รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเกสญา  หอมทวนลม โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
2 เด็กชายจตุรภัทร  ไกรวาส โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
3 เด็กชายศุภกานต์  สินชัย โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงปณิตา  ปกปัด โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงศาตพร  นาคแท้ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงอัมภิกา  อ่างเฮ้า โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงพนิดา  แพงป้อง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงศรัญทร  สอนใจ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงนิชนันท์  แก้วเอกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงปณิฏฐา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายสัณหพงศ์  ชูกลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงพรกช  กฤตยโสภณ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายมนัสชัย  กิจฉลอง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงปุษยา  ปรีดากุล โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงจิณัฐตา  สกุลเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงธัญญเรศ  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ชาติไธสง โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายรณกร  อุตสาหะ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายรัชพล  อุตสาหะ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายกิจกร  สมิตัย โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายปุณณวิช  ศิรินันท์ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวลีรัตน์  รัตนสุวรรณาชัย โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัชชา  จงใจภักดี โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปรนันท์  สุกุลธนาศร โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงณธารา  กิตติอุดมพานิช โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายตะวัน  ชวรัตนวงศ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายธัญยธรณ์  นิลทวงษ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายชวดล  ไทยเดิม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  บุญเกิด โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายกฤษฎา  อัคราภิชาต โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายกิจจพัฒ  สามลปาน โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายปัณณธร  สามนปาล โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชวัลนุช  เจนอักษรกุล โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสุตาภัทร  สังข์เงิน โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงโชติมณี  เนตรสว่าง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอภิญญา  รื่นนุสาร โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงญาณิกา  นิลพ่วง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมนิมิตโชค โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกานต๋ธิดา  ชวิศกาญจน์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงศิร์มิตรา  เมธีทิตยเกียรติ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายอรรถกรรณ  จิตรธรรม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายชนกานต์  บุญพิทักษ์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายคมณฤทธิ์  สินคง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายพีรภาส  หัตถาครองหทัย โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มพันธ์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงไอยลฎา  สุขสุวรรณ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงสุธิดา  กองแก้ว โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงปาณนาถ  กาญจนทอง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงณัฐนิชา  กาญจนคูณมา โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงนริญญา  เปี่ยมสกุล โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงวริศรา  เกษสมบูรณ์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกังสดาล  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงศศิพร  สิริพุทธธรดี โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เพ็ชรปัญญา โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงรัตน์ติกาลกูล  เกิดกำธร โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายไรวินท์  ภู่ทับทิม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายภัทรกร  รักเมือง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายสรพงษ์  ขำอ้น โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายวรพล  อินธนู โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกุลณัฏฐ์  ดีพรม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงยุพเรศ  มาสศรี โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนูรีน  ลิปิกรม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงอภิชญา  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงชนากานต์  สระทองล้อม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายณัฏฐเชษฐ์  วัฒนรังสรรค์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ศรีวลีรัตน์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายปณชัย  ศรีต่ายขำ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงศุภาณิช  พุทธบริวาร โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายณัฏฐพัชร์  เธียรสิริวงษ์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายภูริช  ศรีวลีรัตน์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายกฤชนัท  เธียรสิริวงษ์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงฟ้าใส  รุ่งรัตน์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงพันวา  รุ่งรัตน์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายธรรศอังกูร  เที่ยงน้อย โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณพัสร์ภาดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายพรหมพิริยะ  พรหรรษาวิจิต โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงปัณณพร  เพ็งจันทร์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม