รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพุฒิเมธ  นบนอบ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายศักดิ์ระพี  วรรโณ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฏฐ์ชยกร  รินทรามี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายสุวัฒน์  ไชยขาว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายสิทธิกร  มณีมัย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายนนทกานต์  ดอนทราย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนฤภาวัลย์  จันทร์ช่วย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงมีนา  โกยกุล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิรวรรณ  มากผล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปภารินทร์  เครือแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชาลีณี  ปลองศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงการะเกด  ช่างคิด โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณปภา  สุดตา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพลอยใส  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายศราวุฒิ  เพิ่มพูล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายจิรพิพัฒน์  แสวงผล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชมพูนุท  บัวลอย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจันทกานต์  สะอิ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชนิกาญจน์  งานประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงศรัยฉัตร  มีล่าม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงศิรินาถ  ถอนอก โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงสใบแพร  ฤทธาพล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพิมชนก  ทาทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงภัทราพร  ดำคล้าย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายปิยะ  ชื่นตา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายกวินท์  ประเสริฐพรม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจิรภิญญา  เจริญเวียง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอรสุรางค์  อินทรมณี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายณัฐนนท์  ชูเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายวิระชัย  เสนทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงญาดา  สาราษฎร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงอภิพร  ชูทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงประภาสิริ  จรเทพ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงกนกพร  สุขขวัญ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงธิมาภรณ์  เหมาะทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนิสา  พุทธนาวงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงวรรณกานต์  หมวดชัยทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงเหมือนฝัน  หนูจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพิชชาภา  วังเงิน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงธัญสิริ  เกิดสุข โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงัณัฐชยา  สุวรรณทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายภีรเดช  หลีแคล้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงจีน่า  ฮาวชิน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงอรัชพร  สังหลัง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงปรวิสา  บุตรเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกรรณิการ์  คมขำ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชูดวงพรหม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เอียดจะเส็น โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสายชล  เทียนยี่ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงวรลักษณ์  ปลองศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพัชรินทร์  ตันหุน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงยุวดี  ประภาศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงจุฑามาศ  หยองบางไทร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงจรรยพร  จันทร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงสุพิชชา  รักษายศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงชนิกานต์  ภูเก้าล้วน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสุพัชชา  ปล้องใหม่ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสุชาวริน  จันทร์แจ่มศรี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอารีรัตน์  ชุมพล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายณภัทร  มนัสไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพิมผกา  ปานช่วย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงชลธิชา  เส้งเซ่ง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เพิงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงนันทิกานต์  สะอิ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงสุพัตรา  ก้านบัว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงชลธิดา  สาราษฎร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัชญาดา  สระสม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงศศิธร  ลือเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงโสรญา  ชุมเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงประภาสิริ  เนื้อเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงถิรดา  นวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงฉัตรสุดา  มุ่งหมาย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงชญานนท์  งามสวน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายชัยสงคราม  เสนทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอธิชา  ชิตณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงนันทกานต์  สุจริต โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวรัญญา  โปศรี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงประภาขวัญ  บัวพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงทิพปภา  โรจนรัตนาพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงปิยะมาศ  โบนทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายมงคล  กาญจนไพศาล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายทักษิณ  แก้วศรีทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายวรรณกร  คลองรั้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายฟาฮิม  รามาน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวสิริยา  หวาหาบ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวฐาปนีย์  อัศวเหม โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงเมธาวลัย  คลองรั้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นายภาณุพงศ์  เกิดสุข โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายอนุชา  ขยันการ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นายถกล  สัญจร โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวกาญจนา  จันทร์ส่องแสง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวยุภาวดี  คำขาว โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงสโรชา  มิตรเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายปิตินาถ  กาวชู โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงฉัตรคนางค์  จักษุรางค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายภูวฤทธิ์  หวังสป โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายบัณฑิตย์  เพ็งสกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายยศกร  สุขทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายจักรกฤษณ์  จิตรานนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงลาวดี  คำแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงสโรชา  สอเหลบ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงพรชิตา  กุลลัน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงภัทราภา  ปฏิมินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายธนกฤต  แซ่โจ๋ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงมาทิตา  สามาตุ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงศิรภัสสร  ขาวเหลือง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายทอมมาโซ่  รุสโซ่ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายนวีวัฒน์  ลาภวานิช โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงกาญจนา  การแข็ง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายอัครเดช  สังข์ด้วง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงณัชรัตน์  ศรีขนุน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงอัศรินด้า  เสียมไหม โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงกนกพร  ทองรัก โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายธฤต  ธรรมรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงณัฐนารี  อินทรชูด โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกาญจนาวะดี  ทุมดี โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงนริณพร  ชมภูเขียว โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงมุทิตา  ภักดี โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายภูริ  ปานสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงศิรภัสสร  ล้วนดี โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริเขต โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวิชญาดา  เซ่งวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายอมรเทพ  บุตรครุธ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงลักษณารีย์  แก้วกนก โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงภัทรภร  หลวงชนะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงสุประภา  สุพเสน โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงชิโนรส  นวลวิจิต โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงกฤติยา  เชาว์เลอเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงศวิชญา  ขำเกิด โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงฑิตยา  กาญจนวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายศิลา  ยิ่งสุข โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงเนตรชนก  กิจแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงรสรินทร์  พิมคีรี โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แจ่มทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนัจมี  จำเริญลาภ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชยาภรณ์  อารีเอื้อ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอนัญพร  สังวาระ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงภัทรธิดา  หลีจิ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงรัตตวรรณ  อมรลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกุลธิดา  จุนจงกล โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงทิพวรรณ  อินทรวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐสรณ์  สามารถ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายสุรเดช  สาริกขา โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกรวิชญ์  บุตรครุธ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงมินัสซอ  จ่าบุญ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายนภัสรพี  สมันธการ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงรุ้งธิดา  เกิดโภคทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณิชกาณร์  ดำแป้น โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองนุ่น โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์ค้อม โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนุชวรา  จุรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสายฝน  เพ็ชรจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนกฤต  รอดคง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปวริสา  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปาณิสรา  พรามทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงบุญสิตา  ดาหลาย โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงจันติมา  ช่วยกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธณวัตร  มันตะวัตร โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายธีรวัจน์  กิจค้า โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงนภัสสร  ทวีพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายยศนคร  แสนสวาท โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายวิชญ์พล  ชูมณี โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงณัฐนรี  ร่าหีม โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงภัทรพร  สมเกื้อ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงชญานิศ  จุลโลบล โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงดวงกมล  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงณัฐวรา  ผกาวรรณ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงภัณฑิรา  เรืองมาก โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปานชู โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงจิณพัต  สินธุเจริญ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกันติชา  หอมหวล โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์มิตร โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงทิตญาภรณ์  หมอยา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายนภ  อยู่เย็น โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพิชชาภา  ยอดวาฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจิรัญยา  ขจัดภัย โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงมนัสนันท์  เมืองชู โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจรรยวรรณ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายชยกร  ช่วยเกิด โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธนบดี  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงภูนภา  ศักดิ์มั่น โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงเอมมิการ์  วาโยะ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีรักษ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงวิมวาทิตย์  สายนุ้ย โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายภานุพงศ์  ยุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงสิรินนีย์  สอนคง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงสาทิตญา  สังข์คำ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงณัฐธิชา  เลี่ยนกัตวา โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายเมธัส  อินนุรักษ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายศักดิ์ฎา  ดำริการ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงชมพูนุช  เพชรขัน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงจันทร์จิรา  คำมี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายสนธิ  เริงสมุทร โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายภควัฒน์  สะมาน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายอัฐพล  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงกชกร  เต็มฉอ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงนริสรา  ธานามาศ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปภาดา  สังคะเวช โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงสุทธิกมล  คลองรั้ว โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายจุฑาพัฒน์  ช้างน้ำ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธนัชพรณ์  หยังกุล โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเมริสา  บุญชู โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวรัญญา  สุพร โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เสนา โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกัลยา  โสภี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงแพรวา  เย็บปัก โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพันธ์วิรา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายชยพล  จันทร์มณี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอริศรา  สืบเหตุ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายทวีศักดิ์  กิ่งเล็ก โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปรียวิชญา  เลียบดำ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอุรัสยา  สืบเหตุ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงลลนา  นาวาสมุทร์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงภูริชญา  เสนกุล โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอุไรพร  วะจิดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงมณีกานต์  หลงละเลิง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธนาธิป  ชุ่มเชื้อ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพิมพ์ผการ์  สีดอกไม้ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฐณิชา  กิ่งหมัน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวณัฐษญา  สาระวารี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วะจิดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  คลองรั้ว โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พรมใจ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพนิดา  ช่างเรือ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพิมชนก  ตันตาปกุล โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 นายสหรัฐ  ศักดิ์ศรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงสรินดา  วัชราภิรักษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรมาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงพิชชาพร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพัธฐนันญ์  ต้นเลี้ยง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงณิชาภัทร  ภูมิภัทร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายกิติศักดิ์  กรรฐสุทธ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายศรวิชญ์  ยงสถิตศักดิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงปุณยนุช  รัตนบุรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวรริญธิป  ระวังสุข โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงพริมา  ถวิลเวชกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายปิยังกูร  บัวแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายธนากร  เพชรบัว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายธราธร  นพนอบ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายต่อตระกูล  ลิ้มสวาท โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายชัยวัฒน์  นักฟ้อน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายกิตติพงศ์  รอดบุญ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายชัยกร  กีรติภักดีกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายออมสิน  คำสุข โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายนิติธร  รัตนเดช โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายกษิดิ์เดช  ธิรักษพันธ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงพรลภัส  กุลเถกิง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงศศินิภา  ทองทิพย์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงอาริสา  จันต๊ะหล้า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงจุฑามณี  เอี่ยมศักดิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงภัสพร  วงศ์ปนทอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายจิรัฐกานต์  จันทร์ห่อ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงรุจรวี  แหลมสัก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงกชพร  สังเกื้อ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญเรือง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงชลนิชา  มากผล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายณัฏฐชัย  อนันธิกุลชัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายณัฏฐภูสิษฐ์  เกียรติพิมล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายวิชพญ  โชคคำสีลา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายศุภกฤต  จันทรจักษุ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายศุกภฤต  แซ่เอี่ยว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงสุภัสสารา  เจริญกิตติพงษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงศศิกัลยกร  วงศ์อินทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงบุณณดา  โลหะจรีกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงทอปัด  ปรีชานนท์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงแพรวรุ้ง  โกษาพงษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายวิชญ์ชยุตม์พร  อนันตกูล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงชนากานต์  สถาพรจิตรกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงนวรัตน์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงกฤตพร  สืบพันธุ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงภัทราวดี  ภูมิภมร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงศิริลักขณ์  สิริภูวดล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงชลภรณ์  สำอางศรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวณัฐธยาน์  นิลจันทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวชนัญชิดา  กาญจนมุสิก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นายชญานิน  เสริฐสุรินทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงปลายฟ้า  ค้ามาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงอมรศิริ  เมืองพูล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพิริยกร  เกิดสุข โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญปลอด โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายจิรัฎฐ์  เหมือนพรรณราย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงปัณณพร  เรืองรัตน์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุดรักษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงณัฐชยา  ชูช่วย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายพัทธนันท์  สุขช่วย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายคณพัชญ์  ชูแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายภัทรกร  กิตติสุภานนท์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายวิพุธเขน  มากสังข์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงปุณญาดา  โชติสกุลวัฒน์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายอิทธิกร  กาญจนมุสิก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงขวัญข้าว  สืบเหตุ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงณัฎฐณชา  หาญชนะ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงมิญาวดี  รัตนทองมา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายสิปปกร  มาลาทอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงชัญญานุช  อุตะปะละ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีอ่อน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงปุญญิศา  เผือกเนียร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายวรัญญู  ภูมิสุทธาผล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงอชิรญา  ดินแดง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงอชิรวรรณ  คงธนาไพบูลย์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงสุประวีณ์  ทองคง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงณัชชา  เชื้ออาชา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงชนัญชิดา  เมืองน้อย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปานจันทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 นางสาวยวิษฐา  เพชรน่วม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงชลพร  ห่อสุวรรณ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงญาณิศา  ภวานุวงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงกันต์กมล  สกุลทอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงพีชชาวีร์  คงมาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงปุณณาสา  ต้นวิชา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงณิชนันท์  เตชะประสาน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายธนภูมิ  อินแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงณัฐภาณี  เนียรจิตร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายอนีล  จันทรวงค์กุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 นายปัณณธร  เทียนกิ่งแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายธนวินท์  ศรีบุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายวิวัฒนา  มรรคคงคา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายอริยพล  เสดสัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายปุณณวิช  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงณฐิตา  เลขะพาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงรตวรรณ  ฝันฝา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงอลิสษา  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงปัญญารัตน์  ขาวนวล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงอรวรรณ  ทองหนูรุ่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายปัฐพ์  มาลาสา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายยูโร  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายนราธิป  บุตรแขก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงเพ็ญสิริอร  อาภาคัพภะกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงตุลยดา  แย้มยิ่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงจิณัฐตา  สัณฐมิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงภคพร  รักษากิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงเนตรลดา  สนิท โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงลักษิกา  คมขำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายธนกร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายกฤติกานต์  ห้าฝา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายจิรัฐเดช  บุญถาวร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายเสาร์ห้า  ค้าของ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายกรวัฒน์  คชสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายอริส  จันทรวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายธนวินท์  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงธัญมาศ  ทองวิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงเบญจรัตน์  แต่พันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงพลอยนภัส  เตวิชยวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงชนัญธิดา  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงพลอยรัตน์  พุกเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงศศิรดา  ราชนิยม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงกัลยาณี  ไข่รักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงศิรประภา  วงค์ทองเกื้อ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงพิชญาภา  คลองรั้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายณัฐกรณ์  โลหะจรีกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงอรัญญ์ณพิชญ์  เกียรติพิมล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายฉัตรดนัย  บุตรเหล่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงธนยศกมล  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายอรรถกร  จันทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงอุสิชา  ไกรนรา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงหฤทชนัน  พันธุ์ดา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายณัฐกรณ์  ช้างศร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงปณตา  สังคม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงลภัสรดา  นันทไตรภพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  แก้วถาวร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายนิธิศ  ขวัญแพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงอรยา  เสดสัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงพรกรัณย์  อริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงบุณยานุช  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงพิชญาพร  บุญเดช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายพลิศ  พลคช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายพสุชา  เหมินทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายกิตติพัทร์  ทองสงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายวิรุฬญ์เทพ  เชื้อพราหมณ์แพร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายกษิดิศ  รุ่งบรรณาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงอนันตญา  อัครวิเนค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงณภัทร  อริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายปุณณัตถ์  ศีลตระกูล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายอนันต์ยศ  ห่อทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายเตวากร  ขนานใต้ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายนพณัฐ  แซ่ตั๋น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายณกวิน  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายอนาวิล  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายไกรวิชญ์  นวลสมอ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายจิรเมธ  สังข์นุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงปติยดา  ชูปัญญา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงแมรี่ โควี ไบรอน  บาดายอส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงเมขลา  ซังเอียด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงอรฤทัย  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงทีปกา  ธนวัฒน์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายวรชิต  เสดสัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงชลลดา  บุตรหลี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ชายกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายยุทธวีร์  บัวเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงสิริกร  ไชยพิบาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  อมรศรีวิศาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงอทิตยา  นายาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายวสุพล  เขียวดำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายพัชรพล  ภู่แก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายธนโชติ  โชติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายธีรภัทร  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงนภสร  เกื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายปรมะ  ประมงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงจิรัชยา  บุตรเหล่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงปฏิญญา  เขียวสิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงศิรินทร์  เตชะธนานันต์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงศุภิศรา  สมนึก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายกฤตเมธ  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายปัณณพัฒน์  เริงสมุทร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายกฤษณพงศ์  ไชยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายดนุชา  อานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายซาฟาน  บุญชู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายวัชรวรงค์  อานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายนครินทร์  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายธนวัฒน์  แซ่มุ้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายพงศพัศ  รักษารัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายพุฒิพงศ์  เจริญวัชร์วรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงทัศนวรรณ  ปันซางคอน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ขาวนวล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงอุบลรัชร์  เยาวนา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงวิภาวี  กาญจนโสภณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงธันยาธรณ์  เพชรหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายศรัณย์กร  แซฮ้อ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายกุลธร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายธนากร  ลิ้มประสิทธิ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายจิรเมธ  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายพลกร  คงสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายก้องภพ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงธนพร  แซ่หลิม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงภัสสร  แก้วหนู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงบุณยาพร  ชอนตะวัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงปุญญิศา  สุภะนานัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายณฐกร  สัตย์จิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายปธานิน  รุ่งแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายธนพนธ์  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายสรวิชญ์  หมันบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายศตายุ  ชูกูล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายวัชรพล  กลับส่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายฮัมซี  ยีหะมะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายธนรัฐ  รักการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงนิรชา  นาคบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงจิรชชญา  ยะลา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงพรไพลิน  พุกเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงปิญชาณ์  กลัดพุฒ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชายกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงกนกกร  สิทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงธนัชชา  ธัมศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงชญาดา  ดำดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงนฤมล  บุญทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายปัณณวิชญ์  สันฝา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายกรวิชญ์  ศิริเกส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายธนวัฒน์  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายนิปุณ  พันธุ์นรา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยบุญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงนะห์ดีนา  ลายู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายกิจโสภณน์  พัฒคาต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายพาทิศ  ธนวัฒน์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายเดลต้า  กุลภัทรอังกูร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงชาคริยา  แตงอุดม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงนิสา  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายสรวิศ  สมพิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายศุภกร  ถาวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายเกศฎา  แก้วเกตุ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายกิตติกันตพงศ์  เขียวน้อย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายปัณณธร  ทองเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงกณิศา  คงสงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงดามิยา  สายนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงปทิตตา  ศิริมัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงธัญกร  เจ้าสวน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายอานัส  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายคุณานนท์  แสงเงิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายกษิดิศ  เกียรติพิมล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงณรธภร  โชคคำสีลา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงชนกนันท์  กัณหกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายณัฐภูมิ  ฮ่อบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายปัณณวรรธ  ทับไทร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายธนกฤต  นิลพัต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายชยากร  ปล้องอ่อน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธิติบดินทร์  นราชัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพลอยชมภู  อินทรพรหม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงณัฐณิชา  ควนวิลัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงสมิตานันท์  โปณะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายเจษฎา  แพรกปาน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายพิทักษ์พงษ์  คงหนู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนัทธมน  ส่งศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายเนติภูมิ  แทรกสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายนัทธพงศ์  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายพลกฤต  คงสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายธาวิน  แทรกสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายภาณุพงศ์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายกฤตย์  พรหมแทนสุด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายณัฐพล  คำปล้อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายธนภัทร  พรรณรังษี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกวิตา  สิงห์ชู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงจิรภิญญา  คำทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงภูริชญา  สุรวัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงฐิติวรดา  ประดับพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  วิรัชกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงรัชชประภา  ศรีกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงสิริกัญญา  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงนัชชา  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงปรางแก้ว  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกรรลดา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงปิยธิดา  วังบัว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงรุจิรดา  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงชลธาร  หวังสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสุธีรา  คงน้อย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสุมนา  เกียรติศักดิ์โสภณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสุฑารัตน์  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงศุภกานต์  ส่งศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิลเนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงปุญณภา  ชุมพรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธรณ์เทพ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายพศวีร์  ดวงภักดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ศรีหมุ่น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายภัทรจาริน  มาตรบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายชยางกูร  เนียมบุญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกนบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายล้อมเดช  เป็ดทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายกิตติภพ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงปราญชลี  ปรานจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงปริชญา  ช่อจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงนัซนีน  มาศหวัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายพักต์พงค์  คำวีระ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายต่อตระกูล  โกสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายรชฏ  ช่วยค้ำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายเป็นเลิศ  อร่ามรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายณัฐภัทร  สองเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายณัฏฐนันท์  ฉัตรตระกูลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายเกิดชาติ  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายกีรติ  หัตการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงนุสสรีณา  บ้าเหร็ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงศศินันท์  ธรรมวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงเกวลิน  บ่อม่วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงกฤตยา  เชื้อสกุลวนิช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงภัณฑิรา  ห่อกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณัฐณิชา  วาณิชเบญจกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงมนสิชา  สารแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพัชรภรณ์  จิตต์สบาย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงภัทราวลัย  คลองรั้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  เนื้อนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงสุรัตน์ติการ  คลองยวน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงบุญญิสา  ว่องเกษฎา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสือคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช่างสนั่น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงพัฑฒิดา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญชู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงอภิชญา  หง้ากุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณาลัญฑา  เยาวนา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพิรานันท์  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงฟิรดาวส์  นายาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงชญาธร  เพ็ชรเจริญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงนลพรรณ  สังข์บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กอเซ็ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงภาสินี  สังข์คำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เงินนุช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงปรีชญาพร  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงสิริกัญญา  อมรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชูดวง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายสิทธินนท์  ไสไทย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เหล่าเส็น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพันธุ์วรดา  ฉิมหาด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายฐปนวัฒน์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายโยธิน  อมรวิริยะนนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายชัยพิสิษฐ์  หลิมเฮงฮะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายอิศรากรณ์  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงญาดา  ปิยะธีรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายกษิเดช  ธรรมสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายติณห์ภัทร  สุดดวง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงณัฐณี  แก้วหนองเสม็ด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงปาวิกา  ลู่เด็นบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงชนกานต์  ชวรางกูร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงวรัญธนิญา  สูงส่งเกียรติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงอติกานต์  เอี่ยนเล่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงนูร์รัยนี  คล่องแคล่ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงอชรพร  พิศวงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงปุณณดา  ปิยะธีรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงปริยากร  ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงณภัทร  พรหมบุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายธีรศานต์  ช่างเชาว์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงอภิสรา  มุคุระ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายภาณุวิชญ์  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายกิตติธัช  ทับเที่ยง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายปัณณธร  วุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายนว  สามเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายกันตภณ  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายปฐวี  ทวีแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายณัฏฐพงศ์  เพชรสุก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายภูริ  สั่นสท้าน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายศรุต  อนันธิกุลชัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงปัญญารัตน์  ไล่กสิกรรม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพิชญา  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงเตชินี  หมาดทิ้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงกันตา  จิววุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงจิรสุข  กาญจนโสภณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงปุณิกา  เชื่องยาง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงชาลิสา  ทองกลับ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงชุณหกาญจน์  เซ่งง่าย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายพิชชากร  บุญสพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายคณพศ  มิตตะกา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายกฤติน  จรเจนเกียรติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายอรรถพล  บำรุงศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายลามาอาน  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายภูรินท์  ยะลา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายปุญญาพัฒน์  สุกทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงรุ่งธิดา  หนูมี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงณิชกานต์  นาทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงญาณิศา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงปภัสร์นันท์  ไตรยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายธนวินท์  โรจนหัสดิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายปรมินทร์  ลิ่มเถาว์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงชวิศา  อินทองคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายอัฟฟา  ศรีดวง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายสมประสงค์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายกิตติภพ  นาคบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายธัญญธี  แดงขาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายปริญญา  แสนไพร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายอิงครัฐ  ไร่ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายอันดามัน  ทานะมาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายปรทัช  นุ้ยสุชล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงเกศริณย์  ปรีชาชาญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชัยกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ชูเพชร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงมัลลิยา  มณีมัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงจิราพัชร  เสนขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงณฐพร  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงอรฤดี  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงอภิชญา  กอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงอัจฉรา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายวัชรากร  ศรีสะระ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายยศกร  สิทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายอธิป  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงวรณิษฐา  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงวัสสวดี  และเหล็ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงวรรณวิษา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงกนิษฐา  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ภูมิภมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงธมลวรรณ  สถาพรจิตรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายธนวิชญ์  โรจนหัสดิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธีรัตม์  กลางวัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงครองขวัญ  แป้นพุ่ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายธีร์นริศวร์  วังวรกานต์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายชยากรณ์  ยุวะกนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายอนันต์  ชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายนิติภูมิ  สอนประสม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายสิรวิชญ์  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายภูริณัฐ  ด้วงนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลิกขชัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงธิดารัตน์  มามาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  เวชกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงเนติธร  จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพิชญาภัค  พลายด้วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงชวัลภัสสร์  ตาดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพิชชานันท์  เจริญวัชร์วรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายภัทรพล  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายธนบดี  อินทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายอัครชา  ละงู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงปาณิศา  ก้ามจำรูญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงฐิตินันท์  วิลันโท โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงสุดารัตน์  พรหมวิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หนูสม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงภสพร  สันอีด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงอุรัสยา  อรรถรัฐ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงกัลยกร  แตงร่ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายโชติจอมพัชร  ทองเกียว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายเตชิษฏ์  กรรมการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายเอื้ออังกูร  กลิ่นดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายโกเมศ  วุฒิวงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายภัทรนนท์  แป้นเกิด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงพัชราวดี  เหมาะกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยวนเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงสุทธิดา  โฉมทับ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงซีรีน  กาญจนวโรดม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงธัญชลักษณ์  แสงสุภา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงอรจิรา  งัดโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายกฤตภัทร  รอดบุญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายจักรกฤษณ์  ก้าวเอี่ยน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายนัยฟีน  กาญจนวโรดม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายศุภกร  สุทธิเกิด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายวิศฑวิณ  แต้มแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายชุติเดช  ตันประสงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายภัทรพล  แสงนาฮาย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายรณกร  ชุมจูด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายเตชินท์  ช่วยประสิทธิ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายคณพศ  บุญรอดชู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายปัณณธร  คุ้มทัพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายวุฒิพงศ์  ใจประโชติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กชายธีร์ธวัช  พลรงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายศิวกร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายอนาวิล  เพ็ชร์กุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายนาซิม  มีศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายนววิชญ์  ปรีชา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงสิรวิชญ์  คงนาค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฉินนานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงจิรัชญา  ช่วยประสิทธิ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงกานต์สินี  ศาสนโสภา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงกุญปณัฐสิริ  อัครคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงซัลวา  บุญถาวร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงรดา  ฟ้ามนตรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงพิมพกานต์  จุลลางกูร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงวิชญาดา  แช่มประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงนภัส  หมื่มศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงภิรัญญา  รักทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เทพพันธา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงชนัญชิดา  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายเนติพัฒน์  อิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายชิษณุพงษ์  ธิรักษพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายพาทิศ  ภู่แก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงนฏกร  สมัครแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงอมลวรรณ  อ่าวสินธุ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรพรหม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงณพัชฐกานต์  อิ่มสุขศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงณิชากร  ไกรนรา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงณัฏฐา  ห่อกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงฟ้าลดา  หงษ์มณี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงณัฐพัชร์  มากแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กชายปัณญวิทย์  เซ่งย่อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายพศิน  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงมิณฑิตา  กิ่งเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงอธิชา  ทองเอียด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงวิมลิน  จรุงวาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายณัฐกร  นุชมา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายปภังกร  คำหอม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายณกร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายวีระภัทร  บิอะหวัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายณัฐกร  วงศ์เทพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายกิตติภณ  เอี่ยมคล้าย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายวรปรัชญ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายธนภัทร  ผกามาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงศิริกัลยา  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงพิมชนก  โตมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอรกช  บูระเพ็ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงราชาวดี  จินดารุก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงกัญญาภัค  ปุตสะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงณัชชา  นกแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายภูริภพ  ลาหนองแคน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กชายณฐมน  บัวเนียม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายณัฐปัญญ์  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายชนากานต์  จงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายอภิวัฒน์  เหล่าเส็น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายกันตพัฒน์  ดำดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายภัทรวิชย์  ศรีรุ้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายรังสิมันตุ์  แก้วสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายวัทธิกร  บุญลอย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายปริญญ์พัฒน์  ถาวรไชย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายพสิษฐ์  เพชรโยธา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทวิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงเดชนศรี  อาษา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงชวิศา  จันทร์ทิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงณัฏฐศศิ  อินนุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงพาฐณา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงปวันพัสตร์  จำนงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงอวิกา  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงภัทรมน  สมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายอธิษฐ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงณัชชา  วงษ์ภูเย็น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายศุภกรฐ์  คิดรอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กชายพิสิษฐ์  จรเจนเกียรติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงอารยา  คงธนาไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงกุลภัสสร์  สนธิเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงณัชชา  ดำดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงธนสิตา  อุดมศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงศิรภา  กาญจนวโรดม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  แซ่เฮ่า โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงพิชชาอร  อัศวโกวิทกรณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โชคชินนวัญณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ฟ่องสุทธิพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงทิฆัมพร  น่วมประวัติ โรงเรียนอ่าวลึก 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กหญิงกันติซา  ซิวยัง โรงเรียนอ่าวลึก 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายปรมินทร์  แป้นทอง โรงเรียนอ่าวลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงกรกมล  เครื่องแต่งอยู่ โรงเรียนอ่าวลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงกนกพร  เครื่องแต่งอยู่ โรงเรียนอ่าวลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายณัทภัค  ขี่ทอง โรงเรียนอ่าวลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายพรพนม  พันธ์เมธาฤทธิ์ โรงเรียนอ่าวลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงกมลพรรณ  ฉิมเรศ โรงเรียนอ่าวลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงพนัชกร  โยธารักษ์ โรงเรียนอ่าวลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงนุวรีย์  บ่อหนา โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงเขมิกา  พรมสิทธิ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายจักรพันธ์  ไร่ใหญ่ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายวิศวะ  กุลมาตย์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงกัญยาณัฐ  มาศชาย โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์ช่วย โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายอริส  มาศโอสถ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงปนัดดา  ห้วยลึก โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายปารณวัตร  สาโรจน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายชินวัตร  หาญทะเล โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงเจนจิรา  คล่องดี โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายนุชา  ตั้งคำ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายสรธัญ  นุชทอง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายณัฐวุฒิ  สาโรจน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงจินดาวรรณ  ณ นคร โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงอุบลวรรณ  หลานสัน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายสุรชาติ  บ้านนบ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายอภิรักษ์  สังข์คง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายคฑาวุธ  หยันเจริญ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายสิทธิชัย  ไร่ใหญ่ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงสุมาตรา  บุตรเส็ม โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายวัศพล  เอ่งย่อง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายประวีณ  บ่อหนา โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายก้องฟ้า  กิระพันธ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงอารีย์  ชาติไทย โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายกานต์  ทันยุพัก โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยบัญฑิตย์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายยุทธนา  บ่อหนา โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายอาณัติ  วะจิดี โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงอังคณา  สายติ้ง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายสมศักดิ์  ไร่ใหญ่ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงณัฐชา  ผิวดี โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงณัฐกานต์  ผิวดี โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายปฐพี  หวังสง่า โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กชายจอมทัพ  กุลพ่อ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงกรรณิกา  นุชทอง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายรัฐพงษ์  พรหมรุ่ง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงรัชดา  มาตย์โอสถ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายธนภัทร  สาโรจน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงศุภัชญา  มาศโอสถ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายกวิน  สายติ้ง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายรุชดี  รองรัตน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงอลิษา  บ่อหนา โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงณัฐธิดา  ผิวดี โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงปิยเนตร  หวังสง่า โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายอมรินทร์  หลานสัน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายสิงขร  คงเกิด โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงอลิสดา  สาโรจน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงมุขมณี  ผะสารพันธ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เอ่งย่อง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรเส็ม โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงอาเมเรีย  มาศโอสถ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงเขมนิจ  พรมสิทธิ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงธัญชนก  เขน็ดพืช โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงอรษา  บุตรเส็ม โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงศุภมาศ  มาศโอสถ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงอรวรรณ  วรรณพิทักษ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงภูฟ้า  พลีตา โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายอนุชิต  น้ำขาว โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายวรวุธ  พงษ์อรุณรัตน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายณัฐวุฒิ  บูสมัน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลูกเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กชายธนกร  กูลช่าง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประพันไพร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กชายเปรมทัต  ขาวแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายภูนิพัฒน์  อาญา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงสุธิดา  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงปัญจารีย์  ฐิติเชษฐกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พูลเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายณฐพร  สำเภา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงคณิตา  ช่วยบำรุง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กหญิงอริสา  วรรณอักษร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
860 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เพ็ชรน้ำแดง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงอัยอันดา  สมานสันติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
862 เด็กชายคณพัฒน์  ลิกขชัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
863 เด็กชายกันตวิชญ์  ธุระกิจ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
864 เด็กหญิงนงลักษณ์  ศฤงคาร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
865 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เกตุสมบัติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  วัชรกาฬ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
867 เด็กหญิงปานิศา  รัตนคม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
868 เด็กชายศวัสกร  เครือแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
869 เด็กชายวัชระ  นวลวิจิตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงณิชมน  กสิพันธุ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงธัญพร  ลูกหลี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงธนัชพร  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
873 เด็กหญิงวาริน  ผิวดำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กชายภัทรพล  คำหอม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
875 เด็กหญิงชุติมณฑน์  รอดมี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายศุภกฤต  สุวรรณโชติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
877 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พลจรัส โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
878 เด็กชายบารเมศวร์  หนูเงิน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
879 เด็กชายกรธวัช  ลิ่มนา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงณัฏฐ์กุลนาถ  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงวันทกานต์  มูลกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
882 เด็กชายภาณุพัฒน์  แดงลาด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงอัญญา  สามารถ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
884 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ดาราศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงชญาภรณ์  เกตุสมบัติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
886 เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่หลี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
887 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
888 เด็กหญิงพัชรวลัญชน์  เพ็ชรเครือ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงวิปัศยา  หมั่นค้า โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
890 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองทิพย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
891 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สิงหบำรุง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
892 เด็กหญิงนัทธมน  สมดวง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
893 เด็กหญิงเพชรชมพู  สาระภี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
894 เด็กชายชัชนันท์  ชูแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
895 เด็กชายนันทพัทธ์  อนันตชาติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
896 เด็กหญิงชนมน  ปิติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
897 เด็กหญิงชณิตา  คงภักดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
898 เด็กหญิงทัชชา  กุศลครอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
899 เด็กชายพิสิฏฐ  เพชรลูก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
900 เด็กชายปริวุฒิ  พรหมศักดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
901 เด็กชายพีรวิชญ์  สังข์คำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
902 เด็กชายสิรภพ  เรืองมาก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
903 เด็กหญิงกรณิศ  ชูช่วย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
904 เด็กหญิงพิชญาภา  นักฟ้อน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
905 เด็กหญิงฐิติพร  พูลเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
906 เด็กหญิงนรกมล  ศรีเปารยะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
907 เด็กหญิงชันญชิดา  บุญส่ง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
908 เด็กชายปรมินทร์  เขียวพุ่มพวง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
909 เด็กหญิงธาริญดา  หลีสอ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
910 เด็กชายศักดิ์ดาพร  เดชรักษา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กชายพีรวิชญ์  รักมิตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กชายฮาริส  ประวงษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงปาริฉัตร  เพชรลุ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงอนุธิดา  ฉายมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สังข์คำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงจุฑามณี  เทียนแป โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กชายศิวกร  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  ฝั่งขวา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงพรนภัสน์  นาควงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายทัตเทพ  หนูเงิน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงขวัญมุก  บัวเงิน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงมลจิรา  บุญเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงพิริญา  ไชยเสนา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายณัฐฐ์กรณ์  นาคสวาสดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายสิรวุติ  ทองกระจ่าง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายกรวิชญ์  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายพิพัฒน์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงปุณยนุช  คงพัฒ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงปิ่นปินัทธิ์  สันลักษณ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายวุฒิกร  ทับไทร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงเตชินี  วงศ์ประชุม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงไอริสา  อนุวัฒนวงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงอลิสา  คำชาทิพย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงอุทุมพร  ฤทธิ์เสนี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงเกศกนก  แจดนวน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงพรรณ์พัธษา  วิเศษวิสัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เชียรวิชัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงติณณกาญจน์  เสนาะกลิ่น โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายอิศรีย์  เพ็ชรมาก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงสุพิชชา  ศิริยานุรักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงศรีสุนันท์  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงอาริษา  ละงู โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงชนิดาภา  นาคะวิสุทธิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงนันท์นลิน  ทองเจริญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงกรองแก้ว  ลิ่มบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงปพัชญา  จันทร์พาณิชย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายภูริณัฐ  ชายคง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงปุญญิสา  เรืองรัตน์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กชายกันต์กวี  แดงหนำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงธิดารัตน์  สารมาศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงกฤษชนก  เกลี้ยงทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงลภัส  สุทธิเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงณัฐกลิตา  หนูระบิล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงรอฮันนี  เกกินะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงเกษจุฬา  กอเซ็ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงชนากาญจน์  คลองมดคัน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงกษิรา  จุฑามาตย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงธมกร  โรจนโกศล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงภคอร  ศรีขาว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงญาณิศา  นงค์นวล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงรุ่งวริน  ปูเงิน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายฐานกรณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงผวิตา  วุ่นชุม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงอัคริมา  สืบพันธุ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายก้องภพ  ศรีเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงวีรยา  สวัสดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงณิชาภา  เชื้อบ้านเกาะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รักดำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงกมลทิพย์  แกล้วทนงค์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณถาวร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายศิรวิชญ์  พลเดช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กชายพิริยกร  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงณิศวรา  ชุมพราหมณ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กชายเถกิงเดช  สุขมาก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กชายปัณณวัฒน์  ฉิมดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงนาดา  บ่อหนา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายเตชสิทธิ์  สุดใจ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงชญาดา  สถิตย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงขวัญข้าว  ไชยพลบาล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงศศิธร  สุขราช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงปุณธิดา  สองเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กชายภูตะวัน  จันทวงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กชายแทนปู่  นักฟ้อน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงวรัญญา  ลิ่มบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงสุชญา  ไกรนรา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงนภัส  ทองทิพย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงพรไพลิน  ชูศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงพรรณดาว  กิจวิจิตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงเบญจรัตน์  รักษา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงธัญชนก  พินทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงปุณณมาส  เหมือนกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงทิพปภา  บุญโสภณ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงพิรัญญา  เพ็ชรลุ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงณิชารัย์  หนูเงิน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงจิรัชยา  หยกแดง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงชิชชนก  บุญมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงจารุนิภา  ผกามาศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายพีรัช  วาหะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  โสภากุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงภัทรนิดา  วิหก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงณัฐธิดา  ช่างสอน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงปาณิสรา  ทะวงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงเตชินี  เต็กอ๋อต้ง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงปุญญาพร  สุขช่วย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายสุกนต์ธี  พลผอม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงปทิตตา  เจียวก๊ก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงนันท์ชพร  จันทร์คง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พลเดช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงศุภิสรา  เมืองพรหม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายทีปกร  สมหวัง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงนรมน  ทองธวัช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายวิทยวุฒิ  วุฒิมานพ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายภูมิพัฒน์  พิบูลย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายชนภัทร  วรรณบวร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงกุสุมา  ศรีเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงพลอยรัศมี  พงษ์สกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนภักดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงลลิดา  บุญคง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายรัฐติภูมิ  ช่อไม้ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงณัฐสินี  เรืองเดช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงฑุนิกา  โป้ซิ้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงธิดารัตน์  แคล้วคลาด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงเบญจวรรณ  รักเกื้อ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วเกตุ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฤทธิเดช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายภูริทัต  สภานุช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงเพ็ญหทัย  อุนทรีจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายกฤติเดช  ประคีตะวาทิน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงฑิตยา  ศรีงาม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายกฤษฎ์  ข้อค้า โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายรเมศ  คงชัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีงาม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก่นบุญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายภัทรศัย  สุรำไพ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงนริศรา  ไชยทวีวงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงปัณณพร  มะลิวัลย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายฟาเดล  รอบคอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงณัฐนิดา  ถาวรกุลฐิติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงพิชญาภัค  แก้วหนูนวล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุขศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงนาซินีน  มหันตริยะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงรมณ  กสิคุณ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงสุภาพร  มูลเสน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายปูรณ์  ทิมกลับ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงศตนันทน์  ทองเพชร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงชนัญชนก  สมศักดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงชนัญชนก  ดำจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงปทิตตา  อินอร่าม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงจิรชยา  สวัสดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงอนัญญา  ลือนาม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงภวรัญชน์  แกมวิรัตน์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงพิชญาภา  ชะฎากาญจน์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงปัทมาวดี  รอดภัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงพนิตพิชา  ทองเนื้อดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงณัฐวิภา  สุขชนะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สารมาศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงณัฐชยา  คงอินพาน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงอัยลันดา  สมานสันติ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงชนิสรา  ระเบียบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงปาณิศา  สุทธิเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงชญานิษฐ์  บุตรย่อง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทับทิมเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ศิริมนูญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงศศินา  แซ่เหยียบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายพชร  เพชรเครือ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายราเชน  บัวเนี่ยว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงวิลาสินี  หนูเชื้อ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายธีรภัทร  สนั่นก้อง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายปาระมี  ชัยมุณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายสิปปกร  ทับไทร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายยศพนต์  บัวดก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายวัชรากรณ์  ภู่แย้ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายกรินชัย  ลูกเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายศตกร  หนูเยาว์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงธีรารัตน์  คงแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงจิณห์นิภา  สาระภี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงชลธิชา  ศิลปะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายจรรย์กระจ่าง  ยมภา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายธีรกานต์  ชุมพงษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงจินตปาตี  ศรีจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงพิชชพร  ไกรชู โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายธนกฤต  เย็นสนิท โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงฐิตาพร  สูกี้ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายศุภกร  ลือนาม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ลูกเด็น โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงปภาดา  ศรีเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงธนัญชนก  งอสอน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญช่วย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายขินภัทร  บุญล้อม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายธนวินท์  ทะวงศ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายวันอัชร็อฟ  ปะดุกา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงเข็มเพชร  ช่างเรือ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงพีรดา  บุญมา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงชัญญานุช  จันสีนาค โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงสิริกร  นบนอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงรสริน  ศีรีเดช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายกิตติธัช  ใจแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงกัญฐิชา  ขยายแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงนันท์นลิน  สุภาพ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงวิมลมาศ  มีแย้ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แป้นขำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงเบิกฟ้า  โป้ซิ้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายศรัณยพงศ  ลิ่มนา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายธนันชัย  พรมแย้ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงพลอยปภัส  ยกเส้ง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงนัจญวา  ขนานใต้ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงปภารินทร์  บัวบาน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายนนทพันธ์  แก้วมาตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายศวัสกร  แก้วคล้ำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงภูริชญา  กลับส่ง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงวรินรำไพ  พูลเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายชิษณุพงศ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงณัฐชยา  สามัญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองสาม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงภาวิณี  พูลเพิ่ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายเอกวิทย์  จงรักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงอินทุภา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงณีรนุช  ชัยมุด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงอรสินี  มะเลิศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงชนิดาภา  สุขชนะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงอภิชญา  ประทุมสังข์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงธัญชนก  ปลอดฤทธ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงวริยา  จุ้ยเชื้อ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงปฐมาวดี  หนูเงิน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงอัญชลี  ศรีจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงศุภวรรณ  สมหวัง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงกุลธิตา  ศรีนาคช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายณัฏฐกรณ์  มูลหมัน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายธนภัทร  พลแสง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงนฤพร  ร่างมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายกฤษฎา  เคล้าคลิ้ง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายนนทกร  บุญมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายสุวิจักษณ์  นากสุข โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงลักษิกา  ใกล้คีรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายอภิสิทธิ์  เทียนแป โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงพัชรขวัญ  จันสีนาค โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายณัฐพล  เสรีพงษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงกุลปรียา  มณีมัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงศศิธร  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงธนัชภัค  นวลอ่อน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายนพรุจ  น้อยผา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงนันทชา  ณ สุวรรณ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายสรธร  เครือจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายณภัทร  ชัยชิตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายภูธิป  ศรีมุกข์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายพุ่มรัก  สอพอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงณัฐวดี  ทองหอม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงเปมิกา  ต่อติด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงพัชรพร  สมัครแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงนภัสสร  นนทแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกาะกลาง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงปาริชาต  เวชกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายชัยพัฒน์  การดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายธฤต  เนื้อนวล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายศิวกร  กุลแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายทานุทัต  ตี้กุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายกชม์กรณ์  แดงขาว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายอาคม  นาศร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายปัณณวัฒน์  แสงแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายรัชชานนท์  เทียมสานุจิตต์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงพรรณภัทร  เจียมจงวัฒนา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงกฤษณา  เชื้อบ้านเกาะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงศิวกร  คงสมัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายธีระพันธ์  ชัยชิติพงษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงรุจิรา  ไหมดำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์ดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงปุณยาวีร์  เปียกบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ภู่พรประเสริฐ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงอุมากร  นบนอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงมัลลิกา  ชายกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บุญประกอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงมัชฌิมา  จันทร์รุ่งเรือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงพรประภา  ศรีงาม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สมบูรณ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายพัสกร  สุวรรณชนะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มนต์แก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงนุชนารถ  ม่วงน้อยเจริญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายธนพล  ปานเอียด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงพิมพ์ศิรา  หนองเพียน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อักษรสวัสดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงพัลลภา  บุญแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงทยรตรอง  สุดทุ่ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายฐปนวัฒน์  ลิ่มคำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงชนกนันท์  ชูมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงพชรมน  รักมิตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงเกณิกา  สังข์เกื้อ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงภัทรวดี  พุทธัสโร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายสุพศร  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายกีรติ  สุขกาย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงณหฤทัย  นวลอ่อน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงกนกรดา  ปุณยานุเดช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงดรุณี  สมัครแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงบัณฑิตา  ฉายบัณฑิต โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ชูเรือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทองทิพย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายศุภเชฏฐ์  สุขแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงเปรมยุดา  ขุนโนนเขวา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงจิรภิญญา  กุลน้อย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยโสม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงอุษาพร  นบนอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงธราทิพย์  ปานแดง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงชมพูพุธ  แดงลาด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงจันทัปปภา  ณ ถลาง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงกัญญ์วรา  คลองยวน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายสุทธิรักษ์  คงหวัง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เครือคำฝั้น โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงศศิกานต์  ดำคล้ำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงมณีรัตน์  สมศักดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายกฤติน  แซ่เหล่า โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงอภิชญา  ดวงขวัญ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงภิญญาดา  อยู่ทองอินทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงรณิดา  เอียดเวียงสระ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ใจเกลี้ยง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายดนุสรณ์  ศรีเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมศิริ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กชายปัณณธร  ขาวหนูนา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กชายชินภัทร  จุลเพชร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงปรีดานุช  กุลเถกิง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงกนกวรรณ  ผลงาม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงอรวรา  ชนะกิจ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองแท้ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงชนัญธิดา  อุมาสะ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1226 เด็กชายธนภัทร  พึ่งวิชา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1227 เด็กชายรุจิภาส  ตรีคันธา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1228 เด็กชายปองพล  ส่งแสง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กชายมนัสวี  โสเชื้อ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กชายปัณณธร  นับทอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1231 เด็กชายกิตตินันท์  ขยันการ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กชายปุริมปรัชญ์  รอดบุญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กชายณชพล  พิทักษ์ศานต์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กชายพัทธนันท์  ดำริห์ใจจริง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กชายธนดล  โลหิตไทย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงลภิชา  ศุภเวชปกรณ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงพรภัทร  อนุรัตน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1238 เด็กชายอัครา  บุตรพุ่ม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงกัญญาณี  คำทองทิพย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กชายวรัญญู  บุญญวงศ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงธนัชชา  ไทยเหียม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงบุณยาพร  สังขวิเชียร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงวรกานดา  เหมทานนท์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1244 เด็กชายกิตติวาณิช  คำสูง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สายนุ้ย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชูอินทร์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงปณิตา  วันศกร์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงบวรลักษณ์  แซ่อ๋อง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1249 เด็กชายภูดิส  สกุลซ้ง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงจิณณฑัต  จงสวัสดิ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงวราภรณ์  หวลกระจาย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงบิลกิส  คลองรั้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงพรรณกร  อาตพัฒน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายเอิ้ออังกูล  ภักดี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายณพล  กุญจนาทคุณาวุฒิ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงนิชชา  อุยานนทรักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงกวิสรา  ช่วยค้ำ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงปริณดา  ทองเกิด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงจันทร์วลัย  เอ็ดเวิร์ด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงบวรริกา  ทีวะเวช โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงณกมล  เวชกรณ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงวิชญาพร  แสงทอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงวนันชนก  จงรักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายภาคิน  แวนสไลค์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ภูมิภมร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงลัลน์ลลิล  รัตนสิงห์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงนันทิชา  หนูรอด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงนันท์นภัส  วารีกุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงปานไพลิน  คงทอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายณกรธัช  บุญถ้วน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายณัฏฐพล  สมไทย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันทรโชติ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงสิราวรรณ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงกรวรรณ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สงคง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงเจดแอชลี อลิญา  ฉ้ายเม่ง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงธนัญชนก  ประทุมมาศ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายธนดล  เหมทานนท์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงนูรไอนี  ดุมลักษณ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงซีมียาอ์  ลิบง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงฟาเรีย  ศรีหมาด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงพลอยชมพู  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงปาณิสรา  เวชยันต์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงจิรภัทธ  บุญปลอด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงทิพนครินทร์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงพิมพกานต์  ชูแสง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงเปมิกา  เป้งเซ่ง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงดุษิตา  พวงนุ่น โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายภูริณัฐ  นวลสมศรี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายณัฐคุณ  ภูมิภมร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายอัณณ์  สุขทิพย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงภัคธีมา  พรายแพร้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชูเชิด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงฐิติวรา  หนูด้วง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายภูสิน  บุญสุข โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงธนัชพร  รัตนนิยม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายหฤษฎ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงเจนน่า  โลวิค โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงคามิลล่า  รุสโซ่ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายธนาธิป  เพิ่มสิน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงธัญวลัย  เอกต๋อง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงราจีฟา  มาตย์โอสถ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พร้อมเพรียง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงยศยา  นวลศรี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายเศรษฐภรณ์  กิตติเวช โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงธนวรรณ  อุยานนทรักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงวีรณัฐา  ชูแก้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงจุฬาณิช  จุลเพชร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายพงศกร  ศรีสุข โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงพิรยา  วงศ์นรินทร์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายกิตติธัช  ตันบำรุง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงศิรภัสสร  ดวงจันทร์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงตรียากรณ์  สุริยขจรพงศ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงจิณห์นิภา  เม่งช่วย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงชนากานต์  จุฑามาตย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงนภสร  ศรีเทพ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดดวง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงชนม์นิภา  เวชกรณ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงขวัญวรินท์  รุ่งเรืองศิริพันธ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายภูวิศ  ชลารัตน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายสิรวิชญ์  สัณฐมิตร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประทุมมาศ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงนันทนัช  เอ็ดเวิร์ด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงกอปรกนก  ล่องลอย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงอัญชิสา  อกนิษฐ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายศิริโชค  มณีวงศ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงชวัลรัตน์  หาญชนะ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายศิวากร  กีรติภักดีกุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงวิริณภัทรา  ไชยบุญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงโสรวรรณ  แปรครรภ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายอนรรฆวี  รอดบุญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงกชกร  สงทวี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายเมาริส พงศกร  ชีเฟอร์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงณัฏฐพร  ขวัญเมือง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงพิชชาพร  สีเอียด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงญาตา  ใหมพูล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ภู่ประไพ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงกนกพร  สิงทองหอม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่โค้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายรภูเล  นวลวัฒน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงณภัทร  เพ็งคง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายณัฏฐพัชร  ศรีบุญนาค โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายฉันทกร  เตียวย่อง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงปณิสรา  เกิดสุข โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงกัลยาณีย์  ใจบุญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงอัญชนาภรณ์  ศรีงาม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงจันจิรา  จันทร์หอม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงลักษณารี  หลิมทอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงปริยาภัทธ  บุตรชำนิ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงสุมิตรา  โต๊ะยุโส้ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงอารียา  มามาตย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงภัทร์นารินทร์  บุญมี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงฐิตาภา  ไตรโอสถ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงกุณธิดา  ผลิพัฒน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงชวิศา  อ่อนหวาน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  วงศ์ชารี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงอรปรียา  เรืองวิชา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายจรัสพงษ์  เครือแก้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงนาบุญ  พงศ์ทองเมือง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงเปมิกา  พงพันธุ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายปุณมนัส  ภูมิภมร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงกวินทรา  เรืองสังข์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงณัฐธิดา  ตุลารักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์ภิบาล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงเมธาวี  เตาะ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายสิทธิโชค  ก่อแก้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายพนมกร  บุญมา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงณัฐธิตา  ตุลารักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงศศิธร  สุนทรอำพล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงพิชญธิดา  เวชกามา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  อกนิษฐ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายพงศธร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงวรรณกร  ปานบุตร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายวิภู  เหล่าเพิ่มพูนสกุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงชินาธิป  จันทร์มีศรี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงเภตรา  จุฑาสมบัติ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงปณิธี  เพชรชลคราม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1378 เด็กชายไตรภพ  ไชยวัฒนภพ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงกมลชนก  สมบูรณ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1380 เด็กชายพิทยาธร  เจริญวิวัฒนศรี โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1381 เด็กชายกฤษณวรรณ์  ศรีหาขันธ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงวนิดา  หาวุฒิ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงธนัษฐา  กงสะเด็น โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงนิศาชล  ขาวเหลือง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1385 เด็กชายพิเชฐคุณ  อมรปิยะกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1386 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ห้วยโสด โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงอาทิตตยาพร  สมเกื้อ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1388 เด็กชายทีฆายุจ  เพชรชลคราม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงนดา  หง้าฝา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงชลธิชา  ชินวงค์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองขำ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงธัญรัตน์  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงวริษา  บำรุง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงธันชนก  บุญมาก โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายสุปัญญวัฒน์  ช่อไม้ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายปราชญา  จูฑามาตย์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงอริษา  จุลภักดิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายติณณภพ  แท่นนิล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สายนุ้ย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงปภาวรินท์  จันทร์เทา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายธราเทพ  ลายแบน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงมนสิชา  ปรางทอง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ด้อหล้า โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายอภิธาร  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงสิรินญา  คงพันธ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายเตชินท์  มะโนรา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายอชิตะ  ด้วงสิน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงอังคณา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายอภิชัย  ดำน้อย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงณัฏฐิพร  หลงละเลิง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงภัทราวดี  จันทร์แก้ว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงปนัดดา  เกาะน้อย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายณัฐวุฒิ  จงรักษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายบุณพจน์  แถบเงิน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายจิรภัทร์  หลานสัน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายอคิน  ไชยเศรษฐ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายภคิน  แสงทะรา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายศุกลรวัฒน์  ดินแดง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงธิดารัตน์  โสเชื้อ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายวีรภัทร  ศรีทอง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายกฤตนู  ปัดทาบาล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายปัญจพล  แตงแก้ว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงณกัญญา  ลีย์ บิชอฟ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  เสวก โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายธนกฤต  จันทรงาม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายหฤษฏ์  เหมทานนท์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงคะติณัฏฐ์  ชูขำ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงขวัญฤทัย  เรืองศรี โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ยอดราช โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงวรรวิษา  ช่อม่วง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  นักฟ้อน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงกชนิภา  อุปพงศ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายธนภัทร  สุภาสน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณสาม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงศิรภัสสร  คล้ายทองคำ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงสิริพิชนาฏ  ราชนิยม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูรักษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงเพ็ชรกันยา  มงคล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงรัศวดี  ลีลากานต์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงธนัชชา  เหล่ชาย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงเกวลิน  สิงทองหอม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงพรไพลิน  โชติช่วง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายปุญญพัฒน์  พ่วงแพ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายแดนไทย  สุขสกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายตรัยรัตน์  ชูฤทธิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายณฐณณท์  สิงฆาฬะ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงอิทธยา  เถากลอย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงธนิดา  หลังปูเต๊ะ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงภัทรวรรณ  หนูดำ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงสุขิตา  ส่งแสงแก้ว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงปริเยศ  ตันติทวีรัตน์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายศุกลวัฒ  รัตนะ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงนิศามณี  รักประยูร โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงธนภรณ์  วังเงิน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายภูริช  เกตุสกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายธีรวัฒน์  เรืองศรี โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายธนภัทร  ปานบุตร โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงศิริรักษ์  ธุระพันธ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงขนิษฐา  บุตรกริม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ่อนเกตุพล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงประภัสรา  ภักดีบุญ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นายาว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายปัญจพล  รักสกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงเจนจิรา  บำรุง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายเวชพิสิฐ  ส่งแสงแก้ว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงธนัญชนก  บริรักษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายอัสนี  เยี่ยงย่าง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายจิณพรต  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงปรียนันท์  ยอดศิลป์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงอริสรา  เกตุทอง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงญาณิศา  เนียมสุวรรณ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงสิริกร  แก้วกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายสรวิศ  เอียดนุ่น โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขาวเหลือง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายยุทธการ  ทับสุวรรณ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เวชกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายฮาคิม  เพ็ชรแขก โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายธันวา  หนูสุวรรณ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงเกษรา  เมหนู โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงกฤตติญา  เอียดสกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายธีราทัต  มีสาวงษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยวัฒนภพ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายซุ้ลกิฟลี่  ภักดี โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงวรรณิดา  ลาเต๊ะ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายวงศพัตร์  ภารา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายราชภัฎ  จุ้ยน้อย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายพันเมือง  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.5 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงชัญญานุช  ตุกพริก โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.5 คณิตประถม
1490 เด็กชายณัฐพล  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงบงกชพร  ดีใจ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงศกุลทิพย์  จันทร์สอน โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงณัชชา  เพชรคง โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กชายภีมพศ  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.5 คณิตประถม
1495 เด็กชายปัณณ์ณัช  แป้นเกิด โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.5 คณิตประถม
1496 เด็กชายมนัสชัย  เพ็ชรเรือนทอง โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.5 คณิตประถม
1497 เด็กชายทินภัทร  สังขพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายหิรัญ  ทิพย์รองพล โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กชายณัฐวัฒน์  กุลนิล โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงพัศฎา  วงศ์พิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีโยทา โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงศตรัสมี  ปะการะนัน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงอินทุกานต์  เพ็ชร์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงพิริษา  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงสุภารัตน์  แซ่พั้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงเขมณิช  พรมเกิด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงชญานันท์  ไทยทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
1508 เด็กชายศิวกร  เนื้อนุ้ย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1509 เด็กชายปัณนกรณ์  กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจริญชล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงณิชปวีณ์  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายภัทรพล  เจียมพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายนราวิชญ์  ชุมดวง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กชายกิตติกานต์  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายพลวัฒน์  พรมเงิน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กชายธันวา  พรมพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายกฤติธี  โสภาพักตร์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงกัณฑิฌา  พยุงพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงปกรชนก  ศิริปัญญาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายธีทัต  จงเจริญ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายณัฏฐวรรธน์  หนูเรือง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงมัญชุมาศ  เกลือนสินธ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วเพ็งตรอ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงอริสศรา  นิลตีบ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงเบญจมาศ  ฤทธิ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุขพัฒนศรีกุล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงพิจักขณา  มาตรบุตร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายณนทกร  ประกับสิน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงณิศวรา  วีระศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงวรัลย์ธญา  บุตรปอด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายวีระชัย  ใสดำ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงจิตติมา  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายธนกฤต  เพ็ชรเนตร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายสุทธิวัฒน์  ปานาสา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงอานาดา  ตู้กังร่าเหม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงกุลฑีรา  ลัมนา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายภูริ  มุขช่วย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงภัทรศิกา  จันทร์เกตุ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงสิรามน  แต้มงาม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงณชนก  พุมนวน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงช่อผกา  ทองเฝือ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาษฏาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงปาริฉัตร  หลเมฆ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงศุภมาศ  จันทร์พุ่ม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายรณกฤต  ชูบาล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายธนกฤต  เลี่ยมทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายนันทพงศ์  แซ่กั๊วะ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายวณัฐพงศ์  เนียมนวล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงณิชานันท์  จังกระวรรดิ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงศรินท์ภร  โสภามัง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ดิษฐบำรุง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงอติกานต์  ประสารการ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงปริยาภัทร  แซ่ย่อง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงจิรพักตร์  ยอดสุรางค์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงจารุกัญญ์  หนูคง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายเขษมศักดิ์  พูนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงดากานดา  อ่อนเรือง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงณัฐวดี  ทรายทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายปาราเมศ  ประสมแก้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายยสินทร  ปะการะนัน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงสิรารมย์  จิตตกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงสาธิกา  เกสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงกนกกานต์  ไพรดุก โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงพลอยระรินทร์  พรหมเจริญ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายวชิรวิชญ์  สารมะโน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายแทนไท  เหาะหาด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายศุภณัฐ  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงดารินทร์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงปริยาภัทร  เพ็ชรย้อย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงอนัญพร  หนูช่วย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงอภิญญา  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงพีรดา  พุ่มลำดวน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงณิชนันทน์  ดำสง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงอทิตญา  นิลตีบ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงภัทรภร  นิลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายนพดล  มาฆะโว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงปริยฉัตรย์  อารีโชค โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงณฐมน  ถวายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงชลกานต์  กิจการ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงทิพกฤตา  บุษบา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงสโรชา  นายาว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายก้องเกียรติ  มากนวล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สูงสุด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงวรลักษณ์  คงชมสุข โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงเกสรา  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงกมลรัตน์  รัตนมงคลถาวร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายกฤติน  ดำเชื้อ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงวนัชพร  สงเสมอ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายกันตพล  เทพพรม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงนูรฮูดา  พลาสิน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงมลธวรรณ  สุขเสน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายกิตติพัศ  ลิ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายจิตติพัฒน์  อามิตร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายกิตติกวิน  เจริญชัยศรี โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายธนภัทร  ลุ้งบ้าน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1600 เด็กชายเธียรวิชญ์  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงธัญญานันท์  คงเรือง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายอัฟนาน  บุญแต่ง โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงณิชา  บุญมาก โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1604 เด็กหญิงวิมลตรา  ดีขำ โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1605 เด็กชายฐิณัณรเมศ  ดำดี โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงวณัชชญา  บำรุง โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงชนนิกานต์  เวชกุล โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.6 คณิตประถม
1608 เด็กหญิงกันติชา  เพ็ชรแท้ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.6 คณิตประถม
1609 เด็กหญิงกฤติยา  สกุลเพ็ชร โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.6 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงสุชานาฏ  เดชค้ำ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 คณิตประถม
1611 เด็กหญิงวีรดา  จันทร์ภูชงค์ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 คณิตประถม
1612 เด็กหญิงอนัญญา  สิทธี โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงดวงอมร  กิจสุวรรณ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 คณิตประถม
1614 เด็กหญิงอทิตติญา  อนุการ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงศรสวรรณ์  ศิริบุญเรือง โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.4 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงธิดารัตน์  นวลอ่อน โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.4 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีขาว โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.4 คณิตประถม
1618 เด็กชายพัทธดนย์  อาษา โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงปวิชญา  เมืองพรหม โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงวริศรา  สายป่าน โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงภัทราพร  จิตรแก้ว โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงวรกาญจน์  รอดแก้ว โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงปวริศา  เขตรัตน์ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงจิรสุดา  จันทรา โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงอลินรดา  ศรีเทพ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายรัชชานนท์  จิตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 คณิตประถม
1627 เด็กชายวีรภาพ  สุทธินวล โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 คณิตประถม
1628 เด็กหญิงภัทรลดา  กาฬสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงนลินา  รักษาแก้ว โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 คณิตประถม
1630 เด็กชายนิลพัทธ์  กลั่นนิเวศ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 คณิตประถม
1631 เด็กหญิงกันต์หฤทัย  ลือเลิศ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 คณิตประถม
1632 เด็กหญิงชนาเทพ  บำรุงนอก โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงเทพธิดาภรณ์  ปากลาว โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายณัฐวุฒิ  ขวัญพร้อม โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงมุกอันดา  ชัยนาคิน โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงอินทิรา  จินากุลวิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงบุณยาภา  แจ่มจรัส โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1639 เด็กชายเมธัส  ช่วยเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงธัญญารัตน์  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ช่วยอุดม โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายปรวีร์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงบุญญานี  นวนนุ่น โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงอุษณีย์  กัญจนะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงณิชวดี  มงคลนิมิตร โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายพงศ์ภรณ์  กุลเถกิง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงนิชานัน  พันธ์เสงี่ยม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1648 เด็กชายสถิตคุณ  เหลืองจุฑามาศ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1649 เด็กชายณัฏฐนนท์  ดีอ้อม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1650 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1651 เด็กชายกิตติธัช  บุญสุข โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1652 เด็กชายพลภัทร  อนุรัตน์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1653 เด็กชายจิตประภัสร์  ชนะกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1654 เด็กหญิงพรปวีณ์  รัตนบุรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1655 เด็กหญิงพรปวีณ์  ปานพรหมมินทร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1656 เด็กชายจีรวัชร  จันทร์ห่อ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1657 เด็กชายพีรัชชัย  สัสดีเดช โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1658 เด็กชายอดิศร  หนูทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1659 เด็กหญิงวริสรา  พรมศรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1660 เด็กชายกิตติภพ  สว่างภพ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1661 เด็กชายโอบนิธิ  บุญช่วย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1662 เด็กชายพงศพัศ  อาลิแอ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1663 เด็กหญิงปีวรา  ขวัญคีรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงภวิกา  แก้วกาญจน์วัฒนา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1665 เด็กชายยศกฤต  แสงระวี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเรือง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1667 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ภูมิภมร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1668 เด็กหญิงตักษณ  กุลเถกิง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1669 เด็กหญิงพิชชาภา  ใจหาญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1670 เด็กชายอภิวิชญ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1671 เด็กหญิงนัฐปภัสร์  ชูมณี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1672 เด็กชายกลทีป์  เจ้าสวน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1673 เด็กชายธนเดช  จงประสิทธิผล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1674 เด็กชายอัฑฒเศรษฐ์  ศรีอ่อนนวล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1675 เด็กหญิงณิชกมล  จันดี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1676 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญช่วย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1677 เด็กหญิงณัฐนิชา  สูทอก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1678 เด็กชายรัชทาวินทร์  ศรีรัตน์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1679 เด็กหญิงพลอยปภัส  สืบวิเศษ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1680 เด็กหญิงแอมเบ็ต ศุกร์  ลูคัส โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1681 เด็กหญิงกณิตา  ไหมทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1682 เด็กชายณัฐกฤต  พรหมศรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1683 เด็กชายอธิป  เวทยายงค์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1684 เด็กชายชยพล  ชูช่วย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1685 เด็กหญิงวรัชยา  ลำยอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1686 เด็กชายชานน  บำเพิง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1687 เด็กชายวงศกร  โย้จิ้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1688 เด็กชายธนดล  ปานพรหมมินทร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1689 เด็กหญิงนภสร  ศรีอ่อนนวล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1690 เด็กหญิงปาลิตา  นายาว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1691 เด็กหญิงอนัญพร  เอี่ยนเล่ง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1692 เด็กชายธนพัฒ  ศรีอ่อนนวล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1693 เด็กชายภูตะวัน  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายนนทกร  แก้วเจือ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายมาตุภูมิ  ณ นคร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงอัยการ  มีทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ยะลา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1698 เด็กชายคณัสนันท์  แก้วเจือ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1699 เด็กชายสุรพงศ์  ถิรตันติกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงขวัญทิชา  เรืองจรัส โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1701 เด็กชายนพเก้า  อริยวงศ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงภัทรวดี  มุนเนียม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงปาณิสรา  สืบวิเศษ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายชยกร  อันนตภากรณ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงภัทรธิดา  เม่งบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายสรวิศ  แก้วเจือ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงนวพรรษ  มาศชาย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายภีมพศ  คงมาก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงปุณยนุช  เปียกบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1710 เด็กชายธันชนน  นับทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงธนัชชา  สังข์ศิลป์ชัย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงภาวิณี  ตั้งคีรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงชนากานต์  ชุมบุญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายวัชรวีร์  หวังสป โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงสุชาดา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงพิมพกานต์  เวณุผล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายวรพจน์  มณีศรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายกิติติ์ธนทัต  ชาวนา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ศรีวิเศษ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงณิชากร  ตั้งคีรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงพัสวี  ประคีตวาทิน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายภูมิชภัทร  บ้านเพิง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงกัลยาภา  เม่งบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  พกแดง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายวิธวินท์  ขวดแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงปวริศา  นุ่นแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กชายณัฐชนน  เผดิมผล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กชายกรวิชญ์  นาคเกลี้ยง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงรุจิรา  สังข์คำ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงปภาดา  ศิริมนูญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กชายญาณากร  สุขเกษม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงอัซยานีย์  ยาบา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กชายศิวปรีชา  ออมชัยภูมิ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงจณิสตา  จันทร์ห่อ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงพิชญาภัค  อ่อนเกตุพล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กชายคณิศร  ค้าของ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายพุฒิเมธ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงนุสซาร่า  ก๊กใหญ่ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายวรากร  รักเกื้อ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายเตวิช  สุวรรณชาตรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงกฤติมา  ไกรนรา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงกรวรรณ  แซ่จุ้ง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงนิชานันท์  ทวีพรวัฒนกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงสุชาวรรณ  ทัศเขียว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กชายพันธุ์ภีระ  เจริญสุข โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงณฤดี  สงวนแสง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายนวมินทร์  ลิ่มเครือ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายกิตติธัช  ใจเกลี้ยง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงปลายฟ้า  ไทยเอียด โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงณฤชล  หมานมานะ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงนราทิพย์  พิเศษศิลป์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์สอน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงนิชนิภา  มาศโอสถ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายพลอธิป  ถิ่นนิคม โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 คณิตประถม
1755 เด็กชายธนกฤต  คงปาน โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 คณิตประถม
1756 เด็กชายนัศรี  ดำเชื้อ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 คณิตประถม
1757 เด็กชายถิรวิทย์  รักสกุล โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 คณิตประถม
1758 เด็กชายจตุรวิทย์  คงคุ้ม โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 คณิตประถม
1759 เด็กชายยศกร  หมุกแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 คณิตประถม
1760 เด็กหญิงณัฐิชา  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ป้อมอุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงอภิชยา  โยธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงปิยธิดา  กิจการ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงฐิติชญาน์  ชูปลอด โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงภัทรนิดา  ผลสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงจารุวรรณ  ธัญรส โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงนัซนีน  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงชมพูนุช  สมณะทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงจิรนันท์  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1770 เด็กชายนนทพัทธ์  ภักดีชาติ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1771 เด็กชายฑาลธีร์  ทวีพรวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ฟองแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงณัฐวศา  เคี่ยมบุตร โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงกชกร  บางพระ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงอนันตญา  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1776 เด็กชายเตชินท์  รังสรรค์รุ่งกิจ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1777 เด็กชายธีรภัทร  สุขคง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงอุมากร  สุกใส โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงจีรนันท์  คงช่วย โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงอารยา  เพชรมาดศรี โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงจันท์ชนัฐ  กุลจิ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงอรจิรา  ช่างไม้จีน โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงชลธิชา  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1784 เด็กชายนพรุจ  นกแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กชายศุภวิชญ์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงสุชานันท์  เจียมพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงธนาภา  สุวรรณสังข์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงสุวิชญา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1789 เด็กชายนิธิวัชร  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1790 เด็กชายปุญญะ  รักษารัตน์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงแพรพิไล  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงฐานิดา  ยมไซร โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กชายพงษกร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ไทยทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1796 เด็กชายนภวินท์  นภาโชติ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงนวิยา  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ปานคง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงจิรัสยา  ศรีชานิล โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงศศิกานต์  สุวรรณอิน โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1801 เด็กชายพันธสิน  คงปลอด โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1802 เด็กชายปุณณวรรธน์  เเก้วสวน โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1803 เด็กชายพีรภาส  เเซ่หลี โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงวงศ์ชนก  ตั้นพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงดวงกมล  บุญยัษเฐียร โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงชนิตา  ยวงทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงสุภัควี  จันทร์เกิด โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงสุพิชชา  ยิ่งคำนึง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงซอบาเรีย  สังหลัง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงอริสรา  เพชรไข่ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงศุภสุตา  พงศ์วงประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1812 เด็กชายธัชพล  หาญชนะ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1813 เด็กหญิงภัทรวดี  ลุ้งกี่ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงคณัสนันท์  สการัญ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงอรกช  ลีลภัสธนพงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กหญิงปาริชาต  ไกรนรา โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงธัญชนก  ทองเถาว์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กชายปรินทร  เรืองจรัส โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1819 เด็กชายชวนากร  ทองดี โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1820 เด็กชายจิราวุธ  แสงประทุม โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงกชพร  สมัครแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงอารยา  หงษ์ศิริกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1823 เด็กชายปิยวัฒน์  ดำหาย โรงเรียนบ้านไสไทย 1 ป.5 คณิตประถม
1824 เด็กหญิงธมลวรรณ  ฤทธิ์นุภาพ โรงเรียนบ้านไสไทย 1 ป.5 คณิตประถม
1825 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยบุญ โรงเรียนบ้านไสไทย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1826 เด็กชายศรีรัตน์  พลเรือง โรงเรียนบ้านไสไทย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงทิพยารัตน์  ศรีระบาย โรงเรียนบ้านไสไทย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายอาณัฐ  ลายแบน โรงเรียนบ้านไสไทย 1 ป.4 วิทย์ประถม