รายชื่อผู้ประสานงานของเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดสอบ

ที่ ชื่อเขตพื้นที่ ชื่อผู้ประสานงาน โทร e-mail
1สพป.กระบี่ นางสาวพนิดา บัวมณี 07-5612-585 [email protected]
2สพป.กรุงเทพมหานคร นางสาวสุธาทิพย์ สุขสุหรัด *08-5114-2799 [email protected]
3สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นางสิริวรรณ เสวกฉิม 08-7168-0958 [email protected]
4สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นางธิดารัตน์ ภัทรวังส์ 08-9535-2891 [email protected]
5สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นางสาวพิมพ์พนิต แก้วบุตร 08-1541-2573 [email protected]
6สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี 08-6765-4045
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นางรุ่งนภา ปานะสุทธิ 08-1975-4580 [email protected]
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์ 08-6222-7894 [email protected]
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นางเพ็ญศรี วิเศษศรี 09-3932-6415 [email protected]
10สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นางสาวสุชาดา ปุญปัน 08-9858-5369 [email protected]
11สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุ 09-5367-5551 [email protected]
12สพป.ขอนแก่น เขต 1 นางสาวละออ ชัยภูมิ *08-9715-7099 [email protected]
13สพป.ขอนแก่น เขต 2 ว่าที่ร้อยโทประสงค์ พรหมเมตตา 08-7951-6979 [email protected]
14สพป.ขอนแก่น เขต 3 นายกีรติ ชาดาเม็ก 09-3093-8385 [email protected]
15สพป.ขอนแก่น เขต 4 นายมาก มุมไธสง 08-1132-8058 [email protected]
16สพป.ขอนแก่น เขต 5 นางสาวกมลรัศม์ พลบุรี 08-1320-3802 [email protected]
17สพป.จันทบุรี เขต 1 นางสาวฉวี ศิริการ 08-9091-9463 [email protected]
18สพป.จันทบุรี เขต 2 นางสุชาดา ชยางคานนท์ 08-1940-7900 [email protected]
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นางสาวเบญจพร พรอินทร์ 08-3-08-0834 [email protected]
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์ 08-1782-8034 [email protected]
21สพป.ชลบุรี เขต 1 นางสาวสุจริยา ขมสนิท 08-1929-3998 [email protected]
22สพป.ชลบุรี เขต 2 นางสาวกฤษณา โยธินลักษมาณา 09-2329-7770 [email protected]
23สพป.ชลบุรี เขต 3 นางมุกดา อามาลีนา 08-6943-3160 [email protected]
24สพป.ชัยนาท นางสาวกาญจนา บุญเพ็ง 08-6 20-4563 [email protected]
25สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นางจงจินต์ วงษ์วิไล 08-1760-7034 [email protected]
26สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางสาวดรุณี อาจปรุ 08-9861-5400 [email protected]
27สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวยุวลักษณ์ โรมบรรณ 09-6691-4063 [email protected]
28สพป.ชุมพร เขต 1 นางจงดี เอกฉาย *08-1893-8915 [email protected]
29สพป.ชุมพร เขต 2 นางอุไร นบนุ่น 09-2456-8686 [email protected]
30สพป.เชียงราย เขต 1 นางจิราพร มงคลคำ *0861170550 [email protected]
31สพป.เชียงราย เขต 2 นางสาวมาศสินี อุ่นเรือน 08-3946-0698 [email protected]
32สพป.เชียงราย เขต 3 นางพัชราภรณ์ ศรีนิมิตรอุดม 08-6340-8834 [email protected]
33สพป.เชียงราย เขต 4 นางนิตยารัศมิ์ อนุเคราะห์ 08-8295-8267 [email protected]
34สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายสราวุธ ชัยยอง *0931358110
35สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นายกันตวิชญ์ มะโนคำ 08-4573-1110 [email protected]
36สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นางสาวพัชริดา ลำนักเนตร 08-2194-6219 [email protected]
37สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นางสมจิต อินจันทร์ 09-1076-3808 [email protected]
38สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล 08-9855-9692 [email protected]
39สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นางดวงพร ปิ่นทอง 08-9952-3796 [email protected]
40สพป.ตรัง เขต 1 นางยุพดี คลาดนาน 08-6277-6675 [email protected]
41สพป.ตรัง เขต 2 นางทิพภาวัลย์ นาคช่วย 09-5-42-0657 [email protected]
42สพป.ตราด เขต 1 นางวาทินี พุกนุช 06-4915-1925 [email protected]
43สพป.ตาก เขต 1 นางสาวมุกดา ยุพาเมืองปัก 09-7918-0745 [email protected]
44สพป.ตาก เขต 2 นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ 08-1764-8184 [email protected]
45สพป.นครนายก นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน 09-3757-7297 [email protected]
46สพป.นครปฐม เขต 1 นางสาวสมพร ศรีวราสาสน์ *08-1941-5380 [email protected]
47สพป.นครปฐม เขต 2 นางสุพิชฌาย์ แป้งทา 08-1941-7552 [email protected]
48สพป.นครพนม เขต 1 นางยุพิน ศรีหาวงษ์ 0-8623-30978 [email protected]
49สพป.นครพนม เขต 2 นางสาวณัฏฐ์ชญา ธ.น.เฮือง 09-5835-9214 [email protected]
50สพป.นครราชสีมา เขต 1 นางสาวรุ่งนภา อาศัยสุข *08-7447-7858 [email protected]
51สพป.นครราชสีมา เขต 2 นางจินตนา ช่องสาร 09-4514-0198 [email protected]
52สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางสาวเพ็ชรรัตน์ ศรีไทย 08-9575-8554 [email protected]
53สพป.นครราชสีมา เขต 4 นางสาวณภาภัช แสงหิรัญ 08-5547-4989 [email protected]
54สพป.นครราชสีมา เขต 5 นางสาวณัฐฐินันท์ โอกระโทก 09-5613-1734 [email protected]
55สพป.นครราชสีมา เขต 6 นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง 08-1579-1506 [email protected]
56สพป.นครราชสีมา เขต 7 นางนันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุล 06-2939-9896 [email protected]
57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นางสาวทัศนีย์ นิลดับแก้ว 06-2686-1561 [email protected]
58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นางสาววิสนีย์ นุราช 08-8760-7802 [email protected]
59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นางสุกัญญา โมสาลียานนท์ 08-9646-9742 [email protected]
60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นางสาววรรณี ใจห้าว 08-1080-7547 [email protected]
61สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นางวันเพ็ญ จันทร์จิตรวิริยะ *08-7204-9216 [email protected]
62สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว 08-1953-9979 [email protected]
63สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นายพงศ์ศักดิ์ ยิ่งหาญ 08-0724-4526 [email protected]
64สพป.นนทบุรี เขต 1 นางวสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์ *084 0128000 [email protected]
65สพป.นนทบุรี เขต 2 นางสาววรรณวิษา อารีวโรดม 08-3549-9069 [email protected]
66สพป.นราธิวาส เขต 1 นางสาวกชสม มณีมาศ 08-0705-6297 [email protected]
67สพป.นราธิวาส เขต 2 นางสาวอำไพพร นาคแก้ว 09-5439-2423 [email protected]
68สพป.นราธิวาส เขต 3 นางสาวอะแอเซ๊าะ โต๊ะมุสอ 08-7392-7391 [email protected]
69สพป.น่าน เขต 1 นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ 08-1568-8926 [email protected]
70สพป.น่าน เขต 2 นายประเชิญ ยาอุด 089 9525938 [email protected]
71สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นางนฐพร วิชัยเลิศ 08-9428-6790 [email protected]
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นางสาวศุภาวิตา จรรยา 09-5440-2929 [email protected]
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 นางนฤบล กองทรัพย์ 08-6249-7157 [email protected]
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายสนิท เกไธสง 09-8260-4470 [email protected]
75สพป.ปทุมธานี เขต 1 นางสาวสมใจ แก้วเมตตา 08-9045-9268 [email protected]
76สพป.ปทุมธานี เขต 2 นางโศภาวรรณ แจ้งพุ่ม 08-1149-5152 [email protected]
77สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นางนิตยา 08-1777-8910 [email protected]
78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นางสาวสุณี พู่พวง 08-1685-4996 [email protected]
79สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นางโสภา คงเมือง *0820223473 [email protected]
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นางสาวจริยา ฉิมมากูร 087-057-5992 [email protected]
81สพป.ปัตตานี เขต 1 น.ส.นูร์อัลวานี มอลอ 08-2291-7667 [email protected]
82สพป.ปัตตานี เขต 2 นางสาวสาวิตรี สาและบู 09-4320-3737 [email protected]
83สพป.ปัตตานี เขต 3 นางสาวอาซีซะ มาหามะ 09-1638-5095 [email protected]
84สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ *08-6336-3106 [email protected]
85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นางศรันยา หอมประเสริฐ 08-1373-7128 [email protected]
86สพป.พะเยา เขต 1 นางจิรพรรณ จำรัส 08-5035-8517 [email protected]
87สพป.พะเยา เขต 2 นางสาวธนัญญา คำประเสริฐ 08-1468-3608 [email protected]
88สพป.พังงา 1.นางอำพันธ์ มีผล 2.นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ 08-7897-0531 [email protected]
89สพป.พัทลุง เขต 1 นางสาวนรีรัตน์ ศรีราม 08-1896-2563 [email protected]
90สพป.พัทลุง เขต 2 นางกรรณิการ์ รวยดี 08-6285-0543 [email protected]
91สพป.พิจิตร เขต 1 นางฉัตรชนก การเที่ยง 08-1888-7394 [email protected]
92สพป.พิจิตร เขต 2 นายทศพล พูลพุฒ 08-7211-2200 [email protected]
93สพป.พิษณุโลก เขต 1 นางสาวพิชาภรณ์ อิ่มกระจ่าง *06-2563-9544 [email protected]
94สพป.พิษณุโลก เขต 2 นางสุพัตรา ปานรอด 08-4485-0787 [email protected]
95สพป.พิษณุโลก เขต 3 นางสาวประภาพร ศิริสกุลวัฒนาพร 06-2193-2391 [email protected]
96สพป.เพชรบุรี เขต 1 ปวรพร นกแก้ว 08-9808-1892 [email protected]
97สพป.เพชรบุรี เขต 2 นางฉันทิสา พุ่มไสว 08-1644-9887 [email protected]
98สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นางสุมาลี ขจรไพร 08-9419-2020 [email protected]
99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นางอมรรัตน์ ศรีทอง 081-707-6936 [email protected]
100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์ 08-1971-0731 [email protected]
101สพป.แพร่ เขต 1 นางเพ็ญศรี ชัยรัตน์ 08-5256-5343 [email protected]
102สพป.แพร่ เขต 2 นางสรวงสุดา เสนากูล 08-8436-5542 [email protected]
103สพป.ภูเก็ต นางสุคนธ์ มณีขวัญ 08-3968-5255 [email protected]
104สพป.มหาสารคาม เขต 1 นางขนิษฐา ชนะศรี 09-5602-0443 [email protected]
105สพป.มหาสารคาม เขต 2 นายวิชาน ศรีอาภรณ์ 09-5658-2558 [email protected]
106สพป.มหาสารคาม เขต 3 นายพนม ศิรินามมนตรี 08-1260-6470 [email protected]
107สพป.มุกดาหาร นายถาวร บัณฑิตเสน 08-1048-3287 [email protected]
108สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นางนงค์นุช บุญจันทร์ต๊ะ 06-5445-9515 [email protected]
109สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางจิตราภรณ์ เครือซุย 06-4496-2536 [email protected]
110สพป.ยโสธร เขต 1 นายปราโมทย์ ดวงมุลตรี 08-3382-4211 [email protected]
111สพป.ยโสธร เขต 2 นางศิรินภา ศรีสุข 06-4092-5382 [email protected]
112สพป.ยะลา เขต 1 นางเพ็ญศรี พุฒยืน 08-9878-1475 [email protected]
113สพป.ยะลา เขต 2 นางมุกดา ยะหริ่ง 089-872-6501 [email protected]
114สพป.ยะลา เขต 3 นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 08-4397-9501 [email protected]
115สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟ้าเลื่อม *09-0857-7663 [email protected]
116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 นางสาวธันยรัศมิ์ จันทร์ขอนแก่น 09-8104-6821 [email protected]
117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์ 0892790628 [email protected]
118สพป.ระนอง นางสาวนงลักษณ์ ทองบางหรง 08-1326-1091 [email protected]
119สพป.ระยอง เขต 1 นางสาวมยุรี สิงห์โต *06-1592-9449 [email protected]
120สพป.ระยอง เขต 2 นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล 08-9754-7456 [email protected]
121สพป.ราชบุรี เขต 1 นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ 09-2585-7954 [email protected]
122สพป.ราชบุรี เขต 2 นางสาวอัจฉรียา สระทองเขียว 08-6161-8155 [email protected]
123สพป.ลพบุรี เขต 1 นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง 08-9082-8306 [email protected]
124สพป.ลพบุรี เขต 2 นายศรากร อาจสมบุญ 08-9231-4075 [email protected]
125สพป.ลำปาง เขต 1 นางผุสดี ยอดเรือน 08-4727-5358 [email protected]
126สพป.ลำปาง เขต 2 นางรัชฎาภรณ์ ปงจันตา 08-1885-1251 [email protected]
127สพป.ลำปาง เขต 3 นางสาวพลอยชมพู วงศ์อินทร์ 08-7172-8909 [email protected]
128สพป.ลำพูน เขต 1 นางพลอยพรรณ อุดมเดช 08-6919-2747 [email protected]
129สพป.ลำพูน เขต 2 นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์ 08-1020-5902 [email protected]
130สพป.เลย เขต 1 นางพณาลักษณ์ คำไล้ 08-1873-7055 [email protected]
131สพป.เลย เขต 2 นางนพลักษณ์ นานวน 08-3360-3281 [email protected]
132สพป.เลย เขต 3 นางเพชรี ชัยมูล 08-1965-7257 [email protected]
133สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายเสรี กาหลง 08-6475-1452 [email protected]
134สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 นางสาวสมนึก แซ่อึ้ง 08-7254-5703 [email protected]
135สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ 08-1976-5843 [email protected]
136สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์ 08-5316-2313 [email protected]
137สพป.สกลนคร เขต 1 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม *08-7865-3699 [email protected]
138สพป.สกลนคร เขต 2 นางสาวอาภากร ศรีดามาตร์ 086-123-2134 [email protected]
139สพป.สกลนคร เขต 3 นายศักดิ์พงษ์ วรรณวาส 08-9420-6212 [email protected]
140สพป.สงขลา เขต 1 นางลัดดานาท เขมนาทนนท์ 09-1154-9989 [email protected]
141สพป.สงขลา เขต 2 นางกาญจนา อักษรนิตย์ *09-3594-6564 [email protected]
142สพป.สงขลา เขต 3 นางจันทรา คืนตัก 08-9298-3696 [email protected]
143สพป.สตูล นายเจษฎา โต๊ะปลัด 08-8790-8739 [email protected]
144สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นางฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ 08-6861-2878 [email protected]
145สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นางสาวนวลฉวี คนเที่ยง 09-7283-6496 [email protected]
146สพป.สมุทรสงคราม นางพัชรีวรรณ ประเสริฐ 09-4992-9453 [email protected]
147สพป.สมุทรสาคร นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ 08-1403-2696 [email protected]
148สพป.สระแก้ว เขต 1 นางบุญตา ศรีวรวิบูลย์ 09-2246-6620 [email protected]
149สพป.สระแก้ว เขต 2 นางสุมาลี เจตนะวิบูลย์ 08-9938-8946 [email protected]
150สพป.สระบุรี เขต 1 นางสาวพาณี ทองนิล 08-7115-5616 [email protected]
151สพป.สระบุรี เขต 2 นางกชพร ศิริปรุ 08-7259-9241 [email protected]
152สพป.สิงห์บุรี นางสาวบุศรินทร์ บุญรอด 08-7546-503 [email protected]
153สพป.สุโขทัย เขต 1 นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี 08-1045-5528 [email protected]
154สพป.สุโขทัย เขต 2 นางสาวศิริพร ใจทิม 08-6938-7992 [email protected]
155สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 นางเด่นดวง ขันคำ 09-1729-2606 [email protected]
156สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 นายจักรภพ อุปะทะ 09-0013-3556 [email protected]
157สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นายพัลลภ จันทร์ลอย 08-1456-5420 [email protected]
158สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นางนัยนา เกิดศรี *08-6595-1226 [email protected]
159สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 นางกนกพัชร ณ นคร 08-9874-4588 [email protected]
160สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นางปิยะนาถ วรรณศรี 09-1821-2310 [email protected]
161สพป.สุรินทร์ เขต 1 นางกันธิชา แสงศิริรักษ์ 09-3359-9792 [email protected]
162สพป.สุรินทร์ เขต 2 นางสุภัคร พุทธานุ 09-1862-1312 [email protected]
163สพป.สุรินทร์ เขต 3 นายวิพัช ชัดรวิธนาภัทร 06-4659-6415 [email protected]
164สพป.หนองคาย เขต 1 นายวิวัฒน์ ผาวันดี 08-1544-4675 [email protected]
165สพป.หนองคาย เขต 2 นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ 0-89575-3881 [email protected]
166สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นางสาวกนิษฐา ศิริวงษ์ขันธ์ 08-6226-1035 [email protected]
167สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นางสาวโสภา พันธ์พรหม 081-873-1715 [email protected]
168สพป.อ่างทอง นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ 08-6783-3684 [email protected]
169สพป.อำนาจเจริญ นางธนพร วรวงศ์ 08-7918-8373 [email protected]
170สพป.อุดรธานี เขต 1 นางไพรวรรณ พานิช *08-6458-0061 [email protected]
171สพป.อุดรธานี เขต 2 นางสาวศศิธร นาคดิลก 08-9843-2778 [email protected]
172สพป.อุดรธานี เขต 3 นางสาวลักขณากร ทรงถิ่น 09-1868-1599 [email protected]
173สพป.อุดรธานี เขต 4 นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์ 09-3329-8113 [email protected]
174สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายคำรณ จวนอาจ 08-8278-2087 [email protected]
175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นายวัชรพัฒน์ โรจน์ธนปัญญากุล 08-6446-4672 [email protected]
176สพป.อุทัยธานี เขต 1 นายวิเชียร คนึงหมาย 09-7327-8059 [email protected]
177สพป.อุทัยธานี เขต 2 นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ 09-2246-4958 [email protected]
178สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางจินตนา ดอกพุฒ *08-9846-3043 [email protected]
179สพป.อุบลราชธานี เขต 2 นางสาวยุพาพรรณ สาริราช 08-1579-2239 [email protected]
180สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นางลัดดาวรรณ สุดสุข 08-1955-9858 [email protected]
181สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นายมรกต เครือสิงห์ 089-949-7550
182สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นางสาวอวยพร นารินทร์ 09-0193-4934 [email protected]
183สพป.บึงกาฬ นางสาวสรภัญญ์์์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์ 08-6235-3521 [email protected]
184สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร นางสาวพิตตินันท์ ฉัตรหลวง *08-1553-8453 [email protected]
185สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร นางปราณี ทองสืบสาย 094 9230606 [email protected]
186สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา นางสาวจิตรลดา บุญเครือพันธุ์ *08-1139-7872 [email protected]
187สพม.เขต 4 ปทุมธานี,สระบุรี นางสาววีรวรรณ ทรงต่อศรีสกุล 0-8654-74414 [email protected]
188สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ *08-6353-3627 [email protected]
189สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ นางอุไรวรรณ อินทะสะ 08-1564-6524 [email protected]
190สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว นายวาสนา คำพันธ์ *08-9481-6370 [email protected]
191สพม.เขต 8 ราชบุรี,กาญจนบุรี นายสรพงษ์ กุ้ยบำรุง 08-3776-5510 [email protected]
192สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย 08-0620-0600 [email protected]
193สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร นางสาวสุวรรณรัตน์ ชัยดี *09-7039-1003 [email protected]
194สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร นางสาวฐิติพร บุญษร *09-5032-8299 [email protected]
195สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช,พัทลุง นางกันยา อักษรทอง 08-5845-1669 [email protected]
196สพม.เขต 13 ตรัง,กระบี่ นางกานดา จิตมาต 08-7283-8695 [email protected]
197สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง นางสาวจุติมา ฉลองกุล *09-1825-3347 [email protected]
198สพม.เขต 15 นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา ทศพล เจริญสุข 09-3640-8261 [email protected]
199สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล นางพัชนา เลิศฤทธิ์สาคร *08-3582-6157 [email protected]
200สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด นางสาวปิยวรรณ เกิดเจริญ *08-6047-4222 [email protected]
201สพม.เขต 18 ชลบุรี,ระยอง นางสุนีย์ แก้วอุไร 08-1859-6912 [email protected]
202สพม.เขต 19 เลย,หนองบัวลำภู นางธิดาพร ศรีสุพัฒน์ 09-5670-7933 [email protected]
203สพม.เขต 20 อุดรธานี นางชวนคิด โพธิ์แหบ *08-9422-9742 [email protected]
204สพม.เขต 21 หนองคาย,บึงกาฬ นายวชิรดล คำศิริรักษ์ 08-2891-3223 [email protected]
205สพม.เขต 22 นครพนม,มุกดาหาร นายกิติศักดิ์ โสตาภา 08-5850-3971 [email protected]
206สพม.เขต 23 สกลนคร นางประพิณพักตร์ ธุระนนท์ *09-8102-7932 [email protected]
207สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ นางศิวาพร ชาญสอน 08-3913-0199 [email protected]
208สพม.เขต 25 ขอนแก่น นางสาวรตนวรรณ จินดาภู *08-8552-2602 [email protected]
209สพม.เขต 26 มหาสารคาม นางเบ็ญจมาศ เสรีวุฒิชัย 08-5751-1892 [email protected]
210สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด นางจิราภรณ์ ภัทรพฤกษา *06-1556-9345 [email protected]
211สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ,ยโสธร นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์ 08-9684-5644 [email protected]
212สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ นายวริทธิ์ จารุเกษม *06-1156-6635 [email protected]
213สพม.เขต 30 ชัยภูมิ นางปิยะนันท์ มโนธรรม 06-1495-4543 [email protected]
214สพม.เขต 31 นครราชสีมา นายพีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ *08-1470-1183 [email protected]
215สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ นายภาณุวัชร ปุรณะศิริ 08-1976-9101 [email protected]
216สพม.เขต 33 สุรินทร์ นางนุษย์นภา พิทยารักษ์ 08-8586-1802 [email protected]
217สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน นายภูริวัจน์ วงค์เลย *08-9700-0719
218สพม.เขต 35 ลำปาง,ลำพูน นางสาววศินี วนรัตน์ 08-1921-3920 [email protected]
219สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา นางจิตรา ปันแก้ว *08-1111-2301 [email protected]
220สพม.เขต 37 แพร่,น่าน นางสาวราตรี อินทิวงค์ 08-3078-2969 [email protected]
221สพม.เขต 38 สุโขทัย,ตาก นางอภิรัชฎ์ มหาปัญญาวงศ์ 08-1379-3474 [email protected]
222สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์ นางสาวสุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์ *0863941915 [email protected]
223สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ นายบวร บำเรอวงษ์ 09-4628-0153 [email protected]
224สพม.เขต 41 กำแพงเพชร,พิจิตร นางวิภาดา ทองเสน 08-9706-2595 [email protected]
225สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี นางสาวธิติวรรณ นันตื้อ *08-9858-0073 [email protected]
หมายเหตุ  * ผู้ประสานงาน ประธานศูนย์สอบ