รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายกฤชพล  อิ่มทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายกฤษณพงศ์  ทนันไชย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกษิธัช  ปัญญา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวกังสดาล  ชนะนิธิธรรม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวกัญญาณัฐ  รุ่งเรือง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงกันตา  วงษ์สาคร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายกันตินันท์  มณีพราย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกันยารัตน์  หะขุนทด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกิตติกา  ปรีชาสิทธิคุณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายกิตติภูมิ  สินอนันต์วณิช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายเขมทัศน์  จันเพชร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายจิรพัฒน์  คุ้มเณร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายจีรวัฒน์  ไชยณรงค์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
14 นายเจษฎากร  สมิงใหญ่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงฉัตรชนก  น้ำดอกไม้ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงชญาดา  ศรีสุคันธพฤกษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงชญานิศ  กลิ่นบุบผา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงชนนิกานต์  อั่วหงวน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงชนัญพรรณ  งามขำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงชนาภา  พานิชชอบ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายชยกร  ปรางค์ศรีทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายชวิศ  วิริยะไกร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายชวิศกร  มุกดามาศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงชัญญาภา  ดีใจ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายชัยเดช  จงมีความสุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงญาณิศา  หนองหลวง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายฐิติกานต์  โพธิบัลลังก์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงฐฺิติวรรณ  ร่องมะรุด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
29 นายณภัทร  บดีรัฐ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณภัทร  ศักดิ์เดชากุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงณัฐกมล  บุญประเสริฐ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดวงปัญญาสว่าง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายณัฐกิตติ์  ผิวเผือก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัชรภากร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณัฐนรี  ลือชัยราม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณิชากร  บุญยืน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายตันติกร  บัวอ่อน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
38 นายติณณ์นาวา  ทองงิ้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายธนกฤต  กล่ำเจริญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายธนโชติ  เมฆี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นายธนภัทร  พูลเพิ่ม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นายธนวัฒน์  วงเวียนคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายธนากร  มิ่งใย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายธัญญธร  บุญยืน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงธัญย์สิตา  ธนากูลวรานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ประยูรวงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายธีรพล  ปิ่นจุไร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธีรภาพ  ปิ่นเเก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวนคนันทินี  หลักกอ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายนภัทร  นาจารย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงนวินดา  นุชอยู่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงนัสชา  ศุภวัฒนมนตรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายนิธิศ  เอื้อนจิตญานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงนิพิษฐา  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขกลิ่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวปทิตตา  ภัทรศิวเวชกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงปนัดดา  จำปาคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงปพิชชา  แก้วดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายปภังกร  วรเชษฐบัญชา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงปริญรัช  ฉัตรวิโรจน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวปริยาภัทร  เลาวหุตานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงปรียนิตย์  ตั้งปัญญพนต์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงปวริสา  เครือโป้ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวปวีณอร  แสงเมล์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงปัทมนันท์  หอมรื่น โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงปาณิสรา  โปทา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงปิยะฎา  มะนูญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายพงศภัค  พิเดช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นายพชรพล  ทักษี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายพรภวิษย์  พิลิคามินทร์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงพรรษฏิกา  มาตอุดม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายพลกฤต  เฮงตระกูลเวนิช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพลอยปภัส  อุดมโชติพิพัฒน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงพอฤทัย  จินดาธารานันท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงพิชญรัศมิ์  ภู่ทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงพิมพกานต์  อินทพงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงพิมพฺ์ชนก  เชียสวัสดิ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงพิมแพทาย  พันธุมาตย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายเพชรพงษ์  กันหมุด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงเพชราวรรณ  นึกรักษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ปาณาวงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงแพรวแพรวา  ขันบุญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายภคิน  มีมุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายภสุทร  ขะมันจามร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงภัครดา  เดชาปฐมหยก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงภัทร์นฤน  มรชัยภูมิ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เลาวหุตานนท์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงภัทราพร  วงศ์มะลิกุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวภาคินี  พรมประเสริฐ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงภารวี  ผ่องโอ่ย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
92 นายภูชิสสพันธ์  สุขสำรา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นายภูชิสสพันธ์  สุขสำราญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายภูริภัทร  เนื่องกันทา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายภูริวัฒน์  พยอม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงภูษณิศา  อารักษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายภูอินทัฐญ์  นาคเมฆ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายมงคล  สุขจุ้ย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงมนัสสินี  สุขแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
100 นายยศนนท์  อิ่มเอี่ยม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงโยษิตา  ลีลาวดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
102 นายรพีพัฒน์  สมบุญโภชน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงรสิตา  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงระริน​ทิพย์​  ผสมทรัพย์​ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงรัฐนันท์  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายรัฐภมิ  แตงทรัพย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวลักษิกา  ศรีอาวุธ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นายวงศธร  เอี่ยมเอื้อยุทธ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงวรัทยา  เพ็งลำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
110 นางสาววรัมพร  แก้วเครือคำ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงวริศรา  จงสมบูรณ์โภคา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายวสันต์  ใยบัว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นายวสุ  ทรงปัญญาวุฒิ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายวาทิตย์  พาพันธ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายศรัณย์  ศรีมหาโกศล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงศศินา  พานวล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงศีลัชญา  สีตลพฤกษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงศุจิกา  ขอนทอง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายศุภพิชญ์  เฟื่องวาณิชย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงศุภวรรณ  จิรสินเกียรติ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงสรุทธิดา  คลังวงษ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงสัตตกมล  วรภาธร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายสิปปทิพย์  ดีสม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงสิริยากร  เชียสวัสดิ์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวสุธิฌา  บัวบาง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ถาวร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเชิญ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงสุภัสสรา  แสงแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วัชรภัทร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายหฤษฏ์  เพชรเภรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายอธิภัทร  กาญจนะ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงอมรรัตน์  สายเปลี่ยน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงอมลวรรณ  การะภักดี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงอรชพร  มีสุข โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายอรรถชัย  มิ่งใย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงอรวรา  วิชัยศรี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายอัครวัฒน์  อ่อนสุวรรณากุล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
138 นายอัฑฒากร  ท่อนแก้ว โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงอัณณ์ชญาณ์  มหาบุญพาชัย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายอิทธิกร  อิทธิฤทธิ์เดช โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงอิสรีย์  วงค์เรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายเอกพัฒน์  คำเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
143 นายกรรชัย  คุ้มดี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายกฤษฏิ์พัฒน์  บุตรโยธี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงกวินฑรา  แก้วหลิม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายกัญจน์ณัฏฐ์  ชูเมือง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวกัญชพร  ทองคำ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวกัญญา​ณัฐ  แย้มเกษร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เยาวสัย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงกาญจนา  ทองแจ่ม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
151 นายกิตติพงษ์​  เดชอุดมชัย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงกุณฑิกา  สาคร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวกุลจิรา  นุ่มอิ่ม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายกุลวัชร  เมฆอ้อย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายคชาพัฒน์  มณีศรีวงศ์กูล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายจักรพล  ใจยืน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
157 นางสาวจันทิมา  มุสิกะพันธ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นางสาวจันทิรา  ไผ่เรือง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวจารุลักษณ์  เพชรแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นายจิตติพัฒน์  แพทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายจิรภัทร  ปัตตะแวว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงจิรภิญญา  คะระนันท์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงจิราพร  ชาวทำนา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายชนะชัย  ภิญโญ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงชนากานต์ภัส  ปลื้มจิตต์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวชนากานต์  รักษาพล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายชนาธิป  เเช่มอนันต์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวชนิษฎา  หรั่งทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงชนิสรา  กันทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายชลันทร  ภาษิตานนท์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายชวกร  สีราย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายชิติพัทธ์  อัดโดดดร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายชินภัทร  สิงห์ลอ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายชิษณุพงศ์  แตงอ่อน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชมภู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงโชติกา  แก้วทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวโชษิตา  เพิ่มพรม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงฐิติกานต์​  กิ่งแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายฐิติวัฒน์  สัญชัยชาติ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวณฐกาญจน์  ศรีทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายณฐนนท์  นาคะประเสริฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงณปภา  สุรภักดี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายณพจน์  แป้นไม้ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงณภัทร  ถาวรพงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวณัช​ชา  เฉลยวิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวณัฏฐณิชา  วีระพงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงณัฏฐนรี  แต้มครู โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายณัฏฐพล  ฟักแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นายณัฏฐ์พัชร์  จันทรประเสริฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คลังเพชร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายณัฐนนท์  สุขทัศน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายณัฐพงศ์  พุ่มพวง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายณัฐภูมินทร์  แดงเจียม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงณิตินัดดา  ใจสนธิ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงดุษยา  สุวรรณอุ่น โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวดุสิตา  พรพ่วง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายตนุภัทร   เกิดแก่น โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายตวัฒน์วงศ์  กาญจนะ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงเต็มฟ้า  อุมารี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงทยานันท์  เทียนอำไพ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายธกานต์  ทองโคตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงธนกมล  จงชาญสิทธิโท โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายธนกฤต  ประสิทธิ์วิเศษ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายธนโชติ  เฉลิมสถาน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงธนภรณ์  เอมใจ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายธนวิชญ์  ชัยดา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายธนาคิน  แพรปาน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายธนายุ  สง่างาม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ใบยา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายธัชพล  สงวนสุข โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงธัญวรัตม์  แย้มกสิกร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงธิดาขวัญ  ม่วงคุ้ม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายเธียรธัญญ  เธียรชัยพงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญเรือง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงนภัสสร  ชูประสิทธิ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงนภัสสร  โสระสา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงนิชนันท์  เอี่ยมราคิน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายนิธิพัฒน์  ด่านรุ่งโรจน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายนิธิศ  รัศมี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงบวรลักษณ์  น้อยจันทร์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีสังข์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายปวริศว์  ดอนดีไพร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวปวริศา  ทรัพย์วิไล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงปวิชญา  ม่วงเขียว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายปองพล  ยี่ตั้ง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวปัญญาพร  หนูอุ่ม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นายปัณณธร  เกตุหอม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงปาฏลี  แพพ่วง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายปุณยวิชญ์  ปั้นเพ็ง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงเปมิกา  รัตนมูลปัญญา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายพงศ์ภัศ  เลาวกุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพรชนก  ศรีสุข โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงพรนภัทร  ใจห้าว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวพรปวีณ์  เมฆอ่ำ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นางสาวพรพิชชา  ทองทา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงพรรวินท์  หมื่นสุวรรณ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงพลอยชมพู  กองกันภัย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายพัชรพงศ์  นพรัตน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ภัทรประดิษฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงพุทธิชา  ธรรมดีกุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายภคพงษ์  คุ้มตะสิน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายภควตร  โคกทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงภัทรประพิณ  คิดะ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวภัทรพร  เกตุพันธุ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงภัทรวดี  ปัญญาวิจารณกุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวภัทราพร  พุกนุช โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายภัสร์กฤษฎ์  จิ๋วพัฒนกุล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวภารดี  ยาศรี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายภูชิสส์  ภู่รักษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายภูดิศ  ไสยวุฒิ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
251 นายภูผา  ศรีนรคุตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายภูริช  ภัทรประดิษฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายภูริณัฐ  พลูทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายภูริพันธ์  พันธนะพิริยกร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายภูศณะ  มานัสนนท์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงมินตรา  สุดสงวน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงเมธาพร  สุดสงวน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
258 นางสาวรตา  หลีเกษม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายรัฐภูมิ  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เรเรือง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงลลิตา  บุญผ่อง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงลักษิกา  ทองสุข โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
263 นายเลิศดิลก  แซ่ลก โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
264 นายวทัญญู  ชูเมือง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นางสาววราภรณ์  มั่งมี โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นางสาววริศรา  บุตรแก้ว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงวโรชา  เพชรไทย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  สายทอง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายวิษณุสรรค์  ปันทวาย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายวีรกุล  วสันติวงศ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายวุฒิภัทร  คำมา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงศนิชญา  ช้างเผือก โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายศรายุทธ  พลุกระโทก โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
274 นางสาวศิรประภา  รักทุ่ง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงศิริญาพร  เดชอุดมชัย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายศิริพัชร  แก้วเพ็ง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายศิวกร  รอดหิรัญ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงศิวารยา  น่วมโพธิ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นมา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงษมากร  เปี่ยมงาม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายสิรวิชญ์  เอี่ยมวิจิตต์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงสิรามล  สังขพงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายสุทธิภัทร  ฤกษนันท์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายสุประดิษฐ์  มูลประเสริฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงสุภาวดี  ศศิวิมลกาล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เทียบรัตน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงหฤทัย  ศรขำพันธ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นายอธิภัทร  บุญนาค โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายอธิยุต  ทัดเที่ยง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงอภิญญา  ธรรมชาติ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายอภินันท์  คนชม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงอมรรัตน์  สว่างผล โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงอรณิชา  ดินไทย โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงอริยา  อยู่กำเหนิด โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายอัครวัฒน์  วงศ์ฐเศรษฐ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญนุวงษ์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงอาทิมา  สุดตา โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายคณิศร  สุวรรณเพ็ชร โรงเรียนตะพานหิน ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงจีรัชยา  มีลาภ โรงเรียนตะพานหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายชนน  รัตนปริญญานนท์ โรงเรียนตะพานหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายปุณยวีร์  สุวรรณตันทุลา โรงเรียนตะพานหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงพัฒน์สรณ์  พิสิษฐ์เศรษฐี โรงเรียนตะพานหิน ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงอาภาภัชกุล  ชยางกูรธนัช โรงเรียนตะพานหิน ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงคณิตา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงชัญญาพัชร์  ตะวันส่องแสง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มณเทียรทอง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรี่ยมสุวรรณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายฐิติวิชญ์  ขุนนาถ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงณัชชา  สอนริต โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงณุศา  นาคุณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายธนภัทร  พันเขียว โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายธัชกฤช  เขียวอุบล โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงธัญวลัย  อุตฝั้น โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงธีรดา  เทศอินทร์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงปีย์รดา  เนียมสุวรรณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายพงศธร  ธำรงปฏิภาณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงพรณภัสร์  จันดี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงพันธ์วิรา  ขุนพรม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายภูมิภัทร  บูรพา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายภูริณัฐ  ท้วมเทศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงเมธาพร  เพ็ชรนิล โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงรินรดา  แท่งทอง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงศุภกานต์  น้อยนา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงสุตาภัทร  พึ่งไชย โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีทุมพร โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ม.2 คณิต ม.ต้น