รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพุฒิเมธ  นบนอบ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายศักดิ์ระพี  วรรโณ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฏฐ์ชยกร  รินทรามี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายสุวัฒน์  ไชยขาว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายสิทธิกร  มณีมัย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายนนทกานต์  ดอนทราย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนฤภาวัลย์  จันทร์ช่วย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงมีนา  โกยกุล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิรวรรณ  มากผล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปภารินทร์  เครือแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชาลีณี  ปลองศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงการะเกด  ช่างคิด โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณปภา  สุดตา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพลอยใส  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายศราวุฒิ  เพิ่มพูล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายจิรพิพัฒน์  แสวงผล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอรสุรางค์  อินทรมณี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายณัฐนนท์  ชูเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายวิระชัย  เสนทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงญาดา  สาราษฎร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงอภิพร  ชูทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงประภาสิริ  จรเทพ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงกนกพร  สุขขวัญ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงธิมาภรณ์  เหมาะทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงนิสา  พุทธนาวงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงวรรณกานต์  หมวดชัยทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงเหมือนฝัน  หนูจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงพิชชาภา  วังเงิน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงธัญสิริ  เกิดสุข โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงัณัฐชยา  สุวรรณทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายภีรเดช  หลีแคล้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงจีน่า  ฮาวชิน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงอรัชพร  สังหลัง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงปรวิสา  บุตรเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกรรณิการ์  คมขำ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชูดวงพรหม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เอียดจะเส็น โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงสายชล  เทียนยี่ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงวรลักษณ์  ปลองศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพัชรินทร์  ตันหุน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงยุวดี  ประภาศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงจุฑามาศ  หยองบางไทร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงจรรยพร  จันทร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงสุพิชชา  รักษายศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงชนิกานต์  ภูเก้าล้วน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงสุพัชชา  ปล้องใหม่ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงสุชาวริน  จันทร์แจ่มศรี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงอารีรัตน์  ชุมพล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายฟาฮิม  รามาน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวสิริยา  หวาหาบ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวฐาปนีย์  อัศวเหม โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงเมธาวลัย  คลองรั้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 นายภานุพงศ์  เกิดสุข โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายอนุชา  ขยันการ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นายถกล  สัญจร โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวกาญจนา  จันทร์ส่องแสง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวยุภาวดี  คำขาว โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงสโรชา  มิตรเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายปิตินาถ  กาวชู โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงฉัตรคนางค์  จักษุรางค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายภูวฤทธิ์  หวังสป โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายบัณฑิตย์  เพ็งสกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายยศกร  สุขทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายจักรกฤษณ์  จืตรานนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงลาวดี  คำแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงสโรชา  สอเหลบ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงพรชิตา  กุลลัน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงภัทราภา  ปฏิมินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธนกฤต  แซ่โจ๋ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงมาทิตา  สามาตุ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงศิรภัสสร  ขาวเหลือง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายทอมมาโซ่  รุสโซ่ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายนวีวัฒน์  ลาภวานิช โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงกาญจนา  การแข็ง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายอัครเดช  สังข์ด้วง โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงณัชรัตน์  ศรีขนุน โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงอัศรินด้า  เสียบไหม โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงกนกพร  ทองรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายธฤต  ธรรมรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงณัฐนารี  อินทรชูด โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงกาญจนาวดี  ทุมดี โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงนริณพร  ชมพูเขียว โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงมุทิตา  ภักดี โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายภูริ  ปานสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงศิรภัสสร  ล้วนดี โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริเขต โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวิชญาดา  เซ่งวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายอมรเทพ  บุตรครุฑ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงลักษณารีย์  แก้วกนก โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงภัทรกร  หลวงชนะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงสุประภา  สุพเสน โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายศิลา  ยิ่งสุข โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงเนตรชนก  กิจแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงรสรินทร์  พิมคีรี โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แจ่มทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนัจมี  จำเริญลาภ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงชยาภรณ์  อารีเอื้อ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงอนัญพร  สังวาระ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภัทรธิดา  หลีจิ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงรัตตวรรณ  อมรลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกุลธิดา  จุนจงกล โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงทิพวรรณ  อินทรวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัฐสรณ์  สามารถ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายสุรเดช  สาริกขา โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกรวิชญ์  บุตรครุฑ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงมินัสซอ  จ่าบุญ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายนภัสรพี  สมันธการ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงรุ้งธิดา  เกิดโภคทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณิชกาณร์  ดำแป้น โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงเอมมิการ์  วาโยะ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีรักษ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงวิมวาทิตย์  สายนุ้ย โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายภานุพงศ์  ยุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสิรินนีย์  สอนคง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงสาทิตญา  สังข์คำ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงณัฐธิชา  เลี่ยนกัตวา โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายเมธัส  อินนุรักษ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายศักดิ์ฎา  ดำริการ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงชมพูนุช  เพชรขัน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงจันทร์จิรา  คำมี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายสนธิ  เริงสมุทร โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายภควัฒน์  สะมาน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายอัฐพล  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงกชกร  เต็มฉอ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงนริสรา  ธานามาศ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงปภาดา  สังคะเวช โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายจุฑาพัฒน์  ช้างน้ำ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงธนัชพรณ์  หยังกุล โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงเมริสา  บุญชู โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงวรัญญา  สุพร โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เสนา โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกัลยา  โสภี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงแพรวา  เย็บปัก โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพันธ์วิรา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายชยพล  จันทร์มณี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอริศรา  สืบเหตุ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายทวีศักดิ์  กิ่งเล็ก โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปรียวิชญา  เลียบดำ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอุรัสยา  สืบเหตุ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงลลนา  นาวาสมุทร์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 นายสหรัฐ  ศักดิ์ศรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงสรินดา  วัชราภิรักษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรมาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงพิชชาพร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงพัธฐนันญ์  ต้นเลี้ยง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงณิชาภัทร  ภูมิภัทร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายกิติศักดิ์  กรรฐสุทธ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายศรวิชญ์  ยงสถิตศักดิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงปุณยนุช  รัตนบุรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวรริญธิป  ระวังสุข โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงพริมา  ถวิลเวชกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายปิยังกูร  บัวแก้ว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายธนากร  เพชรบัว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายธราธร  นพนอบ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายต่อตระกูล  ลิ้มสวาท โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายชัยวัฒน์  นักฟ้อน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายกิตติพงศ์  รอดบุญ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายชัยกร  กีรติภักดีกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายออมสิน  คำสุข โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายนิติธร  รัตนเดช โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายกษิดิ์เดช  ธิรักษพันธ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพรลภัส  กุลเถกิง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงศศินิภา  ทองทิพย์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงอาริสา  จันต๊ะหล้า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงจุฑามณี  เอี่ยมศักดิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงภัสพร  วงศ์ปนทอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายจิรัฐกานต์  จันทร์ห่อ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงรุจรวี  แหลมสัก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงกชพร  สังเกื้อ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญเรือง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงชลนิชา  มากผล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายณัฏฐชัย  อนันธิกุลชัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายณัฏฐภูสิษฐ์  เกียรติพิมล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายวิชพญ  โชคคำสีลา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายศุภกฤต  จันทรจักษุ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายศุกภฤต  แซ่เอี่ยว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงสุภัสสารา  เจริญกิตติพงษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงศศิกัลยกร  วงศ์อินทร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงบุณณดา  โลหะจรีกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงทอปัด  ปรีชานนท์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงแพรวรุ้ง  โกษาพงษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายวิชญ์ชยุตม์พร  อนันตกูล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงขนากานต์  สถาพรจิตรกุล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงนวรัตน์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงกฤตพร  สืบพันธุ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายธนวินท์  ศรีบุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายวิวัฒนา  มรรคคงคา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายอริยพล  เสดสัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายปุณณวิช  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงณฐิตา  เลขะพาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงรตวรรณ  ฝันฝา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงอลิสษา  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงปัญญารัตน์  ขาวนวล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงอรวรรณ  ทองหนูรุ่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายปัฐพ์  มาลาสา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายยูโร  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายนราธิป  บุตรแขก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงเพ็ญสิริอร  อาภาคัพภะกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงตุลยดา  แย้มยิ่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงจิณัฐตา  สัณฐมิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงภคพร  รักษากิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงเนตรลดา  สนิท โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงลักษิกา  คมขำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายธนกร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายกฤติกานต์  ห้าฝา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายจิรัฐเดช  บุญถาวร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายเสาร์ห้า  ค้าของ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายกรวัฒน์  คชสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายอริส  จันทรวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายธนวินท์  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงธัญมาศ  ทองวิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงเบญจรัตน์  แต่พันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงพลอยนภัส  เตวิชยวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงชนัญธิดา  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงพลอยรัตน์  พุกเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงศศิรดา  ราชนิยม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงกัลยาณี  ไข่รักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงศิรประภา  วงค์ทองเกื้อ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงพิชญาภา  คลองรั้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายณัฐกรณ์  โลหะจรีกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงอรัญญ์ณพิชญ์  เกียรติพิมล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายฉัตรดนัย  บุตรเหล่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงธนยศกมล  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายอรรถกร  จันทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงอุสิชา  ไกรนรา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงหฤทชนัน  พันธุ์ดา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายณัฐกรณ์  ช้างศร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงปณตา  สังคม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงลภัสรดา  นันทไตรภพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  แก้วถาวร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายนิธิศ  ขวัญแพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงอรยา  เสดสัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงพรกรัณย์  อริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงบุณยานุช  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงพิชญาพร  บุญเดช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายพลิศ  พลคช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายพสุชา  เหมินทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายกิตติพัทร์  ทองสงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายวิรุฬญ์เทพ  เชื้อพราหมณ์แพร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายกษิดิศ  รุ่งบรรณาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงอนันตญา  อัครวิเนค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงณภัทร  อริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายปุณณัตถ์  ศีลตระกูล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายอนันต์ยศ  ห่อทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายเตวากร  ขนานใต้ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายนพณัฐ  แซ่ตั๋น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายณกวิน  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายอนาวิล  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายไกรวิชญ์  นวลสมอ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายจิรเมธ  สังข์นุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงปติยดา  ชูปัญญา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงแมรี่ โควี ไบรอน  บาดายอส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงเมขลา  ซังเอียด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงอรฤทัย  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงทีปกา  ธนวัฒน์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายวรชิต  เสดสัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงชลลดา  บุตรหลี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ชายกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายยุทธวีร์  บัวเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงสิริกร  ไชยพิบาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  อมรศรีวิศาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงอทิตยา  นายาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายวสุพล  เขียวดำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายพัชรพล  ภู่แก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายธนโชติ  โชติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายธีรภัทร  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงนภสร  เกื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายปรมะ  ประมงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงจิรัชยา  บุตรเหล่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงปฏิญญา  เขียวสิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงศิรินทร์  เตชะธนานันต์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงศุภิศรา  สมนึก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายกฤตเมธ  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายปัณณพัฒน์  เริงสมุทร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายกฤษณพงศ์  ไชยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายดนุชา  อานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายซาฟาน  บุญชู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายวัชรวรงค์  อานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายนครินทร์  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายธนวัฒน์  แซ่มุ้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายพงศพัศ  รักษารัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายพุฒิพงศ์  เจริญวัชร์วรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงทัศนวรรณ  ปันซางคอน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ขาวนวล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงอุบลรัชร์  เยาวนา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงวิภาวี  กาญจนโสภณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงธันยาธรณ์  เพชรหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายศรัณย์กร  แซฮ้อ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายกุลธร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายธนากร  ลิ้มประสิทธิ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายจิรเมธ  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายพลกร  คงสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายก้องภพ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงธนพร  แซ่หลิม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงภัสสร  แก้วหนู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงบุณยาพร  ชอนตะวัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงปุญญิศา  สุภะนามัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายณฐกร  สัตย์จิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายปธานิน  รุ่งแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายธนพนธ์  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายสรวิชญ์  หมันบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายศตายุ  ชูกูล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายวัชรพล  กลับส่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายฮัมซี  ยีหะมะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายธนรัฐ  รักการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงนิรชา  นาคบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงจิรชชญา  ยะลา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงพรไพลิน  พุกเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงปิญชาณ์  กลัดพุฒ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชายกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงกนกกร  สิทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงธนัชชา  ธัมศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงชญาดา  ดำดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงนฤมล  บุญทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายปัณณวิชญ์  สันฝา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายกรวิชญ์  ศิริเกส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายธนวัฒน์  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายนิปุณ  พันธุ์นรา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยบุญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงนะห์ดีนา  ลายู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายกิจโสภณน์  พัฒคาต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายพาทิศ  ธนวัฒน์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายเดลต้า  กุลภัทรอังกูร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงชาคริยา  แตงอุดม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงนิสา  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายสรวิศ  สมพิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายศุภกร  ถาวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายเกศฎา  แก้วเกตุ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายกิตติกันตพงศ์  เขียวน้อย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายปัณณธร  ทองเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงกณิศา  คงสงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงดามิยา  สายนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงปทิตตา  ศิริมัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงธัญกร  เจ้าสวน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายณัฐภูมิ  ฮ่อบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายปัณณวรรธ  ทับไทร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายธนกฤต  นิลพัต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายชยากร  ปล้องอ่อน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายธิติบดินทร์  นราชัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพลอยชมภู  อินทรพรหม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณัฐณิชา  ควนวิลัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสมิตานันท์  โปณะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายเจษฎา  แพรกปาน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายพิทักษ์พงษ์  คงหนู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงนัทธมน  ส่งศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายเนติภูมิ  แทรกสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายนัทธพงศ์  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายพลกฤต  คงสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธาวิน  แทรกสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายภาณุพงศ์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายกฤตย์  พรหมแทนสุด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายณัฐพล  คำปล้อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายธนภัทร  พรรณรังษี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกวิตา  สิงห์ชู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงจิรภิญญา  คำทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงภูริชญา  สุรวัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงฐิติวรดา  ประดับพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  วิรัชกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงรัชชประภา  ศรีกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงสิริกัญญา  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนัชชา  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงปรางแก้ว  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกรรลดา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงปิยธิดา  วังบัว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงรุจิรดา  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงชลธาร  หวังสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงสุธีรา  คงน้อย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสุมนา  เกียรติศักดิ์โสภณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสุฑารัตน์  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงศุภกานต์  ส่งศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิลเนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปุญณภา  ชุมพรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธรณ์เทพ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายพศวีร์  ดวงภักดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายปุญญาพัฒน์  ศรีหมุ่น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายภัทรจาริน  มาตรบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายชยางกูร  เนียมบุญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกนบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายล้อมเดช  เป็ดทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายกิตติภพ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปราญชลี  ปรานจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปริชญา  ช่อจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงนัซนีน  มาศหวัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายพักต์พงค์  คำวีระ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายต่อตระกูล  โกสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายรชฏ  ช่วยค้ำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายเป็นเลิศ  อร่ามรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายณัฐภัทร  สองเมือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายณัฏฐนันท์  ฉัตรตระกูลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายเกิดชาติ  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายกีรติ  หัตการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงนุสสรีณา  บ้าเหร็ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงศศินันท์  ธรรมวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงเกวลิน  บ่อม่วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกฤตยา  เชื้อสกุลวนิช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงภัณฑิรา  บ่อม่วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัฐณิชา  วาณิชเบญจกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงมนสิชา  สารแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพัชรภรณ์  จิตต์สบาย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงภัทราวลัย  คลองรั้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  เนื้อนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงสุรัตน์ติการ  คลองยวน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงบุญญิสา  ว่องเกษฎา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสือคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช่างสนั่น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพัฑฒิดา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญชู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงอภิชญา  หง้ากุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณาลัญฑา  เยาวนา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพิรานันท์  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงฟิรดาวส์  นายาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงชญาธร  เพ็ชรเจริญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงนลพรรณ  สังข์บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กอเซ็ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงภาสินี  สังข์คำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เงินนุช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปรีชญาพร  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงสิริกัญญา  อมรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชูดวง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายสิทธินนท์  ไสไทย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เหล่าเส็น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพันธุ์วรดา  ฉิมหาด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายฐปนวัฒน์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายโยธิน  อมรวิริยะนนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายชัยพิสิษฐ์  หลิมเฮงฮะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายอิศรากรณ์  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงญาดา  ปิยะธีรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายกษิเดช  ธรรมสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายติณห์ภัทร  สุดดวง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณัฐณี  แก้วหนองเสม็ด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงปาวิกา  ลู่เด็นบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงชนกานต์  ชวรางกูร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวรัญธนิญา  สูงส่งเกียรติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอติกานต์  เอี่ยนเล่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงนูร์รัยนี  คล่องแคล่ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงอชรพร  พิศวงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปุณณดา  ปิยะธีรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงปริยากร  ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณภัทร  พรหมบุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธีรศานต์  ช่างเชาว์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอภิสรา  มุคุระ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายภาณุวิชญ์  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายกิตติธัช  ทับเที่ยง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายปัณณธร  วุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายนว  สามเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายกันตภณ  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายปฐวี  ทวีแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายณัฏฐพงศ์  เพชรสุก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายภูริ  สั่นสท้าน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายศรุต  อนันธิกุลชัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปัญญารัตน์  ไล่กสิกรรม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพิชญา  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงเตชินี  หมาดทิ้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงกันตา  จิววุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงจิรสุข  กาญจนโสภณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงปุณิกา  เชื่องยาง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงชาลิสา  ทองกลับ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงชุณหกาญจน์  เซ่งง่าย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายพิชชากร  บุญสพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายคณพศ  มิตตะกา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายกฤติน  จรเจนเกียรติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายอรรถพล  บำรุงศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายลามาอาน  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายภูรินท์  ยะลา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายปุญญาพัฒน์  สุกทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงรุ่งธิดา  หนูมี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงณิชกานต์  นาทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงญาณิศา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงปภัสร์นันท์  ไตรยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธนวินท์  โรจนหัสดิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายปรมินทร์  ลิ่มเถาว์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงชวิศา  อินทองคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายอัฟฟา  ศรีดวง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายสมประสงค์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายกิตติภพ  นาคบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายธัญญธี  แดงขาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายปริญญา  แสนไพร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายอิงครัฐ  ไร่ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายอันดามัน  ทานะมาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายปรทัช  นุ้ยสุชล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงเกศริณย์  ปรีชาชาญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชัยกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ชูเพชร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงมัลลิยา  มณีมัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงจิราพัชร  เสนขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงณฐพร  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงอรฤดี  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงอภิชญา  กอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงอัจฉรา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายวัชรากร  ศรีสะระ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายยศกร  สิทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายอธิป  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงวรณิษฐา  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงวัสสวดี  และเหล็ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงวรรณวิษา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกนิษฐา  จันทร์สุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ภูมิภมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงธมลวรรณ  สถาพรจิตรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายธนวิชญ์  โรจนหัสดิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธีรัตม์  กลางวัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงครองขวัญ  แป้นพุ่ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายธีร์นริศวร์  วังวรกานต์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายชยากรณ์  ยุวะกนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายอนันต์  ชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายนิติภูมิ  สอนประสม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายสิรวิชญ์  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายภูริณัฐ  ด้วงนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลิกขชัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงธิดารัตน์  มามาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  เวชกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงเนติธร  จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงพิชญาภัค  พลายด้วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงชวัลภัสสร์  ตาดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพิชชานันท์  เจริญวัชร์วรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายภัทรพล  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธนบดี  อินทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายอัครชา  ละงู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงปาณิศา  ก้ามจำรูญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงฐิตินันท์  วิลันโท โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงสุดารัตน์  พรหมวิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หนูสม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงภสพร  สันอีด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงอุรัสยา  อรรถรัฐ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงกัลยกร  แตงร่ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายโชติจอมพัชร  ทองเกียว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายเตชิษฏ์  กรรมการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายเอื้ออังกูร  กลิ่นดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กชายโกเมศ  วุฒิวงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายภัทรนนท์  แป้นเกิด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงพัชราวดี  เหมาะกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยวนเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงสุทธิดา  โฉมทับ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงซีรีน  กาญจนวโรดม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงธัญชลักษณ์  แสงสุภา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงอรจิรา  งัดโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายกฤตภัทร  รอดบุญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายจักรกฤษณ์  ก้าวเอี่ยน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายนัยฟีน  กาญจนวโรดม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายศุภกร  สุทธิเกิด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายวิศฑวิณ  แต้มแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายชุติเดช  ตันประสงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายภัทรพล  แสงนาฮาย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายรณกร  ชุมจูด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายเตชินท์  ช่วยประสิทธิ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายคณพศ  บุญรอดชู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายปัณณธร  คุ้มทัพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายวุฒิพงศ์  ใจประโชติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายธีร์ธวัช  พลรงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายศิวกร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายอนาวิล  เพ็ชร์กุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายนาซิม  มีศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายนววิชญ์  ปรีชา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงสิรวิชญ์  คงนาค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฉินนานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงจิรัชญา  ช่วยประสิทธิ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงกานต์สินี  ศาสนโสภา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงกุญปณัฐสิริ  อัครคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงซัลวา  บุญถาวร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงรดา  ฟ้ามนตรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพิมพกานต์  จุลลางกูร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงวิชญาดา  แช่มประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงนภัส  หมื่มศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงภิรัญญา  รักทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เทพพันธา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงชนัญชิดา  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายเนติพัฒน์  อิ่นคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายชิษณุพงษ์  ธิรักษพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายพาทิศ  ภู่แก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงนฏกร  สมัครแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงอมลวรรณ  อ่าวสินธุ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรพรหม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงณพัชฐกานต์  อิ่มสุขศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณิชากร  ไกรนรา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงณัฏฐา  ห่อกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงฟ้าลดา  หงษ์มณี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงณัฐพัชร์  มากแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายปัณญวิทย์  เซ่งย่อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายพศิน  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงมิณฑิตา  กิ่งเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงอธิชา  ทองเอียด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงวิมลิน  จรุงวาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายณัฐกร  นุชมา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายปภังกร  คำหอม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายณกร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายวีระภัทร  บิอะหวัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายณัฐกร  วงศ์เทพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายกิตติภณ  เอี่ยมคล้าย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายวรปรัชญ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายธนภัทร  ผกามาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงศิริกัลยา  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงพิมชนก  โตมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงอรกช  บูระเพ็ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงราชาวดี  จินดารุก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงกัญญาภัค  ปุตสะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงณัชชา  นกแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายภูริภพ  ลาหนองแคน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายณฐมน  บัวเนียม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายณัฐปัญญ์  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายชนากานต์  จงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายอภิวัฒน์  เหล่าเส็น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายกันตพัฒน์  ดำดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายภัทรวิชย์  ศรีรุ้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายรังสิมันตุ์  แก้วสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายวัทธิกร  บุญลอย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายปริญญ์พัฒน์  ถาวรไชย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายพสิษฐ์  เพชรโยธา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทวิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงเดชนศรี  อาษา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงชวิศา  จันทร์ทิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงณัฏฐศศิ  อินนุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงพาฐณา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปวันพัสตร์  จำนงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงอวิกา  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงภัทรมน  สมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายอธิษฐ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงณัชชา  วงษ์ภูเย็น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงทิฆัมพร  น่วมประวัติ โรงเรียนอ่าวลึก 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงกันติซา  ซิวยัง โรงเรียนอ่าวลึก 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายปรมินทร์  แป้นทอง โรงเรียนอ่าวลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงกรกมล  เครื่องแต่งอยู่ โรงเรียนอ่าวลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงกนกพร  เครื่องแต่งอยู่ โรงเรียนอ่าวลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายณัทภัค  ขี่ทอง โรงเรียนอ่าวลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายพรพนม  พันธ์เมธาฤทธิ์ โรงเรียนอ่าวลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงกมลพรรณ  ฉิมเรศ โรงเรียนอ่าวลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงพนัชกร  โยธารักษ์ โรงเรียนอ่าวลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงนุวรีย์  บ่อหนา โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงเขมิกา  พรมสิทธิ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายจักรพันธ์  ไร่ใหญ่ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายวิศวะ  กุลมาตย์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงกัญยาณัฐ  มาศชาย โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์ช่วย โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายอริส  มาศโอสถ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงปนัดดา  ห้วยลึก โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายปาณรวัตร  สาโรจน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายชินวัตร  หาญทะเล โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงเจนจิรา  คล่องดี โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายนุชา  ตั้งคำ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายสรธัญ  นุชทอง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายณัฐวุฒิ  สาโรจน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงจินดาวรรณ  ณ นคร โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงอุบลวรรณ  หลานสัน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายสุรชาติ  บ้านนบ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายอภิรักษ์  สังข์คง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายคฑาวุธ  หยันเจริญ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายสิทธิชัย  ไร่ใหญ่ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงสุมาตรา  บุตรเส็ม โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายวัศพล  เอ่งย่อง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายประวีณ  บ่อหนา โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายก้องฟ้า  กิระพันธ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงอารีย์  ชาติไทย โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายกานต์  ทันยุพัก โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยบัญฑิตย์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายยุทธนา  บ่อหนา โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายอาณัติ  วะจิดี โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายสมศักดิ์  ไร่ใหญ่ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงณัฐชา  ผิวดี โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงณัฐกานต์  ผิวดี โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายปฐพี  หวังสง่า โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายจอมทัพ  กุลพ่อ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงกรรณิกา  นุชทอง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายรัฐพงษ์  พรหมรุ่ง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงรัชดา  มาตย์โอสถ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายธนภัทร  สาโรจน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงศุภัชญา  มาศโอสถ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายกวิน  สายติ้ง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายรุชดี  รองรัตน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงอลิษา  บ่อหนา โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงณัฐธิดา  ผิวดี โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงปิยเนตร  หวังสง่า โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายอมรินทร์  หลานสัน โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายสิงขร  คงเกิด โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงอลิสดา  สาโรจน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงมุขมณี  ผะสารพันธ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เอ่งย่อง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรเส็ม โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงอาเมเรีย  มาศโอสถ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงเขมนิจ  พรมสิทธิ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงธัญชนก  เขน็ดพืช โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงอรษา  บุตรเส็ม โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงศุภมาศ  มาศโอสถ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงอรวรรณ  วรรณพิทักษ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงภูฟ้า  พลีตา โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายอนุชิต  น้ำขาว โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายวรวุธ  พงษ์อรุณรัตน์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลูกเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายธนกร  กูลช่าง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประพันไพร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายเปรมทัต  ขาวแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายภูนิพัฒน์  อาญา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงสุธิดา  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงปัญจารีย์  ฐิติเชษฐกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พูลเกิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายณฐพร  สำเภา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงคณิตา  ช่วยบำรุง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงอริสา  วรรณอักษร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เพ็ชรน้ำแดง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายศักดิ์ดาพร  เดชรักษา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมศิริ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายปัณณธร  ขาวหนูนา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายชินภัทร  จุลเพชร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงปรีดานุช  กุลเถกิง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงกนกวรรณ  ผลงาม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงอรวรา  ชนะกิจ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองแท้ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงชนัญธิดา  อุมาสะ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
718 เด็กชายธนภัทร  พึ่งวิชา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
719 เด็กชายรุจิภาส  ตรีคันธา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
720 เด็กชายปองพล  ส่งแสง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายมนัสวี  โสเชื้อ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
722 เด็กชายปัณณธร  นับทอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กชายกิตตินันท์  ขยันการ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กชายปุริมปรัชญ์  รอดบุญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กชายณชพล  พิทักษ์ศานต์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายพัทธนันท์  ดำริห์ใจจริง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายธนดล  โลหิตไทย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
728 เด็กหญิงลภิชา  ศุภเวชปกรณ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
729 เด็กหญิงพรภัทร  อนุรัตน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
730 เด็กชายอัครา  บุตรพุ่ม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
731 เด็กหญิงกัญญาณี  คำทองทิพย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายวรัญญู  บุญญวงศ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงธนัชชา  ไทยเหียม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงบุณยาพร  สังขวิเชียร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงวรกานดา  เหมทานนท์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
736 เด็กชายกิตติวาณิช  คำสูง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
737 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สายนุ้ย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชูอินทร์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
739 เด็กหญิงปณิตา  วันศกร์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
740 เด็กหญิงบวรลักษณ์  แซ่อ๋อง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
741 เด็กชายภูดิส  สกุลซ้ง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงบิลกิส  คลองรั้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงพรรณกร  อาตพัฒน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายเอิ้ออังกูล  ภักดี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายณพล  กุญจนาทคุณาวุฒิ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงนิชชา  อุยานนทรักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงกวิสรา  ช่วยค้ำ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงปริณดา  ทองเกิด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงจันทร์วลัย  เอ็ดเวิร์ด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงบวรริกา  ทีวะเวช โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงณกมล  เวชกรณ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงวิชญาพร  แสงทอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงวนันชนก  จงรักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายภาคิน  แวนสไลค์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ภูมิภมร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงลัลน์ลลิล  รัตนสิงห์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงนันทิชา  หนูรอด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงนันท์นภัส  วารีกุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงปานไพลิน  คงทอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายณกรธัช  บุญถ้วน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายณัฏฐพล  สมไทย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันทรโชติ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงสิราวรรณ  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงกรวรรณ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สงคง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงเจดแอชลี อลิญา  ฉ้ายเม่ง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงธนัญชนก  ประทุมมาศ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายธนดล  เหมทานนท์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงนูรไอนี  ดุมลักษณ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงซีมียาอ์  ลิบง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงฟาเรีย  ศรีหมาด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงพลอยชมพู  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงปาณิสรา  เวชยันต์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงจิรภัทธ  บุญปลอด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงทิพนครินทร์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงพิมพกานต์  ชูแสง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงเปมิกา  เป้งเซ่ง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงดุษิตา  พวงนุ่น โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายภูริณัฐ  นวลสมศรี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายณัฐคุณ  ภูมิภมร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายอัณณ์  สุขทิพย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงภัคธีมา  พรายแพร้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชูเชิด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงฐิติวรา  หนูด้วง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายภูสิน  บุญสุข โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงธนัชพร  รัตนนิยม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายหฤษฎ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงเจนน่า  โลวิค โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงคามิลล่า  รุสโซ่ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายธนาธิป  เพิ่มสิน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงธัญวลัย  เอกต๋อง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงราจีฟา  มาตย์โอสถ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พร้อมเพรียง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงยศยา  นวลศรี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กชายเศรษฐภรณ์  กิตติเวช โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงธนวรรณ  อุยานนทรักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงวีรณัฐา  ชูแก้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงจุฬาณิช  จุลเพชร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายพงศกร  ศรีสุข โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงพิรยา  วงศ์นรินทร์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กชายกิตติธัช  ตันบำรุง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงศิรภัสสร  ดวงจันทร์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงตรียากรณ์  สุริยขจรพงศ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงจิณห์นิภา  เม่งช่วย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงชนากานต์  จุฑามาตย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงนภสร  ศรีเทพ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดดวง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงชนม์นิภา  เวชกรณ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงขวัญวรินท์  รุ่งเรืองศิริพันธ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กชายภูวิศ  ชลารัตน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายสิรวิชญ์  สัณฐมิตร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประทุมมาศ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงนันทนัช  เอ็ดเวิร์ด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงกอปรกนก  ล่องลอย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงอัญชิสา  อกนิษฐ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายศิริโชค  มณีวงศ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงชวัลรัตน์  หาญชนะ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายศิวากร  กีรติภักดีกุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงวิริณภัทรา  ไชยบุญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงโสรวรรณ  แปรครรภ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายอนรรฆวี  รอดบุญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงกชกร  สงทวี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายเมาริส พงศกร  ชีเฟอร์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงณัฏฐพร  ขวัญเมือง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงพิชชาพร  สีเอียด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงญาตา  ใหมพูล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ภู่ประไพ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงกนกพร  สิงทองหอม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่โค้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายรภูเล  นวลวัฒน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงณภัทร  เพ็งคง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายณัฏฐพัชร  ศรีบุญนาค โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายฉันทกร  เตียวย่อง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงปณิสรา  เกิดสุข โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงกัลยาณีย์  ใจบุญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงอัญชนาภรณ์  ศรีงาม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงจันจิรา  จันทร์หอม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงลักษณารี  หลิมทอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงปริยาภัทธ  บุตรชำนิ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงสุมิตรา  โต๊ะยุโส้ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงอารียา  มามาตย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงภัทร์นารินทร์  บุญมี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงฐิตาภา  ไตรโอสถ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงกุณธิดา  ผลิพัฒน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงชวิศา  อ่อนหวาน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  วงศ์ชารี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงอรปรียา  เรืองวิชา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายจรัสพงษ์  เครือแก้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงนาบุญ  พงศ์ทองเมือง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงเปมิกา  พงพันธุ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายปุณมนัส  ภูมิภมร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงกวินทรา  เรืองสังข์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงณัฐธิดา  ตุลารักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์ภิบาล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงเมธาวี  เตาะ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายสิทธิโชค  ก่อแก้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายพนมกร  บุญมา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงณัฐธิตา  ตุลารักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงศศิธร  สุนทรอำพล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงพิชญธิดา  เวชกามา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงกัญจน์ชญาน์  อกนิษฐ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายพงศธร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงวรรณกร  ปานบุตร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายวิภู  เหล่าเพิ่มพูนสกุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงชินาธิป  จันทร์มีศรี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงปณิธี  เพชรชลคราม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายไตรภพ  ไชยวัฒนภพ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
868 เด็กหญิงกมลชนก  สมบูรณ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
869 เด็กชายพิทยาธร  เจริญวิวัฒนศรี โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
870 เด็กชายกฤษณวรรณ์  ศรีหาขันธ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงวริษา  บำรุง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงธันชนก  บุญมาก โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายสุปัญญวัฒน์  ช่อไม้ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายปราชญา  จูฑามาตย์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงอริษา  จุลภักดิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายติณณภพ  แท่นนิล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สายนุ้ย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงปภาวรินท์  จันทร์เทา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายธราเทพ  ลายแบน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงมนสิชา  ปรางทอง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ด้อหล้า โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายอภิธาร  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงสิรินญา  คงพันธ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายเตชินท์  มะโนรา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายอชิตะ  ด้วงสิน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงอังคณา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายอภิชัย  ดำน้อย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงณัฏฐิพร  หลงละเลิง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงภัทราวดี  จันทร์แก้ว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงปนัดดา  เกาะน้อย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายณัฐวุฒิ  จงรักษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายบุณพจน์  แถบเงิน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายจิรภัทร์  หลานสัน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายอคิน  ไชยเศรษฐ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายภคิน  แสงทะรา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายศุกลรวัฒน์  ดินแดง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงธิดารัตน์  โสเชื้อ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายวีรภัทร  ศรีทอง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายกฤตนู  ปัดทาบาล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายปัญจพล  แตงแก้ว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงณกัญญา  ลีย์ บิชอฟ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  เสวก โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายธนกฤต  จันทรงาม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายหฤษฏ์  เหมทานนท์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงคะติณัฏฐ์  ชูขำ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงขวัญฤทัย  เรืองศรี โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ยอดราช โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงวรรวิษา  ช่อม่วง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  นักฟ้อน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงกชนิภา  อุปพงศ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายธนภัทร  สุภาสน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุวรรณสาม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงศิรภัสสร  คล้ายทองคำ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงสิริพิชนาฏ  ราชนิยม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูรักษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงเพ็ชรกันยา  มงคล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงรัศวดี  ลีลากานต์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงธนัชชา  เหล่ชาย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงเกวลิน  สิงทองหอม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงพรไพลิน  โชติช่วง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายปุญญพัฒน์  พ่วงแพ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายแดนไทย  สุขสกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายตรัยรัตน์  ชูฤทธิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายณฐณณท์  สิงฆาฬะ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงอิทธยา  เถากลอย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงธนิดา  หลังปูเต๊ะ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงภัทรวรรณ  หนูดำ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงสุขิตา  ส่งแสงแก้ว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงปริเยศ  ตันติทวีรัตน์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายศุกลวัฒ  รัตนะ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงนิศามณี  รักประยูร โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงธนภรณ์  วังเงิน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายภูริช  เกตุสกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายธีรวัฒน์  เรืองศรี โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายธนภัทร  ปานบุตร โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงศิริรักษ์  ธุระพันธ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงขนิษฐา  บุตรกริม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ่อนเกตุพล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงประภัสรา  ภักดีบุญ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นายาว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายปัญจพล  รักสกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงเจนจิรา  บำรุง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายเวชพิสิฐ  ส่งแสงแก้ว โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงธนัญชนก  บริรักษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายอัสนี  เยี่ยงย่าง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายจิณพรต  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายพันเมือง  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.5 คณิตประถม
949 เด็กหญิงชัญญานุช  ตุกพริก โรงเรียนอนุบาลลำทับ 1 ป.5 คณิตประถม
950 เด็กหญิงศตรัสมี  ปะการะนัน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
951 เด็กหญิงอินทุกานต์  เพ็ชร์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
952 เด็กหญิงพิริษา  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
953 เด็กหญิงสุภารัตน์  แซ่พั้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
954 เด็กหญิงเขมณิช  พรมเกิด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
955 เด็กหญิงชญานันท์  ไทยทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายศิวกร  เนื้อนุ้ย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
957 เด็กชายปัณนกรณ์  กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
958 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจริญชล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงณิชปวีณ์  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายภัทรพล  เจียมพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายนราวิชญ์  ชุมดวง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายกิตติกานต์  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายพลวัฒน์  พรมเงิน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายธันวา  พรมพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายกฤติธี  โสภาพักตร์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงกัณฑิฌา  พยุงพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงปกรชนก  ศิริปัญญาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายธีทัต  จงเจริญ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายณัฏฐวรรธน์  หนูเรือง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงมัญชุมาศ  เกลือนสินธ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วเพ็งตรอ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงอริสศรา  นิลตีบ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงเบญจมาศ  ฤทธิ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุขพัฒนศรีกุล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงพิจักขณา  มาตรบุตร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายณนทกร  ประกับสิน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงณิศวรา  วีระศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงวรัลย์ธญา  บุตรปอด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายวีระชัย  ใสดำ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงจิตติมา  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายธนกฤต  เพ็ชรเนตร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายสุทธิวัฒน์  ปานาสา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงอานาดา  ตู้กังร่าเหม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงกุลฑีรา  ลัมนา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายภูริ  มุขช่วย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงภัทรศิกา  จันทร์เกตุ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงสิรามน  แต้มงาม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงณชนก  พุมนวน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงช่อผกา  ทองเฝือ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาษฏาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงปาริฉัตร  หลเมฆ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงศุภมาศ  จันทร์พุ่ม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กชายรณกฤต  ชูบาล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายธนกฤต  เลี่ยมทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กชายนันทพงศ์  แซ่กั๊วะ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กชายวณัฐพงศ์  เนียมนวล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงณิชานันท์  จังกระวรรดิ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงศรินท์ภร  โสภามัง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ดิษฐบำรุง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงอติกานต์  ประสารการ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงปริยาภัทร  แซ่ย่อง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงจิรพักตร์  ยอดสุรางค์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงจารุกัญญ์  หนูคง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายเขษมศักดิ์  พูนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงดากานดา  อ่อนเรือง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงณัฐวดี  ทรายทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายปาราเมศ  ประสมแก้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายยสินทร  ปะการะนัน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงสิรารมย์  จิตตกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงสาธิกา  เกสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงกนกกานต์  ไพรดุก โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงพลอยระรินทร์  พรหมเจริญ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายวชิรวิชญ์  สารมะโน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายแทนไท  เหาะหาด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายศุภณัฐ  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงดารินทร์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงปริยาภัทร  เพ็ชรย้อย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงอนัญพร  หนูช่วย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายอัฟนาน  บุญแต่ง โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงณิชา  บุญมาก โรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงชนนิกานต์  เวชกุล โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงกันติชา  เพ็ชรแท้ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงกฤติยา  สกุลเพ็ชร โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงสุชานาฏ  เดชค้ำ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงวีรดา  จันทร์ภูชงค์ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงอนัญญา  สิทธี โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงดวงอมร  กิจสุวรรณ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงอทิตติญา  อนุการ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงศรสวรรณ์  ศิริบุญเรือง โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงธิดารัตน์  นวลอ่อน โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีขาว โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กชายพัทธดนย์  อาษา โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงปวิชญา  เมืองพรหม โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงวริศรา  สายป่าน โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงภัทราพร  จิตรแก้ว โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงวรกาญจน์  รอดแก้ว โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงปวริศา  เขตรัตน์ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงจิรสุดา  จันทรา โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงอลินรดา  ศรีเทพ โรงเรียนเจริญวิชช์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายรัชชานนท์  จิตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กชายวีรภาพ  สุทธินวล โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงภัทรลดา  กาฬสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงนลินา  รักษาแก้ว โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 คณิตประถม
1047 เด็กชายนิลพัทธ์  กลั่นนิเวศ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงกันต์หฤทัย  ลือเลิศ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงชนาเทพ  บำรุงนอก โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงเทพธิดาภรณ์  ปากลาว โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายณัฐวุฒิ  ขวัญพร้อม โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงมุกอันดา  ชัยนาคิน โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงอินทิรา  จินากุลวิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงบุณยาภา  แจ่มจรัส โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายเมธัส  ช่วยเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงธัญญารัตน์  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ช่วยอุดม โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายปรวีร์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงบุญญานี  นวนนุ่น โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงอุษณีย์  กัญจนะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงณิชวดี  มงคลนิมิตร โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายพงศ์ภรณ์  กุลเถกิง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงนิชานัน  พันธ์เสงี่ยม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กชายสถิตคุณ  เหลืองจุฑามาศ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กชายณัฏฐนนท์  ดีอ้อม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กชายกิตติธัช  บุญสุข โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กชายพลภัทร  อนุรัตน์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กชายจิตประภัสร์  ชนะกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงพรปวีณ์  รัตนบุรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงพรปวีณ์  ปานพรหมมินทร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กชายจีรวัชร  จันทร์ห่อ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กชายพีรัชชัย  สัสดีเดช โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กชายอดิศร  หนูทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงวริสรา  พรมศรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กชายกิตติภพ  สว่างภพ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1078 เด็กชายโอบนิธิ  บุญช่วย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กชายพงศพัศ  อาลิแอ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงปีวรา  ขวัญคีรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงภวิกา  แก้วกาญจน์วัฒนา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กชายยศกฤต  แสงระวี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเรือง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ภูมิภมร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงตักษณ  กุลเถกิง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงพิชชาภา  ใจหาญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กชายอภิวิชญ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงนัฐปภัสร์  ชูมณี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กชายกลทีป์  เจ้าสวน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กชายธนเดช  จงประสิทธิผล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กชายอัฑฒเศรษฐ์  ศรีอ่อนนวล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กชายภูตะวัน  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายนนทกร  แก้วเจือ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายมาตุภูมิ  ณ นคร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงอัยการ  มีทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ยะลา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายคณัสนันท์  แก้วเจือ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายสุรพงศ์  ถิรตันติกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงขวัญทิชา  เรืองจรัส โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายนพเก้า  อริยวงศ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงภัทรวดี  มุนเนียม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงปาณิสรา  สืบวิเศษ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายชยกร  อันนตภากรณ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงภัทรธิดา  เม่งบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายสรวิศ  แก้วเจือ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงนวพรรษ  มาศชาย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายภีมพศ  คงมาก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงปุณยนุช  เปียกบุตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายธันชนน  นับทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงธนัชชา  สังข์ศิลป์ชัย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงภาวิณี  ตั้งคีรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงชนากานต์  ชุมบุญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายพลอธิป  ถิ่นนิคม โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 คณิตประถม
1114 เด็กชายธนกฤต  คงปาน โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 คณิตประถม
1115 เด็กชายนัศรี  ดำเชื้อ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กชายถิรวิทย์  รักสกุล โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 คณิตประถม
1117 เด็กชายจตุรวิทย์  คงคุ้ม โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 คณิตประถม
1118 เด็กชายยศกร  หมุกแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงณัฐิชา  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ป้อมอุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงอภิชยา  โยธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงปิยธิดา  กิจการ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงฐิติชญาน์  ชูปลอด โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงภัทรนิดา  ผลสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงจารุวรรณ  ธัญรส โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงนัซนีน  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงชมพูนุช  สมณะทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงจิรนันท์  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายนนทพัทธ์  ภักดีชาติ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายฑาลธีร์  ทวีพรวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ฟองแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงณัฐวศา  เคี่ยมบุตร โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงกชกร  บางพระ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงอนันตญา  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายเตชินท์  รังสรรค์รุ่งกิจ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายธีรภัทร  สุขคง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงอุมากร  สุกใส โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงจีรนันท์  คงช่วย โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงอารยา  เพชรมาดศรี โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงจันท์ชนัฐ  กุลจิ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงอรจิรา  ช่างไม้จีน โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงชลธิชา  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายนพรุจ  นกแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายศุภวิชญ์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงสุชานันท์  เจียมพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงธนาภา  สุวรรณสังข์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงสุวิชญา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายนิธิวัชร  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายปุญญะ  รักษารัตน์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงแพรพิไล  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงฐานิดา  ยมไซร โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายพงษกร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ไทยทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายนภวินท์  นภาโชติ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงนวิยา  ส่งแสง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ปานคง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงจิรัสยา  ศรีชานิล โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงศศิกานต์  สุวรรณอิน โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายพันธสิน  คงปลอด โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายปุณณวรรธน์  เเก้วสวน โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายพีรภาส  เเซ่หลี โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงวงศ์ชนก  ตั้นพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงดวงกมล  บุญยัษเฐียร โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงชนิตา  ยวงทอง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงสุภัควี  จันทร์เกิด โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงสุพิชชา  ยิ่งคำนึง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงซอบาเรีย  สังหลัง โรงเรียนอนุบาลกานตราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงภัทรวดี  ลุ้งกี่ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงคณัสนันท์  สการัญ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงอรกช  ลีลภัสธนพงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงปาริชาต  ไกรนรา โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กชายปิยวัฒน์  ดำหาย โรงเรียนบ้านไสไทย 1 ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงธมลวรรณ  ฤทธิ์นุภาพ โรงเรียนบ้านไสไทย 1 ป.5 คณิตประถม
1175 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยบุญ โรงเรียนบ้านไสไทย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายศรีรัตน์  พลเรือง โรงเรียนบ้านไสไทย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงทิพยารัตน์  ศรีระบาย โรงเรียนบ้านไสไทย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายอาณัฐ  ลายแบน โรงเรียนบ้านไสไทย 1 ป.4 วิทย์ประถม