รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเกสญา  หอมทวนลม โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
2 เด็กชายจตุรภัทร  ไกรวาส โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
3 เด็กชายศุภกานต์  สินชัย โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงปณิตา  ปกปัด โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงศาตพร  นาคแท้ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงอัมภิกา  อ่างเฮ้า โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงพนิดา  แพงป้อง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงศรัญทร  สอนใจ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงนิชนันท์  แก้วเอกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงปณิฏฐา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายสัณหพงศ์  ชูกลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงพรกช  กฤตยโสภณ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายมนัสชัย  กิจฉลอง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงปุษยา  ปรีดากุล โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงจิณัฐตา  สกุลเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงธัญญเรศ  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ชาติไธสง โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายรณกร  อุตสาหะ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายรัชพล  อุตสาหะ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายกิจกร  สมิตัย โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายปุณณวิช  ศิรินันท์ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวลีรัตน์  รัตนสุวรรณาชัย โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัชชา  จงใจภักดี โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายวรกร  อ่อนศรี โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปรนันท์  สุกุลธนาศร โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงณธารา  กิตติอุดมพานิช โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายธนวัฒน์  ธนสมบูรณ์ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายรัชพล  ภูมิสถาน โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงรริน  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงอภิชญา  ดวงจันทร์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณวรารัตน์  จงเชิดชูแคน โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายกันตินันท์  ประยูรมหิศร โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายตะวัน  ชวรัตนวงศ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายธัญยธรณ์  นิลทวงษ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกัญญาณี  ชูตระกูลธรรม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงปนิตา  ธรรมกุลางกูร โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายนิธาน  ช่วงไชยกิจ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงวิรชา  โพระดก โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพันอักษร  สุภาพ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพัทธนันท์  มินวงษ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงธนัชญา  ขวัญเกื้อ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกีรดา  กาญจนสุทธิรักษ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงสุวภัทร  เยรัมย์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  พิมลสุขีเสวกุล โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกุลภัสสร์  สัมมาทิตฐิ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายสุธากร  คล้ายโพธิ์ทอง โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายชวดล  ไทยเดิม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  บุญเกิด โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายกฤษฎา  อัคราภิชาต โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายกิจจพัฒ  สามลปาน โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายปัณณธร  สามนปาล โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชวัลนุช  เจนอักษรกุล โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสุตาภัทร  สังข์เงิน โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงโชติมณี  เนตรสว่าง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอภิญญา  รื่นนุสาร โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงญาณิกา  นิลพ่วง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมนิมิตโชค โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกานต๋ธิดา  ชวิศกาญจน์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงศิร์มิตรา  เมธีทิตยเกียรติ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายอรรถกรรณ  จิตรธรรม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายชนกานต์  บุญพิทักษ์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายคมณฤทธิ์  สินคง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายพีรภาส  หัตถาครองหทัย โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มพันธ์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงไอยลฎา  สุขสุวรรณ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงสุธิดา  กองแก้ว โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปาณนาถ  กาญจนทอง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงณัฐนิชา  กาญจนคูณมา โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงนริญญา  เปี่ยมสกุล โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงวริศรา  เกษสมบูรณ์ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกังสดาล  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงศศิพร  สิริพุทธธรดี โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เพ็ชรปัญญา โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงรัตน์ติกาลกูล  เกิดกำธร โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายไรวินท์  ภู่ทับทิม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายภัทรกร  รักเมือง โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายสรพงษ์  ขำอ้น โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายวรพล  อินธนู โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกุลณัฏฐ์  ดีพรม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงยุพเรศ  มาสศรี โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนูรีน  ลิปิกรม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอภิชญา  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชนากานต์  สระทองล้อม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณัฏฐเชษฐ์  วัฒนรังสรรค์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ศรีวลีรัตน์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายปณชัย  ศรีต่ายขำ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงศุภาณิช  พุทธบริวาร โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายณัฏฐพัชร์  เธียรสิริวงษ์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายภูริช  ศรีวลีรัตน์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายกฤชนัท  เธียรสิริวงษ์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงฟ้าใส  รุ่งรัตน์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพันวา  รุ่งรัตน์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธรรศอังกูร  เที่ยงน้อย โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณพัสร์ภาดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายพรหมพิริยะ  พรหรรษาวิจิต โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปัณณพร  เพ็งจันทร์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสกลสุภา  หิรัญพด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงกิติพิยดา  สัตยกาญจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายพงษ์พิชญ์  สัตบุตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงชินพร  ดีคล้าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงปัญญารัตน์  จรูญจาฏพจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงสุนิสา  อิ่มสะอาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงโสฐิดา  ร่ำเทียนทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงจิราลักษณ์  ตั้งศักดิ์เจริญสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงหงษ์สุดา  หงษ์ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายกฤตพล  ศิริเหลืองทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงจีรนันท์  ดีคล้าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายอธิษฐ์  โพธิ์เเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงญาณิศา  เเก้วพริ้งเดชากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิบอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงรษิกา  แก่นพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงประภาศิริ  สืบหิรัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวฑิฆัมพร  เปียปาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวยศวรรณ  อัฏฐวรมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวมณทกาญจน์  มีหลอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวนภัสสร  อินทร์ใจธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวพัชรา  สังขาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงมุฑิตา  วรรธนะวุฒิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงอารยา  อบกลั่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงอริสรา  ติณราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงณภัสสร  เพ็งผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงกัญญ์วรา  คำเเดงกุลวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายพีระกานต์  พุกนิลฉาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายบดินทร์  ทองฉัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงกิตติกานต์  บุญขาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงปุณฑริกา  สารีผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายวิศรุต  จงใจภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงดนิตา  รัตนจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายปวริศ  สมานบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายสิรภพ  มุสิกวัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงกฤติยาณี  ทองเปราะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงชลดาอร  ป้องหลง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงวัชรี  เจริญสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงกรกัญญา  ประสิทธฺิ์ผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงปภัสราภรณ์  ณัฏฐ์กัณฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงวรัทยา  มัญโยทัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายธนกฤต  พรหมวรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงพลอยพรรณ  พิณนุวัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น