รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤติพงศ์  บัวบาน โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายวรัญธรณ์  ใจหวัง โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงน้ำผึ้ง  วงษ์สา โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงภัทรวดี  - โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวาสนา  อินทอง โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพัสสร  กฤตยความดี โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงพัชรนันท์  ขาวเป็นใย โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงอภิญญา  เอกจู โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงสุชาดา  ประกับสุข โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงพัชรี  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายกรินทร์  สว่างเนตร โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายทนงศักดิ์  จั่นทอง โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงอานิชชา  เซี่ยงโหล โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายปกรณ์  อัจจิมาจิตร์ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายเดชาวัต  ชุ่มจู๋ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายณภัทร  ใจหวัง โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงจิดาภา  สูรย์ลอย โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงภัทรวดี  กรุดแก้ว โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณวงค์ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงสุภัค  วิเศษศรี โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายปิติภัทร  จิตรเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีบุศราคัม โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงสุพิชญา  หอละเอียด โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปณิตศรา  อมรศรีรัตนชัย โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงรัตนาวรรณ  วัชรทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงลักษมี  โคตรชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขำอิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายพงษ์ศิลา  พลอยเกลื่อน โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายนฑี  แซ่ว่อง โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงภัทรมน  มันตะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงปนัดดา  รื่นเหลย โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายกรวิชญ์  สืบเสน โรงเรียนบ้านหนองขุย 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายวิชยุตม์  วรรณะ โรงเรียนบ้านหนองขุย 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายรัชพล  สร้อยสุมารีย์ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธีรภัทร  จันทร โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสุภาพร  รัชตะชาติ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงเนตรชนก  กรมโพธิ์ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกฤติยาณี  เพ็งหาจิตต์ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจารุวรรณ  เปลื้องมณี โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงทัศวรรณ  ตะพัง โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงประภัสสร  แสนมีมา โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงมนรดา  วิจิตรฉายานนท์ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายพงศธร  พงษ์กลั่นกล้า โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงพชรณัฏฐ์  เผื่อนปฐม โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายสมชาย  เรืองไรประดิษฐ์ดี โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงสิรีธร  ใจชน โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงสุพรรษา  เหมือนช้าง โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายภวิล  อิงปัญจลาภ โรงเรียนวัดหนองปลิง 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายกิตติภูมิ  สรรพลาภัง โรงเรียนวัดหนองปลิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายวิโรจน์  ชนะชัย โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอลิตาพัชร  กระต่ายทอง โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายณภัทร  อาจคงหาญ โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายรัฐกิตติ์  นันท์วัชราธรณ์ โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชัยวงษ์ โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอัญจิมา  หงวนบุญมาก โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสุชาดา  เสนานานท์ โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธีรพันธ์  เหล็กขำ โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงรัตนากร  โลกวิทย์ โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงศรัญญา  อรภักดี โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนัสนีญ  ใบมะหาด โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนุชนาฎ  มาลัย โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงอาทิมา  สมรภูมิ โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายอัฐสิทธิ์  วงษ์เจริญ โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงฐิติพันธ์  ใจจัน โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงตรีญาภรณ์  ศรีทอง โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายพรพิทักษ์  ฝอยทอง โรงเรียนวัดดงสัก 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายวันดี  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนวัดดงสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายชนาธิป  อินทรชา โรงเรียนบ้านหนองตาคง 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพรพรรณ  ประเสริฐโชคประชา โรงเรียนบ้านหนองตาคง 1 ป.5 คณิตประถม