพ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงปานิสรา  สุทธิมล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงพิชชาพร  คมน์ศรีวัฒน์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงมาริษา  หงษ์โต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  คล้ายสุบรรณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงวัณนิสา  พิทักษ์พรสกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงวาสิณี  จีนสกุลณี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงศุภัสษร  ปัญจบุรี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงสุรัตนา  พุ่มพวง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอนิสรา  ภูมิสวัสดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงอิ่มอุ่น  หนูไชยะ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายกัมมวุฒ  สอนพันธ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายชาญวิทย์  ขำแย้ม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายณัฏฐวี  กิติสุข โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายพรพิริยะ  รอดสิน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายวัชรพล  เสตะสุหัส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายกฤษดา  จำปา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายก้องภพ  เนตรสน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายกิตติภูมิ  ปทุมสูติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญเพ็ง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายชนาสิน  ปิ่นทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายณัฐนันต์  จารุกิจพิทยากุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายณัฐวุฒิ  พวงทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายประดิษฐ์  สุขพิบูลย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายปัณณวัฒน์  เนื่องสกุล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายสิทธิรัตน์  สอนดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายสุทธิรักษ์  แก้วพวงใหม่ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายอินทร  สีสวัส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงปพิชญา  ตองแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงมนัสนันท์  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงวรรณพร  หมื่นชำนาญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงกมลทิพย์  พูนทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงกรกนก  สมลา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงไข่มุก  - โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงจิรัสยา  ธรรมเสถียรสุข โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงณภัทร  กล่อมจิต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงณัชชา  ทองอ่อน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงณัฐชยา  สร้อยสิงห์ทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงธนวันต์  พรมมา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงธนัญชนก  เอี่ยมลอยพันธุ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายจิรสิทธิ์  สินวิริยะนนท์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายโชติภณ  กวินวาณิช โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายนฤเทพ  กล้าการนา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายพรชนก  สุทธิบุตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายพลาธิป  ล้านใจดี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายภุมรินทร์  เริงวัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายศิวกร  กองเนียม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายอธิกร  โพธิ์ทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายจิรภัทร  จงดีประเสริฐ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายวุฒิชัย  ดีเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายภูริช  ชะเอม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกรรณิการ์  เสงี่ยมวงษ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงชนิกานต์  กลิ่นเอี่ยม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  นกดำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  สืบจากอินทร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงธัญญากร  ทองเชื้อ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ชัยมงคลไพศาล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญญาขวัญศิริ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพิมพิกา  กมลปราณี โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงวนิดา  บัวทอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงวรัญญา  เอี่ยมเดชา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงศศิรดา  พลับพลา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอรพรรณ  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงมาตาพร  ตระกูลโต โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายกิฟฟารีน  สาระติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายกุลพันธ์  พงษ์ศิริ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายณภัทร  พูลภิรมย์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธนกร  โตลูกสม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายนววิชญ์  ดอกรัก โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายภูมิตะวัน  ร่วมจิตร โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกาญจนา  วัฒนะเรืองรอง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  กระต่าย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงฉัตรรดา  ศรีนวล โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงปันดา  รังสวัสดิ์จิตร์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพรรณนิษา  ดีพร้อม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงภัชณภา  กันจันทร์วงศ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายการันยภาส  ภูสันติภาพ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายนินทวัฒน์  วิเชียรชัย โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชวดอาชา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกนกพรรณ  ดอกเทียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกรชนก  โสดา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกวินธิดา  สุริยะวงษา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงชฎาพร  ตรีบุญเมือง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงฐิติชญา  ขุนหมื่น โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงทักษวดี  ศรแก้ว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงธนวรรณ  บุญคุ้ม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชูเชิด โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงนันทยา  วิหค โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปณิตา  แหลมกี่ก่ำ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพิยดา  ใบบัว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงเมศญาภรณ์  ภูมิสูท โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสิริญญา  กลิ่นหอม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงอินธุอร  คนทน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงอภิชญา  เสนาะนิติ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายกิตติภพ  เคนานันท์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธนพล  ศรีสุวรรณมาลา โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายบุรัสกร  น้อยนารถ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายรวินทร์  แซ่ย่าง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายศุภกร  ใจงาม โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แซ่ว่อง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงพลอย  - โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงวริณดา  ทองผาภูมิจรัส โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม